Electrolux EDH3684PW3 User manual

Electrolux EDH3684PW3 User manual
EDH3684PDE
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
HR SUŠILICA
EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ
UPUTE ZA UPORABU
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
2
20
37
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................10
7. НАСТРОЙКИ....................................................................................................12
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 15
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................17
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................18
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
4
www.electrolux.com
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта
единствено в края на инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен след
инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
разреждане за 8 кг (вижте глава “Таблица с
програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
6
www.electrolux.com
•
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
•
•
•
•
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
БЪЛГАРСКИ
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
•
•
•
2.6 Изхвърляне
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
2.5 Компресор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
1
2
3
4
5
2
3
4
11
5
10
6
9
8
7
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
7
6
7
8
9
10
11
Контейнер за вода
Kомандно табло
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана
на обратната страна от
потребителя. Това може
да помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Ключ за програмите и ключ за
изключване на
2 Индикатори
3 Екран
4
Панел Time (Времетраене)
5
Панел Отложен старт
6
Панел Звукова аларма
7
Панел Против намачкване
8
Панел Старт / Пауза
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Cotton (Памук)
Много сухо
Ниво на изсушаване: екстра.
8кг/
За прибиране+
Ниво на изсушаване: силно сушене.
8кг/
Ниво на изсушаване: за прибиране.
8кг/
Ниво на изсушаване: подходящо за
гладене.
8кг/
За
прибиране2) 3)
За гладене 2)
Synthetic (Синтетика)
Много сухо
Ниво на изсушаване: екстра.
3,5
За прибиране 2)
Ниво на изсушаване: за прибиране.
3,5
За гладене
Ниво на изсушаване: подходящо за
гладене.
3,5
9
10
www.electrolux.com
Програми
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тип зареждане
Sports (Спортни
дрехи)
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани,
микрофибри и полиестер, които не се
гладят.
2кг/
Time Drying
(Време за сушене)
С тази програма можете да
използвате опцията Time
(Времетраене) и да зададете
времетраене на програмата.
8кг/
Refresh
(Освежаване)
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1 кг
Wool Refresh
(Освежаване на
вълна)
Освежаване на вълнени тъкани.
Вълнените дрехи стават меки и
удобни. Извадете дрехите веднага,
след като програмата завърши.
1 кг
Фини тъкани
Деликатни материи.
3кг/
Шалтета
За сушене на една или две завивки и
възглавници (с пера, пух или
синтетичен пълнеж).
3кг/
Лесно
гладене
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1кг (или 5 ризи)/
различните видове тъкани.
Изтръскайте дрехите, преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
3) Програмата
Cotton (Памук) За прибиране е "Стандартна програма за памук",
подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от
гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
6. OПЦИИ
6.1 Time (Времетраене)
Тази опция е приложима само за
програма Time Drying (Време за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
БЪЛГАРСКИ
6.2 Против намачкване
Удължава с 60 минути стандартната
фаза против намачкване (30 минути) в
края на цикъла за сушене. Тази
функция предотвратява намачкването
на прането. Прането може да се
извади по време на фазата против
намачкване.
•
•
6.3 Звукова аларма
може да чуете алармения звънец при:
Можете да активирате
опцията Звукова аларма с
всички програми.
6.4 Таблица с опции
Програми1)
Cotton (Памук)
Много сухо
■
■
За прибиране+
■
■
■
■
■
■
За прибиране
За гладене
Synthetic (Синтетика)
Много сухо
■
■
За прибиране
■
■
За гладене
■
■
■
■
■
■
■
■
Sports (Спортни
дрехи)
Time Drying
(Време за сушене)
■
Refresh
(Освежаване)
Wool Refresh
(Освежаване на
вълна)
Фини тъкани
11
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
• прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
■ 2)
■
■
■
12
www.electrolux.com
Програми1)
■
Шалтета
Лесно
гладене
■
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги
активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. НАСТРОЙКИ
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
A
B
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
C
D
E
A) Time (Времетраене) Панел
B) Отложен старт Панел
C) Звукова аларма Панел
7.2 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
D) Против намачкване Панел
E) Старт / Пауза Панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само ако ключа за изключване
е отключен.
OFF
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Използвайте програматора, за да
зададете която и да е програма.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Използвайте програматора, за да
зададете която и да е програма.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
БЪЛГАРСКИ
13
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
При започване на цикъла
на сушене (3-5 мин.)
нивото на шума може да е
малко по-високо. Това се
дължи на активиране на
компресора и е нормално
при уреди, захранвани с
компресори, като
например: хладилници,
фризери.
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
9.3 Сменете програмата
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
3. Натиснете панела Старт / Пауза.
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Старт / Пауза.
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
1. Завъртете копчето на програмите
на
OFF (ИЗКЛ.)
2. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
Индикаторът
премигва.
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Старт / Пауза е
включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
14
www.electrolux.com
•
Старт / Пауза индикаторът изгасва.
1. Завъртете копчето на програмите
на
OFF (ИЗКЛ.)
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
Етикет
•
•
•
•
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма със стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма с ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
БЪЛГАРСКИ
15
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
11.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
16
www.electrolux.com
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6
2
1
7.
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
17
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Старт / Пауза.
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Старт / Пауза, за да
рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене
на дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура
не е прекалено висока.
18
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
На дисплея е показано времетраене
на кратка програма.
Задайте програма за Time Drying
(Време за сушене) или Много сухо.
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако
проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
•
•
•
Барабанът е мръсен.
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
Отворите за въздушен поток са
запушени.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена
вратичка на уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена
вратичка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
5A
Обща консумирана мощност
950 W
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на електроенергия1)
2,65 кВч
Годишна консумация енергия2)
308 кВч
БЪЛГАРСКИ
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
19
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита
срещу влага
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при
режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на
цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електрое
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
За прибиране
За гладене
1400 оборота / 50%
159 мин.
2,32 кВч
1000 оборота / 60%
181 мин.
2,65 кВч
1400 оборота / 50%
111 мин.
1,66 кВч
1000 оборота / 60%
127 мин.
1,89 кВч
1200 оборота / 40%
57 мин.
0,64 кВч
800 оборота / 50%
65 мин.
0,72 кВч
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
За прибиране
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
20
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 21
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 23
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 25
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................25
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................26
6. OPCIJE.............................................................................................................28
7. POSTAVKE...................................................................................................... 29
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 30
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................30
10. SAVJETI......................................................................................................... 31
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................32
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................34
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 35
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
21
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili
ispod kuhinjske ploče s pravilnim razmakom
(Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
23
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
24
www.electrolux.com
•
•
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.5 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
HRVATSKI
25
3. OPIS PROIZVODA
1
1
2
3
4
5
2
3
6
7
8
9
10
4
11
5
10
6
9
7
8
11
Spremnik za vodu
Upravljačka ploča
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Nazivna pločica
Korisnik može montirati
vrata za punjenje na
suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje
rublja u uređaj i vađenje iz
njega, a korisno je i u
skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Programator i
isključenje
2 Indikatori
3 Zaslon
4
tipka Vrijeme
prekidač za
5
tipka Odgoda
6
tipka Zujalo
7
tipka Protiv gužvanja
8
tipka Start/Pauza
26
www.electrolux.com
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
4.1 Indikatori
Indikatori
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzacijska
Spremnik za vodu
Filter
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Cotton (Pamuk)
Extra suho
Razina sušenja: ekstra suho.
8kg/
Za u ormar+
Razina sušenja: vrlo suho.
8kg/
Razina sušenja: suho za ormar.
8kg/
Suho za or‐
mar2) 3)
HRVATSKI
Programi
Vrsta punjenja
Suho za glačanje 2) Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.
27
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
8kg/
Synthetic (Sintetika)
Extra suho
Razina sušenja: ekstra suho.
3,5
Suho za ormar 2)
Razina sušenja: suho za ormar.
3,5
Suho za glačanje
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.
3,5
Sportske jakne
Sportska odjeća od tankih i laganih tkani‐
na, mikrovlakana i poliestera koja se ne
2kg/
glača.
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Vrijeme i postaviti trajanje progra‐
ma.
Refresh (Osvježa‐ Osvježava tkanine koje su bile spreml‐
jene.
vanje)
Wool Refresh
(Osvježavanje vune)
vo)
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
1kg
Osvježavanje vunenih tkanina. Predmeti
od vune postaju meki i udobni. Predmete 1kg
izvadite odmah po završetku programa.
Delicates (Osjetlji‐ Osjetljive tkanine.
Popluni
8kg/
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
3 kg/
3 kg/
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1kg (ili 5 košulja)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐
mentu EN 61121.
3) Program
Cotton (Pamuk) Suho za ormar je “Standardni program za pamuk” i prikla‐
dan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program što se tiče
potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
28
www.electrolux.com
6. OPCIJE
6.1 Vrijeme
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Time Drying (Vrijeme sušenja).
Možete postaviti trajanje programa u
rasponu od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.2 Protiv gužvanja
ciklusa sušenja. Ta funkcija sprječava
gužvanje rublja. Rublje se tijekom faze
zaštite od gužvanja može izvaditi.
6.3 Zujalo
zujanje možete čuti prilikom:
•
•
kraja ciklusa
početka i kraja faze zaštite od
gužvanja
• prekida ciklusa
Zadana postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti
za uključivanje ili isključivanje zvuka.
Standardnu fazu protiv gužvanja (30
minuta) produžuje za 60 minuta na kraju
Opciju Zujalo možete
aktivirati sa svim
programima.
6.4 Tablica opcija
Programi1)
Cotton (Pamuk)
Extra suho
■
■
Za u ormar+
■
■
Suho za ormar
■
■
Suho za glačanje
■
■
Synthetic (Sintetika)
Extra suho
■
■
Suho za ormar
■
■
Suho za glačanje
■
■
Sportske jakne
■
■
■
■
■
■
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
Refresh (Osvježa‐
vanje)
■
HRVATSKI
29
Programi1)
Wool Refresh
(Osvježavanje vune)
vo)
■ 2)
■
Delicates (Osjetlji‐
■
■
■
Popluni
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
■
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐
vanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
7. POSTAVKE
A
B
C
D
E
A) Vrijeme tipka
B) Odgoda tipka
C) Zujalo tipka
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Pomoću programatora postavite
program.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
D) Protiv gužvanja tipka
E) Start/Pauza tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo prekidač
blokiran.
za isključivanje nije
7.2 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Pomoću programatora postavite
program.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
30
www.electrolux.com
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
•
Na početku ciklusa sušenja
(3 - 5 min) razina zvuka
može biti malo povišena. To
se događa zbog početka
rada kompresora, što je
normalno za kompresorske
uređaje kao što su:
hladnjaci, zamrzivači.
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
9.3 Promjena programa
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
1. Okrenite programator u položaj
isključeno
2. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
bljeska.
• Indikator
bljeska.
• Uključen je indikator Start/Pauza.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
Indikator
je uključen, ali ne bljeska.
•
Indikator
je uključen, ali ne bljeska.
HRVATSKI
•
Indikator Start/Pauza se isključuje.
1. Okrenite programator u položaj
isključeno
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
31
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Etiketa
•
•
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program
sa standardnom temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s
niskom temperaturom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
32
www.electrolux.com
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
HRVATSKI
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6
2
1
7.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
33
34
www.electrolux.com
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pauza .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokre‐
tanje programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐
ju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐
ajte rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije pre‐
visoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra suho.
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isklju‐
čite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
HRVATSKI
35
Problem
Moguće rješenje
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
5A
Ukupna snaga
950 W
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja 1)
2,65 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
308 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,44 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,44 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
36
www.electrolux.com
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
Cotton (Pamuk) 8 kg
Suho za ormar
Suho za glačanje
1400 rpm / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 rpm / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 rpm / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 rpm / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 rpm / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 rpm / 50%
65 min.
0,72 kWh
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg
Suho za ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
37
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................. 38
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................................................ 41
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...............................................................................42
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ................................................................................ 43
5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ...........................................................................44
6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ........................................................................................................ 46
7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ...................................................................................................... 47
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ..................................................................... 48
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.................................................................................... 48
10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ.................................................................... 50
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ........................................................................ 50
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ................................................................53
13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ......................................................................... 54
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα
προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς
γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα
στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
38
1.
www.electrolux.com
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί
τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και
χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη
συσκευή για μελλοντική αναφορά.
- Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης
αναπηρίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά.
Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα
παιδιά.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από
την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα
παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
39
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί επάνω από
πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε το σετ στοίβαξης.
Το σετ στοίβαξης, διαθέσιμο από τον εξουσιοδοτημένο
προμηθευτή της περιοχής σας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που καθορίζεται
στις οδηγίες που παρέχονται με το εξάρτημα. Διαβάστε
τις προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση (ανατρέξτε
στο φυλλάδιο εγκατάστασης).
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε ως ανεξάρτητη
μονάδα είτε κάτω από πάγκο κουζίνας που διαθέτει
τον κατάλληλο χώρο (ανατρέξτε στο φυλλάδιο
εγκατάστασης).
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που
κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή πίσω από
πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, όπου η
πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.
Τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση της
συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να
παρεμποδίζονται από τυχόν ύπαρξη χαλιού.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού
έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την
εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης αερίζεται
επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή αερίων
στο χώρο από συσκευές που χρησιμοποιούν άλλα
καύσιμα για τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης
της γυμνής φλόγας.
Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να αποβάλλεται σε
καμινάδα που χρησιμοποιείται για αναθυμιάσεις από
συσκευές αερίου ή άλλων καυσίμων. (εάν διατίθεται)
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι.
Τηρείτε τον μέγιστο όγκο φορτίου των 8kg (ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχουν
χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για το καθάρισμα.
Σκουπίζετε τα χνούδια που έχουν συσσωρευτεί γύρω
από τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν ή μετά από κάθε
χρήση.
Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως
μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο,
κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερί και
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό
με επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν
τοποθετηθούν για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ),
σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα
με αντιολισθητική βάση από ελαστικό και ρούχα ή
μαξιλάρια που περιέχουν επένδυση με αφρώδες
ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο
στεγνωτήριο.
Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να
χρησιμοποιούνται βάσει των οδηγιών τους.
Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες όπως
αναπτήρες και σπίρτα.
Ποτέ μη διακόπτετε ένα στεγνωτήριο πριν από το
τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέστε
αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να
διασκορπιστεί η θερμότητα.
Η τελευταία φάση κάθε κύκλου του στεγνωτηρίου
εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος)
προκειμένου τα ρούχα να αποκτήσουν θερμοκρασία
που διασφαλίζει ότι δεν θα υποστούν φθορά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
41
Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι
βαριά. Φοράτε πάντα γάντια
ασφαλείας.
Μην εγκαθιστάτε και μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο
με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C
ή υψηλότερη από 35°C.
Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο επάνω στο
οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή είναι
επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη
θερμότητα και καθαρό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία
αέρα μεταξύ της συσκευής και του
δαπέδου.
Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει
πάντα να γίνεται σε κατακόρυφη θέση.
Η πίσω επιφάνεια της συσκευής
πρέπει να τοποθετηθεί προς τον
τοίχο.
Μόλις η συσκευή εγκατασταθεί στη
μόνιμη θέση της, ελέγξτε ότι είναι
πλήρως οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι.
Εάν δεν είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα
πόδια.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
•
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή
το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα
χέρια.
Μόνο για το Η.Β. και την Ιρλανδία. Η
συσκευή διαθέτει φις τροφοδοσίας 13
amp. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε
την ασφάλεια στο φις τροφοδοσίας,
χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια 13 amp
ASTA (BS 1362).
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
εγκαυμάτων ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο
σε οικιακό περιβάλλον.
Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα τα
οποία περιέχουν πληρωτικά υλικά.
Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που
είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
στεγνωτήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες
στην ετικέτα του υφάσματος.
Όταν πλένετε τα ρούχα σας με προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων, θα πρέπει να
εκτελείτε έναν επιπλέον κύκλο
ξεβγάλματος πριν εκκινήσετε το
στεγνωτήριο.
Μην πίνετε το συμπυκνωμένο/
αποσταγμένο νερό και μην
προετοιμάζετε φαγητό με αυτό.
Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
υγείας στον άνθρωπο και στα
κατοικίδια ζώα.
42
www.electrolux.com
•
Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην
ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
ρούχα που στάζουν.
•
•
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
βλάβης της συσκευής.
•
2.6 Απόρριψη
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
•
Ο συμπιεστής και το σύστημά του στο
στεγνωτήριο έχουν πληρωθεί με έναν
ειδικό παράγοντα ο οποίος δεν
περιέχει φλώρο-χλώρουδρογονάνθρακες. Αυτό το σύστημα
πρέπει να παραμείνει στεγανό. Η
βλάβη του συστήματος μπορεί να
προκαλέσει διαρροή.
2.5 Συμπιεστής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
1
2
3
4
5
2
3
4
11
5
10
6
9
8
7
6
7
8
9
10
11
Δοχείο νερού
Πίνακας χειριστηρίων
Πόρτα συσκευής
Κύριο φίλτρο
Κουμπί για άνοιγμα της πόρτας του
εναλλάκτη θερμότητας
Σχισμές αερισμού
Ρυθμιζόμενα πόδια
Πόρτα εναλλάκτη θερμότητας
Κάλυμμα εναλλάκτη θερμότητας
Κουμπί ασφάλισης καλύμματος
εναλλάκτη θερμότητας
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
43
Η πόρτα μπορεί να
τοποθετηθεί από το χρήστη
στην αντίθετη πλευρά. Αυτό
μπορεί να συμβάλει στην
εύκολη φόρτωση και
αφαίρεση των ρούχων ή εάν
υπάρχει κάποιος
περιορισμός στην
εγκατάσταση της συσκευής
(ανατρέξτε στο ξεχωριστό
φυλλάδιο).
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
και διακόπτης
OFF
2 Ενδείξεις
3 Οθόνη
4
Επιφάνεια αφής Χρόνος
5
Επιφάνεια αφής Καθυστέρηση
6
Επιφάνεια αφής Βομβητής
7
8
Επιφάνεια αφής Προστασία κατά
του τσαλακώματος
Επιφάνεια αφής Έναρξη/Παύση
Αγγίξτε τις επιφάνειες αφής
με το δάκτυλό σας στην
περιοχή με το σύμβολο ή το
όνομα της επιλογής. Μη
φοράτε γάντια όταν
χρησιμοποιείτε το
χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι
το χειριστήριο είναι πάντα
καθαρό και στεγνό.
4.1 Ενδείξεις
Ενδείξεις
Περιγραφή
Φάση στεγνώματος
Φάση ψύξης
44
www.electrolux.com
Ενδείξεις
Περιγραφή
Φάση προστασίας από το τσαλάκωμα
Συμπυκνωτής
Δοχείο νερού
Φίλτρο
Καθυστέρηση έναρξης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Ηχητικά σήματα
Διάρκεια προγράμματος
-
Διάρκεια χρόνου στεγνώματος
-
Διάρκεια καθυστέρησης έναρξης
5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
Προγράμματα
Τύπος φορτίου
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο
υφάσματος
Βαμβακερά
Επιπλέον
Στέγνωμα
Βαθμός στεγνώματος: επιπλέον
στέγνωμα.
8kg/
Στεγνά για
ντουλάπι+
Βαθμός στεγνώματος: ισχυρό στέγνωμα.
8kg/
Στεγνά για
ντουλάπι2) 3)
Βαθμός στεγνώματος: στεγνά για
ντουλάπι.
8kg/
Στεγνά για
Σιδέρωμα 2)
Βαθμός στεγνώματος: κατάλληλα για
σιδέρωμα.
8kg/
Συνθετικά
Επιπλέον
Στέγνωμα
Βαθμός στεγνώματος: επιπλέον
στέγνωμα.
3,5
Στεγνά για
ντουλάπι 2)
Βαθμός στεγνώματος: στεγνά για
ντουλάπι.
3,5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προγράμματα
Στεγνά για
Σιδέρωμα
Αθλητικά ρούχα
Χρόνος
Στεγνώματος
Τύπος φορτίου
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο
υφάσματος
Βαθμός στεγνώματος: κατάλληλα για
σιδέρωμα.
3,5
Αθλητικά ρούχα, λεπτά και ελαφριά
υφάσματα, ρούχα από μικροΐνες ή
πολυεστέρα, που δεν σιδερώνονται.
2kg/
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Χρόνος και
8kg/
να ρυθμίσετε τη διάρκεια του
προγράμματος.
Φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν
αποθηκευμένα.
1kg
Φρεσκάρισμα μάλλινων υφασμάτων. Τα
μάλλινα γίνονται απαλά και αποκτούν
ευχάριστη αίσθηση. Αφαιρείτε τα ρούχα
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος.
1kg
Ευαίσθητα
Ευαίσθητα υφάσματα.
3kg/
Πάπλωμα
Για να στεγνώσετε ένα ή δύο παπλώματα
και μαξιλάρια (με φτερά, πούπουλα ή
3kg/
συνθετικό γέμισμα).
Φρεσκάρισμα
Μάλλινα
Φρεσκάρισμα
Εύκολο
Σιδέρωμα
45
Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη
φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο
σιδέρωμα. Τα αποτελέσματα
1kg (ή 5
στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.
πουκάμισα)/
Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε
στη συσκευή. Όταν ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα
και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα.
1) Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε στεγνά ρούχα.
2) Μόνο για ινστιτούτα δοκιμών: Τυπικά προγράμματα για δοκιμές υποδεικνύονται στο
έγγραφο EN 61121.
3) Το πρόγραμμα
Βαμβακερά Στεγνά για ντουλάπι είναι το «Τυπικό πρόγραμμα για
βαμβακερά» και είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων
και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το
στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.
46
www.electrolux.com
6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
6.1 Χρόνος
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το
πρόγραμμα Χρόνος Στεγνώματος.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του
προγράμματος, από 10 λεπτά έως και 2
ώρες. Η ρύθμιση της διάρκειας εξαρτάται
από την ποσότητα των ρούχων στη
συσκευή.
Συνιστάται η επιλογή
σύντομης διάρκειας για
μικρές ποσότητες ρούχων ή
για ένα μόνο ρούχο.
6.2 Προστασία κατά του
τσαλακώματος
αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων.
Κατά τη φάση προστασίας από το
τσαλάκωμα, μπορείτε να αφαιρέσετε
ρούχα.
6.3 Βομβητής
ο βομβητής ηχεί:
•
•
στο τέλος του κύκλου
στην αρχή και το τέλος της φάσης
προστασίας από το τσαλάκωμα
• όταν διακόπτεται ο κύκλος
Η λειτουργία βομβητή είναι πάντα
ενεργοποιημένη βάσει προεπιλογής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον ήχο.
Παρατείνει κατά 60 λεπτά τη φάση
προστασίας από το τσαλάκωμα (30
λεπτών) στο τέλος του κύκλου
στεγνώματος. Αυτή η λειτουργία
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε
την επιλογή Βομβητής με
όλα τα προγράμματα.
6.4 Πίνακας επιλογών
Προγράμματα1)
Βαμβακερά
Επιπλέον
Στέγνωμα
■
■
Στεγνά για
ντουλάπι+
■
■
Στεγνά για
ντουλάπι
■
■
Στεγνά για
Σιδέρωμα
■
■
Επιπλέον
Στέγνωμα
■
■
Στεγνά για
ντουλάπι
■
■
Στεγνά για
Σιδέρωμα
■
■
Συνθετικά
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
47
Προγράμματα1)
Αθλητικά ρούχα
Χρόνος
Στεγνώματος
■
Φρεσκάρισμα
Μάλλινα
Φρεσκάρισμα
■
■
■
■
■
■
■ 2)
■
■
Ευαίσθητα
■
■
Πάπλωμα
Εύκολο
Σιδέρωμα
■
■
1) Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες επιλογές. Για να τις
ενεργοποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε, πιέστε τη σχετική επιφάνεια αφής.
2) Μόνο με τη Σχάρα Στεγνώματος (εξάρτημα που παρέχεται ή είναι προαιρετικό, ανάλογα
με το μοντέλο).
7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
A
B
C
D
E
A) Χρόνος Επιφάνεια αφής
B) Καθυστέρηση Επιφάνεια αφής
C) Βομβητής Επιφάνεια αφής
D) Προστασία κατά του τσαλακώματος
Επιφάνεια αφής
E) Έναρξη/Παύση Επιφάνεια αφής
7.1 Λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Η επιλογή αυτή αποτρέπει τα παιδιά από
το να παίζουν με τη συσκευή όταν
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο
πρόγραμμα. Ο διακόπτης επιλογής
προγράμματος και οι επιφάνειες αφής
κλειδώνουν.
Μόνο ο διακόπτης απενεργοποίησης
δεν είναι κλειδωμένος.
Ενεργοποίηση της επιλογής
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά:
1. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
επιλογής προγράμματος για να
ορίσετε κάποιο πρόγραμμα.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τις επιφάνειες αφής (A) και (D). Η
ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά ανάβει.
Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά ανάβει.
48
www.electrolux.com
Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την
επιλογή κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά, ενώ
βρίσκεται σε λειτουργία
κάποιο πρόγραμμα. Πιέστε
παρατεταμένα τις ίδιες
επιφάνειες αφής, μέχρι να
σβήσει η ένδειξη
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά.
7.2 Ρύθμιση του βαθμού
υγρασίας που παραμένει στα
ρούχα
Μια από τις παρακάτω ενδείξεις ανάβει:
•
μέγιστο στεγνό φορτίο
•
πιο στεγνό φορτίο
•
τυπικό στεγνό φορτίο
4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί (E)
μέχρι να ανάψει η ένδειξη του
σωστού επιπέδου.
5. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά (A) και (B) για περίπου 2
δευτερόλεπτα.
Για να αλλάξετε το προκαθορισμένο
επίπεδο της υγρασίας που παραμένει
στα ρούχα:
1. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
επιλογής προγράμματος για να
ορίσετε κάποιο πρόγραμμα.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά (A) και (B).
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, προβείτε στις ακόλουθες
ενέργειες:
•
•
Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου
με ένα υγρό πανί.
Ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα
(π.χ. 30 λεπτών) με υγρά ρούχα.
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
9.1 Έναρξη προγράμματος
χωρίς καθυστέρηση έναρξης
1. Προετοιμάστε τα ρούχα και
τοποθετήστε τα στη συσκευή.
Στην αρχή του κύκλου
στεγνώματος (3-5 λεπτά)
ενδέχεται να υπάρξει ένα
ελαφρά υψηλότερο επίπεδο
ήχου. Οφείλεται στην
εκκίνηση του συμπιεστή, κάτι
που είναι φυσιολογικό για
συσκευές που
χρησιμοποιούν ισχύ
συμπιεστή, όπως: ψυγεία,
καταψύκτες.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι κατά το
κλείσιμο της πόρτας, τα
ρούχα δεν πιάνονται
ανάμεσα στην πόρτα της
συσκευής και το
στεγανοποιητικό
λάστιχο.
2. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και
τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του
φορτίου.
Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του
προγράμματος.
3. Πιέστε την επιφάνεια αφής Έναρξη/
Παύση.
Το πρόγραμμα ξεκινά.
9.2 Έναρξη του προγράμματος
με καθυστέρηση έναρξης
1. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και
τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του
φορτίου.
2. Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης
έναρξης επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος
καθυστέρησης που θέλετε να
ρυθμίσετε.
Μπορείτε να ρυθμίσετε
την καθυστέρηση
έναρξης ενός
προγράμματος από 30
λεπτά έως και 20 ώρες.
3. Πιέστε την επιφάνεια αφής Έναρξη/
Παύση.
Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη
μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη
μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
•
Τίθεται σε λειτουργία ένα
διακοπτόμενο ηχητικό σήμα.
•
Η ένδειξη
49
αναβοσβήνει.
•
•
Η ένδειξη
αναβοσβήνει.
Η ένδειξη Έναρξη/Παύση είναι
αναμμένη.
Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη
φάση προστασίας από το τσαλάκωμα για
περίπου 30 λεπτά ακόμα.
Η φάση προστασίας από το τσαλάκωμα
αφαιρεί τις ζάρες από τα ρούχα.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα πριν
ολοκληρωθεί η φάση προστασίας από το
τσαλάκωμα. Για καλύτερα αποτελέσματα,
συνιστούμε να αφαιρείτε τα ρούχα όταν η
φάση έχει σχεδόν ή πλήρως
ολοκληρωθεί.
Όταν ολοκληρωθεί η φάση προστασίας
από το τσαλάκωμα:
•
ανάβει αλλά δεν
Η ένδειξη
αναβοσβήνει.
•
Η ένδειξη
ανάβει αλλά δεν
αναβοσβήνει.
Η ένδειξη Έναρξη/Παύση σβήνει.
•
1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής
προγράμματος στη θέση
απενεργοποίησης
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Κατά την ολοκλήρωση ενός
προγράμματος, πρέπει
πάντα να καθαρίζετε το
φίλτρο και να αδειάζετε το
δοχείο νερού.
9.3 Αλλαγή προγράμματος
9.5 Λειτουργία αναμονής
1. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής
προγράμματος στη θέση
Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας,
αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή:
απενεργοποίησης
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα.
9.4 Στο τέλος του
προγράμματος
Όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί:
•
•
Μετά από 5 λεπτά, εάν δεν ξεκινήσετε
το πρόγραμμα.
5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος.
50
www.electrolux.com
10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
10.1 Προετοιμασία των ρούχων
•
•
•
•
•
•
•
Κλείνετε τα φερμουάρ.
Κουμπώνετε τα κλιπ από τις
παπλωματοθήκες.
Μην αφήνετε λυτές ζώνες ή κορδέλες
(π.χ. από ποδιές). Δένετέ τις πριν από
την έναρξη ενός προγράμματος.
Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις
τσέπες.
Εάν κάποιο είδος διαθέτει εσωτερική
βαμβακερή επένδυση, γυρίστε το
μέσα έξω. Βεβαιωθείτε ότι η
βαμβακερή επένδυση βρίσκεται πάντα
εξωτερικά
Συνιστούμε να επιλέγετε το σωστό
πρόγραμμα που αντιστοιχεί στον τύπο
υφασμάτων που βρίσκονται στη
συσκευή.
Ετικέτα
υφάσματος
•
•
•
Μην τοποθετείτε σκούρα υφάσματα
μαζί με ανοιχτόχρωμα υφάσματα στη
συσκευή. Από τα σκουρόχρωμα
μπορεί να υπάρξει μεταφορά
χρωμάτων.
Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
πρόγραμμα για να μη μαζέψουν τα
βαμβακερά ζέρσεϊ και τα πλεκτά.
Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων
δεν υπερβαίνει το μέγιστο
αναγραφόμενο στον πίνακα
προγραμμάτων.
Στεγνώνετε μόνο ρούχα που είναι
κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ανατρέξτε
στην ετικέτα κάθε είδους.
Περιγραφή
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο.
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο. Επιλέξτε το πρόγραμμα με
συνήθη θερμοκρασία.
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο. Επιλέξτε το πρόγραμμα με
χαμηλή θερμοκρασία.
Ρούχα μη κατάλληλα για στεγνωτήριο.
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
11.1 Καθάρισμα του φίλτρου
1.
2.
2
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης, χρησιμοποιώντας μια
βούρτσα ή/και ηλεκτρική σκούπα.
11.2 Άδειασμα του δοχείου νερού
1.
2.
3.
4.
Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το νερό του
δοχείου νερού ως
αποσταγμένο νερό (π.χ. για
ατμοσίδερο). Πριν
αξιοποιήσετε το νερό,
αφαιρέστε τυχόν
υπολείμματα ρύπων
φιλτράροντάς το.
51
52
www.electrolux.com
11.3 Καθάρισμα του συμπυκνωτή
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
5.
6
2
1
7.
11.4 Καθάρισμα του κάδου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αποσυνδέστε τη συσκευή
από το ρεύμα πριν από τον
καθαρισμό.
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την
εσωτερική επιφάνεια και τα πλαϊνά
τοιχώματα του κάδου. Σκουπίστε τις
επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε υλικά
που χαράζουν ή
ατσαλόσυρμα για τον
καθαρισμό του κάδου.
11.5 Καθάρισμα του
χειριστηρίου και του
περιβλήματος της συσκευής
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το
χειριστήριο και το περίβλημα της
συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον
καθαρισμό. Σκουπίστε τις επιφάνειες με
ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε
καθαριστικά επίπλων ή
προϊόντα που μπορούν να
προκαλέσουν διάβρωση για
τον καθαρισμό της
συσκευής.
53
11.6 Καθάρισμα των σχισμών
αερισμού
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για
να αφαιρέσετε τα χνούδια από τις
σχισμές αερισμού.
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει
συνδεθεί στην πρίζα.
Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα
ασφαλειών (οικιακή εγκατάσταση).
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής
είναι κλειστή.
Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά
εγκατεστημένο.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται
ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και το
στεγανοποιητικό λάστιχο.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι
άδειο. Πιέστε την επιφάνεια αφής Έναρξη/
Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα
ξανά.
Η οθόνη εμφανίζει μεγάλη διάρκεια του
προγράμματος. 1)
Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων
είναι συμβατό με τη διάρκεια του
προγράμματος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. Στύψτε τα
ρούχα ξανά στο πλυντήριο ρούχων.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος δεν είναι πολύ υψηλή.
Η οθόνη εμφανίζει σύντομη διάρκεια του
προγράμματος.
Επιλέξτε το πρόγραμμα Χρόνος
Στεγνώματος ή Επιπλέον Στέγνωμα.
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Err.
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ένα νέο
πρόγραμμα, απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε τη συσκευή.
54
www.electrolux.com
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές είναι συμβατές
με το πρόγραμμα.
Η οθόνη εμφανίζει μια ένδειξη (π.χ. E51).
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη
συσκευή. Ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά,
επικοινωνήστε με το Σέρβις.
1) Μετά από 5 ώρες κατά μέγιστο, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα
Εάν τα αποτελέσματα του
στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά
•
•
•
•
Το επιλεγμένο πρόγραμμα ήταν
εσφαλμένο.
Είναι φραγμένο το φίλτρο.
Είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής.
Υπήρχαν πάρα πολλά ρούχα στη
συσκευή.
•
•
•
Είναι βρόμικος ο κάδος.
Λανθασμένη ρύθμιση του αισθητήρα
αγωγιμότητας.
Είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού.
13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ύψος x Πλάτος x Βάθος
850 x 600 x 600 mm (μέγιστο 640 mm)
Μέγιστο βάθος με την πόρτα της
συσκευής ανοιχτή
1090 mm
Μέγιστο πλάτος με την πόρτα της
συσκευής ανοιχτή
950 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος
850 mm (+ 15 mm - ρύθμιση ποδιών)
Χωρητικότητα κάδου
118 l
Μέγιστος όγκος φορτίου
8 kg
Τάση
230 V
Συχνότητα
50 Hz
Απαιτούμενη ασφάλεια
5A
Συνολική ισχύς
950 W
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας1)
2,65 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας2)
308 kWh
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση
παραμονής εν ενεργεία
0,44 W
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση
απενεργοποίησης
0,44 W
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση
Οικιακή
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος
+5 °C έως +35 °C
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου
στερεών σωματιδίων και υγρασίας που
βεβαιώνεται από το προστατευτικό
κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός
χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία κατά
της υγρασίας
IPX4
55
1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 8kg βαμβακερών με φυγοκέντρηση στις 1.000 στροφές/
λεπτό.
2) Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh, με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος στο
τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση των
λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 392/2012 της ΕΕ).
13.1 Στοιχεία Κατανάλωσης
Χρόνος
στεγνώματο
ς
Κατανάλ
ωση
ενέργειας
1.400 στροφές/λεπτό / 50%
159 λεπτά
2,32 kWh
1.000 στροφές/λεπτό / 60%
181 λεπτά
2,65 kWh
Στεγνά για Σιδέρωμα 1.400 στροφές/λεπτό / 50%
111 λεπτά
1,66 kWh
1.000 στροφές/λεπτό / 60%
127 λεπτά
1,89 kWh
1.200 στροφές/λεπτό / 40%
57 λεπτά
0,64 kWh
800 στροφές/λεπτό / 50%
65 λεπτά
0,72 kWh
Πρόγραμμα
Στύψιμο στις / υπολειπόμενη
υγρασία
Βαμβακερά 8 kg
Στεγνά για ντουλάπι
Συνθετικά 3,5 kg
Στεγνά για ντουλάπι
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
136930630-B-282014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement