Electrolux EDC2086GW3 User manual

Electrolux EDC2086GW3 User manual
EDC2086GW3
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ
HR SUŠILICA
HU SZÁRÍTÓGÉP
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPORABU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
20
37
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................10
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 12
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 15
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................17
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................18
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
зареждане за 8кг. (вижте глава "Таблица с
програми").
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
6
www.electrolux.com
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
•
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай, се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
БЪЛГАРСКИ
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
2.5 Изхвърляне
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
7
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана
на обратната страна от
потребителя. Това може
да помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Контейнер за вода
Командно табло
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за вратичка на кондензатора
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на кондензатора
Капак на топлообменника
Защита за капак на кондензатор
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Бутон за програми
2 Екран
3
Панел Time
4
Панел Отложен старт
5
Панел Деликатни
6
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
Панел Wool Load (Вълнено
зареждане)
7
Панел Старт / Пауза
8 Бутон вкл./изкл.
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Cotton (Памук)
Екстра
Ниво на изсушаване: екстра сухо.
8кг/
Strong Dry
Ниво на изсушаване: силно сушене.
(Силно изсушаване)
8кг/
За
прибиране2) 3)
Ниво на изсушаване: за прибиране.
8кг/
Ниво на изсушаване: подходящо за
гладене.
8кг/
Гладене 2)
Synthetic (Синтетика)
Екстра
Ниво на изсушаване: екстра сухо.
3,5кг/
За прибиране 2)
Ниво на изсушаване: за прибиране.
3,5кг/
Гладене
Ниво на изсушаване: подходящо за
гладене.
3,5кг/
Лесно
гладене
Шалтета
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1кг (или 5 ризи)/
различните видове тъкани.
Изтръскайте дрехите преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
За сушене на една или две завивки и
възглавници (с пера, пух или
синтетичен пълнеж).
3кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Фини тъкани
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тип зареждане
Фини материи.
2кг/
Вълнени тъкани. Леко сушене на
изпрани вълнени тъкани. Отстранете
незабавно дрехите, когато програмата
свърши.
1кг
Wool (Вълна)4)
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте
ръководството на потребителя,
налично към решетката за сушене).
1 чифт спортни
обувки
Refresh
(Освежаване)
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1кг
Time Drying
(Време за сушене)
С тази програма можете да
използвате опцията Time и да
8кг/
зададете времетраене на програмата.
Бързо
За сушене на памучни и синтетични
тъкани, използва ниска температура.
2кг/
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
3) Програмата
Cotton (Памук) За прибиране е "Стандартна програма за памук",
подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от
гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тестван от Компанията
Woolmark за машинно сушене на вълнени дрехи, при условие че дрехите се перат
съобразно инструкциите на етикета на дрехата и тези, предоставени от
производителя на тази перална машина. M1221. В Обединеното кралство, Ирландия,
Хонг Конг и Индия символът Woolmark е сертификационна марка.
6. OПЦИИ
6.1 Time
Тази опция е приложима за програма
Time Drying (Време за сушене) и
програма Wool (Вълна) (единствено с
Решетката за сушене)..
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
БЪЛГАРСКИ
•
•
Time Drying (Време за сушене)
програма: Можете да зададете
времетраенето на програмата от
най-малко 10 минути до максимум 2
часа. Настройката на
времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Wool (Вълна) програма: Можете
да зададете времетраенето на
програмата от най-малко 30 минути
до максимум 4 часа. Настройката
на времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Load (Вълнено зареждане)
няколко
пъти, за да увеличите времетраенето
на програмата.
6.3 Деликатни
С тази опция можете да зададете
програмата за деликатно сушене,
която използва ниска температура.
Използвайте тази опция с тъкани,
които имат символ
върху етикета
(напр. акрилни тъкани, вискоза).
6.2 Wool Load (Вълнено
зареждане)
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). Ако желаете
6.4 Таблица с опции
Програми1)
Cotton (Памук)
■
Екстра
Strong Dry
(Силно изсушаване)
■
За прибиране
■
Гладене
■
Synthetic (Синтетика)
Екстра
■
За прибиране
■
Гладене
■
Лесно
гладене
■
Шалтета
■
Фини тъкани
■
Wool (Вълна)
■ 2)
11
по-сухо пране, натиснете панел Wool
■
■
12
www.electrolux.com
Програми1)
Refresh
(Освежаване)
Time Drying
(Време за сушене)
■
■
Бързо
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги
активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
B
C
D
E
A) Time Панел
B) Отложен старт Панел
C) Деликатни Панел
D) Wool Load (Вълнено зареждане)
Панел
E) Старт / Пауза Панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
7.2 Звънец Вкл./Изкл.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (B) и
(C) едновременно.
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
БЪЛГАРСКИ
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
зададено сухо пране
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
13
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
4. Натиснете панела Старт / Пауза.
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Старт / Пауза.
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
Индикаторът
премигва.
•
•
Индикаторът
светва.
Индикаторът Старт / Пауза е
включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
14
www.electrolux.com
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
•
•
изгасва.
Индикаторът
Старт / Пауза индикаторът изгасва.
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
Етикет
•
•
•
•
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма със стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма с ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
БЪЛГАРСКИ
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) ако е необходимо, почистете филтъра с гореща вода.
11.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
15
16
www.electrolux.com
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
17
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Старт / Пауза.
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Старт / Пауза, за да
рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене
на дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура
не е прекалено висока.
18
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
На дисплея е показано времетраене
на кратка програма.
Задайте програма за Time Drying
(Време за сушене) или Екстра.
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако
проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
•
•
•
Барабанът е мръсен.
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
Отворите за въздушен поток са
запушени.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 630 мм)
Макс. дълбочина при отворена
вратичка на уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена
вратичка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
10 A
Обща консумирана мощност
2250 W
Клас на енергийна ефективност
B
Консумация на електроенергия1)
4,80 кВч
Годишна консумация енергия2)
560 кВч
БЪЛГАРСКИ
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,55 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,55 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
19
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита
срещу влага
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при
режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на
цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електрое
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
За прибиране
Гладене
1400 оборота / 50%
130 мин.
4,21 кВч
1000 оборота / 60%
146 мин.
4,80 кВч
1400 оборота / 50%
110 мин.
3,49 кВч
1000 оборота / 60%
126 мин.
3,98 кВч
1200 оборота / 40%
52 мин.
1,50 кВч
800 оборота / 50%
59 мин.
1,71 кВч
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
За прибиране
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
20
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 21
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 23
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 24
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................25
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................26
6. OPCIJE.............................................................................................................27
7. POSTAVKE...................................................................................................... 29
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 30
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................30
10. SAVJETI......................................................................................................... 31
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................31
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................34
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 35
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
21
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
23
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
24
www.electrolux.com
•
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
•
•
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
2.4 Čišćenje i održavanje
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Korisnik može montirati
vrata za punjenje na
suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje
rublja u uređaj i vađenje iz
njega, a korisno je i u
skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Spremnik za vodu
Upravljačka ploča
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za vrata kondenzatora
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata kondenzatora
Pokrov kondenzatora
Brave poklopca kondenzatora
Nazivna pločica
HRVATSKI
25
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Programator
2 Zaslon
3
tipka Vrijeme
4
tipka Odgoda
5
tipka Nježno
6
7
8 Tipka Uključeno/isključeno
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
tipka Wool Load (Punjenje
vunene tkanine)
tipka Start/Pauza
4.1 Indikatori
Indikatori
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzacijska
Spremnik za vodu
Filter
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
26
www.electrolux.com
Indikatori
Zaslon
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Cotton (Pamuk)
Extra suho
Razina sušenja: Extra Dry (Ekstra suho). 8kg/
Vrlo suho
Razina sušenja: vrlo suho.
8kg/
Razina sušenja: Cupboard Dry (Suho za
ormar).
8kg/
Suho za glačanje 2) Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.
8kg/
Suho za or‐
mar2) 3)
Synthetic (Sintetika)
Extra suho
Razina sušenja: Extra Dry (Ekstra suho). 3,5kg/
Suho za ormar 2)
Razina sušenja: Cupboard Dry (Suho za
ormar).
3,5kg/
Suho za glačanje
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.
3,5kg/
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
Popluni
vo)
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1kg (ili 5 košulja)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
Delicates (Osjetlji‐ Osjetljive tkanine.
3kg/
2kg/
HRVATSKI
Programi
Vrsta punjenja
27
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti
za blago sušenje. Predmete odmah izva‐
dite po završetku programa.
1kg
Wool (Vuna)4)
Za sušenje sportske obuće samo sa stal‐
1 par sportske
kom za sušenje (pogledajte poseban kor‐
obuće
isnički priručnik za stalak za sušenje).
Refresh (Osvježa‐ Osvježava tkanine koje su bile spreml‐
jene.
vanje)
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
Svijetlo
1kg
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Vrijeme i postaviti trajanje progra‐
ma.
8kg/
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na, koristi nisku temperaturu.
2kg/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐
mentu EN 61121.
3) Program
Cotton (Pamuk) Suho za ormar je “Standardni program za pamuk” i prikla‐
dan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program što se tiče
potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
4) Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka Woolmark za pranje vunenih proizvoda koji se mo‐
gu prati u perilici, uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i proiz‐
vođača perilice. M1221. U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji, simbol
Woolmark je zaštićeni trgovački znak.
6. OPCIJE
6.1 Vrijeme
Ta opcija primjenjiva je na program Time
Drying (Vrijeme sušenja) i na program
Wool (Vuna) (samo s rešetkom za
sušenje).
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
•
•
Time Drying (Vrijeme sušenja)
program: Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 10
minuta do maksimalno 2 sata.
Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
Wool (Vuna) program: Možete
postaviti trajanje programa u rasponu
od minimalno 30 minuta do
maksimalno 4 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
28
www.electrolux.com
6.2 Wool Load (Punjenje
vunene tkanine)
6.3 Nježno
Pomoću ove opcije možete postaviti
program za sušenje osjetljivog rublja koji
ima nisku temperaturu. Ovu opciju
upotrebljavajte za tkanine koje imaju
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Za dobivanje bolje
osušenog rublja pritišćite tipku Wool
kako
Load (Punjenje vunene tkanine)
biste produljili trajanje programa.
na etiketi tkanine (npr. akril,
simbol
viskoza).
6.4 Tablica opcija
Programi1)
Cotton (Pamuk)
Extra suho
■
Vrlo suho
■
Suho za ormar
■
Suho za glačanje
■
Synthetic (Sintetika)
Extra suho
■
Suho za ormar
■
Suho za glačanje
■
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
■
vo)
Popluni
■
Delicates (Osjetlji‐
■
Wool (Vuna)
■ 2)
■
■
Refresh (Osvježa‐
vanje)
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
■
■
HRVATSKI
29
Programi1)
Svijetlo
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐
vanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
7. POSTAVKE
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
A
B
C
D
E
7.2 Alarm uključen/isključen
A) Vrijeme tipka
B) Odgoda tipka
C) Nježno tipka
D) Wool Load (Punjenje vunene
tkanine) tipka
E) Start/Pauza tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
sekunde držite pritisnutima tipke (B) i
(C).
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
osnovno suho rublje
•
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
30
www.electrolux.com
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
•
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
4. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Program se pokreće.
•
Indikator
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
bljeska.
• Uključuje se indikator .
• Uključen je indikator Start/Pauza.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
faze zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
je uključen, ali ne bljeska.
•
Indikator
•
•
Indikator
se isključuje.
Indikator Start/Pauza se isključuje.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
HRVATSKI
31
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Etiketa
•
•
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program
sa standardnom temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s
niskom temperaturom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
32
www.electrolux.com
6.
5.1)
1
2
1) Po potrebi operite filtar vrućom vodom.
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
HRVATSKI
3.
33
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
34
www.electrolux.com
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pauza .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokre‐
tanje programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐
ju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐
ajte rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije pre‐
visoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra suho.
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isklju‐
čite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
HRVATSKI
35
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600mm (maksimalno 630
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
10 A
Ukupna snaga
2250 W
Klasa energetske učinkovitosti
B
Potrošnja 1)
4,80 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
560 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,55 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,55 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
Cotton (Pamuk) 8 kg
Suho za ormar
1400 rpm / 50%
130 min.
4,21 kWh
36
www.electrolux.com
Faze
Suho za glačanje
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
1000 rpm / 60%
146 min.
4,80 kWh
1400 rpm / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 rpm / 60%
126 min.
3,98 kWh
1200 rpm / 40%
52 min.
1,50 kWh
800 rpm / 50%
59 min.
1,71 kWh
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg
Suho za ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale koji na sebi imaju
oznaku . Ambalažu za recikliranje
odložite u prikladne spremnike. Pomozite
u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne odlažite zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
MAGYAR
37
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................38
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 40
3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 42
4. KEZELŐPANEL................................................................................................42
5. PROGRAMTÁBLÁZAT..................................................................................... 43
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................45
7. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 47
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................48
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 48
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................49
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................50
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 52
13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 53
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
38
1.
www.electrolux.com
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha van)
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
MAGYAR
•
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes. A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
•
•
•
•
•
•
41
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
2.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
2.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
42
www.electrolux.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Víztartály
Kezelőpanel
Készülék ajtaja
Elsődleges szűrő
Kondenzátor ajtajának gombja
Levegőnyílások
Állítható lábak
Kondenzátor ajtaja
Kondenzátor fedele
Kondenzátor fedelének záróelemei
Adattábla
8
A betöltőajtó nyitási iránya
felcserélhető. Ezáltal
könnyen behelyezheti és
eltávolíthatja a ruhaneműt
akkor is, ha a készüléket
kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt
lapon).
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
8
1 Programválasztó gomb
2 Kijelző
3
Idő érintőgomb
4
Késleltetés érintőgomb
7
MAGYAR
5
6
Kímélő érintőgomb
43
Érintse meg ujjával a
kiegészítő funkció nevét
vagy szimbólumát viselő
érintőgombokat. Ne viseljen
a kezelőpanel
megérintésekor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz
legyen.
Wool Load (Gyapjú töltet)
érintőgomb
7
Start / Szünet érintőgomb
8 Be/Ki gomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelzők
Leírás
Szárítási fázis
Hűtési fázis
Gyűrődésmentesítő fázis
Kondenzátor
Víztartály
Szűrő
Késl. Indítás
Gyerekzár
Hangjelzések
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Pamut
Extra Dry (Extra
száraz)
Szárítási fokozat: extra száraz.
8 kg/
44
www.electrolux.com
Programok
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Strong Dry (Nagy‐ Szárítási fokozat: nagyon száraz.
on száraz)
8 kg/
Cupboard Dry
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
(Szekrényszáraz)2) 3)
8 kg/
Iron Dry (Vasalós‐
Szárítási fokozat: azonnal vasalható.
záraz) 2)
8 kg/
Synthetic (Műszál)
Extra Dry (Extra
száraz)
Szárítási fokozat: extra száraz.
3,5 kg/
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz) 2)
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
3,5 kg/
Iron Dry (Vasalós‐ Szárítási fokozat: azonnal vasalható.
záraz)
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
Duvets (Takaró)
3,5 kg/
Könnyen kezelhető anyagok, melyek
minimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
1 kg (vagy 5 ing)/
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
Keskeny vagy széles paplanok, illetve
párnák (toll, pehely vagy szintetikus tölté‐ 3 kg/
sű) szárításához.
Delicates (Kímélő) Kényes szövetek.
2 kg/
MAGYAR
Programok
45
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Töltet típusa
Gyapjú anyagok. Moshatú gyapjú anya‐
gok kíméletes szárítása. A darabokat a
program vége után haladéktalanul vegye
ki a gépből.
1 kg
Gyapjú4)
Sportcipők kíméletes szárítása kizárólag
a szárító kosárral (lásd a kosárhoz mellé‐ 1 pár sportcipő
kelt, különálló használati utasítást).
Frissítés
Time Drying (Idő‐
vezérelt szárítás)
Gyors
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva
voltak.
1 kg
Ezzel a programmal használhatja a Idő
funkciót, és beállíthatja a program időtar‐ 8 kg/
tamát.
Pamut és műszálas anyagok alacsony
hőmérsékleten történő szárításához.
2 kg/
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú
dokumentumban megadott vizsgálatok számára.
3) A
Pamut Cupboard Dry (Szekrényszáraz) program a „Szabványos Pamut pro‐
gram”, mely a nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az en‐
ergiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.
4) A Woolmark Company ennek a gépnek a gyapjúszárító ciklusát jóváhagyta a géppel
mosható gyapjú termékek gépi szárítására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása és szár‐
ítása a ruhanemű kezelési címkéjén szereplő és a mosógép gyártójától származó utasítá‐
sok szerint történik. M1221. Az Egyesült Királyságban, Írországban, Hongkongban és Indiá‐
ban a Woolmark szimbólum minőségtanúsító védjegy funkciót tölt be.
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1 Idő
Ez a kiegészítő funkció Time Drying
(Idővezérelt szárítás) és Gyapjú
programoknál áll rendelkezésre
(kizárólag szárító kosár esetén).
Javasoljuk, hogy kis
mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
•
Time Drying (Idővezérelt szárítás)
program: A program 10 perc és 2 óra
közötti időtartamra állítható be. Az
időtartam beállítása a készülékben
levő ruha mennyiségétől függ.
46
www.electrolux.com
•
legyenek, nyomja meg többször a Wool
Gyapjú program: A program 30 perc
és 4 óra közötti időtartamra állítható
be. Az időtartam beállítása a
készülékben levő ruha mennyiségétől
függ.
Load (Gyapjú töltet)
érintőgombot a
program időtartamának növeléséhez.
6.3 Kímélő
6.2 Wool Load (Gyapjú töltet)
Ezzel a kiegészítő funkcióval alacsony
hőmérsékletű, kímélő szárítást állíthat
be. A kiegészítő funkciót olyan
textíliákhoz (pl. akril, viszkóz) használja,
Ez a kiegészítő funkció csak a Gyapjú
programnál használható. Ha szeretné,
hogy a ruhadarabok szárazabbak
melyek kezelési címkéjén
található.
szimbólum
6.4 Kiegészítő funkciók táblázata
Programok1)
Pamut
Extra Dry (Extra
száraz)
■
Strong Dry (Nagy‐
on száraz)
■
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
■
Iron Dry (Vasalós‐
záraz)
■
Synthetic (Műszál)
Extra Dry (Extra
száraz)
■
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
■
Iron Dry (Vasalós‐
záraz)
■
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
■
Duvets (Takaró)
■
Delicates (Kímélő)
■
Gyapjú
■ 2)
■
■
MAGYAR
47
Programok1)
Frissítés
Time Drying (Idő‐
vezérelt szárítás)
■
■
Gyors
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikapc‐
solásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
2) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).
7. BEÁLLÍTÁSOK
A
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
A gyerekzár kiegészítő
funkció a program
működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg,
és egyidejűleg tartsa
megnyomva ugyanezeket az
érintőgombokat, amíg a
gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
B
C
D
E
A) Idő
érintőgomb
B) Késleltetés
C) Kímélő
érintőgomb
érintőgomb
D) Wool Load (Gyapjú töltet)
érintőgomb
E) Start / Szünet
érintőgomb
7.1 Gyerekzár funkció
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program
működik. A programgomb és az
érintőgombok le vannak zárva.
Csak a be/ki gomb nincs lezárva.
A gyerekzár kiegészítő funkció
aktiválása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (A) és (D)
érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
7.2 Hangjelzés be/ki
A hangjelzések ki/bekapcsolására
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg
a (B) és a (C) gombot.
7.3 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (A) és (B) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani
kezd:
•
•
•
a maximálisan száraz
ruhanemű
a szárazabb ruhanemű
az alapértelmezett
szárazságú ruhanemű
48
www.electrolux.com
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő
szint visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja
meg a (A) és a (B) gombot.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék első használata előtt végezze
el az alábbi lépéseket:
•
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó becsukásakor
ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
4. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A program elindul.
9.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
beállítandó késleltetési idő meg nem
jelenik.
A program indítása 30
perc és 20 óra között
késleltethető.
3. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett
indítás visszaszámlálása.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
9.3 Egy program módosítása
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.
9.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött:
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
•
A
visszajelző villog.
visszajelző.
• Megjelenik a
• Világít a Start / Szünet visszajelző.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal
folytatja a működést kb. további 30
percen keresztül.
A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a
gyűrődéseket a ruhából.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is
kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy
még a fázis befejezése előtt, vagy
közvetlenül a befejezés után vegye ki a
készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis
befejeződött:
•
Világít, de nem villog a
visszajelző.
•
•
A
visszajelző kialszik.
A Start / Szünet visszajelző kialszik.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
MAGYAR
Mindig tisztítsa meg a
szűrőt, és ürítse ki a
víztartályt a program
befejezése után.
9.5 Készenléti funkció
49
esetekben automatikusan kikapcsolja a
készüléket:
•
•
5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
A program befejezése után 5 perccel.
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció az alábbi
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Ne töltsön a készülékbe erős színű
textíliákat halvány színű darabokkal
Kezelési címke
•
•
•
együtt. Lehetséges, hogy a textíliák
erős színei engednek.
Használjon megfelelő programot a
pamutjersey és kötött darabokhoz,
hogy ne menjenek össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne
legyen nagyobb, mint a
programtáblázatban megadott
maximális érték.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
normál hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
alacsony hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
50
www.electrolux.com
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) szükség esetén meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
11.2 A víztartály ürítése
1.
2.
3.
4.
MAGYAR
A víztartályban levő víz a
desztillált víz
helyettesítésére
használható, pl. gőzöléses
vasaláshoz. A víz
felhasználása előtt távolítsa
el belőle a
szennyeződéseket egy
szűrő segítségével.
11.3 A kondenzátor egység tisztítása
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
51
52
www.electrolux.com
11.4 A dob tisztítása
VIGYÁZAT!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a bordákat
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legy‐
en dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéks‐
zekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start / Szünet gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be
van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése
helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát
a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A
program ismételt elindításához nyomja
meg a Start / Szünet gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű
súlya megfelel-e a program időtartamá‐
programhoz. 1)
nak.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
MAGYAR
Jelenség
53
Lehetséges megoldás
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét
centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐
ben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérsé‐
klete nem túl magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a
programhoz.
Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt
szárítás) vagy a Extra Dry (Extra száraz)
programot.
A kijelzőn Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani,
kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók
alkalmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn például E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐
son el egy új programot. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐
kaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
•
•
•
A beállított program nem volt
megfelelő.
A szűrő eltömődött.
A kondenzátor eltömődött.
•
•
•
•
Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
A dob elszennyeződött.
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
helytelen.
A levegőnyílások eltömődtek.
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 600mm (maximális 630mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1090 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
8 kg
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
10 A
Összteljesítmény
2250 W
54
www.electrolux.com
Energiahatékonysági osztály
B
Energiafogyasztás1)
4,80 kWh
Éves energiafogyasztás2)
560 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,55 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvé‐
tele
0,55 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
13.1 Fogyasztási értékek
Program-
Szárítási idő
Villamo‐
senergiafogyasz‐
tás
1400 fordulat/perc / 50%
130 perc
4,21 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
146 perc
4,80 kWh
1400 fordulat/perc / 50%
110 perc
3,49 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
126 perc
3,98 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
52 perc
1,50 kWh
800 fordulat/perc / 50%
59 perc
1,71 kWh
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Pamut 8 kg
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
Iron Dry (Vasalós‐
záraz)
Synthetic (Műszál) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatóak. Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást. Járuljon hozzá
MAGYAR
környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
*
55
136930960-A-102014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement