Electrolux EDH3498RDE User manual

Electrolux EDH3498RDE User manual
EDH3498RDE
SQ
MK
SR
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
2
22
44
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMEVE................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 11
7. CILËSIMET.......................................................................................................13
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................14
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................15
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 16
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 17
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 19
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 20
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me
vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial
dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta
përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e
problemeve dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion mjedisor
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera. (nëse ka)
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani në tharëse tesha të palara.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
5
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 5°C ose më të lartë se 35°C.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, të
durojë nxehtësinë dhe të jetë e
pastër.
•
•
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
6
www.electrolux.com
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën.
Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 amp ASTA
(BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
•
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të nisni
tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
2.6 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
2.7 Eliminimi i mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
SHQIP
•
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
7
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Etiketa e specifikimeve
Dera e ngarkimit mund të
instalohet nga përdoruesi në
anën e kundërt. Kjo ndihmon
për të futur dhe për të hequr
më lehtë rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim
hapësire për instalimin e
pajisjes (shihni broshurën
tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2 3
4
5
6
7
8
13
1 Çelësi i programeve
12
11
10
9
2 Dryness (Tharja) Blloku i prekjes i
8
www.electrolux.com
3 Reverse Plus (Rikthim plus) Blloku i
prekjes i
4 Ekrani
11 Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
12 Blloku i prekjes i MyFavourite+
5
Blloku i prekjes i Time (Koha)
13 Butoni Ndezje/Fikje
6
Blloku i prekjes i Delay (Shtyrja)
7
Blloku i prekjes i Buzzer
(Sinjalizuesi)
8
Blloku i prekjes i Anti-crease
(Antirrudhë)
9
Blloku i prekjes i Start/Pause
(Nisja/Pauza)
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
10 Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensuesi
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokimi për fëmijët
Sinjalet akustike
Rikthim plus
Ekstra i qetë
Niveli i tharjes
Fusha e tekstit
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
SHQIP
Treguesit
9
Përshkrimi
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
-
5. TABELA E PROGRAMEVE
Programet
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes:
Cotton (Të pam‐
bukta)
Synthetic (Sinte‐
tike)
Extry Dry (Tharje ek‐
stra),
Cupboard Dry+ (Tharje për dol‐
lap+),
Cupboard Dry (Tharje për
dollap)2)3),
kurosje)3)
Niveli i tharjes:
stra),
lap)3),
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
9 kg/
Iron Dry (Tharje për he‐
Extry Dry (Tharje ek‐
Cupboard Dry (Tharje për dol‐
3,5 kg/
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
Sports (Sportive)
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të
lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër, të
cilat nuk hekurosen.
2 kg/
Duvets (Jorgan)
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jas‐
tëkë (me pupla, push ose me mbushje
sintetike).
3 kg/
Drying Rack
(Skara e tharjes)4)
Për tharjen e atleteve vetëm me Drying
Rack (Skara e tharjes) (shihni manualin e 1 kg (ose 1 palë
posaçëm të përdorimit, i cili ofrohet me
atlete)
skarën e tharjes).
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e rro‐
bave të leshta që mund të lahen me
dorë. Nxirrini menjëherë artikujt kur pro‐
grami të ketë përfunduar.
Wool (Të leshta)5)
Përdor temperaturë të ulët për të tharë
Rapid (E shpejtë) pëlhura të pambukta dhe sintetike.
1 kg
2 kg/
10
www.electrolux.com
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Others (Të tjera) 6)
Thajini artikujt e pambukut butësisht e
me zhurmë të ulur në minimum. Progra‐
mi mund të përdoret natën.
Cottons Extra Silent
Extry Dry (Tharje ek‐
(Të pambukta ekstra i Niveli i tharjes:
heshtur)
stra),
Cupboard Dry+ (Tharje për dol‐
lap+),
lap)
Jeans (Xhinse)
Silk (Mëndafsh)
Easy Iron (Hekurosje
e lehtë)
9 kg/
Cupboard Dry (Tharje për dol‐
Veshje sportive, të tilla si xhinse, bluza
etj., me trashësi të ndryshme materiali
(p.sh. në pjesën e qafës, manshetave
dhe tegelave).
9 kg/
Për të tharë veshje që mund të lahen me
dorë, të mëndafshta me ajër të ngrohtë
1 kg/
dhe lëvizje të buta.
Pëlhura që kërkojnë kujdes, për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj
pëlhure në tjetrën. Shkundini artikujt për‐
para se t'i vendosni ato brenda pajisjes.
Kur programi të ketë përfunduar, nxirrini
menjëherë artikujt dhe vendosini në një
nderëse rrobash.
Me këtë program mund të përdorni op‐
Time Drying (Tharje e
sionin Time (Koha) dhe të vendosni ko‐
programuar)
hëzgjatjen e programit.
1 kg (ose 5 këmi‐
sha)/
9 kg/
SHQIP
Programet
Refresh (Rifreskim)
Lloji i ngarkesës
Për rifreskimin e rrobave që kanë nden‐
jur brenda në dollap.
11
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
1 kg
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Programi
Cotton (Të pambukta) Cupboard Dry (Tharje për dollap) është "Programi
standard i të pambuktave" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me la‐
gie normale dhe është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen
e rrobave të pambukta të lagura.
3) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në doku‐
mentin e EN 61121.
4) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
5) Cikli për tharjen e të leshtave në këtë tharëse rrobash me rrotullim është testuar dhe mir‐
atuar nga kompania Woolmark. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta me
etiketën "larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të mira‐
tuar nga Woolmark dhe të thahen në tharëse sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi.
1780SW13W.
6) Shtypni bllokun e prekjes
Others (Të tjera) vazhdimisht derisa të shfaqet në ekran
programi i nevojshëm
6. OPSIONET
6.1 Time (Koha)
6.3 Dryness (Tharja)
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Time Drying (Tharje e programuar). Ju
mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10 minutash
deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë
më të thara. Ka 4 përzgjedhje të
mundshme:
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
6.2 Anti-crease (Antirrudhë)
E çon deri në 60 minuta fazën standarde
kundër rrudhave (30 minuta) në
përfundim të ciklit të tharjes. Ky funksion
parandalon krijimin e rrudhave në rroba.
Rrobat mund të nxirren nga pajisja gjatë
fazës kundër rrudhave.
•
Extry Dry (Tharje ekstra)
•
Cupboard Dry+ (Tharje për dollap
+) (vetëm për të pambukta)
•
Cupboard Dry (Tharje për dollap)
•
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
6.4 Reverse Plus (Rikthim plus)
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të
rrobave. Për rrobat me simbolin
etiketë.
në
6.5 Tharja e programuar me
skarë
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Skara e tharjes. Ju mund të vendosni
12
www.electrolux.com
6.7 MyFavourite+
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 30 minutash deri maksimumi
në 4 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
Herën e parë që aktivizoni pajisjen, nëse
shtypni MyFavourite+ ekrani tregon që
memoria është bosh. Pajisja mund të
memorizojë automatikisht programet më
të përdorura pas disa përdorimesh.
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
Me këtë fushë me prekje ju mund të
vendosni një nga 3 opsionet më të
përdorura të tharjes.
6.6 Buzzer (Sinjalizuesi)
mund ta dëgjoni zilen:
•
•
•
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
• në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
•
•
Shtypni MyFavourite+ një herë për të
vendosur My Favourite 1
Shtypni MyFavourite+ dy herë për të
vendosur My Favourite 2
Shtypni MyFavourite+ tre herë për të
vendosur My Favourite 3
Ju mund të aktivizoni
opsionin Buzzer
(Sinjalizuesi) me të gjitha
programet.
6.8 Tabela e opsioneve
Programet1)
Cotton (Të pam‐
bukta)
■
■
Synthetic (Sinte‐
tike)
■
■
Sports (Sportive)
■
Drying Rack
(Skara e tharjes)
Rapid (E shpejtë)
■
■
Duvets (Jorgan)
Wool (Të leshta)
Others (Të tjera)
Cottons Extra Silent
(Të pambukta ekstra i
heshtur)
■
■
■
SHQIP
13
Programet1)
Jeans (Xhinse)
■
Silk (Mëndafsh)
■
Easy Iron (Hekurosje
e lehtë)
■
Time Drying (Tharje e
programuar)
■
■
Refresh (Rifreskim)
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
7. CILËSIMET
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Time (Koha) Blloku i prekjes i
B) Delay (Shtyrja) Blloku i prekjes i
C) Buzzer (Sinjalizuesi) Blloku i prekjes i
D) Anti-crease (Antirrudhë) Blloku i
prekjes i
E) Start/Pause (Nisja/Pauza) Blloku i
prekjes i
F) Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
G) Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
H) Blloku i prekjes i MyFavourite+
I) Reverse Plus (Rikthim plus) Blloku i
prekjes i
J) Dryness (Tharja) Blloku i prekjes i
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
14
www.electrolux.com
7.2 Gjuha
Për të ndryshuar gjuhën:
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Nëse është instaluar
kompleti i zbrazjes (aksesor
shtesë), pajisja e zbraz
automatikisht ujin nga
depozita e ujit. Në këtë rast,
ne rekomandojmë që ta
çaktivizoni treguesin e
depozitës së ujit.
Referojuni informacionit të
ofruar për aksesorët që janë
në dispozicion.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Shtypni dhe mbani shtypur butonat
(B) dhe (C) në të njëjtën kohë derisa
të shfaqet gjuha e zgjedhur më parë.
ose
4. Shtypni bllokun e prekjes
për të vendosur gjuhën.
5. Për të memorizuar përzgjedhjen
shtypni bllokun e prekjes (E).
7.3 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
•
thata
Çaktivizimi i treguesit të
depozitës së ujit:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (J) dhe
(I).
Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:
•
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
•
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
Treguesi
•
dhe
janë të
Treguesi
ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken.
7.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se ta përdorni pajisjen për herë
të parë, kryeni këto veprime:
•
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
është i fikur dhe
treguesi
është i ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
SHQIP
Në fillim të ciklit të tharjes
(3-5 min.) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit, gjë
e cila është normale për
pajisjet që punojnë me
kompresor, si p.sh.:
frigoriferët, ngrirësit.
8.1 Gjuha
15
Herën e parë që aktivizoni pajisjen, në
ekran shfaqet gjuha e parazgjedhur e
pajisjes. Ju mund ta konfirmoni ose
mund të vendosni gjuhë tjetër. Për të
vendosur gjuhën tjetër:
1. Shtypni bllokun e prekjes
ose
për të vendosur gjuhën.
2. Për të memorizuar përzgjedhjen
shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
Ju mund ta ndryshoni gjuhën
sa herë që të dëshironi
(shihni kapitullin Cilësimet).
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
4. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Niset programi.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Treguesi
ndizet.
16
www.electrolux.com
•
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
ndizet.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
Ju mund të hiqni rrobat përpara se të
përfundojë faza e ruajtjes nga rrudhat.
Rekomandojmë, për rezultate më të
mira, të hiqni rrobat kur faza ka
përfunduar ose pothuajse ka përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
•
Treguesi
ndizet.
Start/Pause (Nisja/Pauza) fiket.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni mbajtësin e ujit kur
të përfundojë programi.
9.5 Funksioni Fikja automatike
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i lini të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e
pëlhurave që janë në pajisje.
Etiketa e pël‐
hurës
•
•
•
•
Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
Përdorni programin përkatës për
fanella pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale
në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse dhe rezis‐
tojnë temperatura të larta në tharje.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse, por vetëm
me temperatura të ulëta në tharje.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
SHQIP
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
11.2 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
17
18
www.electrolux.com
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
8.
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe pjesët e tij.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
SHQIP
19
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e sigure‐
save (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza).
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) për ta
nisur programin sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë progra‐ Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
mi. 1)
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në makinën larëse.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër pro‐ Vendosni programin Time Drying (Tharje
grami.
e programuar) ose Extry Dry (Tharje ek‐
stra).
20
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐
nueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensuesi është i bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
•
•
•
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
9 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
4A
Fuqia totale
900 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë 1)
2,28 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
259 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,50 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,50 W
SHQIP
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
21
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
Ky produkt përmban gaz të fluorinuar të mbyllur hermetikisht
Emërtimi i gazit
R407c
Pesha
520 g
Potenciali i ngrohjes globale (GWP)
1774
1) Referuar EN 61121. 9 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Cotton (Të pambukta) 9 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
Iron Dry (Tharje për
hekurosje)
1400 rpm / 50%
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Synthetic (Sintetike) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
22
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 23
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 26
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 27
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................28
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ................................................................................ 29
6. ОПЦИИ.............................................................................................................31
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 33
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.................................................................................35
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................................36
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................37
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................38
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................40
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 41
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
23
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца,
ви препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без надзор.
24
www.electrolux.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од килим.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот
за струја е пристапен по монтирањето.
Проверете дали има добра вентилација во собата
каде што е монтиран апаратот, за да избегнете
враќање на гасовите од други апарати што
користат различно гориво, вклучувајќи и отворен
оган.
Издувниот воздух не смее да се испушта во оџак
што се користи за издувните гасови кои доаѓаат од
запаливиот гас или од други горива. (ако постои во
опремата)
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 9kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не користете го апаратот ако бил чистен со
индустриски хемикалии.
Исчистете ги сите влакненца кои се насобрале
околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот за влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од џебовите, како на
пример, запалки и кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење, освен ако сите
алишта не се извадат брзо од машината и не се
распостелат за да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека алиштата ќе бидат на температура
што нема да ги оштети.
26
www.electrolux.com
•
Пред одржувањето, исклучете го апаратот и
откачете го кабелот од штекерот за струја.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Проверете дали подот на кој го
монтирате апаратот е рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногалките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
•
•
•
•
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Само за Обединетото Кралство и
Ирска. Апаратот има приклучок за
струја со јачина на струја од 13
ампери. Ако е потребно да го
смените осигурувачот во
приклучокот за струја, користете
осигурувач од 13 ампери ASTA (BS
1362).
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Користете го апаратот само во
домашни услови.
Не сушете ги оштетените алишта
кои содржат постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
МАКЕДОНСКИ
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
•
2.6 Компресор
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
•
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
2.7 Расходување
2.5 Нега и чистење
•
27
растворувачи или метални
предмети.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pезервоар
Контролна табла
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
28
www.electrolux.com
Корисникот може да ја
монтира вратата за
полнење во обратна
насока. Тоа може да
помогне полесно да се
ставаат и вадат алиштата
или ако постои некакво
ограничување во однос на
монтирањето на апаратот
(видете во засебниот
леток).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Копче за програми
2 Dryness (Ниво на сувост) допирна
површина
3 Reverse Plus (Обратно плус)
допирна површина
4 Екран
5
допирна површина Time
(Време)
6
допирна површина Delay
(Одложено)
7
допирна површина Buzzer
(Аларм)
8
допирна површина Anti-crease
(Против туткање)
9
допирна површина Start/Pause
(Старт/Пауза)
11
10
9
10 Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
11 Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
12 допирна површина MyFavourite+
13 Копче за вклучување/исклучување
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
МАКЕДОНСКИ
29
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондензатор
Сад за вода
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
Звучни сигнали
Обратна насока Плус.
Екстра тивко
Ниво на сушење
Линија за текст
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење
Ниво на сушење:
суви),
Cotton (Памук)
плакар+),
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Extra Dry (Екстра
Cupboard Dry+ (Суви за во
за во плакар)2)3),
пеглање)3)
Cupboard Dry (Суви
Iron Dry (Суви за
9kg/
30
www.electrolux.com
Програми
Вид на полнење
Ниво на сушење:
Synthetic
(Синтетика)
Sports (Облека
за спортување)
Duvet (Јорган)
Drying Rack
(Сушење на
закачалка)4)
суви),
Extra Dry (Екстра
Cupboard Dry (Суви за во
плакар)3),
пеглање)
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Iron Dry (Суви за
3,5kg/
Спортска облека, тенки и лесни
ткаенини, микровлакна, полиестер, кои 2kg/
не се пеглаат.
За сушење на еден или два јоргани и
перници (наполнети со пердуви или
синтетика).
3kg/
За сушење на патики само со Сушење
1kg (или 1 пар
на Закачалка (види во посебното
спортски
упатство кое е обезбедено за Сушење
обувки)
на Закачалка).
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
Wool (Волна)5)
Rapid (Брзо)
1kg
За сушење на памучни и синтетички
ткаенини, користете ниска
температура.
2kg/
Others (Други) 6)
Cottons Extra Silent
(Памучни екстра
тивко)
Нежно ги суши памучните алишта со
минимална бука. Програмата може да
се користи ноќе.
Ниво на сушење:
суви),
плакар+),
плакар)
Extra Dry (Екстра
Cupboard Dry+ (Суви за во
Cupboard Dry (Суви за во
9kg/
МАКЕДОНСКИ
Програми
Jeans (Џинс)
Silk (Свила)
Вид на полнење
31
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
За сушење неформална облека како
фармерки, маици од материјали со
различна дебелина (на пр. на вратот,
манжетните и шавовите).
9kg/
За сушење на свила која рачно се
пере со топол воздух и благи
движења.
1kg/
Easy Iron (Лесно
пеглање)
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
Time Drying (Време
на сушење)
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Time (Време) и да
го поставите времетраењето на
програмата.
9kg/
Refresh
(Освежување)
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
1kg (или 5
кошули)/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Суви за во плакар) е „Стандардна
програма за памук“ соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е
најефикасна програма во смисла на потрошувачка на енергија за сушење на влажни
памучни алишта.
3) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
4) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
5) Циклусот за сушење волна кај оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од
компанијата Тhe Woolmark Company. Циклусот е погоден за сушење на волнени
алишта означени за „рачно перење“, под услов материјалите да се испрани со циклус
за рачно перење одобрен од Woolmark и сушени според упатствата дадени од
производителот. 1780SW13W.
6) Притисакјте на допирната површина
Others (Други) повеќе пати, додека на
екранот не се појави потребната програма
6. ОПЦИИ
6.1 Time (Време)
Оваа опција е применлива само кај
програмата Time Drying (Време на
сушење). Можете да го поставите
траењето на програмата, од минимум
10 минути до максимум 2 часа.
Поставувањето на траењето е
32
www.electrolux.com
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.2 Anti-crease (Против
туткање)
Ја продолжува стандардната фаза
против туткање (30 минути) за 60
минути на крајот од циклусот на
сушење. Оваа фукнција го спречува
туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на
фазата за заштита од туткање.
6.3 Dryness (Ниво на сувост)
Оваа фукнција помага алиштата да се
исушат подобро. Постојат 4 можни
избори:
•
Extra Dry (Екстра суви)
•
Cupboard Dry+ (Суви за во
плакар+) (само за памук)
•
Cupboard Dry (Суви за во
плакар)
•
Iron Dry (Суви за пеглање)
6.4 Reverse Plus (Обратно
плус)
За полесно сушење на чувствителни
ткаенини и чувствителни ткаенини на
температура (на пр. акрил, вискоза).
Оваа функција исто така помага да се
намали туткањето на алиштата. За
ткаенини со симбол
на ткаенината.
на етикетата
6.5 Време на сушење на
закачалка
Оваа опција може да се применува
само кај програмата Drying Rack
(Сушење на закачалка). Можете да го
поставите траењето на програмата, од
минимум 30 минути до максимум 4
часа. Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да поставите
кратко траење за мали количини на
алишта или само за едно парче
облека.
6.6 Buzzer (Аларм)
сигнализаторот можете да го
слушнете:
•
•
на крајот на циклусот
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
• на прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
за вклучување ии исклучување на
звукот.
Опцијата Buzzer (Аларм)
можете да ја вклучите со
сите програми.
6.7 MyFavourite+
Кога прв пат ќе го вклучите апаратот,
ако притиснете MyFavourite+, на
екранот се покажува дека меморијата
е празна. Апаратот може автоматски
да ги меморизира најчесто
користените програми после неколку
употреби.
Со оваа допирна површина можете да
ја поставите една од 3-те најчесто
користени програми за сушење.
•
•
•
Притиснете на MyFavourite+ еднаш
за да ја поставите My Favourite 1
(Моја Омилена 1)
Притиснете на MyFavourite+
двапати за да ја поставите My
Favourite 2 (Моја Омилена 2)
Притиснете на MyFavourite+
трипати за да ја поставите My
Favourite 3 (Моја Омилена 3)
МАКЕДОНСКИ
33
6.8 Табела со опции
Програми1)
■
■
Synthetic
(Синтетика)
■
■
Sports (Облека
за спортување)
■
Cotton (Памук)
■
Drying Rack
(Сушење на
закачалка)
■
■
Rapid (Брзо)
Duvet (Јорган)
Wool (Волна)
Others (Други)
Cottons Extra Silent
(Памучни екстра
тивко)
■
Jeans (Џинс)
■
■
■
Silk (Свила)
Easy Iron (Лесно
пеглање)
■
Time Drying (Време
на сушење)
■
■
Refresh
(Освежување)
■
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
7. ПОСТАВКИ
A
A) Time (Време) допирна површина
J
B
B) Delay (Одложено) допирна
I
C
D
E
површина
C) Buzzer (Аларм) допирна површина
H
G
F
D) Anti-crease (Против туткање)
допирна површина
34
www.electrolux.com
E) Start/Pause (Старт/Пауза) допирна
површина
F) Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
G) Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
H) допирна површина MyFavourite+
I) Reverse Plus (Обратно плус)
допирна површина
J) Dryness (Ниво на сувост) допирна
површина
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
7.2 Јазик
За да го смените јазикот:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (B) и (C),
се додека не се појави претходно
избраниот јазик.
4. Притиснете на допирната
површина
или на
за да го
поставите вашиот јазик.
5. За да го меморирате изборот,
притиснете на допирната
површина (E).
7.3 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
многу суви алишта
нормално суви алишта
•
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
7.4 Показно светло за садот
за вода
Според фабричките поставки,
показното светло за садот за вода е
вклучено. Тоа се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е
потребно да се испразни садот за
вода.
МАКЕДОНСКИ
Доколу е монтиран прибор
за цедење (дополнителен
прибор), апаратот
автоматски ќе ја цеди
водата од садот за вода.
Во оваа состојба, ви
препорачуваме да го
исклучите показното
светло за садот за вода.
Погледнете ги
приложените информации
за дополнителен прибор
кој го имате на
располагање.
Исклучување на показното
светло за садот за вода:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
35
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња (J)
и (I).
На екранот се прикажува една од овие
2 конфигурации:
•
Показното светло
е
исклучено, а показното светло
е вклучено.
Показното светло за садот за
вода е исклучено. После околу
4 секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
•
Показните светла
и
се вклучени.
Показното светло за садот за
вода е вклучено. После околу 4
секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА
Пред да го користите апаратот по прв
пат, направете една од следните
операции:
•
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
На почетокот на циклусот
на сушење (3-5 мин.) може
да се слушне малку
посилен звук. Тоа е како
резултат на стартувањето
на компресорот што е
нормално за апарати кои
работат врз база на
компресор: фрижидери,
замрзнувачи.
8.1 Јазик
Јазикот можете да го
смените кога ќе посакате
(видете во поглавјето
Поставки).
Кога го вклучувате апаратот по прв
пат, на екранот се појавува
стандардниот јазик. Можете да го
потврдите или да поставите друг јазик.
За поставување на друг јазик:
1. Притиснете на допирната
површина
или на
за да го
поставите вашиот јазик.
2. За да го меморизирате изборот,
притиснете на допирната
површина Старт/Пауза.
36
www.electrolux.com
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
4. Притиснете ја допирната
површина Start/Pause (Старт/
Пауза).
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Start/Pause (Старт/
Пауза).
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
9.4 На крај од програмата
Кога програмата е завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
Се пали показното светло .
Се пали показното светло Start/
Pause (Старт/Пауза).
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
•
•
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
•
Се пали показното светло
.
МАКЕДОНСКИ
•
Показното светло Start/Pause
(Старт/Пауза) се гаси.
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
37
9.5 Функција за Автоматско
исклучување
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
•
Ако не ја стартувате програмата
после 5 минути.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
( на пр. лентите од престилка)
треба да се врзани. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
Фабричка
етикета
•
•
•
•
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
Не ставајте ткаенини со јаки бои
заедно со ткаенини со светли бои.
Јаките бои може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучно жерсе и трикотажа за да
спречите собирање на алиштата.
Уверете се дека тежината на
алиштата не е поголема од
максималната тежина којашто е
наведена во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
погодни за сушење во машина за
сушење на алишта. Видете ја
фабричката етикета на алиштата.
Опис
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алишта кои се погодни сушење во машина за сушење на
алишта и се отпорни на повисока температура на сушење.
Алишта кои се погодни сушење во машина за сушење на
алишта но само за ниска температура на сушење.
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење
на алишта.
38
www.electrolux.com
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
МАКЕДОНСКИ
39
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
8.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
40
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете го Start/Pause (Старт/
Пауза).
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Start/Pause
(Старт/Пауза) за да започне
програмата.
На екранот се прикажува траењето на
долгата програма. 1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е превисока.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можно решение
На екранот се прикажува траењето на
кратката програма.
Поставете програма за Time Drying
(Време на сушење) или програма за
Extra Dry (Екстра суви).
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
41
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
•
•
•
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроводливост.
Отворите за воздух се затнати.
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 640 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 l
Максимална количина на полнење
9 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
4A
Вкупна моќност
900 W
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија1)
2,28 kWh
42
www.electrolux.com
Годишна потрошувачка на енергија2)
259 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,50 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,50 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен
Означување на гас
R407c
Тежина
520 g
Потенцијал за глобално затоплување
(GWP)
1774
1) Во согласност со EN 61121. 9kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm.
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Податоци за потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Cotton (Памук) 9 kg
Cupboard Dry (Суви
1400 rpm / 50%
за во плакар)
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Iron Dry (Суви за
пеглање)
Synthetic (Синтетика) 3,5 kg
Cupboard Dry (Суви
1200 rpm / 40%
за во плакар)
800 rpm / 50%
МАКЕДОНСКИ
43
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
44
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 45
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 48
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................49
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................50
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................51
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 53
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 55
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 57
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 57
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................58
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................59
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 61
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 63
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
45
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.
- Прочитајте приложена упутства.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо
вам да је активирате.
Чишћење и одржавање не треба да обављају
деца, уколико нису под надзором.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Монтирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, због чега врата уређаја не би
могла до краја да се отворе.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом.
Прикључите главни кабл за напајање на мрежну
утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежној утичници након
инсталације.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
монтирате уређај како бисте избегли да се
просторија испуни издувним гасовима других
уређаја, насталих сагоревањем неких других врста
горива, укључујући и сагоревање отвореним
пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива. (ако је
применљиво)
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
Поштујте максималну количину веша за прање од
9 кг (погледајте одељак „Графикон програма“).
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
Немојте користити уређај ако су претходно
индустријске хемикалије биле коришћене за
чишћење.
Очистите отпала влакна која су се накупила око
уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи, или слични производи се
морају се користити како је наведено у упутству за
фабрички омекшивач.
Уклоните све предмете из џепова као што су
упаљачи и шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температурти која га неће оштетити.
Пре одржавања уређаја, искључите га и извадите
утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
48
www.electrolux.com
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Монтирање
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сву амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију које сте добили уз
уређај.
Увек будите пажљиви када
померате уређај, јер је тежак. Увек
носите заштитне рукавице.
Немојте монтирати или користити
уређај на местима на којима је
температура нижа од 5°C или виша
од 35°C.
Уверите се да је подлога на којој
монтирате уређај равна, стабилна,
отпорна на топлоту и чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Уређај увек померајте држећи га у
усправном положају.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у крајњу
позицију, проверите да ли је сасвим
у нивоу помоћу либеле. Уколико
није, подешавајте ногице док се не
изнивелише.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
•
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Само за Велику Британију и Ирску.
Уређај има мрежни утикач од 13
ампера. Ако је је потребно да се
промени осигурач за утичницу,
користити осигурач од 13 ампера
АSTA (BS 1362).
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Користите овај уређај само у
домаћинству.
У машини немојте сушити оштећену
одећу са поставом или пуњењем.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
2.4 Унутрашњe svetlo
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања.
•
•
Светлећа диода зрачи видљиву
светлост; немојте гледати директно
у зрак светлости.
Тип сијалице или халогене лампе
која се користи у овом уређају
намењен је искључиво за употребу
СРПСКИ
у кућним апаратима. Немојте га
користити за расвету у
домаћинству.
Да бисте заменили унутрашњу
сијалицу, контактирајте овлашћени
сервисни центар.
•
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите
искључиво неутралне детерџенте.
Немојте користити абразивне
производе, абразивне сунђере,
раствараче или металне предмете.
•
•
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
2.6 Компресор
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни
љубимци затворе у уређају.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
49
Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Резервоар за воду
Контролна табла
Унутрашњe светло
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за отварање врата
измењивача топлоте
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата измењивача топлоте
Поклопац измењивача топлоте
Дугме за закључавање поклопца
измењивача топлоте
Плочица са техничким
карактеристикама
50
www.electrolux.com
Врата за пуњење корисник
може да инсталира на
супротној страни. То може
да помогне лакшем
стављању и уклањању
веша или при монтирању
уређаја уколико постоје
просторна ограничења
(погледајте засебну
брошуру).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Дугме за избор програма
2 Dryness (осушеност) Командна
плочица на додир
3 Reverse Plus (инверзно плус)
Командна плочица на додир
4 Дисплеј
5
Командна плочица на додир
Time (време)
6
Командна плочица на додир
Delay (одлагање)
7
Командна плочица на додир
Buzzer (зујалица)
8
Командна плочица на додир
Anti-crease (против гужвања)
9
Командна плочица на додир
Start/Pause (старт/пауза)
11
10
9
10 Командна плочица на додир
Rack Time increase (повећање
времена сушења на решетки)
11 Командна плочица на додир
Rack Time decrease (смањење
времена сушења на решетки)
12 Командна плочица на додир
MyFavourite+
13 Дугме за укључивање/
искључивање
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
СРПСКИ
51
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложени старт
Блокада за безбедност деце
Звучни сигнали
Инверзно плус
Веома тихо
Ниво сушења
Трака са текстом
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Врста веша за прање
Ниво сушења:
Cotton (памук)
Synthetic
(синтетика)
Extra (екстра суво),
Cupboard (орман+),
board (орман)2)3),
Ниво сушења:
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Cup‐
Iron (пегла)3)
Extra (екстра суво),
Cupboard (орман)3),
Iron (пегла)
9кг/
3,5 кг/
52
www.electrolux.com
Програми
Sports (спортска
одећа)
Duvets (јорган)
Drying Rack
(решетка за
сушење)4)
Врста веша за прање
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
За сушење спортске одеће, танких и
лаганих тканина, микрофибера и
полиестера, који се не пеглају.
2 кг/
За сушење једног или два јоргана и
јастука (са перјем, паперјем или
синтетичким пуњењем).
3 кг/
За сушење патика само са решетком
за сушење (прочитајте засебан
1 кг (или 1 пар
кориснички приручник који је приложен патика)
уз решетку за сушење).
Вунене тканине. Благо сушење вунене
одеће која се пере ручно. Уклоните
одећу из машине одмах по завршетку
програма.
Wool (вуна)5)
Rapid (брзи)
1 кг
За сушење памучних и синтетичких
тканина на ниској температури.
2 кг/
Others (остало) 6)
Cottons Extra Silent
(памук - изузетно
тихо)
Jeans (џинс)
Silk (свила)
Нежно суши памучни веш уз
минимални ниво буке. Овај програм
може да се користи ноћу.
Ниво сушења:
Extra (екстра суво),
Cupboard (орман+),
(орман)
9кг/
Cupboard
Одећа за сваки дан, као што је тексас,
дуксеви различите дебљине (нпр. око
врата, манжетне и шавови).
9кг/
За сушење свиленог веша који се пере
ручно, помоћу топлог ваздуха и
1 кг/
лаганог кретања.
СРПСКИ
Програми
Врста веша за прање
53
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Easy Iron (лако
пеглање)
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се
1 кг (или 5
разликовати у зависности од врсте
кошуља)
тканине. Протресите веш пре него што
га ставите у уређај. Одмах по
завршетку програма извадите веш из
машине и окачите га на вешалицу.
Time Drying (време
сушења)
Са овим програмом можете користити
опцију Time (време) и подесити
трајање програма.
9 кг/
Refresh
(освежавање)
Освежавање тканина које су дуго
стајале у ормару.
1 кг
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Програм
Cotton (памук) Cupboard (орман) је „Стандардни програм за памук“ и
погодан је за сушење обичног памучног веша и најефикаснији је програм за сушење
памучног веша када се ради о потрошњи електричне енергије.
3) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
4) Само са програмом Решетка за сушење (стандардни или опциони прибор, у
зависности од модела).
5) Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија
Woolmark. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком
„ручно прање“ под условом да су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном
циклусу прања на руке и осушени у складу са произвођачким упутством. 1780SW13W.
6) Више пута притисните додирну плочицу
Others (остало) све док се неопходни
програм не прикаже на дисплеју
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Time (време)
Ова опција се може примењивати
само за програм Time Drying (време
сушења). Можете да подешавате
време трајања програма, од
минимално 10 минута до максимално
2 сата. Подешавање трајања
програма зависиће од количине веша
у уређају.
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
рубља.
6.2 Anti-crease (против
гужвања)
Продужетак од 60 минута у односу на
стандардну фазу против гужвања (30
минута) на крају циклуса сушења. Ова
функција спречава гужвање веша.
Веш може да се извади док траје фаза
против гужвања.
6.3 Dryness (осушеност)
Ова функција помаже да се веш
додано осуши. Постоје 4 могућа
избора:
•
Extra (екстра суво)
54
www.electrolux.com
•
•
•
крај циклуса
почетак и крај фазе заштите од
гужвања
• прекид циклуса
Функција зујања је аутоматски увек
укључена. Ову функцију можете да
користите за активацију или
деактивацију звука.
Cupboard (орман+) (само за
памук)
•
Cupboard (орман)
•
Iron (пегла)
6.4 Reverse Plus (инверзно
плус)
Можете да активирате
опцију Buzzer (зујалица) са
свим програмима.
За лаганије сушење осетљивих
материјала и материјала који су
осетљиви на температуру (нпр. акрил,
вискоза). Ова функција такође помаже
и у смањењу гужвања веша. За
тканине на чијим се ознакама за
материјал налази симбол
6.7 MyFavourite+
Приликом прве активације уређаја,
уколико притиснете MyFavourite+ (мој
омиљени програм) на дисплеју се
приказује да је меморија празна.
После извесног времена, овај уређај
може аутоматски да меморише
програме који се најчешће користе.
.
6.5 Rack Time Drying (време
сушења на решетки)
Ова опција је примењива само на
програм сушења на решетки. Можете
да подешавате време трајања
програма, од минимално 30 минута до
максимално 4 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
Уз помоћ ове командне плочице на
додир можете подесити 3 програма
сушења која најчешће користите.
•
Препоручујемо да подесите кратко
време трајања за мале количине, или
за само један комад веша.
•
•
6.6 Buzzer (зујалица)
можете чути звук зујања када је:
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) једном да бисте
подесили „Мој омиљени програм 1“
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) двапут да бисте
подесили „Мој омиљени програм 2“
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) трипут да бисте
подесили „Мој омиљени програм 3“
6.8 Табела опција
Програми1)
■
■
Synthetic
(синтетика)
■
■
Sports (спортска
одећа)
■
Cotton (памук)
Drying Rack
(решетка за
сушење)
Rapid (брзи)
■
■
■
СРПСКИ
55
Програми1)
Duvets (јорган)
Wool (вуна)
Others (остало)
Cottons Extra Silent
(памук - изузетно
тихо)
■
Jeans (џинс)
■
Silk (свила)
■
Easy Iron (лако
пеглање)
■
Time Drying (време
сушења)
■
■
■
Refresh
(освежавање)
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их
активирали или деактивирали притисните одговарајућу додирну плочицу.
7. ПОДЕШАВАЊА
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Time (време) Командна плочица на
додир
B) Delay (одлагање) Командна
плочица на додир
C) Buzzer (зујалица) Командна
плочица на додир
D) Anti-crease (против гужвања)
Командна плочица на додир
E) Start/Pause (старт/пауза) Командна
плочица на додир
F) Командна плочица на додир
Rack Time increase (повећање
времена сушења на решетки)
G) Командна плочица на додир
Rack Time decrease (смањење
времена сушења на решетки)
H) Командна плочица на додир
MyFavourite+ (мој омиљени
програм)
I) Reverse Plus (инверзно плус)
Командна плочица на додир
J) Dryness (осушеност) Командна
плочица на додир
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључано је само дугме за
укључивање/искључивање.
56
www.electrolux.com
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
•
стандардно сув веш
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
7.4 Индикатор резервоара за
воду
По подразумеваној вредности,
индикатор резервоара за воду је
укључен. Он се укључује када се
програм заврши или када је неопходно
испразнити резервоар за воду.
Уколико је инсталиран
комплет за пражњење
(додатни прибор), уређај
ће аутоматски празнити
воду из резервоара. У том
случају, препоручујемо
деактивирање индикатора
резервоара за воду.
Погледајте приложену
брошуру о расположивој
додатној опреми.
7.2 Језик
Да бисте променили језик:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Истовремено притисните и
задржите дугмад (B) и (C) све док
се не појави претходно изабрани
језик.
4. Притисните додирну плочицу
или
да бисте подесили жељени
језик.
5. Да бисте меморисали изабрано,
притисните додирну плочицу (E).
7.3 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
Деактивирање индикатора
резервоара за воду:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (J) и (I) истовремено.
Дисплеј приказује једну од ове две
комбинације:
•
Индикатор
је искључен а
индикатор
је укључен.
Индикатор резервоара за воду
је искључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
•
Индикатор
укључени.
и
су
СРПСКИ
Индикатор резервоара за воду
је укључен. Након приближно 4
57
секунде, оба индикатора се
искључују.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја
извршите једну од следећих
операција:
•
•
Бубањ машине за сушење очистите
влажном крпом.
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
На почетку циклуса
сушења (3-5 мин.) ниво
звука може бити нешто
виши. Разлог томе је
покретање компресора
што је уобичајено код
уређаја са компресором
као што су фрижидери,
замрзивачи.
Када по први пут активирате уређај,
аутоматски подешен језик ће бити
приказан на дисплеју. Можете га
потврдити или изабрати неки други
језик. За подешавање неког другог
језика:
1. Притисните командну плочицу на
додир
или
да бисте
подесили жељени језик.
2. Да бисте меморисали изабрано,
притисните додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза).
8.1 Језик
Језик можете променити
кад год желите (погледајте
одељак Подешавања).
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
УПОЗОРЕЊЕ!
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
На дисплеју се приказује трајање
програма.
Време сушења које видите
односи се на количину
веша од 5 кг за програме
за памук и џинс. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
и џинс при количини веша
већој од 5 кг траје дуже.
4. Притисните додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза).
Програм се покреће.
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
58
www.electrolux.com
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза).
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте деактивирали
уређај
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите програм.
9.4 Поступак након завршетка
програма
Када је програм завршен:
•
чује се испрекидан звучни сигнал.
•
•
Индикатор
је укључен.
Индикатор Start/Pause (старт/пауза)
(старт/пауза) је укључен.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата, препоручујемо да веш
вадите након или непосредно пре
завршетка фазе заштите од гужвања.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
•
•
Индикатор
је укључен.
Индикатор Start/Pause (старт/пауза)
(старт/пауза) се гаси.
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
9.5 Функција аутоматског
искључивања
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
•
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не дозволите да кравате и траке
(нпр. траке од кецеље) остану
одрешене. Вежите их пре но што
покренете неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек буде на спољној
страни
•
•
•
•
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, који
одговара врсти материјала који сте
убацили у уређај.
Немојте стављати тканине јарких
боја у машину заједно са тканинама
нежних боја. Тканине јарких боја
могу пустити боју.
Одаберите погодан програм за
памучни жерсеј и плетену одећу,
како бисте спречили скупљање
веша.
Водите рачуна да тежина веша не
премаши максималну тежину која је
дата у табели програма.
СРПСКИ
•
Сушите искључиво веш који се
може сушити у машини за сушење
Ознака на
етикети
59
веша. Због тога увек погледајте
етикету на вешу.
Опис
Веш који се може сушити у машини за сушење веша.
Веш који се може сушити у машини за сушење веша и који је
отпоран на више температуре сушења.
Веш који се може сушити у машини за сушење веша али само
на ниској температури сушења.
Веш који се не може сушити у машини за сушење веша.
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако је потребно очистите филтер са топлом водом из чесме користећи четку и/или
усисивач.
60
www.electrolux.com
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
Воду из резервоара
можете користити као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
СРПСКИ
5.
61
6.
2
1
8.
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња, као и ребра бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Проверите да ли утикач прикључен на
зидну утичницу.
Проверите осигурач у кутији са
осигурачима (кућна инсталација).
62
www.electrolux.com
Проблем
Могуће решење
Програм се не покреће.
Притисните Start/Pause (старт/пауза).
Проверите да ли су врата уређаја
затворена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да рубље не остане
заглављено између врата уређаја и
гумене заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Start/Pause (старт/
пауза) да бисте покренули програм
поново.
Дисплеј показује дуго трајање
програма. 1)
Водите рачуна да тежина веша
одговара времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново
пустите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Уверите се да температура просторије
није превисока.
Дисплеј показује кратко трајање
програма.
Подесите програм Time Drying (време
сушења) или Extra (екстра суво).
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов
програм, деактивирајте и поново
активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције
примењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај.
Покрените нов програм. Уколико се
проблем поново јави, обратите се
сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
•
•
•
Бубањ је прљав.
Неправилно подешен сензор
проводљивости.
Запушени су прорези за проток
ваздуха.
СРПСКИ
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 мм (максимално 640
мм)
Макс. дубина код отворених врата
уређаја
1090 мм
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина веша
9 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
4A
Укупна снага
900 W
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња електричне енергије1)
2,28 kWh
Годишња потрошња електричне
енергије2)
259 kWh
лево––укључен режим апсорпције
снаге
0,50 W
Искључен режим апсорпције снаге
0,50 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
Ниво заштите од продирања чврстих
IPX4
честица и влаге пружа заштитни
омотач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором.
Ознака гаса
R407c
Тежина
520 г
63
64
www.electrolux.com
Потенцијал глобалног загревања
(GWP)
1774
1) У сагласности са директивом EN 61121. 9 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша при пуном или делимичном пуњењу,
као и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне
енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр.
392/2012).
13.1 Подаци о потрошњи
Фазе
Обртање на/преостала
влажност
Време
сушења
Потрошњ
а
електрич
не
енергије
Cotton (памук) 9 кг
Cupboard (орман)
Iron (пегла)
1400 о/мин/50 %
175 мин.
2,00 kWh
1000 о/мин/60 %
200 мин.
2,28 kWh
1400 о/мин/50 %
121 мин.
1,31 kWh
1000 о/мин/60 %
138 мин.
1,49 kWh
1200 о/мин/40 %
56 мин.
0,54 kWh
800 о/мин/50 %
64 мин.
0,61 kWh
Synthetic (синтетика) 3,5 кг
Cupboard (орман)
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
65
66
www.electrolux.com
СРПСКИ
67
136939710-A-162015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement