Electrolux EDC2086GW3 User manual

Electrolux EDC2086GW3 User manual
EDC2086GW3
RO USCĂTOR DE RUFE
TR ÇAMAŞIR KURUTUCU
MANUAL DE UTILIZARE
KULLANMA KILAVUZU
2
20
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 3
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA.............................................................5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................7
4. PANOU DE COMANDĂ......................................................................................7
5. TABELUL CU PROGRAME................................................................................8
6. OPŢIUNI........................................................................................................... 10
7. SETĂRI.............................................................................................................12
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................12
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 13
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 14
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 14
12. DEPANARE.................................................................................................... 17
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 18
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs
care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să
aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.
Bine ați venit la Electrolux.
Vizitați website-ul la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți
disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța
Informații generale și recomandări
Informații privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini de
spălat rufe, folosiţi kit-ul de stivuire. Kit-ul de stivuire,
disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cu aparatul specificat în instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiţi cu
atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care împiedică deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
instalare pentru a evita întoarcerea debitului de gaze
în cameră de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate
care ard gaz sau alţi combustibili. (dacă este cazul)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8 kg
(consultaţi capitolul “Tabelul de programe”).
Nu utilizaţi aparatul dacă s-au utilizat produse chimice
la curăţare.
Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în jurul
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
5
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucţiunilor de utilizare.
Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi
brichete sau chibrituri.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea
ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt
scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie
disipată.
Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără
căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
5°C sau mai mare de 35°C.
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
•
Când aparatul este amplasat în
poziţia sa permanentă, verificaţi să fie
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicaţi sau
coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
2.2 Conexiunea la rețeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. Dacă nu
corespund, contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Doar pentru Regatul Unit și Irlanda.
Aparatul are un ștecher pentru 13 A.
Dacă este necesară schimbarea
siguranței din ștecher, folosiți o
siguranță tip ASTA (BS 1362) de 13
amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate care
au căptuşeli sau umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător de rufe.
Respectaţi instrucţiunile de pe
eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apa condensată / distilată. Poate
•
•
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscător haine din care
apa curge.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
2.5 Gestionarea deșeurilor
după încheierea ciclului de
viață al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
ROMÂNA
7
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Recipient pentru apă
Panou de comandă
Ușa aparatului
Filtru principal
Buton pentru ușa condensatorului
Fante pentru fluxul de aer
Picioare reglabile
Ușă condensator
Capac condensator
Încuietori pentru capacul
condensatorului
11 Plăcuță cu date tehnice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ușa de încărcare poate fi
instalată de utilizator în
partea opusă. Aceasta poate
ajuta la introducerea și
scoaterea rufelor sau dacă
există o limitare la instalarea
aparatului (consultați broșura
separată).
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
8
1 Buton selectare program
2 Afişaj
3
Tasta Timp
4
Tasta Întârziere
7
5
Tasta Delicat
6
Tasta Încărcătură de lână
7
Tasta Start / Pauză
8 Buton Pornit/Oprit
8
www.electrolux.com
Atingeți tastele cu degetul în
zona cu simbolul sau cu
numele opțiunii. Nu purtați
mănuși când lucrați cu
panoul de comandă. Aveți
grijă ca panoul de comandă
să fie întotdeauna curat și
uscat.
4.1 Indicatoare luminoase
Indicatoare luminoase
Descriere
Faza de uscare
Faza de răcire
Faza de protecţie la şifonare
Condensator
Recipient pentru apă
Filtru
Pornire cu întârziere
Blocare acces copii
Semnale acustice
Durata programului
-
Durata pentru Timp de uscare
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere
5. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Bumbac
Superuscare
Nivel de uscare: super uscat.
8kg/
Puternic uscate
Nivel de uscare: puternic uscat.
8kg/
ROMÂNA
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Uscare pentru
dulap2) 3)
Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse
în dulap.
8kg/
Uscare pentru
călcat 2)
Nivel de uscare: aplicabil pentru a fi
călcate.
8kg/
Sintetice
Superuscare
Nivel de uscare: super uscat.
Uscare pentru du‐ Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse
în dulap.
lap 2)
Uscare pentru
călcat
Nivel de uscare: aplicabil pentru a fi
călcate.
9
3,5kg/
3,5kg/
3,5kg/
Materiale cu întreținere ușoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1kg (sau 5
la un tip de material la altul. Scuturați ru‐
cămăși)/
Călcare ușoară fele înainte să le introduceți în aparat.
Când programul este finalizați scoateți
imediat articolele și puneți-le pe un
umeraș.
Pături
Pentru a usca una sau două pilote și a
pernelor (cu umplutură din pene, puf sau 3kg/
material sintetic).
Delicate
Țesături delicate.
2kg/
10
www.electrolux.com
Programe
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Tip încărcătură
Țesături din lână. Uscarea atentă a arti‐
colelor din lână care pot fi spălate.
Scoateți imediat articolele când progra‐
mul s-a terminat.
1kg
Lână4)
Pentru uscarea pantofilor sport doar cu
Suport pentru uscare (consultați manua‐ 1 pereche de
lul utilizatorului furnizat separat cu Suport pantofi sport
pentru uscare).
Reîmprospătare
Împrospătarea textilelor care erau depo‐
zitate.
1kg
Timp de uscare
Cu acest program puteți utiliza opțiunea
Timp și setați durata programului.
8kg/
Pentru uscarea articolelor din bumbac și
sintetice, se folosește o temperatură re‐
dusă.
2kg/
Rapid
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate
în documentul EN 61121.
3) Programul
Bumbac Uscare pentru dulap este „Programul standard pentru rufe din
bumbac” și este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umezeală și
este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufe‐
lor ude din bumbac.
4) Ciclul de uscare lână al acestei mașini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru
uscarea produselor din lână lavabile în mașina de spălat, cu condiția ca produsele să fie
spălate și uscate în conformitate cu instrucțiunile de pe eticheta articolului și cu cele ale pro‐
ducătorului acestei mașini. M1221. În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong și India simbolul
Woolmark este o marcă comercială de certificare.
6. OPŢIUNI
6.1 Timp
Vă recomandăm să setați o
durată scurtă pentru cantități
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
Această opţiune este aplicabilă
programelor Timp de uscare şiLână
(doar cu Suport pentru uscare).
•
Timp de uscare programul: Puteţi
seta durata programului, de la un
minim de 10 minute la un maxim de 2
ROMÂNA
•
ore. Setarea duratei depinde de
cantitatea de rufe din aparat.
Lână programul: Puteţi seta durata
programului, de la un minim de 30
minute la un maxim de 4 ore. Setarea
duratei depinde de cantitatea de rufe
din aparat.
6.2 Încărcătură de lână
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Lână. Pentru a avea rufele
mai uscate apăsaţi în mod repetat tasta
Încărcătură de lânăÎncărcătură de lână
pentru a mări durata programului.
6.3 Delicat
Cu această opțiune puteți seta un
program de uscare delicată care
funcționează la o temperatură redusă.
Utilizați această opțiune cu țesături care
au simbolul
pe eticheta produsului (de
ex. acril, viscoză).
6.4 Tabelul cu opțiuni
Programe1)
Bumbac
lap
Superuscare
■
Puternic uscate
■
Uscare pentru du‐
■
Uscare pentru
călcat
■
Sintetice
lap
Superuscare
■
Uscare pentru du‐
■
Uscare pentru
călcat
■
■
Călcare ușoară
Pături
■
Delicate
■
Lână
■ 2)
■
■
Reîmprospătare
Timp de uscare
■
11
■
12
www.electrolux.com
Programe1)
Rapid
1) Împreună cu programul puteți seta 1 sau mai multe opțiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsați tasta corespunzătoare.
2) Doar cu Suport de uscare (accesoriu standard sau opțional, în funcție de model).
7. SETĂRI
Puteți dezactiva opțiunea de
blocare acces copii în timpul
funcționării unui program.
Apăsați lung aceleași taste
până când indicatorul de
blocare acces copii se
stinge.
A
B
C
D
E
7.2 Sonerie pornită/oprită
A) Timp Tasta
B) Întârziere Tasta
C) Delicat Tasta
D) Încărcătură de lână Tasta
E) Start / Pauză Tasta
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butonul programului şi tastele
sunt blocate.
Doar butonul de pornit/oprit este
deblocat.
Activarea opțiunii de blocare
acces copii:
1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Așteptați circa 8 secunde.
3. Apăsați și mențineți apăsate simultan
tastele (A) și (D). Indicatorul blocare
acces copii se aprinde.
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
Pentru a dezactiva sau activa semnalele
sonore, apăsați simultan și pentru
aproximativ 2 secunde tastele (B) și (C).
7.3 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Așteptați circa 8 secunde.
3. Apăsați și mențineți apăsate simultan
butoanele (A) și (B).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
rufe uscate la maxim
•
rufe uscate mai bine
rufe uscate la nivelul
implicit
4. Apăsați în mod repetat butonul (E)
până când se afișează indicatorul
nivelului corect.
5. Pentru a confirma reglarea, apăsați
simultan și pentru aproximativ 2
secunde butoanele (A) și (B).
•
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată efectuați următoarele operații:
•
Curățați tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
ROMÂNA
•
13
Porniți un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniți un program fără
întârziere
1. Pregătiți rufele și încărcați aparatul.
ATENŢIE!
Verificați dacă la
închiderea ușii, rufele nu
au rămas prinse între
ușa aparatului și
garnitura de cauciuc.
2. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setați programul și opțiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afișajul indică durata programului.
4. Apăsați tasta Start / Pauză.
Programul începe.
9.2 Inițierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Setați programul și opțiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsați butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afișajul indică întârzierea dorită.
Puteți întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 30
minute până la una
maximă de 20 de ore.
3. Apăsați tasta Start / Pauză.
Afișajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Când numărătoarea inversă se încheie,
programul pornește.
9.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul.
9.4 La terminarea programului
Programul s-a terminat:
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Indicatorul
se aprinde intermitent.
• Indicatorul
se aprinde.
• Indicatorul Start / Pauză este pornit.
Aparatul continuă să funcționeze cu faza
de protecție la șifonare pentru
aproximativ alte 30 de minute.
Faza de protecție la șifonare
îndepărtează cutele din rufele dvs.
Puteți scoate rufele înainte de terminarea
fazei de protecție la șifonare. Pentru
rezultate mai bune, vă recomandăm să
scoateți rufele când faza este aproape
terminată sau complet terminată.
Când faza de protecția la șifonare s-a
terminat:
este aprins dar nu
•
Indicatorul
clipește.
•
•
Indicatorul
se stinge.
Indicatorul Start / Pauză se stinge.
1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Deschideți ușa aparatului.
3. Scoateți rufele.
4. Închideți ușa aparatului.
Curățați întotdeauna filtrul și
goliți recipientul pentru apă
după terminarea unui
program.
9.5 Funcţia Repaus
Pentru a micşora consumul de energie,
această funcţie dezactivează automat
aparatul:
•
•
După 5 minute, dacă nu porniţi
programul.
După 5 minute de la încheierea
programului.
14
www.electrolux.com
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu lăsaţi libere cravatele sau
cordoanele (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Dacă un articol are un strat intern din
bumbac, întoarceţi-l pe dos.
Întotdeauna stratul de bumbac trebuie
să fie extern.
Vă recomandăm să setaţi programul
corect, aplicabil pentru tipul ţesăturilor
care se află în aparat.
•
•
Nu puneţi ţesături cu culori tari
împreună cu ţesături în culori
deschise. Culorile tari pot să păteze.
Utilizaţi un program aplicabil pentru
jerseuri şi tricotaje din bumbac pentru
a împiedica intrarea acestora la apă.
Greutatea rufelor nu trebuie să
depăşească greutatea maximă
specificată în tabelul de programe.
Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător. Consultaţi eticheta
ţesăturii aflată pe articol.
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufe care sunt adecvate pentru uscător.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tem‐
peratura standard.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tem‐
peratura scăzută.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curățarea filtrului
1.
2.
2
1
3.
4.
ROMÂNA
6.
5.1)
1
2
1) dacă este necesar, curățați filtrul cu apă fierbinte.
11.2 Golirea recipientului pentru apă
1.
2.
3.
4.
Puteți utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată
( de ex. pentru călcarea cu
abur). Înainte de a utiliza
apa, scoateți reziduurile cu
ajutorul unui filtru.
11.3 Curățarea condensatorului
1.
2.
15
16
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi striaţiile tamburului. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
11.6 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
ROMÂNA
17
12. DEPANARE
Problemă
Soluție posibilă
Nu puteți activa aparatul.
Verificați dacă ștecherul este introdus în
priză.
Verificați siguranța din tabloul de sigur‐
anțe (instalația locuinței).
Programul nu pornește.
Apăsați Start / Pauză.
Verificați dacă ușa aparatului este în‐
chisă.
Ușa aparatului nu se închide.
Asigurați-vă că filtrul este instalat corect.
Verificați dacă rufele au rămas prinse în‐
tre ușa aparatului și garnitura de cauciuc.
Aparatul se oprește pe durata funcționării. Verificați dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsați Start / Pauză pentru a porni
programul din nou.
Afișajul indică o durată mare a programu‐ Verificați dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
lui. 1)
Verificați dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugați rufele
din nou în mașina de spălat rufe.
Verificați dacă temperatura camerei nu
este prea ridicată.
Afișajul indică o durată mică a programu‐
lui.
Setați programul Timp de uscare sau Su‐
peruscare.
Afișajul indică Err.
Dacă doriți să setați un program nou, de‐
zactivați și activați aparatul.
Verificați dacă opțiunile sunt adecvate
programului.
Afișajul indică (de ex. E51).
Dezactivați și activați aparatul. Porniți un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactați centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat
Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Condensatorul este înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
•
•
•
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate.
Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
18
www.electrolux.com
13. DATE TEHNICE
Înălțime x Lățime x Adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 630 mm)
Adâncime maximă cu ușa aparatului de‐
schisă
1090 mm
Lățime maximă cu ușa aparatului de‐
schisă
950 mm
Înălțime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
8 kg
Tensiune
230 V
Frecvență
50 Hz
Siguranța necesară
10 A
Putere totală consumată
2250 W
Clasa de eficiență energetică
B
Consum de energie1)
4,80 kWh
Consumul anual de energie2)
560 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit
(inactiv)
0,55 W
Putere consumată în modul oprit
0,55 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant între + 5°C și + 35°C
Nivel de protecție împotriva pătrunderii
particulelor solide și a umidității asigurat
de capacul de protecție, cu excepția ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidității
IPX4
1) Cu referință la EN 61121. 8kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parțială și consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
13.1 Valorile de consum
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Bumbac 8 kg
Consum
de ener‐
gie
ROMÂNA
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Consum
de ener‐
gie
Uscare pentru dulap 1400 rpm / 50%
130 min.
4,21 kWh
1000 rpm / 60%
146 min.
4,80 kWh
Uscare pentru călcat 1400 rpm / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 rpm / 60%
126 min.
3,98 kWh
52 min.
1,50 kWh
59 min.
1,71 kWh
Sintetice 3,5 kg
Uscare pentru dulap 1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
14. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
19
20
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 21
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 23
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 25
4. KONTROL PANELI...........................................................................................25
5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 26
6. SEÇENEKLER .................................................................................................28
7. AYARLAR......................................................................................................... 29
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 30
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................30
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................31
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................32
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 34
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 35
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Dikkat / Uyarı Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevreyle ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
21
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra da kullanmak için saklayın.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapısının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halıyla
kapatılmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin
olun.
Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları
ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir. (mümkünse)
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, yetkili servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
8 kg maksimum yük hacmine uyun (“Program tablosu”
bölümüne bakın).
Temizlik için endüstriyel kimyasalların kullanıldığı
cihazı kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği silerek temizleyin.
Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan
önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma
makinesinde kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar
kurutucuda kurutulmamalıdır.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
23
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler çamaşır
yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Ceplerden çakmak veya kibrit gibi tüm eşyaları
çıkarın.
Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden
önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız
tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen
yayılması için bir yere serin.
Kurutma programının son kısmı, çamaşırların zarar
görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için ısıtma
uygulanmadan (soğutma programı) gerçekleştirilir.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olduğu
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazı kuracağınız zeminin düz,
sağlam, ısıya dayanıklı ve temiz
olduğuna emin olun.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Cihazı her zaman dikey olarak
hareket ettirin.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
Cihaz sabit bir konuma alındığında,
bir su terazisi kullanarak tam olarak
düzgün olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün değilse, bu hale gelene dek
ayakları ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda için
geçerlidir. Cihaz bir 13 amp fişe
sahiptir. Fişte bulunan sigortanın
değişitirilmesi gerekirse bir 13 amp
ASTA (BS 1362) sigorta kullanın.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile
uyumludur.
24
www.electrolux.com
2.3 Kullanım amacı
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
•
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.5 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
TÜRKÇE
25
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Su kabı
Kontrol paneli
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Yoğuşturucu kapağı tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Yoğuşturucu kapağı
Yoğuşturucu üst kapağı
Yoğuşturucu kapağı kilitleri
Bilgi etiketi
8
Kapak, kullanıcı tarafından,
karşı tarafa takılabilir.
Çamaşırların kolayca
koyulup alınmasına yardımcı
olabilir veya cihazın
koyulacağı alanın kısıtlı
olması durumunda
uygulanabilir (ayrı broşüre
bakın).
4. KONTROL PANELI
1
2
3
4
5
6
8
1 Program düğmesi
2 Ekran
3
Zaman dokunmatik tuşu
7
26
www.electrolux.com
4
5
6
Gecikmeli başlatma dokunmatik
tuşu
Hassas dokunmatik tuşu
Yünlü Çamaşırlar dokunmatik
tuşu
7
Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
8 Açma/Kapama düğmesi
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
4.1 Göstergeler
Göstergeler
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtre
Gecikmeli başlatma
Çocuk kilidi
Sesli sinyaller
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Bulaşıkların türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Pamuklular
Ekstra Kurutma
Kurutma seviyesi: Ekstra kurutma.
8kg/
Güçlü Kurutma
Kurutma seviyesi: Güçlü kurutma.
8kg/
TÜRKÇE
Programlar
Dolaplık Kurut‐
Bulaşıkların türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Kurutma seviyesi: Dolaplık kurutma.
8kg/
Ütülük Kurutma 2) Kurutma seviyesi: Ütü için geçerlidir.
8kg/
ma2) 3)
Sentetik
Ekstra Kurutma
3,5kg/
Dolaplık Kurutma 2) Kurutma seviyesi: Dolaplık kurutma.
3,5kg/
Kurutma seviyesi: Ütü için geçerlidir.
3,5kg/
Ütülük Kurutma
Kolay Ütü
lar
Kurutma seviyesi: Ekstra kurutma.
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
1kg (ya da 5
gömlek)/
Yorgan
Bir veya iki yorgan ve yastıkları kurutmak
3kg/
içindir (kuş tüyü ya da sentetik dolgulu).
Hassas Çamaşır‐
Hassas kumaşlar.
2kg/
Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin
narin bir şekilde kurutulması. Program
tamamlandıktan hemen sonra çamaşır‐
ları çıkarın.
1kg
Yünlü4)
Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor
ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma
Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐
na bakın).
Havalandırma
1 çift spor ayak‐
kabı
Saklanmış tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
1kg
ması.
27
28
www.electrolux.com
Programlar
Kurutma Süresi
Hızlı
Bulaşıkların türü
Bu program ile Zaman seçeneğini kulla‐
nabilir ve program süresini ayarlayabilir‐
siniz.
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
8kg/
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sıca‐
2kg/
klıkta kurutulması içindir.
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
3)
Pamuklular Dolaplık Kurutma programı, "Standart pamuklu programıdır" ve normal
ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur, ayrıca pamuklu ıslak çamaşırların
kurutulmasında enerji tasarrufu konusunda en verimli programdır.
4) Bu makinenin yünlü kurutma devri, giysilerin giysi etiketindeki talimatlara ve çamaşır ma‐
kinesinin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla, makinede yıka‐
nabilir yün ürünlerin kurutulması açısından Woolmark şirketi tarafından onaylanmıştır.
M1221. Birleşik Krallık, Eire, Hong Kong ve Hindistan'da Woolmark sembolü bir sertifika‐
landırma markasıdır.
6. SEÇENEKLER
6.1 Zaman
Bu seçenek Kurutma Süresi programinda
ve Yünlü programinda mevcuttur
(yalnızca Kurutma Rafı ile).
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
•
•
Kurutma Süresi program. Program
süresini minimum 10 dakika ile
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
süre, cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
Yünlü program. Program süresini
minimum 30 dakika ile maksimum 4
saat arasında olacak şekilde
ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
6.2 Yünlü Çamaşırlar
Bu seçenek, sadece Yünlü programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde
etmek ve program süresini arttırmak için
dokunmatik tuşuna
Yünlü Çamaşırlar
ardı ardına dokunun.
6.3 Hassas
Bu seçeneği kullanarak düşük sıcaklığa
sahip olan hassas kurutma programını
seçebilirsiniz. Bu seçeneği, kumaş
etiketinde
sembolünü taşıyan
kumaşlar ile kullanın (örn., akrilik,
viskoz).
6.4 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Pamuklular
TÜRKÇE
29
Programlar1)
Ekstra Kurutma
■
Güçlü Kurutma
■
Dolaplık Kurutma
■
Ütülük Kurutma
■
Sentetik
lar
Ekstra Kurutma
■
Dolaplık Kurutma
■
Ütülük Kurutma
■
Kolay Ütü
■
Yorgan
■
Hassas Çamaşır‐
■
■ 2)
Yünlü
■
■
Havalandırma
Kurutma Süresi
■
■
Hızlı
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
2) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).
7. AYARLAR
A
B) Gecikmeli başlatma
tuşu
B
C) Hassas
C
D
D) Yünlü Çamaşırlar
tuşu
E
A) Zaman
dokunmatik tuşu
dokunmatik
dokunmatik tuşu
E) Başlat/Durdur
dokunmatik
dokunmatik tuşu
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
30
www.electrolux.com
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
7.3 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
•
varsayılan kuru çamaşır
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
7.2 Sesli ikaz açma/kapama
Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için (B) ve (C) dokunmatik
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce şu
işlemleri yapın:
•
•
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn., 30 dakika).
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
4. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına
basın.
Program başlar.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
TÜRKÇE
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
•
•
göstergesi söner.
Başlat/Durdur göstergesi söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
9.4 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
• Gösterge
yanar.
• Başlat/Durdur göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
31
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın ya da
bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz.
9.5 Bekleme fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Yıkama programı sona erdikten 5
dakika sonra.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde tutmayın (örn., önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm
nesneleri çıkarın.
Bir çamaşırın içinde pamuklu bir
katman bulunuyorsa bunu tersine
çevirin. Pamuklu yüzeyin daima
dışarıda olmasına dikkat edin
Cihazda bulunan kumaş türüne uygun
programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
•
•
•
•
Koyu renkli kumaşları, açık renkli
kumaşlar ile birlikte koymayın. Koyu
renkler akabilir.
Çekmelerini önlemek amacıyla
pamuklu kazak ve el örgüsü giysiler
için uygun programı seçin.
Çamaşır miktarının, program etiketi
üzerinde bulunan maksimum
miktardan daha fazla olmamasına
dikkat edin.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
32
www.electrolux.com
Kumaş etiketi
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Pro‐
gramı standart sıcaklık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Pro‐
gramı düşük sıcaklık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) Gerekirse, filtreyi sıcak su ile temizleyin.
TÜRKÇE
11.2 Su tankının boşaltılması
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn., buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
2
11
2
1
1
33
34
www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
1
2
12
3
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kenarlarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
12. SORUN GIDERME
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(ev tesisatı).
Program başlamıyor.
Başlat/Durdur tuşuna basın.
TÜRKÇE
Sorun
35
Olası çözüm
Cihazın kapağının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat/Durdur tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Gösterge ekranında uzun bir program
süresi görüntüleniyor. 1)
Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makine‐
sinde bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından
emin olun.
Gösterge ekranında kısa bir program
süresi görüntüleniyor.
Kurutma Süresi veya Ekstra Kurutma pro‐
gramını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösteriliy‐
or.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösteriliy‐
or.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 630
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
36
www.electrolux.com
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 lt
Maksimum yük hacmi
8 kg
Voltaj
230 V
Frekans
50 Hz
Gereken sigorta
10 A
Toplam güç
2250 W
Enerji verimlilik sınıfı
B
Enerji tüketimi1)
4,80 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
560 kWsaat
Bekleme halinde güç tüketimi
0,55 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,55 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dak. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
13.1 Tüketim Değerleri
Program
Sıkma / kalan nemlilik
Kurutma
süresi
Enerji tü‐
ketimi
Pamuklular 8 kg
Dolaplık Kurutma
Ütülük Kurutma
1400 dev./dak. / 50%
130 dak.
4,21
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
146 dak.
4,80
kWsaat
1400 dev./dak. / 50%
110 dak.
3,49
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
126 dak.
3,98
kWsaat
Sentetik 3,5 kg
TÜRKÇE
Program
Dolaplık Kurutma
Sıkma / kalan nemlilik
Kurutma
süresi
Enerji tü‐
ketimi
1200 dev./dak. / 40%
52 dak.
1,50
kWsaat
800 dev./dak. / 50%
59 dak.
1,71
kWsaat
14. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu simgeye sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir: . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
olun. Ev atığı simgesi bulunan cihazları
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
*
37
38
www.electrolux.com
TÜRKÇE
39
136930970-A-102014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement