Electrolux EDH3674PW3 User manual

Electrolux EDH3674PW3 User manual
EDH3674PW3
HU SZÁRÍTÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 5
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 7
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................8
5. PROGRAMTÁBLÁZAT....................................................................................... 9
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................10
7. BEÁLLÍTÁS.......................................................................................................11
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................12
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 12
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................13
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................14
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 16
13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 17
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
- Olvassa el a mellékelt utasításokat.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha van)
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 7 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
5
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes. A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
2.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
2.5 Kompresszor
VIGYÁZAT!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amelyben nem
MAGYAR
találhatók klórtartalmú
szénhidrogének. A rendszernek
megfelelően kell tömítenie. A
rendszer sérülése szivárgást okozhat.
2.6 Ártalmatlanítás
•
•
•
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
1
2
3
4
5
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
6
7
8
9
10
11
A betöltőajtó nyitási iránya
felcserélhető. Ezáltal
könnyen behelyezheti és
eltávolíthatja a ruhaneműt
akkor is, ha a készüléket
kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt
lapon).
Víztartály
Kezelőpanel
Készülék ajtaja
Elsődleges szűrő
A hőcserélő ajtajának kinyitására
szolgáló gomb
Levegőnyílások
Állítható lábak
Hőcserélő ajtaja
Hőcserélő fedele
A hőcserélő fedelének zárására
szolgáló gomb
Adattábla
7
8
www.electrolux.com
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Programgomb és
2 Visszajelzők
3 Kijelző
KI kapcsoló
4
Idővezérelt szárítás érintőgomb
5
Késleltetés érintőgomb
6
Hangjelzés érintőgomb
7
Gyűrődésgátlás érintőgomb
8
Start / Szünet érintőgomb
Érintse meg ujjával a
kiegészítő funkció nevét
vagy szimbólumát viselő
érintőgombokat. Ne viseljen
a kezelőpanel
megérintésekor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz
legyen.
4.1 Visszajelzők
Visszajelzők
Leírás
Szárítási fázis
Hűtési fázis
Gyűrődésmentesítő fázis
Kondenzátor
Víztartály
Szűrő
Késl. Indítás
Gyerekzár
MAGYAR
Visszajelzők
Leírás
Hangjelzések
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Pamut
Extra száraz
Szárítási fokozat: extra száraz.
7 kg/
Szekrényszáraz+
Szárítási fokozat: nagyon száraz.
7 kg/
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
7 kg/
Szárítási fokozat: azonnal vasalható.
7 kg/
Szekrényszár‐
az2) 3)
Vasalószáraz 2)
Műszál
Extra száraz
Szárítási fokozat: extra száraz.
Szekrényszáraz 2) Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
zat
tás
3,5 kg/
3,5 kg/
Vasalószáraz
Szárítási fokozat: azonnal vasalható.
3,5 kg/
Kültéri sportruhá‐
Vasalást nem igénylő sportruházat, vék‐
ony és könnyű anyagok, poliészter.
2 kg/
Idővezérelt szárí‐
Ezzel a programmal használhatja a Idő‐
vezérelt szárítás funkciót, és beállíthatja
a program időtartamát.
7 kg/
Frissítés
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva
voltak.
1 kg
Gyapjú frissítés
Gyapjú anyagok frissítése. A gyapjú dar‐
abokat újra puhává és finommá teszi. A
1 kg
program befejezése után azonnal távolít‐
sa el a ruhaneműt.
9
10
www.electrolux.com
Programok
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Töltet típusa
Kímélő
Kényes szövetek.
Takaró
Keskeny vagy széles paplanok, illetve
párnák (toll, pehely vagy szintetikus tölté‐ 3 kg/
sű) szárításához.
nyítő
Vasaláskön‐
3 kg/
Könnyen kezelhető anyagok, melyek
minimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
1 kg (vagy 5 ing)/
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú
dokumentumban megadott vizsgálatok számára.
3) A
Pamut Szekrényszáraz program a „Szabványos Pamut program”, mely a nedves,
normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás
szempontjából a leghatékonyabb program.
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
megelőzi a ruhanemű gyűrődését. A
szárított ruha a gyűrődésmentesítő fázis
alatt kivehető.
6.1 Idővezérelt szárítás
Ez a kiegészítő funkció csak a
Idővezérelt szárítás programnál
használható. A program 10 perc és 2 óra
közötti időtartamra állítható be. Az
időtartam beállítása a készülékben levő
ruha mennyiségétől függ.
6.3 Hangjelzés
egy hangjelzés hallható, amikor:
•
•
ciklus vége
gyűrődésmentesítő fázis kezdete és
vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint
mindig be van kapcsolva. Ezzel a
funkcióval a hangjelzést be- vagy
kikapcsolhatja.
Javasoljuk, hogy kis
mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
6.2 Gyűrődésgátlás
A szárítási ciklus végén megnöveli a
normál gyűrődésmentesítési fázis (30
perc) idejét 60 perccel. Ez a funkció
A Hangjelzés kiegészítő
funkció mindegyik
programhoz kiválasztható.
6.4 Kiegészítő funkciók táblázata
Programok1)
Pamut
MAGYAR
11
Programok1)
Extra száraz
■
■
Szekrényszáraz+
■
■
■
■
■
■
Extra száraz
■
■
Szekrényszáraz
■
■
Vasalószáraz
■
■
Kültéri sportruhá‐
■
■
■
■
■
■
Szekrényszáraz
Vasalószáraz
Műszál
zat
tás
Idővezérelt szárí‐
■
Frissítés
■ 2)
Gyapjú frissítés
■
■
Kímélő
■
■
Takaró
nyítő
Vasaláskön‐
■
■
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikapc‐
solásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
2) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).
7. BEÁLLÍTÁS
A
C) Hangjelzés
B
D) Gyűrődésgátlás
C
D
E
A) Idővezérelt szárítás
B) Késleltetés
érintőgomb
érintőgomb
E) Start / Szünet
érintőgomb
érintőgomb
érintőgomb
7.1 Gyerekzár funkció
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program
12
www.electrolux.com
működik. A programgomb és az
érintőgombok le vannak zárva.
7.2 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
Csak a
feloldva.
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
KI kapcsoló zárolása van
A gyerekzár kiegészítő funkció
aktiválása:
1. Fordítsa a programgombot a kívánt
programnak megfelelő állásba.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (A) és (D)
érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
A gyerekzár kiegészítő
funkció a program
működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg,
és egyidejűleg tartsa
megnyomva ugyanezeket az
érintőgombokat, amíg a
gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
1. Fordítsa a programgombot a kívánt
programnak megfelelő állásba.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (A) és (B) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani
kezd:
•
•
a maximálisan száraz
ruhanemű
a szárazabb ruhanemű
a normál szárazságú
ruhanemű
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő
szint visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja
meg a (A) és a (B) gombot.
•
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék első használata előtt végezze
el az alábbi lépéseket:
•
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
A szárítási ciklus elején (3-5
perc) a készülék kicsivel
hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása
miatt van, és normális
jelenség kompresszorral
működő berendezéseknél,
például: hűtőgépek,
fagyasztók.
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó becsukásakor
ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
2. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
3. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A program elindul.
MAGYAR
9.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
beállítandó késleltetési idő meg nem
jelenik.
A program indítása 30
perc és 20 óra között
késleltethető.
3. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett
indítás visszaszámlálása.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
9.3 Egy program módosítása
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is
kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy
még a fázis befejezése előtt, vagy
közvetlenül a befejezés után vegye ki a
készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis
befejeződött:
•
Világít, de nem villog a
•
•
Világít, de nem villog a
visszajelző.
A Start / Szünet visszajelző kialszik.
visszajelző.
KI állásba a
1. Forgassa
programgombot
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
Mindig tisztítsa meg a
szűrőt, és ürítse ki a
víztartályt a program
befejezése után.
1. Forgassa
KI állásba a
programgombot
2. Állítsa be a programot.
9.4 Miután a program véget ért
9.5 Készenléti funkció
Amikor a program befejeződött:
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció az alábbi
esetekben automatikusan kikapcsolja a
készüléket:
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
•
A
visszajelző villog.
visszajelző villog.
• A
• Világít a Start / Szünet visszajelző.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal
folytatja a működést kb. további 30
percen keresztül.
13
A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a
gyűrődéseket a ruhából.
•
•
5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
A program befejezése után 5 perccel.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen
•
•
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Ne töltsön a készülékbe erős színű
textíliákat halvány színű darabokkal
együtt. Lehetséges, hogy a textíliák
erős színei engednek.
Használjon megfelelő programot a
pamutjersey és kötött darabokhoz,
hogy ne menjenek össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne
legyen nagyobb, mint a
programtáblázatban megadott
maximális érték.
14
www.electrolux.com
•
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
Kezelési címke
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
normál hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
alacsony hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt folyó melegvíz alatt, egy kefe és/vagy porszívó
segítségével.
MAGYAR
11.2 A víztartály ürítése
1.
2.
3.
4.
A víztartályban levő víz a
desztillált víz
helyettesítésére
használható, pl. gőzöléses
vasaláshoz. A víz
felhasználása előtt távolítsa
el belőle a
szennyeződéseket egy
szűrő segítségével.
11.3 A kondenzátor egység tisztítása
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
15
16
www.electrolux.com
5.
6
2
1
7.
11.4 A dob tisztítása
VIGYÁZAT!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a bordákat
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legy‐
en dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéks‐
zekrényben (otthoni elhelyezés).
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start / Szünet gombot.
17
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be
van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése
helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát
a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A
program ismételt elindításához nyomja
meg a Start / Szünet gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű
súlya megfelel-e a program időtartamá‐
programhoz. 1)
nak.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét
centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐
ben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérsé‐
klete nem túl magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a
programhoz.
Állítsa be a Idővezérelt szárítás vagy a
Extra száraz programot.
A kijelzőn Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani,
kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók
alkalmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn például E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐
son el egy új programot. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐
kaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
•
•
•
A beállított program nem volt
megfelelő.
A szűrő eltömődött.
A kondenzátor eltömődött.
•
•
•
•
Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
A dob elszennyeződött.
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
helytelen.
A levegőnyílások eltömődtek.
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 600 mm (maximális 640 mm)
18
www.electrolux.com
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1090 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
7 kg
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
5A
Összteljesítmény
950 W
Energiahatékonysági osztály
A+
Energiafogyasztás1)
2,17 kWh
Éves energiafogyasztás2)
260 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,44 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvé‐
tele
0,44 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 7 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
13.1 Fogyasztási értékek
Program-
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Szárítási idő
Villamo‐
senergiafogyasz‐
tás
139 perc
1,90 kWh
Pamut 7 kg
Szekrényszáraz
1400 fordulat/perc / 50%
MAGYAR
Program-
Vasalószáraz
19
Szárítási idő
Villamo‐
senergiafogyasz‐
tás
1000 fordulat/perc / 60%
159 perc
2,17 kWh
1400 fordulat/perc / 50%
103 perc
1,47 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
117 perc
1,68 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
57 perc
0,64 kWh
800 fordulat/perc / 50%
65 perc
0,72 kWh
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Műszál 3,5 kg
Szekrényszáraz
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
136937320-A-022015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement