Zanussi | ZDI6896QA | User manual | ZANUSSI ZDI6896QA Kullanım kılavuzu

ZANUSSI ZDI6896QA Kullanım kılavuzu
Bulafl›k Makines›
ZDI 6896 QX
ZDI 6896 QA
TR
Kullan›m el kitab›
‹çindekiler
Emniyet bilgileri
3
‹mha
3
Ekonomik ve ekolojik y›kama
3
Montaj Talimatlar›
Ankastre Olarak Yerlefltirme
Dengeleme
Yan Ünitelerin Montaj›
Su Girifl Ba¤lantıs›
Emniyet valf› ile donat›lm›fl su girifl hortumu
Su çıkıfl hortumu ba¤lantısı
Elektrik ba¤lantısı
4
4
4
4
4
4
5
5
Cihazın tanımı
6
Kontrol paneli
‹lk kullan›m
6
8
Cihaz› ‹lk Defa Kullanmadan Önce
Su Yumuflat›c›s›n›n Ayarlanması
Tuz doldurma
Dolum için
Parlat›c›
9
9
10
10
11
Günlük kullan›mda
Çatal-b›çaklar›n ve tabaklar›n yüklenmesi
Alt sepet
Çatal b›çak tak›m› sepeti
Üst sepet
Üst sepetin yüksekli¤inin ayarlanması
Deterjan Kullan›m›
12
12
12
13
13
14
14
Farkl› Deterjan Çeflitleri
15
Yıkama programları
16
Bir y›kama program›n›n bafllat›lmas›
17
Temizlik ve bakım
Filtrelerin Temizlenmesi
Makinenın kullanılmayaca¤ı zamanlar
Donmaya karflı önlemler
Makinenin taflınması
18
18
18
18
18
Ne zaman ne yapmal›...
Servis ve yedek parçalar
19
20
Test için ipuçlar›
21
Teknik Özellikler
Ölçüler
Genifllik
Yükseklik
Maksimum derinlik
Aç›k kap› ile Maksimum Derinlik
59.6 cm
81.8 - 87.8 cm
57.5 cm
114 cm
Elektrik ba¤lant›s›
Voltaj
Toplam güç
Sigorta
Elektrik ba¤lant›s›na iliflkin bilgiler bulafl›k makinesinin kapa¤›n›n iç kenar›ndaki
bilgi plakas›nda belirtilmifltir.
Su besleme ba¤lant›s›
Minimum
Maksimum
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
Kapasite
12 Kiflilik standart yemek tak›m›
Bu Cihaz afla¤ıda belirtilen Avrupa Birligi Direktifleri:
- 1 9.2.73 tarihli 73/23 (Düflük Voltaj Direktifi) ve müteakip de¤ifliklikler.
- 3.5.89 tarihli 89/336 (Elektromanyetik Uygunluk Direktifi) ve müteakip de¤iflikliklere uygundur.
2
Emniyet bilgileri
Bu Kullanım Kılavuzunu cihazla birlikte ileride bir baflvuru kayna¤ı olarak kullanmak için saklayınız. Cihaz satıldı¤ında,
baflka birisine devredildi¤inde, evinizden yada cihazınızdan ayrıldı¤ınızda cihazın yeni sahibinin cihaz ile ilgili olarak
konulara vakıf olması için bu kitapçı¤ı ve ilgili emniyet bilgilerini cihazla birlikte bırakınız.
Bu bilgiler emniyetiniz düflünüierek verilmifltir. Cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumalısınız.
Kurma
●
●
●
●
●
●
Bulaflık makinenizi nakliye esnasında gelmifl olabilecek
hasarlara iliflkin olarak kontrol ediniz. Asla hasar görmüfl bir
makineyi ba¤lamayınız. Bulaflık makineniz hasar görmüfl
ise satıcınızla temasa geçiniz.
Güvenlik nedenlerinden ötürü bu cihaz›n özelliklerinin
de¤ifltirilmesi veya bu ürün üzerinde herhangi bir flekilde
de¤ifliklik yapılması tehlikelidir.
Bu cihazın kurulması için gereken her türlü elektrik ve
yüksek frekans ifli, uzman ve yetkili personel tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın elektrik besleme kablosu üzerinde durmadı¤ından,
buna özellikle dikkat ederek emin olunmalıdır.
Bulaflık makinesinin kenarları, su ile çal›flan parçalara su
gelmesini önlemek için asla delinmemelidir.
●
‹mha
Bulaflık makinesinin ambalaj malzemelerini do¤ru flekilde imha
ediniz.
Tüm ambalaj malzemeleri yeniden kullanılabilirler.
Plastik kısımlar standart uluslararası kısaltmalarla
iflaretlenmifltir:
>PE<
polietilen için, ör. ambalaj ka¤ıtları.
>PS<
polistiren için, ör. dolgu malzemesi (esas olarak
CFC içermez).
>POM< polioksimetilen için, ör. Plastik klipsler.
Çocukların emniyeti
●
●
●
●
●
Bu cihaz yetiflkinler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıfltır.
Çocukların kontrol dü¤melerini kurcalamasına ve cihazla
oynamasına izin verilmemelidir.
Ambalaj parçaları çocuklar için tehlikeli olabilir,
bo¤ulmalarına sebebiyet verebilir! Bu nedenle tüm ambalaj
malzemelerini çocukların ulaflamayacakları yerlerde
saklayınız.
Bulaflık makinenizin içindeki su içmek için de¤ildir. Deterjan
artıkları makinenizde kalmıfl olabilir. Bulaflık makinenizin
kapa¤ı açıkken çocukları makineden uzak tutunuz.
Tüm deterjanları çocukların eriflemeyece¤i emniyetli bir
yerde saklayınız.
Karton parçalar geri dönüflümlü ka¤ıttan üretilmifltir ve geri
kazanılmaları için atık ka¤ıtların toplandı¤ı kutulara
atılmalıdırlar.
Kullanmamaya baflladı¤ınız zaman veya makinenizin ömrü
doldu¤unda, onu imha etmeden önce çalıfltırılamaz hale
getirmelisiniz.
Uyarı! Çocuklar oyun sırasında bulaflık makinesi içinde kilitli
kalabilirler veya hayatlarını baflka türlü tehlikeye atabilirler. Bu
nedenle elektrik besleme kablosunu kesiniz ve çocukların
içinde kapalı kalmalarını önlemek için kapı kilit cihazını etkisiz
hale getiriniz.
‹mha edilecek olan makinenizi, bunu masraflara küçük bir katkı
karflılı¤ında sizin için imha edecek olan yerel geri dönüfltürme
merkezine veya satıcınıza götürünüz.
Bulaflık makinenizin günlük kullanımı
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Hiçbir flekilde makineyi kendi baflınıza onarmaya teflebbüs
etmemelisiniz. Deneyimsiz flahıslar tarafından yapılan
onarımlar yaralanmalara ve ciddi arızalara sebebiyet
verebilir. Electrolux yetkili servis ile temasa geçiniz. Daima
orijinal yedek parça kullanılmasında ısrar ediniz.
Cihaz›n›z› endüstriyel ve ticari amaçlar için kullanmay›n›z.
Böyle bir durumda cihaz›n›z garanti kapsam›nda olsa bile
garanti harici ifllem yap›lacakt›r.
Petrol, boya, çelik ve demir parçaları, aflındırıcı, asitli ya da
alkali kimyasallar ile kirlenmifl ürünler bulaflık makinesinde
yıkanmamalıdırlar.
Cihaz çalıfl›r durumda iken, özellikle de sıcak su
akabilece¤inden, hiçbir flekilde kapısı aç›lmamalıd›r. Her
halükarda, kapının açılması durumunda emniyet aygıtı,
makinenin durmasını sa¤lar.
Sadece bulaflık makinesi kullanım› için üretilmıfl ürünleri
(deterjan, tuz ve parlatıcı) kullanınız.
Dikey pozisyonda muhafaza edilen uzun ve keskin bıçaklar
potansiyel tehlike teflkil ederler.
Çatal-bıçak sepetindeki et bıça¤ı gibi uzun ve/veya keskin
parçalar üst sepet içine yatay olarak yerlefltirilmelidir.
Yükleme ve boflaltma islemlerini tamamladı¤ınızda kapıyı
kapatınız; kap›n›n aç›k kalmas› tehlikeli olabilir.
Açık kapı üzerine oturmayınız veya üzerinde ayakta
durmayınız.
Kullanımdan sonra cihazın elektrik beslemesini kesiniz ve
su beslemesini kapatınız.
Bu cihaz sadece Electrolux yetkili servis tarafından servise
alınmalı ve yaln›zca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
Ekonomik ve ekolojik
yıkama
●
●
●
●
3
Su yumuflatma sisteminin do¤ru biçimde ayarlandı¤ından
emin olunuz.
Musluk suyu altında ön yıkama yapmayınız.
Bulaflıkların kirlilik tipine ve derecesine uygun yıkama
programını seçiniz.
Bu kılavuzda ve iliflkin ürün imalatçıları tarafından tavsiye
edilenden fazla miktarda deterjan, tuz ve parlatıcı
kullanmayınız.
Montaj Talimatlar›
Cihaz›n montaj›nda gerekli olan elektrik veya s›hhi tesisat
iflleri, yetkili bir elektrikçi, kalifiye bir tesisatç› veya usta
taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
Su Girifl Ba¤lant›s›
Bulafl›k makinesi so¤uk veya s›cak (max. 60°C) su ile
beslenmelidir.
Her ne kadar bulafl›k makinesini so¤uk su tesisat›na
ba¤laman›z öneriliyorsa da, s›cak su tesisat›na ba¤laman›z
bulafl›klar›n kirlerini yumuflat›c› ve y›kama süresini k›salt›c›
etkisiyle daha verimlidir.
Makinenizi yerlefltirmeden önce bütün ambalaj malzemelerini
ç›kar›n›z.
Mümkünse cihaz› su muslu¤una ve su giderine yak›n bir yere
kurunuz.
Su ba¤lant›s›n›n kolayl›kla yap›labilmesi için makinenin
hortumu ucuna 3/4" diflli rakorlu bir somun konulmufltur. Bu
somun arac›l›¤›yla ya da h›zl› ba¤lant› adaptörleriyle makinenin
su ba¤lant›sin› yap›n›z.
Ankastre Olarak Yerlefltirme
Bulafl›k makineniz mutfak tezgah› alt›na kurulacak flekilde dizayn edilmifltir.
Tesisat›n›z›n su bas›nc› "Teknik Özellikler" k›sm›nda belirtilen
de¤erlere uygun olmal›d›r. Bölgenizdeki flebeke bas›nc›
de¤erlerini Yerel Su ‹daresinden ö¤renebilirsiniz.
Dikkat!
Cihaz›n kurulmas› ve mobilya panelinin montaj› esnas›nda
belirtilen talimatlara uyulmal›d›r.
Bulafl›k makinesinin hortumlar› montaj› kolaylaflt›rmas›
aç›s›ndan ister sa¤a isterseniz sola ayarlanabilecek flekilde
kilitli somunlu ba¤lant› ile hizmetinize sunulmufltur. Su
s›z›nt›lar›n› engellemek için somunun iyice s›k›ld›¤›ndan emin
olunuz.
Su girifl hortumunun k›r›lmamas›na, ezilmemesine ve
dolaflt›r›lmamas›na dikkat edilmelidir.
(Dikkat! Bütün bulafl›k makinelerinin su girifl ve tahliye
hortumlar›nda kilitli somun yoktur. Bu durumlarda kilitli somun
kolayl›¤›ndan faydalan›lamaz.)
Bulafl›k makinesi için herhangi bir havaland›rma aç›kl›¤›na
ihtiyaç yoktur; sadece elektrik kablosu, su girifl ve tahliye
hortumlar›n›n geçebilece¤i bir aç›kl›k yeterlidir.
Cihaz›n ayaklar›n›n ayarlanmas› için ayaklar kullan›labilir.
Cihaz›n iç k›sm›na yap›lacak her türlü müdahaleden önce
cihaz›n fifli prizden ç›kar›lmal›d›r.
Cihaz› yerine sürerken, su girifl hortumu, tahliye hortumu ve
elektrik kablosunun k›r›lmamas› ve ezilmemesine özen
gösteriniz.
Su s›z›nt›lar›n› engellemek için somunun iyice s›k›ld›¤›ndan
emin olunuz.
Dengeleme
Yeni ya da uzun süre kullan›lmam›fl su girifl ve tahliye
hortumlar›n› makineye ba¤layacaksan›z, ba¤lamadan önce
içerisinden bir süre su ak›t›n›z.
Kapa¤›n tam olarak kapanmas›n› sa¤lamak ve su s›zd›rmas›n›
önlemek için makinenin yüksekli¤inin çok iyi ayarlanmas›
gerekmektedir.
Bulafl›k makinesinde tahliye suyunun, geri dönerek içme
suyuna kar›flmas›n› engelleyecek güvenlik donan›m› mevcut
olup, bu özelli¤iyle yürürlükteki yönetmeliklere uygundur.
Cihaz düzgün bir biçimde teraziye al›nmad›¤›nda kapak yan
mandallardan tutamayacakt›r.
E¤er kapak tam olarak kapanm›yorsa ayarlanabilir ayaklar›
makine tam düz olana kadar gevfletin veya s›k›n.
Emniyet valfı ile donatılmıfl su girifl
hortumu
Yan Ünitelerin Montaj›
Çift blendajlı su girifl hortumunu ba¤ladıktan sonra emniyet
valfı musluk yanındadır. Bu nedenle, su girifl hortumu sadece
su aktı¤ı müddetçe basınç altındadır. Su girifl hortumu bu ifllem
esnasında su sızdırmaya bafllarsa, emniyet valfı su akıflını
keser.
Bulafl›k makinesinin devrilmeye karfl› önlemleri al›nmal›d›r.
Bu nedenle alt›na monte edilece¤i tezgah›n üzerine
çökmemesi için sa¤lam bir kaideye (yan mutfak ünitelerine,
kabinlere veya duvara) ba¤lan›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r.
Su girifl hortumu kurulurken lütfen afla¤ıdakilere dikkat
ediniz:
- Emniyet valfının elektrik kablosu çift blendajlı su girifl
hortumu içindedir. Su girifl hortumunu veya emniyet valfını
suya sokmayınız.
- Su girifl hortumu veya emniyet valfı hasar görmüfl ise, ana
flebeke prizini derhal çıkarınız.
- Emniyet valfı ile donatılmıfl su girifl hortumu sadece uzman
bir teknisyen veya Yetkili Servis tarafından yerlefltirilmelidir.
- Su girifl hortumunu, hortum asla emniyet valfının alt
kenarından yüksek olmayacak flekilde yerlefltiriniz.
4
Su çıkıfl hortumu ba¤lantısı
Elektrik ba¤lantısı
Elektrik ba¤lantısı ile ilgili bilgi, bulaflık makinesi kapısının sa¤
köflesinde yerlefltirilmifl plaka üzerinde verilmifltir.
Tahliye hortumunun ucu afla¤ıda belirtilen flekillerde
ba¤lanabilir:
Makinenin fiflini elektrik prizine sokmadan önce afla¤ıda
belirtilenlerden emin olunuz:
1. Makinenin tezgah alt›na monte edilmesi durumunda su
tahliye hortumu, lavabo ç›k›fl sifonuna ba¤lanarak, bu
flekilde kirli suyun lavabodan makineye akmas› önlenmifltir.
1. Balgerizdeki flebeke voltajı ve akım nominal de¤erlerinin
plakada verilen voltaj ve akım de¤erlerine uygun oldu¤unu
kontrol ediniz.
2. Özel bükümlü dirsek kullan›larak (e¤er varsa); bunun evye
kenar›na tak›l›p suyun direk evye içerisine tahliyesi
sa¤lanabilir.
2. Sayaç, sigortalar, flebeke elektri¤i ve duvar prizinin tümü
gerekli olan elektrik yükünü karflılayabilmelidir. Priz ve fiflin
herhangi bir adaptör kullanımına gerek kalmaksızın
uygunlu¤undan emin olunuz. Gerekmesi halinde, ev priz
kablo sistemini de¤ifltiriniz.
3. ‹ç çapı minimum 4 cm olan menfez delikli bir boruya
ba¤lanarak tahliyesi sa¤lanabilir.
Tahliye su ba¤lantısı, bulaflık makinesi tabanından (minimum)
30 cm ve (maksimum) 100 cm arası yükseklikte olmalıdır.
Tahliye hortumu bulaflık makinesinin sa¤ ya da sol tarafına
bakabilir.
Suyun tahliyesini engelleyece¤inden veya yavafllataca¤ından
hortumun ezilmemifl ve kıvrılmamıfl oldu¤undan emin olunuz.
Su tahliyesi s›ras›nda lavabo t›kac›n›n ç›kar›lm›fl olmas›na
dikkat edin; aksi taktirde su tekrar makineye geri dönecektir.
Tahliye hortumu uzantısı kullanmanız gerekiyorsa, bunun 2
metreden fazla uzun olmamas›na ve iç çapın›n makine ile
birlikte verilen hortumun çapından daha küçük olmamas›na
dikkat edin.
Bulaflık makinesini flebekeden izole ediniz, flebeke fiflini
çıkarınız.
Önemli!
Cihaz kurulduktan sonra da priz ulaflılabilir
olmalıdır.
Elektrik kablosunun de¤ifltirilmesi halinde, yetkili
servis ile temasa geçmeniz rica olunur.
Emniyet standartları cihazın topraklanmasını
gerektirir.
Üretici firma yukarıda belirtilen emniyet önlemlerine
uyulmamıfl olmasından kaynaklanan arızalarda
sorumluluk kabul etmez.
CS18
Aynı flekilde, tahliye ba¤lantısı için kullanılan manflonların iç
çapı makine ile birlikte verilen hortumun çapından daha küçük
olmamalıdır.
Dikkat!
Cihazlarımız kirli suyun makineye geri dönmesini önleyici bir
emniyet düzeni ile donatılmıfltır.
Lavabonuzun kanal hortumunda ‘geri tepmeme valfı’ var ise,
bu, bulaflık makinenizin düzgün flekilde drenaj yapmasını
önleyebilir.
Bunun için, bu valfın çıkarılmasını öneririz.
5
Cihaz›n tan›m›
1.
Üst sepet stoperi
2.
Su sertlik ayar dü¤mesi
3.
Tuz kab›
4.
Deterjan bölmesi
5.
Kontrol paneli
6.
Bilgi plakas›
7.
Parlat›c› bölmesi
8.
Filtreler
9.
Alt püskürtme kolu
10. Üst püskürtme kolu
11. Üst sepet
IN153
Kontrol paneli
Ekran
Açma/Kapama butonu
Onayla/bafllat tuflu
Program seçim tuflu
‹ptal tuflu
"Gecikmeli bafllatma" tuflu
Opsiyon seçim tuflu
Program seçim tuflu: arzu edilen yıkama programı
"Gecikmeli bafllatma" tuflu (GEC‹K.
BAfiLATMA): yıkama programının bafllatılmasını 1 saatten
ekranda belirene kadar bu tufla basınız (program seçimi için
"Yıkama Programları" listesine bakınız).
19 saate kadar geciktirme olana¤ı tanır.
Bu ifllevi etkin kılmak için:
Onayla/bafllat tuflu: afla¤ıdakiler için gereklidir:
- her türlü opsiyonu onaylama/ hafızaya alma,
- arzu edilen saat sayısı ve iliflkin sembol ekranda belirene
kadar bu tufla basınız,
- bir yıkama programını bafllatma.
- onayla/bafllat tufluna basınız.
6
‹ptal tuflu: Bu ifllev afla¤ıdakilerin gerçeklefltirilmesine
Opsiyon seçim tuflu: iliflkin alt-menüsü ile birlikte
olanak tanır:
- devam etmekte olan bir yıkama programının iptal edilmesi,
- bir opsiyon ayarının iptal edilmesi.
opsiyonlardan bir menü girmenizi sa¤lar.
Çeflitli opsiyonların ayarlanması:
1. Arzu edilen opsiyon ekranda belirene kadar opsiyon seçim
tufluna birkaç defa basınız.
Ayrıca afla¤ıdaki opsiyonlar için, fabrika ayarına dönülmesi
mümkündür:
D‹L (fabrika ayarı: ‹ngilizce).
PARLAKLIK (fabrika ayarı: seviye 10).
ZITLIK (fabrika ayarı: seviye 6).
2. Opsiyonun güncel ayarını de¤ifltirmek için onayla/bafllat
tufluna basınız.
3. Arzu edilen alt-menünün seçimi ekranda belirene kadar
opsiyon seçim tufluna birkaç defa basınız.
4. Onayla/bafllat tufluna tekrar basınız: opsiyon hafızaya
alınmıfltır. Bulaflık makinesi otomatik olarak ayar moduna
veya daha önce seçilmifl olan yıkama programına geri
dönecektir.
Ayarlama modunda, bu tufla 6 saniye süre ile basınız, ekranda
LANGUAGE ENGLISH belirecektir.
Opsiyonlar sadece bir yıkama programı bafllamadan önce
ayarlanabilirler.
Bu opsiyonlar bir defa ayarlandıklarında, devreden
çıkarılana kadar, sonraki devirler için de etkin olarak
kalırlar.
MENÜ
DETERJAN
ALT-MENÜ
Bulafl›k makinesini, geleneksel, konsantre deterjanlar veya kombine deterjanlar›n ("3 in 1")
kullan›m› için ayarlar.
- 3 IN 1 DETERJAN
ifllev etkin hale getirilmifl; deterjan parlat›c› ve tuz ifllevlerini içeren "3 in 1" kombine
deterjanlar›n, kullan›lmas›na olanak tan›r. Ekranda
belirecektir.
Bu ifllevin etkin hale getirilmesi ile birlikte, parlat›c› bölmesi ve tuz kab› otomatik olarak devre
d›fl› olacakt›r, dolays›yla tuz ve parlat›c› doldurma göstergeleri de devre d›fl› olacakt›r.
- NORMAL DETERJAN
- gelenekse, kostik bileflimli alkalin deterjanlar için,
- do¤al enzimli düflük alkalin konsantreli deterjanlar için.
PARLATICI
Parlat›c›n›n dozaj›n› devreden ç›karman›z› veya etkin k›lman›z› sa¤lar:
- ON parlat›c› dozaj› etkin hale getirildi,
- OFF parlat›c› dozaj› devreden ç›kar›ld›.
ECO KURUTMA
Kurutma aflamas›n› sadece 15 dakikaya düflürmenizi sa¤lar. Her y›kama program›nda mevcut
de¤ildir ("Y›kama programlar›" listesine bak›n›z).
- ON opsiyon etkin, ekranda
sembolü belirir
-
- OFF opsiyon devre d›fl›.
EKS. DURULAMA
Y›kama program›na baflka bir parlat›c› aflamas› ilave etmenizi sa¤lar. Her y›kama program›nda
mevcut de¤ildir ("Y›kama programlar›" listesine bak›n›z).
- ON opsiyon etkin, ekranda
sembolü belirir.
- OFF opsiyon devre d›fl›.
SU SERTL‹⁄‹
Bulundu¤unuz bölgenin su sertli¤ine göre, su yumuflat›c›s›n› elektronik olarak ayarlaman›z›
sa¤lar: su sertli¤i 10 seviyesinde ölçülür.
D‹L
Ekranda beliren mesajlar›, istedi¤iniz dilde görmenizi sa¤lar.
(Fabrika ayar›: ‹ngilizce).
SES AYARI
Alarm sinyallerinin ve program sonu sinyalinin sesinin yüksekli¤ini ayarlaman›za olanak tan›r
(0’dan 5’e kadar).
Seviye 0, sinyal seslerinin devreden ç›kar›lm›fl oldu¤u anlam›na gelir ve ekranda
belirir.
sembolü
PARLAKLIK
Ekran fonu parlakl›¤›n› art›rman›za veya azaltman›za olanak tan›r, 10 farkl› seviye seçilebilir.
ZITLIK
Ekranda görünen mesajlar ile fon aras›ndaki z›tl›¤› art›rman›za veya azaltman›za olanak tan›r,
10 farkl› seviye seçilebilir.
7
Semboller: farklı opsiyonları gösterir.
Bu satırda çeflitli detaylar görüntülenir:
- ayarlama modu, yıkama programlarının seçimi için rehber, programın süresi,
opsiyonlar, (yıkama programı ile birlikte bir ya da daha fazla opsiyon ayarlandı¤ı
zaman, program süresinin güncellenmesi otomatik olarak gerçekleflir).
- Program baflladıktan sonra, çalıflma aflamalarının sırasını ve devam etmekte olan
programın çalıflma süresini gösterir.
Yıkama aflamaları: bu küçük çubuklar, programın ilerleyifli esnasında, yıkama
programının aflamalarını gösterir: ön-yıkama, ana yıkama, parlatma, kurutma.
Semboller afla¤ıdaki anlamları taflır:
Gecikmeli bafllatma (GEC‹K. BAfiLATMA): ayarlama modunda sabit, y›kama esnas›nda yan›p söner.
Eks. durulama opsiyonu: bu opsiyon etkin oldu¤unda yanar.
"3 in 1" deterjan opsiyonu: 3 in 1 kombinasyonlu deterjan kullan›m› ifllevi etkin iken yanar.
WRD, bir y›kama program› ile birlikte ön-y›kama aflamas› ayarland›¤› zaman yanar. Bu, size, üst sepetin ortas›nda
bulunan WRD bölmesine ön-y›kama için deterjan ilave etmeniz gerekti¤ini hat›rlat›r.
Eco kurutma opsiyonu: bu opsiyon etkin oldugünda yanar.
Alarm ve program sonu sesli sinyalleri için sesin hariç b›rak›lmas›.
‹lk kullanım
Bulaflık makinesi ilk defa çalıfltırıldı¤ında, makinenin ekranda
görüntüleyece¤i mesajlar için farklı bir dil seçmek mümkündür.
Fabrika ayarı ‹ngilizce’dir, dolayısıyla ekranda LANGUAGE
ENGLISH mesajı belirecektir; ENGLISH kelimesi yanıp söner.
Opsiyon seçimi tufluna, istenilen dil ekranda belirene kadar
basınız.
Seçimi onaylamak için onayla/bafllat tufluna basınız.
Farklı bir dil yerine onayla/bafllat veya iptal tufluna basılmıfl
ise, bulaflık makinesi mesajların görüntülenmesini ‹ngilizce
olarak hafızaya alır.
Baflka bir dili herhangi bir zaman seçmek mümkündür, sadece
opsiyon ayarlama için verilen bilgileri uygulayınız (bak:
"Opsiyon seçim tuflu").
8
Cihaz› ‹Ik Kez Kullanmadan Önce
Bulafl›k makinenizi ilk kez kullanmadan önce:
a) Manüel ayarlama
1. Elektrik ve besleme suyu özelliklerinin cihaz›n montaj
talimatlar›nda belirtilen de¤erlerine uygun oldu¤unu kontrol
edin.
1. Bulafl›k makinesinin kap›s›n› aç›n›z.
2. Bulaflık makinesinden alt sepeti çıkarınız.
2. Cihaz içerisindeki bütün ambalaj malzemelerini ç›kart›n.
3. Su sertli¤i dü¤mesini 1 veya 2 pozisyonuna çeviriniz
(tabloya bak›n›z).
3. Su yumuflat›c›s›n› ayarlay›n.
4. Alt sepeti yerlefltiriniz.
4. Tuz haznesine 1 litre su doldurup sonra tuz ilave edin.
Bulafl›k makinesi fabrika
ayar› olarak 2’dedir.
5. Parlat›c› haznesini doldurun.
Su Yumuflat›c›s›n›n Ayarlanmas›
Cihaz, suda bulunan ve cihaz›n çal›flmas›na zarar veren ya da
olumsuz etkisi olabilecek mineral ve tuzlar› temizlemek için su
yumuflat›c›s› ile donat›lm›flt›r.
Suyunuzda bu tuzlardan ne kadar fazla ise suyunuz o kadar
sert demektir.
Su sertli¤i eflde¤er derecelerle örne¤in, Alman, Frans›z su
sertlik derecesi ve mmol/lt (litre bafl›na milimol) olarak ölçülür.
Su yumuflat›c›s›, yörenizdeki suyun sertli¤ine göre ayarlan›r.
Yörenizdeki suyun sertlik de¤erini bölge su idaresinden
ö¤renebilirsiniz.
AA07
b) Elektronik ayarlama
De¤iflik opsiyonların ayarlanması için "Kontrol Paneli"
paragrafında verilen bilgileri uygulayınız.
SU SERTL‹⁄‹ mesajı ekranda belirene kadar opsiyon seçim
tufluna birkaç defa basınız; afla¤ıdaki listenin yardımıyla
bulundu¤unuz bölgenin su sertli¤ine karflılık gelen seviyeyi
ayarlayınız.
Su yumuflat›c›s› iki flekilde ayarlanmal›d›: manüel olarak, su
sertli¤i dü¤mesini kullanarak ve elektronik olarak, opsiyon
seçim tuflunu kullanarak: opsiyon SU SERTL‹⁄‹.
Bulaflık makinesi fabrika ayarı olarak 5’dedir.
Suyun Sertli¤i
°dH
°TH
in mmol/lt
(Alman Sertlik
Derecesi)
(Frans›z Sertlik
Derecesi)
(litre bafl›na milimol, su
sertli¤i için uluslararas› ölçü
birimi)
51 - 70
91 - 125
9,0 - 12,5
43 - 50
76 - 90
7,6- 8,9
37 - 42
65 - 75
29 - 36
Su yumuflat›c›s›n›n
ayarlanmas›
Aral›k
Ekranda
gösterilen
seviye
Tuz
Kullan›m›
manüel
elektronik
IV
2
seviye 10
10
evet
IV
2
seviye 9
9
evet
6,5 - 7,5
IV
2
seviye 8
8
evet
51 - 64
5,1 - 6,4
IV
2
seviye 7
7
evet
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
IV
2
seviye 6
6
evet
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
III
2
seviye 5
5
evet
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
III
1
seviye 4
4
evet
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
II
1
seviye 3
3
evet
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
I/II
1
seviye 2
2
evet
<4
<7
< 0,7
I
1
seviye 1
1
hay›r
9
Tuz doldurma
Özellikle bulafl›k makineleri için haz›rlanm›fl tuzlar›
kullan›n›z.
Bulafl›k makineleri için haz›rlanmam›fl olan tüm di¤er tuz
çeflitleri, özellikle sofra tuzu, su yumuflat›c›s›na zarar
verecektir.
Y›kama programlar›ndan birini tamamen bafllatmadan
hemen önce sadece tuz doldurunuz. Böylece her hangi bir
süre zarf›nda makinenin alt›nda kalan ve afl›nmaya
sebebiyet verebilecek saç›lm›fl olan tuz tanelerini ya da
tuzlu suyu önleyecektir.
Dolum için
1. Tuz doldurmak için tuz kab›n›n kapa¤›n› ç›kar›n›z.
2. Kab›n içine 1 litre su koyun (bu sadece ilk kez tuz
dolumu yap›lmadan önce gereklidir).
3. Verilmifl olan huniyi
kullanarak kap dolana
kadar içine tuz
ilave ediniz.
LE
SA UT
ZO LT
SA LZ
SA L
SE
4. Conta ve difller üzerinde
tuz taneleri
kalmad›¤›ndan emin
olduktan sonra kapa¤i
tak›n›z.
5. Kapa¤› çevirerek s›k›ca
kapat›n›z.
SR14
Tuz kab› periyodik olarak üst seviyeye kadar doldurulmal›d›r.
Tuz doldurulması, ekranında yanıp sönen bir TUZ
DOLDURUN mesajı ile belirtilir.
Bu, sadece ayarlama modu esnasında ve yıkama programının
sonunda meydana gelir, yıkama programının iflleyifli esnasında
tuz doldurma göstergesi etkin de¤ildir.
Tuz doldurma göstergesi, bulaflık makinesinin çalıfltı¤ı
varsayılarak tuz tekrar doldurulduktan sonra 2-6 saat
yanar vaziyette kalabilir. E¤er daha uzun sürede çözülen
tuzlar kullanıyorsanız, daha da uzun zaman alabilir.
Makinenin iflleyifli etkilenmez.
Tuzu doldururken üniteden su taflarsa endiflelenmeyin; bu
gayet normaldir.
10
Parlat›c›
●
Parlat›c›, durulama iflleminin en son aflamas›nda otomatik
olarak ilave edilir. Kap› içine yerlefltirilmifl olan deterjanparlat›c› ayar›na ba¤l› olarak 16 - 40 bulafl›k y›kama program›
için yaklafl›k 110 ml’lik parlat›c› kapasitesine sahiptir.
Parlatıcı içeren bulaflık deterjanı kullanıyorsanız, çift dozaj
ilave edilmesini önlemek üzere parlatıcı verilmesinin
devreden çıkarılması gerekir.
Parlatıcı ilave edilmesinin devreye
sokulması/devreden çıkarılması
Parlat›c›n›n doldurulmas›
Fabrika ayar›: parlat›c› ilavesi devrede.
1. Kapa¤› (A) saat dönüfl yönünün tersine çevirerek kab›
aç›n›z.
De¤iflik opsiyonlar›n ayarlanmas› için "Kontrol paneli"
paragraf›nda verilen bilgileri uygulay›n›z.
2. Hazne tamamen dolana ve "max" iflaretli seviyeye gelene
kadar parlat›c› ile doldurunuz.
PARLATICI mesaj› ekranda belirene kadar opsiyon seçim
tufluna birkaç defa bas›n›z; dozaj› devreden ç›karmak için
OFF’u seçiniz.
Her doldurmadan sonra kapa¤›n kapat›ld›¤›ndan emin
olunuz.
Doldurma esnas›nda taflan parlat›c›y› emici bir bez ile
silerek sonraki y›kama öncesinde köpürme oluflmas›n›n
önüne geçin.
Bulafl›k makineleri için kaliteli parlat›c›lar› kullan›n. Asla
parlat›c› kab›na baflka maddeler (örne¤in, bulafl›k
deterjan›, s›v› deterjan) doldurmay›n.
Bu cihaza hasar verir.
Dozaj
Elde edilen y›kama ve kurulama sonuçlar›na göre parlat›c›
dozaj›n› 6 pozisyonlu selektör (C) vas›tas›yla yap›n›z.
(Pozisyon 1 = Min. doz, pozisyon 6 Max. doz).
Y›kama sonunda tabaklar ve
bardaklar üzerinde su ya da
deterjan kal›nt›s› varsa dozu
kademeli olarak artt›r›n›z.
Bulafl›klar üzerinde kaygan
beyaz›mtrak çizikler olursa
doz ayar›n› düflürünüz.
Parlat›c› seviyesi fabrika
ayar› olarak konum 4’tedir.
PARLATICI EKLEY‹N mesaj› ekranda belirdi¤i zaman,
parlat›c› doldurunuz.
Bu, sadece ayarlama modu esnas›nda ve y›kama program›n›n
sonunda meydana gelir, y›kama program›n›n iflleyifli esnas›nda
parlat›c› doldurma göstergesi etkin de¤ildir.
11
Günlük kullan›mda
●
Özel tuz veya parlatıcı ilavesinin gerekip gerekmedi¤ini
kontrol ediniz.
●
Çatal-bıçakları ve tabakları bulaflık makinesi içine
yükleyiniz.
●
Bulaflık makinesi deterjanını ilave ediniz.
●
Çatal-bıçaklar ve tabaklar için uygun yıkama programını
seçiniz.
●
Çatal-bıçakların ve tabakların
yerlefltirilmesi
Süngerler, ev iflleri için kullanılan bezler ve su emici
niteli¤e sahip her türlü di¤er eflya bulaflık makinesinde
yıkanamaz.
●
Bulaflıkları yüklemeden önce, flunları yapmalısınız:
- Aflırı miktardaki yemek artıklarını temizleyiniz
- Tencerelerdeki yanık yiyecek kalıntılarını yumuflatınız
●
Tabakların ve çatal-bıçakları yüklenmesi s›ras›nda,
afla¤ıdaki noktalara dikkat ediniz:
- Tabaklar ve çatal-bıçaklar püskürtme kollarının dönüflünü
engellememelidirler.
- Fincanlar, bardaklar, tencereler, vs. gibi girintili parçaları,
suyun içlerinde birikmemesi için, oyuk kısımları afla¤ı
gelecek flekilde yükleyiniz.
- Tabaklar ve çatal-bıçaklar birbirlerinin içine girecek veya
birbirleriyle üst üste gelecek flekilde yerlefltirilmemelidir.
- Zarar görmemeleri için, bardaklar birbirlerine de¤meyecek
flekilde yerlefltirilmelidirler.
- Küçük objeleri çatal-bıçak sepetine yerlefltiriniz.
●
Plastik bulafl›klar ve teflonlu tavalar su damlalar›n›
tutum özelliktedir; bunlar, porselen ve çelik
bulafl›klar gibi iyi kurulanmazlar .
Yıkama programını bafllatınız.
Afla¤ıda belirtilen çatal-bıçak/tabaklar bulaflık makinesinde yıkanmak için
S›n›rl› olarak uygundur:
Uygun de¤ildir:
- Tabaklar›n›z› bulafl›k makinesinde yaln›zca üretici taraf›ndan
bulafl›k makinesinde y›kanabilir damgas› vurulmuflsa
y›kay›n›z.
- Ahflap, fildifli, porselen veya sedef kaplama sapl› çatal
bݍaklar
- Is›ya dayan›kl› olmayan plastik eflyalar
- Cilal› parçalar›n makinede s›k s›k y›kanmas› renk solmas›na
yol açabilir.
- Is›ya dayan›kl› olmayan yap›flkanl› eski çatal b›çaklar
- Yap›flt›r›lm›fl çatal b›çak ya da tabaklar
- Gümüfl veya alüminyum k›s›mlar y›kama esnas›nda renk
kaybetmeye yatk›nd›rlar. Yumurta ak›, yumurta sar›s› ve
hardal gibi yemek art›klar› gümüfl üzerinde genellikle renk
bozulmalar›na ve lekelenmeye yol açar. Bu yüzden yemek
art›klar›n›, kullan›mdan hemen sonra y›kanmayacaksa,
gümüfl üzerinden derhal temizleyiniz.
- Kalay ya da bak›r eflyalar
- Kurflunlu kristal bardaklar
- Paslanabilir çelik eflyalar
- Mutfak tahtalar›
- Sentetik fiberle üretilmifl eflyalar
- Baz› tip bardaklar çok say›da y›kamadan sonra matlafl›rlar.
Kap›y› aç›n›z ve bulafl›klar› doldurmak için sepetleri d›flar›
kayd›r›n›z.
Alt sepetin sivri uçlu s›ras›, kap, tava ve kaselerin
yüklenmesine olanak tan›yarak, kolayl›kla alçalt›labilir.
Alt sepet
Alt sepete uzun sapl› tencere, tencere kapaklar›, tabaklar,
salata taba¤›, çatal-biçak tak›m›n› vb. yerlefltiriniz.
Servis bulafl›klar› ve büyük kapaklar üst püskürtme kolunun
serbestçe dönmesini engellemeyecek flekilde sepetin kenar
taraf›na yerlefltirilmelidir.
UI88
UI94
UI96
12
Çatal bıçak takımı sepeti
Üst sepet
Uzun uçlu bıçakların dik pozisyonda yerlefltirilmesi
potansiyel bir tehlike oluflturur. Bu ürünler sadece portatif
çatal-bıçak sepetine yerlefltirilmelidirler. Bıçak gibi kesici
aletleri koyup çıkartırken dikkat ediniz.
Üst sepet, tabaklar (tatl› tabaklar›, çay tabaklar›, 24 cm çapa
kadar yemek tabaklar›),
salata kaseleri, fincanlar ve
bardaklar için tasarlanm›flt›r.
Bulaflıkları, suyun tüm
yüzeylere eriflebilece¤i
flekilde, fincan raflarının
üzerine ve altına yerlefltiriniz.
Seyyar bݍak sepeti
Uzun ve/veya k›sa keskin çatal-b›çak tak›mlar›n›n ve/veya
keskin b›çaklar›n, üst sepetin arkas›na yerlefltirilen seyyar
bݍak sepetine yatay olarak yerlefltirilmelidir.
Uzun saplı bardaklar, fincan
raflarına bafl afla¤ı
yerlefltirilebilirler.
US47
Daha uzun parçalar için
fincan rafları yukarı do¤ru
katlanabilirler.
UI53
Hafif parçalar (ör. plastik
kaseler, vb) üst sepete
dizilmelidir ve oynamayacak
flekilde yerlefltirilmelidir.
Çatal bıçak takımı sapları afla¤ı do¤ru bakan portatif çatal
bıçak sepetine yerlefltirilmelidir. E¤er saplar alt püskürtme
kolunu engelleyecek flekilde sepetin altından çıkıntı yaparsa
çatal bıçak takımını sapları yukarı bakacak flekilde yerlefltiriniz.
Birbirlerine yapıflmasını önlemek için kaflıkları di¤er çatal bıçak
takımı arasına yerlefltiriniz.
Çatal bıçak takımı sepetini alt sepetin soluna ya da sa¤›na
yerlefltiriniz.
US73
En iyi neticeyi elde etmek
için, çatal bıçak ızgarasının
kullanılmas› önerilmektedir
(çatal bıçak takımlarının ölçü
ve ebatlarının olanak
tanıması halinde).
Çatal bıçak takımı sepeti iki
bölümden oluflur ve bu
bölümler daha fazla
doldurma esnekli¤i sa¤lamak
amacıyla birbirlerinden
ayrılabilirler. ‹ki bölümü
birbirinden ayırmak için,
yatay olarak birbirlerinden
ters istikamette kaydırınız ve
çekerek ayırınız. Yeniden
birlefltirmek için ise yöntemi
ters yönde tekrarlayınız.
Tabakların üst sepete yerlefltirilmifl olması
durumunda:
Tabakları yerlefltirmeye
sepetin arka kısmından
bafllayınız; öne do¤ru e¤ik
yerlefltiriniz ve kapı
yakınındaki ön
pozisyonlardan kaçınınız.
UI63
US71
Kapıyı kapatmadan önce püskürtme kollarının serbestçe
döndü¤ünden emin olunuz.
UI62
13
Üst sepetin yüksekli¤inin ayarlanması
Deterjan Kullan›m›
Büyük çapl› tabakları yerlefltirmek için üst sepeti yükselttikten
sonra alt sepete içine dizebilirsiniz.
Yaln›zca bulafl›k makineleri için haz›rlanm›fl olan deterjan
kullan›n. Fazla miktarda deterjan kullan›lmamas› çevre
kirlili¤inin azalmas›na katk›da bulunur
Bir y›kama program›n›n bafllat›lmas›ndan önce ("Ön
y›kama" program› hariç). Deterjan, y›kama aflamas›
esnas›nda da¤›t›l›r.
Bulafl›klar›n maksimum
yüksekli¤i
Üst sepet
Alt sepet
Üst sepet yükseltilmifl olarak
20 cm
31 cm
Üst sepet alçalt›lmifl olarak
24 cm
27 cm
Deterjanlar etkinlikleri bak›m›ndan de¤ifliklik gösterebilir.
Bu nedenle her deterjan›n imalatç›s›n›n dozaj ve saklama
tavsiyelerine uyman›z gerekir.
Daha yüksek pozisyonu afla¤ıdaki gibi
sa¤layabilirsiniz:
Deterjan ile doldurma
1. E¤er kapak kapal›ysa: serbest b›rakma dü¤mesine (1)
bas›n. Kapak aç›lacakt›r.
1. Sepeti durana kadar rayından dıfları do¤ru sürünüz
2. Mekanizma kavrayana ve sepet sabit konuma gelene kadar
her iki tarafı da dikkatlice yukarı do¤ru kaldırınız.
2. Deterjan bölmesini (2) deterjanla doldurunuz.
‹flaretli çizgiler do¤ru dozaj› elde etmenize yard›mc› olmak
üzere konmufltur:
"20" yaklafl›k 20 g.lik deterjana tekabül eder.
"30" yaklafl›k 30 g.lik deterjana tekabül eder.
Dikkat!
Asla sepeti yalnızca tek bir
taraftan kaldırmayınız
veya alçaltmayınız.
Sepet yüksek pozisyonda
oldu¤unda fincan rafı
(rafları) kullanılamaz.
RC08
Sepeti orijinal pozisyonuna alçaltmak için
afla¤ıdaki flekilde hareket ediniz:
DE19
1. Sepeti durana kadar rayından dıfları do¤ru sürünüz.
DE21
3. Kapa¤› kapat›n›z ve yerine oturana kadar bast›r›n›z.
2. Her iki tarafı da dikkatlice yukarı do¤ru kaldırınız ve sıkıca
tutarak mekanizmanın yavaflça afla¤ı do¤ru gerilemesine
olanak tanıyınız.
4. Ön yıkamalı tüm programlar ek deterjan dozajı (5/10 g.l›k)
gerektirirler, bu dozaj, üst sepetin ortasına yerlefltirilmifl
WRD deterjan bölmesine konulmalıdır. Bu deterjan ön
yıkama aflaması esnasında etkili olacaktır.
Makinenizi doldurduktan sonra, kapıyı her zaman kapalı
tutunuz; açık kapı tehlikeli olabilir.
DE23
14
Farkl› Deterjan Çeflitleri
Deterjan Tabletleri
(3’ü bir arada) deterjan tabletlerinin
kullan›lmas›
Farkl› markalar›n deterjan tabletleri farkl› h›zlarda çözünür. Bu
nedenle, baz› deterjan tabletleri k›sa programlar esnas›nda
tam temizleme güçlerini gelifltiremezler. Deterjan art›klar›n›n
tam olarak at›lmas›n› sa¤lamak için deterjan tabletlerini
kullan›rken lütfen uzun y›kama programlar›n› kullan›n.
Tabletleri çatal-b›çak sepetine koymay›n›z bu kotü bir
y›kama sonucu verir. Tabletler deterjan da¤›t›c›n›n içine
yerlefltirilmelidir.
Genel tavsiye
Bu ürünler, birleflik deterjan/parlat›c› ve tuz fonksiyonlar›na
sahip deterjanlard›r.
1. Bu ürünleri kullanmadan önce, muslu¤unuzdaki su
sertli¤inin imalatç›n›n (ürün ambalaj› üzerinde) beyan etti¤i
talimatlardaki ürün kullan›m›na uygun oldu¤unu kontrol
ediniz.
2. Bu ürünler kesinlikle deterjan imalatç›s›n›n talimatlar›na
uygun olarak kullan›lmal›d›r.
Konsantre edilmifl deterjan
Kimyasal bileflimlerine ba¤l› olarak, bulafl›k deterjanlar› iki
temel çeflide ayr›labilirler:
- Klasik, kaustik bileflimli alkali deterjanlar
- Düflük alkali konsantrasyonlu do¤al enzimleri içeren
deterjanlar
Konsantrasyonlu deterjanlar›n 50°C’lik y›kama programlar›nda
kullan›lmas› çevre kirlili¤ini azalt›r ve bulafl›klar›n›z için olumlu
sonuç verir; bu y›kama programlar›, konsantre edilmifl
deterjandaki enzimlerin kir çözücü özelliklerine özel olarak
uygun olmal›d›r. Bu nedenle, konsantre edilmifl deterjanlar›n
kullan›ld›¤› 50° C’lik y›kama program› yaln›zca 65°C’lik
programlar›n kullan›lmas›yla elde edilebilecek benzer sonuçlar›
verir.
3. "3’ü bir arada" ürünlerini ilk kez kullan›rken sorunla
karfl›lafl›rsan›z, deterjan imalatç›s›n›n tüketici hatt› ile temas
kurunuz (telefon numaralar› ürün ambalaj›nda verilmifltir)
Özel tavsiye
Kombine 3 in 1 ürünlerini kullan›rken "3 in 1" ifllevini seçiniz.
Standart deterjan sisteminin kullanımına geri dönmeye karar
verdi¤iniz takdirde, afla¤ıdaki ifllemleri yapman›z› öneririz:
Kombi deterjanlar
Parlat›c› içeren bulafl›k deterjan› kullan›yorsan›z, bunun
deterjan bölmesi içine yerlefltirilmelidir.
Bu durumda, çift dozaj konulmasını önlemek üzere parlatıcı
ilave edilmesi ifllevi devreden çıkarılmalıdır.
15
●
Tuz ve parlatıcı bölmelerinin her ikisini de doldurunuz.
●
Su sertlik ayarını mümkün olan en yüksek pozisyona
getiriniz ve makineye bulafl›k yüklemeksizin 1’den 3’e kadar
normal yıkama programlarını çalıfltırınız.
●
Bulundu¤unuz bölgedeki suyun sertli¤ine göre su sertlik
seviyesini yeniden ayarlayınız.
Y›kama programlar›
Program
Kir derecesi
ve
yükleme türü
Programla
birlikte mevcut
olan opsiyonlar
Çevrim tan›m›
(3) Tüketim de¤eleri
Su
Enerji
Tüketimi
tüketimi
(kWh)
(litre)
1,1 - 1,5
12 - 25
OTOMAT‹K
Normal / az Kir.
Çanak, çömlek, çatal
bݍak ve tavalar
ECO KURUTMA
EKS. DURULAMA
So¤uk ön y›kama
65° veya 50°C’ye kadar ana y›kama
1 veya 2 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Kurutma
(1) 60°
EKS. HIZLI
Yeni kirli.
Çanak, çömlek,
çatal b›çak
EKS. DURULAMA
60°C’ye kadar ana y›kama
1 s›cak durulama
0,8
9
70° YOGUN
Çok kirli.
Çanak, çömlek,
çatal b›çak ve tavalar
EKS. DURULAMA
S›cak ön y›kama
70°C’ye kadar ana y›kama
2 ›l›k durulama
1 s›cak durulama
Kurutma
1,7 - 1,9
23 - 25
(2) 50° ECO
Normal Kir.
Çanak, çömlek,
çatal b›çak
ECO KURUTMA
EKS. DURULAMA
So¤uk ön y›kama
50°C’ye kadar ana y›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Kurutma
0,95 - 1,05
13 - 15
Normal Kir.
Hassas porselen,
hassas çanak, çömlek
ve cam tak›mlar
ECO KURUTMA
EKS. DURULAMA
45°C’ye kadar ana y›kama
1 ›l›k durulama
1 s›cak durulama
Kurutma
0,8 - 0,9
14 - 16
45° BARDAK
TABAK ISITMA
ÖN YIKAMA
Bu program, servis
yapmadan önce tabaklar›
›fl›tmak veya uzun zamand›r
kullan›lmayan tabaklar›
tozdan ar›nd›rmak için
tasarlanm›fltir.
1 s›cak durulama
0,7
5
Gün içinde sonradan
tamamlanacak yar›m
bulafl›k. Bu program
deterjan gerektirmez.
1 so¤uk durulama (yemek
art›klar›n›n tabaklara yap›flmalar›n›
önlemek için).
0,1
4
(1) Kahvalt›dan ve akflam yeme¤inden sonra çanak ve çatal-b›çak tak›m›n›n y›kanmas› için idealdir (yeni kirli).
K›sa süreli olma özelli¤ine sahiptir.
Bu mükemmel gündelik program, sadece kahvalt› ve akflam yemeklerinin çanak-çatal-b›çak tak›mlar›n› y›kamay› arzu eden 4
kiflilik ailenin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için yap›lm›flt›r.
(2) EN 50242 için test programı (bakınız "Test için ‹puçları"). Enzimlere sahip deterjanlar›n kullan›m› için gelifltirilen bu program,
enerjinin azalt›lm›fl tüketimi ile klasik deterjanlar ve 65° C‘lik programlarla elde edilebilecek benzer temizlik sonuçlar›n›n
al›nmas›na izin verir. Düflük ›s›y› dengelemek için, y›kama ve kurutma süresi uzat›lmal›d›r.
(3) Tüketim de¤erleri yol gösterici bir bilgi olarak verilmifllerdir ve suyun bas›nc›na ve ayr›ca güç beslemenin de¤iflkenlerine
ba¤l›d›rlar.
Program ayarlanması gerekti¤inde, program süresi ekranda görülür. Muhtelif opsiyonların ayarlanması, ekranda otomatik olarak
güncellefltirilecek olan program süresini de¤ifltirebilir.
"Otomatik" yıkama programı
“Otomatik” yıkama esnasında, tabaklar üzerindeki kir miktarı, suyun bulanıklık derecesine ba¤lıdır.
Bulaflık makinesi kısmen doluysa ve tabaklar az kirliyse, programın, “ön-yıkama”, “ana yıkama” ve “parlatma” aflamaları daha kısa
sürer ve su tüketim seviyesi daha az olur.
Bulaflık makinesi tamamen dolu ise ve tabaklar çok kirliyse, programın, “ön-yıkama”, “ana yıkama” ve “parlatma” aflamaları daha
uzun sürer ve su tüketim seviyesi daha fazla olur.
“Otomatik” program esnasında, ana yıkama suyunun sıcaklı¤ı, tabaklar üzerindeki kir miktarına ba¤lı olarak 50oC ve 65oC arasında
otomatik olarak ayarlanır.
16
Bir y›kama program›n›n bafllat›lmas›
7. Devam etmekte olan bir "gecikmeli
bafllatma" opsiyonunun iptal
edilmesi
1. F›skiyelerin serbestçe dönmesi için
tabaklar›n ve çatal-b›çak tak›m›n›n
makineye do¤ru yerlefltirildi¤ini
kontrol ediniz.
‹ptal tufluna bas›n›z.
Ekranda ‹PTAL ED‹LS‹N M‹ ? mesaj› belirecektir.
Onayla/bafllat tufluna bas›n›z.
Y›kama program› otomatik olarak bafllayacakt›r.
2. Muslu¤u tamamen aç›n›z.
8. Devam etmekte olan bir y›kama
program›n›n iptal edilmesi
3. Bulafl›k makinesinin kapa¤›n›
kapat›n›z
‹ptal tufluna bas›n›z.
Ekranda ‹PTAL ED‹LS‹N M‹ ? mesaj› belirecektir.
Onayla/bafllat tufluna bas›n›z.
Bulafl›k makinesi, ayarlama moduna tekrar döner ve
ekranda PROGRAM SEÇ‹N mesaj› belirir.
(Yeni bir yıkama programının seçilmesi halinde, deterjan
bölmesinde deterjan oldu¤unu kontrol ediniz).
4. Açma/Kapama butonuna basınız
5. Program›n ayarlanmas› ve
bafllat›lmas›
Dikkat! Kap› aç›ld›¤›nda s›cak buhar ç›kabilir.
Kap›y› dikkatlice aç›n›z.
a) Program seçimi tufluna, arzu edilen program ekranda
belirene kadar basınız (yıkama programı seçimi için
"Yıkama programları" listesine bakınız). Ayarlanan
program ile ilgili detaylar (program adı, süresi, vs...)
ekranda belirecektir.
Gerekirse opsiyonları ve/veya "gecikmeli bafllatmayı"
seçiniz. Onayla/bafllat tufluna basınız, ayarlanan
program otomatik olarak bafllayacaktır.
Tuz ve/veya parlatıcı doldurulması ertelenmifl veya tuz
tamamen çözülmemifl ise, ekranda tuz ve parlatıcı
doldurma mesajları belirecektir.
Bu durumda yıkama programını bafllatmak için,
onayla/bafllat tufluna iki kez basmak gerekir.
9. Y›kama program›n›n sona ermesi
Bulaflık makinesi otomatik olarak duracaktır ve sesli bir
sinyal, size yıkama programının bitti¤ini haber verecektir.
Program sonunda bulaflık makinesinin kapısı hemen
açılmazsa, tabaklar üzerinde su damlacıkları halinde
yo¤unlaflan geri kalan buharı önlemek için hava devir
daimi olacaktır.
Bu düzen, bulaflık makinesi açık oldu¤u tüm sürece
yaklaflık 20 dakika boyunca, aralıklı olarak
çalıflacaktır.
Açma/Kapama butonuna basılmıflsa veya bu 20 dakika
süresince kapı açılmıflsa, düzen otomatik olarak iptal
edilecektir.
b) "Gecikmeli bafllatma" ayarlanmıfl ise, geri sayım
otomatik olarak bafllayacak ve 1 saatlik dilimlerle
azalacaktır. Sadece son saat boyunca azalma dakika
dakika olacaktır.
Yıkama programının bafllamasından önce saatler
ekranda görülür ve gecikmeli bafllatma sembolü yanıp
söner.
Bulaflık makinesinin kapısının açılması, geri sayımı
de¤ifltirmez veya kesintiye u¤ratmaz. Gecikmeli
bafllatma için ayarlanmıfl süre dolduktan sonra
program otomatik olarak bafllar.
PROGRAM B‹TT‹ mesajı, ekranda beliren LÜTFEN
KAPATIN mesajı ile de¤ifltirilecektir.
Tuz ve/veya parlatıcı doldurmak gerekti¤inde, LÜTFEN
KAPATIN mesajının yerini, tuz ve parlatıcı doldurma
mesajı alacaktır. Ancak doldurma ifllemi ertelenmiflse
makineyi kapatmak mümkündür.
Bulaflık makinesini Açma/Kapama butonuna basarak
kapatınız.
Kapıyı açınız ve tabakları çıkarmadan önce birkaç dakika
bekleyiniz. Bu flekilde tabaklar so¤uyacaktır ve kurutma
ifllemi daha iyi olacaktır.
6. Devam etmekte olan bir y›kama
program›n›n yar›da kesilmesi
Devam etmekte olan bir y›kama program›n› SADECE
MUTLAK gerekli olmas› halinde yar›da kesiniz.
Dikkat! Kap› aç›ld›¤›nda s›cak buhar ç›kabilir.
Kap›y› dikkatlice aç›n›z.
10. Bulafl›k makinesinin boflalt›lmas›
Sıcak bulaflıklar darbelere karflı hassastırlar. Bu nedenle
bulaflıkların makineden çıkarılmadan önce so¤umalarına
olanak tanınmalıdır.
a) Bulaflık makinesinin kapısını açınız; program
duracaktır. KAPIYI KAPATIN mesajı belirecektir.
Kapıyı kapatınız; program yarıda kesildi¤i noktadan
tekrar bafllayacaktır.
Önce alt sepeti, ve sonra üst sepeti boflaltınız; bu flekilde,
üst sepetten alt sepetteki bulaflıkların üzerine su
damlaması önlenecektir.
Kenarlarda su görülebilir ve bulaflık makinesinin kapa¤ı
paslanmaz çelikten oldu¤undan, yıkama
tamamlandı¤ında bulaflıklardan daha so¤uk olacaktır.
b) Açma/Kapama butonuna tekrar basınız; bu durumda
tüm gösterge lambaları yanacaktır. Açma/Kapama
butonuna tekrar basınız; program yarıda kesildi¤i
noktadan tekrar bafllayacaktır.
Y›kama ifllemi bitti¤inde bulafl›k makinesinin elektrik
fiflinin prizden çekilmesi ve su muslu¤unun kapat›lmas›
tavsiye edilir.
17
Temizlik ve bak›m
Kapı, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki sızdırmazların
nemli bir bezle temizlendi¤inden emin olunuz.
Makinenin dıfl yüzeylerini ve kontrol panelini yumuflak ve nemli
bir bezle temizleyiniz. E¤er gerekirse sadece nötr deterjanlar
kullanınız. Çizici ürünler, ovma telleri ya da çözücüler (aseton,
trikloroetilen vb...) kullanmayınız.
Her 3 ayda bir bulaflık yerlefltirmeksizin 65˚C yıkama
programını deterjan kullanarak çalıfltırmanızı öneririz.
Dikkat!
Bulaflık makinesi filtresi kullanılmamalıdır.
Filtrelerin düzgün olmayan konumları yıkamanın verimini
düflürecektir. Makinenin düzgün olarak çalıflmasını sa¤lamak
için filtrelerin temizlenmesi hayati önem taflır.
ASLA üst püskürtme
kolunu ç›karmay›
denemeyiniz.
Filtrelerin Temizlenmesi
Filtreler zaman zaman kontrol edilmeli ve temizlenmelidirler.
Kirli filtreler y›kama sonucunu olumsuz yönde etkilerler.
Kir kal›nt›lar› üst püskürtme
kolunun deliklerini t›kam›fl
ise, bu kir kal›nt›lar›n› bir
kürdan ile temizleyisiz.
1. Kap›y› aç›n, alt raf› ç›kar›n.
2. Y›kama filtre sistemi, kaba filtre (A), mikro filtre (B) ve
düz filtreyi (C) kapsar.
Mikrofiltre üzerindeki kulbu kullanarak filtre sisteminin kilidini
çözün ve ç›kar›n.
MA40
WRD’nin deterjan kalıntıları ile tıkanmıfl olmadı¤ını kontrol
ediniz. Gerekmesi halinde, bunu, saat yelkovanı aksi
istikametinde çevirerek ve yukarı do¤ru çekerek sepetten
çıkardıktan sonra, tazyikli su altında durulayınız.
Bulaflık makinenizi asla
WRD bölmesi olmadan
kullanmayınız. WRD aynı
zamanda üst püskürtme
koluna yönelik su
da¤ıtımını da garanti
etti¤inden, bulaflık
makinesinin WRD’siz
çalıfltırılması yıkama
sonuçlarını olumsuz olarak
etkileyecektir.
3. Kulbu yaklafl›k 1/4 tur saat dönüfl yönünün tersi yönde çevirin
ve ç›kar›n.
MA37
Makinenın kullanılmayaca¤ı zamanlar
E¤er makinenizi bir süre kullanmayacaksanız afla¤ıdakileri
yapmanız önerilir:
MA36
1. Cihazın fiflini çekiniz ve daha sonra da suyu kapatınız.
4. Delikli kulp taraf›ndan kaba filtreyi (A) tutun ve mikrofiltre
(B)’den ç›kar›n.
2. Kötü kokular›n meydana gelmesini önlemek için kapıyı
hafifçe aralık bırakınız.
5. Tüm filtreleri akan suyun alt›nda temizleyin.
3. Makinenin içini temiz bulundurunuz.
6. Düz filtreyi (C) y›kama bölmesinin taban›ndan ç›kar›n ve her
iki yüzü tamamen temizleyin.
Donmaya karflı önlemler
Makineyi ortam sıcaklı¤ın›n, 0˚C’nin altında oldu¤u yerlere
yerlefltirmekten kaçınınız.
E¤er bu mümkün de¤ilse makinenin içini boflaltın›z, cihaz
kapısını kapatın›z, su girifl hortumunun ba¤lantısını çıkarınız
ve içini boflaltın›z.
Makinenin taflınması
7. Düz filtreyi (C) y›kama bölmesinin taban›na tekrar koyun.
E¤er makineyi taflımak zorundaysanız ( taflınırken vb......)
8. Kaba filtreyi (A) mikrofiltre (C)’ye yerlefltirin ve birlikte
bast›r›n.
1. Fiflini çıkarınız.
2. Su muslu¤unu kapatınız.
9. Filtre grubunu yerine koyun ve kulpu durma yerine kadar
saat yönünde döndürerek kilitleyin.
Bu ifllem esnas›nda, düz filtrenin, y›kama bölmesinin taban
k›sm›n›n üzerinde ç›k›nt› yapmad›¤›ndan emin olun.
3. Su girifl ve tahliye hortumlarını sökünüz.
4. Makineyi hortumlarla birlikte çekiniz.
Nakliye esnasında makinenin e¤ilmesine dikkat ediniz.
18
Ne zaman ne yapmal›...
Baz› sorunlar, Yetkili Servis ça¤›rmaya gerek kalmadan burada verilen bilgilerin yard›m›yla çözümlenebilecek olup basit bak›mlar›n
yap›lmamas›ndan ve dikkatsizlikten kaynaklan›r.
...alarm mesajlar› veya kodlar belirdi
Bulaflık makinesi, ifllem esnasında çalıflmaya bafllamayacak veya durmayacaktır.
Bir alarm müdahalesi, sürekli birbiri ardına aralıklarla çalan sesli sinyaller tarafından gösterilir.
Bir mesaj veya bir kod (afla¤ıdaki listede gösterildi¤i gibi) belirir.
Bulaflık makinesinin kapısını açınız ve afla¤ıda önerilen düzeltici eylemleri gerçeklefltiriniz.
Ar›za kodu / mesaj›
- Ekranda "SU VANASINI AÇIN"
mesaj› belirir
Makina su alm›yor.
- Ekranda "POMPA TIKALI"
mesaj› belirir
Bulafl›k makinesi su boflaltm›yor.
- Ekranda
kodu belirir
Muhtemel sebebi
Çözüm
Su muslu¤u kapal›, kireç, pas veya kir
ba¤lam›flt›r.
Su muslu¤unu temizleyiniz.
Su muslu¤u kapal›d›r.
Su muslu¤unu aç›n›z.
(Mevcut oldu¤u yerde) su girifli valf›nda bulunan
diflli hortum ba¤lant›s›ndaki filtre t›kanm›fl
olabilir.
Diflli hortum ba¤lant›s›ndaki filtreyi
temizleyiniz.
Su girifl hortumu do¤ru flekilde yerleflmemifl,
dolaflm›fl ya da ezilmifl olabilir.
Su girifl hortum ba¤lant›s›n› kontrol
ediniz.
Sifon t›kal›.
Sifonu temizleyiniz.
Su tahliye hortumu do¤ru flekilde döflenmemifl
veya dolaflm›fl yada ezilmifl olabilir.
Su tahliye hortum ba¤lant›s›n› kontrol
ediniz.
Su taflmasına karflı alarm etkin.
Su muslu¤unu kapatınız ve
Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçiniz.
Kontroller yapıldıktan sonra, programı devam ettirmek için kapıyı açınız ve onayla/bafllat tufluna basınız. Program yarıda kesildi¤i
noktadan tekrar bafllayacaktır. Arıza kodu tekrar beliriyor ise, yerel Yetkili Servis Merkeziniz ile temasa geçiniz.
Yukarıdaki listede tanımlanmamıfl arıza kodlarının di¤er kombinasyonlarının belirmeleri halinde, Yetkili Servis Merkeziniz ile temasa
geçiniz.
... bulaflık makinesi çalıfltı¤ında problemler var
Ar›za
Program bafllam›yor
Muhtemel sebebi
Bulafl›k makinesi düzgün kapat›lmam›fl.
Kap›y› kapat›n.
Elektrik fifli prize tak›lmam›fl.
Elektrik fiflini tak›n.
Ev tipi sigorta kutusundaki sigorta atm›fl.
Sigortay› de¤ifltirin.
Gecikmeli bafllatma opsiyonlu bulaflık makine
modelleri için:
Gecikmeli bafllatma seçilmifl
Y›kama esnas›nda ›sl›k gürültüsü
geliyor
Çözüm
lsl›k sesi buna sebep de¤ildir.
19
Bulaflıklar hemen yıkanacaklarsa,
gecikmeli bafllatmayı iptal edin.
Farkl› bir deterjan markas›n› deneyin.
...y›kama sonuçlar› tatmin edici de¤il
Tabaklar temiz de¤il
●
●
●
●
●
●
●
●
Yanl›fl y›kama program› seçilmifl.
Bulafl›klar›n›z›, püskürtülen su hem d›fl hem de tüm iç yüzeylere eriflebilecek flekilde düzenlediniz mi? Bulafl›k sepetleri fazlas›yla
doldurulmamal›d›r.
Püskürtme kollar› çanak-tabak veya çatal-b›çak taraf›ndan engelleniyor mu?
Bulafl›k makinenizin zeminindeki bütün süzgeçler temiz mi? Süzgeçler do¤ru tak›lm›fl m›?
Yeterli deterjan kullan›yor musunuz?
Tabaklar üzerinde kireç at›klar› var. Tuz kab› bofl veya su sertlik seviyesi yanl›fl seçilmifl.
Tahliye hortum ba¤lant›s› düzgün yap›lmam›fl.
Tuz kab› kapa¤› düzgün kapat›lmam›fl.
Bulafl›klar ›slak ve bu¤ulanm›fl
●
●
Parlat›c› kullan›lmam›fl
Parlat›c› da¤›t›c›s› bofl
Bardaklar ve tabaklar üzerinde çizgiler, süte benzer lekeler veya mavimsi kaplama var
●
●
Su damlac›klar› bardaklar›n ve tabaklar›n üzerinde kurudu.
Deterjan buna neden olabilir. Deterjan imalatç›s›n›n tüketici hatt› ile temas kurunuz.
Tüm bu kontrollerden sonra, ar›za devam ederse, size en
yak›n Yetkili Servis ile temasa geçiniz, telefonla ararken model
(Mod.), Ürün numaras› (PNC) ve seri numaras›n› (S.N) yetkili
Servise bildiriniz.
Bu bilgiler, bulafl›k makinesinin kap›s›n›n kenar› üzerine
yerlefltirilen bilgi etiketi üzerinde bulunabilir.
Bu numaralar› haz›rda tutmak için afla¤›ya yazman›z› tavsiye
ediyoruz.
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RA08
Servis ve yedek parçalar
Bu ürün için servis yetkili bir Servis personeli tarafından
verilmelidir ve sadece orijinal yedek parçalar
kullanılmalıdır. Hiçbir flekilde makineyi kendiniz onarmaya
çalıflmamalısınız. Deneyimsiz flahıslar tarafından yapılan
onarımlar yaralanmalara ve ciddi arızalara sebep olabilir.
Yetkili Servis Merkezinize baflvurunuz. Her zaman orijinal
yedek parça kullanılmas› ıçin ediniz.
20
Test için ipuçlar›
EN 60704 standard›na uygun test, cihaz tamamen yüklenmifl olarak ve test program› kullan›larak yap›l›r ("Y›kama programlar›"
flemas›na bak›n›z).
EN 50242 standard›na uygun test, tuz da¤›t›c› ve parlat›c› kutusu tuz ve parlat›c› ile doldurularak ve test program› kullan›larak
yap›l›r ("Y›kama programlar›" flemas›na bak›n›z).
Yükleme:
12 kiflilik standart yemek tak›m›
Parlat›c› Konumu:
Pozisyon 4 (Tip III)
Deterjan dozu:
5 g + 25 g (Tip B)
Üst Sepetin Yerlefltirilmesi
Alt Sepetin Yerlefltirilmesi
Çatal B›çak Tak›m›
Yerlefltirilmesi
Örnek Keskin ve uzun Malzeme Izgara Yüklemesi
Fincan raf›: pozisyona A
21
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products
(such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries
around the world.
152962 64/0
De¤ifliklik yapma hakk› mahfuzdur
06/04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising