Zanussi | ZDT6454 | User manual | ZANUSSI ZDT6454 Kullanım kılavuzu

ZANUSSI ZDT6454 Kullanım kılavuzu
Bulafl›k Makines›
ZDT 6454
TR
Kullan›m el kitab›
‹çindekiler
Emniyet bilgileri
3
‹mha
3
Ekonomik ve ekolojik y›kama
3
Montaj Talimatlar›
Ankastre Olarak Yerlefltirme
Dengeleme
Yan Ünitelerin Montaj›
Su Girifl Ba¤lantıs›
Emniyet valf› ile donat›lm›fl su girifl hortumu
Su çıkıfl hortumu ba¤lantısı
Elektrik ba¤lantısı
4
4
4
4
4
4
5
5
Cihazın tanımı
5
Kontrol paneli
Sesli sinyaller
6
7
Cihaz› ‹lk Kez Kullanmadan Önce
Su Yumuflat›c›s›n›n Ayarlanması
Tuz doldurma
Dolum için
Parlat›c›
8
8
9
9
10
Günlük kullan›mda
Çatal-b›çaklar›n ve tabaklar›n yerlefltirilmesi
Alt sepet
Çatal b›çak tak›m› sepeti
Üst sepet
Üst sepetin yüksekli¤inin ayarlanması
Deterjan Kullan›m›
11
11
11
12
12
12
13
Farkl› Deterjan Çeflitleri
13
Yıkama programları
14
Bir y›kama program›n›n bafllat›lmas›
15
Temizlik ve bakım
Filtrelerin Temizlenmesi
Makinenın kullanılmayaca¤ı zamanlar
Donmaya karflı önlemler
Makinenin taflınması
16
16
16
16
16
Ne zaman ne yapmal›...
Servis ve yedek parçalar
17
18
Test için ipuçlar›
19
Teknik Özellikler
Ölçüler
Genifllik
Yükseklik
Maksimum derinlik
Aç›k kap› ile Maksimum Derinlik
59.6 cm
81.8 - 87.8 cm
55.5 cm
114 cm
Elektrik ba¤lant›s›
Voltaj
Toplam güç
Sigorta
Elektrik ba¤lant›s›na iliflkin bilgiler bulafl›k makinesinin kapa¤›n›n iç kenar›ndaki
bilgi plakas›nda belirtilmifltir.
Su besleme ba¤lant›s›
Minimum
Maksimum
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
Kapasite
12 Kiflilik standart yemek tak›m›
Bu Cihaz afla¤ıda belirtilen Avrupa Birligi Direktifleri:
- 1 9.2.73 tarihli 73/23 (Düflük Voltaj Direktifi) ve müteakip de¤ifliklikler.
- 3.5.89 tarihli 89/336 (Elektromanyetik Uygunluk Direktifi) ve müteakip de¤iflikliklere uygundur.
2
Emniyet bilgileri
Bu Kullanım Kılavuzunu cihazla birlikte ileride bir baflvuru kayna¤ı olarak kullanmak için saklayınız. Cihaz satıldı¤ında,
baflka birisine devredildi¤inde, evinizden yada cihazınızdan ayrıldı¤ınızda cihazın yeni sahibinin cihaz ile ilgili olarak
konulara vakıf olması için bu kitapçı¤ı ve ilgili emniyet bilgilerini cihazla birlikte bırakınız.
Bu bilgiler emniyetiniz düflünüierek verilmifltir. Cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle okumalısınız.
Kurma
●
●
●
●
●
●
Bulaflık makinenizi nakliye esnasında gelmifl olabilecek
hasarlara iliflkin olarak kontrol ediniz. Asla hasar görmüfl bir
makineyi ba¤lamayınız. Bulaflık makineniz hasar görmüfl
ise satıcınızla temasa geçiniz.
Güvenlik nedenlerinden ötürü bu cihaz›n özelliklerinin
de¤ifltirilmesi veya bu ürün üzerinde herhangi bir flekilde
de¤ifliklik yapılması tehlikelidir.
Bu cihazın kurulması için gereken her türlü elektrik ve
yüksek frekans ifli, uzman ve yetkili personel tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın elektrik besleme kablosu üzerinde durmadı¤ından,
buna özellikle dikkat ederek emin olunmalıdır.
Bulaflık makinesinin kenarları, su ile çal›flan parçalara su
gelmesini önlemek için asla delinmemelidir.
●
‹mha
Bulaflık makinesinin ambalaj malzemelerini do¤ru flekilde imha
ediniz.
Tüm ambalaj malzemeleri yeniden kullanılabilirler.
Plastik kısımlar standart uluslararası kısaltmalarla
iflaretlenmifltir:
>PE<
polietilen için, ör. ambalaj ka¤ıtları.
>PS<
polistiren için, ör. dolgu malzemesi (esas olarak
CFC içermez).
>POM< polioksimetilen için, ör. Plastik klipsler.
Çocukların emniyeti
●
●
●
●
●
Bu cihaz yetiflkinler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıfltır.
Çocukların kontrol dü¤melerini kurcalamasına ve cihazla
oynamasına izin verilmemelidir.
Ambalaj parçaları çocuklar için tehlikeli olabilir,
bo¤ulmalarına sebebiyet verebilir! Bu nedenle tüm ambalaj
malzemelerini çocukların ulaflamayacakları yerlerde
saklayınız.
Bulaflık makinenizin içindeki su içmek için de¤ildir. Deterjan
artıkları makinenizde kalmıfl olabilir. Bulaflık makinenizin
kapa¤ı açıkken çocukları makineden uzak tutunuz.
Tüm deterjanları çocukların eriflemeyece¤i emniyetli bir
yerde saklayınız.
Karton parçalar geri dönüflümlü ka¤ıttan üretilmifltir ve geri
kazanılmaları için atık ka¤ıtların toplandı¤ı kutulara
atılmalıdırlar.
Kullanmamaya baflladı¤ınız zaman veya makinenizin ömrü
doldu¤unda, onu imha etmeden önce çalıfltırılamaz hale
getirmelisiniz.
Uyarı! Çocuklar oyun sırasında bulaflık makinesi içinde kilitli
kalabilirler veya hayatlarını baflka türlü tehlikeye atabilirler. Bu
nedenle elektrik besleme kablosunu kesiniz ve çocukların
içinde kapalı kalmalarını önlemek için kapı kilit cihazını etkisiz
hale getiriniz.
‹mha edilecek olan makinenizi, bunu masraflara küçük bir katkı
karflılı¤ında sizin için imha edecek olan yerel geri dönüfltürme
merkezine veya satıcınıza götürünüz.
Bulaflık makinenizin günlük kullanımı
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Hiçbir flekilde makineyi kendi baflınıza onarmaya teflebbüs
etmemelisiniz. Deneyimsiz flahıslar tarafından yapılan
onarımlar yaralanmalara ve ciddi arızalara sebebiyet
verebilir. Electrolux yetkili servis ile temasa geçiniz. Daima
orijinal yedek parça kullanılmasında ısrar ediniz.
Cihaz›n›z› endüstriyel ve ticari amaçlar için kullanmay›n›z.
Böyle bir durumda cihaz›n›z garanti kapsam›nda olsa bile
garanti harici ifllem yap›lacakt›r.
Petrol, boya, çelik ve demir parçaları, aflındırıcı, asitli ya da
alkali kimyasallar ile kirlenmifl ürünler bulaflık makinesinde
yıkanmamalıdırlar.
Cihaz çalıfl›r durumda iken, özellikle de sıcak su
akabilece¤inden, hiçbir flekilde kapısı aç›lmamalıd›r. Her
halükarda, kapının açılması durumunda emniyet aygıtı,
makinenin durmasını sa¤lar.
Sadece bulaflık makinesi kullanım› için üretilmıfl ürünleri
(deterjan, tuz ve parlatıcı) kullanınız.
Dikey pozisyonda muhafaza edilen uzun ve keskin bıçaklar
potansiyel tehlike teflkil ederler.
Çatal-bıçak sepetindeki et bıça¤ı gibi uzun ve/veya keskin
parçalar üst sepet içine yatay olarak yerlefltirilmelidir.
Yükleme ve boflaltma islemlerini tamamladı¤ınızda kapıyı
kapatınız; kap›n›n aç›k kalmas› tehlikeli olabilir.
Açık kapı üzerine oturmayınız veya üzerinde ayakta
durmayınız.
Kullanımdan sonra cihazın elektrik beslemesini kesiniz ve
su beslemesini kapatınız.
Bu cihaz sadece Electrolux yetkili servis tarafından servise
alınmalı ve yaln›zca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
Ekonomik ve ekolojik
yıkama
●
●
●
●
3
Su yumuflatma sisteminin do¤ru biçimde ayarlandı¤ından
emin olunuz.
Musluk suyu altında ön yıkama yapmayınız.
Bulaflıkların kirlilik tipine ve derecesine uygun yıkama
programını seçiniz.
Bu kılavuzda ve iliflkin ürün imalatçıları tarafından tavsiye
edilenden fazla miktarda deterjan, tuz ve parlatıcı
kullanmayınız.
Montaj Talimatlar›
Cihaz›n montaj›nda gerekli olan elektrik veya s›hhi tesisat
iflleri, yetkili bir elektrikçi, kalifiye bir tesisatç› veya usta
taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
Su Girifl Ba¤lant›s›
Bulafl›k makinesi so¤uk veya s›cak (max. 60°C) su ile
beslenmelidir.
Her ne kadar bulafl›k makinesini so¤uk su tesisat›na
ba¤laman›z öneriliyorsa da, s›cak su tesisat›na ba¤laman›z
bulafl›klar›n kirlerini yumuflat›c› ve y›kama süresini k›salt›c›
etkisiyle daha verimlidir.
Makinenizi yerlefltirmeden önce bütün ambalaj malzemelerini
ç›kar›n›z.
Mümkünse cihaz› su muslu¤una ve su giderine yak›n bir yere
kurunuz.
Su ba¤lant›s›n›n kolayl›kla yap›labilmesi için makinenin
hortumu ucuna 3/4" diflli rakorlu bir somun konulmufltur. Bu
somun arac›l›¤›yla ya da h›zl› ba¤lant› adaptörleriyle makinenin
su ba¤lant›sin› yap›n›z.
Ankastre Olarak Yerlefltirme
Bulafl›k makineniz mutfak tezgah› alt›na kurulacak flekilde dizayn edilmifltir.
Tesisat›n›z›n su bas›nc› "Teknik Özellikler" k›sm›nda belirtilen
de¤erlere uygun olmal›d›r. Bölgenizdeki flebeke bas›nc›
de¤erlerini Yerel Su ‹daresinden ö¤renebilirsiniz.
Dikkat!
Cihaz›n kurulmas› ve mobilya panelinin montaj› esnas›nda
belirtilen talimatlara uyulmal›d›r.
Bulafl›k makinesinin hortumlar› montaj› kolaylaflt›rmas›
aç›s›ndan ister sa¤a isterseniz sola ayarlanabilecek flekilde
kilitli somunlu ba¤lant› ile hizmetinize sunulmufltur. Su
s›z›nt›lar›n› engellemek için somunun iyice s›k›ld›¤›ndan emin
olunuz.
Su girifl hortumunun k›r›lmamas›na, ezilmemesine ve
dolaflt›r›lmamas›na dikkat edilmelidir.
(Dikkat! Bütün bulafl›k makinelerinin su girifl ve tahliye
hortumlar›nda kilitli somun yoktur. Bu durumlarda kilitli somun
kolayl›¤›ndan faydalan›lamaz.)
Bulafl›k makinesi için herhangi bir havaland›rma aç›kl›¤›na
ihtiyaç yoktur; sadece elektrik kablosu, su girifl ve tahliye
hortumlar›n›n geçebilece¤i bir aç›kl›k yeterlidir.
Cihaz›n ayaklar›n›n ayarlanmas› için ayaklar kullan›labilir.
Cihaz›n iç k›sm›na yap›lacak her türlü müdahaleden önce
cihaz›n fifli prizden ç›kar›lmal›d›r.
Cihaz› yerine sürerken, su girifl hortumu, tahliye hortumu ve
elektrik kablosunun k›r›lmamas› ve ezilmemesine özen
gösteriniz.
Su s›z›nt›lar›n› engellemek için somunun iyice s›k›ld›¤›ndan
emin olunuz.
Dengeleme
Yeni ya da uzun süre kullan›lmam›fl su girifl ve tahliye
hortumlar›n› makineye ba¤layacaksan›z, ba¤lamadan önce
içerisinden bir süre su ak›t›n›z.
Kapa¤›n tam olarak kapanmas›n› sa¤lamak ve su s›zd›rmas›n›
önlemek için makinenin yüksekli¤inin çok iyi ayarlanmas›
gerekmektedir.
Bulafl›k makinesinde tahliye suyunun, geri dönerek içme
suyuna kar›flmas›n› engelleyecek güvenlik donan›m› mevcut
olup, bu özelli¤iyle yürürlükteki yönetmeliklere uygundur.
Cihaz düzgün bir biçimde teraziye al›nmad›¤›nda kapak yan
mandallardan tutamayacakt›r.
E¤er kapak tam olarak kapanm›yorsa ayarlanabilir ayaklar›
makine tam düz olana kadar gevfletin veya s›k›n.
Emniyet valfı ile donatılmıfl su girifl
hortumu
Yan Ünitelerin Montaj›
Çift blendajlı su girifl hortumunu ba¤ladıktan sonra emniyet
valfı musluk yanındadır. Bu nedenle, su girifl hortumu sadece
su aktı¤ı müddetçe basınç altındadır. Su girifl hortumu bu ifllem
esnasında su sızdırmaya bafllarsa, emniyet valfı su akıflını
keser.
Bulafl›k makinesinin devrilmeye karfl› önlemleri al›nmal›d›r.
Bu nedenle alt›na monte edilece¤i tezgah›n üzerine
çökmemesi için sa¤lam bir kaideye (yan mutfak ünitelerine,
kabinlere veya duvara) ba¤lan›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r.
Su girifl hortumu kurulurken lütfen afla¤ıdakilere dikkat
ediniz:
- Emniyet valfının elektrik kablosu çift blendajlı su girifl
hortumu içindedir. Su girifl hortumunu veya emniyet valfını
suya sokmayınız.
- Su girifl hortumu veya emniyet valfı hasar görmüfl ise, ana
flebeke prizini derhal çıkarınız.
- Emniyet valfı ile donatılmıfl su girifl hortumu sadece uzman
bir teknisyen veya Yetkili Servis tarafından yerlefltirilmelidir.
- Su girifl hortumunu, hortum asla emniyet valfının alt
kenarından yüksek olmayacak flekilde yerlefltiriniz.
4
Su çıkıfl hortumu ba¤lantısı
Elektrik ba¤lantısı
Elektrik ba¤lantısı ile ilgili bilgi, bulaflık makinesi kapısının sa¤
köflesinde yerlefltirilmifl plaka üzerinde verilmifltir.
Tahliye hortumunun ucu afla¤ıda belirtilen flekillerde
ba¤lanabilir:
Makinenin fiflini elektrik prizine sokmadan önce afla¤ıda
belirtilenlerden emin olunuz:
1. Makinenin tezgah alt›na monte edilmesi durumunda su
tahliye hortumu, lavabo ç›k›fl sifonuna ba¤lanarak, bu
flekilde kirli suyun lavabodan makineye akmas› önlenmifltir.
1. Balgerizdeki flebeke voltajı ve akım nominal de¤erlerinin
plakada verilen voltaj ve akım de¤erlerine uygun oldu¤unu
kontrol ediniz.
2. Özel bükümlü dirsek kullan›larak (e¤er varsa); bunun evye
kenar›na tak›l›p suyun direk evye içerisine tahliyesi
sa¤lanabilir.
2. Sayaç, sigortalar, flebeke elektri¤i ve duvar prizinin tümü
gerekli olan elektrik yükünü karflılayabilmelidir. Priz ve fiflin
herhangi bir adaptör kullanımına gerek kalmaksızın
uygunlu¤undan emin olunuz. Gerekmesi halinde, ev priz
kablo sistemini de¤ifltiriniz.
3. ‹ç çapı minimum 4 cm olan menfez delikli bir boruya
ba¤lanarak tahliyesi sa¤lanabilir.
Tahliye su ba¤lantısı, bulaflık makinesi tabanından (minimum)
30 cm ve (maksimum) 100 cm arası yükseklikte olmalıdır.
Tahliye hortumu bulaflık makinesinin sa¤ ya da sol tarafına
bakabilir.
Suyun tahliyesini engelleyece¤inden veya yavafllataca¤ından
hortumun ezilmemifl ve kıvrılmamıfl oldu¤undan emin olunuz.
Su tahliyesi s›ras›nda lavabo t›kac›n›n ç›kar›lm›fl olmas›na
dikkat edin; aksi taktirde su tekrar makineye geri dönecektir.
Tahliye hortumu uzantısı kullanmanız gerekiyorsa, bunun 2
metreden fazla uzun olmamas›na ve iç çapın›n makine ile
birlikte verilen hortumun çapından daha küçük olmamas›na
dikkat edin.
Bulaflık makinesini flebekeden izole ediniz, flebeke fiflini
çıkarınız.
Önemli!
Cihaz kurulduktan sonra da priz ulaflılabilir
olmalıdır.
Elektrik kablosunun de¤ifltirilmesi halinde, yetkili
servis ile temasa geçmeniz rica olunur.
Emniyet standartları cihazın topraklanmasını
gerektirir.
Üretici firma yukarıda belirtilen emniyet önlemlerine
uyulmamıfl olmasından kaynaklanan arızalarda
sorumluluk kabul etmez.
CS18
Aynı flekilde, tahliye ba¤lantısı için kullanılan manflonların iç
çapı makine ile birlikte verilen hortumun çapından daha küçük
olmamalıdır.
Dikkat!
Cihazlarımız kirli suyun makineye geri dönmesini önleyici bir
emniyet düzeni ile donatılmıfltır.
Lavabonuzun kanal hortumunda ‘geri tepmeme valfı’ var ise,
bu, bulaflık makinenizin düzgün flekilde drenaj yapmasını
önleyebilir.
Bunun için, bu valfın çıkarılmasını öneririz.
5
Cihaz›n tan›m›
1.
Üst sepet stoperi
2.
Su sertlik ayar dü¤mesi
3.
Tuz kab›
4.
Deterjan bölmesi
5.
Kontrol paneli
6.
Bilgi plakas›
7.
Parlat›c› bölmesi
8.
Filtreler
9.
Alt püskürtme kolu
10. Üst püskürtme kolu
11. Üst sepet
IN153
Kontrol paneli
‹fllev tufllar›
"Gecikmeli bafllatma"
opsiyon tuflu
Açma/Kapama butonu
Program seçim
tufllar›
‹fllev tuflları: seçilmifl olan bulaflık yıkama programına ilave
olarak afla¤ıdaki ifllevler de belirtilen tuflların yardımı ile
ayarlanabilirler:
Gösterge lambalar›
Gösterge lambaları: afla¤ıdaki anlamları taflırlar:
Tuz doldurma gösterge lambas›: tuz tükendi¤inde
yanar.
- su yumuflatıcısının ayarlanması,
- parlatıcı ilave edilmesinin etkin kılınması/devreden
çıkarılması,
- devam etmekte olan bir programın iptal edilmesi,
- sesli sinyallerin devreye sokulmas›/devreden ç›kar›lmas›.
Parlat›c›n›n doldurma gösterge lambas›: parlat›c›
tükendi¤inde yanar.
Program sonu: y›kama program› sona erdi¤inde
yanar.
Afla¤›daki ifllevler için de görsel sinyaller ilave
edilmifltir:
Program seçim tuflları: bir yıkama programının
seçilmesi bu tufllardan bir tanesine basılması ile gerçekleflir
("Yıkama programları" listesine bakınız).
- su yumuflat›c›s›n›n ayar›,
- parlat›c› ilave edilmesinin ve sesli sinyallerin
devreye sokulmas›/devreden ç›kar›lmas›,
- makine kötü çal›flmas› sebebi bir alarm
müdahalesi.
"Gecikmeli bafllatma" opsiyon tuflu: bu opsiyon
programın 3, 6 veya 9 saat gecikmeli bafllatılmasını sa¤lar.
6
Sesli sinyaller
Sesli sinyaller, bulaflık makinesinin hangi ifllemi yapmakta
oldu¤unu göstermeye yardım etmek için ilave edilmifllerdir:
- Su yumuflatıcısının ayarlanması.
- Program sonu.
- Makinedeki herhangi bir sorun.
Sesli sinyallerin devreye sokulmas›/devreden
ç›kar›lmas›
(Bulaflık makinesi kapatılmalıdır)
Fabrika ayar›: sesli sinyaller devrededir.
1. Açma/Kapama butonuna basınız. Tüm program seçme tuflu
gösterge lambaları yanacaktır (ayarlama yöntemi).
Sadece bir program seçme tuflu gösterge lambası yanmıfl
ise bu, bir yıkama programının seçilmifl oldu¤u anlamına
gelir. Program silinmelidir: aynı anda 2 ve 3 ifllev tufllarına
yaklaflık 2 saniye süre ile basınız, ayarlanmıfl program tuflu
gösterge lambası yaklaflık 2 saniye boyunca yanıp
sönmeye bafllar. Yaklaflık 2 saniye sonra tüm program
seçme tufllarının gösterge lambaları, ayarlanmıfl programın
silindi¤ini ve flu anda makinenin ayarlama modunda
oldu¤unu göstererek yanacaktır.
2. 1, 2 ve 3 ifllev tufllarının gösterge lambaları yanıp sönmeye
bafllayana kadar aynı anda 2 ve 3 ifllev tufllarına basınız.
3. 3 ifllev tufluna basınız, 1 ve 2 ifllev tufllarının gösterge
lambaları sönerken, 3 tuflunun gösterge lambası yanıp
sönmeye devam eder, aynı anda Program sonu gösterge
lambası, sesli sinyallerin etkin oldu¤unu göstererek yanar.
4. Sesli sinyalleri devreden çıkarmak için, yeniden 3 ifllev
tufluna basınız, Program sonu gösterge lambası, sesli
sinyallerin devreden çıkarıldıklarını göstererek söner.
5. ‹fllemi belle¤e kaydetmek için, Açma /Kapama butonuna
basarak bulaflık makinesini kapatınız ve yaklaflık 60 saniye
bekleyiniz; bundan sonra bulaflık makinesi otomatik olarak
ayarlama yöntemine geri dönecektir.
Sesli sinyalleri yeniden devreye sokmak için, Program sonu
gösterge lambası yanana kadar sadece yukarıdaki ifllemleri
uygulayınız
7
Cihaz› ‹Ik Kez Kullanmadan Önce
Bulafl›k makinenizi ilk kez kullanmadan önce:
b)Elektronik ayarlama
(Bulaflık makinesi kapatılmalıdır)
1. Elektrik ve besleme suyu özelliklerinin cihaz›n montaj
talimatlar›nda belirtilen de¤erlerine uygun oldu¤unu kontrol
edin.
Bulaflık makinesi fabrika ayarı olarak 5’dedir.
1. Açma/Kapama butonuna basınız. Tüm program seçme tuflu
gösterge lambaları yanacaktır (ayarlama yöntemi).
Sadece bir program seçme tuflu gösterge lambası yanmıfl
ise bu, bir yıkama programının seçilmifl oldu¤u anlamına
gelir. Program silinmelidir: aynı anda 2 ve 3 ifllev tufllarına
yaklaflık 2 saniye süre ile basınız, ayarlanmıfl program tuflu
gösterge lambası yaklaflık 2 saniye boyunca yanıp
sönmeye bafllar. Yaklaflık 2 saniye sonra tüm program
seçme tufllarının gösterge lambaları, ayarlanmıfl programın
silindi¤ini ve flu anda makinenin ayarlama modunda
oldu¤unu göstererek yanacaktır.
2. Cihaz içerisindeki bütün ambalaj malzemelerini ç›kart›n.
3. Su yumuflat›c›s›n› ayarlay›n.
4. Tuz haznesine 1 litre su doldurup sonra tuz ilave edin.
5. Parlat›c› haznesini doldurun.
Su Yumuflat›c›s›n›n Ayarlanmas›
Cihaz, suda bulunan ve cihaz›n çal›flmas›na zarar veren ya da
olumsuz etkisi olabilecek mineral ve tuzlar› temizlemek için su
yumuflat›c›s› ile donat›lm›flt›r.
Suyunuzda bu tuzlardan ne kadar fazla ise suyunuz o kadar
sert demektir.
Su sertli¤i eflde¤er derecelerle örne¤in, Alman, Frans›z su
sertlik derecesi ve mmol/lt (litre bafl›na milimol) olarak ölçülür.
Su yumuflat›c›s›, yörenizdeki suyun sertli¤ine göre ayarlan›r.
Yörenizdeki suyun sertlik de¤erini bölge su idaresinden
ö¤renebilirsiniz.
2. 1, 2 ve 3 ifllev tufllarının gösterge lambaları yanıp sönmeye
bafllayana kadar aynı anda 2 ve 3 ifllev tufllarına basınız.
3. 1 ifllev tufluna basınız, 2 ve 3 ifllev tufllarının gösterge
lambaları sönerken, 1 tuflunun gösterge lambası yanıp
sönmeye devam eder, aynı anda Program sonu gösterge
lambası, bir dizi sesli sinyal ile beraber yanar.
Güncel seviye, Program sonu gösterge lambasının yanıp
sönme sayısı ve duyulan sesli sinyaller tarafından belirtilir.
Örnek:
5 defa yanıp sönme + 5 sesli sinyal = seviye 5.
Su yumuflatıcısı her iki yöntemle ayarlanmalıdır: su sertli¤i
dü¤mesini kullanarak manüel yöntem ile ve kontrol paneli
üzerinde bulunan ifllev tufllarını kullanarak elektronik yöntem
ile.
4. Seviyeyi de¤ifltirmek için 1 tufluna basınız. Tufla basıldı¤ı
her defa seviye de¤iflir. (Yeni seviye seçimi için listeye
bakınız).
Örnekler:
Güncel seviye 5 ise, bir kez 1 ifllev tufluna basıldı¤ında,
seviye 6 seçilmifl olur.
Güncel seviye 10 ise, bir kez 1 ifllev tufluna basıldı¤ında,
seviye 1 seçilmifl olur.
a) Manüel ayarlama
1. Bulafl›k makinesinin kap›s›n› aç›n›z.
2. Bulaflık makinesinden alt sepeti çıkarınız.
3. Su sertli¤i dü¤mesini 1 veya 2 pozisyonuna çeviriniz
(tabloya bak›n›z).
4. Alt sepeti yerlefltiriniz.
Bulafl›k makinesi fabrika
ayar› olarak 2’dedir.
5. ‹fllemi belle¤e kaydetmek için, Açma /Kapama butonuna
basarak bulaflık makinesini kapatınız ve yaklaflık 60 saniye
bekleyiniz; bundan sonra bulaflık makinesi otomatik olarak
ayarlama yöntemine geri dönecektir.
AA07
Suyun Sertli¤i
Su yumuflat›c›s›n›n
ayarlanmas›
manüel
elektronik
Sesli sinyallerin ve
"Program sonu"
gösterge lambas›n›n
yan›p sönme say›s›
IV
2
seviye 10
10
evet
7,6- 8,9
IV
2
seviye 9
9
evet
65 - 75
6,5 - 7,5
IV
2
seviye 8
8
evet
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
IV
2
seviye 7
7
evet
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
IV
2
seviye 6
6
evet
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
III
2
seviye 5
5
evet
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
III
1
seviye 4
4
evet
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
II
1
seviye 3
3
evet
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
I/II
1
seviye 2
2
evet
<4
<7
< 0,7
I
1
seviye 1
1
hay›r
°dH
°TH
in mmol/lt
(Alman Sertlik
Derecesi)
(Frans›z Sertlik
Derecesi)
(litre bafl›na milimol, su
sertli¤i için uluslararas› ölçü
birimi)
51 - 70
91 - 125
9,0 - 12,5
43 - 50
76 - 90
37 - 42
Aral›k
8
Tuz
Kullan›m›
Tuz doldurma
Özellikle bulafl›k makineleri için haz›rlanm›fl tuzlar›
kullan›n›z.
Bulafl›k makineleri için haz›rlanmam›fl olan tüm di¤er tuz
çeflitleri, özellikle sofra tuzu, su yumuflat›c›s›na zarar
verecektir.
Y›kama programlar›ndan birini tamamen bafllatmadan
hemen önce sadece tuz doldurunuz. Böylece her hangi bir
süre zarf›nda makinenin alt›nda kalan ve afl›nmaya
sebebiyet verebilecek saç›lm›fl olan tuz tanelerini ya da
tuzlu suyu önleyecektir.
Dolum için
1. Tuz doldurmak için tuz kab›n›n kapa¤›n› ç›kar›n›z.
2. Kab›n içine 1 litre su koyun (bu sadece ilk kez tuz
dolumu yap›lmadan önce gereklidir).
3. Verilmifl olan huniyi
kullanarak kap dolana
kadar içine tuz
ilave ediniz.
LE
SA UT
ZO LT
SA LZ
SA L
SE
4. Conta ve difller üzerinde
tuz taneleri
kalmad›¤›ndan emin
olduktan sonra kapa¤i
tak›n›z.
5. Kapa¤› çevirerek s›k›ca
kapat›n›z.
SR14
Tuz kab› periyodik olarak üst seviyeye kadar doldurulmal›d›r.
Tuzun bitti¤ini haber vermek için kontrol panelindeki tuz ikaz
›fl›¤› yanar.
Kontrol paneli üzerindeki tuz ikaz ›fl›¤› tekrar tuz dolumu
yap›ld›ktan sonra bulafl›k makinesinin çal›flt›¤›
varsay›larak 2-6 saat yanar vaziyette kal›r.
E¤er tuzu daha uzun süre için kullanacaksan›z bu süre
daha uzun olabilir.
Makinenin çal›flmas› bu durumdan etkilenmez.
Tuzu doldururken üniteden su taflarsa endiflelenmeyin; bu
gayet normaldir.
9
Parlat›c›
●
Parlat›c›, durulama iflleminin en son aflamas›nda otomatik
olarak ilave edilir. Kap› içine yerlefltirilmifl olan deterjanparlat›c› ayar›na ba¤l› olarak 16 - 40 bulafl›k y›kama program›
için yaklafl›k 110 ml’lik parlat›c› kapasitesine sahiptir.
Parlatıcı içeren bulaflık deterjanı kullanıyorsanız, çift dozaj
ilave edilmesini önlemek üzere parlatıcı verilmesinin
devreden çıkarılması gerekir.
Parlatıcı ilave edilmesinin devreye
sokulması/devreden çıkarılması
Parlat›c›n›n doldurulmas›
(Bulaflık makinesi kapatılmalıdır)
1. Kapa¤› (A) saat dönüfl yönünün tersine çevirerek kab›
aç›n›z.
Fabrika ayar›: parlat›c› ilavesi devrede.
2. Hazne tamamen dolana ve "max" iflaretli seviyeye gelene
kadar parlat›c› ile doldurunuz.
Parlatıcı ilave edilmesi devreden çıkarılmıfl ise, kontrol
paneli üzerindeki parlatıcı gösterge lambası otomatik
olarak devreden çıkar.
1. Açma/Kapama butonuna basınız. Tüm program seçme tuflu
gösterge lambaları yanacaktır (ayarlama yöntemi).
Sadece bir program seçme tuflu gösterge lambası yanmıfl
ise bu, bir yıkama programının seçilmifl oldu¤u anlamına
gelir. Program silinmelidir: aynı anda 2 ve 3 ifllev tufllarına
yaklaflık 2 saniye süre ile basınız, ayarlanmıfl program tuflu
gösterge lambası yaklaflık 2 saniye boyunca yanıp
sönmeye bafllar. Yaklaflık 2 saniye sonra tüm program
seçme tufllarının gösterge lambaları, ayarlanmıfl programın
silindi¤ini ve flu anda makinenin ayarlama modunda
oldu¤unu göstererek yanacaktır.
Her doldurmadan sonra kapa¤›n kapat›ld›¤›ndan emin
olunuz.
2. 1, 2 ve 3 ifllev tufllarının gösterge lambaları yanıp sönmeye
bafllayana kadar aynı anda 2 ve 3 ifllev tufllarına basınız.
Doldurma esnas›nda taflan parlat›c›y› emici bir bez ile
silerek sonraki y›kama öncesinde köpürme oluflmas›n›n
önüne geçin.
Bulafl›k makineleri için kaliteli parlat›c›lar› kullan›n. Asla
parlat›c› kab›na baflka maddeler (örne¤in, bulafl›k
deterjan›, s›v› deterjan) doldurmay›n.
Bu cihaza hasar verir.
3. 2 ifllev tufluna basınız, 1 ve 3 ifllev tufllarının gösterge
lambaları sönerken, 2 tuflunun gösterge lambası yanıp
sönmeye devam eder, aynı zamanda Program sonu
gösterge lambası, parlatıcı ilavesinin devrede oldu¤unu
göstererek yanar.
Dozaj
4. Parlatıcı ilavesini devreden çıkarmak için, yeniden 2 ifllev
tufluna basınız, Program sonu gösterge lambası, parlatıcı
ilavesinin devreden çıkarıldı¤ını göstererek söne
Elde edilen y›kama ve kurulama sonuçlar›na göre parlat›c›
dozaj›n› 6 pozisyonlu selektör (C) vas›tas›yla yap›n›z.
(Pozisyon 1 = Min. doz, pozisyon 6 Max. doz).
Y›kama sonunda tabaklar ve
bardaklar üzerinde su ya da
deterjan kal›nt›s› varsa dozu
kademeli olarak artt›r›n›z.
Bulafl›klar üzerinde kaygan
beyaz›mtrak çizikler olursa
doz ayar›n› düflürünüz.
Parlat›c› seviyesi fabrika
ayar› olarak konum 4’tedir.
5. ‹fllemi belle¤e kaydetmek için, Açma /Kapama butonuna
basarak bulaflık makinesini kapatınız ve yaklaflık 60 saniye
bekleyiniz; bundan sonra bulaflık makinesi otomatik olarak
ayarlama yöntemine geri dönecektir.
Parlatıcı ilave edilmesini devreye sokmak için "Program
sonu" gösterge lambası yanana kadar yukarıdaki bilgileri
izleyiniz.
Kontrol paneli üzerindeki ikaz ›fl›¤› yand›¤›nda parlat›c›y›
doldurunuz.
10
Günlük kullan›mda
●
Özel tuz veya parlatıcı ilavesinin gerekip gerekmedi¤ini
kontrol ediniz.
●
Çatal-bıçakları ve tabakları bulaflık makinesi içine
yükleyiniz.
●
Bulaflık makinesi deterjanını ilave ediniz.
●
Çatal-bıçaklar ve tabaklar için uygun yıkama programını
seçiniz.
●
Çatal-bıçakların ve tabakların
yerlefltirilmesi
Süngerler, ev iflleri için kullanılan bezler ve su emici
niteli¤e sahip her türlü di¤er eflya bulaflık makinesinde
yıkanamaz.
●
Bulaflıkları yüklemeden önce, flunları yapmalısınız:
- Aflırı miktardaki yemek artıklarını temizleyiniz
- Tencerelerdeki yanık yiyecek kalıntılarını yumuflatınız
●
Tabakların ve çatal-bıçakları yüklenmesi s›ras›nda,
afla¤ıdaki noktalara dikkat ediniz:
- Tabaklar ve çatal-bıçaklar püskürtme kollarının dönüflünü
engellememelidirler.
- Fincanlar, bardaklar, tencereler, vs. gibi girintili parçaları,
suyun içlerinde birikmemesi için, oyuk kısımları afla¤ı
gelecek flekilde yükleyiniz.
- Tabaklar ve çatal-bıçaklar birbirlerinin içine girecek veya
birbirleriyle üst üste gelecek flekilde yerlefltirilmemelidir.
- Zarar görmemeleri için, bardaklar birbirlerine de¤meyecek
flekilde yerlefltirilmelidirler.
- Küçük objeleri çatal-bıçak sepetine yerlefltiriniz.
●
Plastik bulafl›klar ve teflonlu tavalar su damlalar›n›
tutum özelliktedir; bunlar, porselen ve çelik
bulafl›klar gibi iyi kurulanmazlar .
Yıkama programını bafllatınız.
Afla¤ıda belirtilen çatal-bıçak/tabaklar bulaflık makinesinde yıkanmak için
S›n›rl› olarak uygundur:
Uygun de¤ildir:
- Tabaklar›n›z› bulafl›k makinesinde yaln›zca üretici taraf›ndan
bulafl›k makinesinde y›kanabilir damgas› vurulmuflsa
y›kay›n›z.
- Ahflap, fildifli, porselen veya sedef kaplama sapl› çatal
bݍaklar
- Is›ya dayan›kl› olmayan plastik eflyalar
- Cilal› parçalar›n makinede s›k s›k y›kanmas› renk solmas›na
yol açabilir.
- Is›ya dayan›kl› olmayan yap›flkanl› eski çatal b›çaklar
- Yap›flt›r›lm›fl çatal b›çak ya da tabaklar
- Gümüfl veya alüminyum k›s›mlar y›kama esnas›nda renk
kaybetmeye yatk›nd›rlar. Yumurta ak›, yumurta sar›s› ve
hardal gibi yemek art›klar› gümüfl üzerinde genellikle renk
bozulmalar›na ve lekelenmeye yol açar. Bu yüzden yemek
art›klar›n›, kullan›mdan hemen sonra y›kanmayacaksa,
gümüfl üzerinden derhal temizleyiniz.
- Kalay ya da bak›r eflyalar
- Kurflunlu kristal bardaklar
- Paslanabilir çelik eflyalar
- Mutfak tahtalar›
- Sentetik fiberle üretilmifl eflyalar
- Baz› tip bardaklar çok say›da y›kamadan sonra matlafl›rlar.
Kap›y› aç›n›z ve bulafl›klar› doldurmak için sepetleri d›flar›
kayd›r›n›z.
Alt sepet
Alt sepete uzun sapl› tencere, tencere kapaklar›, tabaklar,
salata taba¤›, çatal-biçak tak›m›n› vb. yerlefltiriniz.
Servis bulafl›klar› ve büyük kapaklar üst püskürtme kolunun
serbestçe dönmesini engellemeyecek flekilde sepetin kenar
taraf›na yerlefltirilmelidir.
UI89
11
Tabakların üst sepete yerlefltirilmifl olması
durumunda:
Çatal bıçak takımı sepeti
Uzun uçlu bıçakların dik pozisyonda yerlefltirilmesi
potansiyel bir tehlike oluflturur. Bu ürünler sadece portatif
çatal-bıçak sepetine yerlefltirilmelidirler. Bıçak gibi kesici
aletleri koyup çıkartırken dikkat ediniz.
Tabakları yerlefltirmeye
sepetin arka kısmından
bafllayınız; öne do¤ru e¤ik
yerlefltiriniz ve kapı
yakınındaki ön
pozisyonlardan kaçınınız.
Çatal bıçak takımı sapları afla¤ı do¤ru bakan portatif çatal
bıçak sepetine yerlefltirilmelidir. E¤er saplar alt püskürtme
kolunu engelleyecek flekilde sepetin altından çıkıntı yaparsa
çatal bıçak takımını sapları yukarı bakacak flekilde yerlefltiriniz.
Birbirlerine yapıflmasını önlemek için kaflıkları di¤er çatal bıçak
takımı arasına yerlefltiriniz.
Çatal bıçak takımı sepetini alt sepetin soluna ya da sa¤›na
yerlefltiriniz.
US71
Kapıyı kapatmadan önce püskürtme kollarının serbestçe
döndü¤ünden emin olunuz.
En iyi neticeyi elde etmek
için, çatal bıçak ızgarasının
kullanılmas› önerilmektedir
(çatal bıçak takımlarının ölçü
ve ebatlarının olanak
tanıması halinde).
Çatal bıçak takımı sepeti iki
bölümden oluflur ve bu
bölümler daha fazla
doldurma esnekli¤i sa¤lamak
amacıyla birbirlerinden
ayrılabilirler. ‹ki bölümü
birbirinden ayırmak için,
yatay olarak birbirlerinden
ters istikamette kaydırınız ve
çekerek ayırınız. Yeniden
birlefltirmek için ise yöntemi
ters yönde tekrarlayınız.
Üst sepetin yüksekli¤inin ayarlanması
Büyük çapl› tabakları yerlefltirmek için üst sepeti yükselttikten
sonra alt sepete içine dizebilirsiniz.
Bulafl›klar›n maksimum
yüksekli¤i
Üst sepet
Alt sepet
UI63
Üst sepet yükseltilmifl olarak
20 cm
31 cm
Üst sepet alçalt›lmifl olarak
24 cm
27 cm
Üst sepetin seviyesini yükseltmek için:
1. Üst sepetin ön ray stoperlerini (A) öne do¤ru hareket
ettiriniz ve sepeti dıfla do¤ru sürünüz.
2. Sepeti yüksek pozisyonda tekrar sabitleyiniz ve stoperleri
(A) tekrar orijinal pozisyona getiriniz.
UI62
Sepet yüksek pozisyonda
oldu¤unda fincan rafı
(rafları) kullanılamaz.
Üst sepet
Üst sepet, tabaklar (tatl› tabaklar›, çay tabaklar›, 24 cm çapa
kadar yemek tabaklar›), salata kaseleri, fincanlar ve bardaklar
için tasarlanm›flt›r.
RC01
Bulaflıkları, suyun tüm
yüzeylere eriflebilece¤i
flekilde, fincan raflarının
üzerine ve altına yerlefltiriniz.
Makinenizi doldurduktan sonra, kapıyı her zaman kapalı
tutunuz; açık kapı tehlikeli olabilir.
Uzun saplı bardaklar, fincan
raflarına bafl afla¤ı
yerlefltirilebilirler.
Daha uzun parçalar için
fincan rafları yukarı do¤ru
katlanabilirler.
US47
Hafif parçalar (ör. plastik
kaseler, vb) üst sepete
dizilmelidir ve oynamayacak
flekilde yerlefltirilmelidir.
US73
12
Deterjan Kullan›m›
Deterjan ile doldurma
Yaln›zca bulafl›k makineleri için haz›rlanm›fl olan deterjan
kullan›n. Fazla miktarda deterjan kullan›lmamas› çevre
kirlili¤inin azalmas›na katk›da bulunur
Bir y›kama program›n›n bafllat›lmas›ndan önce ("Durulama
ve bekleme" program› hariç). Deterjan, y›kama aflamas›
esnas›nda da¤›t›l›r.
1. E¤er kapak kapal›ysa: serbest b›rakma dü¤mesine (1)
bas›n. Kapak aç›lacakt›r.
2. Deterjan bölmesini (2) deterjanla doldurunuz.
‹flaretli çizgiler do¤ru dozaj› elde etmenize yard›mc› olmak
üzere konmufltur:
"20" yaklafl›k 20 g.l›k deterjana tekabül eder.
"30" yaklafl›k 30 g.l›k deterjana tekabül eder.
Deterjanlar etkinlikleri bak›m›ndan de¤ifliklik gösterebilir.
Bu nedenle her deterjan›n imalatç›s›n›n dozaj ve saklama
tavsiyelerine uyman›z gerekir.
DE19
DE22
3. Ön y›kamal› tüm programlar, bitiflik bölmeye (3) ilave
edilecek (5/10 g.l›k) az miktarda deterjana ihtiyaç duyar.
4. Kapa¤› kapat›n›z ve yerine oturana kadar bast›r›n›z.
Farkl› Deterjan Çeflitleri
Deterjan Tabletleri
(3’ü bir arada) deterjan tabletlerinin
kullan›lmas›
Farkl› markalar›n deterjan tabletleri farkl› h›zlarda çözünür. Bu
nedenle, baz› deterjan tabletleri k›sa programlar esnas›nda
tam temizleme güçlerini gelifltiremezler. Deterjan art›klar›n›n
tam olarak at›lmas›n› sa¤lamak için deterjan tabletlerini
kullan›rken lütfen uzun y›kama programlar›n› kullan›n.
Tabletleri çatal-b›çak sepetine koymay›n›z bu kotü bir
y›kama sonucu verir. Tabletler deterjan da¤›t›c›n›n içine
yerlefltirilmelidir.
Genel tavsiye
Bu ürünler, birleflik deterjan/parlat›c› ve tuz fonksiyonlar›na
sahip deterjanlard›r.
1. Bu ürünleri kullanmadan önce, muslu¤unuzdaki su
sertli¤inin imalatç›n›n (ürün ambalaj› üzerinde) beyan etti¤i
talimatlardaki ürün kullan›m›na uygun oldu¤unu kontrol
ediniz.
2. Bu ürünler kesinlikle deterjan imalatç›s›n›n talimatlar›na
uygun olarak kullan›lmal›d›r.
Konsantre edilmifl deterjan
Kimyasal bileflimlerine ba¤l› olarak, bulafl›k deterjanlar› iki
temel çeflide ayr›labilirler:
- Klasik, kaustik bileflimli alkali deterjanlar
- Düflük alkali konsantrasyonlu do¤al enzimleri içeren
deterjanlar
Konsantrasyonlu deterjanlar›n 50°C’lik y›kama programlar›nda
kullan›lmas› çevre kirlili¤ini azalt›r ve bulafl›klar›n›z için olumlu
sonuç verir; bu y›kama programlar›, konsantre edilmifl
deterjandaki enzimlerin kir çözücü özelliklerine özel olarak
uygun olmal›d›r. Bu nedenle, konsantre edilmifl deterjanlar›n
kullan›ld›¤› 50° C’lik y›kama program› yaln›zca 65°C’lik
programlar›n kullan›lmas›yla elde edilebilecek benzer sonuçlar›
verir.
3. "3’ü bir arada" ürünlerini ilk kez kullan›rken sorunla
karfl›lafl›rsan›z, deterjan imalatç›s›n›n tüketici hatt› ile temas
kurunuz (telefon numaralar› ürün ambalaj›nda verilmifltir)
Kombi deterjanlar
Özel tavsiye
"3’ü bir arada" ürünler kullanıldı¤ında, su sertli¤i için mümkün
en düflük ayarı seçiniz.
Standart deterjan sisteminin kullanımına geri dönmeye karar
verdi¤iniz takdirde, afla¤ıdaki ifllemleri yapman›z› öneririz:
Parlat›c› içeren bulafl›k deterjan› kullan›yorsan›z, bunun
deterjan bölmesi içine yerlefltirilmelidir.
Bu durumda, çift dozaj konulmasını önlemek üzere parlatıcı
ilave edilmesi ifllevi devreden çıkarılmalıdır.
13
●
Tuz ve parlatıcı bölmelerinin her ikisini de doldurunuz.
●
Su sertlik ayarını mümkün olan en yüksek pozisyona
getiriniz ve makineye bulafl›k yüklemeksizin 1’den 3’e kadar
normal yıkama programlarını çalıfltırınız.
●
Bulundu¤unuz bölgedeki suyun sertli¤ine göre su sertlik
seviyesini yeniden ayarlayınız.
Y›kama programlar›
Program
Kir derecesi
ve
yükleme türü
Çevrim tan›m›
Program
tufluna
bas›n›z
(3) Tüketim de¤erleri
Program
süresi
(dakika)
Enerji
tüketimi
(kWh)
Su
Tüketimi
(litre)
Yo¤un 70°C
Çok kirli.
Çanak, çömlek,
çatal b›çak ve tavalar
S›cak ön y›kama
70°C’ye kadar ana y›kama
2 ›l›k durulama
1 s›cak durulama
Kurutma
80 - 90
1,7 - 1,9
23 - 25
Normal 65°C
Normal Kir.
Çanak, çömlek,
çatal b›çak
So¤uk ön y›kama
65°C’ye kadar ana y›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Kurutma
95 - 105
1,3 - 1,5
19 - 21
(1) H›zl› 65°C
Yeni kirli.
Çanak, çömlek,
çatal b›çak
65°C’ye kadar ana y›kama
1 s›cak durulama
30
0,8
9
(2) Bio 50°C
Normal Kir.
Çanak, çömlek,
çatal b›çak
So¤uk ön y›kama
50°C’ye kadar ana y›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Kurutma
155 - 165
0,95 - 1,05
13 - 15
Durulama ve
bekleme
Gün içinde sonradan
tamamlanacak yar›m
bulafl›k. Bu program
deterjan gerektirmez.
1 so¤uk durulama (yemek
art›klar›n›n tabaklara
yap›flmalar›n› önlemek için).
12
0,1
4
(1) Kahvalt›dan ve akflam yeme¤inden sonra çanak ve çatal-b›çak tak›m›n›n y›kanmas› için idealdir (yeni kirli).
K›sa süreli olma özelli¤ine sahiptir.
Bu mükemmel gündelik program, sadece kahvalt› ve akflam yemeklerinin çanak-çatal-b›çak tak›mlar›n› y›kamay› arzu eden 4
kiflilik ailenin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için yap›lm›flt›r.
(2) EN 50242 için test programı (bakınız "Test için ‹puçları"). Enzimlere sahip deterjanlar›n kullan›m› için gelifltirilen bu program,
enerjinin azalt›lm›fl tüketimi ile klasik deterjanlar ve 65° C‘lik programlarla elde edilebilecek benzer temizlik sonuçlar›n›n
al›nmas›na izin verir. Düflük ›s›y› dengelemek için, y›kama ve kurutma süresi uzat›lmal›d›r.
(3) Tüketim de¤erleri yol gösterici bir bilgi olarak verilmifllerdir ve suyun bas›nc›na ve ayr›ca güç beslemenin de¤iflkenlerine
ba¤l›d›rlar.
14
Bir y›kama program›n›n bafllat›lmas›
Bu tam entegre cihazda kontroller, kapa¤ın üzerine
yerlefltirilmifllerdir. Bir program seçerken kapa¤ın açılması
gerekir.
Devam etmekte olan bir yıkama programının
iptal edilmesi
Bulaflık makinesinin kapa¤ını açınız.
Aynı anda 2 ve 3 ifllev tufllarına yaklaflık 2 saniye süreyle
basınız, devam etmekte olan programa iliflkin tuflun
gösterge lambası yaklaflık 2 saniye boyunca yanıp
sönmeye bafllar.
Yaklaflık 2 saniye sonra tüm program tufllarının gösterge
lambaları, devam etmekte olan programın iptal edildi¤ini
ve makinenin ayarlama moduna döndü¤ünü göstererek
yanar.
(Yeni bir yıkama programının seçilmesi halinde, deterjan
bölmesinde deterjan oldu¤unu kontrol ediniz).
1. F›skiyelerin serbestçe dönmesi için
tabaklar›n ve çatal-b›çak tak›m›n›n
makineye do¤ru yerlefltirildi¤ini
kontrol ediniz.
2. Muslu¤u tamamen aç›n›z.
3. Açma/Kapama butonuna basınız
6. Devam etmekte olan "gecikmeli
bafllatma" opsiyonun iptal edilmesi
Tüm program seçimi tufllar›n›n gösterge lambalar› yanar
(ayarlama yöntemi).
Bulaflık makinesinin kapa¤ını açınız ve gecikmeli bafllatma
tufluna, saatlere karflılık gelen (3h, 6h, 9h) gösterge
lambaları sönene kadar basınız.
Kapının kapanmasından sonra seçilen yıkama programı
otomatik olarak bafllayacaktır.
4. Programın ayarlanması ve
bafllatılması
a) Bir program seçmek için, seçmek istedi¤iniz yıkama
programının, program tufluna basınız ("Yıkama
programları" listesine bakınız).
‹liflkin gösterge lambası yanık kalırken, di¤er program
tufllarının gösterge lambaları söner.
7. Yıkama programının sona ermesi
Bulaflık makinesi otomatik olarak duracaktır ve sesli bir
sinyal, size yıkama programının bitti¤ini haber verecektir.
Program bittikten hemen sonra kapak açıldı¤ında,
makineden sıcak buhar çıkabilir, bu yüzden kapıyı
dikkatlice açınız.
Program sonu gösterge lambası yanıktır.
Henüz biten programın gösterge lambası yanık kalır.
Açma/Kapama butonuna basarak bulaflık makinesini
kapatınız.
b) Programın gecikmeli bafllatmasını seçmek için,
gecikmeli bafllatma opsiyon tufluna, seçilen saatlere
karflılık gelen (3h, 6h veya 9h) gösterge lambası yanıp
sönene kadar basınız.
Gecikmeli bafllatma gösterge lambaları sönük ise,
opsiyon etkin de¤ildir.
Programın bafllatılması veya gecikmeli bafllatmanın geri
sayımı ancak kapının kapanmasından sonra
gerçekleflecektir, bu ana kadar, yapılmıfl seçimi
de¤ifltirebilirsiniz.
Bulaflık makinesinin kapa¤ını kapatınız.
8. Bulafl›k makinesinin boflalt›lmas›
Sıcak bulaflıklar darbelere karflı hassastırlar. Bu nedenle
bulaflıkların makineden çıkarılmadan önce so¤umalarına
olanak tanınmalıdır.
a) Gecikmeli bafllatma ayarlanmamıflsa, program
otomatik olarak bafllayacaktır.
Önce alt sepeti, ve sonra üst sepeti boflaltınız; bu flekilde,
üst sepetten alt sepetteki bulaflıkların üzerine su
damlaması önlenecektir.
b) Gecikmeli bafllatma ayarlanmıflsa, geri sayım
otomatik olarak bafllayacak ve 3 saatlik aflamalar ile
azalacaktır.
Kapının açılması geri sayımı de¤ifltirmez veya kesintiye
u¤ratmaz. Gecikmeli bafllatma için ayarlanmıfl saate
ulaflıldı¤ında, program otomatik olarak bafllar.
Kenarlarda su görülebilir ve bulaflık makinesinin kapa¤ı
paslanmaz çelikten oldu¤undan, yıkama tamamlandı¤ında
bulaflıklardan daha so¤uk olacaktır.
Y›kama ifllemi bitti¤inde bulafl›k makinesinin elektrik
fiflinin prizden çekilmesi ve su muslu¤unun kapat›lmas›
tavsiye edilir.
5. Devam etmekte olan bir yıkama
programının yarıda kesilmesi veya
iptal edilmesi
Devam etmekte olan bir yıkama programını SADECE
mutlak gerekli olması halinde durdurunuz veya iptal
ediniz.
Dikkat! Kap› aç›ld›¤›nda s›cak buhar ç›kabilir.
Kap›y› dikkatlice aç›n›z.
Devam etmekte olan bir yıkama programının
yarıda kesilmesi
Bulaflık makinesinin kapa¤ını açınız; program
duracaktır. Kapa¤ı kapatınız; program yarıda kesildi¤i
noktadan tekrar bafllayacaktır.
15
Temizlik ve bak›m
Kapı, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki sızdırmazların
nemli bir bezle temizlendi¤inden emin olunuz.
Makinenin dıfl yüzeylerini ve kontrol panelini yumuflak ve nemli
bir bezle temizleyiniz. E¤er gerekirse sadece nötr deterjanlar
kullanınız. Çizici ürünler, ovma telleri ya da çözücüler (aseton,
trikloroetilen vb...) kullanmayınız.
Her 3 ayda bir bulaflık yerlefltirmeksizin 65˚C yıkama
programını deterjan kullanarak çalıfltırmanızı öneririz.
Dikkat!
Bulaflık makinesi filtresi kullanılmamalıdır.
Filtrelerin düzgün olmayan konumları yıkamanın verimini
düflürecektir. Makinenin düzgün olarak çalıflmasını sa¤lamak
için filtrelerin temizlenmesi hayati önem taflır.
ASLA üst püskürtme
kolunu ç›karmay›
denemeyiniz.
Filtrelerin Temizlenmesi
Filtreler zaman zaman kontrol edilmeli ve temizlenmelidirler.
Kirli filtreler y›kama sonucunu olumsuz yönde etkilerler.
Kir kal›nt›lar› üst püskürtme
kolunun deliklerini t›kam›fl
ise, bu kir kal›nt›lar›n› bir
kürdan ile temizleyisiz.
1. Kap›y› aç›n, alt raf› ç›kar›n.
2. Y›kama filtre sistemi, kaba filtre (A), mikro filtre (B) ve
düz filtreyi (C) kapsar.
Mikrofiltre üzerindeki kulbu kullanarak filtre sisteminin kilidini
çözün ve ç›kar›n.
MA40
Makinenın kullanılmayaca¤ı zamanlar
E¤er makinenizi bir süre kullanmayacaksanız afla¤ıdakileri
yapmanız önerilir:
1. Cihazın fiflini çekiniz ve daha sonra da suyu kapatınız.
2. Kötü kokular›n meydana gelmesini önlemek için kapıyı
hafifçe aralık bırakınız.
3. Makinenin içini temiz bulundurunuz.
3. Kulbu yaklafl›k 1/4 tur saat dönüfl yönünün tersi yönde çevirin
ve ç›kar›n.
Donmaya karflı önlemler
Makineyi ortam sıcaklı¤ın›n, 0˚C’nin altında oldu¤u yerlere
yerlefltirmekten kaçınınız.
E¤er bu mümkün de¤ilse makinenin içini boflaltın›z, cihaz
kapısını kapatın›z, su girifl hortumunun ba¤lantısını çıkarınız
ve içini boflaltın›z.
MA36
Makinenin taflınması
4. Delikli kulp taraf›ndan kaba filtreyi (A) tutun ve mikrofiltre
(B)’den ç›kar›n.
E¤er makineyi taflımak zorundaysanız ( taflınırken vb......)
1. Fiflini çıkarınız.
5. Tüm filtreleri akan suyun alt›nda temizleyin.
2. Su muslu¤unu kapatınız.
6. Düz filtreyi (C) y›kama bölmesinin taban›ndan ç›kar›n ve her
iki yüzü tamamen temizleyin.
3. Su girifl ve tahliye hortumlarını sökünüz.
4. Makineyi hortumlarla birlikte çekiniz.
Nakliye esnasında makinenin e¤ilmesine dikkat ediniz.
7. Düz filtreyi (C) y›kama bölmesinin taban›na tekrar koyun.
8. Kaba filtreyi (A) mikrofiltre (C)’ye yerlefltirin ve birlikte
bast›r›n.
9. Filtre grubunu yerine koyun ve kulpu durma yerine kadar
saat yönünde döndürerek kilitleyin.
Bu ifllem esnas›nda, düz filtrenin, y›kama bölmesinin taban
k›sm›n›n üzerinde ç›k›nt› yapmad›¤›ndan emin olun.
16
Ne zaman ne yapmal›...
Baz› sorunlar, Yetkili Servis ça¤›rmaya gerek kalmadan burada verilen bilgilerin yard›m›yla çözümlenebilecek olup basit bak›mlar›n
yap›lmamas›ndan ve dikkatsizlikten kaynaklan›r.
...yanıp sönen arıza kodu beliriyor
Bulaflık makinesi, ifllem esnasında çalıflmaya bafllamayacak veya durmayacaktır.
Alarm müdahalesi, yanıp sönen gösterge lambaları ve aralıklı sesli sinyallerin bir kombinasyonu tarafından belirtilir (afla¤ıdaki
listeye bakınız).
Bulaflık makinesinin kapa¤ını açınız ve düzeltmek için afla¤ıda belirtilen eylemleri gerçeklefltiriniz.
Ar›za kodu / Kötü çal›flma
Muhtemel sebebi
Çözüm
- Devam etmekte olan program
gösterge lambas› yan›p
sönüyor.
- 1 adet aral›kl› sesli sinyal
Su muslu¤u kapal›, kireç, pas veya kir
ba¤lam›flt›r.
Su muslu¤unu temizleyiniz.
Su muslu¤u kapal›d›r.
Su muslu¤unu aç›n›z.
- "Program sonu" gösterge
lambas›n›n 1 kez yan›p
sönmesi.
(Mevcut oldu¤u yerde) su girifli valf›nda bulunan
diflli hortum ba¤lant›s›ndaki filtre t›kanm›fl
olabilir.
Diflli hortum ba¤lant›s›ndaki filtreyi
temizleyiniz.
Makina su alm›yor.
Su girifl hortumu do¤ru flekilde yerleflmemifl,
dolaflm›fl ya da ezilmifl olabilir.
Su girifl hortum ba¤lant›s›n› kontrol
ediniz.
- Devam etmekte olan program
gösterge lambas› yan›p
sönüyor.
- 2 adet aral›kl› sesli sinyal
Sifon t›kal›.
Sifonu temizleyiniz.
Su tahliye hortumu do¤ru flekilde döflenmemifl
veya dolaflm›fl yada ezilmifl olabilir.
Su tahliye hortum ba¤lant›s›n› kontrol
ediniz.
- "Program sonu" gösterge
lambas›n›n 2 kez yan›p
sönmesi.
Bulafl›k makinesi su boflaltm›yor.
- Devam etmekte olan program
gösterge lambas› yan›p
sönüyor.
- 3 adet aral›kl› sesli sinyal
Su taflmasına karflı alarm etkin.
Su muslu¤unu kapatınız ve
Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçiniz.
- "Program sonu" gösterge
lambas›n›n 3 kez yan›p
sönmesi.
Kontroller yapıldıktan sonra programa devam etmek için, alarm müdahalesinden ve kapının kapatılmasından önce devam eden
programın tufluna basınız. Program, kesildi¤i noktadan itibaren devam edecektir. Arıza kodu tekrar beliriyor ise, yerel Yetkili Servis
Merkeziniz ile temasa geçiniz.
Yukarıdaki listede tanımlanmamıfl arıza kodlarının di¤er kombinasyonlarının belirmeleri halinde, Yetkili Servis Merkeziniz ile temasa
geçiniz.
... bulaflık makinesi çalıfltı¤ında problemler var
Ar›za
Program bafllam›yor
Muhtemel sebebi
Bulafl›k makinesi düzgün kapat›lmam›fl.
Kap›y› kapat›n.
Elektrik fifli prize tak›lmam›fl.
Elektrik fiflini tak›n.
Ev tipi sigorta kutusundaki sigorta atm›fl.
Sigortay› de¤ifltirin.
Gecikmeli bafllatma opsiyonlu bulaflık makine
modelleri için:
Gecikmeli bafllatma seçilmifl
Y›kama esnas›nda ›sl›k gürültüsü
geliyor
Çözüm
lsl›k sesi buna sebep de¤ildir.
17
Bulaflıklar hemen yıkanacaklarsa,
gecikmeli bafllatmayı iptal edin.
Farkl› bir deterjan markas›n› deneyin.
...y›kama sonuçlar› tatmin edici de¤il
Tabaklar temiz de¤il
●
●
●
●
●
●
●
●
Yanl›fl y›kama program› seçilmifl.
Bulafl›klar›n›z›, püskürtülen su hem d›fl hem de tüm iç yüzeylere eriflebilecek flekilde düzenlediniz mi? Bulafl›k sepetleri fazlas›yla
doldurulmamal›d›r.
Püskürtme kollar› çanak-tabak veya çatal-b›çak taraf›ndan engelleniyor mu?
Bulafl›k makinenizin zeminindeki bütün süzgeçler temiz mi? Süzgeçler do¤ru tak›lm›fl m›?
Yeterli deterjan kullan›yor musunuz?
Tabaklar üzerinde kireç at›klar› var. Tuz kab› bofl veya su sertlik seviyesi yanl›fl seçilmifl.
Tahliye hortum ba¤lant›s› düzgün yap›lmam›fl.
Tuz kab› kapa¤› düzgün kapat›lmam›fl.
Bulafl›klar ›slak ve bu¤ulanm›fl
●
●
Parlat›c› kullan›lmam›fl
Parlat›c› da¤›t›c›s› bofl
Bardaklar ve tabaklar üzerinde çizgiler, süte benzer lekeler veya mavimsi kaplama var
●
●
Su damlac›klar› bardaklar›n ve tabaklar›n üzerinde kurudu.
Deterjan buna neden olabilir. Deterjan imalatç›s›n›n tüketici hatt› ile temas kurunuz.
Tüm bu kontrollerden sonra, ar›za devam ederse, size en
yak›n Yetkili Servis ile temasa geçiniz, telefonla ararken model
(Mod.), Ürün numaras› (PNC) ve seri numaras›n› (S.N) yetkili
Servise bildiriniz.
Bu bilgiler, bulafl›k makinesinin kap›s›n›n kenar› üzerine
yerlefltirilen bilgi etiketi üzerinde bulunabilir.
Bu numaralar› haz›rda tutmak için afla¤›ya yazman›z› tavsiye
ediyoruz.
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RA08
Servis ve yedek parçalar
Bu ürün için servis yetkili bir Servis personeli tarafından
verilmelidir ve sadece orijinal yedek parçalar
kullanılmalıdır. Hiçbir flekilde makineyi kendiniz onarmaya
çalıflmamalısınız. Deneyimsiz flahıslar tarafından yapılan
onarımlar yaralanmalara ve ciddi arızalara sebep olabilir.
Yetkili Servis Merkezinize baflvurunuz. Her zaman orijinal
yedek parça kullanılmas› ıçin ediniz.
18
Test için ipuçlar›
EN 60704 standard›na uygun test, cihaz tamamen yüklenmifl olarak ve test program› kullan›larak yap›l›r ("Y›kama programlar›"
flemas›na bak›n›z).
EN 50242 standard›na uygun test, tuz da¤›t›c› ve parlat›c› kutusu tuz ve parlat›c› ile doldurularak ve test program› kullan›larak
yap›l›r ("Y›kama programlar›" flemas›na bak›n›z).
Yükleme:
12 kiflilik standart yemek tak›m›
Parlat›c› Konumu:
Pozisyon 4 (Tip III)
Deterjan dozu:
5 g + 25 g (Tip B)
Üst Sepetin Yerlefltirilmesi
Alt Sepetin Yerlefltirilmesi
Çatal B›çak Tak›m›
Yerlefltirilmesi
Fincan raf›: pozisyona A
19
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products
(such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries
around the world.
152962 52/0
De¤ifliklik yapma hakk› mahfuzdur
0 05/04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising