Aeg-Electrolux F44450 Användarmanual
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 1
FAVORIT 44450
Diskmaskin
Bruksanvisning
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 2
Kära kunder
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning.
Lägg speciellt märke till säkerhetsanvisnigarna på de första sidorna av
denna bruksanvisning! Spara bruksanvisningen noggrant för eventuella
framtida behov. Den bör finnas, ifall apparaten säljs eller överlåts till
annan person.
Lägg märke till varningstriangeln och observeringarna (Varning! Fara!
Obs!) som innehåller viktiga anvisningar om apparatens säkerhet eller
funktionsförmåga. Beakta absolut dessa anvisningar.
Numrerade instruktioner leder dig steg för steg genom maskinens
användning.
Vid denna symbol befinner sig extra information för apparatens drift
och användning.
Tips och råd för apparatens ekonomiska och miljövänliga användning
har markerats med ett klöverblad.
I bruksanvisningen finns information om avhjälpning av de eventuella
funktionsstörningarna, se avsnittet “Om maskinen inte fungerar”.
Önskar du mera information om apparatens användning, kontakta det
närmaste auktoriserade serviceföretaget.
Kontakta service på din ort om du inte förstår dessa instruktioner.
Vår serviceorganisation ställer upp närsom helst vid tekniska problem.
2
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 3
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Bruksanvisning
Säkerhetsinformation
Skrotning
Tips för en ekonomisk och miljövänlig diskning
Beskrivning av diskmaskinen
Maskinens insida
Kontrollpanel
Innan du använder maskinen
Vattenavhärdare
Påfyllning av salt
Spolglansmedel
Så här använder du maskinen
Placering av diskgods
Underkorg
Bestickkorg
Överkorg
Justering av överkorgens höjd
Val av diskmedel
Olika sorters diskmedel
Programöversikt
Användning av diskmaskinen
Skötsel och rengöring
Rengöring av silar
Om maskinen inte används under längre tid
Risk för frost
Flytt av maskinen
Om maskinen inte fungerar...
Service
Tekniska data
Installationsanvisningar
Installation
Placering av diskmaskinen
Nivåjustering
Vattenanslutning
Tilloppsslang med säkerhetsventil
Avloppsanslutning
Elanslutning
Föreskrifter för test av maskinen
4
4
6
6
7
7
8
10
10
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
24
25
30
30
32
32
32
33
36
37
38
38
38
38
39
40
41
42
43
3
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 4
Bruksanvisning
Säkerhetsinformation
Elektriska apparater från AEG motsvarar aktuella
säkerhetsbestämmelser och -lag. Ändå är tillverkaren skyldig att göra
dig förtrogen med följande säkerhetsinformationer.
Det är mycket viktigt att denna bruksanvisning förvaras
tillsammans med maskinen för framtida bruk. Om du säljer eller
överlåter maskinen till en annan användare, eller om du flyttar
och lämnar kvar den i huset, skall bruksanvisningen alltid lämnas
tillsammans med maskinen. Den nya ägaren kan då sätta sig in i
hur maskinen fungerar och läsa säkerhetsinformationen.
Denna information lämnas av säkerhetsskäl. Du bör därför läsa
igenom den noga, innan maskinen installeras och tas i bruk.
Installation
●
●
●
●
●
Kontrollera att diskmaskinen inte uppvisar några transportskador.
Anslut aldrig en skadad maskin. Om diskmaskinen är skadad skall du
kontakta säljaren.
Av säkerhetsskäl är det farligt att ändra specifikationer eller att
mixtra med maskinen på något sätt.
Allt elektriskt och VVS-arbete skall utföras av en behörig fackman.
Se till att maskinen inte står på elsladden.
Diskmaskinens sidor får inte under några omständigheter
genomborras för att inte skada de hydrauliska komponenterna som
är placerade mellan vattenbehållaren och sidorna.
Barnsäkerhet
●
●
●
●
●
4
Denna maskin är avsedd för användning av vuxna.
Låt aldrig barn leka med diskmaskinens vred eller knappar.
Förpackningsdelarna kan vara farliga för barn, eftersom de innebär
kvävningsrisk!
Håll därför allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart. Det kan finnas
diskmedelsrester kvar i maskinen. Håll också barnen borta från en
öppen diskmaskin.
Förvara alla diskmedel utom räckhåll för barn.
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 5
Bruksanvisning
Användning
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Diskgods som har förorenats av bensin, målarfärg, stål- eller
järnrester, korroderande, syrahaltiga eller alkaliska kemikalier får
inte diskas i maskinen.
Öppna inte luckan under funktionen, i synnerhet under den varma
fasen av diskprogrammet. Detta skulle kunna få till följd att hett
vatten rinner ut. Om luckan ändå öppnas under funktionen stoppas
maskinen av en säkerhetsanordning.
Använd endast produkter (diskmedel, salt och spolglansmedel) som
är avsedda för användning i diskmaskiner.
Långa knivar i upprätt läge utgör en potentiell fara.
Långa och/eller vassa bestick (t.ex. förskärarknivar) skall placeras
liggande i överkorgen.
Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd förutom när disk
plockas i eller ur. På så vis förhindras att någon kan snubbla över
den öppnade luckan och skadas.
Lämna aldrig diskmaskinen med öppen lucka. Risken är stor att
någon kan snubbla på luckan.
Sitt eller stå inte på den öppna luckan.
Bryt strömmen och stäng vattenkranen efter användningen.
Service och reparationer skall utföras av Electrolux Service eller av
ett serviceföretag som leverantören godkänt. Använd bara
reservdelar som dessa säljer.
Försök aldrig reparera maskinen själv. Arbete utfört av person utan
tillräcklig kunskap kan leda till skada på person eller egendom.
Kontakta service på din ort. Begär alltid att originalreservdelar
används.
5
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 6
Bruksanvisning
Skrotning
Kassera förpackningsmaterialeet på miljövänligt sätt.
Alla förpackningsmaterial kan återanvändas.
Plastmaterialen är märkta med internationella förkortningar:
>PE<
står för polyeten, t.ex. förpackningsfilm.
>PS<
står för polystyren, t.ex. stoppningsmaterial (alltid CFC-fria).
>POM< står för polyoxymetylen, t.ex. plastclips.
Kartongen framställs av återvunnet papper och bör kastas i avsedda
behållare för pappersinsamling.
När du inte längre tänker använda diskmaskinen, bör du göra den
oanvändbar innan den skrotas.
Varning! Lekande barn kan låsa in sig i diskmaskinen eller på annat
sätt hamna i livsfara. Kapa elsladden vid utgången från maskinen och
se till att lucklåset förstörs.
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du
kan lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå
in på www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste inlämningsställe.
När det gäller kyl- och frysprodukter skall du kontakta din kommun
för att få reda var du kan lämna in produkten för skrotning och
återvinning.
Tips för en ekonomisk och miljövänlig
diskning
●
●
●
●
6
Se till att vattenavhärdaren är rätt inställd.
Skölj inte av diskgodset under rinnande vatten.
Välj diskprogram utifrån diskgodsets art och smutsnivå.
Använd inte mer diskmedel, salt och spolglansmedel än vad som
rekommenderas i programöversikten eller av respektive
produkttillverkare.
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 7
Bruksanvisning
Beskrivning av diskmaskinen
Maskinens insida (utan underkorg)
IN154
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korgstopp för överkorg
Brytare för vattenavhärdare
Saltbehållare
Diskmedelsbehållare
Kontrollpanel
Typskylt
7. Spolglansmedelsbehållare
8. Silar
9. Nedre spolarm
10. Övre spolarm
11. Överkorg
12. Toppskiva
7
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 8
Bruksanvisning
Kontrollpanel
“3-i-1”
funktionsknapp
Programväljarknapp
Start/Stopp-knapp
1 2 3
Luckhandtag
Knapp för
“senarelagd start”
Funktionsknappar
Kontrollampor
Funktionsknappar: Förutom diskprogrammet kan du välja till
följande funktioner med hjälp av dessa knappar:
- justering av vattenavhärdarens inställning,
- aktivering/deaktivering av spolglansmedlets tillförsel,
- radering av pågående diskprogram.
Programväljarknapp: Välj diskprogram genom att trycka på en av
dessa knappar (se "Programöversikten").
Knapp för “senarelagd start”: med detta tillvan kan
diskprogrammets start senareläggas med 3, 6 eller 9 timmar.
Kontrollamporna: betyder följande:
kontrollampan för salt tänds när saltet har tagit slut
kontrollampan för spolglansmedel lyser när
spolglansmedlet har tagit slut
Kontrollamporna för salt och spolglansmedel tänds aldrig under ett
diskprogram, inte ens om det är nödvändigt att fylla på salt och
spolglansmedel.
8
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 9
Bruksanvisning
Programfasernas kontrollampor: betyder följande:
huvuddisk: lyser vid huvuddisk och sköljningar.
torkning: lyser vid torkning.
programslut: lyser när diskprogrammet har avslutats.
Det har även tillkommit följande synliga signalfunktioner:
- justering av vattenavhärdarens inställning
- deaktivering/aktivering av spolglansmedlets tillförsel
- utlöst larm p.g.a. felfunktion i maskinen.
Så snart du väljer ett diskprogram börjar programfasernas
kontrollampor för det valda diskprogrammet att blinka.
När diskprogrammet har startat slocknar programfasernas
kontrollampor med undantag för den pågående programfasens
kontrollampa, som lyser med fast sken.
Funktionsknapp ”3-i-1”: I denna diskmaskin finns 3-i-1funktionen som gör det möjligt att använda 3-i-1 tablettdiskmedel.
Denna funktion kan väljas tillsammans med samtliga diskprogram.
När denna funktion väljs, deaktiveras spolglansmedlets och saltets
tillförsel från resp. behållare. Även kontrollamporna för spolglansmedel
och salt deaktiveras.
När denna funktion har valts (kontrollampan för knappen är tänd)
förblir den aktiverad även under följande diskprogram. Tryck på
knappen (kontrollampan för knappen slocknar) för att deaktivera
funktionen.
9
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 10
Bruksanvisning
Innan du använder maskinen
Innan diskmaskinen används första gången:
1. Försäkra dig om att vatten- och elanslutningen är utförda enligt
installationsanvisningarna.
2. Kontrollera att allt förpackningsmaterial som håller korgarna på
plats vid transporten är borttaget.
3. Justera vattenavhärdarens inställning vid behov.
4. Häll en liter vatten i saltbehållaren och fyll därefter på med salt.
5. Fyll spolglansmedelsbehållaren.
Vattenavhärdare
Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare. Den är avsedd att
avlägsna kalk och mineralämnen som kan ge vita fläckar och
beläggningar på ditt diskgods.
Ju högre koncentration av dessa salter är, desto hårdare är ditt vatten.
Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader, franska grader eller mmol/l
(millimol per liter).
Vattenavhärdaren skall ställas in utifrån vattnets hårdhetsgrad i ditt
område. Det lokala vattenverket kan upplysa om vattnets hårdhetsgrad.
Vattenavhärdaren skall ställas in både manuellt med vattenavhärdarens
brytare och elektroniskt med knapparna på kontrollpanelen.
°dH
(tyska
grader)
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
19 - 22
15 - 18
11 - 14
4 - 10
<4
10
Vattnets hårdhetsgrad
Justering av
Antal
Behövs
°TH
Område vattenavhärdarens blinkningar för salt?
mmol/l
(millimol per liter,
inställning
kontrollampan
(franska
grader) internationell enhet
för
för att ange
manuell elektronisk “programslut”
vattnets hårdhet)
91 - 125
76 - 90
65 - 75
51 - 64
40 - 50
33 - 39
26 - 32
19 - 25
7 - 18
<7
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
1,9 - 2,5
0,7 - 1,8
< 0,7
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
II
I/II
I
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
nivå 10
nivå 9
nivå 8
nivå 7
nivå 6
nivå 5
nivå 4
nivå 3
nivå 2
nivå 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 11
Bruksanvisning
a) Manuell inställning
1. Öppna luckan.
2. Ta ut underkorgen.
3. Vrid vattenavhärdarens brytare till
läge 1 eller 2 (se tabellen).
4. Sätt tillbaka underkorgen.
Maskinen är vid leverans från fabriken
inställd i läge 2.
AA07
b) Elektronisk inställning
(Diskmaskinen skall vara avstängd)
Observera! Elektronisk inställning är ENDAST möjlig när 3-i-1funktionen är deaktiverad.
Maskinen är vid leverans från fabriken inställd på nivå 5.
1. Tryck på Start/Stopp-knappen. Kontrollamporna för samtliga
programknappar tänds (inställningsläge).
Om endast kontrollampan för en programknapp är tänd betyder
detta att ett diskprogram har valts. Det är nödvändigt att radera
diskprogrammet. Tryck samtidigt ned funktionsknapparna 2 och 3
i ca. 2 sekunder. Kontrollampan för den inställda programknappen
börjar att blinka i ca. 2 sekunder.
Kontrollamporna för samtliga programknappar tänds efter ca. 2
sekunder. Med detta indikeras att det pågående diskprogrammet
har raderats och att diskmaskinen har återgått till
inställningsläget.
2. Tryck samtidigt ned funktionsknapparna 2 och 3 tills
kontrollamporna för funktionsknapparna 1, 2 och 3 börjar att
blinka.
11
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 12
Bruksanvisning
3. Tryck ned funktionsknappen 1. Kontrollamporna för
funktionsknapparna 2 och 3 slocknar, medan kontrollampan för
funktionsknappen 1 fortsätter att blinka.
Samtidigt börjar kontrollampan för programslut att blinka.
Den aktuella nivån indikeras av antalet blinkningar som ges av
kontrollampan för programslut (se översikten).
Exempel: 5 blinkningar = nivå 5
4. För att ändra nivån, tryck på knapp 1. Varje gång knappen 1 trycks
ned ändras nivån. (Se översikten angående val av ny nivå.)
Exempel:
Om den aktuella nivån är 5 och knappen 1 trycks ned en gång,
väljs nivå 6.
Om den aktuella nivån är 10 och knappen 1 trycks ned en gång,
väljs nivå 1.
5. Stäng av diskmaskinen med Start/Stopp-knappen för att lagra
momentet.
Alternativt kan du vänta i ca. 1 minut tills diskmaskinen
automatiskt återgår till inställningsläget.
12
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 13
Bruksanvisning
Påfyllning av salt
Använd endast specialsalt, avsett för diskmaskiner.
Använd inte t.ex. vanligt bordssalt som innehåller olösliga
beståndsdelar vilka kan försämra vattenavhärdarens funktion.
Påfyllning av salt skall endast ske strax före start av ett komplett
diskprogram.
Detta förhindrar att spill av salt eller vatten med salt får ligga
kvar på bottnen under längre tid, vilket skulle kunna orsaka en
korrosion.
Gör så här:
1. Öppna luckan, ta bort underkorgen och skruva bort locket på
saltbehållaren genom att vrida det moturs.
2. Häll en liter vatten i saltbehållaren
(detta är bara nödvändig första
LE
SA UT
gången).
ZO LT
SA LZ
SA L
3. Fyll på saltbehållaren med hjälp av den
SE
medföljande tratten.
4. Skruva tillbaka locket. Kontrollera att
det inte finns några saltrester på
skruvgängan eller packningen.
5. Skruva fast locket genom att vrida det
SR14
medurs tills det snäpper fast.
Efteråt räcker det med att fylla på salt i behållaren med jämna
mellanrum.
Detta meddelas av kontrollampan för salt. Den är placerad på
kontrollpanelen och tänds när saltet är slut.
Kontrollampan för salt på kontrollpanelen kan lysa i ca. 2-6
timmar efter saltpåfyllningen, om maskinen förblir påslagen. Om
du använder svårlöst salt kan kontrollampan lysa en längre tid.
Även om kontrollampan lyser kan diskmaskinen användas.
Det skall alltid finnas vatten i saltbehållaren. Därför är det normalt att
vattnet rinner över när saltet fylls på.
13
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 14
Bruksanvisning
Spolglansmedel
Spolglansmedel (kallas även för vätmedel) tillsätts automatiskt vid
sista sköljningen. Det sänker vattnets ytspänning, vattnet rinner av
lättare och diskgodset torkar snabbare. Spolglansmedelsbehållaren
finns på luckans insida och rymmer ca. 110 ml (1,1 dl) vilket räcker till
ca. 16 - 40 diskningar, beroende på vald doseringsinställning.
Påfyllning av spolglansmedel
1. Öppna behållaren genom att trycka på utlösningsknappen (A).
2. Häll i spolglansmedel tills behållaren är full.
Max. nivån anges av markeringen "max".
Se till att locket är ordentligt stängt efter påfyllningen.
Torka bort utspillt spolglansmedel med en trasa för att undvika
skumbildning under nästa diskning och försämrat diskresultat.
Använd endast spolglansmedel som är avsedda för diskmaskiner.
Häll inte i andra produkter (t.ex. rengöringsmedel för
diskmaskiner, flytande diskmedel) i spolglansmedelsbehållaren.
Detta kan skada maskinen.
14
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 15
Bruksanvisning
Justering av spolglansmedlets doseringsmängd
Beroende på diskresultaten kan du justera spolglansmedlets
doseringsmängd med väljaren med 6 lägen (läge 1 = min.
doseringsmängd; läge 6 = max.
doseringsmängd).
Öka doseringsmängden gradvis om det
finns vattendroppar eller kalkfläckar på
diskgodset efter avslutad diskning.
Doseringsmängden är vid leveransen
inställd i läge 4.
Om doseringsmängden är för hög kan
det ge ränder och en vitaktig hinna på
diskgodset.
Fyll på spolglansmedel när dess kontrollampa på kontrollpanelen
tänds.
15
152959 42/sv
21-01-2005
14:45
Pagina 16
Bruksanvisning
Så här använder du maskinen
●
●
●
●
●
Kontrollera att det finns spolglansmedel och salt i behållarna.
Placera diskgodset i maskinen.
Häll i diskmedel.
Välj ett diskprogram som passar ditt diskgods.
Starta diskprogrammet.
Placering av diskgods
Svampar, trasor och annat som kan absorbera vatten får inte
maskindiskas.
16
●
Innan du placerar diskgodset i maskinen skall du göra följande:
- Avlägsna alla större matrester.
- Blöt upp intorkade matrester i kastrullerna.
●
Riktig placering av diskgodset är en förutsättning för ett gott
diskresultat:
- Diskgodset får inte hindra spolarmarnas rotation.
- Vänd upp och ned på koppar, glas, kärl och kastruller så att vattnet
inte samlas i diskgodset.
- Kontrollera även att kärlen inte ligger över varandra eller besticken
ligger ihop och hindrar vattnet att komma åt.
- Om du skall undvika skador på glasen, bör du placera glasen så att
de inte tar i varandra.
- Placera små diskartiklar i bestickkorgen.
●
Plastartiklar och teflonpannor har en benägenhet att hålla kvar
vattendroppar.
Dessa artiklar torkar inte lika bra som porslin och stålartiklar.
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 17
Bruksanvisning
Följande diskgods
är inte lämpligt för maskindiskning:
kan maskindiskas med viss försiktighet:
Bestick med handtag av trä, horn, porslin
eller pärlemor.
- Diska enbart porslin i maskin om det är
märkt med aktuell symbol av tillverkaren.
- Plastartiklar som inte är
värmebeständiga.
- I vissa fall ligger dekoren oskyddad
utanpå glasyren och färgerna kan blekas
med tiden om artiklarna diskas ofta.
- Gamla bestick med delar som är fästa
med icke värmebeständigt lim.
- Flätade artiklar.
- Artiklar av tenn eller koppar.
- Kristallglas. (Utom kristallglas märkta för
maskindisk).
- Stålartiklar som kan rosta.
- Träfat.
- Silver och aluminium bleks av diskning.
Silvret kan missfärgas om rester av ägg
och senap får sitta kvar en längre tid.
Avlägsna därför matrester från silver
med en gång, om du inte diskar direkt
efter användningen.
- Vissa glastyper kan bli matta efter ett
större antal diskningar.
- Artiklar av syntetfiber.
Öppna luckan och dra ut korgarna för att placera diskgodset i
maskinen.
Underkorg
Underkorgen är lämplig för kastruller, lock, tallrikar, skålar, bestick mm.
Uppläggningsfat och stora lock skall placeras ytterst så att
spolarmarna kan rotera fritt.
UI51
UI12
17
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 18
Bruksanvisning
Bestickkorg
Långa knivar i upprätt läge utgör en potentiell fara.
Långa och/eller vassa bestick (t.ex. förskärarknivar) skall placeras
liggande i överkorgen.
Var försiktig när du placerar eller plockar ur vassa bestick såsom
knivar.
Tänk på att placera gafflar och skedar i den avtagbara bestickkorgen
med skaften nedåt. Knivarna skall placeras med skaften uppåt.
Om skaften sticker ut igenom bottnen och blockerar den undre
spolarmen bör de dock placeras med skaften uppåt.
Skedar skall blandas med annat bestick för att undvika att de ligger i
varandra.
För enklare urplockning av diskmaskinen kan bestickkorgen tas ut från
underkorgen och fällas isär. Detta underlättar urplockning av mindre
bestick.
Virktigt! För att undvika att den fyllda bestickkorgen fälls isär när den
tas ut skall du hålla ihop det tvådelade handtaget.
1. Placera bestickkorgen på en stadig yta (bord eller arbetsbänk) och
fäll isär handtagsdelarna.
2. Fäll sedan ihop handtagsdelarna.
UI25
18
UI20
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 19
Bruksanvisning
Överkorg
Överkorgen är avsedd för tallrikar (assietter, kastruller och fat upp till
24 cm i diameter), salladsskålar, koppar och glas.
Placera diskgodset ovanpå och under kopphyllorna på så sätt att
vattnet kan nå överallt.
Glas med hög fot kan placeras upp och nedvända i kopphyllorna.
Kopphyllorna kan fällas upp för att öka placeringsmöjligheterna.
Lätta artiklar (t.ex. plastskålar) skall placeras i överkorgen så att de inte
vänder sig under diskningen.
Kontrollera alltid efter inplockningen att spolarmarna kan rotera
fritt.
19
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 20
Bruksanvisning
Justering av överkorgens höjd
Om du skall diska stora tallrikar kan du, om du flyttar överkorgen till
högt läge, placera dessa i underkorgen.
Max. höjd på diskgodset i
överkorg
underkorg
Med överkorgen i högt läge
20 cm
31 cm
Med överkorgen i lågt läge
24 cm
27 cm
Gör så här för att flytta den till högt läge:
1. Flytta spärrarna på överkorgens främre skenor (A) utåt och dra ut
korgen.
2. Placera korgen i högt läge och sätt tillbaka spärrarna (A) i
ursprungligt läge.
Det går inte att använda
kopphyllan/kopphyllorna när korgen
är i högt läge.
RC01
Lämna aldrig diskmaskinen med öppen lucka. Risken är stor att
någon kan snubbla på luckan.
20
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 21
Bruksanvisning
Val av diskmedel
Använd endast diskmedel som är avsedda för användning i
diskmaskiner.
Tänk på miljön! Rekommenderad mängd diskmedel är utprovad för
att göra diskningen så ekonomisk och miljövänlig som möjligt.
Dosera innan du startar ett diskprogram. Diskmedlet släpps ut
under huvuddisken.
Påfyllning av diskmedel
1. Om locket är stängt: Tryck på utlösningsknappen (1).
Locket öppnas.
2. Häll i diskmedel i diskmedelsbehållaren (2).
Markeringen anger doseringsmängden:
20 = ca. 20 g diskmedel.
30 = ca. 30 g diskmedel.
DE19
DE22
3. Vid diskprogram med fördisk skall du tillsätta en diskmedelsmängd
(5/10 g) i intilliggande kammare (3).
4. Stäng locket och tryck fast det ordentligt.
21
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 22
Bruksanvisning
Olika sorters diskmedel
Tablettdiskmedel
Tablettdiskmedel av olika fabrikat löses upp olika snabbt. Av denna
anledning löses vissa tablettdiskmedel inte upp och kan inte utöva sin
hela rengöringseffekt under korta diskprogram. Välj därfor långa
diskprogram när du använder tablettdiskmedel för att garantera att
samtliga diskmedelsrester avlägsnas helt.
Placera inte tabletterna direkt i maskin eller i bestickkorgen,
eftersom detta leder till sämre diskresultat. Tabletterna skall
placeras i diskmedelsbehållaren.
Kompaktdiskmedel
Diskmedlen kan delas upp i två typer utifrån den kemiska
sammansättningen:
- vanliga alkaliska diskmedel med kaustiska beståndsdelar.
- lågalkaliska kompaktdiskmedel med naturliga enzymer.
Användning av diskprogram vid 50 °C i kombination med
kompaktdiskmedel bidrar till miljöskydd och är bra för din disk. Dessa
diskprogram är särskilt tänkta för att använda de smutslösande
egenskaperna hos enzymerna i kompaktdiskmedlet. Om du använder
kompaktdiskmedel tillsammans med diskprogram vid 50 °C uppnår du
samma diskresultat som du annars skulle uppnå först vid 65 °C med
vanliga diskmedel.
Kombinerade diskmedel
Om du använder diskmedel som redan innehåller spolglansmedel, fyller
du på diskmedlet i diskmedelsbehållaren. I detta fall skall
spolglansmedelsbehållaren vara tom för att undvika dubbel dosering.
Om spolglansmedelsbehållaren innehåller spolglansmedel skall du
vänta tills medlet tar slut innan du använder diskmedel med
spolglansmedel.
Indikeringlampan för spolglans kommer alltid att lysa när maskinen är
tillslagen. (Alla diskmaskinsmodeller har inte indikeringslampor för
spolglans och salt).
Specialsalt för avhärdaren måste fortfarande användas.
22
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 23
Bruksanvisning
Användning av 3-i-1 tablettdiskmedel
Allmänna rekommendationer
Det handlar om diskmedel som innerhåller och kombinerar
disk/spolglans- och saltfunktion.
1. Innan du använder dessa produkter skall du kontrollera om
vattnets hårdhetsgrad i ditt område är kompatibelt med dem
enligt diskmedelstillverkarens rekommendationer (titta på
produktens förpackning).
2. Dessa produkter skall användas helt i enlighet med
diskmedelstillverkarens rekommendationer.
3. Om du stöter på problem vid användning av 3-i-1 tablettdiskmedel
för första gången, bör du vända dig till diskmedelstillverkarens
kundtjänst (telefonnumret står på förpackningen).
Ett särskilt tips
Välj vattenhärdarens lägsta möjliga inställning när du använder 3-i-1
diskmedel.
Om du bestämmer dig för att åter använda standarddiskmedel bör du
göra följande:
● Fyll åter på salt- och spolglansmedelsbehållarna.
● Välj vattenavhärdarens högsta möjliga inställning och kör 1 - 3
normala diskprogram utan disk.
● Justera åter vattenavhärdarens inställning enligt vattnets
hårdhetsgrad i ditt område.
23
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 24
Bruksanvisning
Programöversikt
(2) ECO 50°
(Eko)
Vattenförbrukning
(i liter)
(Normal)
Energiförbrukning
(i kWh)
NORMAL 65°
Disktid
(i minuter)
(Snabb)
Torkning
(1) 30 MIN.
Slutsköljning
(Intensiv)
•
2x
•
•
115
till
125
1.6
till
1.8
19
till
21
•
-
•
-
25
till
30
0.7
till
0.8
7
till
8
•
•
•
•
•
85
till
95
1.1
till
1.3
15
till
17
•
•
•
•
•
160
till
170
0.75
till
0.8
12
till
13
Huvuddisk
INTENSIV
CARE 70°
Passar för
Försköljning
Diskprogram
Förbrukningsvärden (3)
Mellansköljning
Programbeskrivning
Hårt smutsat.
Porslin, bestick,
grytor och kastruller
•
•
Nyligen smutsat.
Porslin och bestick
-
Normalt smutsat.
Porslin och bestick
Normalt smutsat.
Porslin och bestich
(1) Idealiskt diskprogram för porslin och bestick efter frukost och middag (nyligen smutsat).
Diskprogrammet är väldigt kort.
Detta är det perfekta dagliga diskprogrammet som motsvarar behoven för en familj på 4 personer som
fyller diskmaskinen med porslin och bestick efter frukost och middag.
(2) Testprogram enligt EN 50242 (se Föreskrifter för test av maskinen). Detta diskprogram har utvecklats
för användning av diskmedel med enzymer. Med minskad energiförbrukning erhålls samma diskresultat
som i annat fall endast kan fås med diskprogram på 65°C och med vanliga diskmedel. Disk- och
torktiden har förlangts för att kompensera den lägre disktemperaturen.
(3) Förbrukningsvärdena är ungefärliga och varierar utifrån vattnets tryck och temperatur samt
spänningsvariationer på elnätet.
24
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 25
Bruksanvisning
Användning av diskmaskinen
1. Försäkra dig om att du har plockat in diskgodset
korrekt i korgarna och att spolarmarna roterar
fritt
2. Öppna vattenkranen
3. Stäng luckan
4. Tryck på Start/Stopp-knappen
Kontrollamporna för samtliga programknappar tänds.
5. Ställ in och starta diskprogrammet
a) För att välja ett diskprogram trycker du ned motsvarande
knapp (se "Programöversikt").
Diskprogrammets kontrollampa förblir tänd medan de övriga
diskprogrammets kontrollampor slocknar.
Programfasernas kontrollampor för det valda diskprogrammet
börjar att blinka.
Diskprogrammet startar automatiskt 3 sekunder efter den sista
nedtryckningen av någon knapp.
När diskprogrammet har startat slocknar programfasernas
kontrollampor med undantag för den pågående programfasens
kontrollampa.
b) Om du vill ställa in "senarelagd start" av ett
diskprogram:
Inställningen av senarelagd start ska göras före programvalet.
Tryck ned tryckknappen för "senarelagd start" och välj önskad tid
3, 6 eller 9 timmar (3H, 6H, 9H) tills kontrollampan som
motsvarar den valda börjar att blinka.
Tryck in tryckknappen för det önskade diskprogrammet (se
"Programöversikt").
Nedräkningen starter automatiskt 3 sekunder efter den sista
nedtryckningen av någon knapp.
Nedräkningen fortsätter med 3 timmar i taget.
Nedräkningen ändras eller stoppas inte av att luckan öppnas.
Diskprogrammet starter automatiskt när tiden för senarelagd
start har förflutit.
25
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 26
Bruksanvisning
Observera!: Det är möjligt att välja diskprogram och “senarelagd
start” även när luckan är något öppen.
I detta fall starter diskprogrammet eller nedräkningen för
senarelagd start efter det att luckan har stängts.
a) Tryck på Start/Stopp-knappen.
b) Välj ett diskprogram och om nödvändigt “senarelagd start”.
c) Stäng luckan.
Diskprogrammet eller nedräkningen för senarelagd start startar
automatiskt ca. 3 sekunder efter det att luckan har stängts.
6. Avbrytning eller radering av pågående
diskprogram
Avbryt eller radera ett pågående diskprogram ENDAST om det
är nödvändigt.
Observera! Se upp med den heta ångan som strömmer ut när du
öppnar luckan.
Öppna luckan försiktigt!
Avbrytning av pågående diskprogram
a) Öppna luckan. Diskprogrammet stannar. Stäng luckan.
Diskprogrammet fortsätter från den punkt där det har avbrutits.
b) Tryck på Start/Stopp-knappen (i detta fall slocknar samtliga
kontrollampor).
När du trycker på Start/Stopp-knappen igen fortsätter
diskprogrammet från den punkt där det har avbrutits.
Radering av pågående diskprogram
För att radera ett pågående diskprogram är det nödvändigt att
samtidigt trycka ned knapparna 2 och 3 i ca. 2 sekunder.
Kontrollampan för det pågående diskprogrammet börjar att blinka
i ca. 2 sekunder. Kontrollamporna för samtliga programknappar
tänds efter ca. 2 sekunder. Med detta indikeras att det pågående
diskprogrammet har raderats och att diskmaskinen har återgått till
inställningsläget.
(Kontrollera att det finns diskmedel i diskmedelsbehållaren om ett
nytt diskprogram väljs.)
26
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 27
Bruksanvisning
7. Radering av “senarelagd start”
Du kan avbryta nedräkningen innan den startar eller en pågående
nedräkning genom att trycka in knappen för senarelagd start tills
nedräkningstimmarnas kontrollampor (3H, 6H, 9H) slocknar.
I detta fall startar det valda diskprogrammet automatiskt efter 3
sekunder.
8. Efter avslutat diskprogram
Diskmaskinen stannar automatiskt och programfasens kontrollampa
för programslut tänds.
Det nyligen avslutade diskprogrammets kontrollampa fortsätter att
lysa.
Stäng av diskmaskinen med Start/Stopp-knappen.
Öppna luckan och vänta några minuter innan du tar ut diskgodset.
På så sätt hinner diskgodset svalna och torkningen förbättras.
9. Tömning av diskmaskinen
Varmt diskgods går lättare sönder. Låt därför diskgodset svalna i
maskinen innan du tar ut det.
Börja att plocka ur diskgodset från underkorgen så att det inte
droppar vatten från överkorgen på diskgodset på underkorgen och
orsakar fläckar.
Vatten kan finnas på diskmaskinens sidoväggar och lucka eftersom
rostfritt stål blir kallare än diskgodset.
Vi rekommenderar dig att bryta strömmen till diskmaskinen och
stänga vattenkranen när diskprogrammet är avslutat.
27
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 28
Bruksanvisning
"3-i-1-funktion"
Denna funktion kan väljas tillsammans med samtliga diskprogram.
Placera 3-i-1 tablettdiskmedlet i diskmedelsbehållaren.
Stäng luckan.
Tryck på Start/Stopp-knappen.
Tryck på funktionsknappen 3-i-1. Motsvarande kontrollampa tänds.
Tänk på att när denna funktion väljs så förblir den aktiverad även
under följande diskprogram. Tryck på funktionsknappen 3-i-1 för att
deaktivera funktionen (kontrollampan är släckt).
Välj diskprogram. Diskprogrammet startar automatiskt efter ca. 3
sekunder.
När diskprogrammet är igång går det INTE längre att ändra 3-i-1funktionen.
Om du vill utesluta 3-i-1-funktionen är det nödvändigt att radera
programinställningen (se “Radering av pågående diskprogram”) och
sedan deaktivera 3-i-1-funktionen genom att trycka på
funktionsknappen 3-i-1.
I detta fall skall ett nytt diskprogram ställas in.
Vid användning av 3-i-1-funktionen kan disktiden som anges i
”Programöversikten” ändras.
Observera! Om diskresultat inte är tillfredsställande går det att
aktivera endast spolglansmedlets tillförsel.
Aktivering/deaktivering av spolglansmedlets tillförsel är endast möjlig
när 3-i-1-funktionen är aktiverad.
Aktivering/deaktivering av spolglansmedlets tillförsel
(Diskmaskinen skall vara avstängd)
När spolglansmedlets tillförsel aktiveras, aktiveras också
spolglansmedlets kontrollampa på kontrollpanelen automatiskt.
1. Tryck på Start/Stopp-knappen. Kontrollamporna för samtliga
programknappar tänds (inställningsläge).
Om endast kontrollampan för en programknapp är tänd betyder
detta att ett diskprogram har valts. Det är nödvändigt att radera
diskprogrammet. Tryck samtidigt ned funktionsknapparna 2 och 3
i ca. 2 sekunder. Kontrollampan för den inställda programknappen
börjar att blinka i ca. 2 sekunder.
Kontrollamporna för samtliga programknappar tänds efter ca. 2
sekunder. Med detta indikeras att det pågående diskprogrammet
har raderats och att diskmaskinen har återgått till
inställningsläget.
28
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 29
Bruksanvisning
2. Tryck samtidigt ned funktionsknapparna 2 och 3 tills
kontrollamporna för funktionsknapparna 1, 2 och 3 börjar att
blinka.
3. Tryck på funktionsknappen 2. Kontrollamporna för
funktionsknapparna 1 och 3 slocknar, medan kontrollampan för
funktionsknappen 2 fortsätter att blinka.
4. Tryck åter ned funktionsknappen 2 för att aktivera
spolglansmedlets tillförsel.
Kontrollampan för programslut tänds vilket indikerar att
spolglansmedlets tillförsel har aktiverats.
5. Stäng av diskmaskinen med Start/Stopp-knappen för att lagra
momentet.
Alternativt kan du vänta i ca. 1 minut tills diskmaskinen
automatiskt återgår till inställningsläget.
Deaktivera spolglansmedlets tillförsel genom att följa instruktionerna
ovan tills kontrollampan för programslut slocknar.
29
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 30
Bruksanvisning
Skötsel och rengöring
Rengör maskinens utsida och kontrollpanel med en mjuk trasa. Använd
om nödvändigt ett milt handdiskmedel. Använd aldrig repande
rengöringsmedel, rengöringsull eller lösningsmedel (aceton,
trikloretylen o.s.v.).
Torka regelbundet av tätningen runt luckan, diskmedels- och
spolglansmedelsbehållaren med en fuktig trasa.
Vi rekommenderar att köra ett 50°/65°C diskprogram utan diskmedel
var 3:e månad.
Rengöring av silar
Kontrollera och rengör filtren regelbundet. Igensatta och smutsiga silar
försämrar diskresultatet.
1. Öppna luckan och ta ut underkorgen.
2. Diskmaskinens filtersystem omfattar en grovsil (A), ett mikrofilter
(B) och en flatsil (C).
Lås upp filtersystemet med handtaget på mikrofiltret (B) och ta ut
filtersystemet.
3. Vrid handtaget ca. 1/4 varv moturs och dra ut det.
MA39
30
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 31
Bruksanvisning
4. Ta tag i grovsilen (A) handtag med hål och dra ut den från
mikrofiltret (B).
5. Diska alla silar ordentligt under rinnande vatten.
6. Ta bort flatsilen (C) från diskmaskinens botten och rengör båda
sidor ordentligt.
7. Sätt tillbaka flatsilen (C) i diskmaskinens botten.
8. Sätt tillbaka grovsilen (A) i mikrofiltret (B) och tryck ihop dem.
9. Sätt tillbaka filtersystemet och lås det genom att vrida handtaget
medurs till stoppet. Kontrollera under detta moment att flatfiltret
inte sticker fram över diskmaskinens botten.
Observera!
Du får absolut inte använda diskmaskinen utan att samtliga silar
sitter på plats.
Felaktig eller bristfällig montering av silar kan påverka diskresultatet.
Försök ALDRIG att ta bort den
övre spolarmen.
Om matrester har täppt till hålen i
den övre spolarmen kan du ta bort
dem med en tandpetare.
MA40
31
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 32
Bruksanvisning
Om maskinen inte används under längre tid
Om maskinen inte skall användas under längre tid, rekommenderas
följande åtgärder:
1. Bryt strömmen till diskmaskinen och stäng vattenkranen.
2. Låt luckan stå på glänt för att därigenom undvika att dålig lukt
uppstår i maskinen.
3. Rengör maskinens invändiga delar.
Risk för frost
Om diskmaskinen placeras i ett uttrymme där det finns risk att
temperaturen kommer under 0°C, kan det hända, att kvarvarande
vatten i maskinen fryser och skadar delar i maskinen.
Obs! Maskinen är avsedd för att användas och förvaras vid normalt
rumstemperatur. Tillverkaren ansvarar inte för frostskador.
Flytt av maskinen
Om du skall flytta maskinen (vid flytt från huset o.s.v.), görs följande:
1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Lossa tillopps- och avloppsslangen.
4. Dra ut maskinen tillsammans med slangarna.
Undvik att lägga maskinen på sidan under transport.
32
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 33
Bruksanvisning
Om maskinen inte fungerar...
Vissa problem beror på bristfälligt underhåll och översyn och detta kan
lätt åtgärdas med hjälp av instruktionerna nedan innan du kontaktar
service på din ort.
...en blinkande felkod visas
Diskmaskinen startar inte eller stannar under driften. Samtliga knappar
är ur funktion förutom Start/Stopp-knappen. En eller flera
kontrollampor (se följande översikt) blinkar. Öppna luckan och utför de
kontroller som beskrivs nedan.
Felkod/ felsymptom
Möjlig orsak
Lösning
Vattenkranen är blockerad eller
tilltäppt med avlagringar.
Rengör vattenkranen.
Vattenkranen är stängd.
Filtret (där det finns) i den
gängade slangkopplingen på
vatteninloppsventilen är tilltäppt.
Tilloppsslangen är inte korrekt
placerad, är böjd eller
ihopklämd.
Öppna vattenkranen.
Rengör filtret i den
gängade
slangkopplingen.
Kontrollera
tilloppsslangen.
- Kontrollampan för
det pågående
diskprogrammets
knapp blinkar.
- Kontrollampan för
“programslut”
blinkar 2 gånger.
Maskinen tömmer
inte ut vatten.
Vattenlåset är blockerat.
Rengör vattenlåset.
Avloppsslangen är inte korrekt
placerad, är böjd eller
ihopklämd.
Kontrollera
avloppsslangen.
- Kontrollampan för
det pågående
diskprogrammets
knapp blinkar.
- Kontrollampan för
“programslut”
blinkar 3 gånger.
Överfyllnadsskyddet har ingripit.
Stäng vattenkranen
och kontakta service
på din ort.
- Kontrollampan för
det pågående
diskprogrammets
knapp blinkar.
- Kontrollampan för
“programslut”
blinkar 1 gång.
Maskinen tar inte in
vatten.
33
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 34
Bruksanvisning
När du har gjort dessa kontroller skall du stänga luckan och trycka ned
programknappen för diskprogrammet som avbröts av larmet. Diskprogrammet fortsätter från den punkt där det har avbrutits. Om felkoden
kvarstår, kontakta service på din ort.
Om andra kombinationer av felkoder visas som inte finns med i listan,
skall du kontakta service på din ort.
...diskmaskinen fungerar inte riktigt
Fel
Diskprogrammet
startar inte.
Maskinen avger ett
visslande ljud.
34
Möjlig orsak
Lösning
Luckan är inte ordentligt stängd.
Stäng luckan.
Stickkontakten sitter inte
ordentligt i vägguttaget.
Sätt i stickkontakten.
Säkringen har gått.
Byt ut säkringen.
Diskmaskinsmodeller med
senarelagd start:
Fördröjd start har valts till.
Det visslande ljudet är inte
direkt något fel.
Radera den fördröjda
starten om du vill
diska direkt.
Använd diskmedel av
annat fabrikat.
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 35
Bruksanvisning
...diskresultatet är inte tillfredsställande
Diskgodset är inte rent
●
●
●
●
●
●
●
●
Du har valt fel diskprogram.
Diskgodset har plockats in på så sätt att vattnet inte kan nå alla ytor.
Korgarna skall inte överbelastas.
Spolarmarna kan inte rotera fritt därför att diskgodset inte är
korrekt placerat.
Silarna i diskmaskinens botten är tilltäppta eller är inte korrekt
placerade.
Du har använt för lite eller inget diskmedel.
Om det finns kalkavlagringar på diskgodset är saltbehållaren tom,
eller vattenavhärdaren är inställd på fel nivå.
Avloppsslangen är inte korrekt monterad.
Saltbehållarens lock är inte ordentligt stängt.
Diskgodset är vått och matt
●
●
Det har inte använts spolglansmedel.
Spolglansmedelsbehållaren är tom.
Glasen och övrigt diskgods har ränder, vit- eller blåaktiga
fläckar
●
Reducera spolglansmedlets doseringsmängd.
Vattendroppar har torkat in på glas och övrigt diskgods
●
●
Öka spolglansmedlets doseringsmängd.
Diskmedlet kan vara orsaken. Kontakta diskmedelstillverkarens
kundtjänst.
35
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 36
Service
Service och reservdelar
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska
konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771 - 11 44 77 eller
via e-mail på vår hemsida www.aeg-hem.se.
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel 0771-76 76 76 eller via vår hemsida på
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återfösäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via
www.aeg-hem.se eller Gula Sidorna under rubrik Hushållsutrustning,
vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa
felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver
enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel
skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning (Mod.): . . . . . . . . . . .
RA07
Produktnummer (PNC): . . . . . . . . . . . . .
Mod.
.
Prod.N
.......
o. .......
.
Serienummer (S.N.): . . . . . . . . . . . . . . . .
Ser.
No.
.......
..
Inköpssdatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur och när uppträder felet?
36
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 37
Bruksanvisning
Tekniska data
Yttermåt
Bredd
Höjd med toppskiva
Höjd utan toppskiva
Max. djup
Max. djup med öppen lucka
Elanslutning:
Spänning
Totaleffekt
Säkring
Information om elanslutningen finns på typskylten
som är placerad på luckans inre kant.
Vattentryck
Min.
Max.
Kapacitet
45 cm
85 cm
82 cm
63 cm
118,5 cm
50 kPa (0.5 bar)
800 kPa (8 bar)
9 kuvert
Denna maskin är i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
- 73/23/EEG av 1973-02-19 (direktiv om lågspänning) och senare ändringar;
- 89/336/EEG av 1989-05-03 (direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet)
och senare ändringar.
37
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 38
Installation
Installation
AAllt elektriskt och VVS-arbete skall utföras av en behörig
fackman.
Ta bort allt förpackningsmaterial innan maskinen placeras på plats.
Placera om möjligt maskinen i närheten av en vattenkran och ett
avlopp.
Placering av diskmaskinen
(under arbets-eller diskbänk)
Vid behov du kan avlägsna maskinens toppskiva t. ex om maskinen
installeras under arbetsbänken om inbyggnadsmått motsvarar angivna
mått i bilden.
820
570600
Gör så här:
Ta bort maskinens toppskiva genom att
450
skruva ur de två bakre fästskruvarna.
Tryck bakifrån så att de fämre skårorna
IN04
glider ur sina fästen och lyft upp
toppskivan.
Justera fötterna med skruvarna tills maskinen står vågrätt. Beakta att
tillopps-, avloppsslangar samt elsladd kan röra sig fritt. Veck eller
hoptryckning får inte förekomma.
Bryt strömmen till diskmaskinen vid samtliga arbeetsmoment som
kräver tillträde till de invändiga komponenterna.
Apparaten skall vara lättåtkomlig för service även efter installationen.
Om diskmaskinen i framtiden skall användas fristående skall den
originala toppskivan återmonteras.
Den fristående diskmaskinens sockel kan inte justeras.
Nivåjustering
Korrekt nivellering är nödvändig för att luckan skall stänga och tätä
korrekt.
Luckan skall inte nudda vid någon av bänkens sidor när diskmaskinen
är korrekt nivellerad.
Justera fötterna tills diskmaskinen står vågrätt om luckan inte stängs
korrekt.
38
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 39
Installation
Vattenanslutning
Diskmaskinen kan anslutas till antingen varmt vatten (max. 60°C) eller
kallt vatten. Vi rekommenderar att maskinen kallvattenansluts.
Varmvattenanslutning är inte alltid effektivt på väldigt nedsmutsat
diskgods, eftersom det förkortar diskprogrammet.
Om du själv utför anslutningen ska fästmuttern på maskinens
inloppsslang skruvas på en 3/4" gas gänga eller på en specialanpassad
koppling av typ Ballo-Fix.
Vattentrycket skall ligga inom gränsvärdena som anges i tekniska data.
Det lokala vattenverket kan upplysa om vattnets genomsnittstryck.
Kontrollera att tilloppsslangen inte viks, kläms eller skadas vid
installationen.
Tillopps- och avloppsslangen kan vridas åt höger eller vänster för att
underlätta installationen med hjälp av låsmuttern. Låsmuttern skall
dras åt korrekt för att förhindra vattenläckage. (Observera! Kom
ihåg att INTE alla diskmaskinsmodeller har tillopps- och avlopsslang
med låsmutter. I detta fall kan installationen inte underlättas).
Om maskinen ansluts till nya rörledningar eller rörledningar som inte
har använts på en längre tid bör du låta vattnet rinna igenom dem i
några minuter innan tilloppsslangen ansluts.
Använd inte gamla anslutningsslangar som tidigare har använts till
en annan maskin.
Diskmaskinen är utrustad med säkerhetsanordningar för att förhindra
att diskvattnet rinner tillbaka till vattennätet. På så sätt är
diskmaskinen i överensstämmelse med gällande VVS-föreskrifter.
39
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 40
Installation
Tilloppsslang med säkerhetsventil
När tilloppsslangen med dubbelt hölje har anslutits, är
säkerhetsventilen placerad intill kranen. Med anledning av detta är
tilloppslangen endast trycksatt när vattnet rinner igenom.
Säkerhetsventilen stänger av vattentillförseln om tilloppsslangen
börjar att läcka under detta moment.
Tänk på följande i samband med anslutningen av
tilloppsslangen:
- Säkerhetsventilens elsladd finns inuti tilloppsslangen med dubbelt
hölje. Tilloppsslangen eller säkerhetsventilen får inte sänkas ned i
vatten.
- Dra ur stickkontakten omedelbart om tilloppsslangen eller
säkerhetsventilen är skadad.
- Tilloppsslangen med säkerhetsventil får endast bytas ut av
specialiserad personal eller service på din ort.
- Placera tilloppsslangen så att den aldrig är högre upp än
säkerhetsventilens nedre kant.
40
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 41
Installation
Avloppsanslutning
Avloppsslangen kan monteras på följande sätt:
1. Anslutning direkt till diskbänkens vattenlås. Se till att slangen går
upp under diskbänken. Detta förhindrar att smutsigt diskvatten från
diskhon rinner in i maskinen.
2. Använd den särskilda plastböjen för att hänga slangen över
diskbänkens kant (om den medföljer diskmaskinen).
3. Anslutning till vattenavlopp. Mindre invändig diameter än 4 cm får
inte användas.
Böjen skall placeras på en höjd av min. 30 cm och max. 100 cm från
diskmaskinens botten.
Tillopps- och avloppsslangen kan vridas åt höger eller vänster.
Kontrollera att slangen inte viks eller kläms vid installationen eftersom
detta kan helt eller delvis förhindra vattentömningen.
Diskbänkens propp får inte sitta i medan maskinen tömmer ut vattnet
eftersom det annars finns risk för häverteffekt och att vattnet rinner
tillbaka in i maskinen.
Avloppsslangen kan förlängas med max. 2 m. Förlängningsslangen skall
ha samma innerdiameter som originalslangen.
CS18
På samma sätt får vattenlåsets slangnippel inte ha mindre innerdiameter än originalslangen.
Observera!
Våra diskmaskiner är utrustade med en säkerhetsanordning för att
förhindra att smutsigt diskvatten rinner tillbaka in i maskinen.
Om diskbänkens vattenlås har en inbyggd backventil kan detta
förhindra diskmaskinens korrekta tömning.
Vi rekommenderar att backventilen tas bort.
41
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 42
Installation
Elanslutning
Information om elanslutningen ges av typskylten på luckans inre kant
till höger.
Kontrollera följande innan stickkontakten sätts i vägguttaget:
1. Nätspänningen och märkströmmen på installationsplatsen skall
motsvara märkspänningen och -strömmen enligt typskylten.
2. Mätaren, säkringarna, elnätet och vägguttaget skall klara maskinens
max. belastning. Kontrollera att stickkontakten passar i det jordade
vägguttaget utan användning av någon adapter. Om nödvändigt
skall vägguttaget bytas ut.
Dra ur stickkontakten för att bryta strömmen till maskinen.
Viktigt!
Vägguttaget skall vara lättåtkomlig även efter installationen.
Kontakta service på din ort om elsladden skall bytas ut.
Maskinen skall jordanslutas enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Tillverkaren ansvarar inte för eventuella fel och skador som har
uppkommit på grund av försummelse av säkerhetsföreskrifterna.
42
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 43
Föreskrifter för test av maskinen
Föreskrifter för test av maskinen
Test enligt EN 60704 skall genomföras med max. diskmängd och
testprogrammet (se Programöversikten).
Test enligt EN 50242 skall genomföras efter påfyllning av salt- och
spolglansmedelsbehållaren och med testprogrammet (se
Programöversikten).
Diskmängd:
9 standardkuvert
Justering av spolglansmedelsnivå:
Läge 4 (typ III)
Diskmedelsmängd:
5 g + 20 g. (typ B)
Placering av diskgods i
överkorgen
utan mindre skål och
salladsskål
Placering av diskgods i
överkorgen
med mindre skål och
salladsskål
Placering av diskgods i
underkorgen
Placering av bestickkorgen
Kopphyllorna: läge A
43
152959 42/sv
21-01-2005
14:46
Pagina 44
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt
skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar,
tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över
150 länder runt hela världen.
AEG Hem & Hushåll
S-105 45 Stockholm
www.aeg-hem.se
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
01/05
Med reservation för ändringar
152959 42/0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising