Electrolux | ESF673 | User manual | Electrolux ESF673 Kullanım kılavuzu

Electrolux ESF673 Kullanım kılavuzu
B u l a fl › k
M a k i n e s ›
KULLANIM EL K‹TABI
Model ESF 673
152977 59/0
TR
‹çindekiler
Kullanıcı için
Montaj
Önemli emniyet bilgileri
3
Cihazın Tanımı
4
Kontrol Paneli
5
Kullanım Öncesi
Su yumuflat›c›s›n›n ayarlanması
Tuz ile doldurma
Parlat›c›
6
6
7
8
Cihaz›n›z›n Kullan›m›
Cihazınızın Yüklenmesi
Üst Sepet yüksekli¤inin ayarlanması
Deterjan Kullanımı
9
9
10
11
‹puçları ve tavsiyeler
12
Yıkama programları
13
Çalıfltırma Sırası
14
Temizlik ve Bakım
‹ç Kısımların Temizli¤i
Filtrelerin Temizlenmesi
Dıfl Kısımların Temizli¤i
Makinanın Kullanılmayaca¤ı Zamanlar
Donmaya Karflı Önlemler
Makinenin Taflınması
15
15
15
16
16
16
16
Arızalar ve Çözümlari
Servis ve yedek parçalar
17
18
Test için ipuçlar›
Teknik Özellikler
19
19
Montaj Talimtlar
Su Girifl Ba¤lantıları
Su Çıkıfl Hortumu Ba¤lantısı
Elektrik Ba¤lantısı
Üst Tablan›n ayarlanmas›
Bir tezgah alt›na yerlefltirilmesi
Yükseklik ayar›
Kullan›m Klavuzundaki ‹flaretlerin anlamlar›
Kullan›m K›lavuzunun iç bölümüde afla¤›daki iflaretler size rehberlik edecektir.
Emniyet talimatlar›
1. 2. 3.
‹fllemleri ad›m ad›m gösterir
‹p uçlar› ve tavsiyeler
Çevre bilgileri
2
20
20
21
21
22
22
22
Önemli emniyet bilgileri
Bu Kullanım Kılavuzunun cihazla birlikte ileride bir baflvuru kayna¤ı olarak kullanmak için saklayınız. Cihaz
satıldı¤ında, baflka birisine devredildi¤inde, evinizden yada cihazınızdan ayrıldı¤ınızda cihazın yeni
sahibinin cihaz ile ilgili olarak konulara vakıf olması için kitapçı¤ı ve ilgili emniyet bilgilerini cihazla birlikte
bırakınız.
Bu bilgiler emniyetinizi düflünerek verilmifltir. Cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce dikkatle
okumalısınız.
Cihazın Yerlefltirilmesi
●
Bu cihaz a¤ırdır. Taflırken ettirirken dikkat
edilmelidir.
●
Yükleme ve boflaltmayı tamamladı¤ınızda kapıyı
kapatınız çünkü açık kapı tehlikeli olabilir.
●
Açık kapıda oturmayınız ya da ayakta durmayınız.
●
Teknik Özelliklerini de¤ifltirmek ya da üründe
de¤ifliklik yapmak tehlikelidir.
●
Kullanımdan sonra cihazı elektri¤ini kesiniz ve su
girifl muslu¤unu kapatınız.
●
Cihazınızın elektrik kablosu üzerinde
durmadı¤ından emin olunuz.
●
●
Bu cihazın montajı için gerekli herhangi bir elektrik
ifli kalifiye bir elektrikçi ya da uzman tarafından
yapılmalıdır.
Alt kapı tekmeli¤ini ve mentefle bölümünü
temizlerken dikkat edin çünkü açıkta kalan metalik
uçlar tehlikeli olabilir.
●
Bu ürün sadece Electrolux Yetkili Servis personeli
tarafından servise alınmalı ve sadece orijinal yedek
parçalar kullanılmalıdır.
●
Hiç flekilde makineyi kendi bafl›n›za onarmaya
teflebbüs etmemelisiniz. Deneyimsiz flahıslar
tarafından yapılan onarımlar yaralanmalara ve
arızalara sebebiyet verebilir. Electrolux Yetkili
Servisine baflvurunuz. Daima orijinal yedek parça
kullanılmasında ısrar ediniz.
●
Bu cihazın montajı için gerekli herhangi bir sıhhi
tesisat ifli kalifiye bir sıhhi tesisatçı ya da uzman
tarafından yapılmalıdır.
Çocukların Emniyeti
●
●
●
Bu cihaz yetifller tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıfltır. Çocukların cihazın kontrol
dü¤melerini kurcalamasına ve cihazla oynamasına
izin verilmemelidir.
Çevrenin Korunması
Çevrenin korunumu ile ilgili olarak
Çocuklar tüm ambalaj malzemelerinden uzak
tutulmalıdır.
●
Deterjanları çocukların eriflmeyece¤i emniyetli
yerlerde muhafaza ediniz.
●
Yerel idare ya da Çevre Sa¤lık Dairesinden bu
cihazın tekrar kullanımını sa¤layabilecek tesisler
olup olmadı¤ını ö¤reniniz.
●
E¤er cihaz hurdaya ayrılacaksa elektrik kablo
ba¤lantısını ve çocukların oyun esnasında içine
girip kilitli kalmasını önlemek açısından kapı kilidini
sökünüz.
●
Ülkenizin düzenli olmasına yardımcı olunuz ve eski
cihazı imha ederken yasal atık bölgelerini
kullanınız.
Kullanım Esnasında
●
Petrol, boya, çelik ve demir parçaları,aflındırıcı
maddeler ya da alkali kimyasallar tarafından
kirlenen maddeler lavaboda yıkanmalıdır.
●
Cihaz çalıflmakta iken hiçbir flekilde kapıyı
açmamalısınız. Kapıyı açmadan önce cihazı
kapatmalısınız.
●
Sadece bulaflık makinasında kullanım için
tasarlanmıfl deterjanları kullanınız.
●
Dikey pozisyonda muhafaza edilen uzun ve keskin
bıçaklar potansiyel tehlike teflkil ederler.
●
Çatal-bıçak sepetindeki uzun et bıça¤ı gibi uzun
ve/veya keskin maddeler üst sepet içine yatay bir
flekilde yerlefltirilmelidir.
3
ile i aretli olan malzemeler tekrar kullanılabilir.
Cihaz›n Tan›m›
14
1
2
3
13
12
11
4
10
5
6
9
8
7
IN68
1.
Su sertli¤i ayar›
2.
Seviyelendirme Ara Levhalar›
3.
Üst Sepet Stoperi
4.
Tuz Kab›
5.
Büyük Filtre
6.
Deterjan Bölmesi
7.
Kontrol Paneli
8.
Bilgi Etiketi
9.
Parlat›c› Bölmesi
10. Merkezi Filtre
11. Alt Püskürtme Kolu
12. Üst Püskürtme Kolu
13. Üst Sepet
14. Üst tezgah
4
Kontrol Paneli
1.
Açma / Kapama gösterge
Lambası
2.
Açma / Kapama dü¤mesi
3.
Ana yıkama sıcaklık dü¤meleri
8.
Program Seçme Dü¤mesi
9.
Program Akıfl Göstergesi
Program ilerledikçe program seçme
dü¤mesi o andaki yıkama adımını
göstermek için döner.
Ön yıkama/durulama ve saklama
4.
Yıkama
"Yarım Yük " (Tek Sepet Yıkama)
dü¤mesi
So¤uk suyla durulama
Bu dü¤meye basarak yıkama her ikisi
sepet yerine sadece alt sepette
yapılacaktır.
Bu seçenek sadece birkaç bulaflı¤ın
yıkanması gerekti¤inde faydalı ve
ekonomiktir.
Tüm bulaflıkları sadece alt sepete
koymayı unutmayınız.
5.
Tutamak
6.
Tuz ikaz göstergesi
7.
Program ‹flareti
Sıcak suyla durulama
Kurutma
10. Program kılavuzu
5
Kullanm›m Önces›
Bulafl›k y›kama makinan›z› ilk defa
kullanmadan önce:
1. elektrik ve su ba¤lant›lar›n›n montaj talimatlar›na
uygun oldu¤undan emin olunuz
2. bütün ambalajlar› cihaz›n içinden ç›kar›n›z
3. su yumuflat›c›s›n› koyunuz
4. tuz bölmesini doldurunuz
5. parlat›c› gözünü doldurunuz
6. “Durula ve Tut” programını çalıfltırınız.
Su sertli¤i
Su yumuflat›c›s›n›n ayarlanmas›
Bulafl›k makinas›, cihaz›n çal›flmas›na zarar veren ya
da olumsuz etkide bulunan sudaki mineralleri ve
tuzlar› gidermek için tasarlanm›fl olan bir su
yumuflat›c›s› ile donat›lm›flt›r.
Bu tuzlar›n miktar› ne kadar fazla ise, suyunuz o kadar
serttir.
Su sertlei¤i eflde¤er derecelerle, örne¤in Alman,
Frans›z derecesi ve bir milyondaki pay olarak ölçülür.
Alman
(°dH)
Frans›z
0-4
5 - 11
12 - 22
23 - 34
35 - 45
46 - 50
0-8
9 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 90
PPM
Seviye
Tuz
kullan›m›
0 - 80
81 - 200
201 - 400
*
1
2
3
4
5
hay›r
evet
evet
evet
evet
evet
(°TH)
401 - 600
601 - 800
801 - 900
E¤er suyunuzun sertli¤i 1 seviyesinin alt›nda
ise yumuflak say›l›r ve bu nedenle tuz gerek
yoktur.
Bu durumda su yumuflat›c›n›z›n seviyesini
tuz kullanmaks›z›n 1’e ayarlay›n›z.
Kontrol panelindeki tuz gösterge ›fl›¤› makine
aç›k iken sürekli yanar vaziyette kalacakt›r.
Yumuflat›c›, bulundu¤unuz bölgedeki suyun sertli¤ine
göre ayarlanmal›d›r. Yerel Su ‹flleri Müdürlü¤ünüz
bölgenizdeki suyun sertli¤i konusunda size bilgi
verebilir.
Bulafl›k makinas› fabrikada 2 seviyesine ayarlanm›flt›r.
Bu seviye bölgeniz için uygun de¤ilse, yumuflat›c›
ayarlanmal›d›r.
Bir tornavida ile, makinan›n üst köflesindeki seçiciyi,
istenilen seviye iflarete karfl›l›k gelinceye kadar
çeviriniz.
3
4
Su yumuflat›c›s›n›n ayarlanmas›
5
2
2
6
1
AA05
Tuz ile doldurma
Özellikle bulafl›k makineleri için haz›rlanm›fl
tuzlar› kullan›n›z.
Bulafl›k makineleri için haz›rlanmam›fl olan
tüm di¤er tuz çeflitleri, özellikle sofra tuzu,
su yumuflat›c›naza zarar verecektir.
Y›kama programlar›ndan birini tamamen
bafllatmadan hemen önce sadece tuz
doldurunuz. Böylece her hangi bir süre
zarf›nda makinen›n alt›nda kalan ve
afl›nmaya sebebiyet verebilecek saç›lm›fl
olan tuz taneleri ya da tuzlu auyu
önleyecektir.
Dolum için
1. Tuz doldurmak için tuz kab›n›n kapa¤›n› ç›kar›n›z.
2. Kab›n içine 1 litre su boflalt›n›z (bu sadece ilk
kez tuz dolumu yap›lmadan önce gereklidir).
3. Verilmifl olan huniyi kullanarak kap dolana kadar
içine tuzu boflalt›n›z. Tuzu doldururken üniteden su
taflarsa endiflelenmeyin bu gayet normaldir.
LE
SA LT
SA LZ
SA L
SE
4. Conta ve difller üzerinde tuz taneleri
kalmad›¤›ndan emin olduktan kapa¤› tak›n›z.
5. Kapa¤› s›k› bir flekilde çevirerek kapat›n›z.
Tuz kab› periyodik olarak üst seviyeye kadar
doldurulmal›d›r.
SR06
Tuzun bitti¤ini haber vermek için kontrol panelindeki
tuz gösterge ›fl›¤› yanar.
Kontrol paneli üzerindeki tuz göstege ›fl›¤›
tekrar tuz dolmu yap›ld›ktan sonra bulafl›k
makinesinin çal›flt›¤› varsay›larak 2-6 saat
yanar vaziyette kal›r.
E¤er sizler tuzu daha uzun süre için
kullanacaksan›z bu süre daha uzun sürebilir.
Makinenin çal›flmas› bu durumdan
etkilenmez.
7
Parlat›c›
Parlat›c› durulama iflleminin en son durulama
ad›m›nda ve acele edilmeden otomatik bir flekilde
ilave edilir. Kap› içine yerlefltirilmifl olan deterjanparlat›c› ayar›na ba¤l› olarak 16 - 40 bulafl›k y›kama
program› için yaklafl›k 110 ml’lik parlat›c› kapasitesine
sahiptir.
Parlat›c›n›n Doldurulmas›
1. Kapa¤› (A) saat yönünün tersi istikamette çevirerek
kab› aç›n›z.
2. Kap tamamen dolana kadar parlat›c› ilave ediniz.
Gösterge (B) tamamen sönecektir.
A
3. Gösterge lambas› yand›¤›ndaa parlat›c› Bölme
kapa¤›n› kapat›n›z.
BR01
Her doldurmadan sonra kapa¤›n kapat›ld›¤›ndan
emin olunuz.
S›v› deterjan› durulama ünitesine dökmeyiniz. Bir
sonraki y›kamada afl›r› köpüklenmeyi önlemek için,
saç›lan durulama maddesini emici bir parlat›c›y› bir
bez ile siliniz.
Doz Ayar›
x 6 5 4 3
2 1
m
a
B
BR03
Elde edilen y›kama ve kurulama sonuçlar›na göre
parlat›c› doz ayar›n› 6 pozisyonlu selektör (C)
vas›tas›yla yap›n›z. (Pozisyon 1 = Min. doz, Pozisyon
6 Max. doz).
Y›kama sonunda bulafl›klar üzerinde su ya da deterjan
kal›nt›s› varsa dozu kademeli olarak artt›r›n›z.
Bulafl›klar üzerinde kaygan beyaz›ms› çizikler olursa
doz ayar›n› düflürünüz.
BR02
8
x
6 5 4 3
2 1
m
a
C
Cihaz›n›z›n Kullan›m›
Cihazınızın Yüklenmesi
Bulaflıkları makinenin içine yerlefltirmeden önce
filtrelerin tıkanmasını önlemek ve dolayısıyla
makinenin çalıflmasını yavafllatmamak için herhangi
bir yiyecek artı¤ı varsa çıkarınız.
Sepetin aralıklarından düflebilecek çok
küçük maddeleri doldurmayınız
UI50
Kapıyı açınız ve bulaflıkları doldurmak için sepetleri
dıfları kaydırınız.
Alt Sepet
Alt sepete uzun saplı tencere, tencere kapakları,
tabaklar, salata taba¤ı, çatal bıçak takımını vb.lerini
yerlefltiriniz.
Servis bulaflıkları ve büyük kapaklar üst püskürtme
kolunun serbestçe dönmesini engellemeyecek flekilde
sepetin kenar tarafına yerlefltirilmelidir.
UI47
Alt sepetin sivri uçlu arka sıraları çanak, çömlek,
kaselerin yerlefltirilmesi için kolayca alçılatılabilir.
Sivri uçlu bölümün seviyesini düflürmek :
- Hafifçe yukarı do¤ru çekiniz ve kendili¤inden afla¤ı
inmesine müsaade ediniz.
- Yine aynı duruma gelmesini sa¤lamak için tekrar
sadece yukarı do¤ru çekiniz.
Çatal Bıçak Takımı Sepeti
UI43
Dikine do¤ru yerlefltirilmi uzun saplı bıçaklar
potansiyel olarak tehlikelidir. Uzun ve/veya
keskin çatal bıçaklar söz gelimi uzun et
bıça¤ı üst sepete yatay bir flekilde
yerlefltirilmelidir. Kesici aletleri yerlefltirirken
ya da çıkarırken dikkat edilmelidir.
Çatal bıçak takımı sapları afla¤ı do¤ru bakan portatif
çatal bıçak sepetine yerlefltirilmelidir. E¤er saplar alt
püskürtme kolunu engelleyecek flekilde sepetin
altından çıkıntı yaparsa çatal bıçak takımını sepetin
sapı yukarı bakacak flekilde yerlefltiriniz.
Birbirlerine yapıflmasını önlemek için kavıkları di¤er
çatal bıçak takımı arasına yerlefltiriniz.
Çatal bıçak takımı sepetini alt sepetin ya soluna ya da
sa ına yerlefltiriniz.
En iyi sonucu almak için size verilmifl olan çatal bıçak
takımı ızgarasını tavsiye ederiz (E¤er ölçü ve boyutları
uygun ise)
UI42
9
UI44
Üst Sepet
Üst sepet tabaklar (24 sm çapa kadar tatlı tabakları,
çorba kaseleri, akflam yeme¤i tabakları) salata tabakları,
fincan ve bardaklar için tasarlanmıfltır.
E¤er bulaflıklar üst sepete yerlefltirilirlerse öne do¤ru
e¤melisiniz.
Bulaflıkları afla¤ı katlamalı fincan raflarına ve altına
diziniz böylece su tüm yüzeylere ulaflabilir.
Hafif bulaflıklar (plastik kaseler vb.leri) üst sepete
yerlefltirilmeli ve dizilmelidir böylece yerinden
oynamaları önlenmifl olur.
US47
Kapıyı kapatmadan önce püskürtme kollarının
serbestçe döndü¤ünden eminolunuz.
US70
Üst sepetin yüksekli¤inin
ayarlanması
Büyük tabakları (27 sm ila 31 sm çaplara haiz)
yıkadı¤ınızda üst sepeti yüksek pozisyona aldıktan
sonra alt sepetin içine koyabilirsiniz.
A
Daha yüksek pozisyonu afla¤ıdaki flekilde
sa¤layabilirsiniz:
1. Üst sepetin ön ray stoperlerini (A) öne do¤ru hareket
ettiriniz ve sepeti dıfla do¤ru sürünüz.
2. Sepeti daha yüksek pozisyonda tekrar sabitleyiniz ve
stoperleri (A) tekrar orijinal pozisyona getiriniz.
RC01
Üst sepet yüksek pozisyonda iken çap olarak
20 cm’ye kadar olan tabaklar sı¤abilir ancak
yükseltilmifl fincan raflarını kullanmanız
mümkün olmayacaktır.
Makinenizi doldurduktan sonra, kapıyı her
zaman kapalı tutunuz, çünkü açık kapı tehlikeli
olabilir.
10
Deterjan Kullanımı
Sadece bulaflık makineleri için hazırlanmı
olan deterjanları kullanınız
E¤er toz deterjan kullanıyorsanız
afla¤ıdaki ifllemleri uygulayınız.
1. Tırna¤ı (D) çekerek da¤ıtıcı kapa¤ını açınız.
2. “Yıkama Programları” flemasında tavsiye edilen
miktarlara uygun olarak deterjan ilave ediniz. Tüm
deterjanlar aynı olmadı¤ından paketin üzerindeki
talimatları okuyunuz.
D
3. Kapa¤ı daima kapalı tutunuz.
4. E¤er ön yıkama programını uyguluyorsanız
da¤ıtıcının deli¤inden yeterli miktarda deterjan
ilave ediniz.
“Yıkama Programları” tablosunda belirtilen
miktarda deterjan ilave etti¤inizden emin olun.
M
M IN
AX
DE07
Tablet fleklinde deterjan kullanıyorsanız
afla¤ıdakileri uygulayınız :
1. Tüm programlar için: deterjan bölmesinin içine 1
tablet yerlefltiriniz.
2. Kapa¤ı daima kapalı tutunuz.
3. Ön yıkamalı tüm programlar için: deterjan
bölmesinin kapa¤ına bir tablet daha yerlefltiriniz.
Yetersiz miktarlarda deterjan kötü yıkamaya
yol açaca¤ı gibi aflırı miktarda deterjan ise
daha iyi bir yıkama elde edilmesini
sa¤lamayacaktır ve dahası deterjan israfına
yol açacaktır. Gerekli miktarın kullanımı aynı
zamanda kirlili¤i de azaltacaktır.
DE02
Enzimli Yo¤un Deterjanlar
Bu yo¤un tozlarda çevre dostu olmayan parçaların
yerine do¤al olanlar ve di¤er biyolojik açıdan
arındırılmıfl maddeler kullanılmıfltır.
Enzimler 50° gibi düflük derecede tam kir çözücü
gücünü harekete geçirirler.
Bio programları seçerek, 65°C programları ve normal
deterjanlar ile elde edilebilen aynı yıkama sonuçlarını
elde edebilirsiniz.
Bu yeni yo¤un tozlar genellikle fosfatdan
arındırılmıfllardır.
11
‹puçlar› ve tavsiyeler
Enerji tasarrufu
Bulaflık Makineleri için uygun
olmayan maddeler
Her ö¤ünden sonra bulaflıkları anında makineye
yerlefltiriniz ve bulaflık makinesi tamamen dolduktan
sonra yıkama ifllemine bafllayınız.
Afla¤ıdaki maddeler bulaflık makinesi içinde
yıkanmamalıdır (bulaflık makinesinde yıkanabilir
belgesine sahip olanlar hariç)
E¤er gerekirse “Ön Yıkama” (Dufl) programını
çalıfltırabilirsiniz (bakınız “Yıkama Programları”)
böylece komple yıkama programını çalıfltırmak için
beklerken herhangi bir yiyecek artı¤ı kurumaz. Akan
su altında bulaflıklara ön yıkama yapmayınız.
- A¤aç ya da boynuz kulplu ya da yapıflkanlı çatal
bıçak takımı
- Bronz çatal bıçak takımı
- A¤aç kulplu tencereler
- Aliminyum çömlekler
En iyi yıkama sonucu
- Kristal çömlekler
Makineyi doldurmadan önce tüm yiyecek kırıntılarını
ve çok kirli tabak ve çanakları temizleyiniz.
- Kurflunlu bardaklar
Uzun saplı tencere, fincan ve bardaklar vb.leri yukarı
do¤ru yerlefltiriniz.
- Antik ya da ince dekoratifli porselen
‹ç bükey ve dıfl bükey yüzeyli olanları e¤ik yerlefltiriniz
böylece su kolayca hareket edebilir.
Belirli dekoratif nesneler bulaflık makinesi içinde
yıkandı¤ında renkleri çıkabilir.
Bulaflıklar arasında mümkün oldu¤unca uzak
mesafeden kaçınınız.
Bulaflık makinesinde yıkanabilir garantiye sahip
olmayan kristal çömlekler ve plastik nesneler el ile
yıkanmalıdır.
- Plastik maddeler
Bazı belirli bardak türleri bir bulaflık makinesinde bir
çok kez yıkandıktan sonra matlaflabilirler.
Gümüfl çatal bıçak takımı ve paslanmaz çelik çatal
bıçak takımı arasında kimyasal bir reaksiyon oluflabilir.
Tedbir olarak bunları bir arada yıkamayınız.
Demir ve döküm demir nesneler paslanabilir ve di¤er
maddeleri lekeleyebilir.
Aliminyum kararma, bakır, kalay ve prinç leke bırakma
e¤ilimi gösterirler.
E¤er flüphe duyarsanız maddenin üreticine
danıflınız. Yeni maddeler satın aldı¤ınızda
bulaflık makinesinde yıkanma garantisi
oldu¤undan emin olunuz.
12
Y›kama Programlar›
Program
Kir Derecesi
Ve
Yükleme türü
Yo¤un 70°C
A¤›r Kir.
Çanak Çömlek
Çatal Biçak, Kase
Normal 65°C
ön y›kamal›
Normal Kir.
Çanak Çömlek
Çatal Biçak, Kase
Normal 65°C
ön y›kamas›z
Hafif Kir.
Çanak Çömlek
Çatal Biçak, Kase
* BIO 50°C
ön y›kamal›
Normal Kir.
Çanak Çömlek
Çatal Biçak, Kase
BIO 50°C
ön y›kamas›z
** H›zl›
50°C
Programlay›c›
n›n bafllama
pozisyonu
A
A
Önerilen deerjan
miktar›
Y›kama
70°
+
Aç›k / Kapal›
Aç›k / Kapal›
20 g
25 g
Çevrim tan›m›
Ön Y›kama
10 g
S›cak Ön Y›kama
70°’ye kadar anay›kama
2 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
5g
So¤uk Ön Y›kama
65°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
/
65°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
B
Aç›k / Kapal›
A
50°
+
Aç›k / Kapal›
25 g
5g
So¤uk Ön Y›kama
50°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
Hafif Kir.
Çanak Çömlek
Çatal Biçak, Kase
B
50°
+
Aç›k / Kapal›
30 g
/
50°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
Hafif Kir.
Çanak Çömlek
çatal biçak tak›m›
C
50°
+
Aç›k / Kapal›
30 g
/
50°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
/
1 so¤uk durulama
(Yiyecek kar›n›t›lar›n›n
birbirine yap›flmas›n›
Önlemek için)
Durula ve Tut
Herhangi bir K›smi
Yükleme (Gün
içinde daha sonra
tamamlanacak)
Yar›m Yük
(Tek Sepet)
Normal Kir.
Çanak Çömlek
Çatal Biçak, Kase
B
Yar›m Yük
(Tek Sepet)
Hafif Kir.
Çanak Çömlek
Çatal Biçak, Kase
C
*
Gerekli
tufllar
D
Aç›k / Kapal›
30 g
/
+
Aç›k / Kapal›
20 g
/
50°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
Aktif kurutuma
+
Aç›k / Kapal›
20 g
/
50°’ye kadar anay›kama
1 so¤uk durulama
1 s›cak durulama
EN 50242 için test program› (bak›n›z “Test için ‹puçlar›”).
** Bu tam dolu hafif kirli bulafl›klar, bardaklar ve çatal b›çak tak›m›n›n tam h›zl› y›kanmas› için özel bir programd›r
(kaseler hariç). Böylece onlar› tekrar kullanabilirsiniz.
13
Çal›flt›rma S›ras›
1.
8.
Filtrelerin Kontrol Ediniz
Açma/kapama dü¤mesine basınız.
Temiz ve düzgün olarak yerlefltirildi¤inden emin
olunuz (Temizlik ve Bakım kısmına bakınız).
2.
Açma/kapama gösterge ıflı¤ı yanacaktır ve
makine çalıflacaktır.
E¤er yıkama programını durdurmak isterseniz
bu dü¤meye tekrar basınız.
‹çindeki tuz ve parlatıcıyı
kontrol ediniz.
9.
3.
Programın sonunda bulaflık makinesi otomatik
oarak duracaktır.
Herhangi bir yemek artı¤ı varsa temizleyiniz.
Açma/kapama gösterge ıflı¤ı açma/kapama
dü¤mesi basılana kadar açık kalır.
Üst sepeti dıfla do¤ru çekiniz ve tabak, kap,
bardak ve fincan vb.leri içine diziniz.
10. Bulaflık makinesinin kapatılması
Sepetleri yerlerine sürünüz.
Bulaflık makinesini açma/kapama dü¤mesine
basarak kapatınız ve kapa¤ını açınız.
E¤er Yarım Yük (Tek Sepet) yıkama programını
seçtiyseniz keskin ve sivri parçaları sadece alt
sepete koyunuz.
4.
Püskürtme Kollarının serbestçe
döndü¤ünden emin olunuz
5.
Deterjan Bölmesine deterjan
koyunuz
Bulaflıkları çıkarmadan önce bekleyiniz,
böylelikle daha az sıcak olacaklar ve kuruma
daha iyi olacaktır.
‹lk önce alt sepeti sonra üst sepeti boflaltınız.
Bu üst sepettten suyun alt sepetin üstüne
damlamasını önleyecektir.
Yıkama Programı sona erdi¤inde bulaflık
makinesinin fiflinin çekildi¤inden ve su
muslu¤unun kapalı oldu¤undan emin
olunuz.
Makinenin çalıflması esnasında kapının
açılmaması tavsiye edilir., bununla birlikte
e¤er kapı açılırsa bir emniyet cihazı
makinenin durmasını temin eder.
“Yıkama Programları” flemasında belirtilen
dozaj miktarına göre da¤ıtıcı içine gerekli
deterjen miktarını ilave ediniz.
Deterjan da¤ıtıcı kapa¤ını kapatınız.
7.
Yıkama programının sonunda
Bulaflıkların Doldurulması
Alt sepeti dıfla do¤ru çekiniz ve çorba kabı,
tabak ve çatal bıçak takımını içine diziniz.
6.
Programı bafllatınız.
Bulaflık Makinasının Kapa¤ını
kapatınız
Önemli
Sıcak faz esnasında ya da program biter
bitmez e¤er kapı açılırsa dikkat edilmelidir
çünkü buhar taflması meydana gelebilir.
Programı ayarlayınız
Program seçicisini saat yönünde seçmek
istedi¤iniz programın harfi kontrol panelindeki
program iflaretine karflılık gelene kadar
çeviriniz.
E¤er gerekirse “Yıkama programları”
çizelgesindeki talimatlara göre ana yıkamanın
sıcaklı¤ını seçiniz (Gerekli program
dü¤meleri'ne bakınız).
14
Temizlik ve Bak›m
‹ç Kısımların Temizli¤i
Kapı, deterjan ve durulama ünitesi çevresindeki
sızdırmazların nemli bir bezle temizlendi¤inden emin
olunuz.
Her 3 ayda bir bulaflık yerle tirmeksizin 65°C yıkama
programını deterjan kullanarak çalıfltırmanızı öneririz.
Merkezi Filtrenin Temizlenmesi
(Her Bir Yıkama Sonrası)
Yiyecek artıkları ark filtresi (A) içine birikebilir ve su
basıncıyla temizlenmelidir.
Tahliye filtresinin çıkarılması
Basit bir flekilde el ile dıfla do¤ru çekiniz.
A
Bir kez temizlendi¤inde yerine oturana kadar filtreyi
geriye do¤ru iterek orijinal pozisyonuna getiriniz.
MA04
MA19
Büyük Filtrenin Temizlenmesi
(Her Ay)
E¤er gerekli olursa bir fırça kullanarak büyük filtreyi
(B) her iki tarafa su basıncı uygulayarak temizleyiniz.
Büyük filtrenin sökülmesi
90°
B
1. Yukarı do¤ru çekerek (C) kolonunu sökünüz.
C
2. (C) kolonunu saat yönünün tersi istikametine 90°
çeviriniz ve filtreyi sürerek çıkarınız.
MA05
MA20
3. Temizleme ifllemini yaptıktan sonra yukarıdakilerin
tersini uygulayarak filtreyi yerine yerlefltiriniz.
4. Filtrenin orijinal yerinde oldu¤undan emin olun.
Tahliye filtresinin kulbu cihazın önüne do¤ru
bakıyor olmalıdır.
MA21
Bulaflık makinesi filtresi kullanılmamalıdır.
Filtrelerin düzgün olmayan konumları
yıkamanın verimini düflürecektir. Makinenin
düzgün olarak çalıflmasını sa¤lamak için
filtrelerin temizlenmesi hayati önem taflır.
15
MA18
Dıfl Kısımların Temizli¤i
Makinenin dıfl yüzeylerini ve kontrol panelini yumuflak
ve nemli bir bezle temizleyiniz. E¤er gerekirse sadece
nötr deterjanlar kullanınız. Çizici ürünler, ovma telleri
ya da çözücüler (aseton, trikloreethilen vb...)
kullanmayınız.
Makinanın Kullanılmayaca¤ı
Zamanlar
E¤er makinenizi herhangi bir süre kullanmayacaksanız
afla¤ıdakileri yapmanız önerilir:
1. Cihazın fiflini çekili tutunuz ve daha sonra da suyu
kapatınız.
2. Parlatıcı bölmesini doldurunuz.
3. Kötü kokular meydana gelmesini önlemek için
kapıyı hafifçe aralık bırakınız.
4. Makinenin içini temiz bulundurunuz.
Donmaya Karflı Önlemler
Makineyi ortam sıcaklı¤ın 0°C nin altında oldu¤u
yerlere yerlefltirmekten kaçınınız.
E¤er bu mümkün de¤ilse makinenin içini boflaltın,
cihaz kapısını kapatın, su girifl hortumunun
ba¤lantısını çıkarınız ve içini boflaltın.
Makinenin Taflınması
E¤er makineyi taflımak zorundaysanız ( taflınırken
vb......)
1. Fiflini çıkarınız.
2. Su muslu¤unu kapatınız.
3. Su girifl ve tahliye hortumlarını sökünüz.
4. Makineyi hortumlarla birlikte çekiniz.
Nakliye esnasında makinenin e¤ilmesinden kaçınınız.
16
Ar›zalar ve Çözümleri
Basit bakım ihmali ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen belirli problemler Yetkili Servisin ça¤rılmasına gerek
olmaksızın da çözülebilir.
Yetkili Servisi ça¤ırmadan önce lütfen afla¤ıdaki kontrolleri yapınız.
Belirti
Çözüm
Makine çal›flmıyor
●
●
●
Makine su almıyor
●
●
●
●
Kapı düzgün olarak kapatılmamıfltır.
Fifl prize iyice takılmamıfltır.
Elektrik hatlarında bir arıza vardır.
Su muslu¤unun açık oldu¤undan emin olun.
Ana su boru hattının kapalı olmadı¤ından emin olunuz.
Su girifl hortumu ezilmifl ya da e¤ilmifl olabilir. Hortumu düzeltiniz.
Su girifl hortumu bloke olmufl olabilir. Suyu kapatınız ve filtreyi
temizleyiniz.
Filtreler t›kanm›flt›r
●
Filtreleri temizleyin (Bakım ve temizlik) bölümüne bakınız.
Bulaflık Makinesi
su boflaltm›yor
●
Tahliye hortumu ezilmifl ya da e¤ilmifl olabilir. Hortumu düzeltiniz.
Lavabo tıkanmıfl olabilir. Tıkanıklı¤ı gideriniz.
Tahliye hortumu uzatması düzgün de¤ildir. Atı¤a ba¤lantı için ilgili
talimatları okuyunuz.
Tahliye hortumunun sonunda tahliye deli¤i yoktur.
●
●
●
Makine Gürültülü
çal›fl›yor
●
●
Bulaflıklar birbirlerine çarpıyordur, “Makinenin Doldurulması”
bölümüne bakınız.
Püskürtme kolları bulaflıklara çarpıyordur. “Makinenin
Doldurulması” bölümüne bakınız.
Kapı zor kapan›yor
●
Bulaflık Makinesi düzgün bir seviyede de¤ildir ya da düzgün
kurulmamıfltır.
Bulaflıklar üzerinde kireç
ya da beyaz tabaka
olufluyor
●
●
Tuz olup olmadı¤ını ve tuz kapa¤ının iyice kapatılıp
kapatılmadı¤ını kontrol ediniz.
Do¤ru seviyede su yumuflatıcını ayarlandı¤ını kontrol ediniz.
Bulaflıklar yeterince
kurulanmam›fl
●
Durulama deste¤i bitmifltir ya da çok az bir miktar kullanılmıfltır.
Bulaflıklar temiz de¤il
(kötü y›kanm›fl)
●
Sepetler çok doludur.
Bulaflıklar iyi dizilmemifltir.
Püskürtme kolları dönmüyor olabilir.
Püskürtme kolları tıkanmıfl olabilir
Filtreler tıkanmıfl olabilir
Filtreler do¤ru pozisyonda de¤ildir.
Yeterli deterjan kullanılmamıfltır ya da kullanılan deterjan
yetersizdir.
Deterjan eskidir ya da sertle mi tir.
Tuz kabı düzgün kapatılmamıfltır.
Gerekenden daha alt derecede bir yıkama programı seçilmifltir.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
17
Bütün bu kontrollerden sonra e¤er hala problem
devam ediyorsa Yetkili Servise baflvurunuz ve onlara
bulaflık makinenizin model ve seri numarasını
bildiriniz. Bu bilgiler bulaflık makinenizin kapısının sa¤
tarafına yerlefltirilmifl olan bilgi etiketinde yazılıdır.
(resme bakınız).
Servis ve yedek parçalar
Prod.No. ........ Ser. No. .........
Mod. ........
RA01
Bu ürün için servis yetkili bir Servis
personeli tarafından verilmelidir ve sadece
orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Hiçbir
flekilde makineyi kendiniz onarmaya
çalıflmamalısınız. Deneyimsiz flahıslar
tarafından yapılan onarımlar yaralanmalara
ve ciddi arızalara sebep olabilir. Yetkili
Servis Merkezinize baflvurunuz. Her zaman
orijinal yeek parça kullanımında ısrar ediniz.
18
Test için ipuçlar›
Herhangi bir teste bafllamadan önce tuz kabını tuz ile ve parlatıcı bölmesini parlatıcıyla ile doldurmanız gereklidir.
Test standard›
EN 50242
Referans program›
BIO 50°C ön y›kamal›
Yükleme
12 kiflilik standart yemek tak›m›
Parlat›c› Konumu
Pozisyon 5
Deterjan dozu
Da¤›t›c› içine
Da¤›t›c› kapa¤›na
US50
Üst Sepetin Yerlefltirilmesi
25 g
5g
UI65
UI50
Alt Sepetin Yerlefltirilmesi
Çatal B›çak Tak›m›
Yerlefltirilmesi
Teknik Özellikler
ÖLÇÜLER
Genifllik
Yükseklik (Üst Tablal›)
Yükseklik (Üst Tablas›z)
Maksimum Derinlik
Aç›k kap› ile Maksimum Derinlik
ELEKTR‹K BA⁄LANTISI
MOTOR GÜCÜ
ISITICI
TOPLAM GÜÇ
Voltaj
SU G‹R‹fi BASINCI
Minimum
Maksimum
KAPAS‹TE
60 cm
85 cm
82 cm
61 cm
115.2 cm
230 V - 50 Hz
200 W
2100 W
2300 W
50 kPa (0,5 bar)
800 kPa (8 bar)
12 Kiflilik Standart
Yemek Tak›m›
19
Montaj Talimtlar
Bu cihazı kurmak için gerekli herhangi bir
elektrik ifli vasıflı bir elektrikçi ya da uzman bir
kifli tarafından yapılmalıdır.
Bu cihazı kurmak için gerekli herhangi bir
sıhhi tesisat ifli vasıflı bir sıhhı tesisatçı ya da
uzman bir kifli tarafından yapılmalıdır.
Makineyi yerlefltirmeden önce tüm ambalajlarını
çıkarınız.
E¤er mümkünse makineyi bir su muslu¤una ve tahliye
kanalına yakın bir yere yerlefltiriniz.
Su Girifl Ba¤lantıları
Bu bulaflık Makinesi ya sıcak (maksimum 60° C) ya da
so¤uk su ile beslenmelidir.
Bizler gene de so¤uk su giriflini tavsiye ederiz.
Cihaza sıcak su (maksimum 60° C) girifli sa¤larsanız
programlar oldukça kısalır.
Su basıncı teknik özelliklerde belirtilen limitlerde
olmalıdır.
Yerel Su ‹daresi bölgenizdeki ortalama su basıncı
de¤erlerini bildirecektir.
Bulaflık makinesi kurulufla uygun olarak sa¤a ve sola
döndürülebilen su girifl ve tahliye hortumlarına sahiptir.
Kör tapalar su sızıntısını önlemek için düzgün bir flekilde
tespit edilmelidir.
Suyun akıflını engelleyecek ya da yavafllatacak bükülme
ya da dolaflıklıklardan kaçınınız.
E¤er makine uzun süre kullanılmayan yeni boru ya da
borulara ba¤lanırsa su girifl hortumunu ba¤lamadan
önce suyu birkaç kez akıtmalısınız. Böylece su girifl
hortumunu tıkayan kum ya da pas atıklarını
önleyebilirseniz.
(A) filtresini makineye eklem yerinden ba ladı ınıza emin
olunuz.
A
Kendi ba¤lantınızı yapmak için makinenin girifl
hortumuna monteli olan kuplaj somunu ya 3/4” gaz diflli
ucuna vidalama yapmak için tasarlanmıfltır ya da
Basınçlı blok olarak hızlı kuplaj muslu¤u kullanılabilir.
CA02
20
Su Çıkıfl Hortumu Ba¤lantısı
2
3
max 100 cm
2. Verilen özel bükülmüfl plastik k›lavuzu kullanarak
lavabonun köflesine asarak.
3. Minimum iç çapı 4 cm olan menfez-delikli hazır bir
boruya.
min 30 cm
max 100 cm
Ø
Ø
1. E¤er gerekliyse bir kıskaçla güvenli bir hale
getirilerek lavabo çıkıfl sifonuna.
18
21
1
min 4 cm
Tahliye hortumunun ucu afla¤ıdaki flekillerde
ba¤lanabilir:
CS09
Tahliye ba¤lantısı bulaflık makinesinin tabanından
(minimum) 30 cm ve (maksimum ) 100 cm arası
yükseklikte olmalıdır.
Suyun tahliyesini engelleyece¤inden ya da
yavafllataca¤ından hortumun e¤ik ya da ezilmi
olmadı¤ından emin olunuz.
E¤er bir ark hortumu uzatması kullanıyorsanız 2
metreden uzun olmamalıdır ve dahili çapı sa¤lanan
hortumun çapından daha küçük olmamalıdır.
+ 2 m max
min 30 cm
max 100 cm
Ø 18
Ø 21
Tahliye hortumu bulaflık makinesinin sa¤ ya da sol
tarafına bakabilir.
CS14
Makine su boflalttı¤ında lavabo kapa¤ı çıkarılmıfl
olmalıdır aksi takdirde su tekrar makinenin içine
dolacaktır.
Elektrik Ba¤lantısı
Cihazın elektrik fiflini prize yerlefltirmeden önce
afla¤ıda belirtilenlerden emin olunuz
1. fiehir elektrik voltajı “Teknik Özelliklerde” belirtilen
de¤erde olmalıdır.
2. Sayaç, sigortalar, flehir elektri¤i ve duvar prizinin
tümü gerekli olan tüm elektrik yükünü
karflılayabilmelidir. Priz ve fiflin herhangi adaptör ile
kullanımına gerek kalmaksızın uygunlu¤undan
emin olun. E¤er gerekliyse, yerel çevrim sistemi
prizi kullanın.
Emniyet standartları cihazın topraklanmasını
gerektirir.
Üretici firma yukarıda belirtilen tedbirlerin
dıflında meydana gelen arızalarda
sorumluluk kabul etmez.
Bu Cihaz afla¤ıda belirtilen Avrupa Ekonomik Toplulu¤u Direktifleri:
- 1 9.2.73 tarihli 73/23 (Düflük Voltaj Direktifi) ve müteakip de¤ifliklikler.
- 3.5.89 tarihli 89/336 (Elektromanyetik Uygunluk Direktifi) ve müteakip de¤iflikliklere uygundur.
21
Üst Tablanın ayarlanması
Makineyi di¤er mutfak aletleri ile uyumlu hale getirmek
için tezgahı ileri veya geri 25 mm hareket ettirebilirsiniz.
Bunu basitçe arkadaki 2 vidayı sökerek, üstü istenen
pozisyona ayarlayarak ve vidaları geri sıkarak
yapabilirsiniz.
Bir tezgah altına yerlefltirilmesi
IN26
(mutfak tezgahı veya lavabo)
Makinenin üst tablasını çıkararak onu uygun bir
lavabonun veya daha önceden var olan bir tezgahın
altına resimde gösterilen boyutlara uyması kofluluyla
yerlefltirebilirsiniz.
570
820
Afla¤ıdaki ifllemleri takip ediniz:
Makinenin üst tablasını arkadaki 2 vidayı sökerek
çıkarınız, üst tablayı kaldırarak önden çekiniz ve arka
girifllerden çıkarınız.
600
Makineyi yüksekli¤i ayarlayarak ve ayarlanabilir ayaklar
ile seviyeyi ayarlayarak sokunuz. Makineyi sokarken su
girifli ve su tahliye hortumlarının e¤ilmemesini veya
ezilmemesine dikkat ediniz.
IN05
Yükseklik ayarı
Do¤ru kapanma ve kapa¤ın tam oturması için
yüksekli¤in iyi ayarlanması önemlidir.
Cihaz do¤ru ayarlandı¤ında kapak kabinin iki tarafındaki
düzey boflluklarına sıkıflmayacaktır.
E¤er kapak do¤ru kapanmıyorsa ayarlanabilir ayakları
makine tam düz olana kadar gevfletiniz veya sıkınız.
22
- 600
Electrolux’ün mamülleri için verdi¤i garanti, afla¤›da yazl›l› hususlar› kapsamaz.
★ Kullanma k›lavuzunda belirtilen talimatlar›n difl›ndaki kullan›mlar,
★ Tüketiciye teslimden sonra oluflabilecek k›r›k, çizik ve hasarlar (tafl›ma, çarpma, düflürme, vs)
★ Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisat›nda veya kullan›lmas› ön görülen voltaj d›fl›nda kullanma,
★ Gerekin onar›m için yetkili servise baflvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli d›fl›nda bir
kimsenin cihaz›n onar›m›na, bak›m›na veya tadiline kalk›flm›fl olmas› durumlar›nda,
★ Yukar›da belirtilen maddeler kapsam›nda olan ar›zalar ücret karfl›l›¤› yap›l›r
★ ‹flçilik ve üretim hatalar›na karfli cihaz (3) ÜÇ YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.
★ Ar›zalar›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de¤ifltirilecek parçalar›n
saptanmas› tamamen firmam›za aittir.
★ Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yap›ld›¤i, mamül üzerindeki orijinal seri numarasi kal›r›ld›¤› taktirde bu
belge hükümden düfler.
SATICI FIRMANIN:
ÜNVANI
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESæ
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEL-TELEFAKS
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FATURA NO.
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TESLæM TARæHæ ve YERæ
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
æMZA KAøE
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YETKæLæ SERVIS:
æMZA KAøE
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
✂
GD 3
GD 1
✂
GD 2
1. Garanti süresi mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve (3) Üç bir y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mal›n servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›,
temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar.
4. Mal›n garanti süres› içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli yada baflka herhangi
bir alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5. Mal›n:
★ Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd›yla bir y›l içerisinde, ayn›
ar›zay› ikiden fazla tekrarlamas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla ortaya ç›kmas› sonucu,
maldan yararlanamaman›n süreklilik kazanmas›.
★ Tamiri için geçen azami sürenin afl›lmas›.
★ Servis istasyonunun, mevcut olmamas› halinde s›ras›yla sat›c›s›, bayii, acentas›,
temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n
tamirinin mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi durumlar›nda, ücretsiz olarak de¤ifltirme
ifllemi yap›lacakt›r.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan husulara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› difl›ndad›r.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›,
Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.
ELECTROLUX Dayan›kl› Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Tarlabafl› Bulvar› No:35
80080 TAKS‹M / ‹STANBUL
ÜCRETS‹Z TÜKET‹C‹
tel: 0.121.293 10 20 (Pbx)
DANIfiMA SERV‹S‹: 0800211 6032
Fax/0.212.251 60 94
Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza
Nevio Pollesel
‹mza
Bölüm Genel Müdürü
Ercan Ç›nar Öztürk
‹mza
Bu Garanti Belgesinin kullan›lmas›na 4077 say›l› kanun ile bu kanuna dayan›larak düzenlenen TRKGM-95/116-117
say›l› tebli¤ uyar›nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü izin verilmifltir.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Garanti Belgesi
GARANT‹
BELGES‹
Belge Numaras›
:
2392
Belge Onay Tarihi
:
16.01.1997
CæHAZA AæT BæLGæLER
CæNSæ
: .............................................................
MARKASI
: .............................................................
MODEL
: .............................................................
SERæ NO
: .............................................................
✂
MONTAJ ANINDA YETKæLæ SERVæS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
CæHAZA AæT BæLGæLER
MÜøTERæNæN
CæNSæ
ADI, SOYADI: ...............................................
MODEL :.......................................................
ADRESæ
SERæ NO: ......................................................
......................................................................
MONTAJ TARæHæ :.........................................
......................................................................
RAPOR NO
TEL NO
:.........................................
: ...............................................
: ...............................................
✂
:.......................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising