Aeg FAV34350IM Handleiding


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Aeg FAV34350IM Handleiding | Manualzz
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:34
Pagina 1
ÖKO_FAVORIT 34350 I
Lave-vaisselle
Afwasmachine
Instructions d’emploi
Gebruiksaanwijzing
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 34
Geachte klant,
Lees deze informatie zorgvuldig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’svan dit
boekje! Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef
het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de
machine.
Let goed op deze aanwijzingen.
Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap
door de bediening van het toestel.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand,
als..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
Als het u niet lukt de storinge te verhelpen met behulp van deze anwijzingen,
wend u dan tot het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Onze servicedienst helpt u met genoegen bij eventuele technische
problemen.
34
Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo...
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 35
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veilgheid
36
Afdanken
Weggooien van de verpakking
Afdanken van uw oude apparaat
38
38
39
Beschrijving van het apparaat
Binnenkant van het apparaat
Het bedieningspaneel
40
40
41
Voordat u de machine in gebruik neemt moet u
Waterontharder instellen
Zoutvat vullen
Glansmiddel
Dosering
42
42
44
46
46
Beladen van de korven
Gebruik van de onderste korf
Bestekkorf
Gebruik van de bovenste korf
Afwasmiddel
47
48
48
49
50
Programma-overzicht
52
Zo gaat u te werk
54
Onderhoud
Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de machine
Schoonmaken van de zeven
56
56
56
Wat is er aan de hand, als...
58
Servicedienst
60
Technische gegevens
61
Toelichtingen voor testinstituten
62
Installatie
Watertoevoer
Waterafvoer
Beveiliging tegen overstroming
Elektrische aansluiting
63
63
64
65
66
35
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 36
Aanwijzingen m.b.t. de veilgheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en
Nederlandse normen. toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw
eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen:
Gebruik uw afwasmachine alleen voor die functies
waarvoor zij ontworpen is
●
Gebruik uw afwasmachine alleen voor het afwassen van huishoudelijk
serviesgoed. Indien uw apparaat op de verkeerde wijze gebruikt wordt of
voor een ander doel dan waarvoor zij ontworpen is, dan is de fabrikant
niet aansprakelijk voor eventuele beschadigengen.
●
Om veiligheidsredenen dient u op geen enkele wijze aan uw apparaat
wijzigingen of veranderingen aan te brengen.
Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt:
●
Controleer of het apparaat gedurende het transport geen schade heeft
opgelopen. Een beschadigd apparaat mag nooit aangesloten worden.
Stelt u beschadiging vast, neem dan contact met uw leverancier op.
●
Voer installatie en aansluiting van uw apparaat op correcte wijze uit. Lees
voor inlichtingen en gebruiksaanwijzing de paragraaf “Installatie”.
●
Controleer, voordat u de afwasmachine in gebruikt neemt, of de
aansluitspanning en de stroomsoort (zie typeplaatje) overeenkomen met
de netspanning en de stroomsoort op de plaats van installatie. Op het
typeplaatje staan tevens de gegevens over de zekeringen vermeld.
Veiligheid voor kinderen
36
●
Het verpakkingsmateriaal (bijv. losse vellen en polystyreen) kan voor
kinderen stikgevaar opleveren. Houd dit materiaal dus uit de buurt van
kinderen!
●
Kinderen kennen soms het gevaar van elektrische apparaten in werking
niet. Houd kinderen daarom in de gaten, terwijl uw apparaat aanstaat en
zie erop toe dat ze niet met het apparaat spelen.
●
Afwasmiddelen kunnen irritatie veroorzaken aan ogen, mond en keel en
zelfs verstikkingsdood tot gevolg hebben! Houd dus alle afwasmiddelen
uit de buurt van kinderen.
152985 44/2 fr-nl
●
5-09-2000 8:35
Pagina 37
Drink nooit het water dat zich in de afwasmachine bevindt. Restjes
afwasmiddel kunnen in de machine achterblijven. Zorg ervoor dat deze
restjes nooit in aanraking komen met uw huid en dat ze nooit ingeslikt
worden, hetgeen verstikking tot gevolg zou kunnen hebben. Houd dus
kinderen uit de buurt van het apparaat, wanneer de deur openstaat.
Dagelijks gebruik van de afwasmachine
●
Gebruik de afwasmachine nooit, als het elektrische snoer, de afvoerslang,
het bedieningspaneel, het werkblad of de onderkast beschadigd is.
●
Draai bij storing allereerst de kraan dicht. Schakel dan het apparaat uit en
haal de steker uit het stopcontact. Indien uw apparaat een vaste
aansluiting heeft, dient u de zekering(en) los te draaien of te verwijderen.
●
Pak de steker bij het uittrekken altijd bij de steker vast en nooit bij het
snoer.
●
Reparaties dienen uitsluitend door deskundig personeel uitvoerd te
worden.
Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen uw veiligheid in gevaar
brengen.
Wendt u zich voor reparaties altijd tot de Klantenservice of tot uw
leverancier.
●
Leun nooit op de open deur en ga er ook nooit op zitten; het apparaat
zou naar voren kunnen vallen.
●
Voordat u tot het gebruik van speciaal zout voor afwasmachines, of van
afwas- en glansmiddelen overgaat, dient u zich ervan te verzekeren dat
deze duidelijk voor huishoudelijke afwasmachines bestemd zijn.
●
Draai de waterkraan altijd dicht wanneer de afwasmachine voor lange tijd
niet gebruikt wordt. Ook wanneer u maar enkele dagen met vakantie
gaat.
●
Plaats de afwasmachine tijdens transport altijd horizontaal.
Indien gedurende het transport de afwasmachine schuin zou komen te
staan, dan kan zout water de motor binnendringen en roest veroorzaken.
37
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 38
Afdanken
Weggooien van de verpakking
Tijdens het transport dienen onze afwasmachines goed beschermd te worden,
hoewel we proberen zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken.
Let op! Verpakkingsmateriaal, als plastic vellen, metalen platen
en polystyreen kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn: zij kunnen
er zelfs in stikken. Houd het verpakkingsmateriaal dus uit de
buurt van kinderen.
Al het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en kan hergebruikt worden.
De kartonnen delen zijn gemaakt van kringglooppapier en de houten delen
hebben geen speciale behandelingen ondergaan.
De kunststoffen dragen de volgende aanduidingen:
>PE<
voor polyethyleen; bijv. de verpakkingsvellen.
>PS<
voor polystyreen; bijv. de vulstukken (voornamelijk CFK-vrij).
>POM< voor polyoximetileen; bijv. de plastic klemmen.
Recycling en hergebruik van het verpakkingsmateriaal betekent een
besparing van grondstoffen en minder afval.
Breng het verpakkingsmateriaal naar de speciaal daartoe ingestelde
verzamelpunten. Informeer bij de gemeente naar de adressen van de
verzamelpunten.
38
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 39
Afdanken van uw oude apparaat
Wanneer u uw oude apparaat wilt afdanken, dient u het vóór u het wegdoet
onbruikbaar te maken.
Let op! Kinderen kunnen zich al spelend in de afwasmachine
opsluiten en daar door verstikking om het leven komen. Verwijder
steker en netsnoer en maak de sluiting van de deur onbruikbaar,
zodat kinderen er zich niet in kunnen opsluiten.
Codering van kunststof onderdelen voor recycling: Alle kunststof onderdelen
zijn van een internationale codering voorzien (bijv. >PS< voor polystyreen).
Na de sloop van uw apparaat kunnen deze delen hierdoor gemakkelijk
gesorteerd en hergebruikt worden.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor verwerking van uw
oude apparaat.
Economisch en milieubewust afwassen
●
Sluit de afwasautomaat alleen aan warm water aan, als u een hiervoor
geschikte warmwaterinstallatie hebt.
●
Stel de waterontharder correct in.
●
Spoel het servies niet onder stromend water af.
●
Als u met geringe belading afwast, berekent de beladingsherkenning de
benodigde hoeveelheid water en wordt de programmaduur verkort. Het
meest economisch wast u altijd af met volle belading.
●
Kies een programma aan de hand van soort servies en mate van
verontreiniging.
●
Doseer niet meer reinigingsmiddel, speciaal zout en glansmiddel dan door
de fabrikant van deze middelen en in deze gebruiksaanwijzing wordt
aangegeven.
39
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 40
Beschrijving van het apparaat
Binnenkant van het apparaat
1
2
10
3
9
4
8
5
7
6
IN100
1. Instelling van de ontharder
2. Vergrendeling bovenste korf
3. Bovenste sproeiarm
4. Schroefdop van zoutvat
5. Afwasmiddelhouder
6. Bedieningspaneel
7. Glansmiddelhouder
8. Zeven
9. Onderste sproeiarm
10. Bovenste korf
40
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 41
Het bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
1. Controlelampje toevoer elektriciteit
2. Aan/Uit toets
3. Handgreep
4. Start-markering
5. Programmaknop
6. Programma indicator
Tijdens het afwasproces draait de programmaknop en wijst daarmee aan
waar de machine op dat moment mee bezig is.
Voorspoelen
Afwassen
Koud spoelen
Warm spoelen
Drogen
41
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 42
Voordat u de machine in gebruik neemt moet u
1. Controleren of de machine volgens de aanwijzingen is aangesloten
2. Alle transportbeveiligingen uit de machine verwijderen
3. De waterontharder instellen
4. Giet 1/2 liter water in het zoutvat en vul het dan met zout
5. De glansmiddelhouder vullen
Waterontharder instellen
De afwasmachine is uitgerust met een automatisch werkende ontharder die
kalkafzetting op het servies en in de machine voorkomt. Hoe meer kalk het
leidingwater bevat, des te harder is het.
De waterhardheid wordt gemeten in verschillende schalen (zie tabel).
Stel de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid in. Informatie
daarover kunt u krijgen bij het waterleidingbedrijf.
De machine is in de fabriek op stand 2 ingesteld. Als de waterhardheid is uw
woonplaats afwijkt, moet u de ontharder verstellen.
Waterhardheid
Stand
1
2
3
4
5
in °dH
in °TH
Zout
gebruiken
Instellen
zoutvat
Instellen
machine
0-4
5 - 11
12 - 22
23 - 39
40 - 50
0-8
9 - 20
21 - 40
41 - 70
70 - 90
NEE
JA
JA
JA
JA
+
+
1
1
1
2
2
Stand 1
Is de hardheid van het leidingwater binnen het bereik van stand 1, dan hoeft
u geen zout te gebruiken.
42
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 43
Stand 2
Is de hardheid van het leidingwater binnen bereik van stand 2, dan hoeft u
slechts regelmatig zout in het zoutvat na te vullen (zie paragraaf "Vullen van
het zoutvat"). Andere instellingen zijn niet nodig.
Standen 3 en 5 (Instellen zoutvat)
Is de hardheid van leidingwater binnen het bereik van stand 3 of stand 5,
dan:
- trekt u de onderste korf uit de
machine en draait u de schroefdop
van het zoutvat, in de bodem van het
machine-interieur, en zet u de
waterontharder (met een
schroevendraaier of een mes) 180°
linksom van stand - op stand +.
AA01
Standen 4 en 5 (Instellen machine)
Is de hardheid van het leidingwater
binnen het bereik van stand 4 of stand 5,
dan zet u de knop die zich linksboven
aan de voorkant van uw machine bevindt
van stand 1 op stand 2.
1 2
AA03
Attentie!
Bij een hardheid volgens stand 5 moet u dus beide handelingen
verrichten.
43
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 44
Zoutvat vullen
Attentie! gebruik alleen speciaal zout voor afwasautomaten. Doseer nooit
andere zoutsoorten (bijv. kookzout) of reinigingsmiddel in het zoutreservoir.
Dat zou de waterontharder onbruikbaar maken.
Controleer voordat u zout gaat doseren of u ook werkelijk het pak speciaal
zout in de hand hebt.
Voordat u het toestel in gebruik neemt, moeten het zoutvat en de
glansmiddelhouder gevuld worden. Tijdens het gebruik moeten ze van tijd tot
tijd worden bijgevuld.
Houd de reinigingsmiddelen en het zout altijd uit de buurt van kinderen!
Gebruik alleen speciaal zout voor afwasmachines.
Alle andere soorten zout, vooral tafelzout, beschadigen de
waterontharder.
Zout dat tijdens het vullen van het vat wordt gemorst kan
corrosie bevorderen. Vul daarom alleen kort voor het begin van
een afwasprogramma (met uitzondering van het programma
Voorspoelen) zout bij.
Vullen:
1. Draai de dop van het zoutvat.
2. Giet 1/2 liter water in het zoutvat
(deze operatie is alleen voor het
eerste gebruik nodig).
LE
SA LT
SA LZ
SA L
SE
3. Vul m.b.v. de trechter het zoutvat.
4. Het is normaal dat tijdens het zout
vullen het water overloopt.
5. Verwijder gemorst zout van het
schroefdraad en de dop.
6. Draai de dop weer stevig vast.
44
SR14
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 45
Het zoutvat moet regelmatig bijgevuld
worden. de dop heeft daarvoor in het
midden en indikatievenstertje.
Als het zoutvat gevuld is, is een groene
markering te zien. Als het zout op is (na
30 tot 50 afwasbeurten), is deze
markering bijna verwenen.
U weet dan dat u zout moet bijvullen.
SR11
45
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 46
Glansmiddel
Het glansmiddel is een "waterontspanner".
Het wordt, automatisch, vóór het drogen aan het spoelwater toegevoegd.
De glansmiddelhouder, in de binnendeur, heeft een inhoud van circa 110 ml.
Dat is, al naar gelang de doseer-instelling, voldoende voor 16 tot 40
afwasbeurten.
Vullen van de glansmiddelhouder
1. Draai de dop (A), linksom, van de
houder.
2. Giet het glansmiddel in de houder tot
de indicator (B) geheel donker (vol) is.
A
Draai de dop weer op de houder.
Giet nooit afwasmiddel in de
glansmiddelhouder. Veeg gemorst
glansmiddel altijd met een doekje weg,
anders wordt tijdens het afwassen te veel
schuim gevormd.
BR01
B
x 6 5 4 3
2 1
De instelling van de dosering is
afhankelijk van de bereikte glans en van
het droogresultaat. In de vulopening van
de glansmiddelhouder vindt u een zesstanden regelschijfje en de markeringen 1
tot 6 (stand 1 is laagste, stand 6 hoogste
dosering).
m
a
Dosering
BR03
C
46
BR02
x
6 5 4 3
2 1
Het schijfje (C) kunt u met een
schroevendraaier of een mes verdraaien.
Verhoog de dosering als op het serviesgoed
druppels of druppelvlekken achterblijven.
Verlaag de dosering als het serviesgoed
witte, kleverige strepen vertoont.
m
a
Het beste is met stand 3 te beginnen.
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 47
Beladen van de korven
Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water
kunnen volzuigen, mogen niet in de afwasautomaat gereinigd
worden.
Voor machinaal afwassen is het volgende bestek/servies
niet geschikt:
●
bestek met heften van hout, hoorn,
porselein of parelmoer
●
niet bestek met temperatuurgevoelige
lijm
●
gelijmd servies of bestek
●
tin en koper
●
kristal
●
metaal dat kan roesten
●
houten planken
●
kunstnijverheidsartikelen
beperkt geschikt:
●
Aardewerk alleen in de machine
afwassen, als het van de aanduiding
"geschikt voor de afwasautomaat"
voorzien is.
●
Versieringen die op het glazuur zijn
aangebracht kunnen door zeer vaak
machinaal.
●
Zilver en aluminium kunnen bij
machinaal afwassen verkleuren.
Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd
veroorzaken vaak verkleuringen of
vlekken op zilver. Zilver daarom altijd
goed schoon spoelen, als het niet direct
na gebruik wordt afgewassen.
●
Sommige glassoorten kunnen na vele
malen machinaal afwassen dof woreden.
Was in de machine geen kleine voorwerpen af die makkelijk
door de korf kunnen vallen.
Trek de korven naar buiten om ze te beladen.
Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van
grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en
fruitschillen.
Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert u een optimale
reiniging.
47
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 48
Gebruik van de onderste korf
In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden (tot 27 cm diameter),
schalen en bestek kwijt.
Plaats ze naar het voorbeeld in de afbeeldingen.
Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf en er
op toezien dat de bovenste sproeiarm niet belemmerd kan worden.
UI12
UI57
Bestekkorf
Messen met een lang lemmet die rechtop staan kunnen
gevaarlijk zijn.
Plaats daarom lange en/of scherpe messen e.d.
horizontaal in de bovenste korf.
Pas op bij vullen en leeghalen van de machine.
Bestek in het speciale bestekmandje, met
de grepen naar beneden. Is een greep zo
dun dat hij door het mandje heen steekt,
dan dat bestek met de greep naar boven.
In het betreffende vak, opzij van de korf,
legt u lepels, dessertlepels, messen en
ander kleinbestek.
Lepels zoveel mogelijk tussen ander
bestek in plaatsen, om te voorkomen dat
ze aan elkaar kleven.
48
UI08
Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen.
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 49
Gebruik van de bovenste korf
De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes,
dessertbordjes, kleine borden (max. 24 cm diameter) en glazen.
Glazen met lange steel kunnen in het hoge
gedeelte opgehangen worden.
Plaats servies zodanig op en onder de
opklapbare kopjesrekken, dat het water
overal bij kan.
US60
Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien.
Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur
kan gevaarlijk zijn.
49
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 50
Afwasmiddel
Attentie! Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoudafwasmachines.
Handel als volgt als u afwaspoeder
gebruikt:
Min = 15 g
Max = 30 g D
1. Open de afwasmiddelhouder door aan
het palletje (D) te trekken.
2. Doseer afwasmiddel. Lees ook de
aanwijzingen op de verpakking van
het afwasmiddel.
M
M IN
AX
3. Sluit het dekseltje.
DE17
4. Voor een programma met voorspoelen
moet u ook een kleine hoeveelheid
afwasmiddel bovenop het klepje
strooien.
Handel als volgt als u afwastabletten
gebruikt:
1. Leg voor ieder programma 1 hele tablet
in de afwasmiddelhouder.
DE02
2. Sluit het dekseltje.
3. Leg voor programma’s met vorwas een
stuk van een andere tablet op het deksel
van de afwasmiddelhouder.
Het klepje zal, tijdens het in werking zijn, automatisch en op het juiste
moment openen. Na de afwas staat het klepje dus open, klaar voor een
volgende keer vakje vullen.
Daar was- en afwasmiddelen regelmatig veranderen, adviseren wij ook
te lezen wat de fabrikant van het afwasmiddel op z’n verpakking
schrift.
Te weinig doseren veroorzaakt een slecht afwasresultaat.
50
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 51
Te veel doseren brengt geen beter resultaat, is slechts een
onnodige verspilling en een extra belasting voor het milieu.
Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen
In laag-alkalische compacte afwasmiddelen zijn de milieu-onvriendelijke
bestanddelen vervangen door natuurlijke enzymen.
Bij gebruik van deze compacte middelen raden wij u aan zout in het zoutvat
te doen, ook als de waterhardheid beneden 4°dH (7°TH) ligt.
Dat voorkomt kalkafzetting op het servies en op de kuip.
51
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 52
Programma-overzicht
Programma
Mate van
verontreiniging
en soort belading
Normaal
65°C
Spaar
65°C
Voorspoelen
52
Programma
knop
Toetsen
indrukken
Normaal verontreinigd.
Servies, bestek
A
Aan
Uit
Normaal verontreinigd.
Servies, bestek
B
Aan
Uit
Servies dat u pas later gaat
afwassen.
C
Aan
Uit
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 53
Indicatieve waarden *
Programmaduur
in minuten
Stroomverbruik
in kWh
Waterverbruik
in liter
Koud voorspoelen
65°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Drogen
75 ÷ 85
1.0
16
65°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Drogen
65 ÷ 75
1.0
13
8
0.1
8
Programma
beschrijving
1 x koud spoelen (om te voorkomen
dat voedselresten opdrogen).
* De vermelde waarden gelden slechts als richtsnoer omdat zij variëren met
de temperatuur en druk van het leidingwater en met de spanning van het
elektriciteitsnet.
53
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 54
Zo gaat u te werk
1.
Controleer of de zeven schoon zijn
Verzeker u revan dat de zeven schoon en goed geplaatst zijn.
2.
Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn
3.
Vullen van de korven
Verwijder grove resten uit schalen en borden.
Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen,
grote borden en bestek.
Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden,
schoteltjes, kopjes en glazen.
Schuif de korven terug in de machine.
4.
Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien
5.
Vullen van afwasmiddelhouder
Vul de afwasmiddelhouder met de hoeveelheid afwasmiddel die door
de producent van het product wordt aanbevolen.
6.
Sluit de machinedeur
7.
Programma kiezen
Draai de programmaknop rechtsom tot de markering op de knop
tegenover de gewenste programmaletter staat.
8.
Starten
Steek de steker in het stopcontact.
Draai de kraan open.
Druk op de Aan/Uit-toets; het lampje in bedrijf licht. De machine
(aangenomen dat de kraan open is) begint.
Het programma tussentijds onderbreken is niet aan te raden. Moet dat
door omstandigheden toch, dan drukt u op de Aan/Uit-toets om de
machine te stoppen. Door wederom drukken start u de machine weer;
hij gaat dan verder met waar hij gebleven was.
54
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 55
9. Machine is klaar
Die machine stopt automatisch.
10. Machine uitschakelen
Schakel de machine uit door de Aan/Uit-toets drukken.
Het lampje in bedrijf gaat uit.
Draai de kraan dicht.
11. Machine leeghalen
Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het
droogresultaat beter als u de deur niet direct opent.
Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in
de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar
buiten te trekken en leeg te maken.
Het is af te raden om de deur te openen als de machine in
werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar
ervoor zorgen dat de machine direct stopt.
Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de
machine uit te schakelen door middel van de
Aan/ Uit-toets.
Voorzichtig! Als u de deur direct na beëindiging van een
programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen.
55
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 56
Onderhoud
Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de
machine
Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder
regelmatig schoon met een vochtige doek.
Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder
servies, met afwasmiddel.
Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een
vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen gebruiken.
Schoonmaken van de zeven
De zeven in de kuipbodem zijn in
hoge mate zelfreinigend. Toch
moet u de zeven af en toe
controleren en eventueel
schoonmaken. Verontreinigde
zeven hebben een nadalige
invloed op het afwasresultaat.
1. Deur openen, onderste korf uit
de machine nemen.
2. Het zeefsysteem van de
afwasautomaat bestaat uit een
grove/fijne zeef, microfilter en
vlakke zeef. M.b.v. de greep van
het microfilter het zeefsysteem
ontgrendelen en uit de machine
nemen.
3. Greep ongeveer een kwart slag
linksom draaien en uitnemen.
4. Grove/fijne zeef (1) aan het
oogje pakken en uit het
microfilter (2) trekken.
56
MA15
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 57
5. Alle zeven onder stromend
water grondig schoonmaken.
6. Vlakke zeef (3) uit de
kuipbodem nemen en aan
beide kanten grondig
schoonmaken.
7. Vlakke zeef weer in de
kuipbodem zetten.
MA23
3
8. Grove/fijne zeef in het
microfilter zetten en in elkaar
drukken.
9. Zeefcombinatie weer inzetten
en door rechtsom draaien van
de greep vergrendelen. Let
erop
dat de vlakke zeef niet boven
de kuipbodem uitsteekt.
Belangrijk!
Gebruik de machine nooit zonder de zeven.
Zorg er bovendien voor dat de zeven correct op hun plaats zitten.
Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van
de machine te garanderen.
57
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 58
Wat is er aan de hand, als...
U gelieve na te gaan of u aan de hand van onderstaande aanwijzingen kleine
storingen aan het toestel zelf kunt opheffen. Helpt deze informatie u niet
verder, neem dan contact op met de afdeling Servicedienst.
Storing
...de machine neemt geen
water in
...de machine pompt
niet af
...de machine start niet
Mogelijke oorzaak
Waterkraan is dicht.
Oplossing
Waterkraan opendraaien.
Er is geen druk op de
kraan.
De toevoerslang is geknikt.
Leg de toevoerslang goed.
De afvoerslang is geknikt.
Leg de afvoerslang goed.
De afvoerbuis van de
gootsteen is verstopt.
Ontstop de afvoerbuis.
De machinedeur is niet
goed dicht.
Deur sluiten.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Stekker in het stopcontact
steken.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
...teveel geluid
...de deur gaat moeilijk
dicht
58
Er slaan serviesdelen tegen
elkaar.
Een sproeiarm stoot tegen
serviesgoed.
Plaats de vaat goed (zie
aanwijzingen in "Beladen
van de korven").
De machine staat niet
waterpas of is niet op de
juiste wijze ingebouwd.
Volg de
installatieaanwijzingen.
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 59
... het afwasresultaat niet bevredigend is
Kalkvlekken, streppen, waas op het serviesgoed
● Gebrek aan zout of de ontkalker is niet afgestemd op de hardheid van het
leidingwater.
De afwas is niet drog
● Het glansmiddel is op of te zuinig gedoseerd.
Het afwasresultaat is niet goed
● De korven zijn te vol beladen.
● Het serviesgoed is onjuist geplaatst.
● Een of beide sproeiarmen kan (kunnen) niet draaien.
● Uiteinde van de afvoerslang steekt onder water (inspoelbak).
● Een of meerdere zeven verstopt.
● Een zeef zit niet goed op z’n plaats.
● Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te
klonterig en/of van slechte kwaliteit.
● De draaidop van het zoutvat zit los.
● Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid
van de bevuiling.
59
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 60
Servicedienst
In de paragraaf "Wat is er aan de hand, als..."hebben wij voor u de
belangrijkste problemen opgesomd die u zelf kunt verhelpen. Als u zich tot
de servicedienst wendt voor een van de bovengenomde storingen, of omdat
het apparaat niet naar voldoening werkt, worden komst en reparaties in
rekening gebracht ook als de garantie nog niet verlopen is.
Indien de storing niet in de gebruiksaanwijzing beschreven wordt, waarschuw
dan onze servicedienst.
Vermeld altijd het E-Nummer en het F-Nummer. Deze staan aangegeven op
het typeplaatje dat in de rechterhoek van de binnenkant van de deur
geplaatst is.
Om de nummers altijd bij de hand hebben kunt u ze het beste hieronder
opschrijven.
E-No.................................
F-No.................................
Mod.
..
No.
Prod.
......
..
......
Ser.
No.
...
......
E- NR ...... F-NR ......
Dankzij het doorgeven van deze gegevens weet de ervicedienst precies welk
onderdeel u nodig heeft, zodat de reparatie al de eerste keer kan uitgevoerd
worden. Hiermee voorkomt u dat de dienst een tweede maal moet komen,
wat tijd en geld kost.
60
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 61
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Maximale diepte
Maximale diepte bij open deur
Lichtspanning/frequentie
44.6 cm
81.8 - 87.8 cm
57.5 cm
111.4 cm
230 V - 50 Hz
Opgenomen motorvermogen
200 W
Opgenomen vermogen
verwarmingselement
2100 W
Aansluitwaarde
2300 W
Waterleidingdruk
Kapaciteit
Minimum
50 kPa (0.5 bar)
Maximum
800 kPa (8 bar)
8 couverts
Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen van de
Europese Gemeenschap:
- 73/23/EG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende
wijzigingen;
- 89/336/EG van 03/05/89 (Electromagnetische
compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen.
61
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 62
Toelichtingen voor testinstituten
Voor het begin van de test moeten het zoutvat van de ontkalkingsinrichting
en de glansmiddelhouder volledig gevuld worden.
Testnorm:
EN 50242
Vergelijkend programma:
- Normaal 65°C
Laadvermogen:
8 couverts
Glansmiddelhouder:
stand 4
Dosering afwasmiddel:
UI57
US62
Rangschikking in de
bovenste korf
62
- 20 g in houder
- 5 g op det dekseltje
Rangschikking in de
onderste korf
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 63
Installatie
Watertoevoer
●
De afwasautomaat kan aan koud water en aan warm water tot max. 60°C
worden aangesloten.
●
De afwasautomaat mag niet aan open heetwatertoestellen en
doorstroomtoestellen worden aangesloten.
Wij adviseren u echter dat niet te doen omdat dan de afwasresultaten niet
altijd goed zullen zijn en daarnaast ook de koude spoelgangen met warm
water gebeuren, zodat van besparing nauwelijks sprake is.
Wel is de programmaduur aanzienlijk korter, omdat de noodzakelijke
opwarmtijd ontbreekt. Dat is echter tevens één van de redenen waarom, met
name bij sterk bevuilde afwas, de resultaten niet altijd goed zullen zijn.
Zie erop toe dat de waterleidingdruk niet de bij de technische gegevens
vermelde waarde overschrijdt.
De slang mag nimmer geknikt kunnen raken, want dat zou de waterstroom
kunnen belemmeren.
Belangrijk!
De slang mag nooit geknikt kunnen raken, ook niet tijdens het op z'n plaats
schuiven van de machine. De slang mag niet verlengd worden. U kunt echter
wel een langere, complete en voor dit doel gemaakte slang kopen.
De afwasmachine is voorzien van veiligheden die verhinderen dat er
afvoerwater in de waterleiding terugstroomt. deze veiligheden voldoen aan
de geldende veiligheidsvoorschriften.
63
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 64
Waterafvoer
De waterafvoerslang kan op de volgende manieren gemonteerd worden
1. In een sifon, zorg er dan wel voor dat de slang niet kan wegglijden.
2. In een afvoerpijp met ventilatie, binnendiameter min. 4 cm.
De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm (min.) en 100 cm (max.)
boven de onderkant van het toestel liggen. De afvoerslang kan links of rechts
van de afwasmachine gedraaid worden.
Zorg ervoor dat de slang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is, dat
kan de waterafvoer verstoren.
Als u een verlengslang gebruikt, mag deze niet langer dan 2 meter zijn en de
min 4 cm
2
Ø
min 30 cm
max 100 cm
Ø
18
21
1
CS13
64
min 30 cm
max 100 cm
+ 2 m max
CS10
max 100 cm
Ø 18
Ø 21
binnendiameter mag niet kleiner zijn dan die van de oorspronkelijke
afvoerslang. Ook de binnendiameter van de koppelingen die u gebruikt voor
aansluiting aan de afvoerpijp mag niet kleiner zijn.
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 65
Beveiliging tegen overstroming
Om uw woning te beschermen tegen waterschade is de afwasmachine
uitgerust met een beveiligingssysteem tegen overstromingen. Naast de
overstromingsbeveiliging, die er voor zorgt dat het waterpeil in het toestel
niet ongecontroleerd kan stijgen, is de machine voorzien van twee
uitloopbeveiligingen:
1. Vlotterschakelaar in de kuip aan de onderkant van de machine. deze
treedt in werking bij een eventuele lekkage van de machine.
Functioneert alleen wanneer de machine ingeschakeld is.
2. Beveiliging van de watertoevoer. Functioneert ook wanneer de machine
ingeschakeld is.
In geval van storing de waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de
servicedienst.
65
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 66
Elektrische aansluiting
De machine is gemaakt voor 230V met een frequentie van 50Hz. Het gebruik
op 60Hz (verhuizing naar dienovereenkomstig land) is uitgesloten, daar de
machine met synchroonmotoren uitgerust is.
De aansluitwaarde is circa 2,30 kW, hetgeen een groepzekering van minimaal
10A vereist.
De machine is voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer en een steker met
aardcontacten.
De steker mag u alleen plaatsen in een stopcontact met (aangesloten en
functionerende) aardcontacten. De aardverbinding dient deugdelijk te zijn.
Het stopcontact dient altijd bereikbaar te zijn, ook nadat de machine onderof ingebouwd is.
Indien het aansluitsnoer te kort blijkt te zijn, laat dan de installateur het
betreffende verplaatsen of een langer, op de aansluitwaarde van de machine
aangepast, aansluitsnoer aan de machine monteren.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan
door het niet voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften.
66
152985 44/2 fr-nl
5-09-2000 8:35
Pagina 68
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
fr
nl
152985 44/2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement