Aeg FAV50750VI Handleiding


Add to my manuals
39 Pages

advertisement

Aeg FAV50750VI Handleiding | Manualzz
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 1
ÖKO_FAVORIT 50750 VI
Afwasmachine
COP04
Gebruiksaanwijzing
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 2
Geachte klant,
Lees deze informatie zorgvuldig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’svan dit
boekje! Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef
het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de
machine.
Let goed op deze aanwijzingen.
Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap
door de bediening van het toestel.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand,
als..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
Als het u niet lukt de storinge te verhelpen met behulp van deze anwijzingen,
wend u dan tot het dichtstbijzijnde servicecentrum.
Onze servicedienst helpt u met genoegen bij eventuele technische
problemen.
2
Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo...
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 3
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veilgheid
4
Afdanken
Weggooien van de verpakking
Afdanken van uw oude apparaat
Economisch en milieubewust afwassen
6
6
7
7
Beschrijving van het apparaat
Binnenkant van het apparaat
Het bedieningspaneel
8
8
8
Voordat u de machine in gebruik neemt moet u
Waterontharder instellen
Zoutvat vullen
Glansmiddel
Dosering
10
10
12
13
13
Beladen van de korven
Gebruik van de onderste korf
Bestekkorf
Gebruik van de bovenste korf
Regeling hoogte bovenste korf
Afwasmiddel
14
15
16
17
17
18
Programma-overzicht
20
Zo gaat u te werk
22
Onderhoud
Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de machine
Reiniging van de afvoerzeef
Reiniging van de bodemzeef
24
24
24
25
Wat is er aan de hand, als...
26
Servicedienst
28
Toelichtingen voor testinstituten
29
Technische gegevens
30
Installatie/Onderbouw-aanwijzingen
Watertoevoer
Waterafvoer
Veiligheidseinrichtingen tot bescherming tegen overstroming
Elektrische aansluiting
31
36
37
38
38
3
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 4
Aanwijzingen m.b.t. de veilgheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en
Nederlandse normen. toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw
eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen:
Gebruik uw afwasmachine alleen voor die functies
waarvoor zij ontworpen is
●
Gebruik uw afwasmachine alleen voor het afwassen van huishoudelijk
serviesgoed. Indien uw apparaat op de verkeerde wijze gebruikt wordt of
voor een ander doel dan waarvoor zij ontworpen is, dan is de fabrikant
niet aansprakelijk voor eventuele beschadigengen.
●
Om veiligheidsredenen dient u op geen enkele wijze aan uw apparaat
wijzigingen of veranderingen aan te brengen.
Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt:
●
Controleer of het apparaat gedurende het transport geen schade heeft
opgelopen. Een beschadigd apparaat mag nooit aangesloten worden.
Stelt u beschadiging vast, neem dan contact met uw leverancier op.
●
Voer installatie en aansluiting van uw apparaat op correcte wijze uit. Lees
voor inlichtingen en gebruiksaanwijzing de paragraaf “Installatie”.
●
Controleer, voordat u de afwasmachine in gebruikt neemt, of de
aansluitspanning en de stroomsoort (zie typeplaatje) overeenkomen met
de netspanning en de stroomsoort op de plaats van installatie. Op het
typeplaatje staan tevens de gegevens over de zekeringen vermeld.
Veiligheid voor kinderen
4
●
Het verpakkingsmateriaal (bijv. losse vellen en polystyreen) kan voor
kinderen stikgevaar opleveren. Houd dit materiaal dus uit de buurt van
kinderen!
●
Kinderen kennen soms het gevaar van elektrische apparaten in werking
niet. Houd kinderen daarom in de gaten, terwijl uw apparaat aanstaat en
zie erop toe dat ze niet met het apparaat spelen.
●
Afwasmiddelen kunnen irritatie veroorzaken aan ogen, mond en keel en
zelfs verstikkingsdood tot gevolg hebben! Houd dus alle afwasmiddelen
uit de buurt van kinderen.
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 5
●
Drink nooit het water dat zich in de afwasmachine bevindt. Restjes
afwasmiddel kunnen in de machine achterblijven. Zorg ervoor dat deze
restjes nooit in aanraking komen met uw huid en dat ze nooit ingeslikt
worden, hetgeen verstikking tot gevolg zou kunnen hebben. Houd dus
kinderen uit de buurt van het apparaat, wanneer de deur openstaat.
Dagelijks gebruik van de afwasmachine
●
Gebruik de afwasmachine nooit, als het elektrische snoer, de afvoerslang,
het bedieningspaneel, het werkblad of de onderkast beschadigd is.
●
Draai bij storing allereerst de kraan dicht. Schakel dan het apparaat uit en
haal de steker uit het stopcontact. Indien uw apparaat een vaste
aansluiting heeft, dient u de zekering(en) los te draaien of te verwijderen.
●
Pak de steker bij het uittrekken altijd bij de steker vast en nooit bij het
snoer.
●
Reparaties dienen uitsluitend door deskundig personeel uitvoerd te
worden.
Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen uw veiligheid in gevaar
brengen.
Wendt u zich voor reparaties altijd tot de Klantenservice of tot uw
leverancier.
●
Leun nooit op de open deur en ga er ook nooit op zitten; het apparaat
zou naar voren kunnen vallen.
●
Voordat u tot het gebruik van speciaal zout voor afwasmachines, of van
afwas- en glansmiddelen overgaat, dient u zich ervan te verzekeren dat
deze duidelijk voor huishoudelijke afwasmachines bestemd zijn.
●
Draai de waterkraan altijd dicht wanneer de afwasmachine voor lange tijd
niet gebruikt wordt. Ook wanneer u maar enkele dagen met vakantie
gaat.
●
Plaats de afwasmachine tijdens transport altijd horizontaal.
Indien gedurende het transport de afwasmachine schuin zou komen te
staan, dan kan zout water de motor binnendringen en roest veroorzaken.
5
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 6
Afdanken
Weggooien van de verpakking
Tijdens het transport dienen onze afwasmachines goed beschermd te worden,
hoewel we proberen zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken.
Let op! Verpakkingsmateriaal, als plastic vellen, metalen platen
en polystyreen kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn: zij kunnen
er zelfs in stikken. Houd het verpakkingsmateriaal dus uit de
buurt van kinderen.
Al het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en kan hergebruikt worden.
De kartonnen delen zijn gemaakt van kringglooppapier en de houten delen
hebben geen speciale behandelingen ondergaan.
De kunststoffen dragen de volgende aanduidingen:
>PE<
voor polyethyleen; bijv. de verpakkingsvellen.
>PS<
voor polystyreen; bijv. de vulstukken (voornamelijk CFK-vrij).
>POM< voor polyoximetileen; bijv. de plastic klemmen.
Recycling en hergebruik van het verpakkingsmateriaal betekent een
besparing van grondstoffen en minder afval.
Breng het verpakkingsmateriaal naar de speciaal daartoe ingestelde
verzamelpunten. Informeer bij de gemeente naar de adressen van de
verzamelpunten.
6
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 7
Afdanken van uw oude apparaat
Wanneer u uw oude apparaat wilt afdanken, dient u het vóór u het wegdoet
onbruikbaar te maken.
Let op! Kinderen kunnen zich al spelend in de afwasmachine
opsluiten en daar door verstikking om het leven komen. Verwijder
steker en netsnoer en maak de sluiting van de deur onbruikbaar,
zodat kinderen er zich niet in kunnen opsluiten.
Codering van kunststof onderdelen voor recycling: Alle kunststof onderdelen
zijn van een internationale codering voorzien (bijv. >PS< voor polystyreen).
Na de sloop van uw apparaat kunnen deze delen hierdoor gemakkelijk
gesorteerd en hergebruikt worden.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor verwerking van uw
oude apparaat.
Economisch en milieubewust afwassen
●
Sluit de afwasautomaat alleen aan warm water aan, als u een hiervoor
geschikte warmwaterinstallatie hebt.
●
Stel de waterontharder correct in.
●
Spoel het servies niet onder stromend water af.
●
Als u met geringe belading afwast, berekent de beladingsherkenning de
benodigde hoeveelheid water en wordt de programmaduur verkort. Het
meest economisch wast u altijd af met volle belading.
●
Kies een programma aan de hand van soort servies en mate van
verontreiniging.
●
Doseer niet meer reinigingsmiddel, speciaal zout en glansmiddel dan door
de fabrikant van deze middelen en in deze gebruiksaanwijzing wordt
aangegeven.
7
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 8
Beschrijving van het apparaat
Binnenkant van het apparaat
1. Vergrendeling bovenste korf
2. Schroefdop van zoutvat
3. Onderste sproeiarm
11
1
4. Afwasmiddelhouder
10
5. Bedieningspaneel
2
6. Typeplaatje
3
7. Glansmiddelhouder
9
8
4
8. Bodemzeef
7
9. Afvoerzeef
6
10. Bovenste sproeiarm
11. Bovenste korf
5
IN94
Het bedieningspaneel
1
23
4
5
Op dit apparaat, bestemd voor inbouw, zijn de bedieningselementen boven
aan de deur geplaatst. om een programma te stellen, moet u de deur iets
openen.
1. Aan/Uit toets
2. Controlelampje zout navullen
3. Controlelampje toevoer elektriciteit
4. Programmakeuze-toetsen
8
5. Controlelampje einde programa
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 9
Voor het gebruiksgemak signaleert de afwasmachine een aantal normale
en abnormale bedrijfstoestanden door middel van geluidssignalen.
Geluiddsignaal "opdracht geaccepteerd"
Wanneer u op een bedieningstoets drukt geeft de afwasmachine met dit
signaal aan dat de opdracht geaccepteerd is.
Geluidssignaal "begin programma"
Wanneer u de deur van de afwasmachine sluit hoort u een geluiddsignaal dat
aangeeft dat het afwasprogramma gestart wordt.
Onderbroken geluidssignaal "einde programma"
Een onderbroken geluidssignaal geeft aan dat het afwasprogramma klaar is.
Geluidssignaal "alarm"
De afwasmachine is voorzien van een alarmsysteem dat storingen en
defecten signaleert (zie "Wat is er aan de hand als...") door middel van een
geluidssignaal.
Als u de geluidssignalen wilt uitschakelen, houdt dan de
programmatoetsen "Normaal 65°C" en "Spaar BIO 50°C" samen ingedrukt. de
machine geeft een onderbroken geluidssignaal. Na ca. 3 seconden houdt dit
geluidssignaal op, wat betekent dat alle geluidssignalen uitgeschakeld zijn.
SO244
Als u de geluidssignalen weer wilt inschakelen, houdt dan de
prograammatoetsen "Normaal 65°C" en "Spaar BIO 50°C" samen ingedrukt. de
machine geeft een onderbroken geluidssignaal. Na ca. 3 seconden houdt dit
geluidssignaal op, wat betekent dat alle geluidssignalen weer ingeschakeld
zijn.
9
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 10
Voordat u de machine in gebruik neemt moet u
1. Controleren of de machine volgens de aanwijzingen is aangesloten
2. Alle transportbeveiligingen uit de machine verwijderen
3. De waterontharder instellen
4. Giet 1 liter water in het zoutvat en vul het dan met zout
5. De glansmiddelhouder vullen
Waterontharder instellen
De afwasmachine is uitgerust met een automatisch werkende ontharder die
kalkafzetting op het servies en in de machine voorkomt. Hoe meer kalk het
leidingwater bevat, des te harder is het.
De waterhardheid wordt gemeten in verschillende schalen (zie tabel).
Stel de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid in. Informatie
daarover kunt u krijgen bij het waterleidingbedrijf.
De machine is in de fabriek op stand 2 ingesteld. Als de waterhardheid is uw
woonplaats afwijkt, moet u de ontharder verstellen.
U kunt door middel van de keuzeprogramma-toetsen ook een stap kiezen die
verschilt van de door de fabrikant ingestelde stap.
Elke toets komt overeen met een stap (zie tabel).
Stand
10
Programmatoets
1
Voorspoelen
2
Intensief 70°C
3
Normaal 65°C
4
Spaar BIO 50°C
5
Snelwas 50°C
BIO
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 11
Waterhardheid
Stand
*
1
2
3
4
5
in °dH
in °TH
in PPM
zout
gebruiken
0-4
5 - 11
12 - 22
23 - 33
34 - 45
46 - 67
0-8
9 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 120
0 - 80
81 - 200
201 - 400
401 - 600
601 - 800
800 - 1200
NEE
JA
JA
JA
JA
JA
Als de hardheidsgraad van het leidingwater onder het hardheidsbereik dat
overeenstemt met stand "1" ligt, dan hoeft u geen zout te gebruiken omdat
het water al zacht is.
In dat geval zal het controlelempje op het bedieningspaneel dus voortdurend
branden.
Regel de waterontharder op stand "1", maar gebruik geen zout. In dit geval
brandt de lampje "zout bijvullen" op het bedieningspaneel voortdurend
wanneer de afwasmachine aan staat.
Ga als volgt te werk bij het instellen van een nieuwe stap:
1. Druk gedurende ca. 5 sec. tegelijkertijd op de programmatoetsen
"Normaal 65°C" en "Snelwas 50°C" totdat u het geluidssignal "opdracht
geaccepteerd" hoort. Het overeen komstige controlelampje knippert zeer
snel.
2. Druk op de programmatoets van de nieuwe door u gekozen stap.
3. Na het indrukken van een programmatoets heeft de afwasmachine 5 sec.
nodig om de nieuwe stap in het geheugen op te slaan. daarna keert de
machine weer terug naar de programmainstelling.
SO245
11
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 12
Zoutvat vullen
Attentie! gebruik alleen speciaal zout voor afwasautomaten. Doseer nooit
andere zoutsoorten (bijv. kookzout) of reinigingsmiddel in het zoutreservoir.
Dat zou de waterontharder onbruikbaar maken.
Controleer voordat u zout gaat doseren of u ook werkelijk het pak speciaal
zout in de hand hebt.
Voordat u het toestel in gebruik neemt, moeten het zoutvat en de
glansmiddelhouder gevuld worden. Tijdens het gebruik moeten ze van tijd tot
tijd worden bijgevuld.
Houd de reinigingsmiddelen en het zout altijd uit de buurt van kinderen!
Gebruik alleen speciaal zout voor afwasmachines.
Alle andere soorten zout, vooral tafelzout, beschadigen de
waterontharder.
Zout dat tijdens het vullen van het vat wordt gemorst kan
corrosie bevorderen. Vul daarom alleen kort voor het begin van
een afwasprogramma (met uitzondering van het programma
Voorspoelen) zout bij.
Vullen:
1. Draai de dop van het zoutvat.
LE
SA LT
SA LZ
SA L
SE
2. Giet 1 liter water in het zoutvat
(deze operatie is alleen voor het
eerste gebruik nodig).
3. Vul m.b.v. de trechter het zoutvat.
4. Het is normaal dat tijdens het zout
vullen het water overloopt.
5. Verwijder gemorst zout van het
schroefdraad en de dop.
SR14
6. Draai de dop weer stevig vast.
Om u eraan te herinneren dat u moet navullen, brandt het lampje.
12
Attentie!
Het speciale lampje zout navullen op het bedieningspaneel blijft, als de
afwasmachine ingeschakeld is, nog 2 à 6 uur branden, nadat het zout is
bijgevuld. Bij gebruik van langzaam smeltend zout kan het nog langer duren.
Dit heeft echter geen negatieve invloed op de werking van het apparaat.
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 13
Glansmiddel
Het glansmiddel is een "waterontspanner".
Het wordt, automatisch, vóór het drogen aan het spoelwater toegevoegd.
De glansmiddelhouder, in de binnendeur, heeft een inhoud van circa 110 ml.
Dat is, al naar gelang de doseer-instelling, voldoende voor 16 tot 40
afwasbeurten.
Vullen van de glansmiddelhouder
1. Draai de dop (A), linksom, van de
houder.
2. Giet het glansmiddel in de houder tot
de indicator (B) geheel donker (vol) is.
Vul glansmiddel bij wanneer de indicator
(B) helder is.
Draai de dop weer op de houder.
A
BR01
Giet nooit afwasmiddel in de
glansmiddelhouder. Veeg gemorst
glansmiddel altijd met een doekje weg,
anders wordt tijdens het afwassen te veel
schuim gevormd.
x 6 5 4 3
2 1
m
a
B
Dosering
De instelling van de dosering is
afhankelijk van de bereikte glans en van
het droogresultaat. In de vulopening van
de glansmiddelhouder vindt u een zesstanden regelschijfje en de markeringen 1
tot 6 (stand 1 is laagste, stand 6 hoogste
dosering).
BR03
C
x
6 5 4 3
2 1
Het schijfje (C) kunt u met een
schroevendraaier of een mes verdraaien.
Verhoog de dosering als op het serviesgoed
druppels of druppelvlekken achterblijven.
Verlaag de dosering als het serviesgoed
witte, kleverige strepen vertoont.
m
a
Het beste is met stand 3 te beginnen.
BR02
13
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 14
Beladen van de korven
Sponzen, vaatdoekjes en alle voorwerpen die zich met water
kunnen volzuigen, mogen niet in de afwasautomaat gereinigd
worden.
Voor machinaal afwassen is het volgende bestek/servies
niet geschikt:
●
bestek met heften van hout, hoorn,
porselein of parelmoer
●
niet bestek met temperatuurgevoelige
lijm
●
gelijmd servies of bestek
●
tin en koper
●
kristal
●
metaal dat kan roesten
●
houten planken
●
kunstnijverheidsartikelen
beperkt geschikt:
●
Aardewerk alleen in de machine
afwassen, als het van de aanduiding
"geschikt voor de afwasautomaat"
voorzien is.
●
Versieringen die op het glazuur zijn
aangebracht kunnen door zeer vaak
machinaal.
●
Zilver en aluminium kunnen bij
machinaal afwassen verkleuren.
Etensresten als eiwit, eigeel en mosterd
veroorzaken vaak verkleuringen of
vlekken op zilver. Zilver daarom altijd
goed schoon spoelen, als het niet direct
na gebruik wordt afgewassen.
●
Sommige glassoorten kunnen na vele
malen machinaal afwassen dof woreden.
Was in de machine geen kleine voorwerpen af die makkelijk
door de korf kunnen vallen.
Trek de korven naar buiten om ze te beladen.
Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van
grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en
fruitschillen.
Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert u een optimale
reiniging.
14
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 15
Gebruik van de onderste korf
In de onderste korf kunt u pannen,
deksels, borden, schalen en bestek kwijt.
Plaats ze naar het voorbeeld in de
afbeeldingen.
Dienschalen en grote deksels zo veel
mogelijk aan de rand van de korf en er op
toezien dat de bovenste sproeiarm niet
belemmerd kan worden.
UI58
UI13
De achterste rekken kunnen tevens snel en
gemakkelijk neergeklapt worden, zodat het
laden van pannen en schalen eenvoudiger
gaat. U klapt de rekken neer door ze
voorzichtig omhoog te trekken en dan te
laten vallen; u zet ze weer op door ze
verticaal te plaatsen.
UI18
15
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 16
Bestekkorf
Messen, vorken en lepels met heft naar beneden in de bestekkorf zetten. Het
bestek losjes over alle vakken verdelen, zodat hey water er goed omheen kan
stromen. Lepels en vorken niet in elkaar leggen.
Attentie! lange delen in de bestekkorf kunnen de bovenste sproeiarm
blokkeren. Lang bestek, bijv. soeplepels, vleesmessen enz. in de bovenste korf
leggen.
Om de bestekkorf makkelijk te kunnen leeghalen, kunt u hem uit de onderste
korf nemen en uitklappen. Vooral kleine lepeltjes e.d. kunt u zo makkelijker
uitnemen. Als u het roostertje gebruikt, kunt u de bestekkorf niet
openklappen.
Attentie! De volle bestekkorf met de hand bij de tweedelige greep pakken,
zodat hij niet per ongeluk uitklapt.
1. Bestekkorf op een stevoge ondergrond (tafel, aanrechtblad) zetten en de
twee delen van de greep uitklappen.
2. Na het leeghalen de deln van de greep weer dichtklappen.
UI20
Messen met een lang lemmet die rechtop staan kunnen
gevaarlijk zijn.
Plaats daarom lange en/of scherpe messen e.d.
horizontaal in de bovenste korf.
Pas op bij vullen en leeghalen van de machine.
16
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 17
Gebruik van de bovenste korf
De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld
voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes,
kleine borden (max. 24 cm diameter) en
glazen.
Glazen met lange steel kunnen in het hoge
gedeelte opgehangen worden.
US32
Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien.
Regeling hoogte bovenste korf
Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter tussen 27-31 cm), dan
kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger
geplaatst heeft.
Ga als volgt te werk:
Open de knippen (A) aan de voorkant
van de bovenste korf en haal de korf
eruit. Schuif de korf op grotere
hoogte in de machine en doe de
knippen (A) dicht.
Attentie! U kunt in de bovenste korf nu
geen borden meer plaatsen die een diameter
van meer dan 20 cm hebben. Het
kopjesrekje is tevens onbruikbaar.
A
RC01
Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur
kan gevaarlijk zijn.
17
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 18
Afwasmiddel
Attentie! Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoudafwasmachines.
Handel als volgt als u afwaspoeder
gebruikt:
Min = 15 g
Max = 30 g D
1. Open de afwasmiddelhouder door aan
het palletje (D) te trekken.
2. Doseer afwasmiddel. Lees ook de
aanwijzingen op de verpakking van
het afwasmiddel.
M
M IN
AX
3. Sluit het dekseltje.
DE17
4. Voor een programma met voorspoelen
moet u ook een kleine hoeveelheid
afwasmiddel bovenop het klepje
strooien.
Handel als volgt als u afwastabletten
gebruikt:
1. Leg voor ieder programma 1 hele tablet
in de afwasmiddelhouder.
DE02
2. Sluit het dekseltje.
3. Leg voor programma’s met vorwas een
stuk van een andere tablet op het deksel
van de afwasmiddelhouder.
Het klepje zal, tijdens het in werking zijn, automatisch en op het juiste
moment openen. Na de afwas staat het klepje dus open, klaar voor een
volgende keer vakje vullen.
Daar was- en afwasmiddelen regelmatig veranderen, adviseren wij ook
te lezen wat de fabrikant van het afwasmiddel op z’n verpakking
schrift.
Te weinig doseren veroorzaakt een slecht afwasresultaat.
18
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 19
Te veel doseren brengt geen beter resultaat, is slechts een
onnodige verspilling en een extra belasting voor het milieu.
BIO-afwasprogramma’s en geconcentreerde
afwasmiddelen
Wasmiddelen voor afwasmachines kunnen tegenwoordig in twee groepen
verdeeld worden al naar gelang hun chemische samentelling;
- traditionele wasmiddelen, die sinds jaren te koop zijn (in poeder-, tablet-,
of gelvorm), alkalisch, moeilijk afbreekbaar en giftig als ze ingeslikt
worden;
- nieuwe geconcentreerde wasmiddelen (in poedervorm), die weinig
alkalisch zijn en natuurlijke afbreekbare enzymen bevatten.
Dit model afwasmachine biedt u naast de traditionele programma’s ook
nieuwe Bio-programma’s, die speciaal voor deze nieuwe geconcentreerde
wasmiddelen zijn ontworpen. Temperatuur en duur van deze programma’s
zijn gekozen om een optimale werking van de enzymen te bevorderen. Met
een 50°C-programma bereikt u dezelfde resultaten als met een 65°Cprogramma met traditionele wasmiddelen.
Door de nieuwe BIO-programma’s en geconcentreerde afwasmiddelen te
gebruiken helpt u niet alleen het milieu, maar spaart u dus ook uw
serviesgoed.
19
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 20
Programma-overzicht
Programma
Mate van
verontreiniging
en soort belading
Voorspoelen
Servies dat u pas later gaat
afwassen.
Aan
Uit
Intensief
70°C
Sterk verontreinigd.
Servies, bestek,
pannen
Aan
Uit
70°
Normaal
65°C
Normaal verontreinigd.
Servies, bestek
Aan
Uit
65°
Spaar BIO
50°C
Normaal verontreinigd.
Servies, bestek
Aan
Uit
* Snelwas
50°C
Licht verontreinigd.
Servies, bestek
Aan
Uit
Toetsen
indrukken
BIO
50°
50°
* Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd een volle
lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed
(met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw
kan worden gebruikt. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt
er niet heet gedroogd.
20
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 21
Indicatieve waarden **
Programmaduur
in minuten
Stroomverbruik
in kWh
Waterverbruik
in liter
1 x koud spoelen (om te voorkomen
dat voedselresten opdrogen).
10
0,1
8
Warm voorspoelen
70°C afwassen
2 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Drogen
98
1,8
24
Lauw voorspoelen
65°C afwassen
2 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Drogen
96
1,6
24
Koud voorspoelen
50°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Drogen
90
1,24
19
50°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
40
1,1
16
Programma
beschrijving
** De vermelde waarden gelden slechts als richtsnoer omdat zij variëren met
de temperatuur en druk van het leidingwater en met de spanning van het
elektriciteitsnet.
21
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:49 Pagina 22
Zo gaat u te werk
1.
Controleer of de zeven schoon zijn
Verzeker u revan dat de zeven schoon en goed geplaatst zijn.
2.
Druk op de Aan/Uit-toets
Het controlelempje "toevoer elektriciteit" gaat aan.
3.
Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn
4.
Vullen van de korven
Verwijder grove resten uit schalen en borden.
Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen,
grote borden en bestek.
Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden,
schoteltjes, kopjes en glazen.
Schuif de korven terug in de machine.
5.
Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien
6.
Vullen van afwasmiddelhouder
Vul de afwasmiddelhouder met de hoeveelheid afwasmiddel die door
de producent van het product wordt aanbevolen.
7.
Programma kiezen
Druk op de toets van het door u gekozen wasprogramma; het lampje
dat bij dit programma hoort, gaat nu knipperen.
8.
Starten
Drai de kraan open.
Sluit de deur. Een geluidssignaal geeft aan dat het apparaat met het
gekozen programma begonnen is, het controlelampje van het
programma licht op.
22
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 23
9.
Machine is klaar
De machine stopt automatisch.
Een onderbroken geluidssignaal waarschuwt u dat het apparaat kllar is
met het afwasprogramma, het controlelampje einde programma begint
te knipperen.
10. Machine uitschakelen
Open de deur en druk op de Aan/Uit-toets.
Draai de kraan dicht.
11. Machine leeghalen
Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is
het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent.
Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in
de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar
buiten te trekken en leeg te maken.
12. Annuleren van een programma
Om een aflopend programma te annuleren, drukt u gedurende circa
één sec. op de toets van dit programma totdat het bijbehorende
controlelampje dooft.
Het ingestelde programma is nu geannuleerd en een nieuw programma
kan gekozen worden.
Het is af te raden om de deur te openen als de machine in
werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar
ervoor zorgen dat de machine direct stopt.
Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de
machine uit te schakelen door middel van de
Aan/ Uit-toets.
Voorzichtig! Als u de deur direct na beëindiging van een
programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen.
23
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 24
Onderhoud
Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de
machine
Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder
regelmatig schoon met een vochtige doek.
Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder
servies, met afwasmiddel.
Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een
vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen gebruiken.
Reiniging van de afvoerzeef
(Na iedere afwasbeurt)
Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de
zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken.
●
U tilt de zeef met behulp van het handgreepje uit de machine.
Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug.
A
MA04
24
MA19
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 25
Reiniging van de bodemzeef
(Elke maand)
Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef
(B) aan beide kanten onder stromend
water een borsteltje schoon.
90°
B
Grote zeef losnemen:
1. Verwijder hiertoe de sproeiarm door
deze omhoog te trekken.
C
MA05
2. Draai het asje (C) 90° naar links en
haal de zeef uit de machine.
3. Na het reinigen de zeef in
omgekeerde volgorde weer
terugplaatsen.
4. Controleer of de zeef weef goed op
z’n plek zit. De hendel moet naar de
voorkant van het toestel wijzen.
Belangrijk!
Gebruik de machine nooit
zonder de zeven.
Zorg er bovendien voor dat
de zeven correct op hun
plaats zitten.
Het is belangrijk de zeven te
reinigen om een goede
werking van de machine te
garanderen.
MA20
MA21
MA18
25
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 26
Wat is er aan de hand, als...
Met behulp van de volgende aanwijzingen kunt u zelf de meeste kleine
storingen van de afwasmachine verhelpen.
....de afwasmachine een alarmsignaal geeft
Handel als volgt als een van de controlelampjes die in onderstaande tabel zijn
vermeld knippert:
●
open de deur en schakel de afwasmachine uit met de Aan/Uit toets
●
volg de instructies uit onderstaande tabel
Storing
Het controlelampje van het
Voorspoelen-programma
knippert
Het controlelampje van het
Snelwas-programma 50°C
knippert
Het controlelampje van het
Intensief-programma 70°C
knippert
Controlelampjes van het
"Normaal-programma
65°C" of het "Spaar Bioprogramma 50°C"
Mogelijke oorzaak
Waterkraan is dicht.
Oplossing
Waterkraan opendraaien.
Er is geen druk op de
kraan.
De toevoerslang is geknikt.
Leg de toevoerslang goed.
De afvoerslang is geknikt.
Leg de afvoerslang goed.
De afvoerbuis van de
gootsteen is verstopt.
Ontstop de afvoerbuis.
De zeven zijn verstopt.
Maak de zeven schoon (zie
"Onderhoud").
Algemeen
Schakel het apparaat uit,
schakel het weer aan en
start het afwasprogramma.
Kies en start een programma nadat u bovenstaande controles heeft
uitgevoerd. Neem contact op met de servicedienst als de afwasmachine
opnieuw een alarmsignaal geeft.
26
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 27
...er problemen zijn bij het gebruik van de
afwasautomaat
Storing
De machine start niet
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De machinedeur is niet
goed dicht.
Deur sluiten.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Stekker in het stopcontact
steken.
Er staat geen spanning op
het stopcontact.
Teveel geluid
Er slaan serviesdelen tegen
elkaar.
Een sproeiarm stoot tegen
serviesgoed.
Plaats de vaat goed (zie
aanwijzingen in "Beladen
van de korven").
De deur gaat moeilijk
dicht
De machine staat niet
waterpas of is niet op de
juiste wijze ingebouwd.
Volg de
installatieaanwijzingen.
... het afwasresultaat niet bevredigend is
Kalkvlekken, streppen, waas op het serviesgoed
● Gebrek aan zout of de ontkalker is niet afgestemd op de hardheid van het
leidingwater.
De afwas is niet drog
● Het glansmiddel is op of te zuinig gedoseerd.
Het afwasresultaat is niet goed
● De korven zijn te vol beladen.
● Het serviesgoed is onjuist geplaatst.
● Een of beide sproeiarmen kan (kunnen) niet draaien.
● Uiteinde van de afvoerslang steekt onder water (inspoelbak).
● Een of meerdere zeven verstopt.
● Een zeef zit niet goed op z’n plaats.
● Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te
klonterig en/of van slechte kwaliteit.
● De draaidop van het zoutvat zit los.
● Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid
van de bevuiling.
27
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 28
Servicedienst
In de paragraaf "Wat is er aan de hand, als..."hebben wij voor u de
belangrijkste problemen opgesomd die u zelf kunt verhelpen. Als u zich tot
de servicedienst wendt voor een van de bovengenomde storingen, of omdat
het apparaat niet naar voldoening werkt, worden komst en reparaties in
rekening gebracht ook als de garantie nog niet verlopen is.
Indien de storing niet in de gebruiksaanwijzing beschreven wordt, waarschuw
dan onze servicedienst.
Vermeld altijd het E-Nummer en het F-Nummer. Deze staan aangegeven op
het typeplaatje dat in de rechterhoek van de binnenkant van de deur
geplaatst is.
Om de nummers altijd bij de hand hebben kunt u ze het beste hieronder
opschrijven.
E-No.................................
F-No.................................
Mod.
..
No.
Prod.
......
..
......
Ser.
No.
...
......
E- NR ...... F-NR ......
Dankzij het doorgeven van deze gegevens weet de ervicedienst precies welk
onderdeel u nodig heeft, zodat de reparatie al de eerste keer kan uitgevoerd
worden. Hiermee voorkomt u dat de dienst een tweede maal moet komen,
wat tijd en geld kost.
28
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 29
Toelichtingen voor testinstituten
Voor het begin van de test moeten het zoutvat van de ontkalkingsinrichting
en de glansmiddelhouder volledig gevuld worden.
Testnorm:
EN 50242
Vergelijkend programma:
- Spaar BIO 50°C
Laadvermogen:
12 couverts
Glansmiddelhouder:
stand 5
Dosering afwasmiddel:
US57
- 25 g in houder
- 5 g op det dekseltje
UI59
Rangschikking in de
bovenste korf
Rangschikking in de
onderste korf
29
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 30
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Maximale diepte
Maximale diepte bij open deur
Lichtspanning/frequentie
59,6 cm
81,8 - 89,8 cm
55 cm
111,4 cm
230 V - 50 Hz
Opgenomen motorvermogen
200 W
Opgenomen vermogen
verwarmingselement
2100 W
Aansluitwaarde
2300 W
Waterleidingdruk
Kapaciteit
Minimum
50 kPa (0.5 bar)
Maximum
800 kPa (8 bar)
12 couverts
Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen van de
Europese Gemeenschap:
- 73/23/EG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende
wijzigingen;
- 89/336/EG van 03/05/89 (Electromagnetische
compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen.
30
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 31
Installatie/Onderbouw-aanwijzingen
De inbouwnis moet de afmetingen hebben zoals in de afbeelding
aangegeven.
De inbouwnis hoeft niet van ventilatie-openingen voorzien te worden. Indien
de nis van een achterwand voorzien is, dan is het voldoende om openingen te
maken voor het aansluitsnoer, de toevoerslang en de afvoerslang.
Met de stelvoeten kan de hoogte van de machine 8 cm gevarieerd worden.
Zorg ervoor dat na het in- of uitdraaien van de stelvoeten een vrije ruimte
van 2 mm tussen bovenkant machine en onderkant aanrecht blijft.
Stellen van de stelpootjes
Bij het stellen van de pootjes gaat u als volgt te werk:
820 ÷ 900
1. Draai de twee pootjes aan de
voorzijde losser of vaster.
596
818 ÷ 898
2. Om het achterste pootje te
stellen, draait u de voorste
schroef die zich in het
midden van de sokkel
bevindt losser of vaster.
5
0
55 x
ma
600
+
II95
Om in- en uitschuiven van het toestel te vergemakkelijken, zijn onderleggers
meegelverd.
Druk deze op de pootjes.
Indien nodig, kunt u de onderleggers
kleiner maken door ze op de aangegeven
lijn af te breken.
Het is belangrijk dat het toestel waterpas
staat. Als het toestel waterpas staat, komt
de deur niet tegen de waterpasnokjes die
zich links en rechts bevinden. Als de deur
niet goed sluit, draai dan de stelpootjes
losser of vaster tot de machine waterpas
staat.
II52
31
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 32
Montage van het decorpaneel
De machinedeur kan van een houten decorpaneel van de volgende
afmetingen voorzien worden:
Breedte
Hoogte
Dikte
Gewicht
596 mm
644 - 724 mm maximum
20 mm maximum
tussen 2 en 7.5 kg maximum
Belangrijk!
Overschrijd de hoogtemaat niet, daar anders de deur niet volledig
geopend kan worden (onderkant komt dan tegen de sokkel).
De hoogte van het paneel hangt van de sokkelhoogte van het keukenmeubel
af.
Het paneel moet van een greep voorzien worden, omdat de oorspronkelijke
greep door het paneel bedekt wordt.
1. Boor gaten in het decorpaneel
op de plaatsen die zijn
aangeduid in de afbeelding
met een boortje Ø 2 x 14.
187
187
596max
max
596
2. Schroef de twee
bevestigingsstifen vast in de
gaten die zijn aangeduid in de
afbeelding.
3. Monteer het decorpaneel door
de twee stiften in de
sponningen van de deur te
steken.
Til het decorpaneel op totdat
het precies op lin ligt met het
frontpaneel.
32
=
II92
II112
553
525
=
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 33
4. Wanneer u het decorpaneel in de correcte stand
gebracht heeft, dan moet u de deur openen en het decorpaneel
bevestigen door de 6/8 meegeleverde schroeven 4 x 40 in de
gaten aan de binnenkant van de deur te draaien.
II116
II117
33
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 34
Bevestigen aan aangrenzende keukenmeubelen
Om te voorkomen dat de afwasmachine gaat schommelen, moet hij d.m.v. de
meegeleverde steuntjes aan het werkblad, aan aangrenzende keukenkastjes of
aan de muur worden bevestigd.
Zet de steuntjes in de gleuven, zoals in de afbeelding aangegeven. Bevestig de
steuntjes met de schroeven 3,5 x 16 aan het werkblad of aangrenzende
keuken meubelen. Gebruik de gaten aan boven- of zijkant.
II54
De zijkanten van de afwasmachine mogen in geen geval
doorboord woreden, omdat dat de hydraulische onderdelen die
zich tussen de kuip en de zijkant bevinden kan beschadigen.
34
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 35
Aanpassen van de plint
Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis
aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u
de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel
van de plint.
a
II15
b
II59
Hoogte (a)*
1 7 0 1 6 0 1 5 0 1 4 0 1 3 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 90
40 136 131 125 118 110 100 93 85 75
Diepte (b)*
50 135 131 125 118 110 102 92 85 75
60 137 132 125 118 110 102 94 85 75
70 138 134 128 120 110 104 95 85 75
80
/
90
/
/
100
/
/
(*) mm
X
139 130 124 115 105 98 88 78
138 129 120 110 100 90 80
/
135 125 115 105 95 85
600 mm
minimum
X
Uitsnijding uit de plint
35
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 36
Plaats de machine, indien mogelijk, zo dicht mogelijk bij aansluitingen voor
de watertoe- en afvoer.
Watertoevoer
Wij adviseren u koud water te gebruiken.
De slangwartel van de toevoerslang sluit u aan op een kraan met 3/4"
schroefdraad, of op een watertoevoer met snelaansluiting (press block).
De slang is voorzien van een veiligheidsinrichting om de waterstroom te
stoppen als de interne slang vanwege slijtage stuk gaat. Het defect wordt
door middel van het naar buiten komen van het rode staafje in het venster
(B) aangegeven.
In dit geval moet u de waterkraan sluiten en de slang uitwisselen.
Draai de slangwartel (A) stevig vast om waterlekken te voorkomen.
Opmerking!
alleen voor toevoerslangen met een veiligheidshendel ter voorkoming van
losschroeven ➁.
Wanneer u de toevoerslang wilt losmaken, druk dan op de geelgekleurde
velligheidshendel ter voorkoming van losschroeven (C) en draai de schijfmoer
tegen de wijzers van de klok in.
De slang mag niet geknikt kunnen raken, om de waterstroom niet te
belemmeren of vertragen.
Zie erop toe dat de waterleidingdruk niet de bij de technische gegevens
vermelde waarde overschrijdt.
De slang mag nimmer geknikt kunnen raken, want dat zou de waterstroom
kunnen belemmeren.
Belangrijk!
De slang mag nooit geknikt kunnen raken, ook niet tijdens het op z'n plaats
schuiven van de machine. De slang mag niet verlengd worden. U kunt echter
wel een langere, complete en voor dit doel gemaakte slang kopen.
A
1
2
A
B
C
B
36
CA13
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 37
Waterafvoer
De waterafvoerslang kan op de volgende manieren gemonteerd worden
1. In een sifon, zorg er dan wel voor dat de slang niet kan wegglijden.
2. In een gootsteen, gebruik daarvoor de meegeleverde slanghouder.
3. In een afvoerpijp met ventilatie, binnendiameter min. 4 cm.
De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm (min.) en 100 cm (max.)
boven de onderkant van het toestel liggen. De afvoerslang kan links of rechts
van de afwasmachine gedraaid worden.
Zorg ervoor dat de slang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is, dat
kan de waterafvoer verstoren.
2
min 4 cm
3
Ø
min 30 cm
max 100 cm
max 100 cm
Ø
18
21
1
CS09
min 30 cm
max 100 cm
+ 2 m max
max 100 cm
Ø 18
Ø 21
Als u een verlengslang gebruikt, mag deze niet langer dan 2 meter zijn en de
binnendiameter mag niet kleiner zijn dan die van de oorspronkelijke
afvoerslang. Ook de binnendiameter van de koppelingen die u gebruikt voor
aansluiting aan de afvoerpijp mag niet kleiner zijn.
CS10
37
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 38
Veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen
overstroming
De machine is voorzien van twee supplementaire veiligheidsinrichtingen tot
bescherming tegen overstroming van water, met de volgende eigenschappen.
1. Aan de toevoerslang (zie "Watertoevoer", hij gaat werken als de
toevoerslang kapot gaat doordat hij de waterstroom blokkeert. Deze
inrichting is ook met uitgeschakelde machine werkzaam.
2. Op de bodem van de machine, hijj gaat werken als er waterlekken binne
de machiine zijn. Deze inrichting is bij functionerende machine werkzaam.
Sluit in geval van een storing eerst de waterkraan en stel u dan in verbinding
met de servicedienst.
Elektrische aansluiting
De machine is gemaakt voor 230V met een frequentie van 50Hz. Het gebruik
op 60Hz (verhuizing naar dienovereenkomstig land) is uitgesloten, daar de
machine met synchroonmotoren uitgerust is.
De aansluitwaarde is circa 2,30 kW, hetgeen een groepzekering van minimaal
10A vereist.
De machine is voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer en een steker met
aardcontacten.
De steker mag u alleen plaatsen in een stopcontact met (aangesloten en
functionerende) aardcontacten. De aardverbinding dient deugdelijk te zijn.
Het stopcontact dient altijd bereikbaar te zijn, ook nadat de machine onderof ingebouwd is.
Indien het aansluitsnoer te kort blijkt te zijn, laat dan de installateur het
betreffende verplaatsen of een langer, op de aansluitwaarde van de machine
aangepast, aansluitsnoer aan de machine monteren.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan
door het niet voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften.
38
152985 72/1 nl 28-09-1999 12:50 Pagina 40
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
nl
152985 72/1

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement