Zanussi | DW6814 | User manual | ZANUSSI DW6814 Brugermanual

ZANUSSI DW6814 Brugermanual
OPVASKEMASKINE
DW 6814
152988 36/0
BRUGSANVISNING
DK
Indholdsfortegnelse
For brugeren
For installatøren
Vigtig sikkerhedsinformation
3
Beskrivelse af maskinen
4
Betjeningspanel
5
Før brug
Indstilling af vandblødgøringsanlægget
Skyllemiddel
Opvaskemiddel
6
6
8
9
Anvendelse af maskinen
Fyldning af maskinen
Højdejustering af den øverste kurv
10
10
11
Nyttige tips
12
Opvaskeprogrammer
13
Betjeningsrækkefølge
14
Vedligeholdelse og rengøring
Indvendig rengøring
Rengøring af midterfilter
Rengøring af det store filter
Udvendig rengøring
Længere periode uden brug
Forholdsregler ved frost
Flytning af maskinen
15
15
15
15
16
16
16
16
Hvis maskinen ikke fungerer
Beskyttelse mod oversvømmelse
Service og reservedele
17
18
18
Installationsvejledning
Tekniske data
Vandtilslutning
Tilslutning af afløbsslangen
Eltilslutning
19
19
20
21
21
Indbygning
Højdejustering af maskinen
Påætning af dampbeskyttelse
Fastgørelse til køkkenelementer
Højdejustering af sokkelen
Garanti - Service
Service og reservedele
22
22
23
23
23
24
24
Vejledning i brug af instruktionsbogen
Følgende symboler findes i teksten for at hjælpe Dem gennem instruktionerne:
Sikkerhedsinstruktioner
1. 2. 3. Trin for trin instruktioner
Nyttige tips
2
PCOX3DK
Vigtig sikkerhedsinformation
Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning gemmes til evt. fremtidig brug. Hvis maskinen
sælges eller overdrages til en anden bruger, eller hvis De flytter og efterlader maskinen i huset,
skal brugsanvisningen følge med maskinen, således at den nye ejer kan sætte sig ind i
betjeningen og læse de pågældende informationer.
Denne information gives af sikkerhedsmæssige grunde. De skal derfor gennemlæse den nøje,
før maskinen installeres og anvendes.
Installation
■
■
■
■
■
■
Denne maskine er tung. Vær forsigtig, hvis den
skal flyttes.
Det er farligt selv at foretage indgreb i maskinen
eller på nogen måde ændre den.
Maskinen må ikke placeres på elledningen.
Elarbejdet i forbindelse med installation af
maskinen bør udføres at en autoriseret
elinstallatør eller en anden kyndig person.
VVS-arbejdet i forbindelse med installation af
maskinen bør udføres af en autoriseret VVSinstallatør eller en anden kyndig person.
■
■
De bør være forsigtig ved rengøring at
tætningen forneden på døren og ved
hængslerne, da man kan skære sig på de
skarpe metal kanter.
Service må kun udføres af vor autoriserede
service, og der må kun anvendes originale
reservedele.
De må under ingen omstændigheder
forsøge at reparere maskinen selv.
Reparationer, der udføres af ukyndige
personer, kan medføre skader eller alvorlige
fejlfunktioner. Kontakt Elektrolux
Hviderareservice. Der skal altid anvendes
originale reservedele.
Børnesikring
■
■
■
Miljøbeskyttelse
Maskinen er beregnet til at blive anvendt af
voksne.
Lad ikke børn pille ved betjeningsknapperne
eller lege med maskinen.
Placer indpakningsmaterialet uden for børns
rækkevidde.
Opbevar vaskemidler på et sikkert sted uden for
børns rækkevidde.
I miljøets interesse:
■
■
■
Under brug
■
■
■
■
■
■
Ting, der er forurenet af benzin, maling, stål
eller jernpartikler, ætsende, syreholdige eller
alkaliske kemikalier må ikke vaskes i
opvaskemaskinen.
De bør under ingen omstændigheder åbne
døren, mens maskinen er i gang. Maskinen skal
altid afbrydes, før døren åbnes.
Brug kun opvaskemiddel der er beregnet til
opvaskemaskiner.
Når De har fyldt maskinen op, eller når De har
tømt maskinen, skal døren lukkes, da en åben
dør kan være farlig.
Lad vær med at sidde eller stå på den åbne dør.
Træk stikket ud og luk for vandtilførslen efter
brug.
■
3
Materialer mærket med
symbolet er
genanvendelige.
Spørg i kommunen om der er
genbrugsanlæg for denne maskine i Deres
område.
Hvis maskinen skal skrottes, skær
netledningen af og gør dørlåsen
uanvendelig for at undgå at små børn kan
blive lukket inde.
Hjælp med at holde Deres land pænt – brug
en legaliseret affaldsplads til Deres gamle
maskine.
PSI01DK
Beskrivelse af maskinen
1
2
13
3
12
4
5
11
6
10
9
8
7
IN80
1. Indstilling af vandhårdhed
7. Betjeningspanel
2. Nivellering af mellemstykket
8. Typeskilt
3. Stop for øverste kurv
9. Skyllemiddelbeholder
4. Saltbeholder
10. Stort filter
5. Nederste spulearm
11. Midterfilter
6. Vaskemiddelbeholder
12. Øverste spulearm
13. Øverste kurv
4
PDA13DK
D
Betjeningspanel
1
2
3
4
5
6
7
1. Start/stop kontrollys
4. Programmarkør
2. Start/stop trykknap
5. Programvælger
Start
Når knappen trykkes ind, går maskinen i gang
og samtidig tændes start/stop kontrollyset.
Når der skal vælges et program, drejes
programvælgeren med uret, sørg for at det
ønskede programbogstav er ud for
programmarkøren på betjeningspanelet.
Stop
Når opvaskeprogrammet er gennemført, stopper
maskinen automatisk, og kontrollampen forbliver
tændt.
Tryk på knappen for at slukke kontrollampen
eller for til enhver tid at stoppe maskinen.
6. Visning af opvaskeprogrammets
status
Når opvaskeprogrammet udføres, drejer
programvælgeren og viser opvaskeprogrammets
forløb.
3. Dørhåndtag
Forvask / afskylning
Døren åbnes, når der trykkes på palen øverst i
håndtaget og samtidig trækkes udad.
Døren lukkes ved blot at trykke på den.
Vask
Kold skylning
Varm skylning
Tørring med varmluft
7. Programvejledning
Dette er en oversigt over ”vaskeprogram”-kortet,
som kan hjælpe Dem med at vælge det rigtige
program.
5
PCP47DK
Før brug
Før De bruger Deres opvaskemaskine for første
gang:
1. Kontroller at strøm- og vandtilførslen er i
overensstemmelse med
installationsvejledningen
2. Fjern emballagen inde i maskinen
3. Indstil vandblødgøringsanlægget
4. Fyld saltbeholderen
5. Fyld skyllemiddelbeholderen
Indstilling af
vandblødgøringsanlægget
Opvaskemaskinen er udstyret med et
vandblødgøringsanlæg beregnet til at fjerne
mineraler og salte fra vandet. Disse kunne have en
ødelæggende eller dårlig indflydelse på maskinens
funktion.
Jo større indholdet er af disse salte, desto hårdere
er vandet.
Vandets hårdhed måles i ækvivalente skalaer,
f.eks. tyske, franske grader og dele pr. million.
Vandhårdhed
Franske
grader
(°TH)
PPM
(dele pr.
million)
Niveau
Brug af
salt
<4
5-11
12-22
23-34
35-50
51-67
<7
8-20
21-40
41-60
61-90
91-120
0-80
81-200
201-400
401-600
601-900
901-1200
0
1
2
3
4
5
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
Justering af vandblødgøringsanlægget:
Drej positionsvælgeren i det øverste venstre hjørne
af maskinen med en skruetrækker indtil det
ønskede niveau svarer til mærket.
3
4
Blødgøringsanlægget skal justeres efter vandets
hårdhed i Deres område. Det lokale vandværk kan
oplyse Dem om hårdhedsgraden af vandet i Deres
område.
Opvaskemaskinen er fra fabrikken indstillet på
niveau 2.
Hvis dette niveau ikke er egnet i Deres område,
skal blødgøringsanlægget justeres.
Tyske
grader
(°dH)
5
2
2
1
AA05
6
PBU01DK
Påfyldning af salt
Hvis Deres vand er ”niveau 0” er det allerede blødt,
og det er derfor ikke nødvendigt at anvende salt.
Fra niveau 1 og opefter skal der bruges salt.
Der må kun anvendes salt, der er
beregnet til opvaskemaskiner.
Andre typer salt, der ikke er beregnet
til opvaskemaskiner, især bordsalt, vil
ødelægge blødgøringsanlægget.
Der skal påfyldes salt, umiddelbart før et af de
komplette opvaskeprogrammer startes (ikke
afskylningsprogram). Derved undgås at spildt salt
eller saltvand ligger i længere tid på bunden af
maskinen. Dette kan medføre tæring.
Påfyldning:
1. Skru hætten af saltbeholderen.
2. Fyld ca. 1 liter vand i beholderen, eller indtil.
den er fuld ( det er kun nødvendigt den første.
gang der fyldes salt på).
LE
SA LT
SA LZ
SA L
SE
3. Ved hjælp af den medfølgende tragt hældes
salt i beholderen til den er fuld (ca. 2 kg).
Bliv ikke bekymret hvis vandet i beholderen
løber over, når der fyldes salt på, det er helt
normalt.
4. Sæt hætten på igen og kontroller, at der ikke
er salt på gevindet eller pakningen.
SR06
5. Skru hætten helt fast.
Saltbeholderen skal regelmæssigt efterfyldes med
salt.
Saltbeholderens hætte har en
påfyldningsindikatorrude i midten.
En grøn flyder ses tydeligt, når der er salt i
beholderen, og forsvinder næsten, når saltet er
brugt (ca. efter 30-50 vaske afhængig af
vandblødgøringsanlæggets indstilling), og minder
Dem om at fylde salt på.
SR11
7
PFS01DK
Skyllemiddel
Skyllemidlet doseres automatisk under det sidste
skyl, og sikrer ved skylningen en plet- og stribefri
tørring. Beholderen, som er monteret indvendigt i
døren, kan rumme ca. 110 ml skyllemiddel. Det
rækker til 16-40 opvaskeprogrammer afhængigt af
den indstillede dosering.
Påfyldning af skyllemiddel:
1. Beholderen åbnes ved at dreje låget (A)
mod uret.
A
2. Fyld beholderen fuldstændig med skyllemiddel
(ca. 110 ml). Indikatoren (B) bliver helt mørk.
BR01
3. Efterfyld skyllemiddel, når indikatoren (B)
bliver klar.
Vær sikker på at låget er lukket efter hver
påfyldning.
Fyld ikke opvaskemiddel i skyllemiddelbeholderen.
For at undgå en for kraftig skumdannelse under
næste opvask skal skyllemiddel, som er løbet ved
siden af, fjernes med en klud.
x 6 5 4 3
2 1
m
a
B
BR03
Indstilling af mængden
Skyllemiddelmængden justeres ud fra det opnåede
glans- og tørreresultat ved hjælp af 6
positionsvælgeren (C) (mindste mængde position
1, største mængde position 6). (Start fra position
3). Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på det
opvaskede service, skal mængden øges gradvist.
Hvis servicet har klistret hvidlige striber, skal
mængden reduceres.
x
6 5 4 3
2 1
m
a
C
BR02
8
PFR01DK
Opvaskemiddel
Brug kun opvaskemidler der er beregnet
til opvaskemaskiner.
Fyld opvaskemiddel på maskinen på følgende
måde:
1. Åben låget på beholderen ved at trække i
palen (D).
D
2. Fyld opvaskemiddel på i overensstemmelse
med anbefalingerne i programskemaet. Da
ikke alle opvaskemidler er ens, skal De være
opmærksom på brugsanvisningen på pakken,
især for tabletter.
M
M IN
AX
For at hjælpe med en korrekt
vaskemiddeldosering er der i sæberummet
anbragt 2 referencemærker:
- MIN
= 15 ml
- MAKS = 30 ml
DE07
3. Luk altid låget
4. Hvis programmet har forvask hældes det
nødvendige opvaskemiddel på låget til
opvaskemiddelbeholderen.
En utilstrækkelig mængde opvaskemiddel giver et
dårligere opvaskeresultat, mens en for stor
mængde ikke giver nogen fordele, men blot fører til
unødvendigt spild.
Moderat anvendelse af opvaskemiddel er også til
gavn for miljøet.
DE02
Fosfatfrie opvaskemidler med
enzymer
I disse lavalkaliske kompakt pulvere er vanskeligt
nedbrydelige stoffer erstattet af naturlige enzymer
og andre biologisk nedbrydelige stoffer, som
skåner miljøet.
Da fosfater har vandblødgørende egenskaber,
foreslår vi, at De kommer salt i saltbeholderen, selv
når vandets hårdhed er så lavt som 4°d.h. (7°TH).
Herved undgås kalkaflejringer på service og i
inderkaret.
9
PUD01DK
Anvendelse af maskinen
Fyldning af maskinen
Før servicet anbringes i maskinen, skal alle
madrester fjernes fra tallerknerne for at undgå, at
filtrene tilstoppes, hvilket forringer
opvaskemaskinens funktion.
Meget små servicedele, der kan falde
gennem kurvene, bør ikke anbringes i
opvaskemaskinen.
Døren åbnes, og kurvene trækkes ud, når servicet
skal fyldes i maskinen.
UI39
IEC 436 / DIN 44990
Den nederste kurv
Den nederste kurv er beregnet til kasseroller, låg,
tallerkener (op til 27 cm i diameter), salatskåle,
bestik osv.
Serveringsfade og større låg bør placeres langs
kanten af kurven, således at den øverste spulearm
frit kan dreje rundt.
UI21
Bestikkurv
Langbladede knive, som stilles oprejst,
kan være farlige.
Lange og skarpe bestikdele såsom
forskærerknive skal placeres vandret i
den øverste kurv.
Vær forsigtig når De fylder eller tømmer
maskinen med skarpe ting, såsom knive.
Bestik skal placeres i den aftagelige bestikkurv
med skafterne vendt nedad. Hvis skafterne stikker
ud gennem bunden af kurven og derved blokerer
den nederste spulearm, skal bestikket placeres
med skafterne opad.
Skeer skal blandes med andet bestik, så de ikke
lægger sig ind i hinanden.
Teskeer skal placeres i de specielle huller i
håndtaget på bestikkurven.
Bestikkurven er i to dele, som kan skilles og derved
give større fyldningsfleksibilitet. De to dele skilles
ved at skubbes vandret i hver sin retning og
trækkes fra hinanden. Gør det omvendt for at
samle den igen.
10
UI07
PBA07DK
Den øverste kurv
Den øverste kurv er beregnet til tallerkener
(desserttallerkener, underkopper, tallerkener op til
24 cm i diameter), salatskåle, kopper og glas. Glas
med høj fod kan placeres med foden opad i de
forhøjede koppehylder.
Lette køkkenting (plastskåle osv.) bør placeres i
den øverste kurv, og anbringes således, at de ikke
bevæger sig rundt under opvasken.
IEC 436 / DIN 44990
US41
Før døren lukkes, kontrolleres, at
spulearmene kan dreje frit.
Højdejustering at den øverste kurv
Hvis der anvendes store tallerkener (med en
diameter på 27 til 31 cm), kan disse anbringes i
den nederste kurv, hvilket kræver, at den øverste
kurv indstilles højere.
US29
Højdejusteringen gennemføres på følgende
måde:
1. Den øverste kurvs forreste glidestoppere (A)
trækkes udad og kurven trækkes ud.
A
2. Sæt kurven tilbage i den højere position og tryk
stopperne (A) tilbage i deres oprindelige
position.
Når den øverste kurv er i en højere position
kan den kun rumme tallerkener med en
diameter på 20 cm, og De kan ikke anvende
de øverste kophylder.
RC01
Når De har fyldt maskinen, skal døren
lukkes, da en åben dør kan være farlig.
11
PBA02DK
Nyttige tips
Energibesparelse
Følgende er uegnet til
maskinopvask:
Anbring servicet i maskinen umiddelbart efter
hvert måltid, og vent med at starte opvasken,
indtil opvaskemaskinen er fyldt helt op.
Følgende ting bør ikke vaskes i
opvaskemaskine (medmindre de er solgt som
egnet til maskinopvask).
- Bestik med håndtag af træ eller ben eller
sammenlimede dele
- Bestik af bronze
- Kasseroller med træhåndtag
- Ting af aluminium
- Krystalservice
- Blyholdige glas
- Ting af plastik
- Antikt eller håndmalet porcelæn
Om nødvendigt udføres skylleprogrammet (se
programskemaet på de følgende sider), således
at eventuelle madrester ikke sætter sig fast på
servicet, inden det egentlige opvaskeprogram
startes.
De bør ikke skylle servicet af under rindende
vand.
Vælg et økonomiprogram, når servicet ikke er
særligt tilsmudset. Følg vejledningen i
vaskeprogramskemaet.
Visse former for dekoration på service kan blive
misfarvet, når det vaskes i en opvaskemaskine.
Det bedste resultat opnås på
følgende måde:
Krystalservice og ting af plastik bør vaskes i
hånden, hvis det ikke garanteres, at de kan tåle
maskinopvask.
Før service anbringes i maskinen, fjernes alle
madrester og meget tilsmudsede gryder og
pander stilles i blød.
Visse glastyper kan blive matte, efter at de er
blevet vasket nogle gange i en opvaskemaskine.
Sørg altid for at vende kasseroller, kopper og
glas med bunden i vejret.
Der kan opstå en kemisk reaktion mellem
sølvbestik og rustfrit stålbestik. Som
forholdsregel, undgå at vaske dem sammen.
Service med buede flader placeres skråt så
vandet let kan løbe af.
Køkkenting af jern og støbejern kan ruste og
afgive pletter på det øvrige service.
Undgå så vidt muligt, at de enkelte servicedele
rører hinanden.
Aluminium har tendens til at blive sort. Kobber,
tin og messing har tendens til at blive plettet.
Der opnås et bedre tørringsresultat, hvis
opvaskemaskinens dør står åben i mindst
15-30 min., umiddelbart efter programmet er
afsluttet.
Kontakt forhandleren, hvis De er i tvivl
om, hvorvidt Deres køkkenting tåler
maskinopvask.
Vent nogle minutter før servicet tages ud.
Herved vil det tørre bedre og afkøles.
Når De køber nyt service, bør De sikre
Dem, at det tåler maskinopvask.
Tøm den nederste kurv først og derefter den
øverste. Derved drypper der ikke vand fra den
øverste kurv ned på servicet i den nederste kurv.
12
PHT04DK
Opvaskeprogrammer
Program
* Normal med
forvask 65°C
Normalt tilsmudset.
Service, bestik,
gryder og pander
Normal uden
forvask 65°C
Lettere tilsmudset.
Service og bestik
** Kvik 65°C
Lettere tilsmudset.
Service og finere
service
Afskylning
*
Tilsmudsningsgrad Programmets
startposition
og servicetyper
Alt.
Service, som først
skal vaskes senere.
Trykknapper
Anbefalet mængde
opvaskemiddel
på
i
beholderen beholderlåget
Beskrivelse
Kold forvask.
Hovedvask ved 65°C.
1 kold skylning
1 varm skylning
Tørring med varme
A
On
Off
25 g
5g
B
On
Off
25 g
/
Hovedvask ved 65°C.
1 kold skylning
1 varm skylning
Tørring med varme
C
On
Off
25 g
/
Hovedvask ved 65°C.
1 kold skylning
1 varm skylning
D
On
Off
/
1 kold skylning
(for at undgå, at madrester
sætter sig fast på servicet).
/
Testprogram i henhold til IEC 436/DIN 44990
Program: Normal 65°C med forvask med opvaskemiddel type A;
Anbefalet skyllemiddel indstilling: 3.
Standardservice: 12.
Anbefalet opvaskemiddelmængde:
25 g i beholderr
5 g på beholderlåg.
** Dette er et specialprogram, der på kort tid (ca. 52 min.) udfører en komplet opvask med lettere
tilsmudset service, glas og service (uden gryder), således at det kan bruges igen med det samme.
13
PWP00DK
Betjeningsrækkefølge
1.
Kontroller filtrene
9.
Kontroller at de er rene og sidder rigtigt (se
rengøringsvejledningen)
2.
Kontroller, om der er
afspændingsmiddel og salt
3.
Placering af service
Tryk på START/STOP knappen.
START/STOP kontrollampen tænder, og
maskinen starter.
Tryk igen på START/STOP knappen, hvis
De ønsker at afbryde vaskeprogrammet.
10. Efter opvasken
Efter afslutningen af hvert opvaskeprogram
stopper maskinen automatisk.
START/STOP kontrollampen forbliver
tændt indtil der trykkes på START/STOP
knappen.
Fjern alle madrester.
Træk den nederste kurv ud og anbring
kasseroller, tallerkener og bestik i den.
Træk den øverste kurv ud og anbring
tallerkener, underkopper, glas, kopper osv.
i den.
Skyd kurven ind i maskinen igen.
4.
5.
11. Sluk for opvaskemaskinen
Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på
START/STOP knappen og åben døren.
Kontroller, at spulearmene kan
dreje frit.
Når vaskeprogrammet er færdigt
anbefales det at trække stikket ud og
lukke for vandtilførslen.
Dosering af opvaskemiddel
Fyld den mængde opvaskemiddel i
beholderen, som anbefales ifølge
vaskeprogram skemaet.
6.
Generelt bør man ikke åbne døren,
mens maskinen er i gang. Men hvis
døren alligevel åbnes, vil en
sikkerhedsafbryder stoppe maskinen.
Luk låget på
vaskemiddelbeholderen
7.
Luk døren på
opvaskemaskinen
8.
Indstilling af program
Start programmet
Bemærk
Åben ikke døren i den varme fase, da
det varme vand kan løbe ud.
Vær meget forsigtig hvis døren skal
åbnes i den varme fase eller lige efter
at programmet er færdigt, da damp
vil slippe ud.
Drej programknappen med uret indtil det
ønskede programbogstav svarer til
programmarkøren.
14
POS07DK
Vedligeholdelse og rengøring
Indvendig rengøring
Pakningerne rundt om døren, beholderen til
opvaskemiddel og beholderen til
afspændingsmiddel skal rengøres regelmæssigt
med en fugtig klud.
Vi anbefaler en gang hver 3 måned at køre en tom
maskine med et 65°C vaskeprogram og
vaskemiddel.
Rengøring af midterfilter
(Efter hver opvask)
Der kan samle sig madrester i afløbsfiltret (A), som
skal fjernes ved at skylle filtret under rindende
vand.
For at tage afløbsfiltret op:
Træk det op ved hjælp af håndtaget.
A
Efter rengøringen sættes filteret tilbage ved at
trykke det ned, indtil det klikker på plads.
MA04
Rengøring af det store filter
(Hver anden måned)
Det store filter (B) rengøres på begge sider under
rindende vand ved hjælp af en børste.
For at tage det store filter op:
1. Spulearmen fjernes ved at trække den op i den
ene side.
2. Drej søjlen (C ) mod uret 90° hvorefter hele
filtret tages ud.
3. Efter rengøringen sættes filtret på plads igen
ved at følge denne vejledning i omvendt
rækkefølge.
4. Kontroller at filtrene er i deres oprindelige
position, og håndtaget på afløbsfiltret peger
mod maskinens front.
90°
B
C
MA05
Opvaskemaskinen må ikke anvendes
uden filtrene.
Hvis filtrene er placeret forkert, vil
opvaskeresultatet blive dårligt.
Rengøring at filtrene er vigtig for at sikre
korrekt drift af maskinen.
15
PMC01DK
Udvendig rengøring
Maskinens kabinet og betjeningspanel rengøres
med en blød, fugtig klud. Om nødvendigt anvendes
kun neutrale rengøringsmidler. Der må aldrig
bruges skurepulver, stålsvampe eller
opløsningsmidler (acetone, triklorætylen osv.).
Længere periode uden brug
Det anbefales at gøre følgende, hvis maskinen
ikke skal anvendes i længere tid:
1. Afbryd strømtilførslen til opvaskemaskinen, og
stop vandtilførslen.
2. Fyld afspændingsmiddelbeholderen op.
3. Lad døren stå på klem for at undgå, at der
dannes en ubehagelig lugt.
4. Rengør maskinens indvendige dele.
Forholdsregler ved frost
Undgå at placere maskinen i et rum hvor
temperaturen kan komme under 0°C. Hvis det er
uundgåeligt, tøm maskinen og luk døren, afmonter
vandindløbsslangen og tøm den.
Flytning af maskinen
Hvis De skal flytte maskinen (flytte til anden
bolig el.lign.):
1. Afbryd strømtilførslen.
2. Stop vandtilførslen.
3. Fjern vandtilførsels- og afløbsslangerne.
4. Træk maskinen ud sammen med slangerne.
Undgå at lægge maskinen om på siden under
transport.
16
PMC02DK
Hvis maskinen ikke fungerer
Nogle problemer skyldes ofte manglende vedligeholdelse eller forglemmelse, som let kan løses uden at
tilkalde en servicemand. Før De kontakter service, bør De først gennemgå følgende liste:
Symptom
Løsning
Maskinen starter ikke
■
■
■
Maskinen tager ikke vand ind
■
■
■
■
Døren er ikke lukket korrekt.
Stikproppen er ikke sat korrekt i stikkontakten.
Der er ingen strøm på stikkontakten.
Vandhanen er lukket.
Vandtilførslen er afbrudt.
Vandtilførselsslangen er sammentrykket eller bøjet.
Ret den ud.
Vandtilførselsslangen kan være tilstoppet.
Luk for vandtilførslen og rens filteret.
Filtrerne er tilstoppede
■
Rens filtrene (se vedligeholdelse og rengøring).
Spulearmene drejer ikke rundt.
■
Kontroller at servicet er placeret korrekt.
Maskinen skyller ikke vandet ud
■
Afløbsslangen er sammentrykket eller bøjet.
Ret den ud.
Afløbet i vasken er tilstoppet. Fjern blokeringen.
Forlængerslangen på afløbsslangen er ikke korrekt.
Læs vejledningen for spildevandsforbindelse.
Der er ikke aftræk for enden af afløbsslangen.
■
■
■
Maskinen støjer
■
■
De enkelte servicedele klirrer mod hinanden
(se ”fyldning af maskinen”).
Spulearmene rammer servicet.
Døren er vanskelig at lukke
■
Opvaskemaskinen står ikke vandret eller er indbygget
forkert.
Servicet er ikke rent (dårlig vask)
■
Kurvene er for fyldte.
Servicet er ikke placeret korrekt.
Spulearmene roterer ikke.
Spulearmene er tilstoppede.
Filtrene er tilstoppede.
Filtrene er ikke placeret korrekt.
Der er ikke anvendt en tilstrækkelig mængde
opvaskemiddel, eller opvaskemidlet er uegnet.
Opvaskemidlet er gammelt eller har form af klumper.
Hætten på saltbeholderen er ikke lukket korrekt.
Det valgte opvaskeprogram er for skånsomt.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Synlig kalkaflejring eller hvidlig belægning
på servicet
■
■
Servicet er ikke helt tørt
■
Kontroller at vandblødgøringsanlægget er stillet på det
rigtige niveau.
Kontroller om der er salt, og om låget er tæt.
Der er ikke noget afspændingsmiddel i maskinen, eller
der er anvendt for lidt.
17
PSN01DK
Hvis der stadig er problem efter ovenstående
kontrol, kontaktes nærmeste servicecenter. Angiv
modelbetegnelse og serienummer. Disse
oplysninger finder De på opvaskemaskinens
typeskilt, som findes på højre side af
opvaskemaskinens dør (se billede).
Prod.No. ........ Ser. No. .........
Mod. ........
Beskyttelse mod oversvømmelse
RA01
Maskinen er udstyret med en sikkerhedsanordning,
der stopper vandtilførslen i tilfælde af vandlækager.
Denne anordning er placeret i maskinens bund og
fungerer kun, når maskinen er i drift.
Tilkald service for reparation.
Service og reservedele
Service må kun udføres af vor
autoriserede service, og der må kun
anvendes originale reservedele. De må
under ingen omstændigheder forsøge at
reparere maskinen selv. Reparationer,
der udføres af ukyndige personer, kan
medføre skader og alvorlige fejl. Kontakt
Deres lokale servicecenter.
Der skal altid anvendes originale
reservedele.
18
PSN11DK
Installation
Elarbejdet i forbindelse med installation
af maskinen bør udføres at en
autoriseret elinstallatør eller en anden
kyndig person.
VVS-arbejdet i forbindelse med
installation af maskinen bør udføres af
en autoriseret VVS-installatør eller en
anden kyndig person.
Tekniske data
DIMENSIONER
Bredde
Højde
Maks. dybde
Maks. dybde med åben dør
59.6 cm
81.8 - 87.8 cm
55 cm
111.4 cm
ELTILSLUTNING
MOTOREFFEKT UNDER VASK
VARME ELEMENTETS EFFEKT
TOTAL EFFEKT
Spænding
230 V - 50 Hz
200 W
2100 W
2300 W
VANDTRYK
Minimum
Maksimum
50 kPa (0.5 bar)
800 kPa (8 bar)
KAPACITET (STANDARD IEC)
INDSTILLINGER
12
FORBRUG
Vand
Elektricitet
19
22 l
1.5 kW/h
PTS28DK
Vandtilslutning
Maskinen kan tilsluttes enten varmt (maks. 60°C)
eller koldt vand.
Vi anbefaler dog at anvende koldt vand.
Varmtvandstilførsel er ikke altid tilstrækkelig til
meget snavset service, da det forkorter
vaskeprogrammets varighed.
Vandtrykket skal ligge inden for de grænser, der er
angivet i tekniske data.
Deres lokale vandværk kan oplyse Dem om
gennemsnitstrykket i Deres område.
Opvaskemaskinens tilgangs- og afløbsslange kan
drejes til højre eller venstre for at gøre
installationen lettere.
Låsemøtrikken skal være placeret korrekt for at
undgå vandlækage.
Slangen må ikke bøjes eller sammentrykkes, da
vandstrømmen derved kan nedsættes.
Hvis maskinen tilsluttes nye vandrør eller rør, der
ikke har været anvendt i længere tid, anbefales det
at lade vandet løbe i nogle minutter, før
tilførelsesslangen tilsluttes. Derved aflejres der ikke
sand eller rust i tilførelsesslangens filter.
Det medfølgende filter (A) skal i alle tilfælde
placeres i samlingen.
Hvis De selv vil lave forbindelsen, er
fastgørelsesmøtrikken på maskinens
vandtilførselsslange beregnet til at blive skruet på
en 3/4 tomme vandrørsgevind eller på en særlig
lyntilkoblingshane.
A
CA03
For at gøre det lettere kan selve slangen drejes til
venstre eller højre.
20
PWA05DK
Tilslutning af afløbsslangen
Afløbsslangen kan tilsluttes på følgende måder:
2
Ø
Ø
18
21
1
min 4 cm
1. Til vaskens vandlås, eventuelt ved hjælp af
spændbånd.
2. Til et faldrør med et aftrækshul på mindst 4 cm
i diameter.
min 30 cm
max 100 cm
Afløbstilslutningen skal være mindst 30 cm og
højst 100 cm over gulvet.
Slangen kan enten føres til venstre eller højre om
opvaskemaskinen.
Slangen må ikke have knæk og ikke
sammentrykkes, da dette nedsætter eller blokerer
vandafløbet.
En eventuel forlængelse af afløbsslangen må ikke
være på mere end 2 m, og forlængerslangens
indvendige diameter må ikke være mindre end
maskinens afløbsslange.
Eventuelle forbindelsesstykker til slangens
tilslutning må heller ikke have en diameter, der er
mindre end afløbsslangens.
Proppen må ikke sidde i vasken, når maskinen
tømmes, da dette kan forårsage at vandet
suges tilbage i maskinen.
+ 2 m max
min 30 cm
max 100 cm
Ø 18
Ø 21
CS13
CS14
Eltilslutning
Kontroller følgende før maskinen tilsluttes
stikkontakten:
1. At elnettets spænding svarer til den spænding,
der er angivet under tekniske data.
2. At elmåler, sikringer, strømtilførsel og
stikkontakt kan klare den nødvendige
maksimale belastning. Kontroller at kontakt og
stik passer sammen uden brug af adapter. Hvis
det er nødvendigt er det bedre at udskifte
kontakten.
Maskinen skal jordforbindes i henhold til
gældende sikkerhedsbestemmelser.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
de nævnte sikkerhedsbestemmelser ikke
overholdes.
Maskinen overholder følgende EØF-direktiver:
- 73/23 19.2.73 (lav spænding direktiv) og senere modifikationer;
- 89/336 3.5.89 (elektromagnetisk kompatibilitet) og senere modifikationer.
21
PWA04DK
Indbygning
Maskinen er beregnet til placering under et
køkkenbord eller et arbejdsbord.
Det er vigtigt at følge de nichemål, der er angivet
på diagrammet.
Der kræves ingen særlige åbninger til maskinens
ventilation, kun gennemgange til,
vandtilførselsslange, afløbsslange og elledning.
Nichens loft kan have en afstand på 820 og 880
mm over gulvet, da maskinens justerbare fødder
kan drejes langt op eller ned (maks. 60 mm).
Der skal være 2 mm frit mellem opvaskemaskine
og bord.
Højdejustering af maskinen
Højdejusteringen gennemføres på følgende
måde:
2. Den bageste fod justeres ved at dreje skruen i
midten af forreste sparkeplade til venstre eller
højre.
820 ÷ 880
1. Løs eller stram de to forreste fødder.
596
5
57 x
ma
818 ÷ 878
Der er vedlagt et underlag til den bageste fod for at
maskinen lettere kan glide ind og ud af nichen.
Sæt underlaget på ved at presse det på foden.
Hvis det er nødvendigt, kan underlaget gøres
mindre ved at brække det, hvor det er markeret.
5
0
55 x
ma
600
+
Det er vigtigt at maskinen placeres helt vandret,
således at døren kan lukkes helt tæt til. Når den er
helt vandret, vil døren ikke ramme
afstandsstykkerne i hver side af kabinettet.
II76
Hvis døren ikke lukker ordentligt, løs eller stram de
justerbare fødder indtil maskinen er fuldstændig
vandret.
II52
22
PFI34DK
Påsætning af dampbeskyttelse
600 mm
Påsæt det selvklæbende beskyttelsesfolie på den
forreste del af køkkenbordet langs hele bredden.
II21
Fastgørelse til køkkenelementer
For at undgå at opvaskemaskinen vipper, skal den
fastgøres til enten køkkenbordet eller det
tilstødende køkkenelement/væg med de
medfølgende beslag. Sæt de to
fastspændingsbeslag i rillerne, der findes forrest,
foroven på vaskemaskinen, som vist på billedet.
Fastgør beslagene til køkkenelementerne med
3,5x16 skruer ved at bruge de øverste huller eller
hullerne i siden.
Maskinen skal fastgøres til undersiden af
toppladen ved hjælp at de medfølgende
beslag.
Hvis dette ikke sker, kan det medføre en
ustabil funktion, som kan forårsage
skader.
II54
Højdejustering af sokkelpladen
Højdejustering af sokkelpladen, følg instruktionerne
på billedet.
IN10
23
PFI33DK
Garanti - Service
1 år fra den dokumenterede købsdag (gem
købsnotaen) Garantien dækker fabrikations- og
materialefejl), der måtte opstå ved normal brug i
en privat husholdning i Danmark.
■
At skaden skyldes en form for anvendelse,
som strider mod almindelig sund fornuft.
Service og evt reparationer skal udføres af vor
autoriserede Service, se brugsanvisningen.
Der må kun benyttes reservedele som er
godkendt af førnævnte.
Garantien omfatter materialer, nødvendige
transportomkostninger og arbejdsløn. For
Grønland og Færøerne gælder særlige regler.
Forbehold:
Service og reservedele
Garantien omfatter ikke fejl og skader, som
skyldes andre årsager end fabrikations- og
materialefejl. Det er en forudsætning for
garantien, at reparation ikke er forsøgt foretaget
af andre end Electrolux Hvidevare-Service, der er
vor autoriserede serviceorgan.
Electrolux Hvidevarer-Service har tre servicecentre fordelt over landet. Her er det muligt at
bestille service samt købe reservedele. Det er
også muligt at bestille reservedele samt tilbehør
hos forhandleren/el-installatører
Benyt venligst nedennævnte telefonnummer:
Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
☎
Produktansvar
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste center.
Vort produktansvar er gældende i følge "Lov om
produktansvar". Denne lov gælder for skader på
personer eller ting, som skyldes fejl på selve det
installerede produkt. Dette ansvar er gældende
10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.
Adresser på servicecenter:
Lundtoftegårdsvej 99
2800 Lyngby
Forbehold
■
Ny Banegårdsgade 45
8000 Århus
Vort produktansvar gælder ikke, hvis den
pågældende skade skyldes et eller flere af
følgende forhold:
■
At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med installationsvejledningen.
■
At produktet har været anvendt til andet formål
end beskrevet i brugsanvisningen.
■
At de i denne brugs- og installations-vejledning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
■
At en reparation er udført af andre end vor
autoriserede serviceorganisation, se
brugsanvisningen.
■
At der er brugt uoriginale reservedele.
■
At skaden skyldes en transportskade, som
måtte være opstået på et senere tidspunkt,
f.eks. ved flytning eller videre salg.
70117400
Vejlevej 34
7000 Fredericia
ZANUSSI HUSHOLDNINGSAPPARATER A/S
Lundtoftevej 160, 2800 Lyngby
Tel. 45877097 - Fax 45933738
-en del af
ELECTROLUX HVIDEVARESELSKABER A/S
24
PGA01DK
0 09/98
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising