Aeg FAV3430I-M Handleiding


Add to my manuals
38 Pages

advertisement

Aeg FAV3430I-M Handleiding | Manualzz
ÖKO_FAVORIT 3430 I
Geschirrspülautomat
Lave-vaisselle
Afwasmachine
Gebrauchsanweisung
Instructions d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Inhoud
Veiligheidsnormen
69
Afdanken
Weggooien van de verpakking
Afdanken van uw oude apparaat
71
71
71
Belangrijke tips
Tips om op zuinige wijze en milieuvriendelijk af te wassen
72
72
Beschrijving van het apparaat
Binnenkant van het apparaat
74
74
Het gebruik
Het bedieningspaneel
75
75
Programma-overzicht
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
Waterontharder
Vullen van het zoutvat
Gebruik van glansmiddel
Dosering
Het afwasmiddel
76
78
78
80
82
83
84
Beladen van de korven
Gebruik van de onderste korf
Bestekkorf
Gebruik van de bovenste korf
86
86
87
88
Zo gaat u te werk
89
Onderhoud
Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de machine
Het reinigen van de zeven
91
91
91
Storingen
93
Klantenservice
95
Technische gegevens
96
Installatie
Plaatsing
Watertoevoer
Waterafvoer
Beveiligingen tegen wateroverlast
Elektrische aansluiting
68
97
97
98
99
100
101
Veiligheidsnormen
De veiligheidsnormen van AEG huishoudelijke apparaten voldoen aan de
algemene technische constructievoorschriften en aan de wet ter voorkoming
van ongevallen bij het gebruik van elektrische toestellen. De fabrikant is
echter van mening dat het nuttig kan zijn de klant op de volgende
veiligheidsnormen te wijzen;
Gebruik uw afwasmachine alleen voor die functies waarvoor zij
ontworpen is
●
Gebruik uw afwasmachine alleen voor het afwassen van huishoudelijk
serviesgoed. Indien uw apparaat op de verkeerde wijze gebruikt wordt of
voor een ander doel dan waarvoor zij ontworpen is, dan is de fabrikant
niet aansprakelijk voor eventuele beschadigengen.
●
Om veiligheidsredenen dient u op geen enkele wijze aan uw apparaat
wijzigingen of veranderingen aan te brengen.
Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt:
●
Controleer of het apparaat gedurende het transport geen schade heeft
opgelopen. Een beschadigd apparaat mag nooit aangesloten worden.
Stelt u beschadiging vast, neem dan contact met uw leverancier op.
●
Voer installatie en aansluiting van uw apparaat op correcte wijze uit. Lees
voor inlichtingen en gebruiksaanwijzing de paragraaf “Installatie”.
●
Controleer, voordat u de afwasmachine in gebruikt neemt, of de
aansluitspanning en de stroomsoort (zie typeplaatje) overeenkomen met de
netspanning en de stroomsoort op de plaats van installatie. Op het
typeplaatje staan tevens de gegevens over de zekeringen vermeld.
Veiligheid voor kinderen
●
Het verpakkingsmateriaal (bijv. losse vellen en polystyreen) kan voor
kinderen stikgevaar opleveren. Houd dit materiaal dus uit de buurt van
kinderen!
●
Kinderen kennen soms het gevaar van elektrische apparaten in werking
niet. Houd kinderen daarom in de gaten, terwijl uw apparaat aanstaat en
zie erop toe dat ze niet met het apparaat spelen.
●
Afwasmiddelen kunnen irritatie veroorzaken aan ogen, mond en keel en
zelfs verstikkingsdood tot gevolg hebben! Houd dus alle afwasmiddelen
uit de buurt van kinderen.
69
●
Drink nooit het water dat zich in de afwasmachine bevindt. Restjes
afwasmiddel kunnen in de machine achterblijven. Zorg ervoor dat deze
restjes nooit in aanraking komen met uw huid en dat ze nooit ingeslikt
worden, hetgeen verstikking tot gevolg zou kunnen hebben. Houd dus
kinderen uit de buurt van het apparaat, wanneer de deur openstaat.
Dagelijks gebruik van de afwasmachine
●
Gebruik de afwasmachine nooit, als het elektrische snoer, de afvoerslang, het
bedieningspaneel, het werkblad of de onderkast beschadigd is.
●
Draai bij storing allereerst de kraan dicht. Schakel dan het apparaat uit en haal
de steker uit het stopcontact. Indien uw apparaat een vaste aansluiting heeft,
dient u de zekering(en) los te draaien of te verwijderen.
●
Pak de steker bij het uittrekken altijd bij de steker vast en nooit bij het snoer.
●
Reparaties dienen uitsluitend door deskundig personeel uitvoerd te worden.
Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen uw veiligheid in gevaar brengen.
Wendt u zich voor reparaties altijd tot de Klantenservice of tot uw
leverancier.
●
Leun nooit op de open deur en ga er ook nooit op zitten; het apparaat zou
naar voren kunnen vallen.
●
Voordat u tot het gebruik van speciaal zout voor afwasmachines, of van
afwas- en glansmiddelen overgaat, dient u zich ervan te verzekeren dat deze
duidelijk voor huishoudelijke afwasmachines bestemd zijn.
●
Draai de waterkraan altijd dicht wanneer de afwasmachine voor lange tijd
niet gebruikt wordt. Ook wanneer u maar enkele dagen met vakantie gaat.
●
Plaats de afwasmachine tijdens transport altijd horizontaal.
Indien gedurende het transport de afwasmachine schuin zou komen te staan,
dan kan zout water de motor binnendringen en roest veroorzaken.
70
Afdanken
Weggooien van de verpakking
Tijdens het transport dienen onze afwasmachines goed beschermd te worden,
hoewel we proberen zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken.
Let op! Verpakkingsmateriaal, als plastic vellen, metalen platen
en polystyreen kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn: zij kunnen
er zelfs in stikken. Houd het verpakkingsmateriaal dus uit de
buurt van kinderen.
Al het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en kan hergebruikt worden.
De kartonnen delen zijn gemaakt van kringglooppapier en de houten delen
hebben geen speciale behandelingen ondergaan.
De kunststoffen dragen de volgende aanduidingen:
>PE<
voor polyethyleen; bijv. de verpakkingsvellen.
>PS<
voor polystyreen; bijv. de vulstukken (voornamelijk CFK-vrij).
>POM< voor polyoximetileen; bijv. de plastic klemmen.
Recycling en hergebruik van het verpakkingsmateriaal betekent een
besparing van grondstoffen en minder afval.
Breng het verpakkingsmateriaal naar de speciaal daartoe ingestelde
verzamelpunten. Informeer bij de gemeente naar de adressen van de
verzamelpunten.
Afdanken van uw oude apparaat
Wanneer u uw oude apparaat wilt afdanken, dient u het vóór u het wegdoet
onbruikbaar te maken.
Let op! Kinderen kunnen zich al spelend in de afwasmachine
opsluiten en daar door verstikking om het leven komen. Verwijder
steker en netsnoer en maak de sluiting van de deur onbruikbaar,
zodat kinderen er zich niet in kunnen opsluiten.
Codering van kunststof onderdelen voor recycling: Alle kunststof onderdelen
zijn van een internationale codering voorzien (bijv. >PS< voor polystyreen).
Na de sloop van uw apparaat kunnen deze delen hierdoor gemakkelijk
gesorteerd en hergebruikt worden.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor verwerking van uw
oude apparaat.
71
Belangrijke tips
Tips om op zuinige wijze en milieuvriendelijk af te wassen
Verzamel het vuile serviesgoed, plaats het in de afwasmachine en laat de
machine alleen lopen, wanneer beide korven vol, maar niet overvol, zijn. Op
deze manier kunt u er zeker van zijn dat u uw apparaat op een zuinige en
milieuvriendelijke manier gebruikt.
Kies altijd een programma dat rekening houdt met het soort door u gebruikt
serviesgoed en met de vervuilingsgraad (zie Programma-overzicht).
Gebruik nooit te veel afwasmiddel, zout of glansmiddel. Volg bij het doseren
de aanwijzingen op het product en in deze gebruiksaanwijzing.
Verzekert u zich ervan dat de waterontharder op de juiste wijze ingesteld is.
Niet geschikt serviesgoed
Serviesgoed dat niet geschikt is om in de afwasmachine gewassen te worden:
- houten borden en plankjes
- niet-warmtebestendige plastic delen
- kristal
- tin of koper serviesgoed
- gelijmd serviesgoed of bestek
- oud bestek met warmte-gevoelige opgeplakte delen
- aan roest onderhevige stalen messen
- bestek met heft van hout, hoorn, porselein of parelmoer.
72
Geschikt serviesgoed
Serviesgoed dat alleen onder bepaalde omstandigheden in de afwasmachine
gewassen kan worden.
- Aardewerk kan alleen in de afwasmachine gewassen worden, indien dat
uitdrukkelijk door de fabrikant is aangegeven.
- Op glazuur gebakken decoraties kunnen na veel beurten in de
afwasmachine verkleuren.
- Zilver en aluminium dreigen tijdens het afwassen in de afwasmachine te
verkleuren.
- Door sommige voedselresten (eiwit, eigeel en mosterd) kan het zilver
verkleuren of vlekkerig worden. Verwijder van zilver serviesgoed en bestek
altijd de voedselresten, als ze niet meteen na gebruik gewassen worden.
- Na vele keren wassen in de machine kunnen sommige glassoorten mat
worden. Wij raden u aan vooral duur kristal met de hand af te wassen.
Verzeker u bij aankoop van nieuw serviesgoed of bestek ervan dat dit in de
afwasmachine gewassen kan worden.
73
Beschrijving van het apparaat
Binnenkant van het apparaat
1
2
11
3
10
4
5
9
6
7
8
IN21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
74
Instelling van de ontharder
Waterpasnokje
Vergrendeling bovenste korf
Onderste sproeiarm
Schroefdop van zoutvat
Glansmiddelhouder
Afwasmiddelhouder
Bedieningspaneel
Zeven
10. Bovenste sproeiarm
11. Bovenste korf
Het gebruik
Het bedieningspaneel
1 2
3
4
5
6
1. Lampje "in bedrijf"
5. Programmaknop
Indien u op de Aan/Uit toets drukt,
licht dit lampje op, wat betekent dat
de afwasmachine ingeschakeld is.
Om een programma te kiezen draait
u deze knop rechtsom, tot de
markering op de knop bij de
programmaletter van het gewenste
programma staat.
2. Aan/Uit toets
Inschakelen
Na het drukken op deze toets
schakelt de machine aan.
Uitschakelen
Zodra de machine klaar is, stopt hij
automatisch.
Door opnieuw op deze toets te
drukken schakelt u de machine
geheel uit.
6. Programma indicator
Tijdens het afwasproces draait de
programmaknop en wijst daarmee
aan waar de machine op dat
moment mee bezig is.
De symbolen betekenen:
Voorspoelen
Afwassen
3. Handgreep
Om de deur te sluiten drukt u hem
eenvoudig goed in het slot.
Om de deur te openen drukt u de
greep iets naar boven en trekt u
hem dan naar u toe.
Koud spoelen
Warm spoelen
Drogen met warme lucht
4. Start-markering
75
Programma-overzicht
Programma
Mate van
verontreiniging
en soort belading
Programma
knop
Toetsen
indrukken
NORMAAL
65°C
Normaal verontreinigd.
Servies, bestek,
pannen.
B
Aan
Uit
SPAAR
65°C
Normaal verontreinigd.
Servies, bestek.
C
Aan
Uit
Servies dat u pas later gaat
afwassen.
A
Aan
Uit
VOORSPOELEN
Norm-programma’s volgens IEC 436/DIN 44990:
- Standaard bevattingsvermogen: 8 couverts;
- Glansmiddelhouder: stand 3.
- Programma NORMAAL 65°C met reinigingsmiddel type A;
- Aanbevolen bevattingsvermogen reinigingsmiddel: 20 g in houder
5 g op houder.
76
Verbruik **
Afwasmiddel *
in
vakje
op
klepje
Programmaduur
in minuten
Stroomverbruik
in kWh
Waterverbruik
in liter
Voorspoelen
65°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
Drogen met hete lucht
64
1.1
17
Programmabeschrijving
20 g
5g
20 g
/
65°C afwassen
1 x koud spoelen
1 x warm spoelen
42
1.0
16
/
/
1 x koud spoelen
(om te voorkomen dat
voedselresten opdrogen)
10
0.1
11
* Niet alle afwasmiddelen zijn hetzelfde; volg dus ook de door de fabrikant
aanbevolen dosering.
** Deze gegevens zijn afhankelijk van de druk en temperatuur van het
leidingwater en van de spanningsveranderingen, waardoor ze slechts als
richtlijn gelden.
77
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt
Nadat u uw nieuwe afwasmachine geïnstalleerd en aangesloten heeft op
watertoevoer en -afvoer en voordat u haar voor de eerste keer gaat gebruiken,
gaat u als volgt te werk:
- stel, indien noodzakelijk, de waterontharder in;
- vul het zoutvat met voor afwasmachines bestemd zout;
- vul de glansmiddelhouder.
Op de volgende bladzijden vindt u alle gebruiksaanwijzingen voor de uitvoering
van deze handelingen.
Waterontharder
Het leidingwater bevat kalk. Hoe meer kalk, hoe harder het water. Kalk zet zich
in de vorm van vlekken op het vaat-en glaswerk af.
Uw nieuwe machine is uitgerust met een automatisch werkende
waterontharder, die gevuld wordt met speciaal-zout voor afwasmachines.
De ontharder kan leidingwater tot 50° dH (graden hardheid op de Duitse
schaal) zodanig ontharden dat het voor de machine geschikt is.
Het zoutverbruik hangt van de hardheid van het water af.
U kunt bij het waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water
informeren.
Om met een mínímaal verbruik van zout toch de beste resultaten te bereiken,
kunt u het zoutvat instellen al naar gelang de hardheid van het water.
Voor het gemak worden de hardheid-bereiken in vijf standen opgedeeld.
Waterhardheid
Zout
°dH
°dH
Stand Duitse schaal Franse schaal gebruiken
stand 1
stand 2
stand 3
stand 4
stand 5
0-7
8-21
22-28
29-39
40-50
0-14
15-39
40-50
51-70
71-90
NEE
JA
JA
JA
JA
Instellen
zoutvat
Instellen
machine
+
+
1
1
1
2
2
De machine is in de fabriek op stand 2.
78
Als de waterhardheid is uw woonplaats afwijkt, moet u de ontharder
verstellen.
Stand 1
Is de hardheid van het leidingwater binnen het bereik van stand 1, dan hoeft
u geen zout te gebruiken.
Bij gebruik van laag-alkalische afwasmiddelen welke enzymen bevatten,
adviseren wij u regenereerzout vanaf een waterhardheid van 4°dH
(7°TH) in de zouthouder te doen.
Stand 2
Is de hardheid van het leidingwater binnen bereik van stand 2, dan hoeft u
slechts regelmtig zout in het zoutvat na te vullen (zie paragraaf " Vullen van
het zoutvat"). Andere instellingen zijn niet nodig.
Standen 3 en 5 (instellen zoutvat)
Is de harheid van het leidingwater binnen het bereik van stand 3 of stand 5,
dan:
- trekt u de onderste korf uit de machine en draait u de schroefdop van het
zoutvat, in de bodem van het machine-interieur, en zet u de
waterontharder (met een schroevendraaier of een mes) 180° liksom van
stand - op stand +.
AA01
79
Standen 4 en 5 (instellen machine)
Is de hardheid van het leidingwater binnen het bereik van stand 4 of stand 5,
dan zet u de knop die zich linksboven aan de voorkant van uw machine
bevindt van stand 1 op stand 2.
1 2
AA03
Noot
Bij een hardheid volgens stand 5 moet u dus beide handelingen
verrichten.
Vullen van het zoutvat
Voordat u het toestel in gebruik neemt, moeten het zoutvat en de
glansmiddelhouder gevuld worden. Tijdens het gebruik moeten ze van tijd tot
tijd worden bijgevuld.
Houd de reiningsmiddelen en het zout altijd uit de buurt van kinderen!
Gebruik alleen speciaal zout voor afwasmachines.
Andere zoutsoorten zijin schadelijk voor de ontharder.
Vul het zoutvat altijd voordat u een volledig afwasprogramma start (dus niet
bij programma voorspoelen). Daarmee voorkomt u dat gemorst zout en
overgelopen zout water de machine aantasten.
80
Vullen:
Draai de dop van het zoutvat.
- Giet water in het zoutvat tot het vol is (ca. 1 liter). Dat is alleen de eerste
keer dat u de machine in gebruik neemt nodig.
- Vul m.b.v. de trechter het zoutvat (ca. 1 kg).
- Het is normaal dat tijdens het zout vullen het water overloopt.
- Verwijder gemorst zout van het schroefdraad en de dop.
- Draai de dop weer stevig vast.
LE
SA LT
SA LZ
SA L
SE
SR02
Het zoutvat moet regelmatig bijgevuld worden. de dop heeft daarvoor in het
midden een indikatievenstertje.
Als het zoutvat gevuld is, is een groene markering te zien. Als het zout op is
(na 30 tot 50 afwasbeurten), is deze markering bijna verwenen.
U weet dan dat u zout moet bijvullen.
SR11
81
Gebruik van het glansmiddel
Het glansmiddel is een “waterontspanner”.
Het wordt, automatisch, vóór het drogen aan het spoelwater toegevoegd.
De glansmiddelhouder, in de binnendeur, heeft een inhoud van circa 110 ml.
Dat is, al naar gelang de doseer-instelling, voldoende voor 16 tot 40
afwasbeurten.
Vullen van de glansmiddelhouder
Draai de dop (A), linksom, van de houder.
Giet het glansmiddel in de houder tot de indicator (B) geheel donker (vol) is.
Giet het glansmiddel in de houder tot de indicator (B) geheel donker (vol) is.
x 6 5 4 3
2 1
m
a
B
A
BR01
BR03
Draai de dop weer op de houder.
Giet nooit afwasmiddel in de glansmiddelhouder.
Veeg gemorst glansmiddel altijd met een doekje weg, anders wordt tijdens
het afwassen te veel schuim gevormd.
82
Dosering
De instelling van de dosering is afhankelijk van de bereikte glans en van het
droogresultaat. In de vulopening van de glansmiddelhouder vindt u een
zesstanden regelschijfje en de markeringen 1 tot 6 (stand 1 is laagste, stand 6
hoogste dosering).
Het schijfje (C) kunt u met een schroevendraaier of een mes verdraaien.
Verhoog de dosering als op het serviesgoed druppels of druppelvlekken
achterblijven. Verlaag de dosering als het serviesgoed witte, kleverige strepen
vertoont.
x
6 5 4 3
2 1
m
a
C
BR02
83
Het afwasmiddel
Gebruik uitsluitend poeder-, tablet- of gelvormige afwasmiddelen welke
voor het afwassen in de machine gemaakt zijn.
Met uitzondering van het voorspoelprogramma doet u, vóór u de machine
start, afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder, dat zich in de
vuldeur bevindt.
Mocht het klepje gesloten zijn, dan opent u dit door aan het palletje (D) te
trekken.
Aan de binnenkant van de houder staan twee doseringen aangegeven:
-MIN= 15 ml -MAX= 30 ml
M
M IN
AX
D
DE12
De hoeveelheid is afhankelijk van de aard en de bevuiling van het serviesgoed.
In het programma-overzicht geven wij u enkele adviezen voor de hoeveelheid in
grammen.
Nadat u de afwasmiddelhouder gevuld heeft, doet u het klepje weer
dicht.
Voor een programma met voorspoelen dient u naast het afwasmiddel in de
houder ook een kleine hoeveelheid afwasmiddel op het klepje te strooien.
84
DE11
Het klepje zal, tijdens het in werking zijn, automatisch en op het juiste
moment openen. Na de afwas staat het klepje dus open, klaar voor een
volgende keer vakje vullen.
Daar was- en afwasmiddelen regelmatig veranderen, adviseren wij ook te
lezen wat de fabrikant van het afwasmiddel op z’n verpakking schrift.
Te weinig doseren veroorzaakt een slecht afwasresultaat.
Te veel doseren brengt geen beter resultaat, is slechts een onnodige
verspilling en een extra belasting voor het milieu.
Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen
In laag-alkalische compacte afwasmiddelen zijn de milieu-onvriendelijke
bestanddelen vervangen door natuurlijke enzymen.
Bij gebruik van deze compacte middelen raden wij u aan zout in het zoutvat
te doen, ook als de waterhardheid beneden 4°dH (7°TH) ligt.
Dat voorkomt kalkafzetting op het servies en op de kuip.
85
Beladen van de korven
Trek de korven naar buiten om ze te beladen.
Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van
grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en
fruitschillen.
Daarmee voorkomt u verstoppen van de zeven en bevordert u een optimale
reiniging.
Was in de machine geen kleine voorwerpen af die makkelijk
door de korf kunnen vallen.
Gebruik van de onderste korf
In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden (tot 27 cm diameter),
schalen en bestek kwijt.
Plaats ze naar het voorbeeld in de afbeeldingen.
Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf en er
op toezien dat de bovenste sproeiarm niet belemmerd kan worden.
UI28
86
IEC 436 / DIN 44990
UI32
Bestekkorf
Messen met een lang lemmet die rechtop staan kunnen
gevaarlijk zijn.
Plaats daarom lange en/of scherpe messen e.d.
horizontaal in de bovenste korf.
Pas op bij vullen en leeghalen van de machine.
Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen naar beneden. Is een
greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de
greep naar boven.
Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat
ze aan elkaar kleven.
Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen.
In het betreffende vak, aan weerskanten van de korf, legt u lepels,
dessertlepels, messen en ander kleinbestek.
UI08
87
Gebruik van de bovenste korf
De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes,
dessertbordjes, kleine borden (max. 24 cm diameter) en glazen.
Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden.
US21
IEC 436 / DIN 44990
US20
Belangrijk
Let u er vooral op dat de
trechter, in het midden van de
korf, niet afgedekt wordt.
US16
US16
Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien.
Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur
kan gevaarlijk zijn.
88
Zo gaat u te werk
1. Controleer of de zeven schoon zijn
(zie het hoofdstuk "Onderhoud")
2. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn
(zie het betreffende hoofdstuk)
3. Vullen van de korven
Verwijder grove resten uit schalen en borden.
Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote
borden en bestek.
Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes,
kopjes en glazen.
Schuif de korven terug in de machine.
4. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien
5. Vullen van afwasmiddelhouder
Strooi of giet afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder.
6. Sluit de machinedeur
7. Programma kiezen
Draai de programmaknop rechtsom tot de markering op de knop bij de
programmaletter van het gewenste programmaletter staat.
8. Starten
Steek de steker in het stopcontact.
Draai de kraan open.
Druk op de Aan/Uit-toets; het lampje in bedrijf licht. De machine
(aangenomen dat de kraan open is) begint.
Het programma tussentijds onderbreken is niet aan te raden. Moet dat door
omstandigheden toch, dan drukt u op de Aan/Uit-toets om de machine te
stoppen. Door wederom drukken start u de machine weer; hij gaat dan verder
met waar hij gebleven was.
89
9. Machine is klaar
De machine stopt automatisch.
10. Machine uitschakelen
Schakel de machine uit door op de Aan/Uit toets drukken.
Het lampje in bedrijf gaat uit
Draai de kraan dicht.
11. Machine leeghalen
Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het
droogresultaat beter als u de deur niet direct opent.
Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de
onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te
trekken en leeg te maken.
Het is af te raden om de deur te openen als de machine in
werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar
ervoor zorgen dat de machine direct stopt.
Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de
machine uit te schakelen door middel van de
Aan/ Uit-toets.
Voorzichtig! Als u de deur direct na beëindiging van een
programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen.
90
Onderhoud
Het reinigen van de binnen- en buitenkant van de
machine
Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder
regelmatig schoon met een vochtige doek.
Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder
servies, met afwasmiddel.
Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een
vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen gebruiken.
Reiniging van de afvoerzeven
(Na iedere afwasbeurt)
De zeven (B) en (C) controleren en onder de stromende kraan reinigen.
Eventuele voedselresten met een borsteltje verwijderen.
Dit zeven-setje tilt u daartoe aan het trechtertje omhoog (het zit licht
vastgeklikt).
Dan drukt u de twee vleugeltjes (D) naar elkaar toe om zo het grove filter uit
het fijne filter te trekken.
D
C
B
MA02
MA08
Na het reinigen klikt u het setje weer in de machinebodem terug.
91
Reiniging van de bodemzeef
(Elke maand)
Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder
stromend water met een borsteltje schoon.
De bodemzeef (A) onder stromend water afborstelen. Deze zeef verwijdert u
door eerst de onderste sproeiarm te verwijderen; daartoe de vleugeltjes (E)
indrukken.
Dan draait u de bevestiging (F) linksom en tilt u de zeef uit de bodem.
Na het reinigen in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen.
E
A
F
MA03
Belangrijk!
Gebruik de machine nooit zonder de zeven.
Zorg er bovendien voor dat de zeven correct op hun plaats zitten.
Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van
de machine te garanderen.
92
Storingen
U gelieve na te gaan of u aan de hand van onderstaande aanwijzingen kleine
storingen aan het toestel zelf kunt opheffen. Helpt deze informatie u niet
verder, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice.
De machine start niet
● De machinedeur is niet goed dicht.
● De steker zit niet in het stopcontact.
● Er staat geen spanning op het stopcontact.
De machine neemt geen water in
● De kraan is dichtgedraaid.
● Er is geen druk op de kraan.
● De toevoerslang is geknikt.
● Het zeefje in de toevoer is verstopt.
De zeven zijn verstopt
● Maak de zeven schoon (zie "Onderhoud").
De sproeiarmen draaien niet.
● Controleer of het servies goed staat opgesteld.
De machine pompt niet af
● De afvoerslang is geknikt.
● De afvoermogelijkheid is verstopt.
● De verlenging van de afvoerslang ligt niet goed.
● De afvoer is niet belucht.
Teveel geluid
● Er slaan serviesdelen tegen elkaar.
● Een sproeiarm stoot tegen serviesgoed.
93
De deur gaat moeilijk dicht
● De machine staat niet waterpas of is niet op de juiste wijze ingebouwd.
Het afwasresultaat is niet goed
● De korven zijn te vol beladen.
● Het serviesgoed is onjuist geplaatst.
● Een of beide sproeiarmen kan (kunnen) niet draaien.
● Een of enkele gaatjes in één of beide sproeiarmen is of zijn verstopt.
● Uiteinde van de afvoerslang steekt onder water (inspoelbak).
● Een of meerdere zeven verstopt.
● Een zeef zit niet goed op z’n plaats.
● Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te
klonterig en/of van slechte kwaliteit.
● De draaidop van het zoutvat zit los.
● Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid
van de bevuiling.
Kalkvlekken, strepen, waas op het serviesgoed
● Kijk in alle gevallen naar zowel het zoutvat als de glansmiddelhouder. In
beide moet voldoende aanwezig zijn.
De afwas is niet droog
● Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de
machine gebleven.
94
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt
u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
tel. 0172 - 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
fax 0172 - 468 155
Storingen / reparaties
tel. 0172 - 468 268
(voor bezoek servicetechnicus)
fax 0172 - 468 255
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E- en F-nummer van uw
toestel bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje (zie afbeelding)
en kunt u het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
Mod.
No.
Prod.
..
......
..
......
Modelaanduiding
..............................
E-nr.
..............................
F-nr.
..............................
Ser.
No.
...
......
E- NR ...... F-NR ......
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één
maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of
vanwege foutieve bediening de AEG service-afdeling inschakelt, wordt dit
bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen
gedekt.
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende
veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico’s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot de AEG serviceafdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan AEG geen
aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle
eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die
tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging Leveranciers
Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland) zijn overeengekomen.
95
Technische gegevens
Afmetigen
Breedte
Hoogte
Maximale diepte
Maximale diepte bij
open deur
Lichtspanning/frequentie
Opgenomen motorvermogen
Opgenomen vermogen
verwarmingselement
Aansluitwaarde
Waterleidingdruk
Aantal IEC standaard couverts
Waterverbruik
Energieverbruik
44.6 cm
81.8 - 87.8 cm
58 cm
111.4 cm
220/230 V 50 Hz
200 W
2800 W
3000 W
Minimum
Maximum
50 kPa (0.5 bar)
800 kPa (8 bar)
8
17 l
1.1 kW/h
Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen van de
Europese Gemeenschap:
- 73/23/EG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende
wijzigingen;
- 89/336/EG van 03/05/89 (Electromagnetische
compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen.
96
Installatie
Plaatsing
Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de waterkraan en de waterafvoer.
Het apparaat dient horizontaal en stabiel neergezet te worden, zodat ded eur
goed kan sluiten.
Zie afmetingen op de montagetekening die bij gebruiksaanwijzingen
ingesloten is.
Let op de volgende punten voordat u het apparaat installeert:
Wanneer na afloop van een programma de deur geopend wordt, komt er
stoom uit het apparaat. Deze stoom kan tot gevolg hebben dat een niet
waterbestendig werkblad krom trekt of gaat schilferen.
In de verpakking vindt u echter een metalen beschermplaat. Deze dient altijd
op de juiste wijze aangebracht te worden om naderhand beschadiging aan
het werkblad te voorkomen. Volg voor plaatsing van de beschermplaat de
aanwijzingen op de montagetekening.
De afwasmachine wordt vervolgens in de nis van het meubel geschoven.
Daarna kunt u de machine in de nis schuiven.
Let erop dat afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer binnen de
sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat de slangen en het snoer
niet geknikt of platgedrukt worden.
Let er tijdens de installatie van de afwasmachine in de nis wel op dat de
afvoerslang en het netsnoer aan de achterkant van het apparaat vrij
hangen en niet geknikt of platgedrukt worden.
97
Watertoevoer
De afwasmachine is volgens de betreffende watertechnische
veiligheidsvoorschriften gebouwd en is uitgerust met veiligheidsinrichtingen
die verhinderen dat spoelwater in het drinkwaternet kan terugstromen.
De afwasmachine kan aan koud water en aan warm water tot max. 60°C
worden aangesloten. De afwasmachine mag niet aan open
heetwatertoestellen en doorstroomtoestellen worden aangesloten! Wij raden
u echter aan de machine aan koud water aan te sluiten. Omdat bij
aansluiting aan warm water de programmatijden aanzienlijk korter worden,
kan dat, vooral bij sterk verontreinigd servies, de afwasresultaten nadelig
beïnvloeden.
De toevoerslang bezit een slangkoppeling (volgens DIN 259) en kan aan een
waterkraan met buitenschroefdraad (3/4") worden aangesloten.
Passende afdichtringen worden meegeleverd. Gebruik geen andere
afdichtringen!
De moer van de slangkoppeling kunt u met de hand aandraaien.
Als u een langere toevoerslang nodig hebt, dient u de bij de AEG
Klantenservice verkrijgbare komplete slangenset te gebruiken.
De slang in geen geval verlengen.
Attentie! De toevoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld
zijn. Let erop dat de slang goed ligt.
Om de mogelijkheden om in de keuken water te tappen niet te beperken,
adviseren wij u een extra waterkraan te installeren. Mocht dat niet mogelijk
zijn, dan bouwt u aan de aanwezige kraan een aftakking.
Minimale waterdruk:
1 bar overdruk (10 N/cm2, 100 kPa).
Als de overdruk lager dan 1 bar is, dient u onze afdeling Klantenservice te
raadplegen.
Maximaal toelaatbare waterdruk:
80 bar overdruk (80 N/cm2, 1 MPa).
Bij meer dan 8 bar overdruk moet een reduceerventiel worden geïnstalleerd
(bij uw vakhandelaar te verkrijgen).
Attentie: Als u de bevestigingsring iets los draait, kunt u de toevoerslang
draaien zoals u wilt. Draai de bevestigingsring weer stevig vast.
98
Waterafvoer
Het uiteinde van de afvoerslang kan op verschillende manieren geplaatst
worden:
1. aan de siphon van de spoelbak, eventueel met behulp van een touwtje;
2. aan een afvoer in de muur met een speciale ontluchting en een
binnendiameter van minstens 4 cm;
De aansluiting op de waterafvoer dient zich op een hoogte tussen 30 cm
(min.) en 100 cm (max.) van de vloer te bevinden.
De afvoerslang kan zowel naar rechts als naar links gedraaid worden.
Zorg ervoor dat de slang geen knik vertoont en niet platgedrukt wordt. Dit
zou de waterafvoer kunnen vertragen of zelfs verhinderen.
min 4 cm
2
18
min 30 cm
max 100 cm
Ø
Ø
21
1
CS13
Verlenging van de afvoerslang
+ 2 m max
min 30 cm
max 100 cm
Ø 18
Ø 21
De verlengslang dient niet langer te zijn dan 2 meter en de diameter niet
kleiner dan die van de afvoerslang. Ook de gebruikte verbindingsstukken
dienen een diameter te hebben die niet kleiner is dan die van de afvoerslang.
CS14
99
Beveiligingen tegen wateroverlast
De afwasmachine is met beveiligingen tegen wateroverlast uitgerust.
Naast een overloopbeveiliging, die ervoor zorgt dat het water in het toestel
niet ongekontroleerd kan stijgen, bezit de machine een uitstroombeveiliging
(speciale vlotterschakelaar in de bodem). Deze treedt in werking bij een
eventuele lekkage in het toestel.
In geval van storing onderbreekt het veiligheidsventiel in het toestel direkt
de watertoevoer en de afvoerpomp wordt ingeschakeld.
Daardoor kan er geen water uit- of overlopen. Restwater dat zich nog in het
toestel bevindt wordt automatisch weggepompt.
Dit funktioneert ook als het toestel uitgeschakeld is - het mag echter niet
van het stroomnet gescheiden zijn.
Dat er sprake is van een defekt, hoort u aan het pompgeluid, ook als de
machine uitgeschakeld is.
●
100
In geval van storing draait u eerst de waterkraan dicht. Dan trekt u de
stekker uit het stopkontakt. Bij vaste aansluiting: zekering in de
huisinstallatie uitschakelen.
Elektrische aansluiting
Het apparaat dient altijd op een geaard stopcontact aangesloten te worden.
Een vaste aansluiting op het lichtnet mag alleen door een deskundige
elektricien uitgevoerd worden met inachtneming van de technische
voorschriften van het elektriciteitsbedrijf.
Gegevens betreffende de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje
dat zich rechts op de binnenkant van de deur bevindt. Indien uw apparaat
niet voorzien is van een adaptor voor verschillende voltages, dient u de
aanwijzingen op te volgen die vermeld staan op het omschakelingsschema
van het contactpunt.
Controleer voordat u tot de elektrische aansluiting overgaat of de
netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje
vermeld staat.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen ontstaan
door het niet opvolgen van bovenstaande veiligheidsvoorschriften.
Trek de steker uit het stopcontact om het apparaat van het elektrische net af
te sluiten. Mocht het apparaat een vaste elektrische aansluiting hebben, dan
dient u op de elektrische installatie stroomafsluiters aan te brengen
(zekeringen, automatische schakelaar, interruptors of dergelijke met minstens
3 mm afstand tussen de steekcontacten).
101
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
152988 56/0
de
fr
nl
0/1098

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement