Electrolux | EW6S327SI | User manual | Electrolux EW6S327SI Používateľská príručka

Electrolux EW6S327SI Používateľská príručka
EW6S327SI
SK
Práčka
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 5
3. INŠTALÁCIA.......................................................................................................6
4. PRÍSLUŠENSTVO............................................................................................10
5. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 10
6. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................11
7. VOLIČE A TLAČIDLÁ....................................................................................... 13
8. PROGRAMY.....................................................................................................15
9. NASTAVENIA................................................................................................... 20
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM..............................................................................21
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE........................................................................ 21
12. TIPY A RADY................................................................................................. 25
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................27
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 32
15. SPOTREBA.................................................................................................... 35
16. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 35
17. RÝCHLY SPRIEVODCA................................................................................ 36
18. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU S OHĽADOM NA EÚ NARIADENIE
1369/2017.............................................................................................................38
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
SLOVENSKY
3
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, nocľahoch s
raňajkami a inom obytnom prostredí,
– spoločné priestory v bytových blokoch alebo
samoobslužných práčovniach.
Neprekračujte maximálnu náplň 7 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 8 bar
(0,8 MPa).
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť
zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou
podlahy.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové
predmety.
SLOVENSKY
5
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
Inštalácia musí byť v súlade
s príslušnými nariadeniami v
danej krajine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky časti obalu a
prepravné skrutky vrátane gumeného
puzdra s plastovou rozpernou
vložkou.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. V prípade
budúceho presunu spotrebiča ich
budete musieť opäť naskrutkovať,
aby ste zablokovaním bubna zabránili
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči vyššej teplote.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.
Ak nie je vo vodorovnej polohe,
zvýšte alebo znížte nožičky podľa
potreby.
Spotrebič neinštalujte priamo nad
odtok v podlahe.
Spotrebič nepostrekujte vodou a
nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Pod spotrebič nedávajte zatvorenú
nádobu na zachytávanie eventuálne
unikajúcej vody. Informácie o
povolenom príslušenstve vám
poskytne autorizované servisné
stredisko.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Ak je prívodná hadica príliš krátka,
nepoužívajte predlžovaciu hadicu.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko a požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
Môže dôjsť k vytečeniu vody z
odtokovej hadice. Je to spôsobené
6
www.electrolux.com
•
použitím vody pri testovaní
spotrebičov v továrni.
Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na
dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú
odtokovú hadicu, prípadne ju chcete
predĺžiť, obráťte na autorizované
servisné stredisko.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, zásahu
elektrickým prúdom, požiaru,
popálenín alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
Neperte tkaniny silne znečistené
olejom, mastnotou alebo inými
mastnými látkami. Môže dôjsť k
poškodeniu gumených dielov práčky.
Takéto tkaniny pre praním v práčke
predperte v rukách.
•
Nedotýkajte sa sklenených dvierok,
pokiaľ je zapnutý program. Sklo môže
byť horúce.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
2. Odstráňte kartónový vrch a
polystyrénový obal.
3.1 Rozbalenie
1. Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade
potreby použite nôž.
3. Dvierka otvorte. Vyberte všetku
bielizeň z bubna.
SLOVENSKY
7
hadicu uvoľnite z držiaka.
Montage
Achtung!
Sicherheit
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
anweisun
Lesen
shinweise
Sie g
vor
in
der Beginn
Gebrauch
der
Installatio
Warning!
the
n
safety
nweisung.
die
Installation
sanweisun
Instructio
informatio
n
n
in
g.
die
the
User
in
the
Manual.
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
Montagean
Achtung!
Sicherheitsh
weisung
Lesen
inweiseSie
vor
in Beginn
der
Gebrauchsa
der
Installation
Installation
Warning!
the
Instruction
safety
information
in
the
nweisung.
die
User
Manual.
4. Jeden z polystyrénových obalových
prvkov položte na podlahu za
spotrebič. Opatrne položte spotrebič
na jeho zadnú stranu.
VAROVANIE!
Môže dôjsť k vytečeniu
vody z odtokovej hadice.
Bolo to spôsobené
testovaním práčky v
továrni.
7. Odstráňte štyri prepravné skrutky a
vytiahnite plastové rozpery.
2
1
5. Odstráňte dolnú polystyrénovú
ochranu.
1
8. Do otvorov založte plastové
vrchnáčiky, ktoré nájdete v sáčku s
návodom na použitie.
2
6. Vráťte spotrebič späť do vzpriamenej
polohy. Napájací kábel a odtokovú
8
www.electrolux.com
Odporúčame, aby ste si
obaly a prepravné skrutky
odložili pre prípady, keď
budete spotrebič
premiestňovať.
3.2 Umiestnenie a vyrovnanie
do vodorovnej polohy
Správne upravte spotrebič, aby ste
predišli vibráciám, hluku a pohybu
spotrebiča počas prevádzky.
3.3 Prívodná hadica
VAROVANIE!
Uistite sa, že nie sú
poškodené hadice a že
nedochádza k únikom zo
spojok. Ak je prívodná
hadica príliš krátka,
nepoužívajte predlžovaciu
hadicu. Obráťte sa na
servisné stredisko a
požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.
1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú
stranu spotrebiča.
45
20
O
O
x4
1. Spotrebič nainštalujte na plochú a
tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo
vodorovnej polohe a stabilný. Uistite
sa, že sa spotrebič nedotýka steny
ani iných jednotiek a že je dostatočná
cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.
2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo
utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky
musia stáť pevne na podlahe.
VAROVANIE!
Spotrebič
nevyrovnávajte
podložením kartónu,
drevených blokov alebo
podobných materiálov
pod nožičky spotrebiča.
2. Umiestnite ju doľava alebo doprava,
v závislosti od polohy vodovodného
kohútika. Uistite sa, že prívodná
hadica nie je vo vertikálnej polohe.
3. V prípade potreby uvoľnite kruhovú
maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k
vodovodnému kohútiku so studenou
vodou s 3/4" závitom.
3.4 Vypúšťanie vody
Priamo do odtokového potrubia vo výške
aspoň 600 mm a najviac 1 000 mm.
Odtokovú hadicu môžete
predĺžiť na dĺžku max. 4 000
mm. Ak potrebujete inú
odtokovú hadicu, prípadne ju
chcete predĺžiť, obráťte na
autorizované servisné
stredisko.
SLOVENSKY
Odtokovú hadicu je možné pripojiť
viacerými spôsobmi:
1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a
hadicu umiestnite do plastového
držiaka.
2. Na hrane umývadla – upevnite držiak
o vodovodný kohútik alebo na stenu.
Uistite sa, že plastový
držiak je počas
vypúšťania spotrebiča
nehybný a že koniec
odtokovej hadice nie je
ponorený vo vode. Môže
dôjsť k návratu špinavej
vody do spotrebiča.
3. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice
takto (pozrite si obrázok), môžete ho
zatlačiť priamo do odtokového
potrubia.
9
4. Na stúpacie potrubie s vetracím
otvorom – vložte odtokové potrubie
priamo na výpustnú hadicu. Pozrite si
príslušný obrázok.
Koniec odtokovej hadice
musí byť vždy
odvetraný, t. j. vnútorný
priemer odtokového
potrubia (min. 38 mm –
min. 1,5") musí byť väčší
ako vonkajší priemer
odtokovej hadice.
5. Bez plastového držiaka hadice, do
sifónu umývadla – Odtokovú hadicu
pripojte k prípojke sifónu a utiahnite
svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.
Uistite sa, že odtoková hadica
vytvára slučku, aby sa čiastočky
nedostali z umývadla do spotrebiča.
6. Hadicu umiestnite priamo do
zabudovaného odtokového potrubia
v stene miestnosti, hadicu treba
prichytiť svorkou.
10
www.electrolux.com
4. PRÍSLUŠENSTVO
4.1 Súprava upevňovacích
doštičiek (4055171146)
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
K dispozícii u autorizovaného predajcu.
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
4.2 Dostupné na stránke www.electrolux.com/shop alebo od
autorizovaného predajcu
Zachovanie bezpečnostných štandardov spotrebiča zaručí iba vhodné
príslušenstvo schválené spoločnosťou ELECTROLUX. Pri použití
neschválených dielov zanikajú akékoľvek nároky na reklamácie.
5. POPIS VÝROBKU
5.1 Prehľad spotrebiča
1
2
8
3
9
4
5
11
12
6
10
7
1
2
3
4
5
6
7
Pracovná plocha
Dávkovač pracieho prostriedku
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
8
9
10
11
12
Odtoková hadica
Prípojka prítokovej hadice
Elektrický kábel
Prepravné skrutky
Podpora hadice
SLOVENSKY
11
6. OVLÁDACÍ PANEL
6.1 Špeciálne funkcie
•
Vaša nová práčka spĺňa všetky
požiadavky na moderné a účinné
ošetrenie bielizne pri nízkej spotrebe
vody, energie a pracieho prostriedku a
postará sa o bielizeň.
•
•
Vďaka voliteľnej funkcii Jemné+ sa
aviváž rovnomerne rozloží v bielizni a
prenikne hlboko do jednotlivých
vlákien bielizne, čím zabezpečí
perfektnú jemnosť.
Para je rýchly a jednoduchý spôsob
osvieženia oblečenia. Jemný parný
program odstráni pachy a zníži
pokrčenie bielizne. Žehlenie bude
jednoduchšie!
Technológia SensiCare System
automaticky upraví trvanie programu
podľa bielizne v bubne, aby ste
dosiahli perfektné výsledky prania v
čo najkratšom čase.
6.2 Popis ovládacieho panela
2
1
13
3
4
12 11
10
5
6
9
7
8
1 Volič programov
2 Dotykové tlačidlo voliteľnej funkcie
zníženia rýchlosti odstreďovania
8 Dotykové tlačidlo Jedn. žehlenie
3 Dotykové tlačidlo teploty
4 Displej
5 Dotykové tlačidlo posunutého štartu
10 Dotykové tlačidlo Extra plákanie
6 Dotykové tlačidlo Time Manager
13 Tlačidlo Zap/Vyp
7 Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka
9 Dotykové tlačidlo Jemný Plus
11 Dotykové tlačidlo Škvrny
12 Dotykové tlačidlo Predpieranie
12
www.electrolux.com
6.3 Displej
Oblasť teploty:
Ukazovateľ teploty
Ukazovateľ studenej vody
Ukazovateľ detskej poistky.
Ukazovateľ posunutého štartu.
Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať:
• Trvanie programu (napr.
).
•
Posunutý štart (napr.
•
Koniec cyklu (
•
Výstražný kód (napr.
).
).
).
Pásikový ukazovateľ úrovne funkcie Time Manager.
Ukazovateľ maximálnej hmotnosti bielizne.
Ukazovateľ pridania odevov. Rozsvieti sa na začiatku fázy pra‐
nia, kým ešte môže používateľ pozastaviť spotrebič a pridať
viac bielizne.
Ukazovateľ čistenia bubna.
Ukazovateľ Noc.
Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
Oblasť odstreďovania:
Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania
Ukazovateľ funkcie Bez odstreďovania. Fáza odstreďovania je
vypnutá.
SLOVENSKY
13
7. VOLIČE A TLAČIDLÁ
7.1 Úvod
Voliteľné funkcie/funkcie nie
sú dostupné so všetkými
pracími programami.
Skontrolujte kompatibilitu
medzi voliteľnými funkciami/
funkciami a pracími
programami v „Tabuľke
programov“. Voliteľná
funkcia/funkcia môže vylúčiť
inú. V takomto prípade vám
spotrebič neumožní nastaviť
nekompatibilné voliteľné
funkcie/funkcie.
•
•
Podržte toto tlačidlo stlačené niekoľko
sekúnd, aby ste zapli alebo vypli
spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny,
keď sa spotrebič zapína alebo vypína.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Dvierka zostanú zablokované a bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby sa
znížilo pokrčenie. Ak chcete dvierka
otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Ak sa dotknete tlačidla Štart/
Prestávka, spotrebič vykoná fázu
odstreďovania a vypustí vodu.
Pretože funkcia pohotovostného režimu
automaticky vypne spotrebič po
niekoľkých minútach, aby sa znížila
spotreba energie, budete musieť znovu
zapnúť spotrebič.
Podrobnejšie informácie nájdete v
odseku o pohotovostnom režime v
kapitole Každodenné používanie.
Po výbere pracieho programu spotrebič
automaticky navrhne predvolenú teplotu.
Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele
, spotrebič nezohrieva vodu.
7.4 Odstreďovanie
Keď nastavíte program, spotrebič
automaticky nastaví maximálnu povolenú
rýchlosť odstreďovania okrem programu
Denim. Pomocou tejto funkcie môžete
zmeniť predvolenú rýchlosť
odstreďovania.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla:
• Zníženie rýchlosti odstreďovania.
Displej zobrazí iba rýchlosti
.
Nastavením tejto funkcie zrušíte
všetky fázy odstreďovania. Spotrebič
vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného
pracieho programu. Túto funkciu
nastavte pre veľmi jemnú bielizeň.
Počas plákania sa pri niektorých
pracích programoch použije viac vody
Zapnite voliteľnú funkciu Plákanie
Stop
.
Záverečné odstreďovanie
neprebehne. Voda z posledného
plákania sa nevypustí, aby sa predišlo
pokrčeniu bielizne. Prací program sa
skončí s vodou v bubne.
7.2 Zap/Vyp
7.3 Teplota
odstreďovania dostupné pre
nastavený program.
Ďalšie voliteľné funkcie
odstreďovaniaBez odstreďovania
Spotrebič vypustí vodu
automaticky približne po
18 hodinách.
•
Zapnite voliteľnú funkciu Noc .
Priebežná a záverečná fáza
odstreďovania budú zrušené a
program skončí s vodou v bubne. To
pomôže znížiť pokrčenie.
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Dvierka zostanú zablokované. Bubon
sa bude pravidelne otáčať, aby
obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete
dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu.
Keďže je program veľmi tichý, je
vhodný na použitie v noci, keď sú
nižšie sadzby za elektrinu. Pri
niektorých programoch sa plákanie
vykonáva s väčším množstvom vody.
Ak sa dotknete tlačidla Štart/
Prestávka
, spotrebič vykoná iba
fázu vypúšťania.
14
www.electrolux.com
Spotrebič vypustí vodu
automaticky približne po
18 hodinách.
7.5 Predpieranie
Pomocou tejto funkcie pridáte k
praciemu programu fázu predpierania.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad
dotykovým tlačidlom a zostane tiež
natrvalo svietiť počas ďalších cyklov,
kým nebude táto voliteľná funkcia
deaktivovaná.
7.8 Trvalá voľba Jemné+
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad
dotykovým tlačidlom.
Nastavte voliteľnú funkciu na
optimalizáciu dávkovania aviváže a
zlepšenie jemnosti tkanín.
•
Odporúča sa pri použití aviváže.
Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá
sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C
pred fázou prania.
Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre
silne znečistenú bielizeň,
predovšetkým s obsahom piesku,
prachu, blata a iných pevných častíc.
Voliteľné funkcie môžu
predĺžiť trvanie programu.
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie programu.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad
dotykovým tlačidlom a zostane tiež
natrvalo svietiť počas ďalších cyklov,
kým nebude táto voliteľná funkcia
deaktivovaná.
7.6 Škvrny
7.9 Jednoduché žehlenie
Dotykom tohto tlačidla pridáte do
programu fázu odstraňovania škvŕn.
Spotrebič opatrne vyperie a odstredí
bielizeň, čím zabráni jej pokrčeniu.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad
dotykovým tlačidlom.
Spotrebič zníži rýchlosť odstreďovania,
použije viac vody a prispôsobí trvanie
programu podľa typu bielizne.
Túto funkciu použite na bielizeň s
odolnými škvrnami.
Keď nastavíte túto funkciu, do priehradky
dajte odstraňovač škvŕn.
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie programu.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40 °C.
7.7 Trvalá voľba Extra plákanie
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
7.10 Posunutý štart
S touto voliteľnou funkciou môžete
odložiť spustenie programu na vhodnejší
čas.
Opakovane stlačte tlačidlo a nastavte
požadované posunutie. Čas sa zvyšuje v
1-hodinových intervaloch až po 20 hodín.
a
Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ
zvolený čas posunutia. Po dotknutí sa
S touto voliteľnou funkciou môžete pridať
k zvolenému praciemu programu
niekoľko plákaní.
tlačidla Štart/Prestávka
začne
spotrebič odpočítavanie a dvierka sú
zablokované.
Túto voliteľnú funkciu použite pre ľudí s
alergiami na zvyšky pracieho prostriedku
a s citlivou pokožkou.
7.11 Time Manager (Úprava
času)
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie programu.
S touto voliteľnou funkciou môžete skrátiť
trvanie programu v závislosti od veľkosti
náplne a stupňa znečistenia.
SLOVENSKY
Po nastavení pracieho programu sa na
displeji zobrazí jeho štandardné trvanie a
bliká
.
Dotykom tlačidla Time manager
skrátite trvanie programu podľa vašich
potrieb. Na displeji sa zobrazí trvanie
nového programu a náležite sa zníži
počet čiarok.
ukazovateľ
1)
vhodné na celú náplň bežne
znečistených odevov.
rýchly cyklus pre celú náplň mierne
znečistených odevov.
veľmi rýchly cyklus pre menšiu
mierne znečistenú náplň (odporúča sa
max. polovičná náplň).
15
Cot‐
ton
Cot‐
ton
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Syn‐
the‐
tics
1) Predvolené trvanie pre všetky programy.
7.12 Štart/Prestávka
najkratší cyklus na osvieženie
malého množstva bielizne.
Funkcia Time Manager (Úprava času) je
dostupná iba pri programoch uvedených
v tabuľke.
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
na
spustenie, pozastavenie spotrebiča
alebo prerušenie spusteného programu.
8. PROGRAMY
8.1 Tabuľka programov
Program
Predvolená
teplota
Teplotný roz‐
sah
Referenč‐
ná rých‐
losť od‐
streďova‐
nia
Rozsah
rýchlosti
odstreďo‐
vania
Cotton
40 °C
90 °C – stude‐
ná voda
1200
7 kg
ot./min
(1200- 400)
Biela a farebná bavlna. Bežné a silné zneči‐
stenie.
Cotton Eco
1200
7 kg
ot./min
(1200- 400)
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné
znečistenie. Spotreba energie sa zníži a trva‐
nie pracieho programu sa predĺži, čo zabez‐
pečí dobré výsledky prania.
1200
ot./min
(1200 400)
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné
znečistenie.
1)
40 °C
60 °C – 40 °C
Synthetics
40 °C
60 °C – stude‐
ná voda
Maxi‐
málna
hmot‐
nosť
nápl‐
ne
3 kg
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
16
www.electrolux.com
Program
Predvolená
teplota
Teplotný roz‐
sah
Referenč‐
ná rých‐
losť od‐
streďova‐
nia
Rozsah
rýchlosti
odstreďo‐
vania
Delicates
40 °C
40 °C – stude‐
ná voda
1200
1,5 kg
ot./min
(1200- 400)
Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmie‐
šané tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pra‐
nie. Bežné znečistenie.
Rapid 14min
30 °C
800 ot./min 1 kg
(800- 400)
Syntetické a zmesové tkaniny. Mierne zneči‐
stená bielizeň a bielizeň určená na osvieže‐
nie.
Rinse
1200
7 kg
ot./min
(1200- 400)
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jem‐
nej bielizne. Program na plákanie a odstre‐
ďovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť od‐
streďovania sa vzťahuje na programy pre
bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstreďovania
znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby
pridajte plákania nastavením voliteľnej funkcie
Extra plákanie. Pri odstreďovaní s nízkymi
otáčkami vykoná spotrebič jemné plákanie a
krátke odstredenie.
Drain/Spin
1200
7 kg
ot./min
(1200 -400)
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z
bubna. Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľ‐
mi jemnej bielizne.
Anti-Allergy
60 °C
1200
ot./min
(1200 400)
7 kg
Biela bavlnená bielizeň. Tento program od‐
straňuje mikroorganizmy, pretože počas fázy
prania na niekoľko minút teplota vystúpi nad
60 °C. To pomáha odstrániť mikróby, baktérie,
mikroorganizmy a častice. Pridaná para spolu
s dodatočnou fázou odstreďovania zabezpečí
správne odstránenie zvyškov pracieho pro‐
striedku a peľu/alergénov, vďaka čomu bude
bielizeň vhodná pre jemnú a citlivú pokožku.
Baby Clothes
1200
ot./min
(1200 400)
1,5 kg
Šetrný cyklus vhodný pre detské oblečenie.
Vysoká hladina vody a jemný pohyb pri fáze
prania chráni farby a vlákna.
40 °C
40 °C – stude‐
ná voda
Silk
30 °C
Maxi‐
málna
hmot‐
nosť
nápl‐
ne
800 ot./min 3 kg
(800 - 400)
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Špeciálny program na hodváb a zmesové
syntetické materiály.
SLOVENSKY
Maxi‐
málna
hmot‐
nosť
nápl‐
ne
17
Program
Predvolená
teplota
Teplotný roz‐
sah
Referenč‐
ná rých‐
losť od‐
streďova‐
nia
Rozsah
rýchlosti
odstreďo‐
vania
Wool
40 °C
40 °C – stude‐
ná voda
1200
1,5 kg
ot./min
(1200- 400)
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna urče‐
ná na ručné pranie a iné tkaniny s označe‐
ním «hand washing» pre ručné pranie.2)
Sport
30 °C
40 °C – stude‐
ná voda
1200
ot./min
(1200 400 )
Syntetická športová bielizeň. Tento pro‐
gram je navrhnutý na jemné pranie moder‐
ných outdoorových športových odevov a je
tiež vhodný na úbor na cvičenie, bicyklovanie,
behanie a podobne.
3 kg
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
18
www.electrolux.com
Program
Predvolená
teplota
Teplotný roz‐
sah
Referenč‐
ná rých‐
losť od‐
streďova‐
nia
Rozsah
rýchlosti
odstreďo‐
vania
Maxi‐
málna
hmot‐
nosť
nápl‐
ne
Outdoor
30 °C
40 °C – stude‐
ná voda
1200
2 kg3)
ot./min
4)
(1200- 400) 1 kg
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Nepoužívajte avivážne prostried‐
ky a uistite sa, že v dávkovači
pracieho prostriedku nie sú žiad‐
ne zvyšky aviváže.
Syntetické športové odevy.Tento program
je navrhnutý na jemné pranie moderných out‐
doorových športových odevov a je tiež vhodný
na úbor na cvičenie, bicyklovanie, behanie a
podobne. Odporúčané množstvo bielizne je 2
kg.
Nepremokavé, vode odolné priedušné a
vodoodpudivé tkaniny. Tento program sa
môže použiť aj ako cyklus obnovy odpudzova‐
nia vody, špeciálne navrhnutý na starostlivosť
o oblečenie s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete
spustiť cyklus obnovy odpudzovania vody, po‐
stupujte nasledovne:
• Prací prostriedok nalejte do priehradky
•
•
.
Nalejte špeciálny obnovovač odpudzovania
vody pre tkaniny do priehradky na aviváž v
zásuvke .
Množstvo bielizne znížte na 1 kg.
Aby ste ešte viac zlepšili účinok
vodoodpudivého prípravku, vysu‐
šte bielizeň v sušičke nastavením
programu sušenia Outdoor (ak je
k dispozícii a štítok so symbolom
starostlivosti povoľuje sušenie v
sušičke).
SLOVENSKY
Program
Predvolená
teplota
Teplotný roz‐
sah
Referenč‐
ná rých‐
losť od‐
streďova‐
nia
Rozsah
rýchlosti
odstreďo‐
vania
Maxi‐
málna
hmot‐
nosť
nápl‐
ne
Denim
30 °C
40 °C – stude‐
ná voda
800 ot./min 2 kg
(1200 400)
19
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Špeciálny program pre oblečenie z džínso‐
viny s fázou jemného prania na minimali‐
zovanie vyblednutia farieb a značiek. V zá‐
ujme zabezpečenia lepšej starostlivosti o bieli‐
zeň odporúčame znížiť náplň bielizne.
1) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku s energe‐
tickými údajmi. Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí «štan‐
dardný program na bavlnu pri 60 °C» a «štandardný program na bavlnu pri 40 °C». Sú to
najúčinnejšie programy vhodné na pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľa‐
diska kombinovanej spotreby energie a vody.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený
program.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa
zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
3) Prací program.
4) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.
Kompatibilita voliteľných funkcií s programami
Program
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Rapid
14min
■
■
■
Rinse
■
■
■
Drain/
Spin
■
■
■
■
Cotton
Cotton
Eco
Synthetics
Delicates
Anti-Aller‐
gy
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20
www.electrolux.com
Program
Baby Clo‐
thes
■
■
Silk
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Wool
Sport
Outdoor
Denim
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
8.2 Woolmark Apparel Care – Modrý
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol
schválený spoločnosťou The Woolmark
Company na pranie vlnených odevov, kto‐
ré sú označené symbolom ručného pra‐
nia «hand wash», za predpokladu, že ode‐
vy sa perú v súlade s pokynmi výrobcu tej‐
to práčky. Pri sušení a ďalšej starostlivosti
o odevy postupujte podľa pokynov na štít‐
ku. M1460
Symbol Woolmark je v mnohých krajinách
certifikačnou obchodnou značkou.
9. NASTAVENIA
9.1 Zvukové signály
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
Tento spotrebič je vybavený rôznymi
zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:
•
zapnete spotrebič (osobitný krátky
tón),
• vypnete spotrebič (osobitný krátky
tón),
• sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
• urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
• Po dokončení programu (sekvencia
zvukov v trvaní asi 2 minút),
• Spotrebič má poruchu (sekvencia
krátky zvukov v trvaní asi 5 minút).
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály pri skončení programu, dotknite
a tlačidla
súčasne na
sa tlačidla
približne 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí
On/Off
9.2 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte tlačidlo
, kým sa na displeji nezobrazí/
nezhasne .
Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu
potom, ako ju vypnete.
SLOVENSKY
Funkcia detskej poistky nie je k dispozícii
prvých osem sekúnd po zapnutí
spotrebiča.
10. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Uistite sa, že je dostupná elektrická
energia a vodovodný kohútik je
otvorený.
2. Nalejte 2 litre vody do priehradky
pracieho prostriedku označenej ako
2.
Týmto postupom sa aktivuje odtokový
systém.
3. Do priehradky označenej ako
2 pridajte malé množstvo pracieho
prostriedku.
4. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite prípadné nečistoty z
bubna a nádrže.
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
zásuvky elektrickej siete.
2. Otvorte vodovodný ventil.
Zaznie krátky tón.
Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania cyklu.
11.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
Do bubna nevkladajte príliš veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dvierka.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi
tesnením a dvierkami
nezostala zachytená
bielizeň, aby ste predišli
riziku úniku vody alebo
poškodenia bielizne.
Pranie bielizne silne
znečistenej olejom alebo
tukom by mohlo poškodiť
gumené časti práčky.
11.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
1. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
2. Do priehradiek pridajte prací
prostriedok a aviváž.
3. Opatrne zatvorte zásuvku na prací
prostriedok
21
22
www.electrolux.com
2
1
A
UPOZORNENIE!
Používajte iba pracie
prostriedky určené pre
práčky.
MAX
2
1
2. Keď chcete použiť aj tekutý prací
prostriedok/prídavný prostriedok
alebo bielidlo: Priečku na prací
prostriedok vyberte z polohy A a
vložte ju do polohy B.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale pracích
prostriedkov.
1
2
B
Priehradka na prací prostrie‐
dok pre fázu predpierania ale‐
bo program namáčania (ak je
k dispozícii). Prací prostriedok
na predpieranie a namáčanie
pridajte pred spustením pro‐
gramu.
Priehradka na prací prostrie‐
dok pre fázu prania. Ak použí‐
vate tekutý prací prostriedok,
pridajte ho tesne pred spuste‐
ním programu.
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (aviváž, škrob).
Prípravok pridajte do prie‐
hradky pred spustením pro‐
gramu.
MAX
2
1
Poloha B priečky na prací
prostriedok je určená pre práškový
prací prostriedok v zadnej priehradke
a pre tekutý prací prostriedok/
prídavný prostriedok alebo bielidlo v
prednej priehradke.
3. Ak chcete použiť iba tekutý prací
prostriedok: Priečku na prací
prostriedok umiestnite do polohy C.
C
Po pracom cykle odstráňte v prípade
potreby všetky zvyšky pracieho
prostriedku z dávkovača pracieho
prostriedku.
MAX
2
1
11.4 Zmena polohy priečky na
prací prostriedok
1. Vytiahnite zásobník na pracie
prostriedky. Poloha A priečky na
prací prostriedok je určená pre
práškový prací prostriedok
(nastavenie z výroby).
•
•
Nepoužívajte gélové ani husté
tekuté pracie prostriedky.
Neprekračujte maximálnu dávku
tekutého pracieho prostriedku.
SLOVENSKY
•
•
Nenastavujte fázu predpierania.
Nenastavujte funkciu posunutého
štartu.
4. Nadávkujte prací prostriedok a
aviváž a opatrne zatvorte dávkovač
pracieho prostriedku.
23
11.7 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
, kým sa na displeji
Posunutý štart
nezobrazí požadovaný čas posunutého
štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka
. Dvierka spotrebiča sa zablokujú a
spustí sa odpočítavanie posunutého
štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Dbajte na to, aby bola priečka na prací
prostriedok vložená správne a aby
neprekážala pri zatvorení zásuvky.
11.5 Nastavenie programu
1. Volič programu nastavte na
požadovaný program prania.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
bliká.
2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo
rýchlosť odstreďovania, stlačte
príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu
alebo viacej voliteľných funkcií
stlačením príslušných tlačidiel.
Príslušný ukazovatele sa zobrazí na
displeji a následne sa zmenia dané
informácie.
Ak výber nie je možný,
zaznie zvukový signál a na
displeji sa zobrazí
.
11.6 Spustenie programu
Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka
spusťte program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
.
Výpustné čerpadlo môže
krátko fungovať predtým,
ako spotrebič naplní vodu.
Zrušenie posunutého štartu po
spustení odpočítavania
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
Posunutý štart
nezobrazí
, kým sa na displeji
a nezhasne ukazovateľ
.
3. Opätovným dotykom na tlačidlo Štart/
Prestávka
program.
okamžite spustíte
Zmena posunutého štartu po
spustení odpočítavania
Zmena posunutého štartu:
1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla
, kým sa na displeji
Posunutý štart
nezobrazí požadovaný čas
posunutého štartu.
3. Opätovným dotykom tlačidla Štart/
spustíte nové
Prestávka
odpočítavanie.
24
www.electrolux.com
11.8 Zistenie naplnenia
SensiCare System
Ak funkcia SensiCare
System skončila a už sa
spustilo plnenie vody, nový
program začne bez
zopakovania funkcie
SensiCare System. Voda a
prací prostriedok nie sú
vypustené, aby sa predišlo
mrhaniu.
Po dotknutí sa tlačidla Štart/Prestávka
:
1. Funkcia SensiCare System začne s
odhadom hmotnosti náplne, aby
vypočítala skutočné trvanie
programu. Počas tejto fázy prehrajú
pásiky funkcie Time Manager
umiestnené pod číslicami času
jednoduchú animáciu.
2. Po približne 15-20 minútach zmiznú
pásiky funkcie Time Manager a
zobrazí sa trvanie nového cyklu.
Spotrebič automaticky prispôsobí
trvanie programu dávke, aby sa
dosiahli perfektné výsledky prania v
najkratšom možnom čase.
Existuje aj alternatívny spôsob zrušenia:
1. Otočte volič do polohy „Reset“ .
2. Počkajte 1 sekundu. Na displeji sa
zobrazí symbol
.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
11.11 Otvorenie dvierok –
Pridanie odevov
Dvierka neotvárajte, ak je
príliš vysoká teplota alebo
hladina vody v bubne a/
alebo sa bubon ešte otáča.
11.9 Prerušenie programu a
zmena voliteľných funkcií
Pri spustenom programe môžete zmeniť
iba niektoré voliteľné funkcie:
1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka
.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne
sa zmenia informácie uvedené na
displeji.
3. Znova sa dotknite tlačidla Štart/
Prestávka
.
Prací program bude pokračovať.
Ak chcete znova spustiť
program, uistite sa, že je
volič programov umiestnený
v správnej polohe na
prerušenom programe a
bliká ukazovateľ tlačidla
Štart/Prestávka
.
11.10 Zrušenie prebiehajúceho
programu
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované. Na
displeji sa zobrazí ukazovateľ
.
1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka
. Ukazovateľ
začne blikať.
2. Počkajte, kým ukazovateľ blokovania
neprestane blikať a
dvierok
nezhasne.. Otvorte dvierka
spotrebiča. V prípade potreby
pridajte alebo odoberte bielizeň.
Dvierka zatvorte a znova sa dotknite
tlačidla Štart/Prestávka
. Program
alebo odpočítavanie posunutého
štartu bude ďalej pokračovať.
11.12 Koniec programu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznejú zvukové
signály (ak sú zapnuté). Na displeji sa
zobrazí
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne.
SLOVENSKY
Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ
zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp
spotrebič vypnite.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
2.
3.
4.
5.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
predchádzajúceho
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
Skontrolujte, či je bubon prázdny.
Dvierka a priehradku na prací
prostriedok nechajte mierne
pootvorené, aby ste zabránili tvorbe
plesní a zápachu.
Zatvorte vodovodný kohútik.
11.13 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú
funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri
poslednom plákaní, program sa ukončí,
ale:
•
•
•
•
a na
V oblasti času sa zobrazí
displeji sa zobrazí zablokovanie
.
dvierok
Bubon sa stále v pravidelných
intervaloch otáča, aby sa zabránilo
pokrčeniu bielizne.
Dvierka zostanú zablokované.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
•
Ak ste nastavili Plákanie Stop
,
spotrebič vypustí vodu a odstredí.
•
Ak ste nastavili Noc
, spotrebič
len vypustí vodu.
Ukazovateľ voliteľnej funkcie Plákanie
Stop
a Noc
zmizne.
3. Po skončení programu, keď
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo Zap/Vyp
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
11.14 Pohotovostná funkcia
V snahe ušetriť energiu funkcia
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
Nepoužijete spotrebič po dobu 5
minút, keď nie je spustený žiaden
program.
5 minút po skončení pracieho
programu.
Na displeji sa zobrazí stav na konci
posledného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak otočíte ovládač do polohy „Reset“
spotrebič sa o 30 sekúnd automaticky
vypne.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia nevypne spotrebič,
aby vám pripomenula, že
máte vypustiť vodu.
12. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vloženie bielizne
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
25
1. V prípade potreby stlačte tlačidlo
Odstreďovanie a znížte spotrebičom
navrhnutú rýchlosť odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka:
•
•
•
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
niekoľko krát osobitne.
,
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Ťažko odstrániteľné škvrny ošetrite
vopred.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Dávajte pozor na záclony. Odstráňte
háčiky a záclony vložte do pracieho
vaku alebo obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy.
Na pranie malých a/alebo citlivých
kúskov (napr. podprsenky s kosticami,
opasky, pančuchové nohavice a pod.)
použite pracie vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania, čo môže mať za
následok nadmerné vibrácie. Ak sa
tak stane:
a. prerušte program a otvorte
dvierka (pozrite si kapitolu
„Každodenné používanie“);
b. ručne usporiadajte bielizeň tak,
aby jednotlivé položky boli vo
vnútri rovnomerne rozložené;
c. stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Fáza odstreďovania pokračuje.
12.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
12.3 Pracie prostriedky a iné
prídavné prostriedky
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín, okrem jemnej
•
•
•
•
bielizne. Uprednostnite práškové
pracie prostriedky s obsahom
bielidla pre bielu bielizeň a
dezinfikovanie bielizne
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako sa odporúča.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržte pokyny, ktoré nájdete na
obale pracích prostriedkov alebo
prídavných prostriedkov bez toho, aby
ste použili väčšie množstvo, ako je
uvedené (
).
Používajte odporúčané pracie
prostriedky určené pre daný typ a
farbu tkaniny, teplotu programu a
úroveň znečistenia.
12.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
Ak ošetrujete škvrny alebo používate
odstraňovač škvŕn, nastavte program
s nízkou teplotou.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
12.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
SLOVENSKY
27
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba jemným saponátom
a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite
dosucha.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
Pozrite si kapitolu Čistenie
bubna.
13.4 Tesnenie dvierok s
dvojitým zachytávačom
Toto zariadenie je navrhnuté so
samočistiacim vypúšťacím systémom,
ktorý umožňuje vypustenie ľahkých
vlákien uvoľnených z oblečenia spolu s
vodou tak, aby nemusel zákazník
pristupovať k tejto oblasti za účelom
pravidelnej údržby a čistenia.
UPOZORNENIE!
Kovové povrchy nečistite
umývacím prostriedkom na
báze chlóru.
13.2 Odvápňovanie
Ak žijete v oblasti s vysokou
alebo strednou tvrdosťou
vody, odporúčame používať
odstraňovač vodného
kameňa pre práčky.
Pravidelne kontrolujte bubon, či
nenájdete usadený vodný kameň.
Obvyklé pracie prostriedky už obsahujú
prostriedky na zmäkčovanie vody, ale
odporúčame vám občas spustiť cyklus s
prázdnym bubnom a produktom na
odvápnenie spotrebiča.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
13.3 Program prania na údržbu
práčky
Opakované a dlhodobé používanie
programov s nízkymi teplotami môže
spôsobiť usadzovanie pracích
prostriedkov a šírenie baktérií vo vnútri
bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe
zápachu a plesní. Ak chcete zabrániť
usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú
časť spotrebiča, pravidelne spúšťajte
prací program na údržbu práčky
(minimálne raz mesačne).
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety. Mince, gombíky a iné malé
predmety zabudnuté vo vreckách vášho
oblečenia sa počas pracieho cyklu
usadia v špeciálnom dvojitom
zachytávači v tesnení kruhového okna,
odkiaľ ich môžete pohodlne vybrať po
skončení cyklu.
13.5 Čistenie bubna
Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom
neusádzajú nečistoty.
V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny
od zhrdzavených predmetov v bielizni,
alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa
železa.
Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom
na nehrdzavejúcu oceľ.
28
www.electrolux.com
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
Bubon nečistite
prostriedkami s kyslým pH
na odstraňovanie vodného
kameňa, ani prostriedkami s
obsahom chlóru či
drôtenkami.
čistenie, a násypku vypláchnite pod
tečúcou teplou vodou, aby ste
odstránili akékoľvek stopy
nahromadeného prostriedku. Po
vyčistení vráťte vrchnú časť na
miesto.
Dôkladné čistenie:
1. Z bubna vyberte všetku bielizeň.
s
2. Spustite program Cotton
najvyššou teplotou
3. Do prázdneho bubna pridajte malé
množstvo práškového pracieho
prostriedku, aby sa vypláchli
prípadné nečistoty.
Niekedy sa na konci cyklu
môže na displeji zobraziť
ikona
: toto je
odporúčanie na „vyčistenie
bubna“. Po vykonaní čistenia
bubna ikona zmizne.
3. Uistite sa, že ste odstránili všetky
zvyšky prostriedkov z hornej aj
spodnej časti priehradky. Na
vyčistenie priehradky násypky
použite malú kefku.
13.6 Čistenie dávkovača
pracieho prostriedku
Ak chcete zabrániť možnému
usadzovaniu sa zaschnutého pracieho
prostriedku alebo avivážneho prostriedku
a/alebo tvorbe plesni v násypke
dávkovača pracieho prostriedku, z času
na čas vykonajte tento čistiaci postup:
1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte
smerom dole, ako je naznačené na
obrázku a vytiahnite ju von.
2. Odstráňte vrchnú časť priehradky na
aviváže, aby ste si zjednodušili
4. Zásuvku nasuňte na vodiace lišty a
zatvorte ju. Spustite program
plákania bez bielizne v bubne.
SLOVENSKY
13.7 Čistenie vypúšťacieho čerpadla
Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čisté.
Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:
•
•
•
Spotrebič nevypustí vodu.
Bubon sa netočí.
Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z dôvodu upchania vypúšťacieho čerpadla.
•
Displej zobrazuje kód alarmu
VAROVANIE!
• Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
• Filter nevyťahujte, kým je spotrebič v prevádzke.
• Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda
vychladne.
• Krok 3 zopakujte niekoľkokrát zatvorením a otvorením ventilu kým
neprestane vytekať voda.
Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.
Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
29
30
www.electrolux.com
1
2
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
VAROVANIE!
Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Tiež sa uistite, že ste sitko
utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.
Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém
vypúšťania:
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustite príslušný program.
SLOVENSKY
31
13.8 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1
2
3
45°
20°
13.9 Núdzové vypustenie
Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte
rovnako, ako je uvedené v odseku
„Čistenie odtokového čerpadla“. V
prípade potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky dávkovača pracieho
prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustite
príslušný program.
13.10 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0
°C alebo môže klesnúť pod túto teplotu,
odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej
hadice a vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
32
www.electrolux.com
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas prevádzky zastaví.
Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
VAROVANIE!
Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.
V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí
výstražný kód a tlačidlo Štart/Prestávka
•
•
môže plynule blikať:
– Elektrické napájanie je nestabilné. Počkajte, kým sa napájanie neustáli.
– Elektronické prvky spotrebiča nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť zapnite.
Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Ak sa opäť
objaví poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
•
– Do spotrebiča nepriteká správne voda.
•
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
•
– Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené. Skontrolujte
dvierka!
Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov
bielizne a/alebo dvierka držte zatvorené a zároveň stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka
obrázok nižšie).
, kým ukazovateľ
neprestane blikať (pozrite si
SLOVENSKY
33
14.2 Možné poruchy
Problém
Program sa nespúšťa.
Možné riešenie
•
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškode‐
ná ani vyhodená.
•
•
Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Štart/Prestávka
.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Skontrolujte polohu ovládača zvoleného programu.
•
•
•
•
•
Do spotrebiča nepriteká
•
správne voda.
•
•
Spotrebič napustí vodu
a hneď ju aj vypustí
•
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Ha‐
dica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť
„Inštalačné pokyny".
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnu‐
tá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade
potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a či‐
stenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte
program s vypúšťaním.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zo‐
stane voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
•
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Prí‐
slušné informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškode‐
ná alebo ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a fil‐
ter ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
•
•
•
•
•
Fáza odstreďovania ne‐
funguje alebo cyklus
prania trvá dlhšie než
•
zvyčajne.
Nastavte program odstreďovania.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade
potreby vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a či‐
stenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu
odstreďovania. Tento problém môže byť spôsobený
problémom s vyvážením.
•
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že ne‐
uniká žiadna voda.
Skontrolujte, či prívodná a odtoková hadica nie je po‐
škodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracie‐
ho prostriedku.
Na podlahe je voda.
•
•
34
www.electrolux.com
Problém
Možné riešenie
•
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
•
•
•
•
•
Spotrebič vydáva ne‐
•
zvyčajný zvuk a vibruje.
•
Trvanie programu sa
predĺži alebo skráti po‐
čas prebiehajúceho
programu.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Skontrolujte, či ste zvolili prací program, ktorý končí s
vodou v nádrži.
Uistite sa, že sa prací program skončil.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo
odstreďovania.
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej ener‐
gie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si
časť „Inštalačné pokyny".
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky.
Pozrite si časť „Inštalačné pokyny".
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš
malá.
•
Technológia SensiCare dokáže prispôsobiť trvanie pro‐
gramu podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si infor‐
mácie ohľadne zisťovania naplnenia SensiCare v kapito‐
le „Každodenné používanie“.
•
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný
typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomo‐
cou špeciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
•
•
•
Príliš veľa peny v bubne •
počas pracieho cyklu.
Znížte množstvo pracieho prostriedku.
Po dokončení pracieho
cyklu zostávajú v zá‐
suvke dávkovača zvy‐
šky pracieho prostried‐
ku.
Uistite sa, že je vložka dávkovača pracích prostriedkov
umiestnená v správnej polohe.
Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku
podľa pokynov uvedených v tomto návode.
•
•
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
SLOVENSKY
35
15. SPOTREBA
Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia
relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyv‐
niť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.
V záujme vylepšenia kvality výrobku môže dôjsť k zmenám technických
parametrov spotrebiča bez predchádzajúceho upozornenia.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba Spotreba Približné
energie
vody (li‐ trvanie
(kWh)
tre)
progra‐
mu (mi‐
núty)
Zostatko‐
vá vlh‐
kosť
(%)1)
Cotton 60°C
7
1,30
74
240
53
Cotton 40°C
7
0,93
75
210
53
Synthetics 40°C
3
0,66
64
135
35
Delicates 40°C
1,5
0,40
43
55
35
Wool 30°C
1,5
0,13
44
70
30
7
0,85
50
210
53
3,5
0,64
40
180
53
3,5
0,54
40
175
53
Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program bavlna
60°C
Štandardný program bavlna
60°C
Štandardný program bavlna
40°C
1) Na konci fázy odstreďovania.
Vypnutý režim (W)
Pohotovostný režim (W)
0.30
0.30
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie
1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celko‐ 595 mm / 850 mm / 450 mm / 490
vá hĺbka
mm
36
www.electrolux.com
Zapojenie do elektric‐
kej siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 000 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom,
okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zaria‐
denie žiadnu ochranu proti vlhkosti
IPX4
Tlak pritekajúcej vody
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimálny
Maximálny
Studená voda
Prívod vody 1)
Maximálna náplň
Bavlna
7 kg
Energetická trieda
Rýchlosť otáčok
A+++ -10 %
Maximálna rýchlosť od‐
streďovania
1151 ot./min
1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4'' závitom.
17. RÝCHLY SPRIEVODCA
17.1 Každodenné používanie
1
2
3
5
4
Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
Otvorte vodovodný ventil.
Vložte bielizeň.
Nalejte prací prostriedok a ostatné
prípravky do príslušnej priehradky
dávkovača pracieho prostriedku.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
SLOVENSKY
2. Volič programu nastavte na
požadovaný prací program.
3. Nastavte požadované voliteľné
funkcie prostredníctvom príslušných
dotykových tlačidiel.
4. Ak chcete spustiť program, dotknite
sa tlačidla Štart/Prestávka
37
5. Spotrebič sa spustí.
Po skončení programu vyberte bielizeň.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnite.
.
17.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla
1
2
3
1
2
Filter pravidelne čistite a predovšetkým
vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód
alarmu
.
17.3 Programy
Programy
Cotton
Cotton Eco
Synthetics
Náplň
Popis spotrebiča
7 kg
Biela a farebná bavlna.
7 kg
Biela a farebná bavlna. Štandardné progra‐
my, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby
na štítku s energetickými údajmi.
3 kg
Syntetické alebo zmesové tkaniny.
1,5 kg
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskó‐
zy a polyesteru.
Rapid 14min
1 kg
Syntetika a zmesové tkaniny. Mierne zašpi‐
nená bielizeň a bielizeň určená na osvieže‐
nie.
Rinse
7 kg
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jem‐
nej bielizne. Program na plákanie a odstre‐
ďovanie.
Drain/Spin
7 kg
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jem‐
nej bielizne. Program na odstreďovanie a
vypustenie vody.
7 kg
Biela bavlnená bielizeň. Tento program po‐
máha odstrániť mikróby a baktérie.
1,5 kg
Šetrný cyklus vhodný pre detské oblečenie.
Delicates
Anti-Allergy
Baby Clothes
38
www.electrolux.com
Programy
Silk
Wool
Sport
Outdoor
Denim
Náplň
Popis spotrebiča
3 kg
Špeciálny program pre hodváb a zmesové
syntetické materiály.
1,5 kg
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna urče‐
ná na ručné pranie a jemná bielizeň.
3 kg
2 kg1)
1 kg2)
2 kg
Športové odevy.
Moderné outdoorové športové odevy.
Ďžínsovina.
1) Prací program.
2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.
18. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU S OHĽADOM NA EÚ
NARIADENIE 1369/2017
Informačný list výrobku
Ochranná známka
ELECTROLUX
Model
EW6S327SI,
PNC914340370
Menovitá kapacita v kg
Trieda energetickej účinnosti
7
A+++ -10%
Spotreba energie v kWh za rok na vypočítaná základe
220 štandardných pracích cyklov programov pre bavl‐
nu pri 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení
a spotreba režimov s úsporou energie. Skutočná spo‐
treba energie záleží od spôsobu používania spotrebi‐
ča.
157
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu
pri 60 °C pri plnom naplnení v kWh
0,85
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu
pri 60 °C pri čiastočnom naplnení v kWh
0,64
Spotreba energie pre štandardný program pre bavlnu
pri 40 °C pri čiastočnom naplnení v kWh
0,54
Spotreba energie v režime vypnutia vo W
0,3
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v
zapnutom stave vo W
0,3
SLOVENSKY
Spotreba vody v litroch za rok vypočítaná na základe
220 štandardných pracích cyklov pre bavlnu pri 60 °C
a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná
spotreba vody záleží od spôsobu používania spotrebi‐
ča.
10499
Trieda sušiacej efektívnosti na stupnici od G (najnižšia
efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)
B
Maximálna rýchlosť odstreďovania v ot./min
39
1151
Zvyšný obsah vlhkosti v %
53
„Štandardný program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štan‐
dardný program pre bavlnu pri 40°C“ sú štandardné
pracie programy, na ktoré sa vzťahujú informácie na
štítku a v dátovom liste. Tieto programy sú vhodné pre
čistenie normálne znečistenej bavlnenej bielizne a sú
najefektívnejšie z hľadiska kombinovanej spotreby
energie a vody.
-
Dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri
plnom naplnení v minútach
210
Dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri
čiastočnom naplnení v minútach
180
Dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri
čiastočnom naplnení v minútach
175
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v minú‐
tach
5
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v
db(A), pranie
54
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom v
db(A), odstreďovanie
77
Vstavaný spotrebič Á/N
Nie
Informácie v hore uvedenej tabuľke sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010,
ktorým sa zavádza smernica 2009/125/ES.
19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
155260092-A-432018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising