Electrolux | EWS7146EDU | User manual | Electrolux EWS7146EDU Használati utasítás

Electrolux EWS7146EDU Használati utasítás
EWS 7146 EDU
HU
Mosógép
Használati útmutató
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 4
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 6
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................6
5. PROGRAMOK ................................................................................................... 8
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK...............................................................................10
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................11
8. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 13
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................13
10. NAPI HASZNÁLAT......................................................................................... 14
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................18
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................19
13. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 23
14. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 26
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
képességű személyek csak felügyelettel és/vagy a
készülék biztonságos használatára és a potenciális
veszélyekre vonatkozó megfelelő tájékoztatás
megértése esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 7 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást (ha van) a készülék alatti szőnyeg,
lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve
az időjárásnak.
•
•
•
•
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
•
•
•
•
•
•
2.5 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
5
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Kövesse a mosogatószer
csomagolásán feltüntetett
utasításokat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Ne tegyen a készülék alá edényt
azért, hogy az esetleg a készülékből
szivárgó vizet összegyűjtse. A
használatra javasolt felszerelésekkel
kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
6
www.electrolux.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
5
Munkafelület
Mosószer-adagoló
Kezelőpanel
Adattábla
Ajtófogantyú
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
6
7
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
3
4
5
6
Cottons
Quick
Cottons Eco
Refresh
7
Bedding
Synthetics
Curtains
Delicates
Prewash Delay Start
Temperature
Wool/Handwash
Lingerie
9
Jeans
Rinse
Spin/Drain
On/Off
1 Be/Ki gomb
(On/Off)
2 Programválasztó gomb
3 Centrifugálás sebességét mérséklő
érintőgomb
8
Easy Iron Extra Rinse
Spin
Silk
(Spin)
Start/Pause
11
10
7 Késleltetett indítás érintőgomb
(Delay Start)
8 Extra öblítés érintőgomb
Rinse)
(Extra
9 Vasaláskönnyítő érintőgomb
(Easy Iron)
4 Hőmérséklet érintőgomb
(Temperature)
5 Kijelző
6 Előmosás érintőgomb
Time Manager
(Prewash)
10 Indítás/Szünet érintőgomb
Pause)
(Start/
MAGYAR
11 Time Manager érintőgombjai
(Time Manager)
4.2 Kijelző
A
G
B
C
F
A. Hőmérséklet terület:
E
F. Centrifugálás terület:
: Hőmérséklet-visszajelző
: Hideg víz visszajelző
B.
: Time Manager visszajelző.
C. Időkijelző terület:
•
: a program időtartama
•
: késleltetett indítás
•
: riasztási kódok
•
•
: hibaüzenet
: a program véget ért.
D.
: gyermekbiztonsági zár
visszajelző.
E. Mosási visszajelzők:
•
: mosási szakasz
•
: öblítési szakasz
•
•
: centrifugálási szakasz
: Extra öblítés állandó
kiegészítő funkció.
D
G.
•
: Centrifugálási sebességvisszajelző
•
: Nincs centrifugálás
visszajelző
•
: Öblítés tartás visszajelző
•
: Extra Csendes visszajelző.
•
•
•
: Ajtó zárva visszajelző
A visszajelző világít: a készülék
ajtaja le van zárva. Nem lehet a
készülék ajtaját kinyitni.
A visszajelző villog: a készülék
ajtajának nyitása folyamatban
van. Az ajtózár kioldására várjon
néhány percig.
A visszajelző nem világít: a
készülék ajtajának zárása fel van
oldva. A készülék ajtaja
kinyitható.
7
8
www.electrolux.com
5. PROGRAMOK
5.1 Programtáblázat
Program
Hőmérséklettartomány
Maximális töl‐ Program leírása
tet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximális
centrifugálási
sebesség
Mosási programok
Cottons
90 °C - Hideg
Cottons Eco1)
60 °C - 40 °C
Synthetics
60 °C - Hideg
Delicates
40 °C - Hideg
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe
7 kg
1400 ford./perc szennyezettség.
7 kg
Fehér és színtartó pamut. Normál szennyezett‐
1400 ford./perc ség. Az energiafogyasztás csökken, és a mosó‐
program ideje meghosszabbodik.
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Nor‐
3 kg
1200 ford./perc mál szennyezettség.
3 kg
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliész‐
1200 ford./perc ter. Normál szennyezettség.
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható
1.5 kg
Wool/Handwash 1200 ford./perc gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott
kényes szövetekhez.2)
40 °C - Hideg
Jeans
60 °C - Hideg
Rinse
Spin/Drain3)
Fehérnemű
40 °C - Hideg
Silk
30 °C
7 kg
Pamutvászon és jersey ruhanemű. Sötét színű
1200 ford./perc darabokhoz is.
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához.
7 kg
1400 ford./perc Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk és
gyapjú kivételével. Csökkentse a centrifugálási
sebességet a töltet típusának megfelelően.
7 kg
A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból
1400 ford./perc való leeresztéséhez. Minden ruhaanyaghoz, a
kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével.
1 kg
800 ford./perc
Speciális program nagyon kényes darabokhoz,
például fehérneműkhöz, melltartókhoz és alsóne‐
műkhöz stb.
1 kg
800 ford./perc
Speciális program selyem és kevert műszálas
ruhadarabok számára.
MAGYAR
Program
Hőmérséklettartomány
Curtains
40 °C - Hideg
Bedding
60 °C - 30 °C
Refresh
30 °C
Quick
30 °C
9
Maximális töl‐ Program leírása
tet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximális
centrifugálási
sebesség
1 kg
800 ford./perc
Speciális program függönyökhöz. Az előmosás
szakasz automatikusan aktiválódik.4)
2 kg
800 ford./perc
Mosási program egy műszálas takaróhoz, pap‐
lanhoz, ágyterítőhöz stb.
2 kg
800 ford./perc
Műszálas és kényes ruhaneműk. Enyhén
szennyezett vagy felfrissítendő ruhaneműk.
1 kg
800 ford./perc
Műszálas vagy kevert szálas anyagok. Enyhén
szennyezett és felfrissítendő ruhaneműk.
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 1061/2010 sz.
jogszabály értelmében ezek a programok a «Normál 60 °C-os pamut programnak» és a «
Normál 40 °C-os pamut programnak» felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a
normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafo‐
gyasztást illeti.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hő‐
mérséklettől.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet,
hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a
programnál.
3) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy a program alkalmas-e az ilyen
típusú szövetek számára. Amennyiben a "Nincs centrifugálás" lehetőséget választja, csak a
szivattyúzás áll rendelkezésre.
4) Csak vízzel való öblítéshez ne használjon az előmosáshoz mosószert a készülékben.
Programfunkciók összeegyeztethetősége
Program
Cottons
■
■
■
Cottons Eco
■
■
■
Synthetics
■
■
■
Delicates
■
■
Wool/Handwash
■
Jeans
Rinse
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
10
www.electrolux.com
Program
Spin/Drain1)
■
■
Fehérnemű
■
■
Silk
■
■
Curtains
■
■
Bedding
■
Refresh
■
■
■
Quick
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy a program alkalmas-e az ilyen
típusú szövetek számára. Amennyiben a "Nincs centrifugálás" lehetőséget választja, csak a
szivattyúzás áll rendelkezésre.
5.2 Woolmark Apparel Care Kék
jóváhagyta a „kézzel mosható” jelzésű,
gyapjú ruhadarabok gépi mosására,
azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása
a mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. Mindig
kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén
szereplő szárítási és egyéb utasítást.
M1460
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző
okok miatt változhatnak: pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és
a környezeti hőmérséklet függvényében.
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg.
A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan
számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága
kisebb a maximálisan megengedett töltet értékénél (pl. Gyapjú 60 °C,
maximális töltet: 7 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet:
1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát).
Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont vil‐
log.
MAGYAR
Programok
Töltet
(kg)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Vízfo‐
gyasztás
(liter)
Program
hozzávető‐
leges idő‐
tartama
(perc)
Fennmara‐
dó nedves‐
ségtarta‐
lom (%)1)
Cottons 60°C
7
1.3
61
200
53
Cottons 40°C
7
1.0
61
186
53
Synthetics 40°C
3
0.65
58
125
35
Delicates 40°C
3
0.53
47
55
35
1.5
0.45
59
69
30
7
0.88
48
211
53
3.5
0.68
43
176
53
3.5
0.55
42
176
53
Wool/Handwash
30°C 2)
Szabványos pamut programok
Szabványos pa‐
mut 60°C
Szabványos pa‐
mut 60°C
Szabványos pa‐
mut 40°C
1) A centrifugálási fázis végén.
2) Csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.48
0.48
A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2009/125/EC számú bizott‐
sági rendelkezésének, mely a 1015/2010 számú irányelvet teljesíti.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1 Temperature
Az alapértelmezett hőmérséklet
módosításához válassza ezt a kiegészítő
funkciót.
visszajelző = hideg víz.
A kijelző a beállított hőmérsékletet
mutatja.
7.2 Spin
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkenthető az alapértelmezett
centrifugálási sebesség.
A kijelzőn a beállított sebesség
visszajelzője látható.
További centrifugálási kiegészítő
funkciók:
Nincs centrifugálás
•
•
•
11
Ezzel a kiegészítő funkcióval
kikapcsolhatja az összes
centrifugálási fázist.
Kényes anyagok esetében
alkalmazza.
Egyes mosási programok esetén az
öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
www.electrolux.com
A kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
Öblítés tartás
•
•
•
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megelőzheti a ruhanemű gyűrődését.
A mosási program leáll, és a víz a
dobban marad. A dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell a vizet engednie.
A kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
A víz leeresztéséhez
olvassa el a „Miután a
program véget ért” című
részt.
Extra csendes
•
•
•
•
•
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja az
összes centrifugálási fázist, és halk
mosást végezhet.
Egyes mosási programok esetén az
öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
A mosási program leáll, és a víz a
dobban marad. A dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell a vizet engednie.
A kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
A víz leeresztéséhez
olvassa el a „Miután a
program véget ért” című
részt.
7.3 Prewash
Ezzel a funkcióval egy előmosási
szakaszt adhat a mosási programhoz.
Erős szennyeződés esetén használja e
funkciót.
A funkció aktiválása növeli a program
időtartamát.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.4 Delay Start
Ezzel a funkcióval a program kezdetét 30
perc és 20 óra közötti időtartammal
késleltetheti.
A kijelzőn a funkcióhoz tartozó jelzőfény
jelenik meg.
7.5 Extra Rinse
Ezzel a funkcióval további öblítési
szakaszokat adhat a mosási
programhoz.
Olyan személyek esetében használja ezt
a funkciót, akik allergiásak a
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.6 Easy Iron
A készülék gyengéd mosást és
centrifugálást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
A készülék csökkenti a centrifugálási
sebességet, több vizet használ, és a
program időtartamát a ruhanemű
típusához igazítja.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.7 Time Manager
Egy mosási program beállításakor a
kijelzőn a program alapértelmezett
időtartama látható.
A program időtartamának
csökkentéséhez vagy növeléséhez
nyomja meg a
vagy
gombot.
A Time Manager funkció csak a
táblázatban található programoknál áll
rendelkezésre.
2)
Cottons Eco
•
Visszajelzők
12
■
■
1)
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■3)
■
4)
■
■
■
Cottons Eco
1)
Visszajelzők
Cottons Eco
Visszajelzők
MAGYAR
■
■
■3)
■3)
1)
■
13
1)
■3)
1) Ha rendelkezésre áll.
2) Legrövidebb: a ruhanemű felfrissítése.
3) Program alapértelmezett időtartama.
4) Leghosszabb: A program időtartamának
fokozatos növelése csökkenti az energiafo‐
gyasztást. Az optimalizált fűtési szakasz
energiát takarít meg, és a hosszabb időtar‐
tam ugyanazt a mosási eredményt nyújtja
(különösen normál szennyezettség esetén).
8. BEÁLLÍTÁSOK
•
8.1 Gyerekzár
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a
gyermekeket abban, hogy játsszanak a
kezelőpanellel.
•
A funkció be/kikapcsolásához
tartsa megnyomva a
és
gombot, amíg a
jelzőfény
világítani nem kezd/el nem alszik.
Bekapcsolhatja a funkciót:
•
•
A
gomb megnyomása után: a
kiegészítő funkciók és a
programválasztó gomb zárolódnak.
A funkció be/kikapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a
és
gombot, amíg a
jelzőfény világítani nem kezd/el nem
alszik.
8.3 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatóak, amikor:
•
•
A program befejeződik.
A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolásához
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a
A
gomb megnyomása előtt: a
készülék nem indítható.
és a
gombot.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
8.2 Állandó extra öblítés
A funkció mindig egy további öblítést
eredményez egy új program
beállításakor.
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló mosási rekeszébe.
Ez aktiválja a leeresztő rendszert.
2. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
14
www.electrolux.com
3. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és a tartályból.
10. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
3. Gondosan zárja be a mosószeradagolót
2
1
10.1 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
3. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
10.3 Mosószer-adagoló
rekeszek
VIGYÁZAT!
Használjon automata
mosógépekhez gyártott
mosószert.
Mindig tartsa be a
mosószertermékek
csomagolásán található
utasításokat.
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz
szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha, illetve
sérülhet a mosógép vízzáró
szigetelése.
10.2 Mosószerek és adalékok
használata
1. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
2. Helyezze a mosó- és az öblítőszert a
megfelelő rekeszekbe.
1
Mosószer-adagoló az előmosá‐
si fázishoz vagy az áztató prog‐
ramhoz (ha van). A program in‐
dítása előtt töltse be az előmo‐
sáshoz és áztatáshoz szüksé‐
ges mosószert.
2
Mosási szakasz mosószer-ada‐
golója. Ha folyékony mosószert
használ, akkor közvetlenül a
program indítása előtt töltse be
azt.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számá‐
ra. A program indítása előtt töl‐
tse a terméket a rekeszbe.
MAGYAR
15
10.4 Folyékony mosószer vagy
mosópor esetén
A
2.
1.
B
3.
4.
• A pozíció mosópor esetén (gyári beállítás).
• B pozíció folyékony mosószer esetén.
Folyékony mosószer használatakor:
• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.
• Ne helyezzen a készülékbe a maximális szintjelzésnél nagyobb
mennyiségű folyékony mosószert.
• Ne állítson be előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a késleltetett indítás funkciót.
10.5 A készülék elindítása
gombot a készülék beNyomja meg a
vagy kikapcsolásához. Hang hallatszik a
készülék bekapcsolásakor.
10.6 Program kiválasztása
1. Fordítsa el a programválasztó
gombot a kívánt program
beállításához:
• A megfelelő program visszajelzője
világítani kezd.
•
•
A
visszajelző villog.
A kijelzőn a Time Manager
szintje, a program időtartama és a
programszakaszok visszajelzői
láthatóak.
2. Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet, a centrifugálási
sebességet, a ciklus időtartamát,
vagy adjon hozzá további kiegészítő
funkciókat. Ha elindít egy kiegészítő
funkciót, annak visszajelzője
megjelenik.
16
www.electrolux.com
Amennyiben valamit
helytelenül állított be, a
kijelzőn az
jelenik meg.
üzenet
10.7 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
Nyomja meg az
gombot.
•
A
visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan
világítani kezd.
•
A
jelzőfény villogni kezd a
kijelzőn.
A program elindul, az ajtó
•
•
reteszelődik, és a kijelzőn a
visszajelzés jelenik meg.
A leeresztő szivattyú egy rövid
időre bekapcsolhat, amikor a
készülék vizet tölt be.
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A készülék
automatikusan állítja be a
program időtartamát a
ruhatöltetnek
megfelelően.
• A kijelző az új értéket
mutatja.
10.8 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
gombot,
1. Annyiszor nyomja meg a
amíg a kijelzőn a beállítandó
késleltetési idő meg nem jelenik.
A megfelelő visszajelző világítani kezd a
kijelzőn.
2. Nyomja meg a
gombot:
• A készülék megkezdi a
visszaszámlálást.
• Az ajtó reteszelődik, és a kijelzőn
•
a
visszajelző jelenik meg.
Amikor a visszaszámlálás
befejeződött, automatikusan
megkezdődik a program
végrehajtása.
A késleltetett indítás a
gomb megnyomása előtt
módosítható vagy törölhető.
Késleltetett indítás törlése:
•
•
Nyomja meg a
gombot a készülék
működésének
szüneteltetéséhez.
Addig nyomja meg
többször a
gombot, míg a ' jel
meg nem jelenik a
kijelzőn.
•
Nyomja meg a
gombot ismét a
program azonnali
elindításához.
10.9 A program megszakítása
és a kiegészítő funkciók
módosítása
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt.
1. Nyomja meg a
gombot.
A jelzőfény villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat.
3. Nyomja meg ismét a
A program folytatódik.
gombot.
10.10 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a
gombot néhány másodpercre.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg újra ugyanezt a gombot. Most új
mosási programot állíthat be.
Új program indítása előtt a
készülék leeresztheti a vizet.
Ebben az esetben
ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a
mosószer-adagoló
rekeszben, és ha nincs,
töltse fel ismét mosószerrel.
MAGYAR
10.11 Az ajtó kinyitása, miután
a késleltetett indítási funkciót
bekapcsolta
Amíg a késleltetett indítás aktív, a
készülék ajtaja zárva marad, és a
kijelzőn ez a kijelzés látható:
.
gombbal kapcsolja szünet
1. A
üzemmódba a készüléket.
Villogni kezd a
visszajelző.
2. Várjon kb. 2 percig, míg az ajtózár
visszajelzője
abba nem hagyja a
villogást, majd ki nem alszik.
3. Nyissa ki az ajtót.
4. Zárja be az ajtót.
5. Nyomja meg ismét a
gombot. A
visszajelző ismét megjelenik a
kijelzőn.
A késleltetett indítás funkció folytatja a
működést.
10.12 A készülék ajtajának
kinyitása, amikor a program
működik
A program működése közben a készülék
ajtaja zárva van, és a kijelzőn a
visszajelző látható.
VIGYÁZAT!
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
gombot néhány
meg a
másodpercig.
2. Várjon néhány percet, majd óvatosan
nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Csukja be a készülék ajtaját.
4. Válassza ki ismét a kívánt programot.
10.13 Miután a program véget
ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
Egy hangjelzés hallható (ha
engedélyezve van).
•
A kijelzőn
jelenik meg.
•
Kialszik a
•
Az ajtózár
visszajelző néhány
percig villog, majd kialszik.
A készülék ajtaja kinyitható.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Zárja el a vízcsapot.
A készülék kikapcsolásához nyomja
•
•
•
•
•
17
visszajelző.
gombot néhány
meg a
másodpercig.
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
• Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
•
•
visszajelző.
Világít az ajtózár
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie.
A víz leengedéséhez:
1. Nyomja meg az
gombot. A
készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
2. Ha csak szivattyúzást szeretne
végezni, állítsa be a
funkciót.
Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet.
3. A program befejezése után néhány
percig villog az ajtózár
visszajelző. Ha kialszik, a készülék
ajtaja kinyitható.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot néhány
másodpercig.
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
centrifugál (kivéve gyapjú
program esetén).
10.14 Automatikus készenlét
funkció kiegészítő funkció
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
18
www.electrolux.com
•
•
A
gomb megnyomása előtt 5
percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a
Automatikus készenlét
funkció funkció nem
kapcsolja ki a készüléket
arra való emlékeztetőként,
hogy el kell végezni a
szivattyúzást.
gombot.
nyomja meg a
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a
gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
11.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
Különleges mosószerrel mossa az
erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat
vagy tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
•
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási fázisban egyensúlyi
problémákat okozhat egy nagyon kicsi
darab. Ilyen esetben kézzel rendezze
el a tartályban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási fázist.
11.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
11.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor,
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
MAGYAR
•
•
•
•
•
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
11.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
•
•
19
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
11.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
12.1 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
12.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű
vízkőtelenítőt használni a
mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
12.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ennek elvégzéséhez:
•
•
Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
20
www.electrolux.com
12.4 Az ajtó tömítése
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
12.5 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MAGYAR
12.6 A befolyócső és a szelepben lévő szűrő tisztítása
1.
2.
3.
4.
12.7 A leeresztő szűrő tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne kezdje el a szűrő
tisztítását mindaddig, amíg a
készülékben lévő víz forró.
1.
2.
21
22
www.electrolux.com
3.
4.
5.
6.
1
2
7.
8.
9.
10.
2
1
MAGYAR
12.8 Vészleeresztés
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze el „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (9)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
23
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem felelős az
alacsony hőmérsékletek
miatt keletkező károkért.
12.9 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hőmérséklet, akkor engedje ki a
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
•
vizet.
- A készülék nem ereszti le a
•
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
•
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
13.1 Bevezetés
Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik
meg a kijelzőn:
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja
ki a készüléket.
13.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálóza‐
ti aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
24
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az Indítás/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarod‐
va vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatá‐
sa.
A készülék nem tölt be Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
vizet, majd azonnal lee‐ Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
reszti azt.
A készülék nem engedi
ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
A centrifugálási sza‐
kasz nem működik,
vagy a mosási ciklus
szokatlanul sokáig tart.
Indítsa el a centrifugálási programot.
MAGYAR
Jelenség
25
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a kifolyócsövön.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Nem lehet kinyitni a ké‐ Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
szülék ajtaját.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
A készülékből szokat‐
lan zajok hallatszanak.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezés” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zés” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl
kicsi.
A ciklus rövidebb, mint
a kijelzett idő.
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási
időt. Lásd a „Fogyasztási értékek” c. fejezetet.
A ciklus hosszabb, mint A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot.
a kijelzett idő.
Ez a készülék normális viselkedése.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon mási‐
kat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket
a makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
Nem lehet beállítani
Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges gombot/gombokat
egy kiegészítő funkciót. nyomja meg.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
26
www.electrolux.com
14. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság / 595 mm / 850 mm / 450 mm / 490
mélység / teljes mély‐
mm
ség
Elektromos csatlakoz‐
tatás
Üzemi feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása el‐
leni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve
ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi
ez burkolat
IPX4
Hálózati víznyomás
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimum
Maximum
Hideg víz
Vízellátás 1)
Maximális töltet
Pamut
7 kg
Energiahatékonysági besorolás
A+++
Centrifugálási sebes‐
ség
1400 ford./perc
Maximum
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
14.1 Kiegészítő műszaki adatok
Márkajelzés (logó)
ELECTROLUX
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
A készülék azonosító jele
EWS 7146 EDU
Mértékegység
Energiaosztály
(az A és D közötti skálán, ahol az A+++
„A” a leghatékonyabb és „D” a leg‐
kevésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A”
a legnagyobb és „G” a legkisebb
teljesítményt jelenti)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A”
a leghatékonyabb, és „G” a legke‐
vésbé hatékony)
B
Maradék nedvesség
%
53
Maximális centrifugálási se‐
besség
ford./perc
1400
MAGYAR
Mosási töltet
kg
7
Átlagos éves energiafogyasz‐
tás1)
kWh
175
Átlagos éves vízfogyasztás
liter
9999
Mosóprogram zajszintje nor‐
mál, 60 °C-os pamut program
esetében
dB/A
58
Centrifuga zajszintje normál,
60 °C-os pamut program ese‐
tében
dB/A
78
1)
27
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
155255650-A-112016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising