Electrolux ESF5201LOW User manual

Electrolux ESF5201LOW User manual
ESF5201LOW
ESF5201LOX
PL
Zmywarka
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 4
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 6
4. PANEL STEROWANIA.......................................................................................7
5. PROGRAMY.......................................................................................................8
6. USTAWIENIA..................................................................................................... 9
7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................10
8. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 12
9. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 13
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 15
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 16
12. DANE TECHNICZNE......................................................................................21
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby niepełnosprawne, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach oraz innych miejscach dla
pracowników;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(MPa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do
kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez
nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Nie wolno czyścić urządzenia wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie wyposażono we
wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli zachodzi konieczność
wymiany bezpiecznika we wtyczce
zasilającej, należy użyć bezpiecznika:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
należy sprawdzić, czy nie ma
widocznych wycieków wody.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
•
5
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę
z gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
2.4 Przeznaczenie
•
•
•
•
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.5 Serwis
•
•
Aby zlecić naprawę urządzenia,
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym
centrum serwisowym, należy
przygotować następujące dane z
tabliczki znamionowej.
6
www.electrolux.com
Model:
Numer produktu (PNC):
Numer seryjny (Serial Number):
2.6 Utylizacja
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
12
11 10
1
2
3
4
5
6
7
Blat roboczy
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
9 8
7
8
9
10
11
12
6
5
4
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
POLSKI
7
4. PANEL STEROWANIA
1
2
3
6
1
2
3
4
Wskaźnik wł./wył.
Znacznik programu
Wskaźniki
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
5
4
5 Przycisk Start
6 Pokrętło wyboru programów
4.1 Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.
Faza suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
8
www.electrolux.com
5. PROGRAMY
Program
2)
Stopień zab‐
rudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu Parametry eksploatacyjne
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
1)
•
•
•
3)
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patel‐
nie
•
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
•
•
•
•
•
4)
5)
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
Dowolne
•
•
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukania
Suszenie
195
1.039
11
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukania
Suszenie
150 - 170 1.5 - 1.6
13 - 15
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukania
Suszenie
120 - 130 1.3 - 1.6
15 - 17
Zmywanie
60°C lub
65°C
Płukania
30
0.8
9
Zmywanie
wstępne
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycz‐
nej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy pro‐
gram dla ośrodków przeprowadzających testy).
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą hi‐
gienę zmywania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez
co najmniej 10 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Program obejmuje krótkie płukanie zapobiegające zasychaniu resztek jedzenia na naczy‐
niach i powstawaniu przykrych zapachów w urządzeniu. W tym programie nie należy stoso‐
wać detergentu.
POLSKI
5.1 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
9
[email protected]
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
6. USTAWIENIA
6.1 Tryb wyboru programów i
tryb użytkownika
wyboru programów można ustawić w
następujący sposób:
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do
ich ponownej zmiany.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, jeśli wskaźnik wł./wył. świeci
się, a wskaźnik Start zacznie migać.
Po włączeniu urządzenia znajduje się
ono zwykle w trybie wyboru programów.
Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Start i Delay, aż urządzenie
znajdzie się w trybie wyboru programów.
6.2 Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na efekty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie należy dostosować do
stopnia twardości wody doprowadzonej
do urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać
informację na temat twardości wody.
Istotne jest ustawienie właściwego
poziomu zmiękczania wody, aby
zapewnić dobre efekty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
10
www.electrolux.com
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmiękc‐
zania wody
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Stosując standardowy detergent lub
tabletki wieloskładnikowe
(zawierające lub niezawierające sól)
należy ustawić prawidłową twardość
wody, aby wskaźnik poziomu soli był
włączony.
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczające skuteczne,
aby zmiękczyć twardą wodę.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Ustawić znacznik programu na
pokrętle na równi ze wskaźnikiem
wł./wył.
2. Aby włączyć tryb użytkownika, należy
nacisnąć i przytrzymać Delay. W tym
samym czasie obrócić pokrętło
wyboru programów przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara, aż
znacznik programu znajdzie się na
równi z pierwszym programem.
Zwolnić przycisk Delay, gdy
wskaźniki Start oraz wł./wył. zaczną
migać.
3. Nacisnąć Delay.
•
•
Wskaźnik
zacznie migać.
Wskaźniki Start oraz wł./wył.
będą nadal migać.
•
Miganie wskaźnika
sygnalizuje obecnie ustawiony
poziom – np. 5 mignięć + pauza +
5 mignięć = poziom 5.
4. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aby
zmienić ustawienie. Każde
naciśnięcie przycisku Delay
powoduje ustawienie wyższego
poziomu. Po poziomie 10 następuje
powrót do poziomu 1.
5. Ustawić pokrętło w położeniu wł./wył.
w celu potwierdzenia ustawienia.
7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
7.1 Zbiornik soli
UWAGA!
Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy
w zmiękczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploatacji.
POLSKI
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
11
7.2 Napełnianie dozownika
płynu nabłyszczającego
A D
B
C
B
A
M AX
4
3 2
+
1
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
-
C
D
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Dlatego po napełnieniu
zbiornika soli należy
niezwłocznie uruchomić
program zmywania, aby
zapobiec korozji.
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Wlać płyn nabłyszczający do
dozownika (A), aż osiągnie poziom
napełnienia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
zetrzeć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu
nabłyszczającego można
wyregulować za pomocą
pokrętła (B) między pozycją
1 (najmniejsza ilość) a
pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
12
www.electrolux.com
8. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów,
aż znacznik wskaże żądany program.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Uruchomić program.
8.1 Stosowanie detergentu
D A B
niewielką ilość detergentu w
przegródce (D).
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
8.2 Stosowanie tabletek
wieloskładnikowych
Stosując tabletki zawierające sól i płyn
nabłyszczający, nie należy napełniać
zbiornika soli i dozownika płynu
nabłyszczającego.
1. Ustawić najniższy poziom
zmiękczania wody.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego.
8.3 Ustawianie i uruchamianie
programu
30
20
Uruchamianie programu
1. Otworzyć zawór wody.
2. Zamknąć drzwi urządzenia.
3. Obrócić pokrętło wyboru programów,
aż znacznik wskaże żądany program.
• Zaświeci się wskaźnik wł./wył.
• Wskaźnik Start zacznie migać.
4. Nacisnąć Start.
• Program rozpocznie się, a
wskaźnik bieżącej fazy programu
będzie świecił się.
• Wskaźniki wł./wył. oraz Start będą
się świecić.
C
A
30
B
D
20
C
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(A).
3. Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, należy umieścić
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć Delay, aby opóźnić
uruchomienie programu o 3 godziny.
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Nacisnąć Start.
Włączy się wskaźnik Start.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
POLSKI
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu zatrzymuje urządzenie. Może
to wpłynąć na zużycie energii oraz czas
trwania programu. Po zamknięciu drzwi
urządzenie będzie kontynuować pracę
od momentu, w którym została
przerwana.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
1. Nacisnąć i przytrzymać Start oraz
Delay, aż zacznie migać wskaźnik
Start.
2. Nacisnąć Start, aby uruchomić
program.
13
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu zaświeci się
symbol
. Jeśli urządzenie nie
zostanie wyłączone w ciągu 5 minut,
wszystkie wskaźniki zgasną. Pozwala to
zmniejszyć zużycie energii.
1. Aby wyłączyć urządzenie, należy
obrócić pokrętło wyboru programów,
aż znacznik programu znajdzie się
na równi ze wskaźnikiem wł./wył.
2. Zakręcić zawór wody.
Anulowanie programu
Nacisnąć i przytrzymać Start oraz Delay,
aż zacznie migać wskaźnik Start.
9. WSKAZÓWKI I PORADY
9.1 Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zapewnić optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
się do ochrony środowiska.
•
•
•
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby użyć programu
zmywania wstępnego (jeśli jest
dostępny) lub wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się
z dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń.
Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
•
soli do zmywarek lub używanie
tabletek wieloskładnikowych (np. typu
„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i
sztućców.
9.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Do twardej i bardzo twardej wody
zaleca się stosowanie się osobno
detergentu (w postaci proszku, żelu
lub tabletek bez dodatkowych funkcji),
14
www.electrolux.com
•
•
•
płynu nabłyszczającego i soli, aby
zapewnić optymalne efekty mycia i
suszenia.
Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z
umieszczonym w środku specjalnym
środkiem czyszczącym.
Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać więcej detergentu niż
zalecono. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
•
•
•
•
•
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Sztućce oraz małe przedmioty
umieścić w koszu na sztućce.
Lekkie naczynia umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
swobodnie się obracają.
9.5 Przed rozpoczęciem
programu
9.3 Postępowanie po
zaprzestaniu korzystania
z tabletek wieloskładnikowych
Upewnić się, że:
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
•
•
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
9.4 Ładowanie koszy
•
•
•
W urządzeniu należy zmywać
przedmioty przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia
elementów wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów pochłaniających wodę
(gąbki, ściereczki).
•
•
•
•
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
9.6 Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
POLSKI
15
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
10.1 Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
4. Umyć filtry.
C
B
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i go wyjąć.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić
się, że jest prawidłowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.
16
www.electrolux.com
10.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w
ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć za pomocą
cienkiego, spiczastego przedmiotu.
10.3 Czyszczenie obudowy
•
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
10.4 Czyszczenie wnętrza
•
•
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
•
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenia nie można uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy,
przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo.
Wszystkie naprawy powinny
wykonywać odpowiednio
wykwalifikowane osoby.
Po wystąpieniu niektórych problemów co
pewien czas miga wskaźnik zakończenia
programu, sygnalizując usterkę.
POLSKI
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Co pewien czas miga jednokrot‐
nie wskaźnik zakończenia pro‐
gramu.
• Wskaźnik Start miga w sposób
ciągły.
•
•
•
•
•
17
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilają‐
cego włożono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników jest sprawny.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządze‐
nia.
Nacisnąć Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia pro‐
gramu, należy je anulować lub poczekać do
końca odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regener‐
acji zmiękczacza wody. Czas trwania tego
procesu wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt
niskie. W tym celu należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym
jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest za‐
gięty ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wo‐
•
dy.
• Co pewien czas miga dwukrotnie •
wskaźnik zakończenia progra‐
mu.
• Wskaźnik Start miga w sposób
ciągły.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest
drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagi‐
ęty ani przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed •
zalaniem.
• Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia progra‐
mu.
• Wskaźnik Start miga w sposób
ciągły.
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie przerywa i
wznawia pracę.
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to op‐
tymalne efekty zmywania i oszczędność en‐
ergii.
•
18
www.electrolux.com
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Program trwa zbyt długo.
•
Niewielki wyciek z drzwi urządzenia. •
•
Występują problemy z zamknięciem •
drzwi urządzenia.
•
Grzechotanie/stukanie dochodzące
z wnętrza urządzenia.
•
•
Urządzenie wyzwala automatyczny
wyłącznik.
•
•
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
Po sprawdzeniu urządzenia nacisnąć
Start. Jeśli problem wystąpi ponownie,
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia
programu, należy ją anulować lub zaczekać
do końca odliczania czasu.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomo‐
wane. Poluzować lub dokręcić regulowane
nóżki (jeśli dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane
względem komory. Wyregulować tylną
nóżkę (jeśli dotyczy).
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomo‐
wane. Poluzować lub dokręcić regulowane
nóżki (jeśli dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w
koszach. Należy zapoznać się z broszurą
dotyczącą załadunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obra‐
cają się swobodnie.
Wydajność prądowa instalacji jest niewys‐
tarczająca do jednoczesnego zasilania
wszystkich włączonych urządzeń. Należy
sprawdzić parametry zasilania w gniazdku
oraz wartość graniczną prądu automatycz‐
nego wyłącznika lub wyłączyć jedno z ur‐
ządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego
urządzenia. Skontaktować się z autoryzo‐
wanym centrum serwisowym.
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
POLSKI
19
11.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty
zmywania.
•
•
•
Niezadowalające efekty sus‐ •
zenia.
•
•
•
Białawe smugi lub niebie‐
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
•
Wnętrze urządzenia jest
mokre.
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wska‐
zówki i porady” oraz broszura dotycząca załadun‐
ku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej inten‐
sywny cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konser‐
wacja i czyszczenie”.
Naczynia pozostawały zbyt długo w zamkniętym
urządzeniu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest
jego niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy po‐
ziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wyma‐
gać wytarcia ściereczką.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczające‐
go, także w połączeniu z tabletkami wieloskładniko‐
wymi.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozo‐
wanie płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozo‐
wanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza sus‐
zenia odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Przyczyną może być jakość tabletek wieloskładni‐
kowych. Należy wypróbować inną markę lub włąc‐
zyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować
płyn nabłyszczający wraz z tabletkami wieloskład‐
nikowymi.
Przed wyjęciem naczyń pozostawić na jakiś czas
otworzone drzwi zmywarki.
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt
skraplania się na ściankach wilgoci obecnej w po‐
wietrzu.
20
www.electrolux.com
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nadmiar piany podczas
zmywania.
•
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
Po zakończeniu programu w •
dozowniku znajdują się po‐
zostałości detergentu.
•
•
Nieprzyjemny zapach w ur‐
ządzeniu.
•
Osad z kamienia na naczy‐ •
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
•
drzwi.
•
•
•
•
•
Matowe, odbarwione lub
wyszczerbione naczynia.
•
•
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do
zmywarek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczają‐
cego. Skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
W wodzie używanej do zmywania jest zbyt dużo
soli. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierd‐
zewnej. Należy unikać umieszczania blisko siebie
sztućców ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozow‐
niku i woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Nale‐
ży sprawdzić, czy ramię spryskujące może się ob‐
racać i jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemo‐
żliwiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu
soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki
należy używać soli i ustawić poziom regeneracji
zmiękczacza wody. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy
oczyścić urządzenie przy użyciu przeznaczonych
do tego celu środków czyszczących.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko
przedmioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy.
Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą zała‐
dunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym
koszu.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
POLSKI
21
12. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość /
głębokość (mm)
600 / 850 / 625
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej 1)
Napięcie (V)
220 - 240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów naczyń
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
5.0
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.50
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecz‐
nych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zuży‐
cie energii.
13. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
22
www.electrolux.com
POLSKI
23
156905970-A-132016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement