Aeg F55302VI0 Användarmanual
SV
Bruksanvisning
Diskmaskin
FAVORIT 55302VI0
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................... 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...........................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................................6
4. KONTROLLPANEL.......................................................................................................... 6
5. PROGRAM....................................................................................................................... 7
6. INSTÄLLNINGAR.............................................................................................................8
7. FUNKTIONER................................................................................................................ 10
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN..................................................11
9. DAGLIG ANVÄNDNING...............................................................................................12
10. RÅD OCH TIPS............................................................................................................ 13
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.................................................................................... 14
12. FELSÖKNING.............................................................................................................. 16
13. TEKNISK INFORMATION...........................................................................................19
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och
äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt
att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det
gäller säker användning av apparaten och att de
förstår de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll tvättmedel räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när luckan är öppen.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt
läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka
så att ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får
ej täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
• Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Hushållsapparaten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
•
•
•
•
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
SVENSKA
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
5
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
2.5 Service
VARNING!
Farlig spänning.
• Koppla omedelbart loss maskinen
från eluttaget om tilloppsslangen är
skadad. Kontakta auktoriserad service
för att byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som
finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
6
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
6
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
5
7
8
9
10
11
4
3
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
4. KONTROLLPANEL
1
1 Strömbrytare
2 Display
3 Delay-knapp
2
3
4
4 Programvalsknappar
5 Kontrollampor
5
SVENSKA
7
4.1 Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
XtraDry-kontrollampa.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av material
Programfaser
Tillvalsfunktioner
1)
• Normalt smutsad disk
• Porslin och bestick
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torrt
• XtraDry
2)
• Hårt smutsad
disk
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 70 °C
Sköljning
Torrt
• XtraDry
• Normalt smutsad disk
• Porslin och bestick
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 65 °C
Sköljning
Torrt
• XtraDry
• Nyligen nedsmutsad
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C eller 65 °C
• Sköljning
• Allt
• Förtvätt
3)
4)
• XtraDry
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
2) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
3) Med detta program kan du köra en disk med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på kort
tid.
4) Med det här programmet kan du snabbt skölja disk så att matrester inte fastnar i disken och lukter
bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
8
www.aeg.com
5.1 Förbrukningsvärden
Program 1)
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
11
1.050
195
13 - 15
1.5 - 1.6
150 - 170
15 - 17
1.3 - 1.6
120 - 130
9
0.8
30
4
0.1
14
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, tillvalsfunktioner samt mängden disk kan ändra
värdena.
5.2 Information till
provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Aktiverar/avaktiverar indikatorn för
spolglansfacket tomt.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
lyser och
programlampan
displayen visar programlängden.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultaten och på
produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
SVENSKA
9
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Om du använder multitabletter
innehållande salt och ditt vattens
hårdhetsgrad är lägre än 21° dH, kan du
ställa in lägsta nivå på
vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan salt ska du
ställa in rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
och
hålla in
tills indikatorerna
tom.
samtidigt
,
och
börjar blinka och displayen är
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
släcks.
och
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
3. Tryck på
upprepade gånger för
att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.3 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om du
använder multitabletter som innehåller
sköljmedel och du är nöjd med
torkresultat, kan du inaktivera indikatorn
för påfyllning av sköljmedel. Vi
rekommenderar dock att du alltid
använder spolglans för bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
tills indikatorerna
samtidigt
,
och
10
www.aeg.com
tom.
börjar blinka och displayen är
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
släcks.
och
• Indikatorlampan
fortsätter
att blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt
aktiverat.
= indikatorn för
spolglansfacket tomt
avaktiverat.
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
tom.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
samtidigt
,
och
börjar blinka och displayen är
2. Tryck på
.
• Indikatorerna
släcks.
och
fortsätter
• Indikatorlampan
att blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
–
6.4 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
och
tills indikatorerna
–
= Ljudsignal av.
= Ljudsignal på.
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet om du vill
öka torkprestandan. Vid användning av
det här alternativet kan programmets
varaktighet, vattenförbrukning och
temperaturen på sista sköljningen
påverkas.
XtraDry-funktionen är inte en permanent
funktion utan måste väljas vid varje
program.
Aktivering av XtraDry
Håll in
och
samtidigt tills kontrollampan
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
SVENSKA
11
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
alla bearbetningsrester som
fortfarande kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
8.1 Saltbehållaren
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut ur saltbehållaren
när du fyller på den. Risk för
korrosion föreligger. För att
förebygga det ska du starta
ett program när du har fyllt
på saltbehållaren.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A D
B
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
C
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
12
www.aeg.com
1. Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A)
tills vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel i diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.1 Använda diskmedel
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
D A B
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
30
20
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du
vill ställa in.
Displayen visar programmets längd.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan till produkten för att
starta programmet.
C
A
30
B
D
20
C
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in program.
1. Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
upprepade gånger tills
2. Tryck på
displayen visar tidsfördröjningen du
vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
SVENSKA
3. Stäng luckan till produkten för att
starta nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan
produkten är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
13
Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in
och
samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När diskprogrammet är klart visar
displayen 0:00 .
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
2. Stäng vattenkranen.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''All i 1''). Följ
anvisningarna som står på
förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
produkten.
• Multitabletter passar vanligen i
områden med vattenhårdhet upp till
21 °dH. I områden som överskrider
den här gränsen måste även
spolglans och salt användas utöver
multitabletterna. I områden med hårt
vatten och mycket hårt vatten
rekommenderar vi att man använder
endast diskmedel (pulver, gel,
14
www.aeg.com
tabletter utan ytterligare funktioner),
spolglans och salt separat för optimal
diskning och torkning.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
I slutet av programmet kan
det finnas vatten kvar på
sidorna och luckan på
produkten.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
SVENSKA
15
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
4. Diska filtren.
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
16
www.aeg.com
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
11.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar
under diskning. Innan du kontaktar
auktoriserad service, kontrollera om du
kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produk- • Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
ten.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Tryck på Start.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
SVENSKA
Problem och larmkod
17
Möjliga orsaker och åtgärder
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
.
Displayen visar
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
Programmet varar för länge.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
18
www.aeg.com
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns inget sköljmedel eller så är mängden sköljmedel för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps
ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda sköljmedel, även
i kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglanset till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglanset till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är våt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten hos multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och
använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
• Lämna diskmaskinsluckan på glänt ett litet tag innan
du tar ur disken.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
SVENSKA
19
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 555
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
20
www.aeg.com
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
21
22
www.aeg.com
SVENSKA
23
156902630-A-022016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising