User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDF26011WA
ZDF26011XA
SV Bruksanvisning
Diskmaskin
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
•
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre och
av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt att de har fått
instruktioner och/eller tillsyn när det gäller säker användning av
apparaten och att de förstår de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll tvättmedel räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten utan
uppsikt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
•
•
•
•
2
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickskorgen med
spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
•
•
•
•
•
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra
apparaten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas
igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad produkt.
• Installera och använd inte produkten på en plats
där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hushållsapparaten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Endast för Storbritannien och Irland. Produkten
har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska följande
säkring användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
ANSLUTNING AV VATTEN
• Orsaka inga skador på vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar, slangar som inte
använts under en längre tid, där
reparationsarbete har utförts eller om nya
enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
• Kontrollera att det inte finns några synliga
vattenläckor under och efter första
användningen av maskinen.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
ANVÄND
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om du
öppnar dörren medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
SERVICE
• Kontakta auktoriserad service för att reparera
apparaten. Vi rekomenderar att du endast
använder originaldelar som reservdelar.
3
•
När du kontaktar auktoriserad service ska du ha
följande information som finns på märkskylten till
hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
4
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
KONTROLLPANEL
1
2
5
1 Strömbrytare
2 Display
3
4
4 Fördröjd start-knapp
5 Programvalsknappar
3 Kontrollampor
INDIKATORLAMPOR
Kontrollampa
Beskrivning
XtraDry-kontrollampa.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
5
PROGRAM
Förbrukningsvärden
1)
Smutsgrad
Typ av disk
Program
Programfaser
Varaktighet
(min.)
2)
3)
4)
5)
6)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljningar
Torkning
195
0.932
9.9
Alla
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
40 - 150
0.6 - 1.4
7 - 12
•
•
Fördisk
Disk från 45
°C till 70 °C
Sköljningar
Torkning
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljningar
Torkning
140 160
1.3 - 1.5
13 - 15
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
•
30
0.9
9
•
Disk 60 °C eller 65 °C
Sköljningar
Alla
•
Fördisk
14
0.1
4
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion
kan ändra värdena.
2) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt
smutsat porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
3) Produkten känner av smutsgraden och mängden disk i korgarna, den justerar temperaturen och mängden vatten, energiförbrukningen och programlängden automatiskt.
4) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
5) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat
på kort tid.
6) Använd det här programmet för att skölja disken snabbt. Detta förhindra att matrester torkar in och att
disken börjar lukta illa inne i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
6
INSTÄLLNINGAR
PROGRAMVALSLÄGE
Produkten är i programvalsläge när programlampan
blinkar och displayen visar programlängden.
När produkten är i programvalsläget kan man ställa in ett program och öppna användarläget.
Om kontrollpanelen inte visar detta tillstånd trycker du på funktionen Reset.
RESET-FUNKTION
Håll in
och
samtidigt tills produkten är i programvalsläge.
Med den här funktionen kan du avbryta programmet som är igång eller den fördröjda starten.
ANVÄNDARLÄGE
Om produkten är i programvalsläge:
1. Håll in
och
.
• Indikatorerna
,
och
börjar blinka.
I användarläget kan följande ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt vattenhårdheten.
• Aktiverar/avaktiverar indikatorn för spolglansfacket tomt.
Dessa inställningar sparas tills du ändrar dem igen.
7
VATTENHÅRDHETSTABELL
Tyska värden
(°dH)
Franska värden
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
JUSTERA VATTENAVHÄRDAREN
Om produkten är i användarläge:
1. Tryck på
.
•
Indikatorerna
och
•
Indikatorlampan
fortsätter att blinka.
är släckta.
•
På displayen visas den aktuella inställningen: t.ex.
= nivå 5.
2. Tryck på
för att ändra inställningen. Varje gång du trycker på knappen ökar nivån. Efter nivå
10 börjar du om från nivå 1 igen.
3. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningen.
Om du använder multitabletter innehållande salt och ditt vattens hårdhetsgrad är lägre än 21°
dH, kan du ställa in lägsta nivå på vattenavhärdningen. Det avaktiverar
saltpåfyllningsindikatorn.
Om du använder standarddiskmedel eller multitabletter utan salt ska du ställa in rätt
hårdhetsgrad för att hålla saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
8
AVAKTIVERING AV INDIKATORN FÖR SPOLGLANSFACKET TOMT
Om produkten är i användarläge:
1. Tryck på
.
•
Indikatorerna
•
•
Indikatorlampan
fortsätter att blinka.
På displayen visas den aktuella inställningen:
–
–
och
är släckta.
= indikatorn för spolglansfacket tomt aktiverat.
= indikatorn för spolglansfacket tomt avaktiverat.
2. Tryck på
för att ändra inställningen.
3. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningen.
När spolglansfacket är tomt lyser indikatorn så att du ska fylla på. Om du använder
multitabletter som innehåller sköljmedel och du är nöjd med torkresultat, kan du inaktivera
indikatorn för påfyllning av sköljmedel. Vi rekommenderar dock att du alltid använder spolglans
för bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel eller multitabletter utan spolglans, aktivera indikatorn för
att hålla påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattnet har där du bor. Om
inte, justera vattenavhärdarens nivå.
Kontakta det lokala Vattenverket för att
få information om vattnets hårdhet där du
bor.
2. Fyll på specialsalt för diskmaskin i
saltbehållaren.
3. Fyll på spolglans för diskmaskin i
spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna alla
bearbetningsrester som fortfarande kan finnas
kvar i produkten. Använd inte diskmedel och fyll
inte korgarna.
TILLSÄTTA SALT
Häll en liter vatten i saltbehållaren före första användningstillfället.
9
Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller på den. Risk för korrosion föreligger.
För att förebygga det ska du starta ett program när du har fyllt på saltbehållaren.
TILLSÄTTA SKÖLJMEDEL
1
43
21
2
Genom att använda spolglans kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar. Det släpps automatiskt
ut under den heta sköljfasen.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är på, fyll
på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans lyser, fyll
på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk
och smutsgrad.
TILLSÄTTA DISKMEDEL
1
A
B
30
20
2
Om diskprogrammet har en fördiskfas, lägg en liten mängd diskmedel i diskmedelsfacket B.
TILLSÄTTA MULTITABLETTER
1
30
20
2
•
10
Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta nivån.
FUNKTIONEN AUTO OFF
Den här funktionen minskar energiförbrukningen genom att automatiskt stänga av produkten när den inte är
igång.
Funktionen börjar fungera:
• fem minuter efter programmet är slut.
• Efter 5 minuter om programmet inte har startat.
STARTA ETT PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
Låt luckan stå på glänt.
Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
Tryck på knappen för programmet du vill ställa in. Motsvarande programlampa tänds.
Välj tillvalsfunktioner.
Stäng luckan för att starta programmet.
FUNKTION XTRADRY
Aktivera det här alternativet om du vill öka torkprestandan. Vid användning av det här alternativet kan
programmets varaktighet, vattenförbrukning och temperaturen på sista sköljningen påverkas.
XtraDry-funktionen är inte en permanent funktion utan måste väljas vid varje program.
11
FUNKTION DELAY
max.
1. Tryck på Delay tills önskad fördröjd start visas på displayen.
2. Stäng luckan till produkten varpå nedräkningen startar. Nedräkningen minskar i steg om 1 timme.
När nedräkningen löper ut startar programmet.
ÖPPNA LUCKAN MEDAN PRODUKTEN ÄR IGÅNG
Om luckan öppnas medan ett program pågår, stannar produkten. När luckan stängs, fortsätter produkten
från den punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre än 30 sekunder under torkfasen avslutas det pågående
programmet. Tryck på strömbrytaren eller vänta på Auto Off för att stänga av produkten.
PROGRAM KLART
5 min
•
•
Tryck på strömbrytaren eller vänta tills Auto Off-funktionen automatiskt avaktiverar produkten.
Stäng vattenkranen.
Om du öppnar luckan innan Auto Off aktiverats stängs produkten av automatiskt.
RÅD OCH TIPS
ALLMÄNT
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och torkning
vid daglig användning och även för att skydda
miljön.
12
•
Ta bort större matrester från tallrikarna och kasta
dem i avfallspåsen.
•
•
•
•
•
Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj hellre
fördiskprogrammet (om tillgänglig) vid behov
eller ett program med fördisksfas.
Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
Vid fyllning av produkten måste du se till att
tallrikarna nås helt av vattnet som släpps från
spolarmens munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
Du kan använda maskindiskmedel, spolglans
och salt separat eller så kan du använda
multitabletter (t.ex. ''3 i 1'', ''4 i 1'', ''All i 1''). Följ
anvisningarna som står på förpackningen.
Välj program för typen av disk och smutsgrad.
Med ECO-programmet får du den effektivaste
användningen av vatten och energikonsumtion
för normalt smutsad porslin och bestick.
VATTENAVHÄRDARE
Vattenavhärdaren tar bort mineraler från
vattentillförseln, vilket skulle ha en skadlig effekt på
diskresultatet och produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto hårdare är
vattnet. Vattenhårdhet mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren ska justeras efter vattnets
hårdhet där du bor. Information om hur hårt vattnet
är i området där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå för att få bra diskresultat.
ANVÄNDA SALT, SPOLGLANS OCH
DISKMEDEL
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel
avsett för diskmaskin. Andra sorters produkter
kan skada maskinen.
• I områden med hårt vatten och mycket hårt
vatten rekommenderar vi att man använder
endast diskmedel (pulver, gel, tabletter utan
ytterligare funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta maskinen
gå med särskilt avsett maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta
program. För att undvika diskmedelsrester på
porslinet rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel.
Se tillverkarens anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
VAD DU SKA GÖRA OM DU VILL SLUTA
ANVÄNDA MULTITABLETTER
Innan du börjar använda separat diskmedel, salt
och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och ladda inte
korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in avhärdaren
efter vattenhårdheten där du bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för spolglansfacket
tomt.
LADDA KORGARNA
• Använd bara produkten för att diska föremål
som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn
eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas
och kokkärl) med öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i
varandra. Blanda skedar med andra sorters
bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att
föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig fritt innan
ett program startas.
INNAN ETT PROGRAM STARTAS
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida du inte
använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset och
smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
PLOCKA UT DISKEN UR KORGARNA
1. Låt disken kallna innan den plockas ut ur
produkten. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre korgen,
sedan från den övre.
I slutet av programmet kan det finnas
vatten kvar på sidorna och luckan på
produkten.
13
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten och
koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör
dem vid behov.
RENGÖRA FILTREN
B
A
C
•
•
•
•
Kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.
Sätt tillbaka det platta filtret (C). Kontrollera att det är rätt placerat under de två skenorna.
Sätt ihop filtren (A) och (B).
Sätt tillbaka filtret (A) i det platta filtret (C). Vrid medurs tills det låses på plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten
RENGÖRING AV SPOLARMAR
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i spolarmarna
blir igensatta, ta bort smuts med ett vasst föremål.
UTVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
•
•
Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna fettrester och
kalkavlagringar i produkten. För att förhindra
detta rekommenderar vi att man kör ett program
med lång varaktighet minst två gånger i
månaden.
För att bevara livslängden på din maskin
rekommenderar vi att du varje månad använder
en särskild rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på förpackningen.
INVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad duk.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar under
diskning. Innan du kontaktar auktoriserad service,
14
kontrollera om du kan lösa problemet på egen hand
med hjälp av informationen i tabellen.
VARNING! Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i allvarlig
risk för säkerheten för användaren. Alla
reparationer ska utföras av kvalificerad
personal.
Problem och larmkod
Vid vissa fel visas en larmkod på displayen.
Majoriteten av problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten.
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
•
•
Se till att luckan är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
•
Produkten fylls inte med vatten.
•
•
•
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta
kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
•
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
Maskinen stannar och startar
om flera gånger under en diskning.
•
Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat och
energibesparingar.
Programmet varar för länge.
•
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på displayen ökar och hoppar nästan
till slutet av programtiden.
•
Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
Det läcker lite från maskinens
lucka.
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om
tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
•
Displayen visar
.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
Displayen visar
•
•
.
•
•
Skramlande/knackande ljud inifrån maskinen.
•
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om
hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
15
Problem och larmkod
Apparaten löser ut brytaren.
Möjliga orsaker och åtgärder
•
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk.
Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som används.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
•
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
För larmkoder som inte beskrivits i tabellen,
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
När du har kontrollerat produkten, stäng av och sätt
på produkten. Kontakta auktoriserad service om
problemet uppstår igen.
DISKRESULTAT OCH TORKNING ÄR INTE TILLFREDSSTÄLLANDE
Problem
Dåligt diskresultat.
Möjliga orsaker och åtgärder
•
•
•
Maskinen torkar disken dåligt.
•
•
•
•
•
16
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
•
Det finns fläckar och torkade vattendroppar på glas och porslin.
•
•
•
Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om hur
man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll
och rengöring".
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan
stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för
liten. Ställ in mängden spolglans som släpps ut till en högre
nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i kombination med multitabletter.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in nivån på
spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Problem
Disken är blöt.
Möjliga orsaker och åtgärder
•
•
•
•
•
•
För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans
tillsammans med multitabletterna.
Lämna diskmaskinsluckan på glänt ett litet tag innan du tar ur
disken.
Insidan på maskinen är blöt.
•
Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning.
•
•
Använd bara maskindiskmedel.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
•
Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt stål nära
varandra.
•
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
•
•
•
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte
sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till att
spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
•
Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i diskmaskinen och på insidan av dörren.
•
•
•
Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Även om du använder multifunktionstabletter ska du använda
salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
•
•
•
•
Tråkigt, missfärgat eller naggat
porslin.
•
•
•
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren om
hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
17
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-878 / 590
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
TYPSKYLT
INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig
information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på
typskylten.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
MILJÖSKYDD
Återvinn allt material som markerats med symbolen
allmänna hushållsavfallet. Avyttra alla elektriska
produkter på de kommunala eller kommersiella
återvinningscentralerna.
. Kassera allt förpackningsmaterial på lämpligt
sätt och för att skydda miljön och framtida
generationer. Släng inte elektrisk utrustning som är
märkt med symbolen
tillsammans med det
18
*
19
156901861-A-132016
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Download PDF

advertising