Progress | PV3570 | User manual | Progress PV3570 Brugermanual

Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Opvaskemaskine
Afwasautomaat
Dishwasher
PV3570
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse af apparatet
Kontrolpanel
Programmer
Indstillinger
Tilvalgsfunktioner
2
3
5
5
6
7
9
Før ibrugtagning
Daglig brug
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Teknisk information
10
11
13
14
16
19
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens
lugen er åben.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer.
Progress 3
af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Overhold det maksimale antal af 13 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven
med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at
undgå, at nogen falder over den.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden
nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at rengøre
apparatet.
Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke
tildækkes af et gulvtæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af
de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke
genbruges.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver behov
4 Progress
•
•
•
•
for at udskifte netledningen, skal det
udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til netstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Dette apparat opfylder gældende EØFdirektiver.
Kun for Storbritannien og Irland.
Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis det
er nødvendigt at udskifte sikringen i
netstikket, brug sikring: 13 amp ASTA
(BS 1362).
Tilslutning, vand
• Beskadig ikke vandslangerne.
• Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
• Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første brug
af apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt elkabel.
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
Brug
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på
opvaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få apparatet repareret. Vi
anbefaler kun at anvende originale
reservedele.
• Når du kontakter det autoriserede
servicecenter, skal du sørge for at have
følgende oplysninger klar, som står på
typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
ADVARSEL! Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
3
KONTROLPANEL
1
1 Til-/fra-knap
2 Programknapper
3 Delay-knap
2
4 Lamper
3
4
6 Progress
Lamper
Lampe
Beskrivelse
Slut-lampe.
XtraDry-kontrollampe.
Kontrollampe for salt. Er altid slukket, når programmet er i gang.
Kontrollampe for skyllemiddel. Er altid slukket, når programmet er i gang.
PROGRAMMER
Program
1)
2)
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
•
•
Normalt snavset
Service og bestik
•
•
•
•
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
•
XtraDry
•
•
Meget snavset
Service, bestik,
kogegrej
•
•
•
•
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
•
XtraDry
•
•
Normalt snavset
Service og bestik
•
•
•
•
Forskyl
Opvask 65 °C
Skylninger
Tørring
•
XtraDry
•
Normalt eller let
snavset
Finere porcelæn
og glas
•
•
•
Opvask 45 °C
Skylninger
Tørring
•
XtraDry
Frisk snavset
Service og bestik
•
Opvask 60 °C el‐
ler 65 °C
Skylninger
•
XtraDry
•
3)
•
•
•
1) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt
snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
2) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for hygiejnen. Under skyllefa‐
sen forbliver temperaturen på 70 °C i mindst 10 minutter.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.
Progress 7
Forbrugsværdier
Program 1)
Vand
(l)
Energi
(kWt)
Varighed
(min)
9.9
0.932
195
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
15 - 16
1.2 - 1.4
100 - 115
13 - 14
0.7 - 0.9
70 - 80
9
0.9
30
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og opvaskens
størrelse.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
info.test@dishwasher-production.com
INDSTILLINGER
Tilstand for programvalg og
brugertilstand
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
Når du aktiverer programmet, står det
normalt i tilstanden for programvalg. Hvis
dette dog ikke skulle være tilfældet, kan
du indstille tilstanden for programvalg på
følgende måde:
I brugertilstanden kan følgende
indstillinger ændres:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
• Aktiveringen eller deaktiveringen af
lydsignalet for programslut.
• Aktiveringen eller deaktiveringen af
meddelelse om tom beholder til
afspændingsmiddel.
Tryk på
og
og hold dem nede
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.
Disse indstillinger gemmes, indtil du
ændrer dem igen.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Sådan indstiller du tilstanden
for programvalg
Apparatet er i tilstanden for programvalg,
når kun programlampen
er tændt.
Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra
vandforsyningen, som ellers kan have en
skadelig virkning på opvaskeresultaterne
og på apparatet.
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning
om vandets hårdhedsgrad fås hos det
lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge
det rette niveau for blødgøringsanlægget
for at sikre gode vaskeresultater.
8 Progress
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Blødgøringsan‐
læggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Uanset om du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs (med
eller uden salt), bør du indstille den
rette vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
Multitabs med salt er ikke
tilstrækkeligt effektive til at
blødgøre hårdt vand.
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
Apparatet skal være i
programvalgstilstand:
1. For at åbne brugertilstanden skal du
trykke på
og
og holde dem
,
nede samtidigt, indtil lamperne
og
begynder at blinke.
.
2. Tryk på
• Kontrollamperne
og
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved
med at blinke.
• Lampen
begynder at blinke.
Antallet af blink angiver det aktuelt
indstillede niveau.
– F.eks. 5 blink + pause + 5 blink
= niveau 5.
3. Tryk gentagne gange på
for at
ændre indstillingen. Hver gang du
trykker på
, øges
niveaunummeret. Efter niveau 10
starter du forfra fra niveau 1.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
Meddelelse om manglende
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel hjælper med at tørre
tallerkener og fade, uden at de får pletter
og striber.
Der frigøres automatisk
afspændingsmiddel under den varme
skyllefase.
Når afspændingsmiddelbeholderen er
tom, tændes indikatoren for
afspændingsmiddel for at meddele, at der
skal påfyldes afspændingsmiddel. Hvis du
Progress 9
bruger multitabs, som indeholder
afspændingsmiddel, og du er tilfreds med
tørreresultatet, kan du frakoble
meddelelsen om opfyldning af
afspændingsmiddel. Det anbefales dog, at
du altid bruger afspændingsmiddel for at
få det bedste tørreresultat.
Akustiske signaler
Hvis du bruger standardopvaskemiddel
eller multitabs uden afspændingsmiddel,
skal du aktivere meddelelsen for at holde
indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel aktiv.
Der lyder også et lydsignal, når
programmet er slut. Dette lydsignal er
deaktiveret som standard, men det kan
aktiveres.
Sådan deaktiveres meddelelsen
om manglende
afspændingsmiddel
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
1. For at åbne brugertilstanden skal du
trykke på
og
og holde dem
nede samtidigt, indtil lamperne
,
og
begynder at blinke.
2. Tryk på .
• Kontrollamperne
og
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved med at
blinke.
• Slut-lampen viser den aktuelle
indstilling: Lampen
tændt =
meddelelse om skyllemiddel tomt
aktiveret.
for at ændre indstilling.
3. Tryk på
Lampen
slukket = meddelelse om
skyllemiddel tomt deaktiveret.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
Der udsendes lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet. Lydsignalerne kan ikke
slås fra.
Sådan aktiveres lydsignalet for
programslut
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
1. For at åbne brugertilstanden skal du
trykke på
og
og holde dem
nede samtidigt, indtil lamperne
,
og
begynder at blinke.
.
2. Tryk på
• Kontrollamperne
og
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved med
at blinke.
er slukket.
• Kontrollampen
3. Tryk på
for at ændre indstilling.
• Kontrollampen
tændes.
Lydsignalet for programslut lyder.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
TILVALGSFUNKTIONER
De ønskede tilvalg skal slås til
hver gang, inden du starter et
program.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er i
gang.
Ikke alle tilvalg er kompatible
med hinanden. Hvis du har
valgt tilvalg, som ikke er
kompatible, deaktiverer
apparatet automatisk et eller
flere af dem. Det er kun
lamperne for de tilvalg, der
stadigvæk er aktive, som
forbliver tændt.
10 Progress
XtraDry
Aktivér dette tilvalg, når du ønsker at
forbedre tørringen. Når dette tilvalg
anvendes, kan varigheden af visse
programmer, vandforbruget og den sidste
skylletemperatur påvirkes.
Tilvalget XtraDry er ikke et permanent
tilvalg og skal vælges ved hver
programstart.
Sådan aktiveres XtraDry
Tryk på
og og hold dem nede
samtidigt, indtil kontrollampen
tændes.
Hvis tilvalget ikke gælder for programmet,
tændes den relaterede lampe ikke, eller
den blinker hurtigt nogle få sekunder og
slukkes derefter.
FØR IBRUGTAGNING
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt. rester
fra fabrikationen, der stadigvæk kan
befinde sig i apparatet. Brug ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
Når du starter et program, kan det tage op
til 5 minutter før blødgøringsanlægget er
klar til drift. Det ser ud til, at maskinen ikke
virker. Vaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages regelmæssigt.
Saltbeholderen
FORSIGTIG! Brug kun salt
beregnet til opvaskemaskiner.
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i den daglige
brug.
Sådan fyldes saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
5. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
FORSIGTIG! Der kan løbe
vand og salt ud af
saltbeholderen, når du fylder
den. Start øjeblikkeligt et
program, efter du har fyldt
saltbeholderen, for at forhindre
korrosion.
Progress 11
Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
A D
B
C
M AX
4
1
3 2
+
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Hæld afspændingsmidlet i beholderen
(A), indtil væsken når niveauet 'max'
for påfyldning.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes
for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen
for mængden (B) mellem
position 1 (laveste mængde) og
position 4 eller 6 (største
mængde).
B
A
FORSIGTIG! Brug kun
afspændingsmiddel beregnet til
opvaskemaskiner.
-
C
D
DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
• Påfyld saltbeholderen, hvis lampen
for salt er tændt.
• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen
for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
Brug af opvaskemiddel
D A B
30
20
C
12 Progress
A
30
B
Start af et program med senere
start
D
20
C
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (A).
3. Hvis programmet har et trin med
forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel i rummet (D).
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
Indstilling og start af et program
AUTO OFF-funktionen
Denne funktion mindsker energiforbruget
ved automatisk at slukke for apparatet,
når det ikke er i drift.
Funktion går i gang:
• 5 minutter efter programmets
afslutning.
• Efter 5 minutter, hvis programmet ikke
er gået i gang.
Starte et program
1. Hold apparatets låge på klem.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at
aktivere apparatet. Se efter, at
apparatet står i tilstanden for
programvalg.
3. Tryk på knappen for det program, du
ønsker at starte.
Den tilsvarende programlampe tændes.
4. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
1. Indstil et program.
2. Tryk, om nødvendigt flere gange på
, indtil lampen for det antal timer, du
ønsker at indstille, tændes (3t eller 6t).
Lampen for udskudt start begynder at
lyse.
3. Luk apparatets låge for at starte
nedtællingen.
Mens en nedtælling er i gang, kan den
udskudte tid øges, men programvalget
kan ikke ændres.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens
maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er i
gang, stopper apparatet. Det kan påvirke
energiforbruget og programmets varighed.
Når lågen lukkes igen, fortsætter
maskinen fra det sted, hvor den blev
afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere end
30 sekunder under tørrefasen,
afsluttes det igangværende
program.
Annullering af den senere start,
mens nedtællingen er i gang
Når du annullerer udskudt start, skal du
indstille programmet og tilvalgene igen.
og
og hold dem nede
Tryk på
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.
Annullering af program
Tryk, og hold samtidigt på
og
, indtil
apparatet er i tilstanden for programvalg.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
Progress 13
Program slut
Når programmet er slut, tændes lampen
. Hvis du ikke slukker for apparatet
inden for 5 minutter, slukkes alle
kontrollamper. Dette hjælper med at
reducere energiforbruget.
1. Tryk på tænd/sluk-knappen, eller vent
på, at AUTO OFF-funktionen slukker
apparatet automatisk, når du vil slukke
for apparatet.
2. Luk for vandhanen.
RÅD OG TIPS
Generel
Følgende tips vil sikre optimale
rengørings- og tørreresultater i den
daglige brug samt hjælpe med at beskytte
miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis
tilgængeligt) eller vælge et program
med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås fuldstændigt
og vaskes af det vand, der kommer ud
af spulearmdyserne. Sørg for, at
genstandene ikke rører eller dækker
hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg vejledningen
på pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og energiforbrug
til service og bestik med normalt snavs.
Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
• I områder med hårdt og meget hårdt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspændingsmiddel og salt separat for
at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
• Kør apparatet mindst én gang om
måneden med brug af det
rengøringsmiddel, der er beregnet
specifikt til dette formål.
• Opvasketabletter opløses ikke helt ved
korte programmer. Det anbefales, at du
benytter opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
Gør følgende, hvis du ønsker at
holde op med at bruge
multitabletter
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
6. Aktivér meddelelse om tom beholder til
afspændingsmiddel.
14 Progress
Fyldning af kurvene
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på
disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.
ikke står tæt op ad hinanden. Bland
skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmen kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er filtersalt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Ved programslut kan der
stadigvæk være vand tilbage
på siderne af apparatet og på
lågen.
Før programmet startes
Kontroller, at:
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Sluk for
apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden
vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme forringer
vaskeresultaterne. Kontrollér
dem jævnligt og rengør dem,
om nødvendigt.
Rengøring af filtre
C
B
A
Filtersystemet består af 3 dele.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
Progress 15
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
4. Skyl filtrene.
FORSIGTIG! Hvis filtrene
sidder forkert, kan det give
dårlige opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene. Hvis hullerne i
spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd,
spids genstand.
Udvendig rengøring
5. Sørg for, at der ikke er madrester eller
snavs i eller omkring bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under de
2 skinner.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
• Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
16 Progress
Indvendig rengøring
• Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder dørens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan disse
efterlade ophobninger af fedt og kalk i
apparatet. For at forhindre dette
anbefaler vi, at du kører programmer af
lang varighed mindst 2 gange om
måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskine, en gang om
måneden. Følg anvisningerne på
produktets emballage omhyggeligt.
FEJLFINDING
Inden du kontakter et autoriseret
servicecenter, bør du kontrollere, om du
kan løse problemet selv ved hjælp af
informationen i tabellen, hvis apparatet
ikke starter, eller hvis det stopper under
drift.
Ved visse problemer blinker slutlampen
med mellemrum og angiver hermed en
funktionsfejl.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
ADVARSEL! Reparationer, der
ikke udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for apparatet.
•
•
Programmet starter ikke.
•
•
•
Apparatet fyldes ikke med vand.
• Slutlampen blinker 1 gang med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 1 gang
med mellemrum.
•
•
•
•
•
Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontak‐
ten.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i
sikringsdåsen.
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du an‐
nullere indstillingen eller vente på, at nedtællin‐
gen er færdig.
Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget
klar til drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kon‐
takt dit lokale vandværk for at få disse oplysnin‐
ger.
Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstop‐
pet.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket el‐
ler bøjet.
Progress 17
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Apparatet tømmer ikke vandet ud.
• Slutlampen blinker 2 gange med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 2 gange
med mellemrum.
•
•
Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket el‐
ler bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
• Slutlampen blinker 3 gange med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 3 gange
med mellemrum.
•
Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret
servicecenter.
Apparatet stopper og starter flere gan‐
ge under drift.
•
Det er normalt. Det giver optimale rengøringsre‐
sultater og energibesparelser.
Programmet varer for længe.
•
Hvis funktionen for udskudt start er indstillet,
kan du annullere indstillingen for udskydelse el‐
ler vente på, at nedtællingen er færdig.
Lille lækage fra apparatets låge.
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de ju‐
sterbare ben (hvis relevant).
Apparatets låge står ikke centralt på karret. Ind‐
stil det bageste ben (hvis relevant).
•
Apparatets låge er svær at lukke.
•
•
Raslende/bankende lyde indvendigt fra
apparatet.
Apparatet udløser afbryderen.
•
•
•
•
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige årsager.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt et
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de ju‐
sterbare ben (hvis relevant).
Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se
brochuren til fyldning af kurve.
Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle
anvendte apparater samtidigt. Kontrollér kon‐
taktstrømstyrken og målerens kapacitet eller
sluk for et af de anvendte apparater.
Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autori‐
seret servicecenter.
autoriseret servicecenter, hvis problemet
opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
18 Progress
Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problemer
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
•
•
•
Dårlig tørring.
•
•
•
•
•
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
•
Der er pletter og tørre vand‐
dråber på glas og tallerkener.
•
Tallerkenerne er våde.
•
•
•
•
•
•
•
•
Se "Daglig brug", "Nyttige råd" og brochuren til fyld‐
ning af kurv.
Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedligeholdel‐
se og rengøring"..
Bordservice har været efterladt for længe i et lukket ap‐
parat.
Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet
doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til af‐
spændingsmiddel til et højere niveau.
Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande med
et viskestykke.
Aktivér tilvalget XtraDry for at opnå den bedste tørring.
Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabletter.
Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændings‐
middelniveauet til et lavere niveau.
Der er for meget opvaskemiddel.
Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmid‐
delniveauet til et højere niveau.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Aktivér tilvalget XtraDry for at opnå den bedste tørring.
Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase
med lav temperatur.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et
andet mærke eller aktiver beholderen til afspændings‐
midlet og brug afspændingsmidlet sammen med multita‐
bletterne.
Lad opvaskemaskinens låge stå på klem i et stykke tid,
inden du tager bordservicet ud.
Apparatets inderside er våd.
•
Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten
i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under op‐
vask.
•
•
Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
•
Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Blødgøringsanlægget".
Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen. Und‐
gå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i nærhe‐
den af hinanden.
•
Progress 19
Problemer
Mulig årsag og løsning
Der er rester af opvaskemid‐
del i beholderen i slutningen af
programmet.
•
•
•
Opvasketabsen sad fast i beholderen og blev derfor ikke
vasket helt væk af vand.
Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholde‐
ren. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstop‐
pet.
Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget
på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
•
Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice,
på karret og på lågens indersi‐
de.
•
•
•
•
Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen.
Hætten til saltbeholderen er løs.
Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsanlægget".
Selv hvis du bruger multitabs, bør du bruge salt og ind‐
stille regeneration af blødgøringsanlægget. Se "Blødgø‐
ringsanlægget".
Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengøre ap‐
paratet med rengøringsmidler, der er beregnet specifikt
til dette formål.
Prøv et andet opvaskemiddel.
Kontakt producenten af opvaskemidlet.
•
•
•
Mat, affarvet eller krakeleret
bordservice.
•
•
•
Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i op‐
vaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning af
kurve.
Læg de sarte ting i øverste kurv.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Nyttige
råd" for andre mulige årsager.
TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 555
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vandforsyningens tryk
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt
maks. 60 °C
vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
13
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
5.0
20 Progress
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.50
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning til varmt
vand for at spare på energien.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Progress 21
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Programma’s
Instellingen
Opties
21
22
24
24
25
26
29
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische informatie
29
30
32
34
35
39
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als de deur open is.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen; personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
22 Progress
door gasten in hotels, motels, bed & breakfast en
andere woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Doe messen en bestek met scherpe punten in het
bestekmandje met de punten omlaag in horizontale positie.
Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder
toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het
apparaat te reinigen.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder
de 0°C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Progress 23
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
• Alleen voor VK en Ierland. Het
apparaat heeft een stekker van 13
ampère. Als de zekering van de stekker
verwisseld moet worden, gebruik dan
zekering: 13 amp ASTA (BS 1362).
Aansluiting aan de waterleiding
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er
reparaties hebben plaatsgevonden of
er nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat de
nieuwe buizen worden aangesloten,
het water laten stromen tot het schoon
en helder is.
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het
eerste gebruik van het apparaat.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, sluit dan onmiddellijk de waterkraan
en haal de stekker uit het stopcontact.
Neem contact op met de serviceafdeling om de watertoevoerslang te
vervangen.
Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is voltooid.
Er kan vaatwasmiddel op de borden
zitten.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl
er een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
Servicedienst
• Contact opnemen met de
klantenservice voor reparatie van het
apparaat. Wij raden uitsluitend het
gebruik van originele onderdelen aan.
• Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende
informatie heeft van het typeplaatje.
Model:
PNC:
Serienummer:
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
24 Progress
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
6
5
4
7
8
9
10
11
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
3
BEDIENINGSPANEEL
1
1 Aan/uit-toets
2 Programmakeuzetoetsen
3 Delay-toets
2
3
4 Indicatielampjes
4
Progress 25
Indicatielampjes
Aanduiding
Beschrijving
Einde-indicatielampje.
XtraDry-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werk‐
ing is.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma
in werking is.
PROGRAMMA’S
Programma
1)
2)
Mate van vervui‐
ling
Type belading
Programmafasen
Opties
•
•
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
•
•
Sterk bevuild
Serviesgoed, be‐
stek en pannen
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
•
•
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 65 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
•
Normaal of licht
bevuild
Teer servies‐
goed en glas‐
werk
•
•
•
Wassen 45 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
Pas vervuild
Serviesgoed en
bestek
•
Wassen 60 °C of
65 °C
Spoelingen
•
XtraDry
•
3)
•
•
•
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en be‐
stek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).
2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de
spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.
3) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort
tijdsbestek.
26 Progress
Verbruikswaarden
Programma 1)
Water
(l)
Energie
(kWh)
Programmaduur
(min.)
9.9
0.932
195
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
15 - 16
1.2 - 1.4
100 - 115
13 - 14
0.7 - 0.9
70 - 80
9
0.9
30
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over
testprestaties een e-mail naar:
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u
op het typeplaatje vindt.
info.test@dishwasher-production.com
INSTELLINGEN
Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
In de gebruikersmodus kunnen de
volgende instellingen worden
gewijzigd:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van het
geluidsignaal voor het programmaeinde.
• De activering of deactivering van de
aanduiding leeg glansmiddelreservoir.
Deze instellingen worden opgeslagen
tot u ze weer wijzigt.
De programmakeuzemodus
instellen
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als alleen het
indicatielampje van het apparaat
aan is.
Als u het apparaat activeert, staat het
meestal in de programmakeuzemodus.
Maar als dit niet gebeurt, kunt u de
programmakeuzemodus op de volgende
manier instellen:
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen
van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
Progress 27
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden afgesteld
op de hardheid van het water in uw
woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats. Het is belangrijk om het
correcte niveau voor de waterontharder in
te stellen voor goede wasresultaten.
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse gra‐
den (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthard‐
ingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Indien u gebruik maakt van standaard
vaatwasmiddel of multitabletten (met of
zonder zout), stel dan het
waterhardheidniveau juist in om de
aanduiding voor het bijvullen van zout
actief te laten.
Multitabletten die zout bevatten
zijn niet effectief genoeg als
waterontharder.
Het waterontharderniveau
instellen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan:
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd
en
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
en
gaan knipperen.
2. Druk op
.
• De indicatielampjes
en
gaan
uit.
• Het indicatielampje
blijft
knipperen.
• Het indicatielampje
knippert.
Het aantal knipperingen toont de
huidige afstelling.
– Bijv. 5 keer knipperen + pauze
+ 5 keer knipperen = niveau 5.
om de
3. Druk herhaaldelijk op
instelling te wijzigen. Telkens als u op
drukt gaat het niveaunummer
omhoog. Na niveau 10 begint u weer
bij niveau 1.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
28 Progress
De aanduiding van leeg
glansmiddelreservoir
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddel wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.
Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat
de glansmiddelindicator branden om aan
te geven dat u glansmiddel moet bijvullen.
Als u multitabletten gebruikt die
glansmiddel bevatten en u tevreden bent
met het droogresultaat, kunt u de
aanduiding voor het bijvullen van
glansmiddel uitschakelen. We raden u
echter aan voor de beste droogresultaten
altijd glansmiddel te gebruiken.
Schakel de aanduiding in om de
glansmiddelindicator actief te houden als
u standaard wasmiddel of multitabletten
zonder glansmiddel bevat.
Het uitschakelen van de
melding van een leeg
glansmiddeldoseerbakje
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd
en
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
en
gaan knipperen.
2. Druk op .
en
• De indicatielampjes
gaan uit.
• Het indicatielampje
blijft
knipperen.
• Het indicatielampje einde geeft de
huidige instelling aan:
Indicatielampje
aan = leeg
glansmiddeldoseerbakje is
geactiveerd.
3. Druk op
om de instelling te
wijzigen. Indicatielampje
aan =
leeg glansmiddeldoseerbakje is
gedeactiveerd.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
Geluidssignalen
Er klinken geluidssignalen als het
apparaat een storing heeft. Het is niet
mogelijk deze geluidssignalen uit te
schakelen.
Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit
geluidssignaal is standaard uitgeschakeld,
maar kan worden geactiveerd.
Het geluidssignaal voor het
einde van het programma
inschakelen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Houd om de gebruikersmodus in te
voeren tegelijkertijd
en
ingedrukt tot de indicatielampjes
,
en
gaan knipperen.
.
2. Druk op
• De indicatielampjes
en
gaan uit.
blijft
• Het indicatielampje
knipperen.
• Het indicatielampje
is uit.
3. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
gaat
• Het indicatielampje
branden. Het geluidssignaal voor
het einde van het programma wordt
geactiveerd.
4. Druk op de knop aan/uit om de
instelling te bevestigen.
Progress 29
OPTIES
De gewenste opties moeten
elke keer dat u een programma
start worden geactiveerd.
De opties kunnen niet worden
in- of uitgeschakeld als een
programma in werking is.
Niet alle opties kunnen met
elkaar worden gecombineerd.
Als u opties hebt geselecteerd
die niet met elkaar te
combineren zijn, dan schakelt
het apparaat automatisch één
of meerdere opties uit. Alleen
de indicatielampjes van de
actieve opties blijven aan.
het gebruik van deze optie kunnen de
duur van sommige programma´s, het
waterverbruik en de temperatuur van de
laatste spoeling worden beïnvloed.
De optie XtraDry is geen permanente
optie en moet elke cyclus geselecteerd
worden.
Het activeren van XtraDry
Houd
en gelijktijdig ingedrukt tot het
gaat branden.
indicatielampje
Als de optie niet van toepassing is op het
programma, dan gaat het bijbehorende
indicatielampje niet branden of het
knippert even en gaat dan uit.
XtraDry
Activeer deze optie als u het
droogresultaat een boost wilt geven. Bij
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
U kunt het niveau van de
waterontharder instellen.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven. Gebruik
geen afwasmiddel en belaad de
manden niet.
Als u een programma start, doet het
apparaat er ongeveer 5 minuten over om
de hars in de waterontharder te herladen.
Het lijkt alsof het apparaat niet werkt. De
wasfase start pas nadat deze procedure
voltooid is. De procedure wordt periodiek
herhaald.
Het zoutreservoir
LET OP! Gebruik uitsluitend
zout dat specifiek is bedoeld
voor gebruik in vaatwassers.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor goede
wasresultaten voor dagelijks gebruik.
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met
regenereerzout.
30 Progress
B
A
M AX
4
4. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
5. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
LET OP! Water en zout kunnen
uit het zoutreservoir stromen
als u het bijvult. Start na het
bijvullen van het zoutreservoir
onmiddellijk een programma
om corrosie te voorkomen.
Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
A D
1
3 2
+
-
C
D
LET OP! Gebruik alleen
glansspoelmiddel voor
afwasautomaten.
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om de
deksel te openen (C).
2. Giet het glansmiddel in het
doseervakje (A) tot de vloeistof het
niveau 'max' heeft bereikt.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij
te geven hoeveelheid (B)
instellen tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en stand
4 of 6 (hoogste hoeveelheid).
B
C
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren.
Progress 31
Zorg dat het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
Vaatwasmiddel gebruiken
D A B
C
30
Deze functie verlaagt het energieverbruik
door het apparaat automatisch uit te
schakelen als het niet werkt.
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
3. Druk op de toets van het programma
dat u wilt starten.
Het bijbehorende programmaindicatielampje gaat branden.
4. Sluit de deur van de afwasmachine om
het programma te starten.
20
B
De AUTO OFF-functie
Een programma starten
30
A
Een programma instellen en
starten
D
Een programma starten met een
uitgestelde start
20
C
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om de
deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in
het doseerbakje (A).
3. Als het programma over een
voorspoelfase beschikt, plaats dan een
kleine dosis afwasmiddel in
doseerbakje (D).
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
1. Stel een programma in.
2. Druk herhaaldelijk op
tot het
indicatielampje horend bij het
gewenste aantal uren gaat branden (3
of 6 u).
Het controlelampje startuitstel gaat
branden.
3. Sluit de deur van het apparaat om het
aftellen te starten.
Als het aftellen loopt kan de uitsteltijd
worden vergroot maar het programma
kan niet worden gewijzigd.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
32 Progress
De deur openen als het apparaat
in werking is
Als u de deur opent terwijl een programma
loopt, stopt het apparaat. Het kan het
energieverbruik en de programmaduur
beïnvloeden. Als u de deur weer sluit,
gaat het apparaat verder vanaf het punt
van onderbreking.
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend, stopt
het lopende programma.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Als u de uitgestelde start annuleert, moet
u het programma en de opties opnieuw
instellen.
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Het programma annuleren
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Controleer of er vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat
u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Als het programma is voltooid, gaat
branden. Als u het apparaat niet binnen 5
minuten uitschakelt, gaan alle
indicatielampjes uit. Dit helpt het
energieverbruik te verminderen.
1. Druk om het apparaat uit te schakelen
op de aan/uit knop of wacht tot de
functie AUTO OFF het apparaat
automatisch uitschakelt.
2. Draai de waterkraan dicht.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en
helpen ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het apparaat
voor dat de vaat helemaal kan worden
bereikt en gewassen door het water uit
de sproeiarmen. Zorg ervoor dat de
vaat elkaar niet raakt of overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'', ''All in
1''). Volg de aanwijzing op de
verpakking.
• U dient het juiste programma in te
stellen voor het type lading en de mate
van vervuiling. Het programma ECO
biedt het meest efficiënte water- en
energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek.
Gebruik van zout, glansmiddel
en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
• Maar in gebieden met hard en erg hard
water raden we het gebruik aan van
enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder,
gel, tabletten zonder extra middelen),
met afzonderlijk glansmiddel en zout
voor optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Draai het apparaat minstens eenmaal
per maand met een apparaatreiniger
die hier speciaal voor bestemd is.
Progress 33
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te
voorkomen dat vaatwasmiddelresten
op het servies achterblijven, raden we
u aan om tabletten enkel bij lange
programma's te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
Wat moet u doen als u wilt
stoppen met het gebruik van
multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met
het gebruiken van apart wasmiddel, zout
en glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel toe
en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u
de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
6. De aanduiding leeg
glansmiddelreservoir activeren.
De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn,
aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar schuiven. Meng lepels
met ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de
bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarm vrij kan
ronddraaien voordat u een programma
start.
Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van
bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Aan het einde van het
programma kan er water aan
de zijkanten en de deur van het
apparaat achterblijven.
34 Progress
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel
het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact
voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen de
wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
C
4. Was de filters.
B
A
1. Draai de filter (B) linksom en verwijder
het.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of
vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter terug (A). Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
Progress 35
openingen in de sproeiarmen hebben
verstopt, verwijder deze dan met een smal
en puntig voorwerp.
Buitenkant reinigen
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
LET OP! Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
De binnenkant van de machine
reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van de
deur, met een zachte, vochtige doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
we aan minstens 2 keer per maand
progamma's met een lange duur te
gebruiken.
• Om de prestaties van uw apparaat op
en top te houden raden we u aan
iedere maand een specifiek
schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken. Volg
de instructies op de verpakking van de
producten zorgvuldig op.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te
verwijderen. Als etensresten de
PROBLEEMOPLOSSING
Als het apparaat niet start of stopt tijdens
de bediening, kijk dan voordat u contact
opneemt met de klantenservice of u het
probleem zelf kunt oplossen met behulp
van de informatie in de tabel.
WAARSCHUWING! Niet juist
uitgevoerde reparaties kunnen
de veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen. Alle
reparaties moeten worden
uitgevoerd door bevoegd
personeel.
Bij sommige problemen knippert het
eindlampje om een storing aan te geven.
36 Progress
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
•
•
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast
is doorgebrand.
Het programma start niet.
•
•
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Als startuitstel is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
Het apparaat is begonnen met de oplaadproce‐
dure van de hars in de waterontharder. De duur
van de procedure is ongeveer 5 minuten.
•
Het apparaat wordt niet gevuld met
water.
• Het eindlampje knippert 1 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 1 keer.
•
•
•
•
•
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem
hiervoor zo nodig contact op met uw lokale wa‐
terleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet
verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water weg.
• Het eindlampje knippert 2 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 2 keer.
•
De anti-overstromingsbeveiliging is
aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 3 keer.
•
Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met de service-afdeling.
Het apparaat stopt en start meerdere
keren tijdens de werking.
•
Dat is normaal. Het voorziet in optimale reini‐
gingsresultaten en energiebesparing.
Het programma duurt te lang.
•
Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annu‐
leert u deze functie of wacht u tot het aftellen is
voltooid.
Kleine lekkage uit de deur van het ap‐
paraat.
•
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
De deur van het apparaat is niet gecentreerd op
de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toe‐
passing).
De deur van het apparaat sluit moeilijk.
•
•
•
•
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt
is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
waterafvoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Progress 37
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Ratelende / kloppende geluiden vanuit
het apparaat.
•
•
Het apparaat maakt kortsluiting.
•
•
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen
en tips" voor andere mogelijke
oorzaken.
Het serviesgoed is niet juist in de korven ge‐
rangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden
van de korven.
Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien.
De stroomsterkte is onvoldoende om alle tege‐
lijk werkende apparaten van stroom te voorzien.
Controleer de stroomsterkte van het stopcontact
en het vermogen op de meter, of zet één van de
in gebruik zijnde apparaten uit.
Interne elektrische storing van het apparaat.
Neem contact op met een servicecentrum.
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
service-afdeling.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
•
•
•
Slechte droogresultaten.
•
•
•
•
•
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en servies‐
goed.
•
•
Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
Gebruik intensievere wasprogramma´s.
Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter
schoon. Zie "Onderhoud en reiniging".
Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat ge‐
staan.
Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is
niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in
op een hogere stand.
Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek wor‐
den afgedroogd.
Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.
We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet
de dosering van het glansmiddel op een lagere stand.
Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
38 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Vlekken en opgedroogde wa‐
tervlekken op glazen en ser‐
vies.
•
Het serviesgoed is nat.
•
•
•
•
•
•
•
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet
de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry.
Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldo‐
seerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de
multitabletten.
Houd de deur van de vaatwasser een tijdje op een kier
voordat u de vaat eruit haalt.
De binnenkant van het appa‐
raat is nat.
•
Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt
door de vochtigheid in de lucht die tegen de wanden
condenseert.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
•
•
Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met een servicecentrum.
Roestresten op bestek.
•
Er wordt voor het wassen teveel zout in het water ge‐
bruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet
zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elk‐
aar.
•
Er bevinden zich aan het ein‐
de van het programma resten
van vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddeldoseerbakje.
•
•
•
Geuren in het apparaat.
•
De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldo‐
seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door
het water.
Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwas‐
middeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de boven‐
ste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen be‐
lemmeren.
Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Progress 39
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Kalkresten op het servies‐
goed, op de kuip en aan de
binnenkant van de deur.
•
•
•
•
•
•
•
Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.
•
•
•
Het zoutniveau is laag, controleer de bijvulaanduiding.
De dop van het zoutreservoir zit los.
U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder in‐
stellen'.
Gebruik zelfs met multitabletten zout en stel de water‐
ontharder in. Zie 'De waterontharder instellen'.
Indien de kalkaanslag blijft bestaan, reinigt u het appa‐
raat met reinigingsmiddelen die hier speciaal voor zijn
bestemd.
Probeer een ander wasmiddel.
Neem contact op met de wasmiddelfabrikant.
Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen
in het apparaat worden gewassen.
Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
voor het laden van de korven.
Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik"
of "Aanwijzingen en tips"
voor mogelijke andere
oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818 - 898 / 555
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
Watertoevoerdruk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm wa‐
max. 60 °C
ter2)
Vermogen
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
5.0
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.50
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepa‐
nelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
40 Progress
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 41
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Control panel
Programmes
Settings
Options
41
42
44
44
45
46
48
Before first use
Daily use
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical information
49
50
51
53
55
58
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door
when it is open.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
General Safety
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
42 Progress
by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other
residential type environments.
Do not change the specification of this appliance.
The operating water pressure (minimum and maximum)
must be between 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Obey the maximum number of 13 place settings.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Put knives and cutlery with sharp points in the cutlery
basket with the points down or in a horizontal position.
Do not keep the appliance door open without supervision
to prevent to fall on it.
Before any maintenance operation, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug from the socket.
Do not use high pressure water sprays and/or steam to
clean the appliance.
The ventilation openings in the base (if applicable) must
not be obstructed by a carpet.
The appliance is to be connected to the water mains using
the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be
reused.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.
• Make sure that the appliance is
installed below and adjacent to safe
structures.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical
information on the rating plate agrees
with the power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by
our Authorised Service Centre.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
Progress 43
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
• Only for UK and Ireland. The appliance
has a 13 amp mains plug. If it is
necessary to change the fuse in the
mains plug, use fuse: 13 amp ASTA
(BS 1362).
Water connection
• Do not cause damage to the water
hoses.
• Before connection to new pipes, pipes
not used for a long time, where repair
work has been carried out or new
devices fitted (water meters, etc.), let
the water flow until it is clean and clear.
• Ensure that there are no visible water
leaks during and after the first use of
the appliance.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains
cable.
Service Centre to replace the water
inlet hose.
Use
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the
detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent on
the dishes.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
Service
• Contact the Authorised Service Centre
to repair the appliance. We recommend
only the use of original spare parts.
• When you contact the Authorised
Service Centre, ensure that you have
the following information that is
available on the rating plate.
Model :
PNC :
Serial Number :
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
WARNING! Dangerous
voltage.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately close the water tap and
disconnect the mains plug from the
mains socket. Contact the Authorised
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
44 Progress
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Upper spray arm
Lower spray arm
Filters
Rating plate
Salt container
Air vent
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
Cutlery basket
Lower basket
Upper basket
3
CONTROL PANEL
1
1 On/off button
2 Programme buttons
3 Delay button
2
4 Indicators
3
4
Progress 45
Indicators
Indicator
Description
End indicator.
XtraDry indicator.
Salt indicator. It is always off while the programme operates.
Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates.
PROGRAMMES
Programme
1)
2)
Degree of soil
Type of load
Programme phases
Options
•
•
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
•
XtraDry
•
•
Heavy soil
Crockery, cut‐
lery, pots and
pans
•
•
•
•
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
•
XtraDry
•
•
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Prewash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
•
XtraDry
•
Normal or light
soil
Delicate crock‐
ery and glass‐
ware
•
•
•
Wash 45 °C
Rinses
Dry
•
XtraDry
Fresh soil
Crockery and
cutlery
•
Wash 60 °C or 65
°C
Rinses
•
XtraDry
•
3)
•
•
•
1) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery
with normal soil. (This is the standard programme for test institutes).
2) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During the rinsing phase, the
temperature stays at 70 °C for at least 10 minutes.
3) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short time.
46 Progress
Consumption values
Programme 1)
Water
(l)
Energy
(kWh)
Duration
(min)
9.9
0.932
195
13 - 15
1.3 - 1.5
140 - 160
15 - 16
1.2 - 1.4
100 - 115
13 - 14
0.7 - 0.9
70 - 80
9
0.9
30
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity
of dishes can change the values.
Information for test institutes
For all the necessary information for test
performance, send an email to:
Write down the product number (PNC)
that is on the rating plate.
info.test@dishwasher-production.com
SETTINGS
Programme selection mode and
user mode
When the appliance is in programme
selection mode it is possible to set a
programme and to enter the user mode.
In user mode, the following settings
can be changed:
• The level of the water softener
according to the water hardness.
• The activation or the deactivation of the
acoustic signal for end of programme.
• The activation or deactivation of the
rinse aid empty notification.
These settings will be saved until you
change them again.
How to set the programme
selection mode
The appliance is in programme selection
mode when only the indicator of the
programme
is on.
When you activate the appliance, usually
it is in programme selection mode.
However, if this does not happen, you can
set the programme selection mode in the
following way:
Press and hold simultaneously
and
until the appliance is in programme
selection mode.
The water softener
The water softener removes minerals from
the water supply, which would have a
detrimental effect on the washing results
and on the appliance.
The higher the content of these minerals,
the harder your water is. Water hardness
is measured in equivalent scales.
The water softener should be adjusted
according to the hardness of the water in
your area. Your local water authority can
advise you on the hardness of the water in
your area. It is important to set the right
level of the water softener to assure good
washing results.
Progress 47
Water hardness
German de‐
grees (°dH)
French de‐
grees (°fH)
mmol/l
Clarke de‐
grees
Water softener
level
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.
Whether you use a standard detergent
or multi-tabs (with or without salt), set
the proper water hardness level to keep
the salt refill indicator active.
Multi-tabs containing salt are
not effective enough to soften
hard water.
How to set the water softener
level
The appliance must be in programme
selection mode:
1. To enter the user mode, press and
hold simultaneously
and
until
,
and
start
the indicators
to flash.
2. Press
.
• The indicators
and
go off.
• The indicator
continues to
flash.
• The indicator
starts to flash.
The number of flashes indicates the
current set level.
– E.g. 5 flashes + pause + 5
flashes = level 5.
3. Press
repeatedly to change the
setting. Each time you press
the
level number increases. After level 10
you start again from level 1.
4. Press the on/off button to confirm the
setting.
The rinse aid empty notification
The rinse aid helps to dry the dishes
without streaks and stains.
The rinse aid is automatically released
during the hot rinse phase.
When rinse aid chamber is empty, the
rinse aid indicator is turned on notifying to
refill rinse aid. If you are using multi-tabs
containing rinse aid and you are satisfied
with the drying result, you can deactivate
the notification for refilling rinse aid.
However, we recommend that you always
use rinse aid for best drying performance.
If you use standard detergent or multitablets without rinse aid, activate the
48 Progress
notification to keep the rinse aid refill
indicator active.
How to deactivate the rinse aid
empty notification
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode, press and
hold simultaneously
and
until
the indicators
,
and
start
to flash.
2. Press .
and
a go
• The indicators
off.
• The indicator
continues to flash.
• The end indicator indicates the
current setting: The indicator
on = rinse aid empty notification
activated.
3. Press
to change the setting. The
indicator
off = rinse aid empty
notification deactivated.
4. Press the on/off button to confirm the
setting.
Acoustic signals
Acoustic signals sound when a
malfunction of the appliance occurs. It is
not possible to deactivate these acoustic
signals.
There is also an acoustic signal that
sounds when the programme is
completed. By default this acoustic signal
is deactivated but it is possible to activate
it.
How to activate the acoustic
signal for the end of programme
The appliance must be in programme
selection mode.
1. To enter the user mode press and hold
simultaneously
and
until the
,
and
start to
indicators
flash.
2. Press
.
• The indicators
and
go off.
• The indicator
continues to
flash.
• The indicator
is off.
to change the setting.
3. Press
• The indicator
comes on. The
acoustic signal for the end of
programme is activated.
4. Press the on/off button to confirm the
setting.
OPTIONS
Desired options must be
activated every time before you
start a programme.
It is not possible to activate or
deactivate options while a
programme is running.
Not all options are compatible
with each other. If you have
selected non compatible
options, the appliance will
automatically deactivate one or
more of them. Only the
indicators of the options still
active will stay on.
XtraDry
Activate this option when you want to
boost the drying performance. With the
use of this option, the duration of some
programmes, water consumption and the
last rinse temperature can be affected.
The option XtraDry is not a permanent
option and must be selected at every
cycle.
How to activate XtraDry
Press and hold simultaneously
until the indicator
comes on.
and
Progress 49
If the option is not applicable to the
program, the related indicator does not
come on or it flashes quickly for a few
seconds and then goes off.
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the current level of
the water softener agrees with the
hardness of the water supply. If not,
adjust the level of the water
softener.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start a programme to remove any
processing residuals that can still be
inside the appliance. Do not use
detergent and do not load the baskets.
When you start a programme, the
appliance can take up to 5 minutes to
recharge the resin in the water softener. It
seems that the appliance is not working.
The washing phase starts only after this
procedure is completed. The procedure
will be repeated periodically.
The salt container
CAUTION! Only use salt
specifically designed for
dishwashers.
The salt is used to recharge the resin in
the water softener and to assure good
washing results in the daily use.
How to fill the salt container
1. Turn the cap of the salt container
counterclockwise and remove it.
2. Put 1 litre of water in the salt container
(Only for the first time).
3. Fill the salt container with dishwasher
salt.
4. Remove the salt around the opening of
the salt container.
5. Turn the cap of the salt container
clockwise to close the salt container.
CAUTION! Water and salt can
come out of the salt container
when you fill it. After you fill the
salt container, immediately
start a programme to prevent
corrosion.
How to fill the rinse aid
dispenser
A D
B
C
50 Progress
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
1. Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Pour the rinse aid in the dispenser (A)
until the liquid reaches the fill level
'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the
release button locks into position.
You can turn the selector of the
released quantity (B) between
position 1 (lowest quantity) and
position 4 or 6 (highest
quantity).
CAUTION! Only use rinse aid
specifically designed for
dishwashers.
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
Make sure that the appliance is in
programme selection mode.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the
rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and the degree of
soil.
Using the detergent
D A B
30
20
A
30
B
D
20
C
1. Press the release button (B) to open
the lid (C).
2. Put the detergent, in powder or tablets,
in the compartment (A).
3. If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of
detergent in the compartment (D).
4. Close the lid. Make sure that the
release button locks into position.
Setting and starting a
programme
C
The AUTO OFF function
This function decreases energy
consumption by deactivating automatically
the appliance when it is not operating.
The function comes into operation:
Progress 51
• 5 minutes after the completion of the
programme.
• After 5 minutes if the programme has
not started.
Starting a programme
1. Keep the appliance door ajar.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the
appliance is in programme selection
mode.
3. Press the button related to the
programme you want to start.
The related programme indicator comes
on.
4. Close the appliance door to start the
programme.
Starting a programme with
delay start
1. Set a programme.
2. Press
again and again until the
indicator related to the number of
hours want to set comes on (3h or 6h).
The delay indicator comes on.
3. Close the appliance door to start the
countdown.
While a countdown is running it is
possible to increase the delay time but
not to change the selection of the
programme.
When the countdown is completed, the
programme starts.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door while a programme is
running, the appliance stops. It may affect
the energy consumption and the
programme duration. When you close the
door, the appliance continues from the
point of interruption.
If the door is opened for more
than 30 seconds during the
drying phase, the running
programme will end.
Cancelling the delay start while
the countdown operates
When you cancel the delay start you have
to set the programme and options again.
Press and hold simultaneously
and
until the appliance is in programme
selection mode.
Cancelling the programme
Press and hold simultaneously
and
until the appliance is in programme
selection mode.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new programme.
End of the programme
When the programme is completed the
indicator
comes on. If you do not
deactivate the appliance within 5 minutes
all indicators goes off. This helps to
decrease energy consumption.
1. To deactivate the appliance press the
on/off button or wait for the AUTO OFF
function to automatically deactivate the
appliance.
2. Close the water tap.
HINTS AND TIPS
General
The following hints will ensure optimal
cleaning and drying results in daily use
and also help to protect the environment.
• Remove larger residues of food from
the dishes into the waste bin.
• Do not pre-rinse dishes by hand. When
needed, use the prewash programme
(if available) or select a programme
with a prewash phase.
• Always use the whole space of the
baskets.
52 Progress
• When loading the appliance, make sure
that the dishes can be completely
reached and washed by the water
released from the spray arm nozzles.
Make sure that items do not touch or
cover each other.
• You can use dishwasher detergent,
rinse aid and salt separately or you can
use the multi-tablets (e.g. ''3in1'',
''4in1'', ''All in 1''). Follow the
instructions written on the packaging.
• Select the programme according to the
type of load and degree of soil. With
the ECO programme you have the
most efficient use of water and energy
consumption for crockery and cutlery
with normal soil.
Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• In areas with hard and very hard water
we recommend to use plain dishwasher
detergent (powder, gel, tablets
containing no additional agents), rinse
aid and salt separately for optimal
cleaning and drying results.
• At least once a month run the
appliance with the use of appliance
cleaner which is particularly suitable for
this purpose.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware,
we recommend that you use the tablets
with long programmes.
• Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
What to do if you want to stop
using multi-tablets
Before you start to use separately
detergent, salt and rinse aid do the
following procedure.
1. Set the highest level of the water
softener.
2. Make sure that the salt and rinse aid
containers are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase. Do not add detergent
and do not load the baskets.
4. When the programme is completed,
adjust the water softener according to
the water hardness in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse
aid.
6. Activate the rinse aid empty
notification.
Loading the baskets
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the items.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put small items in the cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not move.
• Make sure that the spray arm can
move freely before you start a
programme.
Before starting a programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly
installed.
• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use multi- tablets).
Progress 53
• The position of the items in the baskets
is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
2. First remove items from the lower
basket, then from the upper basket.
At the end of the program
water can still remain on the
sides and on the door of the
appliance.
Unloading the baskets
1. Let the tableware cool down before
you remove it from the appliance. Hot
items can be easily damaged.
CARE AND CLEANING
WARNING! Before
maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the
mains plug from the main
socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing
results. Make a check regularly
and, if necessary, clean them.
Cleaning the filters
The filter system is made of 3 parts.
C
2. Remove the filter (C) out of filter (B).
3. Remove the flat filter (A).
B
A
1. Turn the filter (B) counterclockwise
and remove it.
4. Wash the filters.
54 Progress
CAUTION! An incorrect
position of the filters can cause
bad washing results and
damage to the appliance.
Cleaning the spray arms
Do not remove the spray arms. If the holes
in the spray arms are clogged, remove
remaining parts of soil with a thin pointed
object.
External cleaning
5. Make sure that there are no residues
of food or soil in or around the edge of
the sump.
6. Put back in place the flat filter (A).
Make sure that it is correctly positioned
under the 2 guides.
7. Reassemble the filters (B) and (C).
8. Put back the filter (B) in the flat filter
(A). Turn it clockwise until it locks.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth.
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads or solvents.
Internal cleaning
• Carefully clean the appliance, including
the rubber gasket of the door, with a
soft damp cloth.
• If you regularly use short duration
programmes, these can leave deposits
of grease and limescale inside the
appliance. To prevent this, we
recommend to run long duration
programmes at least 2 times per
month.
• To maintain the performance of your
appliance at its best, we recommend to
use monthly a specific cleaning product
for dishwashers. Follow carefully the
instructions on the packaging of the
product.
Progress 55
TROUBLESHOOTING
If the appliance does not start or it stops
during operation, before you contact an
Authorised Service Centre, check if you
can solve the problem by yourself with the
help of the information in the table.
WARNING! Repairs not
properly done may result in
serious risk to the safety of the
user. Any repairs must be
performed by qualified
personnel.
With some problems the end indicator
flashes intermittently indicating a
malfunction.
The majority of problems that can
occur can be solved without the need
to contact an Authorised Service
Centre.
Problem and alarm code
Possible cause and solution
You cannot activate the appliance.
•
•
The programme does not start.
•
•
•
The appliance does not fill with water.
• The end indicator flashes 1 time in‐
termittently.
• Acoustic signal sounds 1 time inter‐
mittently.
•
•
•
•
•
The appliance does not drain the wa‐
ter.
• The end indicator flashes 2 times
intermittently.
• Acoustic signal sounds 2 times in‐
termittently.
•
•
Make sure that the mains plug is connected to
the mains socket.
Make sure that there is no damaged fuse in the
fuse box.
Make sure that the appliance door is closed.
If the delay start is set, cancel the setting or wait
for the end of the countdown.
The appliance has started the procedure to re‐
charge the resin inside the water softener. The
duration of the procedure is approximately 5 mi‐
nutes.
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply
is not too low. For this information, contact your
local water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is not
clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or
bends.
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or
bends.
56 Progress
Problem and alarm code
Possible cause and solution
The anti-flood device is on.
• The end indicator flashes 3 times
intermittently.
• Acoustic signal sounds 3 times in‐
termittently.
•
Close the water tap and contact an Authorised
Service Centre.
The appliance stops and starts more
times during operation.
•
It is normal. It provides optimal cleaning results
and energy savings.
The program lasts too long.
•
If the delayed start option is set, cancel the de‐
lay setting or wait for the end of the countdown.
Small leak from the appliance door.
•
The appliance is not levelled. Loosen or tighten
the adjustable feet (if applicable).
The appliance door is not centred on the tub.
Adjust the rear foot (if applicable).
•
The appliance door is difficult to close.
•
•
Rattling/knocking sounds from inside
the appliance.
•
The appliance trips the circuit-beaker.
•
•
•
Refer to "Before first use",
"Daily use", or "Hints and
tips" for other possible causes.
Once you have checked the appliance,
deactivate and activate the appliance. If
The appliance is not levelled. Loosen or tighten
the adjustable feet (if applicable).
Parts of the tableware are protruding from the
baskets.
The tableware is not properly arranged in the
baskets. Refer to basket loading leaflet.
Make sure that the spray arms can rotate freely.
The amperage is insufficient to supply simulta‐
neously all the appliances in use. Check the
socket amperage and the capacity of the meter
or turn off one of the appliances in use.
Internal electrical fault of the appliance. Contact
an Authorised Service Centre.
the problem occurs again, contact an
Authorised Service Centre.
For alarm codes not described in the
table, contact an Authorised Service
Centre.
The washing and drying results are not satisfactory
Problem
Possible cause and solution
Poor washing results.
•
•
•
Refer to "Daily use", "Hints and tips" and basket load‐
ing leaflet.
Use more intensive washing programmes.
Clean spray arm jets and filter. Refer to "Care and
Cleaning".
Progress 57
Problem
Possible cause and solution
Poor drying results.
•
•
•
•
•
There are whitish streaks or
bluish layers on glasses and
dishes.
•
There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.
•
The dishes are wet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tableware has been left for too long inside a closed ap‐
pliance.
There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not
enough. Set the rinse aid dispenser to a higher level.
Plastic items may need to be towel dried.
For the best drying performance activate the option Xtra‐
Dry.
We recommend to always use rinse aid, even in combi‐
nation with multi-tablets.
The release quantity of rinse aid is too much. Adjust the
rinse aid level to a lower level.
The quantity of detergent is too much.
The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust
the rinse aid level to a higher level.
The quality of the rinse aid can be the cause.
For the best drying performance activate the option Xtra‐
Dry.
The programme does not have a drying phase or has a
drying phase with low temperature.
The rinse aid dispenser is empty.
The quality of the rinse aid can be the cause.
The quality of the multi-tablets can be the cause. Try a
different brand or activate the rinse aid dispenser and
use rinse aid and multi-tablets together.
Keep the dishwasher door ajar for some time before re‐
moving tableware.
The interior of the appliance is
wet.
•
This is not a defect of the appliance. it is caused by the
humidity in the air that condenses on the walls.
Unusual foam during washing.
•
•
Use the detergent for dishwashers only.
There is a leak in the rinse aid dispenser. Contact an
Authorised Service Centre.
Traces of rust on cutlery.
•
There is too much salt in the water used for washing.
Refer to "The water softener".
Silver and stainless steel cutlery were placed together.
Avoid to put silver and stainless steel items close togeth‐
er.
•
There are residues of deter‐
gent in the dispenser at the
end of the programme.
•
•
•
The detergent tablet got stuck in the dispenser and
therefore was not completely washed away by water.
Water cannot wash away the detergent from the dis‐
penser. Make sure that the spray arm is not blocked or
clogged.
Make sure that items in the baskets do not impede the
lid of the detergent dispenser from opening.
58 Progress
Problem
Possible cause and solution
Odours inside the appliance.
•
Refer to "Internal cleaning".
Limescale deposits on the ta‐
bleware, on the tub and on the
inside of the door.
•
•
•
•
The level of salt is low, check the refill indicator.
The cap of the salt container is loose.
Your tap water is hard. Refer to "The water softener".
Even using multi-functional tabs use salt and set regen‐
eration of the water softener. Refer to "The water soft‐
ener".
If lime scale deposits still remain, clean the appliance
with appliance cleaners which are particularly suitable
for this purpose.
Try different detergent.
Contact the detergent manufacturer.
•
•
•
Dull, discoloured or chipped
tableware.
•
•
•
Make sure that only dishwasher-safe items are washed
in the appliance.
Load and unload the basket carefully. Refer to basket
loading leaflet.
Place delicate items in the upper basket.
Refer to "Before first use",
"Daily use" or "Hints and
tips" for other possible causes.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / height / depth (mm)
596 / 818 - 898 / 555
Electrical connection 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequency (Hz)
50
Water supply pressure
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Water supply
Cold water or hot water 2)
max 60 °C
Capacity
Place settings
13
Power consumption
Left-on mode (W)
5.0
Power consumption
Off-mode (W)
0.50
1) Refer to the rating plate for other values.
2) If the hot water comes from alternative source of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot water
supply to decrease energy consumption.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
not dispose of appliances marked with the
Progress 59
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
*
www.progress-hausgeraete.de
156907180-A-322016
Download PDF

advertising