Aeg FSE62400P Ohjekirja
FSE62400P
FI
NO
SV
USER
MANUAL
Käyttöohje
Astianpesukone
Bruksanvisning
Oppvaskmaskin
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
23
44
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 5
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................6
5. OHJELMAT.................................................................................................................. 7
6. ASETUKSET..................................................................................................................8
7. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................11
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................12
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 13
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 15
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 16
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 18
13. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 21
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota
silloin, kun se on auki.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön
aikana välillä 0.5 (0.05) / 8 (0.8) baaria (MPa)
Noudata astiaston maksimimäärää 9 .
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet
ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai
vaakasuoraan asentoon.
Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta
siihen ei kompastuta.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla
maton peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen
mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa
letkua ei saa käyttää uudelleen.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle
0 °C.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Varmista, että laite asennetaan
turvallisten rakenteiden alapuolelle ja
lähelle.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
• Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia.
Laitteessa on 13 ampeerin pistoke.
Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on
tarpeen, käytä sulaketta: 13 amp
ASTA (BS 1362).
2.3 Vesiliitäntä
• Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
• Kun putkia ei ole käytetty pitkään
aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun
uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on
asennettu, anna veden valua, kunnes
se on puhdasta ja kirkasta ennen
uusien putkien liittämistä.
SUOMI
• Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
• Vedenottoletkussa on varoventtiili ja
vaippa, jonka sisällä on virtajohto.
5
• Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue
konetiskiaineen pakkauksen
turvallisuusohjeet.
• Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki
sillä.
• Älä poista astioita laitteesta, ennen
kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa
voi olla pesuainejäämiä.
• Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos
luukku avataan ohjelman ollessa
käynnissä.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Vaarallinen jännite.
• Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje
heti vesihana ja irrota pistoke
verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vedenottoletkun vaihtamiseksi.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
• Älä istu tai seiso avoimen luukun
päällä.
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
11
10
1 Ylempi suihkuvarsi
9
8 7
6
5
4
3
2 Alempi suihkuvarsi
6
www.aeg.com
3
4
5
6
7
Sihdit
Arvokilpi
Suolasäiliö
Tuuletuskanava
Huuhtelukirkastelokero
8
9
10
11
Pesuainelokero
Ruokailuvälinekori
Alakori
Yläkori
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor-toiminto
sammuu, kun laite kytketään
pois toiminnasta.
Beam-on-Floor-valo heijastuu lattiaan
laitteen luukun alapuolelle.
• Kun ohjelma käynnistyy, punainen
merkkivalo syttyy ja se pysyy päällä
ohjelman keston ajan.
• Kun ohjelma päättyy, vihreä
merkkivalo syttyy.
• Jos laitteessa on toimintahäiriö,
punainen merkkivalo vilkkuu.
Kun AirDry on toiminnassa
kuivausvaiheen aikana,
heijastus ei välttämättä näy
kokonaan lattiassa. Tarkista
ohjelman päättyminen
käyttöpaneelista.
4. KÄYTTÖPANEELI
1
1
2
3
4
5
2
3
Virtapainike
Näyttö
Delay -painike
Program -painike
ExtraHygiene -painike
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
TimeSaver -painike
XtraDry -painike
RESET -painike
Merkkivalot
4.1 Merkkivalot
Merkkivalo
Kuvaus
Ohjelma loppu -merkkivalo.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on
toiminnassa.
Suolan merkkivalo. Merkkivalo on sammunut, kun ohjelma on toiminnassa.
SUOMI
7
5. OHJELMAT
Ohjelma
Likaisuusaste
Pestävät astiat
Ohjelman vaiheet
Lisätoiminnot
P1
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
1)
P2
• Kaikki
• Esipesu
• ExtraHygiene
• Ruokailuastiat,
• Pese lämpötilalla 45 °C • XtraDry
ruokailuvälineet,
- 70 °C
kattilat ja pannut • Huuhtelut
• Kuivaus
2)
P3
P5
3)
P6
4)
P4
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• Erittäin likaiset
astiat
• Ruokailuastiat,
ruokailuvälineet,
kattilat ja pannut
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 70 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
• Tuore lika
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
• Pese lämpötilalla 60 °C • ExtraHygiene
tai 65 °C
• XtraDry
• Huuhtelut
• Normaalilikaiset
astiat
• Ruokailuastiat ja
ruokailuvälineet
•
•
•
•
Esipesu
Pesu 50 °C
Huuhtelut
Kuivaus
• XtraDry
• Normaalilikaiset • Pesu 45 °C
tai vähän likaiset • Huuhtelut
astiat
• Kuivaus
• Arat ruokailuastiat ja lasit
• XtraDry
1) Tämä ohjelma pesee normaalilikaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella. (Tämä on testilaitoksien standardi ohjelma).
2) Laite tunnistaa likaisuusasteen ja korissa olevien välineiden määrän. Se säätää automaattisesti lämpötilan ja veden määrän, energiankulutuksen ja ohjelman keston.
3) Tämän ohjelman avulla voit pestä astiat, joissa on tuoretta likaa. Se tarjoaa hyvät pesutulokset lyhyessä
ajassa.
4) Tämä on kaikista hiljaisin ohjelma. Pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella melutason laskemiseksi. Alhaisen nopeuden vuoksi ohjelma kestää pitkään.
5.1 Kulutusarvot
Ohjelma 1)
P1
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
9.9
0.700
243
8
www.aeg.com
Ohjelma 1)
Vesi
(l)
Energia
(kWh)
Kestoaika
(min)
P2
6 - 12
0.5 - 1.2
40 - 150
P3
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
P5
8
0.6 - 0.8
30
P6
9 - 11
0.9 - 1.1
220 - 230
P4
10 - 12
0.8 - 0.9
60 - 80
1) Arvot voivat vaihdella paineen ja veden lämpötilan, energiansyötön vaihteluiden, lisätoimintojen ja astioiden määrän mukaisesti.
5.2 Tietoja testilaitokselle
Pyydä kaikki vaaditut testitiedot
osoitteesta:
Kirjoita ylös tuotenumero (PNC), joka
löytyy arvokilvestä.
info.test@dishwasher-production.com
6. ASETUKSET
6.1 Ohjelman valintatila ja
käyttäjätila
Ohjelman valintatilan
asettaminen
Kun laite on ohjelman valintatilassa, voit
asettaa ohjelman ja siirtyä käyttäjätilaan.
Laite on ohjelman valintatilassa vasta
sitten, kun näytössä näkyy ohjelman
numero P1.
Käyttäjätilassa voidaan säätää
seuraavia asetuksia:
• Vedenpehmentimen taso veden
kovuuden mukaan.
• Ohjelman loppu -äänimerkin
käyttöönotto ja käytöstäpoisto.
• Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen ottaminen käyttöön tai
käytöstä poistaminen.
• AirDry-toiminnon käyttöönotto tai
käytöstäpoisto.
Asetukset tallentuvat, kunnes muutat
niitä uudelleen.
Kun laite kytketään toimintaan, se on
yleensä ohjelman valintatilassa. Jos näin
ei kuitenkaan käy, voit asettaa ohjelman
valintatilan seuraavasti:
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
6.2 Vedenpehmennin
Vedenpehmennin poistaa vedestä
mineraalit, joilla on negatiivisia
vaikutuksia pesutulokseen ja laitteeseen.
Mitä enemmän vedessä on
mineraaliaineita, sitä kovempaa vesi on.
Vedenkovuus määritetään toisiaan
vastaavilla asteikoilla.
SUOMI
Vedenpehmentimen asetukset tulee
määrittää vesijohtoverkon
vedenkovuuden mukaisesti. Voit kysyä
vedenkovuustiedot paikkakuntasi
9
vesilaitokselta. On tärkeää asettaa oikea
vedenpehmentimen taso hyvän
pesutuloksen saavuttamiseksi.
Veden kovuus
Saksalainen järjestelmä (°dH)
Ranskalainen
järjestelmä
(°fH)
mmol/l
Clarken järjestelmä
Vedenpehmentimen asetus
47 - 50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Tehdasasetus.
2) Älä käytä suolaa tällä tasolla.
Käytitpä sitten tavallista
konetiskiainetta tai
yhdistelmäpesuainetabletteja (suolalla
tai sitä ilman), aseta oikea
vedenkovuuden taso, jotta suolan
lisäämisen merkkivalo on käytössä.
• Merkkivalot
sammuvat.
.
,
ja
asetus, esim.
= taso 5.
3. Muuta asetusta painamalla painiketta
toistuvasti.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
Vedenpehmentimen tason
asettaminen
6.3 Huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
, kunnes merkkivalot
2. Paina painiketta
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Näytössä näkyy sen hetkinen
Suolaa sisältävät
yhdistelmäpesuainetabletit
eivät ole riittävän tehokkaita
kovan veden
pehmentämiseen.
ja
,
ja
alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
,
Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan
astiat ilman raitoja ja läikkiä.
Huuhtelukirkastetta annostuu
automaattisesti kuuman huuhteluvaiheen
aikana.
10
www.aeg.com
Kun huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä,
huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy
täyttötarpeen ilmoittamiseksi. Jos käytät
huuhtelukirkastetta sisältäviä
pesuainetabletteja ja olet tyytyväinen
kuivaustulokseen, voit poistaa
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoituksen käytöstä. Suosittelemme joka
tapauksessa käyttämään aina
huuhtelukirkastetta parhaan
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Jos käytät tavallista konetiskiainetta tai
huuhtelukirkastetta sisältämättömiä
pesuainetabletteja, ota ilmoitus käyttöön
huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitusta varten.
Huuhtelukirkastelokeron
täyttötarpeen ilmoituksen
poistaminen käytöstä
• Merkkivalot
sammuvat.
ja
, kunnes merkkivalot
2. Paina painiketta
• Merkkivalot
sammuvat.
.
,
ja
= Äänimerkki on pois
käytöstä.
,
= Äänimerkki on käytössä.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.5 AirDry
AirDry parantaa kuivaustulosta
pienemmällä energiankulutuksella.
.
,
,
,
ja
alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
–
,
ja
alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
–
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
, kunnes merkkivalot
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
ja
Ohjelman päättymisestä
ilmoittavan äänimerkin
käyttöönotto
ja
vilkkuu edelleen.
• Merkkivalo
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus on
käytössä (tehdasasetus).
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
.
= huuhtelukirkasteen täyttötarpeen
ilmoitus on pois käytöstä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
6.4 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun laitteessa
tapahtuu toimintahäiriö. Äänimerkkejä ei
voida poistaa käytöstä.
Laitteesta kuuluu äänimerkki myös
ohjelman päätyttyä. Oletuksena
äänimerkki on pois käytöstä, mutta se
voidaan ottaa käyttöön.
Kun kuivausvaihe on
toiminnassa, toiminto avaa
luukun. Luukku pysyy
raollaan.
HUOMIO!
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
sen automaattisesta
avautumisesta. Muutoin laite
voi vaurioitua.
.
SUOMI
AirDry kytkeytyy automaattisesti
toimintaan kaikkien ohjelmien
yhteydessä lukuun ottamatta ohjelmia
ja
(jos varusteena).
Katso XtraDry-lisätoiminto tai kytke
AirDry-toiminto päälle kuivaustehon
parantamiseksi.
HUOMIO!
Jos lapset pääsevät käsiksi
laitteeseen, toiminto AirDry
on suositeltavaa kytkeä pois
toiminnasta, sillä luukun
avaaminen voi aiheuttaa
vaaratilanteita.
Pois päältä kytkeminen AirDry
11
1. Käyttäjätilaan voidaan siirtyä
painamalla ja pitämällä
samanaikaisesti alhaalla painiketta
ja
, kunnes merkkivalot
,
,
ja
alkavat vilkkua ja
näyttö on tyhjä.
2. Paina painiketta
• Merkkivalot
sammuvat.
.
,
ja
• Merkkivalo
vilkkuu edelleen.
• Nykyinen asetus näkyy näytössä:
= AirDry käytössä.
3. Voit muuttaa asetusta painamalla
= AirDry pois käytöstä.
4. Vahvista asetus virtapainikkeella.
:
Laitteen on oltava ohjelman
valintatilassa.
7. LISÄTOIMINNOT
Halutut lisätoiminnot tulee
kytkeä päälle aina ennen
ohjelman käynnistämistä.
Lisätoimintoja ei voi ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä
ohjelman ollessa käynnissä.
Kaikki lisätoiminnot eivät ole
yhteensopivia. Jos olet
valinnut yhteensopimattomia
lisätoimintoja, laite kytkee
niistä yhden tai useamman
automaattisesti pois päältä.
Ainoastaan päällä olevien
lisätoimintojen merkkivalot
jäävät palamaan.
7.1 ExtraHygiene
Tämän lisätoiminnon avulla hygieniataso
on parempi. Viimeisen huuhtelun aikana
lämpötila jää vähintään 10 minuutin ajaksi
arvoon 70 °C.
Päälle kytkeminen
ExtraHygiene
Paina painiketta
syttyy.
, vastaava merkkivalo
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei syty tai
se vilkkuu nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
7.2 XtraDry
Kytke tämä lisätoiminto päälle, kun
haluat tehostaa kuivausta. Tämä
lisätoiminto voi vaikuttaa joidenkin
ohjelmien kestoon, vedenkulutukseen
sekä loppuhuuhtelun lämpötilaan.
XtraDry-lisätoiminto on kaikkien
ohjelmien pysyvä lisätoiminto
toimintoa lukuun ottamatta, sitä ei
tarvitse valita kunkin ohjelman kohdalla.
Muissa ohjelmissa XtraDry-asetus on
pysyvä ja sitä käytetään automaattisesti
seuraavien ohjelmien kohdalla. Tätä
asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa
Kun XtraDry-lisätoiminto kytketään
toimintaan, TimeSaver kytkeytyy pois
toiminnasta ja päinvastoin.
Päälle kytkeminen XtraDry
Paina painiketta
syttyy.
. Vastaava merkkivalo
12
www.aeg.com
7.3 TimeSaver
Päälle kytkeminen TimeSaver
Tämä lisätoiminto lisää vedenpainetta ja
lämpötilaa. Pesu- ja kuivausjaksot ovat
lyhyemmät.
Paina painiketta
, vastaava merkkivalo
syttyy.
Jos lisätoiminto ei ole saatavilla
ohjelmaan, vastaava merkkivalo ei syty tai
se vilkkuu nopeasti joidenkin sekuntien
ajan ja sammuu sen jälkeen.
Päivitetty ohjelman kesto näkyy näytössä.
Ohjelman kokonaiskesto on noin 50 %
lyhyempi.
Pesutulokset vastaavat normaalilla
ohjelman kestolla saavutettuja tuloksia.
Kuivaustulos voi olla heikompi.
8. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Varmista, että vedenpehmentimen
nykyinen taso vastaa
vesijohtoverkon veden kovuutta.
Säädä muussa tapauksessa
vedenpehmentimen taso.
2. Täytä suolasäiliö.
3. Täytä huuhtelukirkastelokero.
4. Avaa vesihana.
5. Käynnistä ohjelma mahdollisten
koneen sisällä olevien
prosessijäämien poistamiseksi. Älä
käytä pesuainetta tai täytä koreja.
Ohjelman käynnistämisen yhteydessä
vedenpehmentimen hartsin lataus voi
kestää jopa 5 minuuttia. Näyttää, ettei
laite toimisi. Pesuvaihe käynnistyy vasta
tämän toiminnon jälkeen. Toiminto
toistetaan säännöllisesti.
4. Poista suolasäiliön suun ympärille
roiskunut suola.
8.1 Suolasäiliö
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettua suolaa.
Suolaa käytetään vedenpehmentimen
hartsin puhdistukseen ja hyvän
pesutuloksen takaamiseksi päivittäisessä
käytössä.
Suolasäiliön täyttäminen
1. Kierrä suolasäiliön korkkia
vastapäivään ja poista se.
2. Kaada suolasäiliöön 1 litra vettä (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).
3. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille
tarkoitetulla erikoissuolalla.
5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä
sitä myötäpäivään.
HUOMIO!
Vettä ja suolaa voi tulla ulos
suolasäiliöstä, kun täytät sen.
Käynnistä ohjelma
välittömästi suolasäiliön
täyttämisen jälkeen
korroosion estämiseksi.
SUOMI
8.2 Huuhtelukirkastelokeron
täyttäminen
A D
B
C
B
A
4
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (D).
2. Kaada huuhtelukirkastetta lokeroon
(A), kunnes neste saavuttaa
täyttötason 'max'.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste
imukykyisellä liinalla välttääksesi
liiallisen vaahdonmuodostuksen.
4. Sulje kansi. Varmista, että
vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
1
3 2
HUOMIO!
Käytä ainoastaan
astianpesukoneille
tarkoitettuja
huuhtelukirkasteita.
Voit kääntää annostelun
valitsimen (B) asennon 1
(pienin määrä) ja 4 tai 6
(suurin määrä) välille.
M AX
+
-
C
D
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. Avaa vesihana.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta.
Varmista, että laite on ohjelman
valintatilassa.
• Jos suolan merkkivalo palaa, täytä
suolasäiliö.
• Jos huuhtelukirkasteen merkkivalo
palaa, täytä
huuhtelukirkastelokero.
3. Täytä korit.
4. Lisää konetiskiaine.
5. Aseta ja käynnistä astioiden tyypille
ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
13
9.1 Pesuaineen käyttäminen
D A B
30
20
C
14
www.aeg.com
A
30
B
Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
D
1. Aseta ohjelma.
20
C
1. Avaa kansi (C) painamalla
vapautuspainiketta (B).
2. Laita konetiskiaine tai
pesuainetabletti lokeroon (A).
3. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe, laita
pieni määrä konetiskiainetta
pesuainelokeroon (D).
4. Sulje kansi. Varmista, että
vapautuspainike lukittuu paikoilleen.
9.2 Ohjelman asettaminen ja
käynnistäminen
Auto Off-toiminto
Kyseinen toiminto vähentää
energiankulutusta kytkemällä laitteen
automaattisesti pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Toiminto kytkeytyy päälle:
• 5 minuutin kuluttua ohjelman
päättymisestä.
• 5 minuutin kuluttua, jos ohjelma ei ole
käynnistynyt.
Ohjelman käynnistys
1. Jätä laitteen luukku raolleen.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
virtapainiketta. Varmista, että laite on
ohjelman valintatilassa.
-painiketta toistuvasti,
3. Paina
kunnes haluamasi ohjelman numero
näkyy näytössä. Ohjelman numero
näkyy näytössä noin 3 sekunnin ajan,
minkä jälkeen tulee näkyviin
ohjelman kesto.
4. Valitse soveltuvat lisätoiminnot.
5. Sulje laitteen luukku ohjelman
käynnistämiseksi.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
ajastusaika (1 - 24 tuntia).
Ajastuksen merkkivalo syttyy.
3. Sulje laitteen luukku viiveajan
laskennan käynnistämiseksi.
Ajanlaskennan ollessa käynnissä voit
lisätä viiveaikaa, mutta et voi muuttaa
valittua ohjelmaa ja lisätoimintoja.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun,
ohjelma käynnistyy.
Luukun avaaminen laitteen
ollessa toiminnassa
Jos luukku avataan ohjelman ollessa
edelleen käynnissä, laite pysähtyy. Se voi
vaikuttaa energiankulutukseen ja
ohjelman kestoon. Kun suljet luukun
uudelleen, laite käynnistyy uudelleen
keskeytyskohdasta.
Jos luukku avataan yli 30
sekunnin ajaksi
kuivausvaiheen aikana,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy. Tämä ei koske niitä
tilanteita, jolloin AirDrytoiminto on avannut luukun.
Älä yritä sulkea laitteen
luukkua 2 minuutin kuluessa
siitä, kun AirDry-toiminto on
avannut sen automaattisesti.
Muutoin laite voi vaurioitua.
Jos luukku suljetaan sen
jälkeen 3 minuutin ajaksi,
käynnissä oleva ohjelma
päättyy.
Ajastimen peruuttaminen
ajanlaskennan ollessa
käynnissä
Kun peruutat ajastimen, ohjelma ja
lisätoiminnot tulee asettaa uudelleen.
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
SUOMI
Ohjelman peruuttaminen
Paina ja pidä alhaalla painiketta RESET,
kunnes laite on ohjelman valintatilassa.
Varmista, että pesuainelokerossa on
konetiskiainetta ennen uuden ohjelman
käynnistämistä.
Ohjelman päättyminen
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä
näkyy 0:00 ja ohjelman merkkivalo palaa.
15
Kaikki painikkeet ovat pois käytöstä
virtapainiketta lukuun ottamatta.
1. Paina virtapainiketta tai odota, että
Auto Off-toiminto kytkee laitteen
automaattisesti pois päältä.
Jos luukku avataan ennen kuin Auto
Off-toiminto aktivoituu, laite
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
2. Sulje vesihana.
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
10.1 Yleistä
Seuraavat neuvot takaavat optimaaliset
puhdistus- ja kuivaustulokset
päivittäisessä käytössä ja ne auttavat
suojelemaan ympäristöä.
• Poista suuremmat ruokajäämät
astioista roska-astiaan.
• Älä esihuuhtele astioita käsin. Käytä
tarvittaessa esipesuohjelmaa (jos
saatavilla) tai valitse esipesuvaiheen
sisältävä ohjelma.
• Käytä aina hyväksi korien koko tila.
• Laitteen täyttämisen yhteydessä tulee
varmistaa, että suihkuvarren
suuttimista tuleva vesi kattaa ja pesee
kaikki astiat kokonaan. Varmista, että
astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan.
• Voit käyttää konetiskiainetta,
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
tai yhdistelmäpesuainetabletteja
(esim. ''3in1'', ''4in1'', ''All in 1'').
Noudata pakkauksen ohjeita.
• Valitse ohjelma pestävien astioiden ja
likaisuustason perusteella. ECOohjelma pesee normaalilikaiset astiat
ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla
veden- ja energiankulutuksella.
10.2 Suolan,
huuhtelukirkasteen ja
konetiskiaineen käyttö
• Käytä ainoastaan
astianpesukoneeseen tarkoitettua
suolaa, huuhtelukirkastetta ja
konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat
vahingoittaa laitetta.
• Jos alueen veden kovuus on kovaa tai
erittäin kovaa, suosittelemme
käyttämään pelkkää konetiskiainetta
(jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita),
huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen
optimaalisen puhdistus- ja
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Puhdista laite tähän tarkoitukseen
tarkoitetulla puhdistusaineella
vähintään kerran kuukaudessa.
• Pesuainetabletit eivät liukene täysin
lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei
jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme
pitkien ohjelmien käyttöä tablettien
kanssa.
• Älä aseta koneeseen liikaa
konetiskiainetta. Lue konetiskiaineen
pakkauksen ohjeet.
10.3
Yhdistelmäpesuainetablettien
käytön lopettaminen
Toimi seuraavasti ennen kuin aloitat
käyttämään erikseen pesuainetta, suolaa
ja huuhtelukirkastetta:
1. Aseta vedenpehmentimen korkein
taso.
2. Varmista, että suolasäiliö ja
huuhtelukirkastelokero on täytetty
täyteen.
3. Käynnistä lyhin ohjelma, joka sisältää
huuhteluvaiheen. Älä lisää
konetiskiainetta tai täytä koreja.
4. Kun ohjelma on suoritettu loppuun,
säädä vedenpehmennin alueesi
veden kovuuden mukaan.
5. Säädä huuhtelukirkasteen määrä.
6. Ota käyttöön huuhtelukirkasteen
täyttötarpeen ilmoitus.
16
www.aeg.com
10.4 Korien täyttäminen
• Käytä laitetta vain astianpesukonetta
kestävien astioiden pesemiseen.
• Älä aseta laitteeseen puu-, sarviaines-,
alumiini-, tina- ja kupariastioita.
• Älä aseta astianpesukoneeseen
esineitä, jotka imevät vettä (sienet,
erilaiset kankaat).
• Poista ruokajäämät astioista.
• Pehmennä astioihin palaneet
ruokajäämät.
• Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin.
• Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja
astiat tartu kiinni toisiinsa. Sekoita
lusikat muihin ruokailuvälineisiin.
• Tarkista, että lasit eivät kosketa
toisiaan.
• Aseta pienet esineet
ruokailuvälinekoriin.
• Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista,
että astiat eivät pääse liikkumaan.
• Tarkista ennen ohjelman
käynnistämistä, että suihkuvarsi pyörii
esteettä.
• Sihdit ovat puhtaat tai oikein
paikallaan.
• Suolasäiliön kansi on tiivis.
• Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
• Koneessa on astianpesukoneen
suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet
käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
• Astiat on asetettu oikein koreihin.
• Ohjelma sopii astioiden tyypille ja
likaisuusasteelle.
• Käytät oikeaa pesuainemäärää.
10.6 Korien tyhjentäminen
1. Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin
tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat
särkyvät helposti.
2. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen
jälkeen yläkori.
Vettä voi jäädä laitteen
sivuille ja luukkuun ohjelman
päätyttyä.
10.5 Ennen ohjelman
käynnistämistä
Varmista, että:
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Ennen kuin aloitat hoitoa tai
puhdistusta, kytke laite pois
toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
C
Likaiset sihdit ja tukkiutuneet
suihkuvarret heikentävät
pesutuloksia. Tarkista sihdit
säännöllisin välein ja
puhdista ne tarvittaessa.
B
11.1 Sihtien puhdistaminen
A
Sihti koostuu 3 osasta.
1. Kierrä sihtiä (B) vastapäivään ja poista
se.
SUOMI
17
7. Kokoa sihdit (B) ja (C).
8. Asenna sihti (B) tasosihtiin (A).
Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu.
2. Poista sihti (C) sihdistä (B).
3. Irrota tasosihti (A).
4. Pese sihdit.
HUOMIO!
Sihtien virheellinen asento
voi aiheuttaa heikkoja
pesutuloksia ja vaurioittaa
laitetta.
11.2 Suihkuvarsien
puhdistaminen
Älä irrota suihkuvarsia. Jos suihkuvarsien
reiät ovat tukkeutuneet, poista lika
ohutpäisellä esineellä.
5. Varmista, ettei asennusaukon
reunassa tai sen ympärillä ole
ruokajäämiä tai epäpuhtauksia.
6. Asenna tasosihti (A) takaisin
paikoilleen. Varmista, että se on
oikein paikoillaan 2 ohjaimen
alapuolella.
11.3 Ulkopintojen
puhdistaminen
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla.
• Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
• Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja tai liuottimia.
18
www.aeg.com
11.4 Sisätilan puhdistaminen
• Puhdista laite, oven kumitiiviste
mukaan lukien, huolellisesti
pehmeällä ja kostealla liinalla.
• Jos käytät säännöllisesti lyhyitä
ohjelmia, laitteeseen voi jäädä rasvaja kalkkijäämiä. Jotta tämä
vältettäisiin, suosittelemme pitkän
ohjelman valitsemista vähintään 2
kertaa kuukaudessa.
• Suosittelemme käyttämään
kuukausittain erityistä
astianpesukoneiden puhdistusainetta
laitteen parhaan suorituskyvyn
säilyttämiseksi. Noudata tarkoin
tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
12. VIANMÄÄRITYS
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy kesken
pesuohjelman. Tarkista ennen
valtuutetun huoltopalvelun puoleen
kääntymistä, pystytkö ratkaisemaan
ongelman itse taulukon ohjeita
noudattaen.
Joidenkin ongelmien kohdalla näytössä
näkyy hälytyskoodi.
Suurin osa mahdollisista ongelmista
voidaan ratkaista ilman yhteydenottoa
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
VAROITUS!
Virheellisesti suoritetut
korjaukset voivat aiheuttaa
käyttäjälle vakavan
turvallisuusvaaran.
Korjaustoimenpiteet saa
suorittaa vain asiantunteva
henkilöstö.
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan. • Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
• Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole palanut.
Pesuohjelma ei käynnisty.
• Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
• Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kunnes
ajanlaskenta on kulunut umpeen.
• Laite on käynnistänyt vedenpehmentimen hartsin latauksen. Toiminto kestää noin 5 minuuttia.
Laitteeseen ei tule vettä.
• Tarkista, että vesihana on auki.
• Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
• Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkun sihti ole tukossa.
• Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
Näytössä näkyy
.
Koneeseen jää vettä.
Näytössä näkyy
.
•
•
•
•
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei vedenpoistoletkun sihti ole tukossa.
Tarkista, ettei sisäinen suodatusjärjestelmä ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai taittumia.
SUOMI
19
Ongelma ja hälytyskoodi
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Vesivahinkosuojaus on käytössä.
• Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Näytössä näkyy
.
Laite pysähtyy ja käynnistyy
useita kertoja toiminnan aikana.
• Tämä on normaalia. Täten taataan optimaaliset puhdistustulokset ja energiansäästö.
Ohjelma kestää liian pitkään. • Valitse TimeSaver-lisätoiminto ohjelman keston lyhentämiseksi.
• Jos Ajastin-lisätoiminto on asetettu, peruuta asetus tai
odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Jäljellä oleva aika kasvaa
näytössä ja se säätyy lähes
ohjelma-ajan loppuun.
• Tämä ei ole laitevika. Laite toimii virheettömästi.
Laitteen luukussa on pieni
vuoto.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Laitteen luukkua ei ole keskitetty altaaseen. Säädä takimmaista jalkaa (jos soveltuu).
Laitteen luukun sulkeminen
on vaikeaa.
• Laite ei ole oikein tasapainotettu. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja (jos soveltuu).
• Astioiden osia tulee ulos koreista.
Laitteen sisältä kuuluu kolinaa/iskuääniä.
• Astioita ei ole sijoitettu oikein koreihin. Katso lisätietoa
korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Varmista, että suihkuvarsi pääsee kiertämään vapaasti.
Laitteen virrankatkaisin laukeaa.
• Ampeeriarvo on riittämätön syöttämään virtaa kaikkiin
käytössä oleviin laitteisiin samanaikaisesti. Tarkista pistokkeen ampeeriarvo ja mittarin kapasiteetti tai kytke jokin käytössä olevista laitteista pois päältä.
• Laitteen sisäisen sähköjärjestelmän vika. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja neuvoja".
Kun olet tarkistanut laitteen, kytke laite
pois päältä ja päälle. Jos ongelma
toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Jos jotakin hälytyskoodia ei ole kuvattu
taulukossa, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
20
www.aeg.com
12.1 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Huonot pesutulokset.
• Katso lisätietoa osiosta "Päivittäinen käyttö", "Vihjeitä ja vinkkejä" ja korin täyttöä koskevasta esitteestä.
• Käytä tehokkaampia pesuohjelmia.
• Puhdista suihkuvarret ja sihti. Lue ohjeet kohdasta
"Hoito ja puhdistus".
Huonot kuivaustulokset.
• Astiat on jätetty liian pitkäksi ajaksi suljetun laitteen sisälle.
• Huuhtelukirkaste on loppunut tai sitä ei ole riittävästi.
Aseta huuhtelukirkastelokero korkeampaan asentoon.
• Muoviset osat voi olla tarpeen kuivata pyyhkeellä.
• Kytke lisätoiminto XtraDrypäälle ja aseta AirDry parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Suosittelemme käyttämään aina huuhtelukirkastetta,
myös yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laseissa ja muissa astioissa on
vaaleita raitoja tai sinertävä
pinta.
• Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa. Säädä huuhtelukirkasteen taso alhaisempaan tasoon.
• Konetiskiainetta on liian paljon.
Laseissa ja astioissa on tahroja • Huuhtelukirkastetta on annosteltu liian vähän. Säädä
ja kuivia vesipisaroita.
huuhtelukirkasteen taso korkeampaan tasoon.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
Astiat ovat märkiä.
• Kytke lisätoiminto XtraDry päälle ja aseta AirDry parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
• Ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta tai sen kuivausohjelman lämpötila on alhainen.
• Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.
• Syynä voi olla käytetyn huuhtelukirkasteen laatu.
• Syynä voi olla käytettyjen yhdistelmäpesuainetablettien laatu. Kokeile toista merkkiä tai ota käyttöön
huuhtelukirkastelokero ja käytä huuhtelukirkastetta yhdistelmäpesuainetablettien kanssa.
Laitteen sisäosa on märkä.
• Tämä ei merkitse laitevikaa, se johtuu seiniin tiivistyneestä ilmankosteudesta.
Epätavallinen määrä vaahtoa
pesun aikana.
• Käytä ainoastaan astianpesukoneisiin tarkoitettua konetiskiainetta.
• Huuhtelukirkastelokero vuotaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ruokailuvälineissä on ruosteen • Pesuvedessä on liikaa suolaa. Katso kohta "Vedenmerkkejä.
pehmennin".
• Hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä on sekoitettu. Vältä sekoittamasta hopeisia ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja
ruokailuvälineitä.
SUOMI
21
Ongelma
Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide
Lokerossa on pesuainejäämiä
ohjelman päättyessä.
• Pesutabletti juuttui lokeroon ja vesi ei huuhdellut sitä
kokonaan pois tämän vuoksi.
• Vesi ei huuhtele pesuainetta pois lokerosta. Varmista,
ettei suihkuvarsi ole juuttunut kiinni tai tukossa.
• Varmista, etteivät korissa olevat astiat estä pesuainelokeron avautumista.
Laitteessa on hajuja.
• Katso "Sisätilan puhdistaminen".
Kalkkijäämiä astioissa, altaassa • Alhainen suolasäiliön taso, tarkista suolan merkkivalo.
ja luukun sisäosassa.
• Suolasäiliön kansi on löysä.
• Huomattava veden kovuus. Katso kohta "Vedenpehmennin".
• Käytä suolaa ja aseta vedenpehmentimen regenerointi
jopa yhdistelmäpesuainetabletteja käyttäessä. Katso
kohta "Vedenpehmennin".
• Jos kalkkikertymiä on edelleen, puhdista laite tähän
tarkoitukseen tarkoitetulla puhdistusaineella.
• Kokeile toista konetiskiainetta.
• Ota yhteyttä konetiskiaineen valmistajaan.
Astiat ovat himmeitä, värjäytyneitä tai haljenneita.
• Varmista, että laitteessa pestään ainoastaan konepesun kestäviä astioita.
• Täytä ja tyhjennä kori varoen. Katso lisätietoa korin
täyttöä koskevasta esitteestä.
• Aseta arkalaatuiset astiat yläkoriin.
Katso muita mahdollisia syitä
osiosta "Käyttöönotto",
"Päivittäinen käyttö", tai
"Vihjeitä ja vinkkejä".
13. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys / korkeus / syvyys
(mm)
446 / 818 - 898 / 550
Sähköliitäntä 1)
Jännite (V)
200 - 240
Taajuus (Hz)
50 / 60
Vedenpaine
Min. / maks. baaria (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vesiliitäntä
Kylmä tai kuuma vesi 2)
maks. 60 °C
Kapasiteetti
Astiaston koko (henkilöluku) 9
Energiankulutus
Päällä (W)
5.0
22
www.aeg.com
Energiankulutus
Pois päältä (W)
0.10
1) Katso arvot arvokilvestä.
2) Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen, ympäristöystävällisemmän energian avulla (esim. aurinkopaneelit, tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
23
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 24
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 25
3. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................................26
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 27
5. PROGRAMMER..........................................................................................................28
6. INNSTILLINGER......................................................................................................... 29
7. TILVALG......................................................................................................................32
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK.................................................................................... 33
9. DAGLIG BRUK............................................................................................................34
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................36
11. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................37
12. FEILSØKING............................................................................................................ 39
13. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 42
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
24
1.
www.aeg.com
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger
og liknende bruk som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og
andre boligtyper.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Overhold maksimalt antall 9 kuverter.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
NORSK
•
•
•
•
•
•
25
Plasser kniver og bestikk med skarpe kanter i
bestikkurven med spissen ned eller i en horisontal
posisjon.
Ikke la produktets dør stå åpen, uten tilsyn, for å
forhindre at noen faller over den.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.
Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
produktet.
Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Sørg for at produktet er montert
under og ved siden av stabile
seksjoner.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, må du
kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis
•
•
•
•
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
Bare for Storbritannia og Irland.
Produktet har en 13 A-stikkontakt.
Skulle det bli nødvendig å skifte
sikringen i stikkontakten, bruk en
sikring: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Vanntilkopling
• Ikke påfør skade på vannslangene.
• La vannet renne til det er rent og klart
før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller
nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).
• Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av produktet.
26
www.aeg.com
• Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.
• Ikke drikk eller lek med vann i
produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan være oppvaskmiddel på
oppvasken.
• Produktet kan slippe ut varm damp,
hvis du åpner døren mens et
oppvaskprogram er i gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Farlig spenning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må
du umiddelbart stenge vannkranen
og trekke ut støpselet. Kontakt
servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.
2.5 Avfallsbehandling
2.4 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg
sikkerhetsinstruksjonene på
oppvaskmiddelpakken.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
11
10
1 Øvre spylearm
9
8 7
6
5
4
3
2 Nedre spylearm
2
NORSK
3
4
5
6
7
Filtre
Typeskilt
Saltbeholder
Ventilasjonsåpningen
Skyllemiddelbeholder
8
9
10
11
Oppvaskmiddelbeholder
Bestikkurv
Nedre kurv
Øvre kurv
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor slukkes når
produktet slås av.
Beam-on-Floor er et lys som vises på
gulvet under produktets dør.
Når AirDry aktiveres under
tørkefasen, vil projeksjonen
på gulvet kanskje ikke være
synlig. Se på
betjeningspanelet for å se
om syklusen har avsluttet.
• Når programmet starter, tennes det
røde lyset og lyser så lenge
programmet varer.
• Når programmet er ferdig, tennes et
grønt lys.
• Når produktet har en feil, vil det røde
lyset blinke.
4. BETJENINGSPANEL
1
1
2
3
4
5
2
På/av-knapp
Display
Delay-knapp
Program-knapp
ExtraHygiene-knapp
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
TimeSaver-knapp
XtraDry-knapp
RESET-knapp
Indikatorer
4.1 Indikatorer
Indikator
Beskrivelse
Indikator for programslutt.
Skyllemiddelindikator. Den er av når programmet er i bruk.
Saltindikator. Den er av når programmet er i bruk.
9
27
28
www.aeg.com
5. PROGRAMMER
Program
Grad av smuss
Type vask
Programfaser
Tilvalg
P1
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
1)
P2
2)
P3
P5
3)
P6
4)
P4
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
• Alt
• Forvask
• Servise, bestikk, • Vask på 45 °C til 70 °C
gryter og panner • Skyllinger
• Tørk
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Meget skittent
• Forvask
• Servise, bestikk, • Vask 70 °C
gryter og panner • Skyllinger
• Tørk
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
• Nytt smuss
• Servise og bestikk
• Vask 60 °C eller 65 °C
• Skyllinger
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Normalt skittent
• Servise og bestikk
•
•
•
•
Forvask
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørk
• XtraDry
• Normalt eller litt • Vask 45 °C
skittent
• Skyllinger
• Skjørt servise og • Tørk
glass
• XtraDry
1) Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk
og servise. (Dette er standardprogrammet for testinstitutter).
2) Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automatisk.
3) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på
kort tid.
4) Dette er det mest stillegående programmet. Pumpen går med meget lav hastighet for å redusere
støynivået. Programvarigheten er lang som følge av den lave hastigheten.
5.1 Forbruksverdier
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
P1
9.9
0.700
243
P2
6 - 12
0.5 - 1.2
40 - 150
Program 1)
NORSK
Program 1)
Vann
(l)
Energi
(kWh)
Varighet
(min)
P3
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
P5
8
0.6 - 0.8
30
P6
9 - 11
0.9 - 1.1
220 - 230
P4
10 - 12
0.8 - 0.9
60 - 80
29
1) Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre verdiene.
5.2 Informasjon for
testinstitutter
For all nødvendig informasjon om
testytelse, send en e-post til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv ned PNC (produktnummer), som du
finner på typeskiltet.
6. INNSTILLINGER
6.1 Programvalgmodus og
brukermodus
Når produktet er i programvalgmodus er
det mulig å stille inn et program og å gå
inn i brukermodus.
I brukermodus kan følgende
innstillinger endres:
• Nivået på vannmykner i henhold til
vannhardheten.
• Aktivering eller deaktivering av
lydsignal for at programmet er ferdig.
• Aktivering eller deaktivering av varsel
om tømming av skyllemiddel.
• Aktivering eller deaktivering av
AirDry.
Disse innstillingene vil bli lagret til du
endrer dem igjen.
Hvordan stille inn
programvalgmodus
Produktet er i programvalgmodus når
displayet viser programnummeret P1.
Når du aktiverer produktet er det
vanligvis i programvalgmodus. Men om
dette ikke skjer kan du stille inn
programvalgmodus på følgende måte:
Trykk og hold RESET til produktet er i
programvalgmodus.
6.2 Vannhardheten
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha
skadelig effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er
viktig å stille vannhardheten inn på riktig
nivå for å sikre gode vaskeresultater.
30
www.aeg.com
Hardhet vann
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Nivå på vannavherder
47 – 50
84 – 90
8,4 – 9,0
58 – 63
10
43 – 46
76 – 83
7,6 – 8,3
53 – 57
9
37 – 42
65 – 75
6,5 – 7,5
46 – 52
8
29 – 36
51 – 64
5,1 – 6,4
36 – 45
7
23 – 28
40 – 50
4,0 – 5,0
28 – 35
6
19 – 22
33 – 39
3,3 – 3,9
23 – 27
5 1)
15 – 18
26 – 32
2,6 – 3,2
18 – 22
4
11 – 14
19 – 25
1,9 – 2,5
13 – 17
3
4 – 10
7 – 18
0,7 – 1,8
5 – 12
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Enten du bruker standard
oppvaskmiddel eller multi-tabletter
(med eller uten salt), angi egnet
vannhardhetsnivå for å holde
indikatoren for påfylling av salt
aktivert.
3. Trykk på
gjentatte ganger for å
endre innstillingen.
4. Trykk på av/på-knappen for å
bekrefte innstillingen.
6.3 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
Multi-tabletter med salt er
ikke effektive nok til å mykne
hardt vann.
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker.
Hvordan stille inn vannhardhet
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
og
og hold
samtidig til
,
,
og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
.
• Indikatorene
slukker.
,
og
fortsetter å blinke.
• Indikatoren
• Displayet viser den gjeldende
vannhardhetsinnstillingen f.eks.
= nivå 5.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk ut
under den varme skyllefasen.
Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Hvis du
bruker multi-tabletter med skyllemiddel
og er fornøyd med tørkeresultatet, kan
du deaktivere varselet om å fylle på
skyllemiddel. Vi anbefaler imidlertid at
du alltid bruker skyllemiddel for best
mulig tørkeresultat.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.
NORSK
Slik deaktiverer du varsel om
tømming av skyllemiddel
Produktet må være i
programvalgsmodus.
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
og hold
og
samtidig til
,
,
og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
.
• Indikatorene
slukker.
,
–
–
31
= Lydsignal av.
= Lydsignal på.
3. Trykk på
for å endre innstillingen.
4. Trykk på av/på-knappen for å
bekrefte innstillingen.
6.5 AirDry
AirDry forbedrer tørkeresultatet med
mindre energiforbruk.
og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser gjeldende
innstilling:
= varsling for tom
skyllemiddelbeholderen er
aktivert (fabrikkinnstilling).
3. Trykk på
for å endre innstillingen.
= varsel for tom
skyllemiddelbeholder er deaktivert.
4. Trykk på av/på-knappen for å
bekrefte innstillingen.
Når tørkefasen er i gang,
åpner en enhet produktets
dør. Døren står da på gløtt.
6.4 Lydsignaler
Lydsignal høres når det oppstår en
feilfunksjon i produktet. Det er ikke mulig
å deaktivere disse lydsignalene.
Det vil også lyde et lydsignal når
programmet er ferdig. Dette lydsignalet
er av ved standard, men det er mulig å
aktivere det.
Slik aktiverer du lydsignaler
ved programslutt
samtidig til
,
,
og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
.
• Indikatorene
slukker.
,
programmene, bortsett fra
og
For å forbedre tørkeytelsen, kan du
henvise til tilvalget XtraDry eller aktivere
AirDry.
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
og
AirDry aktiveres automatisk med alle
(hvis aktuelt).
Produktet må være i
programvalgsmodus.
og hold
FORSIKTIG!
Ikke prøv å lukke produktets
dør innen 2 minutter etter en
automatisk åpning. Dette
kan skade produktet.
og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser gjeldende
innstilling:
FORSIKTIG!
Dersom barn har tilgang til
produktet, er det anbefalt å
deaktivere AirDry, fordi den
åpne døren kan utgjøre en
fare.
Slik deaktiverer du AirDry
Produktet må være i
programvalgsmodus.
32
www.aeg.com
1. For å aktivere brukermodus, trykk inn
og hold
og
samtidig til
,
,
og
begynner å blinke og
displayet er tomt.
2. Trykk
.
• Indikatorene
slukker.
,
og
• Indikatoren
fortsetter å blinke.
• Displayet viser gjeldende
innstilling:
= AirDry aktivert.
3. Trykk på
for å endre innstillingen:
= AirDry deaktivert.
4. Trykk på av/på-knappen for å
bekrefte innstillingen.
7. TILVALG
Ønsket tilvalg må aktiveres
hver gang før du starter et
program.
Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere alternativer
mens et program er i bruk.
Ikke alle alternativer er
kompatible med hverandre.
Om du har valgt alternativer
som ikke er kompatible vil
produktet automatisk
deaktivere ett eller flere av
dem. Kun indikatorene for
alternativene som fortsatt er
aktive forblir tent.
7.1 ExtraHygiene
Med dette tilvalget får du bedre
hygieneresultater. I løpet av den siste
skyllefasen, forblir temperaturen på 70 °C
i minst 10 minutter.
vannforbruk og den siste
skylletemperaturen påvirkes.
Tilvalget XtraDry er et permanent tilvalg
for alle programmer, bortsett fra
og må ikke velges for hver syklus.
,
I andre programmer er innstillingen til
XtraDry permanent og brukes automatisk
i neste sykluser. Denne konfigurasjonen
kan endres når som helst.
Aktivering av tilvalget XtraDry
deaktiverer TimeSaver og omvendt.
Hvordan slå på XtraDry
Trykk
. Den tilhørende indikatoren
tennes.
7.3 TimeSaver
Dette tilvalget øker trykket og
temperaturen på vannet. Vaske- og
tørkefasene er kortere.
Hvordan slå på ExtraHygiene
Den totale programvarigheten reduseres
med ca. 50 %.
Trykk på
, den aktuelle indikatoren
tennes
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
Vaskeresultatene er det samme som med
normal programvarighet.
Tørkeresultatene kan reduseres.
7.2 XtraDry
Aktiver dette tilvalget hvis du vil gjøre
tørkeresultatet bedre. Når dette tilvalget
brukes kan noen programmers varighet,
Hvordan slå på TimeSaver
Trykk på
, og den tilhørende
indikatoren tennes.
Hvis dette tilvalget ikke er tilgjengelig for
programmet vil tilhørende indikator ikke
tenne eller den vil blinke hurtig i noen
sekunder og deretter slukke.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.
NORSK
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Sikre at nivået på vannmykneren
passer til hardheten for
vannforsyningen. Om ikke, juster
nivået på vannmykneren.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Start et program for å fjerne
eventuelle vaskemiddelrester som
fortsatt kan befinne seg i produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett
noe i kurvene.
Når du starter et program, kan produktet
bruke opptil fem minutter på å lade
harpiksen i vannhardheten på nytt. Det
ser ut som produktet ikke fungerer.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren blir
gjentatt periodisk.
8.1 Saltbeholderen
FORSIKTIG!
Bruk kun salt som er
beregnet for
oppvaskmaskiner.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med klokken.
FORSIKTIG!
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. For å forhindre
korrosjon, må du starte et
program umiddelbart etter
at du har fylt saltbeholderen.
8.2 Hvordan fylle
skyllemiddelbeholderen
A D
B
Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.
Hvordan fyller du
saltbeholderen
1. Drei lokket på saltbeholderen mot
klokken og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyll saltbeholderen med
oppvaskmaskinsalt.
C
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
33
34
www.aeg.com
FORSIKTIG!
Bruk kun skyllemiddel som
er beregnet for
oppvaskmaskiner.
4. Lukk lokket. Sørg for at
utløserknappen låses i posisjon.
Du kan vri bryteren på
mengden som utløses(B)
mellom posisjon 1 (lavest
mengde) og posisjon 4 eller
6 (høyest mengde).
1. Trykk på utløserknappen (D) for å
åpne lokket (C).
2. Hell i skyllemiddel i dispenseren (A)
til væsken når nivået "max".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå for
mye skumdannelse.
9. DAGLIG BRUK
1. Åpne vanntilførselen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
• Fyll saltbeholderen hvis
saltindikatoren er på.
• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.
3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den
aktuelle oppvasktypen og
smussgrad.
9.1 Bruke oppvaskmiddel
D A B
30
20
C
A
30
B
D
20
C
1. Trykk på utløserknappen (B) for å
åpne lokket (C).
2. Ha i vaskemiddel, i pulver eller
tabletter, i beholderen (A).
3. Dersom programmet har en
forvaskfase, ha i en liten dose
vaskemiddel i beholderen (D).
4. Lukk lokket. Sørg for at
utløserknappen låses i posisjon.
9.2 Stille inn og starte et
program
Auto Off-funksjonen
Denne funksjonen minker
energiforbruket ved å automatisk
deaktivere produktet når det ikke er i
bruk.
Funksjonen tas i bruk:
• 5 minutter etter at programmet er
fullført.
• Etter 5 minutter om programmet ikke
har startet.
NORSK
Starte et program
1. Hold døren til produktet åpen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Sikre at produktet er i
programvalgmodus.
3. Trykk på
flere ganger inntil
displayet viser nummeret på det
programmet du vil skal starte.
Displayet viser programnummeret i
ca. 3 sekunder og så viser det
programmets varighet.
4. Still inn de relevante tilvalgene.
5. Lukk produktets dør for å starte
programmet.
Starte et program med
starttidsforvalg
1. Still inn et program.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
displayet viser starttidsforvalget som
du ønsker å starte fra (fra 1 til 24
timer).
Indikatoren for starttidsforvalg tennes.
3. Lukk produktets dør for å starte
nedtellingen.
Mens en nedtelling kjører er det mulig å
øke starttidsforvalg men ikke endre valg
av programmet og andre tilvalg.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
Åpne døren mens produktet er
i bruk
Hvis du åpner døren mens et program
går, vil produktet stoppe. Den kan
påvirke energiforbruket og
programtiden. Når du lukker døren, vil
produktet fortsette fra der det ble
avbrutt.
Hvis døren er åpen i mer enn
30 sekunder i løpet av
tørkefasen blir det aktuelle
programmet avsluttet. Dette
skjer ikke dersom døren
åpnes av funksjonen AirDry.
35
Ikke prøv å lukke produktets
dør innen 2 minutter etter
AirDry åpner den
automatisk, siden dette kan
føre til skade på produktet.
Etterpå lukkes døren i 3
minutter til, og programmet
slutter.
Avbryte starttidsforvalget
mens nedtellingen er i gang
Når du avbryter starttidsforvalget, må du
angi programmet og tilvalgene igjen.
Trykk og hold RESET til produktet er i
programvalgmodus.
Avbryte programmet
Trykk og hold RESET til produktet er i
programvalgmodus.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter
et nytt program.
Programslutt
Når programmet er ferdig viser displayet
0:00 og sluttindikatoren er på.
Alle knapper er inaktive unntatt på-/avknappen.
1. Trykk på av/på-knappen eller vent til
Auto Off-funksjonen deaktiverer
produktet automatisk.
Dersom du åpner døren før
aktivering av Auto Off, deaktiveres
produktet automatisk.
2. Steng vannkranen.
36
www.aeg.com
10. RÅD OG TIPS
10.1 Generelt
De følgende hintene sørger for optimal
vaske- og tørkeresultat ved daglig bruk
og også hjelpe til med å beskytte
miljøet.
• Fjern større matrester fra oppvasken
og ha i søppelet.
• Ikke forhåndsvask oppvask for hånd.
Ved behov, bruk forvaskprogrammet
(dersom det er tilgjengelig) eller velg
et program med en forvaskfase.
• Bruk alltid hele plassen i kurvene.
• Når du setter inn oppvask, påse at
gjenstandene kan nås skikkelig og
vaskes av vannet som kommer ut av
spylearmdysene. Påse at ingen
gjenstander berører eller dekker
hverandre.
• Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
muligtabletter (f.eks. ''3in1'', ''4in1'',
''All in 1''). Følg instruksene som står
skrevet på pakken.
• Velg program i hensyn til type
oppvask og hvor skitten den er. Med
ECO-programmet får du mest effektiv
bruk av vann og energiforbruk for
servise og bestikk som er normalt
skittent.
10.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
• Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe
som er beregnet på oppvaskmaskiner.
Andre produkter kan skade
produktet.
• I områder med hardt og veldig hardt
vann anbefaler vi å bruke enkelt
oppvaskmiddel (pudder, gele,
tabletter uten tilleggsfunksjoner),
skyllemiddel og salt separat for
optimale rengjørings- og
tørkeresultater.
• Minst én gang i måneden bør
produktet brukes med et rensemiddel
som er spesielt tilpasset dette
formålet.
• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. For å forhindre rester på
serviset, anbefaler vi at du bruker
tabletter sammen med lange
programmer.
• Ikke bruk mer enn riktig mengde
oppvaskmiddel. Les anvisningene fra
produsenten på oppvaskmiddelet.
10.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
Utfør følgende prosedyre før du
begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel.
1. Still inn det høyeste nivået på
vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og
skyllemiddel er fulle.
3. Start det korteste programmet med
en skyllefase. Ikke tilsett vaskemiddel
og ikke sett noe i kurvene.
4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.
5. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.
6. Aktiver varsel om tømming av
skyllemiddel.
10.4 Fylle kurvene
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er
oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,
aluminium, tinn eller kobber.
• Du må ikke plassere
vannabsorberende gjenstander i
produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra gjenstandene.
• Bløtgjør brent mat som sitter fast på
gjenstandene.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at bestikk og servise ikke
legger seg i hverandre. Bland skjeer
sammen med annet bestikk.
• Forsikre deg om at ikke glassene ikke
står helt inntil hverandre.
• Legg små gjenstander i bestikkurven.
NORSK
• Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg.
• Påse at spylearmene kan bevege seg
fritt før du starter et program.
10.5 Før start av et program
Påse at:
• Filtrene er rene og korrekt installert.
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
• Spylearmene er ikke tette.
• Oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel er
fylt på (med mindre du bruker kombioppvaskmiddeltabletter).
• Plasseringen av gjenstandene i
kurvene er korrekt.
• Programmet passer til typen vask og
smussgraden.
• Korrekt mengde vaskemiddel er
brukt.
10.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det
ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.
Når programmet er slutt kan
det fortsatt være vann på
sidene og på produktets
dør.
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe
vedlikehold.
Møkkete filtre og tette
spylearmer vil redusere
vaskeresultatet. Kontroller
jevnlig, og rengjør dem etter
behov.
11.1 Rengjøre filtrene
Filtersystemet består av 3 deler.
C
2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
3. Fjern det flatfilteret (A).
B
A
1. Drei filteret (B) mot klokken og fjern
det.
37
4. Vask filtrene.
38
www.aeg.com
FORSIKTIG!
Feil plassering av filtrene kan
føre til dårlig vaskeresultat
og skade produktet.
11.2 Rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene. Hvis matrester
blokkerer hullene i spylearmene, kan du
fjerne dem med en tynn og spiss
gjenstand.
11.3 Utvendig rengjøring
5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.
6. Sett det flate filteret tilbake på plass
(A). Sikre at det er korrekt plassert
under de 2 lederne.
7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret
(A). Drei det med klokken til det
låses.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut.
• Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
• Du må aldri bruke skurende
oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.
11.4 Innvendig rengjøring
• Rengjør produktet forsiktig med en
myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.
• Hvis du vanligvis bruker kortvarige
programmer, kan disse etterlate
rester av fett og kalk inne i produktet.
For å unngå dette, anbefaler vi å kjøre
langvarige programmer minst 2
ganger per måned.
• For å opprettholde optimal ytelsen for
produktet, anbefaler vi å bruke et
spesifikt rengjøringsprodukt for
oppvaskmaskiner hver måned. Følg
instruksjonene på produktpakningen
nøye.
NORSK
39
12. FEILSØKING
Om produktet ikke starter eller stopper
under bruk. Før du kontakter et
autorisert servicesenter bør du sjekke om
du kan løse problemet selv ved hjelp av
informasjonen i tabellen.
ADVARSEL!
Reparasjoner som ikke er
gjort ordentlig kan føre til en
alvorlig sikkerhetsrisiko for
brukeren. Alle reparasjoner
må kun utføres av kvalifisert
personell.
Ved enkelte problemer viser displayet
en alarmkode.
De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses
uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Du kan ikke slå på produktet.
• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
• Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
• Kontroller at produktets dør er lukket.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
• Produktet har startet oppladingsprosedyren for harpiksen i vannmykneren. Varigheten på prosedyren er ca. 5
minutter.
Produktet tar ikke inn vann.
• Kontroller om vannkranen er åpen.
• Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav.
For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
• Kontroller at vannkranen ikke er tett.
• Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
• Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
Displayet viser
.
Produktet tømmes ikke for
vann.
Displayet viser
.
Lekkasjestoppsystemet er
på.
Displayet viser
•
•
•
•
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at filteret i uttaksslangen ikke er tett.
Kontroller at kupéfilter system ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
• Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.
.
Produktet stopper og starter • Dette er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og sparer
flere ganger under bruk.
energi.
40
www.aeg.com
Problem og alarmkode
Mulig årsak og løsning
Programmet varer for lenge. • Velg tilvalget TimeSaver for å gjøre programtiden kortere.
• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Tid som gjenstår i displayet
øker og hopper til nesten
slutten av programtiden.
• Dette er ikke et problem. Produktet fungerer som det
skal.
Liten lekkasje fra døren til
produktet.
• Produktet står ikke plant. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Døren til apparatet befinner seg ikke i midten av produktet. Juster den bakre foten (hvis nødvendig).
Døren til produktet er vanskelig å lukke.
• Produktet står ikke plant. Løsne eller stram de regulerbare bena (hvis nødvendig).
• Deler av serviset stikker ut av kurvene.
Risting/dunkelyder fra innsiden av produktet.
• Serviset er ikke ordentlig ordnet i kurvene. Se brosjyren
om innlasting i kurvene.
• Pass på at spylearmene kan rotere fritt.
Produktet utløser sikringen.
• Strømstyrken er ikke nok til å tilføre alle produktene
strøm samtidig. Kontroller strømstyrken i støpselet og
kapasiteten til måleren, eller slå av et annet produkt som
er i bruk.
• Intern elektrisk feil ved produktet. Kontakt et autorisert
servicesenter.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
Kontakt servicesenteret for alarmkoder
som ikke er beskrevet i tabellen.
Slå produktet av og på etter at du har
kontrollert det. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende
Feil
Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater.
• Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om
innlasting i kurvene.
• Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
• Rengjør dysene og filteret på spylearmen. Se kapittelet «Stell og rengjøring».
NORSK
41
Feil
Mulig årsak og løsning
Dårlige tørkeresultater.
• Serviset har stått for lenge i et lukket produkt.
• Det finnes ikke noe skyllemiddel, eller doseringen av
skyllemiddelet er utilstrekkelig. Still inn skyllemiddelbeholderen til et høyere nivå.
• Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med et
håndkle.
• For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget XtraDry og still inn på AirDry.
• Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kombinasjon med multi-tabletter.
Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og servise.
• For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemiddelnivået til et lavere nivå.
• Mengden oppvaskmiddel er for stor.
Det er flekker og tørre vannflekker på glass og servise.
• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still inn skyllemiddelnivået til et høyere nivå.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
Serviset er vått.
• For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget XtraDry og still inn på AirDry .
• Programmet har ingen tørkefase eller har en tørkefase
med en lav temperatur.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
• Kvaliteten på multitablettene kan være årsaken. Prøv
et annet merke eller aktiver skyllemiddelbeholderen
og bruk skyllemiddel og multitabletter sammen.
Innsiden av produktet er vått.
• Dette er ikke et problem med produktet. Det forårsakes av fuktighet i luften, som lager kondens på veggene.
Uvanlig skum under vasking.
• Bruk oppvaskmiddelet som bare er egnet for oppvaskmaskiner.
• Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kontakt
et autorisert servicesenter.
Spor av rust på bestikk.
• Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se
«Vannmykneren».
• Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sammen.
Unngå å sette ting i sølv og rustfritt stål i nærheten av
hverandre.
Det er rester av oppvaskmid• Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholdedel igjen i beholderen når proren og ble derfor ikke godt nok vasket bort av vannet.
grammet er slutt.
• Vann kan ikke vaske bort oppvaskmiddelet fra beholderen. Pass på at spylearmen ikke er blokkert eller
tett.
• Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på
oppvaskmiddelbeholderen åpnes.
42
www.aeg.com
Feil
Mulig årsak og løsning
Det er lukt inne i produktet.
• Se «Innvendig rengjøring».
Kalkrester på servise, i produk- • Saltnivået er lavt, kontroller etterfyllingsindikatoren.
tet og på innsiden av døren.
• Lokket på saltbeholderen er løst.
• Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmykneren».
• Selv ved bruk av multifunksjonstabletter, bruk salt og
still inn på regenerering av vannmykneren. Se «Vannmykneren».
• Hvis det fortsatt er kalk til stede, rens produktet med
rensemiddel som er spesielt tilpasset dette formålet.
• Prøv et annet oppvaskmiddel.
• Kontakt produsentene av oppvaskmiddelet.
Matt, misfarget eller skår i ser- • Pass på at kun ting som kan vaskes i oppvaskmaskin
vise.
vaskes i produktet.
• Legg i og tøm kurvene nøye. Se brosjyren om innlasting i kurvene.
• Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.
Se «Før første gangs bruk»,
«Daglig bruk» eller «Råd og
tips» for andre mulige
årsaker.
13. TEKNISKE DATA
Mål
Høyde / bredde / dybde
(mm)
446 / 818 - 898 / 550
Elektrisk tilkopling 1)
Spenning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
Vanntrykk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vanntilførsel
Kaldt vann eller varmt
maks 60 °C
vann 2)
Kapasitet
Antall kuverter
9
Strømforbruk
Forblitt på-modus (W)
5.0
Strømforbruk
Av-modus (W)
0.10
1) Se typeskiltet for andre verdier.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder (for eksempel solcellepaneler, fotoelektriske paneler og vindkraft), benyttes en varmtvannstilførsel for å redusere maskinens energiforbruk.
NORSK
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
43
44
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................45
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 46
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 48
4. KONTROLLPANELEN............................................................................................... 49
5. PROGRAM..................................................................................................................49
6. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 51
7. FUNKTIONER.............................................................................................................54
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.............................................. 54
9. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 56
10. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 57
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 59
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 60
13. TEKNISK INFORMATION....................................................................................... 64
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
45
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när luckan är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 9 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
46
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt
läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka
så att ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får
ej täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
SVENSKA
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
47
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
diskmedelspaketet.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Farlig spänning.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
48
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
3.1 Beam-on-Floor
Beam-on-Floor är en lampa som visas på
golvet under produktens lucka.
• När programmet går igång tänds en
röd lampa som fortsätter lysa under
hela programmet.
• När programmet är klart tänds en
grön lampa.
• Om produkten drabbas av ett fel
blinkar den röda lampan.
6
7
8
9
10
11
5
4
3
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
Beam-on-Floor släcks när
produkten stängs av.
När AirDry är aktiverad
under torkningen kan det
hända att displayen på
golvet inte syns. Kontrollera
kontrollpanelen för att se om
programmet är klart.
SVENSKA
4. KONTROLLPANELEN
1
1
2
3
4
5
3
2
Strömbrytare
Display
Delay-knapp
Program-knapp
ExtraHygiene-knapp
5
4
6
7
8
9
6
7
8
9
TimeSaver-knapp
XtraDry-knapp
RESET-knapp
Kontrollampor
4.1 Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
P1
• Normalt smutsat • Fördisk
• Porslin och be• Disk 50 °C
stick
• Sköljning
• Torrt
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljning
• Torrt
• ExtraHygiene
• XtraDry
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
• ExtraHygiene
• TimeSaver
• XtraDry
1)
P2
2)
P3
Programfaser
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torrt
Funktioner
49
50
www.aeg.com
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Funktioner
P5
• Nyligen insatt
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C eller 65 °C
• Sköljning
• ExtraHygiene
• XtraDry
3)
P6
4)
P4
• Normalt smutsat • Fördisk
• Porslin och be• Disk 50 °C
stick
• Sköljning
• Torrt
• XtraDry
• Normalt eller lätt • Disk 45 °C
smutsat
• Sköljning
• Finporslin och
• Torrt
glas
• XtraDry
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en maskin med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på
kort tid.
4) Det här är det tystaste programmet. Pumpen arbetar med mycket låg hastighet för att minska oljud.
På grund av den låga hastigheten är programtiden lång.
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
P1
9.9
0.700
243
P2
6 - 12
0.5 - 1.2
40 - 150
P3
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
P5
8
0.6 - 0.8
30
P6
9 - 11
0.9 - 1.1
220 - 230
P4
10 - 12
0.8 - 0.9
60 - 80
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra
värdena.
SVENSKA
5.2 Information till
provanstalter
51
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Aktiverar/avaktiverar indikatorn för
spolglansfacket tomt.
• Aktivering och avaktivering av
alternativet AirDry.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
displayen visar programnumret P1.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
52
www.aeg.com
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in
rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är
inte tillräckligt effektiva för
att mjuka upp hårt vatten.
för påfyllning av sköljmedel. Vi
rekommenderar dock att du alltid
använder spolglans för bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
Inställning av vattenhårdhet
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Produkten måste vara i programvalsläge.
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
indikatorerna
,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
,
och
slocknar.
• Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
upprepade gånger för
3. Tryck på
att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.3 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om du
använder multitabletter som innehåller
sköljmedel och du är nöjd med
torkresultat, kan du inaktivera indikatorn
och
samtidigt tills
indikatorerna
,
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorlamporna
hålla in
.
• Indikatorlamporna
slocknar.
,
och
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
= indikatorn för
spolglansfacket tomt är aktiverad
(fabriksinställning).
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
= indikatorn för spolglansfacket
tomt avaktiverat.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.4 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som
standard inaktiverad, men det går att
aktivera den.
SVENSKA
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
,
,
och
indikatorerna
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorlamporna
slocknar.
,
och
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
–
–
= Ljudsignal av.
= Ljudsignal på.
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.5 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
53
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt.
Det kan skada produkten.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
(om tillämpligt).
och
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.
Avaktivering av AirDry
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
,
,
och
indikatorerna
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
• Indikatorlamporna
,
och
slocknar.
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
aktiverat.
Under torkningsfasen
öppnar en enhet luckan.
Luckan hålls sedan på glänt.
= AirDry
för att ändra
3. Tryck på
inställningen:
= AirDry
avaktiverat.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
54
www.aeg.com
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
varaktighet, vattenförbrukning och
temperaturen på sista sköljningen
påverkas.
Alternativet XtraDry är ett bestående
alternativ för alla program förutom
cykel.
och behöver inte väljas vid varje
I andra program är inställningen XtraDry
permanent och används automatiskt i
nästkommande program. Denna
konfiguration kan ändras när som helst.
Aktivering av XtraDry-alternativet
avaktiverar TimeSaver och vice versa.
Aktivering av XtraDry
Tryck på
. Kontrollampan tänds.
7.1 ExtraHygiene
7.3 TimeSaver
Du får bättre hygienresultat med det här
tillvalet. Under sköljfasen stannar
temperaturen vid 70 °C i minst 10
minuter.
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
Aktivering av ExtraHygiene
Tryck på
så tänds motsvarande
kontrollampa.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 XtraDry
Aktivera det här alternativet om du vill
öka torkprestandan. Vid användning av
det här alternativet kan programmets
Den totala programlängden minskas
med ca 50 %.
Tvättresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Aktivering av TimeSaver
Tryck på
. Motsvarande kontrollampa
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
alla bearbetningsrester som
fortfarande kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
SVENSKA
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
55
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A D
B
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
C
B
A
M AX
4
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
1
3 2
+
-
C
D
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A)
tills vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
56
www.aeg.com
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
D A B
30
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel i diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
20
Starta ett program
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
C
A
30
B
3. Tryck flera gånger på
tills
displayen visar det programnummer
du vill starta. Programnumret visas på
displayen i ca tre sekunder och sedan
visas programlängden.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan för att starta
programmet.
D
20
C
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in program.
1. Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (A).
2. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar tidsfördröjningen du
vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att
starta nedräkningen.
SVENSKA
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen.
Om luckan. efter ytterligare
3 minuter stängs, avslutas
pågående program.
57
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in RESET tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När programmet är klart visar displayen
0:00 och kontrollampan för färdigt
program lyser.
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''All i 1''). Följ
anvisningarna som står på
förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
58
www.aeg.com
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
• I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
I slutet av programmet kan
det finnas vatten kvar på
sidorna och luckan på
produkten.
SVENSKA
59
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
4. Diska filtren.
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
60
www.aeg.com
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
11.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar
under diskning. Innan du kontaktar
auktoriserad service, kontrollera om du
kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produk- • Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
ten.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
SVENSKA
61
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Displayen visar
.
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
Programmet varar för länge.
• Välj alternativet TimeSaver för att korta programtiden.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
62
www.aeg.com
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps
ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglansen till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
SVENSKA
63
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska du
använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen
rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
64
www.aeg.com
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
446 / 818 - 898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
9
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
65
66
www.aeg.com
SVENSKA
67
156913590-A-052017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising