Electrolux ESL84510LO User manual

Electrolux ESL84510LO User manual
ESL84510LO
PL
Zmywarka
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. OPIS PRODUKTU.............................................................................................. 6
4. PANEL STEROWANIA.......................................................................................7
5. PROGRAMY.......................................................................................................8
6. USTAWIENIA..................................................................................................... 9
7. OPCJE..............................................................................................................12
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................13
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 15
10. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 16
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 18
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 20
13. KARTA PRODUKTU.......................................................................................24
14. DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE................................................25
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
4
www.electrolux.com
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(MPa)
Maksymalna liczba kompletów wynosi 9 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi
zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je
poziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami
skierowanymi w dół.
Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami,
aby zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody
pod ciśnieniem ani pary wodnej.
Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory
wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
POLSKI
5
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu ,
które spełnia wymagania instalacyjne.
•
•
•
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie wyposażono we
wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli konieczna jest wymiana
bezpiecznika we wtyczce zasilającej,
należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA
(BS 1362).
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
należy upewnić się, że nie ma
widocznych wycieków wody.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
6
www.electrolux.com
•
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę
z gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.5 Serwis
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.4 Eksploatacja
•
•
•
•
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otworzonych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach mogą pozostać resztki
detergentu.
Po otworzeniu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
•
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
•
•
3. OPIS PRODUKTU
1
2
11
10
9
1 Górne ramię spryskujące:
2 Dolne ramię spryskujące
3 Filtry
8 7
6
5
4
3
4 Tabliczka znamionowa
5 Zbiornik soli
6 Otwór wentylacyjny
POLSKI
7 Dozownik płynu nabłyszczającego
8 Dozownik detergentu
9 Kosz na sztućce
3.1 Beam-on-Floor
Jeśli podczas fazy suszenia
włączona jest opcja AirDry,
obraz wyświetlany na
podłodze może nie być
widoczny w całości. Aby
upewnić się, że zakończył
się cykl, należy sprawdzić
wskazanie na panelu
sterowania.
Wyświetlacz Beam-on-Floor wyświetla
wiązkę światła na podłodze przed
drzwiami urządzenia.
•
•
•
7
10 Dolny kosz
11 Górny kosz
Gdy program zostanie uruchomiony,
włączy się czerwone światło, które
będzie widoczne aż do zakończenia
programu.
Po zakończeniu programu włączy się
zielone światło.
W razie wystąpienia usterki
urządzenia miga czerwone światło.
Wyświetlacz Beam-on-Floor
wyłącza się przy wyłączeniu
urządzenia.
4. PANEL STEROWANIA
1
1
2
3
4
5
Przycisk wł./wył.
Wyświetlacz
Przycisk Delay
Przycisk Program
Przycisk MyFavourite
2
3
4
6
7
8
9
5
6
7
8
9
Przycisk TimeManager
Przycisk XtraDry
Przycisk Reset
Wskaźniki
4.1 Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
8
www.electrolux.com
5. PROGRAMY
Numeracja programów w tabeli (P1, P2
itd.) odpowiada ich kolejności na panelu
sterowania.
Kolejność programów w tabeli może nie
odpowiadać ich kolejności na panelu
sterowania.
Program
Stopień zabru‐
dzenia
Rodzaj załadun‐
ku
P1
•
•
Średnie
•
Naczynia stoło‐ •
we i sztućce
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°C
Płukanie
Suszenie
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Dowolne
•
Naczynia stoło‐ •
we, sztućce,
garnki i patelnie •
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie od 45°C
do 70°C
Płukanie
Suszenie
•
XtraDry
•
Duże zabrudze‐
nie
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 70°C
Płukanie
Suszenie
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Świeże
•
Naczynia stoło‐
we i sztućce
•
Zmywanie 60°C lub
65°C
Płukanie
•
XtraDry
•
Dowolne
Zmywanie wstępne
1)
P2
2)
P3
•
P4
P5
3)
4)
Fazy programu
•
Opcje
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycz‐
nej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. Jest to program standar‐
dowy dla ośrodków przeprowadzających testy.
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w ko‐
szach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas
trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
4) W tym programie można szybko spłukać pozostałości potraw z naczyń, aby zapobiec po‐
wstawaniu nieprzyjemnych zapachów w urządzeniu. W tym programie nie należy stosować
detergentu.
POLSKI
5.1 Parametry eksploatacyjne
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
P1
9.9
0.777
245
P2
6 - 12
0.5 - 1.2
40 - 150
P3
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
P4
8
0.6 - 0.8
30
P5
4
0.1
14
Program 1)
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
5.2 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać potrzebne informacje
dotyczące przeprowadzania testów
wydajności (np. zgodnie z normą
EN60436), należy przesłać wiadomość
e-mail na adres:
W wiadomości należy podać numer
produktu (PNC), który znajduje się na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Więcej informacji na temat zmywarki
znajduje się w instrukcji obsługi
dołączonej do urządzenia.
[email protected]
6. USTAWIENIA
6.1 Tryb wyboru programów i
tryb użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
Ustawienia dostępne w trybie
użytkownika:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Włączenie lub wyłączenie sygnalizacji
konieczności uzupełnienia płynu
nabłyszczającego.
• Włączenie lub wyłączenie funkcji
AirDry.
Urządzenie zapisuje ustawienia, więc
nie ma potrzeby konfigurowania ich
przed każdym cyklem.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy na wyświetlaczu jest
widoczny numer programu P1.
Po włączeniu urządzenia jest ono
domyślnie w trybie wyboru programów.
W przeciwnym wypadku należy przejść
do trybu wyboru programów w
następujący sposób:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset,
aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
9
10
www.electrolux.com
negatywny wpływ na efekty zmywania
lub na pracę urządzenia.
Uruchamianie trybu
użytkownika
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
Aby uruchomić tryb użytkownika, należy
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
wskaźniki
,
będzie pusty.
, aż zaczną migać
,
i
, a wyświetlacz
6.2 Zmiękczanie wody
Zmiękczacz wody usuwa z wody
substancje mineralne, które mogą mieć
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia. W
lokalnym zakładzie wodociągowym
można uzyskać informację na temat
twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody,
aby zapewnić dobre efekty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Niezależnie od rodzaju stosowanego
detergentu należy ustawić prawidłowy
poziom twardości wody, aby wskaźnik
poziomu soli był włączony.
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczająco skuteczne,
aby zmiękczyć twardą wodę.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć
.
•
Wskaźniki
wyłączone.
,
i
są
•
Wskaźnik
nadal miga.
POLSKI
•
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie: np.
poziom 5.
6.3 Powiadomienie o
konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego
płukania.
Gdy komora na płyn nabłyszczający jest
pusta, włącza się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, informując o
konieczności uzupełnienia płynu. Jeśli
podczas stosowania wyłącznie tabletek
wieloskładnikowych efekty suszenia są
zadowalające, można wyłączyć
powiadomienie o konieczności
uzupełnienia płynu nabłyszczającego.
Jednak aby zapewnić najlepsze efekty
suszenia, należy zawsze używać płynu
nabłyszczającego.
Stosując standardowe tabletki
wieloskładnikowe bez środka
nabłyszczającego, należy włączyć
funkcję powiadomienia, aby wskaźnik
sygnalizujący konieczność uzupełnienia
płynu pozostał aktywny.
Wyłączanie sygnalizacji
konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć
.
•
Wskaźniki
wyłączone.
•
•
Wskaźnik
nadal miga.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
,
i
są
= sygnalizacja konieczności
uzupełnienia płynu
nabłyszczającego jest włączona
(ustawienie fabryczne).
=
2. Nacisnąć kilkakrotnie
, aby
zmienić ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył, aby
potwierdzić ustawienie.
11
2. Nacisnąć
, aby zmienić
ustawienie.
= sygnalizacja konieczności
uzupełnienia płynu nabłyszczającego jest
wyłączona.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.4 Sygnały dźwiękowe
Gdy urządzenie działa nieprawidłowo
emituje sygnały dźwiękowe. Tych
sygnałów dźwiękowych nie można
wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć
.
,
i
są
•
Wskaźniki
wyłączone.
•
•
Wskaźnik
nadal miga.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
–
= sygnał dźwiękowy
wyłączony.
–
= sygnał dźwiękowy
włączony.
2. Nacisnąć
, aby zmienić
ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.5 AirDry
Opcja AirDry zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zużyciu energii.
12
www.electrolux.com
UWAGA!
Jeśli do urządzenia mają
dostęp dzieci, zaleca się
wyłączenie funkcji AirDry,
ponieważ samoczynne
otworzenie się drzwi może
być dla nich niebezpieczne.
Wyłączanie opcji AirDry
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
Podczas fazy suszenia drzwi
otwierają się automatycznie i
pozostają otworzone.
UWAGA!
Nie należy zamykać drzwi
urządzenia w ciągu 2 minut
od ich automatycznego
otworzenia. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Funkcja AirDry włącza się automatycznie
we wszystkich programach z wyjątkiem
1. Nacisnąć
.
•
Wskaźniki
wyłączone.
,
i
•
•
Wskaźnik
nadal miga.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
AirDry włączona.
są
= funkcja
2. Nacisnąć
, aby zmienić
= funkcja AirDry
ustawienie:
wyłączona.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
(jeśli występuje).
Aby poprawić skuteczność suszenia,
należy skorzystać z opcji XtraDry lub
włączyć opcję AirDry.
7. OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed
uruchomieniem programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie
programu.
Nie wszystkie opcje są ze
sobą zgodne. Jeśli zostaną
wybrane niezgodne ze sobą
opcje, urządzenie
automatycznie wyłączy
jedną lub więcej opcji.
Pozostaną włączone tylko
wskaźniki aktywnych opcji.
Jeśli opcja nie jest dostępna
w danym programie, jej
wskaźnik nie włącza się lub
miga przez kilka sekund, a
następnie gaśnie.
Włączenie opcji może
wpłynąć na zużycie wody i
energii oraz na czas trwania
programu.
7.1 XtraDry
Włączenie tej opcji powoduje
zwiększenie skuteczności suszenia.
Włączenie opcji XtraDry może wpłynąć
na czas trwania niektórych programów,
zużycie wody oraz temperaturę
ostatniego płukania.
POLSKI
Opcja XtraDry jest włączona na stałe dla
wszystkich programów z wyjątkiem
Istnieje również możliwość ustawienia
wraz z programem odpowiednich opcji.
i nie ma potrzeby włączania jej
na początku każdego cyklu.
2. Nacisnąć i przytrzymać
, aż
zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
W innych programach opcja XtraDry jest
stale włączona i automatycznie
stosowana w kolejnych cyklach.
Konfigurację tę można w dowolnej chwili
zmienić.
Ustawianie programu
MyFavourite
Każde włączenie programu
powoduje
wyłączenie opcji XtraDry,
którą należy włączyć
ręcznie.
13
Nacisnąć
.
• Włączą się wskaźniki
odpowiadające programowi
MyFavourite i wybranym opcjom.
• Na wyświetlaczu będą
pokazywane numer oraz czas
trwania programu.
Włączenie XtraDry powoduje wyłączenie
TimeManager i na odwrót.
7.3 TimeManager
Włączanie opcji XtraDry
Ta opcja powoduje zwiększenie ciśnienia
oraz temperatury wody. Fazy zmywania
i suszenia zostają skrócone.
Nacisnąć
.
Włączy się odpowiedni wskaźnik.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
7.2 MyFavourite
Ta opcja umożliwia ustawienie i
zapisanie w pamięci najczęściej
używanego programu.
Istnieje możliwość zapisania w pamięci
tylko jednego programu. Wprowadzenie
nowego ustawienia powoduje
anulowanie poprzedniego.
Całkowity czas trwania programu skraca
się o około 50%.
Efekty zmywania są takie same jak dla
programu o standardowym czasie
trwania. Jedynie skuteczność suszenia
może być niższa.
Włączanie opcji TimeManager
Nacisnąć
. Włączy się odpowiedni
wskaźnik.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
Zapisywanie programu
MyFavourite
1. Ustawić wybrany program.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
www.electrolux.com
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Procedura jest powtarzana
okresowo.
8.1 Zbiornik soli
UWAGA!
Stosować wyłącznie grubą
sól przeznaczoną do
zmywarek. Sól
drobnoziarnista zwiększa
ryzyko korozji.
Sól aktywuje żywicę w zmiękczaczu
wody oraz zapewnia dobre efekty
zmywania podczas codziennej
eksploatacji.
UWAGA!
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Dlatego po napełnieniu
zbiornika soli należy
niezwłocznie uruchomić
program zmywania, aby
zapobiec korozji.
8.2 Napełnianie dozownika
płynu nabłyszczającego
A DB
M AX
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli 1 kg soli (do
pełna).
4. Ostrożnie potrząsnąć lejkiem,
trzymając go za uchwyt, aby opróżnić
go ze wszystkich granulek.
5. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
3 2
+
1
Napełnianie zbiornika soli
4
14
-
C
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Wlać płyn nabłyszczający do
dozownika (A), aż osiągnie poziom
napełnienia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu
nabłyszczającego można
wyregulować za pomocą
pokrętła (B) między pozycją
1 (najmniejsza ilość) a
pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
6. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
POLSKI
15
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
9.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
9.1 Stosowanie detergentu
Uruchamianie programu
A
Funkcja Auto Off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
B
C
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(A).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi
urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
3. Kilkakrotnie nacisnąć
, aż na
wyświetlaczu pojawi się numer
wybranego programu. Przez około 3
sekundy wyświetlany będzie numer
programu, a następnie czas trwania
programu.
• Aby wybrać program
MyFavourite, należy nacisnąć
Włączą się wskaźniki opcji
odpowiadających programowi
MyFavourite.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
•
.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie
, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
16
www.electrolux.com
Podczas odliczania można wydłużyć
czas rozpoczęcia programu, ale nie
można zmienić wybranego programu ani
opcji.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Może mieć to wpływ na
zużycie energii i czas trwania programu.
Po zamknięciu drzwi urządzenie
kontynuuje pracę od momentu jej
przerwania.
Po otworzeniu drzwi na
dłużej niż 30 sekund
podczas fazy suszenia
bieżący program zostanie
zakończony. Nie dotyczy to
otworzenia drzwi przez
funkcję AirDry.
Nie należy zamykać drzwi w
ciągu 2 minut od
automatycznego otworzenia
drzwi przez funkcję AirDry,
ponieważ urządzenie może
się uszkodzić.
Jeśli następnie użytkownik
zamknie drzwi w ciągu
kolejnych 3 minut, bieżący
program zakończy się.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset,
aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
Anulowanie programu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset,
aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawi się 0:00.
Wszystkie przyciski są nieaktywne z
wyjątkiem przycisku wł./wył.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub
poczekać, aż funkcja Auto Off
automatycznie wyłączy urządzenie.
W przypadku otwarcia drzwi przed
uruchomieniem funkcji Auto Off
urządzenie wyłącza się
automatycznie.
2. Zakręcić zawór wody.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Ogólne wskazówki
•
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli zapewnić optymalne
efekty zmywania i suszenia w codziennej
eksploatacji oraz przyczyni się do
ochrony środowiska.
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
POLSKI
•
•
•
Upewnić się, że przedmioty w
koszach nie stykają się ze sobą ani
się nie zasłaniają. Tylko wtedy woda
będzie mogła dotrzeć do wszystkich
naczyń.
Można osobno stosować detergent,
płyn nabłyszczający i sól do
zmywarek lub tabletki
wieloskładnikowe (np. typu „Wszystko
w jednym”). Postępować zgodnie ze
wskazówkami na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i stopnia
ich zabrudzenia.
zapewnia
największą efektywność zużycia wody
i energii.
10.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
•
•
•
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Aby zapewnić optymalne efekty
zmywania i suszenia, do twardej i
bardzo twardej wody zaleca się
stosowanie zwykłego detergentu do
zmywarek (proszku, żelu lub tabletek
bez dodatkowych składników), płynu
nabłyszczającego i soli.
Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z
umieszczonym w środku specjalnym
środkiem czyszczącym.
Tabletki z detergentem nie
rozpuszczają się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
10.3 Postępowanie po
zaprzestaniu korzystania
z tabletek wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
17
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
6. Włączyć funkcję powiadomienia o
konieczności uzupełnienia płynu
nabłyszczającego.
10.4 Ładowanie koszy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W urządzeniu należy zmywać
przedmioty, które są przystosowane
do zmywania w zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia
elementów wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów, które mogą pochłaniać
wodę (gąbki, ściereczki).
Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że naczynia i sztućce
nie przylegają do siebie. Wymieszać
łyżki z innymi sztućcami.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramię spryskujące
może swobodnie się obracać.
10.5 Przed rozpoczęciem
programu
Przed rozpoczęciem programu upewnić
się, że:
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące nie są zatkane;
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
program jest odpowiedni do danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłowej ilości detergentu.
10.6 Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu
na wewnętrznych
powierzchniach urządzenia
ciągle może pozostawać
woda.
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
11.1 Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
C
B
4. Umyć filtry.
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i go wyjąć.
POLSKI
19
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
11.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić
się, że jest prawidłowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w
ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć za pomocą
cienkiego, spiczastego przedmiotu.
11.3 Czyszczenie obudowy
•
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
11.4 Czyszczenie wnętrza
•
•
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
•
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
20
www.electrolux.com
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenia nie można uruchomić
lub przestaje ono działać podczas pracy,
należy najpierw sprawdzić, czy problem
można rozwiązać samodzielnie,
korzystając z informacji zawartych w
tabeli, lub skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo.
Wszystkie naprawy powinny
wykonywać odpowiednio
wykwalifikowane osoby.
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się. •
•
Program nie uruchamia
się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia
•
się wodą.
•
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
lub
.
•
•
•
Urządzenie nie wypompo‐ •
wuje wody.
•
Na wyświetlaczu widoczne •
jest wskazanie
.
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego wło‐
żono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków jest sprawny.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania
żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania tego pro‐
cesu wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu spustowym jest drożny.
Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jest
drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
POLSKI
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Włączyło się zabezpiecze‐ •
nie przed zalaniem.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
21
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzo‐
wanym centrum serwisowym.
.
Urządzenie wielokrotnie
przerywa i wznawia pracę.
•
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne
efekty zmywania i oszczędność energii.
Program trwa zbyt długo.
•
Wybrać opcję TimeManager, aby skrócić czas trwa‐
nia programu.
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia progra‐
mu, należy ją anulować lub zaczekać do końca odli‐
czania czasu.
•
Pozostały czas do zakoń‐ •
czenia programu pokazy‐
wany na wyświetlaczu wy‐
dłuża się i przeskakuje nie‐
mal do końca programu.
Nie świadczy to o usterce. Urządzenie działa prawid‐
łowo.
Należy za każdym razem
•
ustawić opcje dla wybrane‐
go programu.
Aby zapisać w pamięci ulubioną konfigurację, należy
użyć opcji MyFavourite.
Niewielki wyciek z drzwi
urządzenia.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo‐
wać lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względem
komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).
•
•
Występują problemy z za‐
mknięciem drzwi urządze‐
nia.
•
Grzechotanie/stukanie do‐
chodzące z wnętrza urzą‐
dzenia.
•
Urządzenie wyzwala auto‐
matyczny wyłącznik.
•
•
•
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo‐
wać lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach.
Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą załadun‐
ku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają się
swobodnie.
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczająca
do jednoczesnego zasilania wszystkich włączonych
urządzeń. Należy sprawdzić parametry zasilania w
gniazdku oraz wartość graniczną prądu automatycz‐
nego wyłącznika lub wyłączyć jedno z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządze‐
nia. Skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
22
www.electrolux.com
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty
zmywania.
•
•
•
Niezadowalające efekty su‐
szenia.
•
•
•
•
•
Białawe smugi lub niebie‐
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.
•
•
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wska‐
zówki i porady” oraz broszura dotycząca załadun‐
ku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej inten‐
sywny cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konser‐
wacja i czyszczenie”.
Naczynia pozostawały za długo w zamkniętym
urządzeniu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest
jego niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy po‐
ziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wyma‐
gać wytarcia ściereczką.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włą‐
czyć opcję XtraDry i ustawić AirDry.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczające‐
go, także w połączeniu z tabletkami wieloskładniko‐
wymi.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozo‐
wanie płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozo‐
wanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
POLSKI
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
23
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włą‐
czyć opcję XtraDry i ustawić AirDry.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza su‐
szenia odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych
tabletek. Należy wypróbować inną markę lub włą‐
czyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastoso‐
wać płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowy‐
mi tabletkami.
Wnętrze urządzenia jest
mokre.
•
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt
skraplania się na ściankach wilgoci obecnej w po‐
wietrzu.
Nadmiar piany podczas
zmywania.
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do
zmywarek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczają‐
cego. Skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
Po zakończeniu programu w •
dozowniku znajdują się po‐
zostałości detergentu.
•
•
Nieprzyjemny zapach w
urządzeniu.
•
Osad z kamienia na naczy‐ •
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
•
drzwi.
•
•
•
•
•
W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nie‐
rdzewnej. Należy unikać umieszczania blisko sie‐
bie sztućców ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozow‐
niku i woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Nale‐
ży sprawdzić, czy ramię spryskujące może się ob‐
racać i jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemoż‐
liwiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu
soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki,
należy używać soli i ustawić poziom regeneracji
zmiękczacza wody. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy
oczyścić urządzenie odpowiednimi środkami czy‐
szczącymi.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
24
www.electrolux.com
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Matowe, odbarwione lub wy‐ •
szczerbione naczynia.
•
•
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko
przedmioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy.
Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą zała‐
dunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym
koszu.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
13. KARTA PRODUKTU
Znak towarowy
Electrolux
Model
ESL84510LO
Pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kom‐
pletów naczyń
9
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii w kWh rocznie na podstawie 280 standardowych 222
cykli zmywania przy użyciu zimnej wody oraz trybów niskiego zu‐
życia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak
użytkowane jest urządzenie.
Zużycie energii w standardowym cyklu zmywania (kWh)
0.777
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W)
0.50
Zużycie energii w trybie czuwania (W)
5.0
Zużycie wody litrów rocznie na podstawie 280 standardowych
cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od tego, jak
użytkowane jest urządzenie
2775
Klasa efektywności suszenia w skali od G (najmniejsza efektyw‐
ność) do A (największa efektywność)
A
„Program standardowy” oznacza standardowy cykl zmywania, do
którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie oraz w kar‐
cie. Program ten jest odpowiedni do zmywania normalnie zabru‐
dzonych zastaw stołowych oraz jest najbardziej efektywnym pro‐
gramem pod względem łącznego zużycia energii i wody. Jest on
oznaczony jako program „ECO”.
Czas programu dla standardowego cyklu zmywania, wyrażony w 245
minutach
POLSKI
Czas trwania trybu czuwania wyrażony w minutach
5
Poziom mocy akustycznej w dB(A) re 1pW
47
Przeznaczony do zabudowy T/N
Tak
25
14. DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głębo‐
kość (mm)
446 / 818 - 898 / 550
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej 1)
Napięcie (V)
220 - 240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks.
bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecz‐
nych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
26
www.electrolux.com
POLSKI
27
156917991-A-412018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement