Progress | PV3571 | User manual | Progress PV3571 Brugermanual

Progress PV3571 Brugermanual
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
Benutzerinformation
Opvaskemaskine
Afwasautomaat
Geschirrspüler
PV3571
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse af apparatet
Kontrolpanel
Programmer
Indstillinger
Tilvalg
2
3
5
5
6
7
10
Før første anvendelse
Daglig brug
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Teknisk information
10
11
13
15
16
20
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens
lågen er åben.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer.
Progress 3
af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Overhold det maksimale antal af 13 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
Anbring bestikket i bestikkurven, så de skarpe ender
vender nedad, eller læg dem i bestikskuffen i en vandret
position, så de skarpe ender vender nedad.
Lad ikke apparatet stå uden opsyn med åben luge, da
nogen ved et uheld kan træde på den.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden
nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at rengøre
apparatet.
Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må de
ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af
de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke
genbruges.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
4 Progress
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver behov
for at udskifte netledningen, skal det
udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
• Kun Storbritannien og Irland. Dette
apparat er forsynet med et 13 A-netstik.
Hvis sikringen i netstikket skal
udskiftes, skal du bruge en sikring på
13 A ASTA (BS 1362).
Tilslutning, vand
• Beskadig ikke vandslangerne.
• Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
• Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første brug
af apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt elkabel.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
Brug
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
luge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets
emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være nogle rester tilbage på
tallerknerne.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få apparatet repareret. Vi
anbefaler kun at anvende originale
reservedele.
• Når du kontakter det autoriserede
servicecenter, skal du sørge for at have
følgende oplysninger klar, som står på
typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
ADVARSEL! Højspænding.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
3
KONTROLPANEL
1
1 Til-/fra-knap
2 Programknapper
3 Delay-knap
2
4 Lamper
3
4
6 Progress
Lamper
Lampe
Beskrivelse
Slut-lampe.
XtraDry-kontrollampe.
Kontrollampe for salt. Er altid slukket, når programmet er i gang.
Kontrollampe for skyllemiddel. Er altid slukket, når programmet er i gang.
PROGRAMMER
Program
1)
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
•
Normalt snav‐
set
Service og be‐
stik
•
•
•
•
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylning
Affugtning
•
XtraDry
•
•
Meget snavset
Service, bestik,
kogegrej
•
•
•
•
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylning
Affugtning
•
XtraDry
•
Normalt snav‐
set
Service og be‐
stik
•
•
•
•
Forskyl
Opvask 65 °C
Skylning
Affugtning
•
XtraDry
•
•
Frisk snavset
Service og be‐
stik
•
•
XtraDry
•
Opvask 60 °C eller 65
°C
Skylning
•
Normalt eller let
snavset
Finere porce‐
læn og glas
•
•
•
Opvask 45 °C
Skylning
Affugtning
•
XtraDry
•
•
2)
•
1) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt
snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
2) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.
Forbrugsværdier
Program1)
Vand
(l)
Energi
(kWh)
Varighed
(min)
9.9
0.920
237
Progress 7
Program1)
Vand
(l)
Energi
(kWh)
Varighed
(min)
13-15
1.4 - 1.6
140 - 160
15-17
1.4 - 1.6
119 - 140
9
0.8
30
13 - 14
0.9 - 1.1
70 - 85
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og opvaskens
størrelse.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
info.test@dishwasher-production.com
INDSTILLINGER
Tilstand for programvalg og
brugertilstand
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
Tilgængelige indstillinger i
brugertilstanden:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
• Aktivering eller deaktivering af
lydsignalet for programslut.
• Aktivering eller deaktivering af
meddelelse om tom beholder til
afspændingsmiddel.
• Aktivering eller deaktivering af
AutoOpen.
Da apparatet lagrer de gemte
indstillinger, er det ikke nødvendigt at
konfigurere det inden hver cyklus.
Sådan indstiller du tilstanden
for programvalg
Apparatet er i tilstanden for programvalg,
når kun programlampen
er tændt.
Efter aktivering er apparatet som standard
i programvalgtilstand. Hvis ikke, kan du
indstille programvalgtilstanden på
følgende måde:
Tryk, og hold samtidigt på
og
, indtil
apparatet er i tilstanden for programvalg.
Sådan åbnes brugertilstand
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
For at åbne brugertilstanden skal du
og
nede samtidigt i
trykke og holde
mindst 3 sekunder.
Kontrollamperne:
, ,
og
begynder at blinke.
Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra
vandforsyningen, som ellers kan have en
skadelig virkning på opvaskeresultaterne
og på apparatet.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
8 Progress
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning
om vandets hårdhedsgrad fås hos det
lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge
det rette niveau for blødgøringsanlægget
for at sikre gode vaskeresultater.
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Blødgøringsan‐
læggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Uanset om du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs (med
eller uden salt), bør du indstille den
rette vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
Multitabs med salt er ikke
tilstrækkeligt effektive til at
blødgøre hårdt vand.
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
Se efter, at apparatet står i brugertilstand.
1. Tryk på
.
Kontrollamperne for ,
og
er
slukket. Lampen
blinker stadigvæk.
Kontrollampen
begynder at blinke.
Antallet af blink angiver den aktuelle
indstilling af blødgøringsanlægget (f.eks. 5
blink + pause + 5 blink... = niveau 5).
2. Tryk på
for at ændre indstilling.
For hvert tryk på knappen
går
niveauet ét trin op. Efter at have nået
niveau 10 starter tællingen fra niveau
1.
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte og
gemme indstillingen.
Meddelelse om manglende
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel hjælper med at tørre
tallerkener og fade, uden at de får pletter
og striber.
Der frigøres automatisk
afspændingsmiddel under den varme
skyllefase.
Når afspændingsmiddelbeholderen er
tom, tændes indikatoren for
afspændingsmiddel for at meddele, at der
skal påfyldes afspændingsmiddel. Hvis
tørreresultaterne er tilfredsstillende med
Progress 9
kun brug af multitabs, er det muligt at
deaktivere notifikationen for påfyldning af
afspændingsmiddel. Brug dog altid
afspændingsmiddel for at opnå den
bedste tørring.
Hvis du bruger standardopvaskemiddel
eller multitabs uden afspændingsmiddel,
skal du aktivere meddelelsen for at holde
indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel aktiv.
Lampen
viser den aktuelle indstilling.
Hvis tændt = Lydsignalet er aktivt. Hvis
slukket = Lydsignalet er deaktiveret.
2. Tryk på
for at ændre indstilling.
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte og
gemme indstillingen.
AutoOpen
AutoOpen forbedrer tørreresultaterne med
mindre energiforbrug.
Sådan deaktiveres meddelelsen
om manglende
afspændingsmiddel
Se efter, at apparatet står i brugertilstand.
1. Tryk på .
,
og
Kontrollamperne:
slukkes. Lampen
blinker stadigvæk.
Lampen
viser den aktuelle indstilling.
Hvis tændt = meddelelse om tom beholder
til afspændingsmiddel er tændt, hvis
slukket = meddelelse om tom beholder til
afspændingsmiddel er slukket.
for at ændre indstilling.
2. Tryk på
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte og
gemme indstillingen.
Akustiske signaler
Der udsendes lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet. Lydsignalerne kan ikke
slås fra.
Der lyder også et lydsignal, når
programmet er slut. Dette lydsignal er
deaktiveret som standard, men det kan
aktiveres.
Hvordan du aktiverer
lydsignalet i slutningen af et
program
Se efter, at apparatet står i brugertilstand.
1. Tryk på
.
Kontrollamperne:
slukket. Lampen
,
og
er
blinker stadigvæk.
Under tørrefasen åbnes lågen
automatisk og står på klem.
FORSIGTIG! Forsøg ikke at
lukke apparatets låge inden for
2 minutter efter automatisk
åbning. Det kan skade
apparatet.
AutoOpen aktiveres automatisk med alle
programmer undtagen .
Der henvises til funktionen XtraDry eller at
aktivere AutoOpen for at forbedre
tørreevnen.
FORSIGTIG! Hvis børn har
adgang til apparatet, anbefales
det at deaktivere AutoOpen, da
det kan udgøre en fare at åbne
lågen.
Sådan deaktiveres AutoOpen
Se efter, at apparatet står i brugertilstand.
1. Tryk på
.
10 Progress
Kontrollamperne:
, ,
er
slukket. Lampen
blinker stadigvæk.
Lampen
viser den aktuelle indstilling.
Hvis tændt = AutoOpen er tændt, hvis
slukket = AutoOpen er slukket.
2. Tryk på
for at ændre indstilling.
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte og
gemme indstillingen.
TILVALG
De ønskede tilvalg skal slås til
hver gang, inden du starter et
program.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er i
gang.
Ikke alle tilvalg er kompatible
med hinanden. Hvis du vælger
tilvalg, som ikke er kompatible,
deaktiverer apparatet
automatisk et eller flere af dem.
Det er kun lamperne for de
tilvalg, der stadigvæk er aktive,
som forbliver tændt.
XtraDry
Aktiver dette tilvalg for at forstærke
tørringen. Når XtraDry er slået til, kan
varigheden af visse programmer,
vandforbruget og den sidste
skylletemperatur påvirkes.
XtraDry er en permanent funktion til alle
andre programmer end
og er ikke
nødvendig at vælge ved hvert program.
I de andre programmer er indstillingen af
XtraDry permanent og anvendes
automatisk i de næste programmer.
Konfigurationen kan ændres når som
helst.
Hver gang
aktiveres,
slukkes XtraDry og er ikke
nødvendig at vælge manuelt.
Sådan aktiveres XtraDry
Tryk på
og samtidigt, indtil
kontrollampen
tændes.
Hvis funktionen ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt nogle
få sekunder og slukkes derefter.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn for vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt. rester
fra fabrikationen, der stadigvæk kan
befinde sig i apparatet. Brug ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
Efter du har startet et program, kan det
tage op til 5 minutter, før apparatet har
opladet resinen i blødgøringsanlægget.
Det ser ud til, at maskinen ikke virker.
Opvaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages periodisk.
Saltbeholderen
FORSIGTIG! Brug groft salt,
der kun er beregnet til
opvaskemaskiner. Fint salt
øger risikoen for korrosion.
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i daglig brug.
Progress 11
Sådan fyldes saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen med 1 kg salt
(indtil den er fuld).
Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
A D
B
C
B
A
M AX
4
3 2
+
1
4. Ryst forsigtigt tragten i dens håndtag
for at få de sidste korn indeni.
5. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
-
C
D
6. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
FORSIGTIG! Der kan løbe
vand og salt ud af
saltbeholderen, når du fylder
den. Start øjeblikkeligt et
program, efter du har fyldt
saltbeholderen, for at forhindre
korrosion.
FORSIGTIG! Brug kun
afspændingsmiddel beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Hæld afspændingsmidlet i beholderen
(A), indtil væsken når niveauet 'max'
for påfyldning.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes
for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen
for mængden (B) mellem
position 1 (laveste mængde) og
position 4 eller 6 (største
mængde).
DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
12 Progress
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
• Påfyld saltbeholderen, hvis lampen
for salt er tændt.
• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen
for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
Indstilling og start af et program
Brug af opvaskemiddel
Starte et program
30
20
C
30
B
Denne funktion mindsker energiforbruget
ved automatisk at slukke for apparatet,
når det ikke er i drift.
Funktion går i gang:
• 5 minutter efter programmets
afslutning.
• Efter 5 minutter, hvis programmet ikke
er gået i gang.
1. Hold apparatets låge på klem.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at
aktivere apparatet. Se efter, at
apparatet står i tilstanden for
programvalg.
3. Tryk på knappen for det program, du
ønsker at starte.
Den tilsvarende programlampe tændes.
4. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
D A B
A
AUTO OFF-funktionen
Start af et program med senere
start
D
20
C
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (A).
3. Hvis programmet har et trin med
forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel i rummet (D).
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
1. Indstil et program.
2. Tryk, om nødvendigt flere gange på
, indtil lampen for det antal timer, du
ønsker at indstille, tændes (3t eller 6t).
Lampen for udskudt start begynder at
lyse.
3. Luk apparatets låge for at starte
nedtællingen.
Mens en nedtælling er i gang, kan den
udskudte tid øges, men programvalget
kan ikke ændres.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens
maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er i
gang, stopper apparatet. Det kan påvirke
energiforbruget og programmets varighed.
Progress 13
Når lågen lukkes igen, fortsætter
maskinen fra det sted, hvor den blev
afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere end
30 sekunder under tørrefasen,
afsluttes det igangværende
program. Dette sker ikke, hvis
programmet
kører med
tilvalget AutoOpen.
Annullering af den senere start,
mens nedtællingen er i gang
Når du annullerer udskudt start, skal du
indstille programmet og tilvalgene igen.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
Program slut
Når programmet er slut, tændes lampen
. Hvis du ikke slukker apparatet inden
for 5 minutter, slukkes alle kontrollamper
for at reducere energiforbruget.
1. Tryk på tænd/sluk-knappen, eller vent
på, at AUTO OFF-funktionen slukker
apparatet automatisk, når du vil slukke
for apparatet.
2. Luk for vandhanen.
Tryk på
og
og hold dem nede
samtidigt, indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.
Annullering af program
Tryk, og hold samtidigt på
og
, indtil
apparatet er i tilstanden for programvalg.
RÅD OG TIPS
Generel
Følgende tips vil sikre optimale
rengørings- og tørreresultater i den
daglige brug samt hjælpe med at beskytte
miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis
tilgængeligt) eller vælge et program
med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås fuldstændigt
og vaskes af det vand, der kommer ud
af spulearmdyserne. Sørg for, at
genstandene ikke rører eller dækker
hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3-
i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg vejledningen
på pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og energiforbrug
til service og bestik med normalt snavs.
Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
• I områder med hårdt og meget hårdt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspændingsmiddel og salt separat for
at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
14 Progress
• Kør apparatet mindst én gang om
måneden med brug af det
rengøringsmiddel, der er beregnet
specifikt til dette formål.
• Opvasketabletter opløses ikke helt ved
korte programmer. Det anbefales, at du
benytter opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
Gør følgende, hvis du ønsker at
holde op med at bruge
multitabletter
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
6. Aktivér meddelelse om tom beholder til
afspændingsmiddel.
Fyldning af kurvene
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på
disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.
ikke står tæt op ad hinanden. Bland
skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmen kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
Før programmet startes
Kontroller, at:
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er filtersalt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Ved programslut kan der
stadigvæk være vand tilbage
på siderne af apparatet og på
lågen.
Progress 15
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Sluk for
apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden
vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme forringer
vaskeresultaterne. Kontrollér
dem jævnligt og rengør dem,
om nødvendigt.
3. Tag det flade filter (A) ud.
4. Skyl filtrene.
Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.
C
B
A
5. Sørg for, at der ikke er madrester eller
snavs i eller omkring bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under de
2 skinner.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
16 Progress
• Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
Indvendig rengøring
FORSIGTIG! Hvis filtrene
sidder forkert, kan det give
dårlige opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene. Hvis hullerne i
spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd,
spids genstand.
• Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder dørens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan disse
efterlade ophobninger af fedt og kalk i
apparatet. For at forhindre dette
anbefaler vi, at du kører programmer af
lang varighed mindst 2 gange om
måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskine, en gang om
måneden. Følg anvisningerne på
produktets emballage omhyggeligt.
Udvendig rengøring
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
FEJLFINDING
Inden du kontakter et autoriseret
servicecenter, bør du kontrollere, om du
kan løse problemet selv ved hjælp af
informationen i tabellen, hvis apparatet
ikke starter, eller hvis det stopper under
drift.
ADVARSEL! Reparationer, der
ikke udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
Ved visse problemer blinker slutlampen
med mellemrum og angiver hermed en
funktionsfejl.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
Progress 17
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for apparatet.
•
•
Programmet starter ikke.
•
•
•
Apparatet fyldes ikke med vand.
• Slutlampen blinker 1 gang med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 1 gang
med mellemrum.
•
•
•
•
•
Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontak‐
ten.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i
sikringsdåsen.
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du an‐
nullere indstillingen eller vente på, at nedtællin‐
gen er færdig.
Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget
klar til drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kon‐
takt dit lokale vandværk for at få disse oplysnin‐
ger.
Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstop‐
pet.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket el‐
ler bøjet.
Apparatet tømmer ikke vandet ud.
• Slutlampen blinker 2 gange med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 2 gange
med mellemrum.
•
•
Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket el‐
ler bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
• Slutlampen blinker 3 gange med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 3 gange
med mellemrum.
•
Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret
servicecenter.
Apparatet stopper og starter flere gan‐
ge under drift.
•
Det er normalt. Det giver optimale rengøringsre‐
sultater og energibesparelser.
Programmet varer for længe.
•
Hvis funktionen for udskudt start er indstillet,
kan du annullere indstillingen for udskydelse el‐
ler vente på, at nedtællingen er færdig.
Lille lækage fra apparatets låge.
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de ju‐
sterbare ben (hvis relevant).
Apparatets låge står ikke centralt på karret. Ind‐
stil det bageste ben (hvis relevant).
•
Apparatets låge er svær at lukke.
•
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de ju‐
sterbare ben (hvis relevant).
Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
18 Progress
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Raslende/bankende lyde indvendigt fra
apparatet.
•
Apparatet udløser afbryderen.
•
•
•
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige årsager.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt et
Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se
brochuren til fyldning af kurve.
Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle
anvendte apparater samtidigt. Kontrollér kon‐
taktstrømstyrken og målerens kapacitet eller
sluk for et af de anvendte apparater.
Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autori‐
seret servicecenter.
autoriseret servicecenter, hvis problemet
opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problem
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
•
•
•
Dårlig tørring.
•
•
•
•
•
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
•
Der er pletter og tørre vand‐
dråber på glas og tallerkener.
•
•
•
Se "Daglig brug", "Råd og tips" og brochuren til fyld‐
ning af kurv.
Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedligeholdel‐
se og rengøring"..
Bordservice har været efterladt for længe i et lukket ap‐
parat.
Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet
doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til af‐
spændingsmiddel til et højere niveau.
Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande med
et viskestykke.
Aktivér tilvalget XtraDry og indstil AutoOpen for at opnå
den bedste tørring.
Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabletter.
Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændings‐
middelniveauet til et lavere niveau.
Der er for meget opvaskemiddel.
Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmid‐
delniveauet til et højere niveau.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Progress 19
Problem
Mulig årsag og løsning
Tallerkenerne er våde.
•
•
•
•
•
Aktivér tilvalget XtraDry og indstil AutoOpen for at opnå
den bedste tørring.
Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase
med lav temperatur.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et
andet mærke eller aktiver beholderen til afspændings‐
midlet og brug afspændingsmidlet sammen med multita‐
bletterne.
Apparatets inderside er våd.
•
Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten
i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under op‐
vask.
•
•
Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
•
Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Blødgøringsanlægget".
Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen. Und‐
gå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i nærhe‐
den af hinanden.
•
Der er rester af opvaskemid‐
del i beholderen i slutningen af
programmet.
•
•
•
Opvasketabsen sad fast i beholderen og blev derfor ikke
vasket helt væk af vand.
Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholde‐
ren. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstop‐
pet.
Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget
på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
•
Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice,
på karret og på lågens indersi‐
de.
•
•
•
•
Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen.
Hætten til saltbeholderen er løs.
Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsanlægget".
Selv hvis du bruger multitabs, bør du bruge salt og ind‐
stille regeneration af blødgøringsanlægget. Se "Blødgø‐
ringsanlægget".
Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengøre ap‐
paratet med rengøringsmidler, der er beregnet specifikt
til dette formål.
Prøv et andet opvaskemiddel.
Kontakt producenten af opvaskemidlet.
•
•
•
Mat, affarvet eller krakeleret
bordservice.
•
•
•
Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i op‐
vaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning af
kurve.
Læg de sarte ting i øverste kurv.
20 Progress
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige årsager.
TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vandforsyningens tryk
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt
maks. 60 °C
vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
13
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
5.0
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.50
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning til varmt
vand for at spare på energien.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
Progress 21
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Programma’s
Instellingen
Opties
21
22
24
25
25
27
30
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische informatie
30
32
33
35
36
40
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als de deur open is.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen; personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
22 Progress
door gasten in hotels, motels, bed & breakfast en
andere woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Leg het bestek in de besteklade met de scherpe randen
naar beneden of leg ze horizontaal in de besteklade met
de scherpe randen naar beneden.
Laat om ongelukken te voorkomen het apparaat niet
onbeheerd achter met open deur.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het
apparaat te reinigen.
Als het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen in de
basis, mogen deze niet worden afgedekt met bijv. een
vloerkleed.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder
de 0°C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
Progress 23
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
• Alleen het Verenigd Koninkrijk en
Ierland. Het apparaat is voorzien van
een 13 ampère stekker. Als de
zekering van de stekker vervangen
moet worden, moet een ASTA (BS
1362)-zekering van 13-ampère worden
gebruikt.
Aansluiting aan de waterleiding
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er
reparaties hebben plaatsgevonden of
er nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat de
nieuwe buizen worden aangesloten,
het water laten stromen tot het schoon
en helder is.
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het
eerste gebruik van het apparaat.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, sluit dan onmiddellijk de waterkraan
en haal de stekker uit het stopcontact.
Neem contact op met de serviceafdeling om de watertoevoerslang te
vervangen.
Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het wasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is voltooid.
Er kan wat wasmiddel op de vaat
achterblijven.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl
er een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
Servicedienst
• Contact opnemen met de
klantenservice voor reparatie van het
apparaat. Wij raden uitsluitend het
gebruik van originele onderdelen aan.
• Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende
informatie heeft van het typeplaatje.
Model:
24 Progress
PNC:
Serienummer:
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
3
Progress 25
BEDIENINGSPANEEL
2
1
1 Aan/uit-toets
2 Programmakeuzetoetsen
3 Delay-toets
3
4
4 Indicatielampjes
Indicatielampjes
Aanduiding
Beschrijving
Einde-indicatielampje.
XtraDry-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werk‐
ing is.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma
in werking is.
PROGRAMMA’S
Programma
1)
Mate van vervui‐
ling
Type belading
Programmafasen
Opties
•
Normaal be‐
vuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
Sterk bevuild
Serviesgoed,
bestek en pan‐
nen
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
•
•
•
26 Progress
Programma
Mate van vervui‐
ling
Type belading
Programmafasen
Opties
•
Normaal be‐
vuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
•
•
Voorspoelen
Wassen 65 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
•
•
Pas bevuild
Serviesgoed en
bestek
•
•
XtraDry
•
Wassen 60 °C of 65
°C
Spoelingen
•
Normaal of licht
bevuild
Teer servies‐
goed en glas‐
werk
•
•
•
Wassen 45 °C
Spoelingen
Drogen
•
XtraDry
•
2)
•
1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en be‐
stek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).
2) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort
tijdsbestek.
Verbruiksgegevens
Programma 1)
Water
(l)
Energie
(kWh)
Programmaduur
(min.)
9.9
0.920
237
13-15
1.4 - 1.6
140 - 160
15-17
1.4 - 1.6
119 - 140
9
0.8
30
13 - 14
0.9 - 1.1
70 - 85
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over
testprestaties een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u
op het typeplaatje vindt.
Progress 27
INSTELLINGEN
Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
Gebruikersmodus ingaan
Instellingen die in de gebruikersmodus
beschikbaar zijn:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van het
geluidsignaal voor het programmaeinde.
• De activering of deactivering van de
aanduiding leeg glansmiddelreservoir.
• De activering of deactivering van
AutoOpen.
Omdat het apparaat de instellingen
opslaat, hoeft u deze niet bij aanvang
van iedere cyclus te configureren.
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
Druk om de gebruikersmodus in te gaan
tegelijkertijd op
en
en houd dit
minstens 3 seconden vast.
De lampjes:
gaan
, ,
en
knipperen.
De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen
van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
De programmakeuzemodus
instellen
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als alleen het
indicatielampje van het apparaat
aan is.
Na de activering bevindt het apparaat zich
standaard in de programmakeuzemodus.
Als dit niet zo is, stelt u de
programmakeuzemodus als volgt in:
De waterontharder moet worden afgesteld
op de hardheid van het water in uw
woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats. Het is belangrijk om het
correcte niveau voor de waterontharder in
te stellen voor goede wasresultaten.
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse gra‐
den (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthard‐
ingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
28 Progress
Duitse graden
(°dH)
Franse gra‐
den (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthard‐
ingsniveau
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Indien u gebruik maakt van standaard
vaatwasmiddel of multitabletten (met of
zonder zout), stel dan het
waterhardheidniveau juist in om de
aanduiding voor het bijvullen van zout
actief te laten.
Multitabletten die zout bevatten
zijn niet effectief genoeg als
waterontharder.
Waterontharder instellen
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
.
1. Druk op
De indicatielampjes ,
en
zijn
uit. Het indicatielampje
blijft
knipperen.
De aanduiding
begint te knipperen.
Het aantal knipperingen geeft de huidige
wateronthardinstelling aan (bijv. 5
knipperingen + pauze + 5 knipperingen...
= niveau 5).
2. Druk op
om de instelling te
wijzigen. Telkens als u op de
knop drukt, gaat het niveaunummer
met één omhoog. Als niveau 10 wordt
bereikt, begint het tellen weer vanaf
niveau 1.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen en op te slaan.
De aanduiding van leeg
glansmiddelreservoir
Met glansmiddel wordt het serviesgoed
zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddel wordt automatisch
vrijgegeven tijdens de warme spoelfase.
Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat
de glansmiddelindicator branden om aan
te geven dat u glansmiddel moet bijvullen.
Als u tevreden bent met de
droogresultaten bij het gebruik van alleen
multitabletten, kunt u de aanduiding voor
het bijvullen van glansmiddel deactiveren.
Voor de beste droogprestaties dient u
echter altijd glansmiddel te gebruiken.
Schakel de aanduiding in om de
glansmiddelindicator actief te houden als
u standaard wasmiddel of multitabletten
zonder glansmiddel gebruikt.
Het uitschakelen van de
melding van een leeg
glansmiddeldoseerbakje
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op .
De lampjes:
,
, en
zijn uit.
Het indicatielampje
blijft knipperen.
geeft de huidige
Het indicatielampje
instelling aan. Als het aan is = melding
glansmiddel leeg staat ingeschakeld; als
het uit is = melding glansmiddel leeg staat
uitgeschakeld.
Progress 29
2. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen en op te slaan.
Geluidssignalen
Er klinken geluidssignalen als het
apparaat een storing heeft. Het is niet
mogelijk deze geluidssignalen uit te
schakelen.
Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit
geluidssignaal is standaard uitgeschakeld,
maar kan worden geactiveerd.
Het geluidssignaal voor het
einde van het programma
inschakelen
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk op
.
De lampjes:
,
en
zijn uit. Het
blijft knipperen.
indicatielampje
Het indicatielampje
geeft de huidige
instelling aan. Als het aan is = het
geluidssignaal is actief. Als het uit is = het
geluidssignaal is uitgeschakeld.
om de instelling te
2. Druk op
wijzigen.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen en op te slaan.
Tijdens de droogfase opent de
deur automatisch en blijft op
een kier staan.
LET OP! Probeer de deur van
het apparaat niet binnen 2
minuten na automatisch
openen te sluiten. Dit kan het
apparaat beschadigen.
AutoOpen wordt bij alle programmas
behalve
automatisch geactiveerd.
Gebruik om de droogresultaten te
verbeteren de optie XtraDry of activeer
AutoOpen.
LET OP! Als het apparaat
binnen het bereik van kinderen
staat, wordt het aanbevolen
AutoOpen te deactiveren
omdat het openen van de deur
gevaarlijk kan zijn.
AutoOpen
Het deactiveren van AutoOpen
AutoOpen biedt goede droogresultaten
met minder energieverbruik.
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
.
1. Druk op
, ,
zijn uit. Het
De lampjes:
indicatielampje
blijft knipperen.
geeft de huidige
Het indicatielampje
instelling aan. Als het aan is = AutoOpen
is aan; als het uit is = AutoOpen is uit.
2. Druk op
om de instelling te
wijzigen.
30 Progress
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen en op te slaan.
OPTIES
De gewenste opties moeten
elke keer dat u een programma
start worden geactiveerd.
De opties kunnen niet worden
in- of uitgeschakeld als een
programma in werking is.
Niet alle opties kunnen met
elkaar worden gecombineerd.
Als u opties hebt geselecteerd
die niet met elkaar te
combineren zijn, dan schakelt
het apparaat automatisch één
of meerdere opties uit. Alleen
de indicatielampjes van de
actieve opties zijn aan.
XtraDry
Activeer deze optie om de droogprestatie
te versterken. Als XtraDry aanstaat,
kunnen de duur van sommige
programma's, het waterverbruik en de
temperatuur van de laatste spoeling
worden beïnvloed.
De optie XtraDry is een permanente optie
voor alle programma's anders dan
en hoeven niet iedere cyclus te worden
gekozen.
In de andere programma´s is de instelling
van XtraDry permanent en wordt in de
volgende cycli automatische gebruikt.
Deze configuratie kan met de tijd worden
gewijzigd.
Elke keer dat
wordt
geactiveerd, gaat XtraDry uit
en moet weer handmatig
worden gekozen.
Het activeren van XtraDry
Houd
en gelijktijdig ingedrukt tot het
indicatielampje
gaat branden.
Als de optie niet van toepassing is op het
programma, dan gaat het bijbehorende
indicatielampje niet branden of het
knippert even en gaat dan uit.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde stand
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Indien niet, stel dan de stand van de
waterontharder juist in.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven. Gebruik
geen afwasmiddel en belaad de
manden niet.
Na het starten van een programma, doet
het apparaat er ongeveer 5 minuten over
om de hars in de waterontharder te
herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet
werkt. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure wordt
regelmatig herhaald.
Het zoutreservoir
LET OP! Gebruik uitsluitend
grof zout dat voor vaatwassers
is gemaakt. Fijn zout verhoogt
het risico op corrosie.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor goede
wasresultaten voor dagelijks gebruik.
Progress 31
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met 1 kg zout
(totdat het vol is).
Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
A D
B
C
B
A
M AX
4
3 2
+
1
4. Schud de trechter voorzichtig bij het
handvat om de laatste korrels erin te
krijgen.
5. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
-
C
D
LET OP! Gebruik alleen
glansspoelmiddel voor
afwasautomaten.
6. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
LET OP! Water en zout kunnen
uit het zoutreservoir stromen
als u het bijvult. Start na het
bijvullen van het zoutreservoir
onmiddellijk een programma
om corrosie te voorkomen.
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om de
deksel te openen (C).
2. Giet het glansmiddel in het
doseervakje (A) tot de vloeistof het
niveau 'max' heeft bereikt.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij
te geven hoeveelheid (B)
instellen tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en stand
4 of 6 (hoogste hoeveelheid).
32 Progress
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren.
Zorg dat het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
Vaatwasmiddel gebruiken
D A B
30
De AUTO OFF-functie
Deze functie verlaagt het energieverbruik
door het apparaat automatisch uit te
schakelen als het niet werkt.
De functie gaat werken:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
3. Druk op de toets van het programma
dat u wilt starten.
Het bijbehorende programmaindicatielampje gaat branden.
4. Sluit de deur van de afwasmachine om
het programma te starten.
C
B
Een programma instellen en
starten
Een programma starten
30
20
A
kleine dosis afwasmiddel in
doseerbakje (D).
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
D
20
Een programma starten met een
uitgestelde start
C
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om de
deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in
het doseerbakje (A).
3. Als het programma over een
voorspoelfase beschikt, plaats dan een
1. Stel een programma in.
2. Druk herhaaldelijk op
tot het
indicatielampje horend bij het
gewenste aantal uren gaat branden (3
of 6 u).
Het controlelampje startuitstel gaat
branden.
3. Sluit de deur van het apparaat om het
aftellen te starten.
Progress 33
Als het aftellen loopt kan de uitsteltijd
worden vergroot maar het programma
kan niet worden gewijzigd.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
De deur openen als het apparaat
in werking is
Als u de deur opent terwijl een programma
loopt, stopt het apparaat. Het kan het
energieverbruik en de programmaduur
beïnvloeden. Als u de deur weer sluit,
gaat het apparaat verder vanaf het punt
van onderbreking.
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend, stopt
het lopende programma. Dit
gebeurt niet als het programma
met AutoOpen loopt.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Het programma annuleren
Houd tegelijkertijd
en
ingedrukt tot
het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
Controleer of er vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddelbakje aanwezig is voordat
u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Als het programma is voltooid, gaat
branden. Als u het apparaat niet binnen 5
minuten deactiveert, gaan alle lampjes uit
om het energieverbruik te verminderen.
1. Druk om het apparaat uit te schakelen
op de aan/uit-knop of wacht tot de
functie AUTO OFF het apparaat
automatisch uitschakelt.
2. Draai de waterkraan dicht.
Als u de uitgestelde start annuleert, moet
u het programma en de opties opnieuw
instellen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en
helpen ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het apparaat
voor dat de vaat helemaal kan worden
bereikt en gewassen door het water uit
de sproeiarmen. Zorg ervoor dat de
vaat elkaar niet raakt of overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'', ''All in
1''). Volg de aanwijzing op de
verpakking.
• U dient het juiste programma in te
stellen voor het type lading en de mate
van vervuiling. Het programma ECO
biedt het meest efficiënte water- en
energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek.
Gebruik van zout, glansmiddel
en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
34 Progress
• Maar in gebieden met hard en erg hard
water raden we het gebruik aan van
enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder,
gel, tabletten zonder extra middelen),
met afzonderlijk glansmiddel en zout
voor optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Draai het apparaat minstens eenmaal
per maand met een apparaatreiniger
die hier speciaal voor bestemd is.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te
voorkomen dat vaatwasmiddelresten
op het servies achterblijven, raden we
u aan om tabletten enkel bij lange
programma's te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
Wat moet u doen als u wilt
stoppen met het gebruik van
multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met
het gebruiken van apart wasmiddel, zout
en glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel toe
en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u
de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
6. De aanduiding leeg
glansmiddelreservoir activeren.
De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn,
aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar schuiven. Meng lepels
met ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de
bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarm vrij kan
ronddraaien voordat u een programma
start.
Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van
bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Progress 35
Aan het einde van het
programma kan er water aan
de zijkanten en de deur van het
apparaat achterblijven.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel
het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact
voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen de
wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
C
4. Was de filters.
B
A
1. Draai de filter (B) linksom en verwijder
het.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of
vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter terug (A). Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
36 Progress
openingen in de sproeiarmen hebben
verstopt, verwijder deze dan met een smal
en puntig voorwerp.
Buitenkant reinigen
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
LET OP! Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
De binnenkant van de machine
reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van de
deur, met een zachte, vochtige doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
we aan minstens 2 keer per maand
progamma's met een lange duur te
gebruiken.
• Om de prestaties van uw apparaat op
en top te houden raden we u aan
iedere maand een specifiek
schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken. Volg
de instructies op de verpakking van de
producten zorgvuldig op.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te
verwijderen. Als etensresten de
PROBLEEMOPLOSSING
Als het apparaat niet start of stopt tijdens
de bediening, kijk dan voordat u contact
opneemt met de klantenservice of u het
probleem zelf kunt oplossen met behulp
van de informatie in de tabel.
WAARSCHUWING! Niet juist
uitgevoerde reparaties kunnen
de veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen. Alle
reparaties moeten worden
uitgevoerd door bevoegd
personeel.
Bij sommige problemen knippert het
eindlampje om een storing aan te geven.
Progress 37
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
•
•
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast
is doorgebrand.
Het programma start niet.
•
•
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Als startuitstel is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
Het apparaat is begonnen met de oplaadproce‐
dure van de hars in de waterontharder. De duur
van de procedure is ongeveer 5 minuten.
•
Het apparaat wordt niet gevuld met
water.
• Het eindlampje knippert 1 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 1 keer.
•
•
•
•
•
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem
hiervoor zo nodig contact op met uw lokale wa‐
terleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet
verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water weg.
• Het eindlampje knippert 2 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 2 keer.
•
De anti-overstromingsbeveiliging is
aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 3 keer.
•
Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met de service-afdeling.
Het apparaat stopt en start meerdere
keren tijdens de werking.
•
Dat is normaal. Het voorziet in optimale reini‐
gingsresultaten en energiebesparing.
Het programma duurt te lang.
•
Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annu‐
leert u deze functie of wacht u tot het aftellen is
voltooid.
Kleine lekkage uit de deur van het ap‐
paraat.
•
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
De deur van het apparaat is niet gecentreerd op
de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toe‐
passing).
De deur van het apparaat sluit moeilijk.
•
•
•
•
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt
is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
waterafvoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
38 Progress
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Ratelende / kloppende geluiden vanuit
het apparaat.
•
•
Het apparaat maakt kortsluiting.
•
•
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen
en tips" voor andere mogelijke
oorzaken.
Het serviesgoed is niet juist in de korven ge‐
rangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden
van de korven.
Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien.
De stroomsterkte is onvoldoende om alle tege‐
lijk werkende apparaten van stroom te voorzien.
Controleer de stroomsterkte van het stopcontact
en het vermogen op de meter, of zet één van de
in gebruik zijnde apparaten uit.
Interne elektrische storing van het apparaat.
Neem contact op met een servicecentrum.
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
service-afdeling.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
•
•
•
Slechte droogresultaten.
•
•
•
•
•
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en servies‐
goed.
•
•
Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
Gebruik intensievere wasprogramma´s.
Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter
schoon. Zie "Onderhoud en reiniging".
Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat ge‐
staan.
Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is
niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in
op een hogere stand.
Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek wor‐
den afgedroogd.
Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry
en stel AutoOpen in.
We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet
de dosering van het glansmiddel op een lagere stand.
Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Progress 39
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Vlekken en opgedroogde wa‐
tervlekken op glazen en ser‐
vies.
•
Het serviesgoed is nat.
•
•
•
•
•
•
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet
de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Activeer voor de beste droogprestatie de optie XtraDry
en stel AutoOpen in.
Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldo‐
seerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de
multitabletten.
De binnenkant van het appa‐
raat is nat.
•
Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt
door de vochtigheid in de lucht die tegen de wanden
condenseert.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
•
•
Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met de klantenservice.
Roestresten op bestek.
•
Er wordt voor het wassen teveel zout in het water ge‐
bruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet
zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elk‐
aar.
•
Er bevinden zich aan het ein‐
de van het programma resten
van vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddeldoseerbakje.
•
•
•
Geuren in het apparaat.
•
De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldo‐
seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door
het water.
Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwas‐
middeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de boven‐
ste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen be‐
lemmeren.
Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
40 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Kalkresten op het servies‐
goed, op de kuip en aan de
binnenkant van de deur.
•
•
•
•
•
•
•
Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.
•
•
•
Het zoutniveau is laag, controleer de bijvulaanduiding.
De dop van het zoutreservoir zit los.
U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder in‐
stellen'.
Gebruik zelfs met multitabletten zout en stel de water‐
ontharder in. Zie 'De waterontharder instellen'.
Indien de kalkaanslag blijft bestaan, reinigt u het appa‐
raat met reinigingsmiddelen die hier speciaal voor zijn
bestemd.
Probeer een ander wasmiddel.
Neem contact op met de wasmiddelfabrikant.
Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen
in het apparaat worden gewassen.
Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
voor het laden van de korven.
Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik"
of "Aanwijzingen en tips"
voor mogelijke andere
oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
Watertoevoerdruk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm wa‐
max. 60 °C
ter2)
Vermogen
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
5.0
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.50
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepa‐
nelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
Progress 41
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
42 Progress
INHALTSVERZEICHNIS
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Programme
Einstellungen
Optionen
42
44
46
46
47
48
52
Vor der ersten Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
52
54
55
57
59
63
Änderungen vorbehalten.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts
zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder
Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder
Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen
auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/
oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden,
wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person
beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern
fern.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät
fern.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Progress 43
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und
ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften,
Büros und anderen Arbeitsumfeldern.
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
Der Betriebswasserdruck (Mindest- und Höchstdruck)
muss zwischen 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) liegen
Beachten Sie, dass die Höchstzahl an Maßgedecken 13
beträgt.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer
gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahrenquellen zu vermeiden.
Stellen Sie Besteck mit scharfen Spitzen mit der Spitze
nach unten in den Besteckkorb oder legen Sie es in die
Besteckschublade mit den scharfen Kanten nach unten.
Lassen Sie das Gerät bei geöffneter Tür nicht
unbeaufsichtigt, damit sie nicht versehentlich auf sie
treten.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- und/oder
Dampfstrahl.
Besitzt das Gerät Lüftungsschlitze im Boden, dürfen diese
zum Beispiel nicht von einem Bodenbelag blockiert
werden.
Das Gerät muss mit den mitgelieferten neuen Schläuchen
an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Alte
Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.
44 Progress
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Montage
WARNUNG! Nur eine
qualifizierte Fachkraft darf den
elektrischen Anschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter 0
°C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinkt.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät
unter und an angrenzenden sicheren
Konstruktionen montiert ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls
das Netzkabel des Geräts ersetzt
werden muss, lassen Sie diese Arbeit
durch unseren autorisierten
Kundendienst durchführen.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Das Gerät entspricht den ECRichtlinien.
• Nur Großbritannien und Irland. Dieses
Gerät ist mit einem 13 A-Netzstecker
ausgestattet. Muss die Sicherung im
Netzstecker ausgetauscht werden,
setzen Sie immer eine 13 A-Sicherung
des Typs ASTA (BS 1362) ein.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die
Wasserschläuche nicht zu
beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche, an denen
Reparaturarbeiten ausgeführt wurden
oder neue Geräte (Wasserzähler usw.)
angepasst wurden, an das Gerät
anschließen, lassen Sie Wasser durch
die Schläuche fließen, bis es sauber
austritt.
• Stellen Sie sicher, dass es keine
sichtbaren Wasserlecks während und
nach dem ersten Gebrauch des
Gerätes gibt.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine
Ummantelung mit einem
innenliegenden Netzkabel.
WARNUNG! Gefährliche
Spannung.
Progress 45
• Drehen Sie sofort den Wasserhahn zu
und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der
Wasserzulaufschlauch beschädigt ist.
Wenden Sie sich für den Austausch
des Wasserzulaufschlauchs an den
autorisierten Kundendienst.
Gebrauch
• Setzen oder stellen Sie sich niemals
auf die geöffnete Gerätetür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die
Sicherheitsanweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem
Gerät, bevor das Programm beendet
ist. Auf dem Geschirr kann noch etwas
Reinigungsmittel haften.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an den autorisierten
Kundendienst. Wir empfehlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
• Wenn Sie sich an den autorisierten
Kundendienst wenden, sollten Sie
folgende Angaben, die Sie auf dem
Typenschild finden, zur Hand haben.
Modell:
Produkt-Nummer (PNC):
Seriennummer:
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
46 Progress
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Oberer Sprüharm
Unterer Sprüharm
Filter
Typenschild
Salzbehälter
Lüftungsschlitze
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Klarspülmittel-Dosierer
Reinigungsmittelbehälter
Besteckkorb
Unterkorb
Oberkorb
3
BEDIENFELD
1
1 Taste „Ein/Aus“
2 Programmwahltasten
3 Taste Delay
2
3
4 Kontrolllampen
4
Progress 47
Kontrolllampen
Kontroll‐
lampe
Beschreibung
Kontrolllampe Programmende.
Kontrolllampe XtraDry.
Kontrolllampe Salz. Sie erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe Klarspülmittel. Sie erlischt während des Programmbetriebs.
PROGRAMME
Programm
1)
Verschmutzungs‐
grad
Beladung
Programmphasen
Optionen
•
Normaler Ver‐
schmutzungs‐
grad
Geschirr und
Besteck
•
•
•
•
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Spülen
Trocknen
•
XtraDry
Starker Ver‐
schmutzungs‐
grad
Geschirr, Be‐
steck, Töpfe
und Pfannen
•
•
•
•
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Spülen
Trocknen
•
XtraDry
Normaler Ver‐
schmutzungs‐
grad
Geschirr und
Besteck
•
•
•
•
Vorspülen
Hauptspülgang 65 °C
Spülen
Trocknen
•
XtraDry
Vor kurzem be‐
nutztes Ge‐
schirr
Geschirr und
Besteck
•
Hauptspülgang 60 °C
oder 65 °C
Spülen
•
XtraDry
•
•
•
•
•
2)
•
•
•
48 Progress
Programm
Verschmutzungs‐
grad
Beladung
Programmphasen
Optionen
•
•
•
•
•
•
Normaler oder
leichter Ver‐
schmutzungs‐
grad
Empfindliches
Geschirr und
Gläser
Hauptspülgang 45 °C
Spülen
Trocknen
XtraDry
1) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutz‐
tes Geschirr und Besteck. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
2) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in
kurzer Zeit.
Verbrauchswerte
Programm1)
Wasserverbrauch
(l)
Energieverbrauch
(kWh)
Dauer
(min.)
9.9
0.920
237
13-15
1.4 - 1.6
140 - 160
15-17
1.4 - 1.6
119 - 140
9
0.8
30
13 - 14
0.9 - 1.1
70 - 85
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die ausgewählten Optionen
und die Geschirrmenge können die Werte verändern.
Informationen für Prüfinstitute
info.test@dishwasher-production.com
Möchten Sie Informationen zum
Leistungstest erhalten, schicken Sie eine
E-Mail an:
Notieren Sie die Produktnummer (PNC),
die Sie auf dem Typenschild finden.
EINSTELLUNGEN
Programmwahlmodus und
Benutzermodus
Wenn sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet, kann ein
Programm eingestellt und der
Benutzermodus aufgerufen werden.
Einstellungen, die im Benutzermodus
verfügbar sind:
• Die Stufe des Wasserenthärters gemäß
der Wasserhärte.
• Ein- und Ausschalten des Signaltons
für das Programmende.
• Ein- und Ausschalten der
Klarspülmittelnachfüllanzeige.
• Ein- und Ausschalten von AutoOpen
Progress 49
Da das Gerät die Einstellungen
speichert, müssen sie nicht vor jedem
Programmstart erneut konfiguriert
werden.
Halten Sie zum Aufrufen des
Benutzermodus gleichzeitig
und
mindestens 3 Sekunden gedrückt.
Die Kontrolllampen
, ,
und
beginnen zu blinken.
Einstellen des
Programmwahlmodus
Wasserenthärter
Das Gerät befindet sich im
Programmwahlmodus, wenn nur die
Programmkontrolllampe
leuchtet.
Der Wasserenthärter entfernt Mineralien
aus dem Spülwasser, die sich nachteilig
auf die Spülergebnisse und das Gerät
auswirken könnten.
Nach dem Einschalten befindet sich das
Gerät standardmäßig im
Programmwahlmodus. Anderenfalls
stellen Sie den Programmwahlmodus
folgendermaßen ein:
Je höher der Mineralgehalt ist, um so
härter ist das Wasser. Die Wasserhärte
wird in gleichwertigen Einheiten
gemessen.
Halten Sie
und
gleichzeitig
gedrückt, bis sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
Aufrufen des Benutzermodus
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
Der Enthärter muss entsprechend der
Wasserhärte in Ihrem Gebiet eingestellt
werden. Ihr lokales Wasserwerk kann Sie
über die Wasserhärte in Ihrem Gebiet
informieren. Der Wasserenthärter muss
unbedingt auf die richtige Stufe eingestellt
werden, um gute Spülergebnisse zu
garantieren.
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärte‐
grade (°dH)
Französische
Wasserhärte‐
grade (°fH)
mmol/l
Clarke
Wasser‐
härtegra‐
de
Einstellung für
den Wasseren‐
thärter
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Werkseitige Einstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
50 Progress
Benutzen Sie ein herkömmliches
Reinigungsmittel oder MultiReinigungstabletten (mit oder ohne
Salz), stellen Sie die korrekte
Wasserenthärterstufe ein, damit die
Salznachfüllanzeige nicht
ausgeschaltet wird.
Multi-Reinigungstabletten
eignen sich nicht zum
Enthärten von hartem Wasser.
Einschalten des
Wasserenthärters
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Benutzermodus befindet.
.
1. Drücken Sie
Die Kontrolllampen ,
und
erlöschen. Die Kontrolllampe
blinkt
weiterhin.
Die Kontrolllampe
blinkt. Die Anzahl
der Blinkzeichen zeigt die aktuelle
Einstellung des Wasserenthärters an (z.
B. 5 Blinkzeichen + Pause + 5
Blinkzeichen... = Stufe 5).
2. Drücken Sie
zum Ändern der
Einstellung. Mit jeder Betätigung der
Taste
erhöht sich die
Einstellung um eine Härtestufe. Nach
Erreichen der Stufe 10, beginnt die
Zählung bei 1.
3. Drücken Sie Ein/Aus zum Bestätigen
und Speichern der Einstellung.
Klarspülmittelnachfüllanzeige
Das Klarspülmittel ermöglicht das
Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und
Flecken.
Das Klarspülmittel wird automatisch
während der heißen Spülphase
abgegeben.
Ist das Klarspülmittelfach leer, wird die
Klarspülmittelnachfüllanzeige
eingeschaltet und weist darauf hin, dass
Klarspülmittel nachgefüllt werden sollte.
Wenn Sie Multi-Reinigungstabletten
verwenden, und die
Reinigungsergebnisse zufriedenstellend
sind, können Sie die
Klarspülmittelnachfüllanzeige ausschalten.
Für eine bessere Trocknungsleistung
empfehlen wir jedoch stets Klarspülmittel
zu verwenden.
Verwenden Sie die üblichen
Reinigungsmittel oder MultiReinigungstabletten ohne Klarspülmittel,
schalten Sie die
Klarspülmittelnachfüllanzeige ein.
Ausschalten der
Klarspülmittelnachfüllanzeige
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Benutzermodus befindet.
1. Drücken Sie .
,
und
Die Kontrolllampen
erlöschen. Die Kontrolllampe
blinkt
weiterhin.
Die Kontrolllampe
zeigt die aktuelle
Einstellung an. Leuchtet sie ist die
Klarspülmittelnachfüllanzeige
eingeschaltet, leuchtet sie nicht ist die
Klarspülmittelnachfüllanzeige
ausgeschaltet.
zum Ändern der
2. Drücken Sie
Einstellung.
3. Drücken Sie Ein/Aus zum Bestätigen
und Speichern der Einstellung.
Signaltöne
Bei einer Störung des Geräts ertönen
akustische Signale. Es ist nicht möglich,
diese Signaltöne auszuschalten.
Es ertönt auch ein Signalton, wenn das
Programm beendet ist. Standardmäßig ist
dieser Signalton ausgeschaltet, es ist
jedoch möglich, ihn einzuschalten.
So schalten Sie den Signalton
für das Programmende ein
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Benutzermodus befindet.
Progress 51
1. Drücken Sie
.
Die Kontrolllampen
,
und
erlöschen. Die Kontrolllampe
blinkt
weiterhin.
Die Kontrolllampe
zeigt die aktuelle
Einstellung an. Leuchtet sie ist der
Signalton eingeschaltet. Leuchtet sie nicht
ist der Signalton ausgeschaltet.
2. Drücken Sie
zum Ändern der
Einstellung.
3. Drücken Sie Ein/Aus zum Bestätigen
und Speichern der Einstellung.
AutoOpen
AutoOpen verbessert die
Trockenergebnisse bei einem geringeren
Energieverbrauch.
Während der Trockenphase
wird die Tür automatisch
geöffnet und bleibt einen
Spaltbreit offen.
VORSICHT! Versuchen Sie
nicht, die Gerätetür innerhalb
der ersten 2 Minuten nach der
automatischen Öffnung zu
schließen. Andernfalls kann
das Gerät beschädigt werden.
AutoOpen wird bei allen Programmen mit
Ausnahme von
automatisch
eingeschaltet.
Zur Verbesserung der Trocknungsleistung
beachten Sie die XtraDry-Option oder
schalten Sie AutoOpen ein.
VORSICHT! Haben Kinder
Zugang zum Gerät, wird
empfohlen AutoOpen
auszuschalten, da das Öffnen
der Tür eine Gefahr darstellen
könnte.
So schalten Sie AutoOpen aus
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Benutzermodus befindet.
1. Drücken Sie
.
Die Kontrolllampen
, ,
blinkt
erlöschen. Die Kontrolllampe
weiterhin.
Die Kontrolllampe
zeigt die aktuelle
Einstellung an. Leuchtet sie ist AutoOpen
eingeschaltet, leuchtet sie nicht ist
AutoOpen ausgeschaltet.
2. Drücken Sie
zum Ändern der
Einstellung.
3. Drücken Sie Ein/Aus zum Bestätigen
und Speichern der Einstellung.
52 Progress
OPTIONEN
Sie müssen die gewünschten
Optionen vor dem
Programmstart einschalten.
Es ist nicht möglich, Optionen
während eines laufenden
Programms ein- oder
auszuschalten.
Nicht alle Optionen lassen sich
miteinander kombinieren.
Wenn Sie Optionen
eingeschaltet haben, die nicht
miteinander kombinierbar sind,
schaltet das Gerät automatisch
eine oder mehrere von ihnen
aus. Es leuchten dann nur die
Kontrolllampen der noch
eingeschalteten Optionen.
XtraDry
Schalten Sie diese Option ein, um die
Trocknungsleistung zu erhöhen. Ist
XtraDry eingeschaltet, kann sich dies auf
die Dauer einiger Programme, den
Wasserverbrauch und die Temperatur des
letzten Spülgangs auswirken.
Die Option XtraDry bleibt permanent für
alle Programme außer für
eingeschaltet und muss nicht mit jedem
Programm erneut ausgewählt werden.
In anderen Programmen bleibt die
Einstellung von XtraDry gespeichert und
wird automatisch verwendet. Sie können
diese Konfiguration jederzeit ändern.
Jedes Mal, wenn
eingeschaltet wird, wird die
Option XtraDry ausgeschaltet
und muss manuell ausgewählt
werden.
So schalten Sie XtraDry ein
Halten Sie
und gleichzeitig
gedrückt, bis die Kontrolllampe
leuchtet.
Ist die Option nicht mit dem Programm
kombinierbar, leuchtet die entsprechende
Kontrolllampe nicht oder sie blinkt ein paar
Sekunden schnell und erlischt dann.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Wasserenthärters der Wasserhärte
in Ihrem Gebiet entspricht. Wenn
nicht, stellen Sie die
Wasserenthärterstufe ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
4. Öffnen Sie den Wasserhahn.
5. Starten Sie ein Programm, um
Fertigungsrückstände, die sich
möglicherweise noch im Gerät
befinden können, zu beseitigen.
Verwenden Sie kein Reinigungsmittel,
und beladen Sie die Körbe nicht.
Wenn Sie ein Programm starten, kann es
bis zu 5 Minuten dauern das Filterharz
des Wasserenthärters zu regenerieren.
Das Gerät scheint nicht zu arbeiten. Die
Spülphase startet erst nach Abschluss
dieses Vorgangs. Dieser Vorgang wird
regelmäßig wiederholt.
Salzbehälter
VORSICHT! Verwenden Sie
ausschließlich speziell für
Geschirrspüler bestimmtes
grobkörniges Salz. Mit feinem
Salz besteht erhöhte
Korrosionsgefahr.
Das Salz wird für die Regenerierung des
Filterharzes im Wasserenthärter und zur
Erzielung guter Spülergebnisse im
täglichen Gebrauch benötigt.
Progress 53
So füllen Sie den Salzbehälter
1. Drehen Sie den Deckel des
Salzbehälters gegen den
Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn.
2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in den
Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
3. Füllen Sie Salz in den Salzbehälter,
bis er voll ist (1 kg).
Füllen des KlarspülmittelDosierers
A D
B
C
B
A
M AX
4
3 2
+
1
4. Schütteln Sie den Trichter leicht am
Griff, damit auch die verbleibenden
Körner in den Behälter gelangen.
5. Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.
-
C
D
VORSICHT! Verwenden Sie
ausschließlich Klarspülmittel für
Geschirrspüler.
6. Drehen Sie den Deckel des
Salzbehälters im Uhrzeigersinn, um
den Salzbehälter zu schließen.
VORSICHT! Beim Befüllen des
Salzbehälters können Wasser
und Salz austreten. Starten Sie
nach dem Füllen des
Salzbehälters umgehend ein
Programm, um Korrosion zu
verhindern.
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
(A) bis zur Markierung „max“.
3. Wischen Sie verschüttetes
Klarspülmittel mit einem saugfähigen
Tuch auf, um zu große Schaumbildung
zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
Sie können den Regler der
Zugabemenge (B) zwischen
Position 1 (geringste Menge)
und Position 4 oder 6 (größte
Menge) einstellen.
54 Progress
TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerät einzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Kontrolllampe Salz
leuchtet.
• Leuchtet die Kontrolllampe
Klarspülmittel, füllen Sie den
Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und
Verschmutzungsgrad das passende
Programm ein.
Verwenden von
Reinigungsmittel
D A B
30
30
Funktion AUTO OFF
Mit dieser Funktion wird der
Energieverbrauch gesenkt, da sich das
Gerät automatisch ausschaltet, wenn es
nicht in Betrieb ist.
Starten eines Programms
C
B
Einstellen und Starten eines
Programms
Die Funktion schaltet sich in folgenden
Fällen ein:
• 5 Minuten nach Programmende.
• Nach 5 Minuten, wenn das Programm
nicht gestartet wurde.
20
A
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel ein
oder legen Sie eine Reinigungstablette
in das Fach (A).
3. Wenn das Programm einen
Vorspülgang hat, füllen Sie eine kleine
Menge Reinigungsmittel in das Fach
(D).
4. Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
D
20
C
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
1. Lassen Sie die Gerätetür einen
Spaltbreit offen.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
3. Drücken Sie die Taste des
Programms, das Sie starten möchten.
Die entsprechende
Programmkontrolllampe leuchtet auf.
4. Schließen Sie die Gerätetür, um das
Programm zu starten.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie ein Programm.
2. Drücken Sie
wiederholt, bis die
Kontrolllampe der gewünschten
Progress 55
Startverzögerung (3 Std. oder 6 Std.)
leuchtet.
Die Kontrolllampe der Zeitvorwahl leuchtet
auf.
3. Schließen Sie die Gerätetür, um den
Countdown zu starten.
Während des Countdowns kann die
Zeitvorwahl erhöht werden, aber das
ausgewählte Programm lässt sich
nicht ändern.
Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das
Programm gestartet.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür während eines
laufenden Programms öffnen, stoppt das
Gerät. Dies kann sich auf den
Energieverbrauch und die
Programmdauer auswirken. Wenn Sie die
Tür wieder schließen, läuft das Programm
ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung
weiter.
Wenn die Tür während der
Trockenphase länger als 30
Sekunden geöffnet wird, wird
das laufende Programm
beendet. Dies geschieht nicht,
wenn das Programm
mit
AutoOpen läuft.
Halten Sie
und
gleichzeitig
gedrückt, bis sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
Beenden des Programms
Halten Sie
und
gleichzeitig
gedrückt, bis sich das Gerät im
Programmwahlmodus befindet.
Bevor Sie ein neues Programm starten,
stellen Sie sicher, dass der
Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Programmende
Nach Abschluss des Programms leuchtet
die Kontrolllampe
. Wenn Sie das
Gerät nicht innerhalb von 5 Minuten
ausschalten, erlöschen alle
Kontrolllampen, um den Energieverbrauch
zu senken.
1. Drücken Sie zum Ausschalten des
Geräts die Taste Ein/Aus oder warten
Sie, bis das Gerät über die Funktion
AUTO OFF automatisch ausgeschaltet
wird.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
Wenn Sie die eingestellte Zeitvorwahl
abbrechen, müssen das Programm und
die Optionen erneut eingestellt werden.
TIPPS UND HINWEISE
Allgemeines
Die folgenden Hinweise stellen optimale
Reinigungs- und Trocknungsergebnisse
im täglichen Gebrauch sicher, und tragen
auch zum Umweltschutz bei.
• Schütten Sie größere
Lebensmittelreste auf dem Geschirr in
den Abfallbehälter.
• Spülen Sie das Geschirr nicht von
Hand vor. Verwenden Sie bei Bedarf
das Vorspülprogramm (wenn
verfügbar) oder wählen Sie ein
Programm mit Vorspülgang.
56 Progress
• Nutzen Sie die Körbe immer ganz aus.
• Wenn Sie das Gerät beladen, achten
Sie darauf, dass das Geschirr komplett
von dem Wasser aus den
Sprüharmdüsen erreicht und gespült
wird. Achten Sie darauf, dass das
Geschirr sich weder berührt noch von
anderem Geschirr verdeckt wird.
• Sie können Geschirrspülreiniger,
Klarspüler und Salz separat oder
Kombi-Reinigungstabletten (z.B. „3in1“,
„4in1“, „All-in-1“) verwenden. Befolgen
Sie die Anweisungen auf der
Verpackung.
• Stellen Sie je nach Beladung und
Verschmutzungsgrad das passende
Programm ein. Mit dem Programm
ECO erhalten Sie den
wirtschaftlichsten Energie- und
Wasserverbrauch für Geschirr und
Besteck mit normaler Verschmutzung.
Gebrauch von Salz, Klarspülund Reinigungsmittel
• Verwenden Sie nur Salz, Klarspülmittel
und Reinigungsmittel für
Geschirrspüler. Andere Produkte
können das Gerät beschädigen.
• Wir empfehlen in Bereichen mit hartem
und sehr hartem Wasser
Reinigungsmittel ohne Zusätze (Pulver,
Gel oder Tabs ohne Zusätze),
Klarspülmittel und Salz getrennt zu
verwenden, um optimale Reinigungsund Trocknungsergebnisse zu erzielen.
• Schalten Sie das Gerät mindestens
einmal im Monat mit einem
Geschirrspülerreinigungsmittel, das
speziell für diesen Zweck vorgesehen
ist, ein.
• Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei
kurzen Programmen nicht vollständig
auf. Wir empfehlen, die Tabletten nur
mit langen Programmen zu verwenden,
damit keine ReinigungsmittelRückstände auf dem Geschirr
zurückbleiben.
• Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge.
Siehe hierzu die Angaben auf der
Reinigungsmittelverpackung.
Was tun, wenn Sie keine MultiReinigungstabletten mehr
verwenden möchten
Vorgehensweise, um zur separaten
Verwendung von Reinigungsmittel, Salz
und Klarspülmittel zurückzukehren:
1. Stellen Sie die höchste
Wasserenthärterstufe ein.
2. Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter und der KlarspülmittelDosierer gefüllt sind.
3. Starten Sie das kürzeste Programm
mit einer Spülphase. Verwenden Sie
kein Reinigungsmittel und beladen Sie
die Körbe nicht.
4. Stellen Sie den Wasserenthärter nach
Ablauf des Programms auf die
Wasserhärte in Ihrer Region ein.
5. Stellen Sie die Menge des
Klarspülmittels ein.
6. Schalten Sie die
Klarspülmittelnachfüllanzeige ein.
Beladen der Körbe
• Spülen Sie im Gerät nur
spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile
aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder
Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine
Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher
usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom
Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste
ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B.
Tassen, Gläser, Pfannen) mit der
Öffnung nach unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften.
Mischen Sie Löffel mit anderem
Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser
einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
Progress 57
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich der
Sprüharm ungehindert bewegen kann,
bevor Sie ein Programm starten.
• Die Geschirrteile sind richtig in den
Körben angeordnet.
• Das Programm eignet sich für die
Beladung und den
Verschmutzungsgrad.
• Die Reinigungsmittelmenge stimmt.
Vor dem Starten eines
Programms
Entladen der Körbe
Kontrollieren Sie folgende Punkte:
• Die Filter sind sauber und
ordnungsgemäß eingesetzt.
• Der Deckel des Salzbehälters ist fest
geschlossen.
• Die Sprüharme sind nicht verstopft.
• Geschirrspülsalz und Klarspülmittel
sind vorhanden (außer Sie verwenden
Multi-Reinigungstabletten).
1. Lassen Sie das Geschirr abkühlen,
bevor Sie es aus dem Gerät nehmen.
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
2. Entladen Sie zuerst den Unter- und
dann den Oberkorb.
Am Programmende kann sich
noch Wasser an den
Seitenwänden und der
Gerätetür befinden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Schalten Sie das
Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
Verschmutzte Filter und
verstopfte Sprüharme
beeinträchtigen das
Spülergebnis. Prüfen Sie die
Filter regelmäßig und reinigen
Sie diese, falls nötig.
Reinigen der Filter
Das Filtersystem besteht aus 3 Teilen.
C
B
A
1. Drehen Sie den Filter (B) nach links
und nehmen Sie ihn heraus.
58 Progress
2. Nehmen Sie den Filter (C) aus dem
Filter (B).
3. Entfernen Sie den flachen Filter (A).
7. Bauen Sie die Filter (B) und (C) wieder
zusammen.
8. Setzen Sie den Filter (B) in den
flachen Filter (A) ein. Drehen Sie ihn
nach rechts, bis er einrastet.
4. Reinigen Sie die Filter.
5. Achten Sie darauf, dass sich keine
Lebensmittelreste oder
Verschmutzungen in oder um den
Rand der Wanne befinden.
6. Setzen Sie den flachen Filter (A)
wieder ein. Stellen Sie sicher, dass er
korrekt unter den beiden Führungen
eingesetzt wurde.
VORSICHT! Eine falsche
Anordnung der Filter führt zu
schlechten Spülergebnissen
und kann das Gerät
beschädigen.
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus. Falls
die Löcher in den Sprüharmen verstopft
sind, reinigen Sie sie mit einem dünnen
spitzen Gegenstand.
Reinigen der Außenseiten
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch.
• Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger.
• Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
Progress 59
Reinigung des
Geräteinnenraums
• Reinigen Sie das Gerät und die
Gummidichtung der Tür sorgfältig mit
einem weichen, feuchten Tuch.
• Wenn Sie regelmäßig Kurzprogramme
verwenden, können diese zu Fett- und
Kalkablagerungen im Gerät führen. Um
dieses zu vermeiden, wird empfohlen,
mindestens zweimal im Monat
Programme mit langer Laufzeit zu
verwenden.
• Um die Leistungsfähigkeit des Geräts
zu erhalten, wird empfohlen einmal im
Monat ein spezielles Reinigungsmittel
für Geschirrspüler zu verwenden.
Befolgen Sie sorgfältig die
Anweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.
FEHLERSUCHE
Wenn das Gerät nicht startet oder
während des Betriebs stehen bleibt,
prüfen Sie, ob Sie die Störung anhand der
in der Tabelle enthaltenen Hinweise selbst
beheben können, bevor Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst wenden.
WARNUNG! Nicht
ordnungsgemäße Reparaturen
stellen ein Sicherheitsrisiko für
den Benutzer dar. Die
Reparaturarbeiten dürfen nur
von qualifiziertem Personal
durchgeführt werden.
Bei einigen Problemen blinkt die
Kontrolllampe Programmende und weist
auf eine Störung hin.
Die meisten Störungen, die auftreten,
können behoben werden, ohne dass
der autorisierte Kundendienst gerufen
werden muss.
Störung und Alarmcode
Mögliche Ursache und Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
•
•
Das Programm startet nicht.
•
•
•
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in
die Netzsteckdose eingesteckt ist.
Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskas‐
ten keine Sicherung ausgelöst hat.
Achten Sie darauf, dass die Gerätetür geschlos‐
sen ist.
Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen
Sie diese ab, oder warten Sie, bis sie abgelau‐
fen ist.
Das Gerät regeneriert das Filterharz des Was‐
serenthärters. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Mi‐
nuten.
60 Progress
Störung und Alarmcode
Mögliche Ursache und Abhilfe
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
• Die Kontrolllampe Programmende
blinkt einmal.
• Der Signalton ertönt einmal.
•
•
•
•
•
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
• Die Kontrolllampe Programmende
blinkt zweimal.
• Der Signalton ertönt zweimal.
•
•
Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn
geöffnet ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck
der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Die‐
se Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen
Wasserversorger.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn
nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zu‐
laufschlauch nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch
nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
Stellen Sie sicher, dass der Siphon nicht ver‐
stopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch
nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
Das Wasserauslauf-Schutzsystem ist
eingeschaltet.
• Die Kontrolllampe Programmende
blinkt dreimal.
• Der Signalton ertönt dreimal.
•
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden
Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Während des Betriebs stoppt das Ge‐
rät und läuft wieder an mehrmals.
•
Das ist normal. So werden optimale Reinigungs‐
ergebnisse erzielt und Strom gespart.
Das Programm dauert zu lang.
•
Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen
Sie diese ab oder warten Sie, bis sie abgelau‐
fen ist.
Aus der Gerätetür tritt ein wenig Was‐
ser aus.
•
Das Gerät ist nicht ausgerichtet. Schrauben Sie
die Schraubfüße weiter hinein oder weiter he‐
raus (falls vorhanden).
Die Gerätetür ist nicht mittig zur Wanne positio‐
niert. Stellen Sie den hinteren Fuß ein (sofern
vorhanden).
•
Die Gerätetür ist schwer zu schließen.
•
•
Klappernde/schlagende Geräusche
aus dem Geräteinneren.
•
•
Das Gerät ist nicht ausgerichtet. Schrauben Sie
die Schraubfüße weiter hinein oder weiter he‐
raus (falls vorhanden).
Teile des Geschirrs ragen aus den Körben he‐
raus.
Das Geschirr ist nicht richtig in den Körben ein‐
geordnet. Siehe Broschüre zum Beladen der
Körbe.
Achten Sie darauf, dass sich die Sprüharme frei
drehen können.
Progress 61
Störung und Alarmcode
Mögliche Ursache und Abhilfe
Das Gerät löst die Sicherung aus.
•
•
Siehe „Vor der ersten
Inbetriebnahme“, „Täglicher
Gebrauch“ oder „Tipps und
Hinweise“ bezüglich anderer
möglicher Ursachen.
Schalten Sie nach der Überprüfung das
Gerät aus und wieder ein. Tritt das
Die abgesicherte Stromstärke reicht nicht für
den gleichzeitigen Betrieb aller eingeschalteten
Geräte. Überprüfen Sie, für welche Stromstärke
die Steckdose bzw. der Stromzähler zugelassen
ist, und schalten Sie eines der eingeschalteten
Geräte aus.
Ein Fehler in der Elektrik des Geräts. Wenden
Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Problem erneut auf, wenden Sie sich an
einen autorisierten Kundendienst.
Wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst, wenn Alarmcodes
angezeigt werden, die nicht in der Tabelle
angegeben sind.
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Störung
Mögliche Ursache und Abhilfe
Nicht zufriedenstellende Spü‐
lergebnisse.
•
Nicht zufriedenstellende
Trocknungsergebnisse.
•
•
•
•
•
•
•
Weiße Streifen oder blau
schimmernder Belag auf Glä‐
sern und Geschirr.
Wasserflecken und andere
Flecken auf Gläsern und Ge‐
schirr.
•
•
•
•
Siehe „Täglicher Gebrauch“, „Tipps und Hinweise“
sowie die Broschüre zum Beladen der Körbe.
Nutzen Sie intensivere Spülprogramme.
Reinigen Sie die Austrittsdüsen der Sprüharme und das
Sieb. Siehe „Reinigung und Pflege“.
Das Geschirr stand zu lange im geschlossenen Gerät.
Es ist kein Klarspülmittel vorhanden oder die Klarspül‐
mittelmenge ist nicht ausreichend. Stellen Sie den Klar‐
spülmittel-Dosierer auf eine höhere Einstellung.
Kunststoffteile müssen eventuell mit einem Tuch abge‐
trocknet werden.
Schalten Sie die Option XtraDry ein, und stellen Sie Au‐
toOpen ein, um die beste Trocknungsleistung zu erzie‐
len.
Wir empfehlen Ihnen stets Klarspülmittel zu verwenden,
auch wenn Sie Multi-Reinigungstabletten benutzen.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu hoch. Stel‐
len Sie eine geringere Klarspülmittelmenge ein.
Die Reinigungsmittelmenge ist zu hoch.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig.
Stellen Sie eine höhere Klarspülmittelmenge ein.
Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels lie‐
gen.
62 Progress
Störung
Mögliche Ursache und Abhilfe
Das Geschirr ist nass.
•
•
•
•
•
Schalten Sie die Option XtraDry ein, und stellen Sie Au‐
toOpen ein, um die beste Trocknungsleistung zu erzie‐
len.
Das Programm enthält keine Trocknungsphase oder ei‐
ne Trocknungsphase mit niedriger Temperatur.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist leer.
Die Ursache kann in der Qualität des Klarspülmittels lie‐
gen.
Die Ursache kann in der Qualität der Multi-Reinigungs‐
tabletten liegen. Probieren Sie eine andere Marke aus
oder schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein und
verwenden Sie ihn zusammen mit den Multi-Reinigungs‐
tabletten.
Der Geräteinnenraum ist nass.
•
Dies ist keine Gerätestörung. Die Ursache ist die Luft‐
feuchtigkeit, die an den Wänden kondensiert.
Ungewöhnliche Schaumbil‐
dung während des Spülgangs.
•
Verwenden Sie ausschließlich speziell für Geschirrspü‐
ler bestimmte Reinigungsmittel.
Der Klarspülmittel-Dosierer hat ein Leck. Wenden Sie
sich an den autorisierten Kundendienst.
Rostspuren am Besteck.
•
•
•
Am Ende des Programms be‐
finden sich Reinigungsmittel‐
reste im Behälter.
•
•
•
Gerüche im Gerät.
•
Das Spülwasser enthält zu viel Salz. Siehe „Wasseren‐
thärter“.
Silber- und Edelstahlbesteck wurden zusammen einge‐
ordnet. Ordnen Sie nicht Silber- und Edelstahlbesteck
zusammen ein.
Das Reinigungsmittel-Tab blieb im Behälter stecken und
wurde daher nicht vollständig vom Wasser mitgenom‐
men.
Das Wasser kann das Reinigungsmittel nicht aus dem
Behälter ausspülen. Achten Sie darauf, dass der Sprüh‐
arm nicht blockiert oder verstopft ist.
Stellen Sie sicher, dass die im Korb eingeordneten Ge‐
genstände ein Öffnen des Reinigungsmittelbehälters
nicht verhindern.
Siehe „Reinigung des Geräteinnenraums“.
Progress 63
Störung
Mögliche Ursache und Abhilfe
Kalkablagerungen auf dem
Geschirr, im Innenraum und
auf der Türinnenseite.
•
•
•
•
•
•
•
Das Geschirr ist glanzlos, ver‐
färbt sich oder ist angeschla‐
gen.
•
•
•
Es befindet sich zu wenig Salz im Behälter, prüfen Sie
die Nachfüllanzeige.
Der Deckel des Salzbehälters ist locker.
Ihr Leitungswasser ist hart. Siehe „Wasserenthärter“.
Verwenden Sie stets Salz, auch wenn Sie Multi-Reini‐
gungstabletten nutzen und stellen Sie die Regenerie‐
rung des Wasserenthärters ein. Siehe „Wasserenthär‐
ter“.
Sind noch Kalkrückstände vorhanden, reinigen Sie das
Gerät mit Pflegemitteln, die speziell für diesen Zweck
vorgesehen sind.
Probieren Sie ein anderes Reinigungsmittel aus.
Wenden Sie sich an den Reinigungsmittelhersteller.
Achten Sie darauf, dass nur spülmaschinenfestes Ge‐
schirr im Gerät gespült wird.
Laden und entladen Sie den Korb vorsichtig. Siehe Bro‐
schüre zum Beladen der Körbe.
Ordnen Sie empfindliche Gegenstände im Oberkorb an.
Siehe „Vor der ersten
Inbetriebnahme“, „Täglicher
Gebrauch“ oder „Tipps und
Hinweise“ bezüglich anderer
möglicher Ursachen.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite/Höhe/Tiefe (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrischer Anschluss 1)
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50
Wasserdruck
Min./max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Wasserversorgung
Kalt- oder Warmwasser 2)
max. 60 °C
Fassungsvermögen
Maßgedecke
13
Leistungsaufnahme
Ein-Zustand (W)
5.0
Leistungsaufnahme
Aus-Zustand (W)
0.50
1) Weitere Angaben finden Sie auf dem Typenschild.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B. Solaranlagen oder Windkraft)
aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
64 Progress
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Progress 65
66 Progress
Progress 67
www.progress-hausgeraete.de
156917931-A-222017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising