Electrolux | ESF9452LOW | User manual | Electrolux ESF9452LOW Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux ESF9452LOW Пайдаланушы нұсқаулығы
ESF9452LOW
KK
RU
UK
Ыдыс жуғыш машина
Посудомоечная машина
Посудомийна машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція
2
25
50
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ............................................................................................6
5. БАҒДАРЛАМАЛАР............................................................................................ 7
6. ПАРАМЕТРЛЕР.................................................................................................9
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................13
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 14
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 16
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 18
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................19
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ..............................................................................24
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын оған жақындатпаңыз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде
аталған жерлерде қолдануға арналған:
– фермадағы үйлердің; дүкендердегі, кеңселер
мен басқа жұмыс орындарындағы
қызметкерлерге арналған ас бөлмелерде;
– қонақ үйлерде, мотельдер мен төсек және таңғы
аспен қамтамасыз ететін қонақжайлар мен басқа
да тұрғынды жерлерде.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Судың жұмыс қысымы (ең аз және ең көп) 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа) аралығында болуы керек
Ең көбі 9 орыннан асырмаңыз.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Ас үй құралдарын ас үй құралдарына арналған
себетке ұштарын төмен қаратып немесе өткір
қырларын төмен қатарып, ас үй тартпасына
көлденеңінен салыңыз.
Құрылғының есігін басып кетпеу үшін, байқамай
ашық қалдырмаңыз.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/
немесе буды қолданбаңыз.
Құрылғының желдету саңылаулары астыңғы
жағында болса, оларды мысалы кілеммен жабуға
болмайды.
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен жерге орнатпаңыз
немесе қолданбаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
Ұлыбритания мен Ирландия үшін
ғана. Бұл құрылғыға 13 A қорек
ашасы орнатылған. Егер қорек
ашасының сақтандырғышын
ауыстыру қажет болса 13 А ASTA
(BS 1362) сақтандырғышты ғана
пайдаланыңыз.
2.3 Суға қосу
•
•
•
•
Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт
қолданылмаған түтіктерді орнату
алдында, жөндеу жұмыстарын
орындағаннан кейін немесе жаңа
құралдарды орнатқаннан кейін (су
өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және
тұнық су аққанша ағызыңыз.
Құрылғыны пайдалану барысында
немесе бірінші рет қолданғаннан
кейін ешбір су ағып тұрмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтік, ішіне сым өткізілген
екі қабат қаптамадан тұрады және
қауіпсіздік клапанымен
жабдықталған.
•
5
ЕСКЕРТУ!
Қатерлі кернеу.
Су құятын түтікке зақым келсе,
судың шүмегін дереу жауып, ашаны
розеткадан суырыңыз. Су құятын
түтікті ауыстыру үшін уәкілітті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
2.4 Пайдалану
•
•
•
•
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш заттар қауіпті. Жуғыш
заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыдағы сумен ойнауға немесе
ішуге болмайды.
Ыдыстарды бағдарлама
аяқталғанша құрылғыдан алмаңыз.
Ыдыстарда жуғыш зат қалуы
мүмкін.
Бағдарлама орындалып тұрғанда
құрылғы есігін ашсаңыз, ыстық бу
шығуы мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
2.5 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
6
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
2
1
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
7
Жұмыс алаңы
Үстіңгі бүріккіш түтік
Астыңғы бүріккіш түтік
Сүзгілер
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Тұз сауыты
Ауа саңылауы
6
8
9
10
11
12
5
4
Шайғыш зат үлестіргіші
Жуғыш зат үлестіргіші
Ас құралдарының қорапшасы
Астыңғы себет
Үстіңгі себет
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
8
1 Қосу/Өшіру түймешігі
3
4
7
5
6
2 Program түймешігі
ҚАЗАҚ
3
4
5
6
Бағдарлама индикаторлары
Бейнебет
Delay түймешігі
Start түймешігі
7 Индикатор шамдары
8 Option түймешігі
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор
Сипаттама
Жуу циклы. Жуу циклы жұмыс істеп тұрғанда жанады.
Кептіру циклы. Кептіру циклы орындалып тұрғанда жанады.
TimeManager индикаторы.
XtraDry индикаторы.
Шайғыш зат индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл
үнемі сөніп тұрады.
Тұз индикаторы. Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда бұл үнемі
сөніп тұрады.
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
1)
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
Бағдарлама
циклдары
Функциялар
•
Қалыпты
кірлеген
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 50 °C
Шаю циклдары
Кептіру
•
•
Барлығы
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
XtraDry
•
•
Алғашқы жуу
•
Жуу 45 °C бастап 70
°C дейін
Шаю циклдары
Кептіру
Қатты
ластанған
Ыдыс-аяқтар,
ас құралдары,
кәстрөлдер
мен табалар
•
•
•
•
Алғашқы жуу
Жуу 70 °C
Шаю циклдары
Кептіру
TimeManager
XtraDry
Жаңа
ластанған
Ыдыс-аяқтар
мен ас
құралдары
•
Жуу 60 °C бастап 65 •
°C дейін
Шаю циклдары
•
2)
•
•
•
•
3)
•
•
•
•
•
TimeManager
XtraDry
XtraDry
7
8
www.electrolux.com
Бағдарлама
Кірдің ауқымы
Кірдің түрі
•
•
4)
•
Бағдарлама
циклдары
Функциялар
Қалыпты не
•
аздап кірлеген •
Морт сынғыш •
ыдыс-аяқтар
мен шыны
ыдыстар
Жуу 45 °C
Шаю циклдары
Кептіру
Барлығы
Алғашқы жуу
•
•
XtraDry
1) Осы бағдарламаны қолданып, қалыпты кірлеген фарфор ыдыс-аяқ пен ас
құралдарын жуғанда, су мен қуат барынша тиімді жұмсалады. (Бұл сынақ
мекемелеріне арналған стандартты бағдарлама).
2) Құрылғы себеттердегі заттардың қаншалықты ластанғанын және заттардың санын
анықтай алады. Бұл судың температурасы мен мөлшерін, пайдаланылатын қуат
мөлшері мен бағдарлама уақытын автоматты түрде реттейді.
3) Осы бағдарламамен жаңа ластанған ыдыстарды жууға болады. Бұл қысқа уақыт
ішінде жақсы нәтиже береді.
4) Осы бағдарламаның көмегімен тағам қалдықтары ыдыстарға жабысып, құрылғы
ішінде иіс пайда бола бастамау үшін ыдыстарды жылдам шаюға болады. Бұл
бағдарламаны қолданғанда, жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
5.1 Пайдалану көлемі
Бағдарлама 1)
Су
(л)
Қуат
(кВт)
Ұзақтық
(мин)
9.9
0.777
245
6 - 12
0.5 - 1.2
40 - 150
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
8
0.6 - 0.8
30
10 - 12
0.8 - 0.9
60 - 80
4
0.1
14
1) Мәндерді судың қысымы мен температурасы, электр қуатының ауытқуы,
параметрлер және ыдыс-аяқтың мөлшері өзгертуі мүмкін.
5.2 Сынақ институттарына
арналған ақпарат
Сынақ өткізуге қажетті барлық
ақпаратты алу үшін мына эл.поштаға
хат жолдаңыз:
info.test@dishwasher-production.com
Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
құрылғының нөмірін (PNC) жазып
қойыңыз.
ҚАЗАҚ
9
6. ПАРАМЕТРЛЕР
6.1 Бағдарламаны таңдау
режимі және пайдаланушы
режимі
режиміне қойылғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
Құрылғы бағдарламаны таңдау
режимінде тұрғанда, бағдарламаны
орнатуға және пайдаланушы режиміне
кіруге болады.
Пайдаланушы режимінде
қолжетімді параметрлер:
• Судың кермектік деңгейіне сай
келетін су жұмсартқыштың деңгейі.
• Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қосу немесе сөндіру.
• AirDry опциясын қосу не сөндіру.
Құрылғы сақталған параметрлерді
сақтайтындықтан, оны әр цикл үшін
конфигурациялау қажет емес.
Бағдарламаны таңдау
режимін қалай орнату керек
Бағдарлама индикаторы
қалпына келгенде, құрылғы
бағдарламаны таңдау режимінде
тұрады және дисплейде
бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Құрылғыны іске қосқаннан кейін,
әдетте бағдарлама таңдау режимінде
тұрады. Олай болмаса, бағдарлама
таңдау режимін төмендегідей
орнатыңыз:
Пайдаланушы режиміне кіру
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
Пайдаланушы режиміне өту үшін
Delay және Start түймешіктерін
,
және
индикаторлары жыпылықтап, дисплей
бос тұрғанша басыңыз.
6.2 Су жұмсартқыш
Су жұмсартқыш жуу нәтижелеріне
және құрылғыға жағымсыз әсер ететін,
судың құрамындағы минералдарды
тазалайды.
Осы минералдың мөлшері неғұрлым
көп болса, судың кермектігі де
соғұрлым жоғары болады. Судың
кермектігі балама шкаламен
есептеледі.
Су жұмсартқыш аймағыңыздағы судың
кермектігіне сәйкес бапталуға керек.
Аймағыңыздағы судың кермектігі
туралы ақпаратты жергілікті су
мекемесінен ала аласыз. Жақсы жуу
нәтижесіне жету үшін су
жұмсартқыштың дұрыс деңгейін
орнату керек.
Program және Option түймешігін
құрылғы бағдарламаны таңдау
Судың кермектігі
Неміс
градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
10
www.electrolux.com
Неміс
градусы
(°dH).
Француз
градусы (°fH).
ммоль/л
Кларк
градусы
Су
жұмсартқыштың
деңгейі
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Зауытта орнатылған параметр.
2) Тұзды осы деңгейге қойып қолданбаңыз.
Стандартты жуғыш затты немесе
аралас таблетканы (тұзы жоқ)
пайдалансаңыз, тұзды толтыру
индикаторын қосу үшін су
кермектігін тиісті деңгейге қойыңыз.
Тұзы бар аралас
таблеткалар кермек суды
тиімді түрде жұмсарта
алмайды.
Су жұмсартқыштың деңгейін
орнату
Құрылғының пайдаланушы режимінде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Program түймешігін басыңыз.
•
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы әлі
жыпылықтайды.
Дисплейде ағымдық параметр
•
пайда болады: мысалы,
=
5-ші деңгей.
2. Параметрді өзгерту үшін Program
түймешігін бірнеше рет басыңыз.
3. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
6.3 Шайғыш зат үлестіргіші
бос екенін ескерту
Шаю құралы ыдыс-аяқты ешбір жолақ
немесе дақ қалдырмай құрғатуға
мүмкіндік береді.
Шайғыш зат ыстық сумен шаю циклы
кезінде автоматты түрде қосылады.
Шайғыш зат үлестіргіші бос тұрған
кезде шайғыш зат индикаторы
қосылып, шайғыш затты толтыру
қажет екенін хабарлайды. Көп
таблетканы пайдаланғанда кептіру
нәтижесі сәтті болса, шайғыш затты
толтыру ескертуін сөндіріп қоюға
болады. Дегенмен, кептіру нәтижесі
тамаша болу үшін әрқашан шайғыш
затты пайдаланыңыз.
Шайғыш құралы жоқ стандартты
жуғыш затты немесе
мультитаблетканы пайдалансаңыз,
шайғыш зат толтыру индикаторын қосу
үшін ескерту құралын қосыңыз.
Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қалай сөндіру
керек
Құрылғының пайдаланушы режимінде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Option түймешігін басыңыз.
•
•
•
сөнеді.
және
индикаторлары
индикаторы әлі
жыпылықтайды.
Бейнебетте ағымдық параметр
көрсетіледі.
–
= шайғыш зат
үлестіргіші бос индикаторы
белсенді күйде.
ҚАЗАҚ
–
= шайғыш зат
үлестіргіші бос индикаторы
сөндірулі.
2. Параметрді өзгерту үшін Option
түймешігін басыңыз.
3. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
11
AirDry жүйесі
бағдарламасынан
басқа бағдарламаларда автоматты
түрде қосылып тұрады.
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін
XtraDry опциясын қараңыз не AirDry
функциясын қосыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Балалардың қолдары
құрылғыға жететін болса,
AirDry сөндіріңіз, себебі
есіктің ашық болуы, қауіп
тудыруы мүмкін.
6.4 AirDry
AirDry Бұл функция қуатты аз
қолданып, жақсы кептіру нәтижелеріне
қол жеткізуге көмектеседі.
AirDry функциясын қалай
сөндіру керек
Құрылғының пайдаланушы режимінде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Delay түймешігін басыңыз.
Кептіру циклы кезінде есік
автоматты ашылып,
ашылған қалпы тұрады.
АБАЙЛАҢЫЗ
Есік автоматты түрде
ашылғаннан кейін, 2 минут
ішінде қайта жабуға
тырыспаңыз. Бұл
құрылғыны бүлдіруі мүмкін.
•
және
индикаторлары сөнеді.
•
индикаторы әлі
жыпылықтайды.
Дисплейде ағымдық параметр
•
= AirDry
пайда болады:
қосылды.
2. Параметрді өзгерту үшін Delay
түймешігін басыңыз:
= AirDry
ажыратылған.
3. Параметрді растау үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
7. ФУНКЦИЯЛАР
Қажетті функцияларды
міндетті түрде
бағдарламаны бастау
алдында іске қосу керек.
Бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде
функцияларды іске қосу
немесе ажырату мүмкін
емес.
Кей функциялар өзара
үйлесімді емес. Егер өзара
үйлесімсіз функциялар
таңдасаңыз, құрылғы
олардың біреуін немесе
бірнешеуін автоматты
түрде сөндіреді. Тек
қосылып тұрған
функциялардың
индикаторлары ғана жанып
тұрады.
12
www.electrolux.com
7.1 XtraDry
Кептіру нәтижесін жақсарту үшін осы
опцияны қосыңыз. XtraDry опциясын
қолдансаңыз, кейбір
бағдарламалардың уақытына,
пайдаланылатын суға және соңғы шаю
циклының температурасына әсер
етеді.
XtraDry опциясы
бағдарламасынан басқа барлық
бағдарламалар үшін тұрақты опция,
оны әр цикл үшін таңдаудың қажеті
жоқ.
Басқа бағдарламаларда XtraDry
параметрі тұрақты орнатылып тұрады
да, келесі циклдарда автоматты түрде
қолданылады. Бұл конфигурацияны
кез келген уақытта өзгертуге болады.
қосылған сайын,
XtraDry опциясы сөнеді де,
оны қолдан таңдау керек
болады.
XtraDry опциясын қосқанда,
TimeManager сөнеді не керісінше
қосылады.
Қалай қосу керек XtraDry
Option түймесін
индикаторы
жанғанша басыңыз.
Егер параметр бағдарламада
қолданылмаса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты пайда болады.
7.2 TimeManager
Бұл функция судың қысымы мен
температурасын көбейтеді. Жуу және
кептіру циклдары қысқарақ болады.
Бағдарламаның жалпы уақыты
шамамен 50% пайызға азаяды.
Жуу нәтижесі қалыпты уақыты бар
бағдарламаны пайдаланғанмен
бірдей. Кептіру нәтижелері төмендеуі
мүмкін.
Қалай қосу керек
TimeManager
Option түймешігін
индикаторы
жанғанша басыңыз.
Егер бағдарламада қандай да бір
функция жоқ болса, тиісті индикатор
жанбайды немесе бірнеше секунд
жылдам жыпылықтап барып сөніп
қалады.
Дисплейде бағдарламаның жаңарған
уақыты көрсетіледі.
7.3 MyFavourite
Бұл опция ең жиі пайдаланылған
бағдарламаны орнатуға және сақтауға
мүмкіндік береді.
Тек 1 бағдарламаны ғана сақтауға
болады. Жаңа параметр алдыңғы
параметрді өшіреді.
MyFavourite бағдарламасын
қалай орнату керек
Program түймешігін MyFavourite
бағдарламасына қатысты
индикаторлар мен функциялар
көрінгенше басыңыз.
Бейнебетте бағдарламаның ұзақтығы
көрсетіледі.
MyFavourite бағдарламасын
қалай сақтау керек
1. Таңдалған бағдарламаны
орнатыңыз.
Қолданылатын функцияларды
бағдарламамен бірге орнатуға
болады.
2. Program және Delay түймешіктерін
бағдарламаның индикаторлары
мен функциялары бірнеше секунд
жыпылықтағанша басып ұстап
тұрыңыз
ҚАЗАҚ
13
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
1. Су жұмсартқыштың ағымдық
деңгейінің сумен жабдықтау
жүйесіндегі судың кермектігіне
сай келетініне көз жеткізіңіз.
Олай болмаса, су
жұмсартқыштың деңгейін
реттеңіз.
2. Су сауытын толтырыңыз.
3. Шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
4. Су құятын шүмекті ашыңыз.
5. Құрылғының ішінде өндіру
барысында қалуы мүмкін қалдық
заттарды тазалау үшін
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
затты қолданбаңыз және
себеттерді толтырмаңыз.
Бағдарламаны бастаған соң, су
жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үшін шамамен 5 минут
уақыт кетеді. Құрылғы жұмыс істемей
тұрған тәрізді көрінуі мүмкін. Жуу
циклы осы үдеріс аяқталғаннан кейін
ғана басталады. Процедура ара-тұра
қайталанып отырады.
8.1 Тұз сауыты
АБАЙЛАҢЫЗ
Тек ыдыс жуғыштарға
арналған ірі тұзды
қолданыңыз. Ұсақ тұз тот
басу қаупін арттырады.
Тұз су жұмсартқыштың ішіндегі
шайырды толтыру үшін және
күнделікті жуу нәтижесін
қанағаттанарлық ету үшін
қолданылады.
Тұз сауытын қалай толтыру
керек
1. Тұз сауытының қақпағын сағат
тілінің бағытына қарсы бұрап
алыңыз.
2. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз
(ең алғаш қолданғанда ғана).
3. Тұз сауытына 1 кг тұз салыңыз
(сауыт толғанша).
4. Тұз түйірлерін арылту үшін,
құйғышты тұтқасынан ұстап тұрып
қозғаңыз.
5. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды
тазалаңыз.
6. Тұз сауытын жабу үшін тұз
сауытының қақпағын сағат тілінің
бағытымен бұраңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Тұз сауытын толтырған
кезде одан су және тұз
ағады. Тұз сауытын
толтырғаннан кейін тот
басуға жол бермеу үшін
бағдарламаны дереу
бастаңыз.
14
www.electrolux.com
8.2 Шайғыш зат үлестіргішін
толтыру
A D
B
C
B
A
4
1
3 2
1. (D) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Шайғыш затты (A) бөлігіне "max"
деңгейіне жеткенше салыңыз.
3. Төгіліп қалған шайғыш зат қатты
көпіршімес үшін сіңіргіш
шүберекпен тазалаңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Босату
түймешігінің бекіту қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
Үлестіру мөлшерін реттеу
тетігін (B) 1 (ең аз мөлшер)
және 4 немесе 6 (ең көп
мөлшер) аралығына қоюға
болады.
M AX
+
АБАЙЛАҢЫЗ
Ыдыс жуғыштарға
арналған шайғыш
заттарды ғана
пайдаланыңыз.
-
C
D
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
1. Су құятын шүмекті ашыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Тұз индикаторы қосулы тұрса,
тұз сауытын толтырыңыз.
• Шайғыш зат индикаторы қосулы
тұрса, шайғыш зат үлестіргішін
толтырыңыз.
3. Себеттерді толтырыңыз.
4. Жуғыш заттан қосыңыз.
5. Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай дұрыс орнатыңыз да, іске
қосыңыз.
9.1 Жуғыш затты қолдану
D A B
30
20
C
ҚАЗАҚ
A
30
B
D
20
C
1. (B) босату түймешігін басып,
қақпақты (C) ашыңыз.
2. Ұнтақ немесе таблетка түріндегі
жуғыш құралды (A) бөлігіне
салыңыз.
3. Егер бағдарламаның алдын ала
жуу циклі бар болса, (D) бөлігіне
жуғыш заттан аздап салыңыз.
4. Қақпақшаны жабыңыз. Босату
түймешігінің бекіту қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
9.2 Бағдарламаны орнату
және бастау
Auto Off функциясы
Бұл функция құрылғы жұмыс істемей
тұрған кезде автоматты түрде сөндіру
арқылы қуатты үнемдейді.
Құрылғы келесі жағдайда іске
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткенде.
• Бағдарламаның басталмағанынан
бері 5 минут өтсе.
Бағдарламаны бастау
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
Құрылғының бағдарлама таңдау
режимінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғы есігін жабыңыз.
3. Program түймешігін орнатқыңыз
келген бағдарламаның индикаторы
жанғанша қайта-қайта басыңыз.
• Егер MyFavourite
бағдарламасын таңдағыңыз
келсе, Program түймешігін
15
MyFavourite параметрі
көрсетілгенше басып ұстап
тұрыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
4. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін Start
түймешігін басыңыз.
• Жуу циклының индикаторы
жанады.
• Бағдарламаның уақыты 1
минутқа тең қадаммен азая
бастайды.
Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Бағдарламаны орнатыңыз.
2. Delay түймешігін дисплейде
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз (1 сағаттан
24 сағатқа дейін).
Таңдалған бағдарламаның
индикаторы жыпылықтайды.
3. Start түймешігін басыңыз.
4. Кері санақты бастау үшін
құрылғының есігін жабыңыз.
Кері санақ аяқталған кезде
бағдарлама басталады да, жуу
циклының индикаторы жанады.
Құрылғы жұмыс істеп тұрған
кезде есікті ашу
Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда
есікті ашсаңыз, құрылғы тоқтайды. Бұл
қуатты пайдалану мен бағдарлама
уақытына әсер етуі мүмкін. Есікті
жапқаннан кейін, құрылғы тоқтаған
жерінен бастап жұмыс істейді.
Кептіру циклы кезінде есік
30 секундтан ұзақ ашық
тұрса, жұмыс істеп тұрған
бағдарлама аяқталады.
Есік AirDry көмегімен
ашылса, бұндай жағдай
болмайды.
16
www.electrolux.com
Құрылғының есігін AirDry
автоматты түрде ашқаннан
кейін 2 минут ішінде
жабуға тырыспаңыз, себебі
құрылғыға нұқсан келуі
мүмкін.
Егер артында есік тағы 3
минутқа жабылса, жұмыс
істеп тұрған бағдарлама
аяқталады.
Кері санап тұрғанда кешіктіріп
бастау функциясын
болдырмау
Кешіктіріп бастау функциясын біржола
тоқтатқан кезде бағдарлама мен
функцияларды қайта орнату керек.
Program және Option түймешігін
құрылғы бағдарламаны таңдау
режиміне қойылғанша қатар басып
ұстап тұрыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастар алдында,
жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың
бар екенін тексеріңіз.
Бағдарламаның аяқталуы
Бағдарлама аяқталған кезде
дисплейде 0:00 көрсетіледі. Цикл
индикаторлары сөнеді.
Қосу/сөндіру түймешігінен басқа
түймешіктердің барлығы белсенді
емес.
1. Қосу/сөндіру түймешігін басыңыз
немесе Auto Off функциясының
құрылғыны автоматты түрде
сөндіруін күтіңіз.
Auto Off функциясы қосылмай
тұрып есікті ашсаңыз, құрылғы
автоматты түрде сөнеді.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
Бағдарламаны біржола
тоқтату
Program және Option түймешігін
құрылғы бағдарламаны таңдау
режиміне қойылғанша басып ұстаңыз.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Жалпы
Келесі ақыл-кеңестер күнделікті
қолдану барысында кептіріп және
тазалаған кезде жақсы нәтижелерге
қол жеткізуге, сондай-ақ, қоршаған
ортаны қорғауға көмектеседі.
•
•
•
•
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Ыдысты алдын ала қолмен
шаймаңыз. Егер қажет болса,
алдын ала жуу бағдарламасын
(егер бар болса) қолданыңыз
немесе алдын ала жуу циклі бар
бағдарламаны таңдаңыз.
Себеттердің ішіндегі орынды үнемі
толық пайдаланыңыз.
Құрылғыға зат салған кезде,
бүріккіштен шыққан судың
ыдыстардың барлығына толық
•
•
жетіп және оларды жуа алатынына
көз жеткізіңіз. Заттардың бір-біріне
тимей немесе бірін бірі далдалап
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Ыдыс жуғыш машинаға арналған
жуғыш, шайғыш құралды және
тұзды бөлек пайдалануға немесе
аралас таблеткаларды пайдалануға
болады (мысалы, "3in1'', ''4in1'', ''All
in 1''). Орамында көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарламаны салынған заттар
мен олардың ластану деңгейіне
қарай орнатыңыз. ECO
бағдарламасын пайдаланып
қалыпты кірлеген ас үй құралдары
және ыдыс-аяқты жуғанда, су мен
қуат барынша тиімді жұмсалады.
ҚАЗАҚ
10.2 Тұз, шайғыш зат және
жуғыш затты пайдалану
•
•
•
•
•
Тек ыдыс жуғыш машинаға
арналған тұзды, шайғыш және
жуғыш затты пайдаланыңыз. Басқа
өнімдер құрылғыға нұқсан келтіруі
мүмкін.
Cуы кермек және өте кермек
аймақтарда жуу және кептіру
нәтижесін барынша жақсарту үшін
жеке жуғыш (қосымша
функциялары жоқ ұнтақты, гельді,
таблеткаларды), шайғыш затты
және тұзды жеке-жеке
пайдаланыңыз.
Кем дегенде айында бір рет
құрылғыны құрылғы жууға арналған
заттан құйып, іске қосыңыз.
Жуғыш таблеткалар қысқа
бағдарламаларда әбден ерімейді.
Жуғыш заттардың қалдықтары
ыдыстарға тұрып қалмас үшін
жуғыш таблеткаларды
пайдаланғанда ұзақ
бағдарламаларды қолдануды
ұсынамыз.
Жуғыш затты қажетті мөлшерден
артық пайдаланбаңыз. Жуғыш
заттың орамындағы нұсқауларды
қараңыз.
10.3 Жуғыш таблеткаларды
пайдалануды тоқтатқыңыз
келсе
Жуғыш затты, тұзды және шайғыш
заттарды жеке-жеке пайдалану
алдында келесі әрекетті орындаңыз.
1. Су жұмсартқыштың ең жоғары
деңгейін орнатыңыз.
2. Тұз және шайғыш зат
сауыттарының толы екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Шаю циклы бар ең қысқа
бағдарламаны бастаңыз. Жуғыш
зат қоспаңыз және себеттерді
толтырмаңыз.
4. Бағдарлама аяқталған кезде, су
жұмсартқышты тұратын жеріңіздегі
судың кермектігіне қойыңыз.
5. Шайғыш заттың қосылатын
мөлшерін реттеңіз.
6. Шайғыш зат үлестіргіші бос
индикаторын қосу.
17
10.4 Себеттерді толтыру
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны ыдыс жуғыш машинада
жууға болатын заттарды жуу үшін
ғана қолданыңыз.
Ағаш, мүйіз, алюминий, қалайы
және мыстан жасалған заттарды
құрылғыға салмаңыз.
Құрылғыға су сіңіретін заттарды
(жөке, ас үй шүберектері)
салмаңыз.
Ыдыстарға жабысқан тағамның
үлкенірек қалдықтарын алып,
қоқысқа салыңыз.
Заттарға күйіп жабысқан
қалдықтарды жібітіңіз.
Шұңғыл ыдыстардың (мысалы,
кесе, стакан және кәстрөл) аузын
төмен қаратып салыңыз.
Стакандарды бір-біріне тигізбей
салыңыз.
Ас құралдары мен кішкене
заттарды ас құралдары себетіне
салыңыз.
Жеңіл заттарды үстіңгі себетке
салыңыз. Заттарды жылжып
кетпейтін етіп салыңыз.
Бағдарламаны бастамай тұрып,
бүріккіш түтіктердің еркін айнала
алатынына көз жеткізіңіз.
10.5 Бағдарламаны бастау
алдында
Мынаны ескеріңіз:
•
•
•
•
•
•
•
Сүзгілердің таза екенін және
орнатылып тұрғанын.
Тұз сауытының қақпағының мықтап
жабылғанын.
Бүріккіш түтіктердің бітеліп
қалмағанын.
Кір жуғыш машина тұзы мен
шайғыш заттың (егер аралас
таблетканы қолданбасаңыз) бар
екенін.
Заттардың себеттерге дұрыс
салынғанын.
Бағдарламаның салынған ыдыстың
түріне және ластану дәрежесіне сай
екенін.
Жуғыш зат дұрыс мөлшерде
қолданылғанын.
18
www.electrolux.com
10.6 Себеттерді босату
1. Ыдыстарды суытып алғаннан кейін
ғана құрылғыдан алыңыз. Ыстық
заттар осал келеді.
2. Әуелі астыңғы себеттегі, содан
кейін үстіңгі себеттегі заттарды
алыңыз.
Бағдарламаның соңында
құрылғының
қабырғаларында және
есігінде су тұруы мүмкін.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны жөндеу
алдында электр желісінен
ағытыңыз және ашасын
розеткадан суырыңыз.
Қоқыс тұрған сүзгілер мен
бүріккіш түтіктер жуу
нәтижесін төмендетеді.
Уақытылы тексеріп, қажет
болса тазалаңыз.
2. (C) сүзгісін (B) сүзгісінен алыңыз.
3. Жалпақ сүзгіні (A) алыңыз.
11.1 Сүзгілерді тазалау
Сүзгі жүйесі 3 бөліктен тұрады.
C
4. Сүзгілерді жуыңыз.
B
A
1. Сүзгіні (B) сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз.
5. Зумпф сорғышының ішінде немесе
айналасында ешбір тағам
қалдығыңың немесе қоқыстың жоқ
екеніне көз жеткізіңіз.
6. Жалпақ сүзгіні орнына (A)
қойыңыз. Оның 2 бағыттағыштың
астына дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
19
11.2 Бүріккіш түтіктерді
тазалау
Бүріккіш түтіктерді ағытып алмаңыз.
Бүріккіш түтіктердің тесіктері бітеліп
қалса, қалдықтарды жіңішке
шырпымен тазалаңыз.
11.3 Сыртын тазалау
•
7. (B) және (C) сүзгілерін
құрастырыңыз.
8. (B) сүзгісін (A) сүзгісіне салыңыз.
Сырт етіп орнына түскенше сағат
тілінің бағытымен бұраңыз.
•
•
11.4 Ішін тазалау
•
•
АБАЙЛАҢЫЗ
Сүзгілер дұрыс салынбаса,
жуу нәтижесі
қанағаттанғысыз болуы
және құрылғыға нұқсан
келуі мүмкін.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені
немесе еріткіштерді
пайдаланбаңыз.
•
Құрылғыны мұқият тазалаңыз,
соның ішінде есіктің резеңке
тығыздағышын жұмсақ, дымқыл
шүберекпен сүртіңіз.
Егер қысқа бағдарламаларды жиі
пайдалансаңыз, құрылғының ішінде
май немесе әк жиналып қалуы
мүмкін. Бұндай жағдайдың алдын
алу үшін ұзақ бағдарламаларды
айына кем дегенде 2 рет қосып
орындауды ұсынамыз.
Құрылғының барынша жақсы жұмыс
істеуін қамтамасыз ету үшін ыдыс
жуғыш машиналарға арналған
арнайы жуғыш затты ай сайын
қолдануды ұсынамыз. Өнімдердің
орамындағы нұсқауларды мұқият
орындаңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы іске қосылмаса немесе
жұмыс істеп тұрып тоқтап қалса,
уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласпай тұрып, мәселені
кестедегі ақпараттың көмегімен өзіңіз
шешіп көруге тырысыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Дұрыс жөндемеген
жағдайда пайдаланушы
қатерлі жағдайға тап
болуы мүмкін. Кез келген
жөндеу жұмысын тек білікті
маман ғана іске асыруға
тиіс.
Кей ақаулықтар орын алғанда,
дисплейде ескерту коды
көрсетіледі.
20
www.electrolux.com
Мәселелердің көпшілігін Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласпай-ақ жөндеуге болады.
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Құрылғыны іске қоса
алмадыңыз.
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама
басталмайды.
•
•
•
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Start түймешігін басыңыз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, оны ажыратыңыз немесе кері санақ
аяқталғанша күтіңіз.
Құрылғы су жұмсартқыштың ішіндегі шайырды
қайта толтыру үдерісін бастап кеткен. Бұл
үдерістің ұзақтығы шамамен 5 минут.
•
Ыдыс жуғыш машинаға
су құйылмай тұр.
Бейнебетте
•
•
немесе
көрсетіледі.
•
•
•
Құрылғы суы сарқылмай
тұр.
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
•
•
•
Тасқынға қарсы құрал
қосулы.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының
өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл
ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне
хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің сүзгісінің бітеліп қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Ішкі түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
•
Судың шүмегін жабыңыз да, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жұмыс барысында
құрылғы көп рет тоқтап
және қайта іске
қосылады.
•
Бұл қалыпты жағдай. Бұл оңтайлы жуу нәтижесіне
қол жеткізуге көмектеседі және қуатты үнемдейді.
Бағдарлама өте ұзаққа
созылады.
•
Бағдарлама уақытын қысқарту үшін TimeManager
опциясын таңдаңыз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып
тұрса, кешіктіру функциясын ажыратыңыз немесе
кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Бейнебетте
көрсетіледі.
•
ҚАЗАҚ
21
Ақау және ескерту коды Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Қалған уақыт дисплейде
көбейіп көрінеді де,
бағдарлама уақытының
соңына өтеді.
•
Бұл ақау емес. Құрылғы дұрыс жұмыс істеп тұр.
Бағдарламаның
•
параметрлерін әр
пайдаланған сайын қайта
орнату керек.
Таңдаулы конфигурацияны сақтау үшін
MyFavourite параметрін таңдаңыз.
Құрылғының есігінен сәл
су жылыстап ағады.
Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі
аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе
қатайтыңыз.
Құрылғының есігі науаның ортасына қарай
орнатылмаған. Артқы аяғын (егер бар болса)
реттеңіз.
•
•
Құрылғының есігін жабу
қиын.
•
•
Құрылғының ішінен
гүрілдеген/тарсылдаған
дыбыс шығады.
•
Құрылғы айырыпқосқышты іске қосып
жібереді.
•
•
•
Құрылғы деңгейі дұрыс орнатылмаған. Өзгермелі
аяқтарын (егер бар болса) босатыңыз немесе
қатайтыңыз.
Ыдыстардың кей бөліктері себеттерден шығып
тұр.
Ыдыстар себеттерге дұрыс салынбаған.
Себеттерді толтыру парақшасын қараңыз.
Бүріккіш түтіктердің еркін айнала алатынына көз
жеткізіңіз.
Ампер қуаты пайдаланылып тұрған
құрылғылардың барлығына бірдей жеткілікті
емес. Розетканың ампер қуатын және өлшегіштің
мүмкіндігін тексеріңіз немесе пайдаланылып
тұрған құрылғылардың бірін сөндіріңіз.
Құрылғының ішкі электр жүйесінде ақау бар.
Уәкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
Құрылғыны тексеріп болғаннан кейін,
сөндіріп де, қайта қосыңыз. Ақаулық
қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кестеде көрсетілмеген ақау кодтары
пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
22
www.electrolux.com
12.1 Жуу және құрғату нәтижелері қанағаттанарлықтай емес
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
Кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
•
•
•
•
•
"Күнделікті қолдану", "Ақыл-кеңес" тарауын
және себетті толтыру парақшасын қараңыз.
Қарқыны барынша жоғары бағдарламаларды
пайдаланыңыз.
Бүріккіш түтікшелерді және сүзгіні тазалаңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.
Жабық тұрған құрылғының ішіне ыдыс өте ұзақ
уақыт қалдырылған.
Шайғыш зат жоқ немесе шайғыш затты үлестіру
мөлшері жеткіліксіз. Шайғыш зат үлестіргішті ең
жоғары деңгейге қойыңыз.
Пластик заттарды сүлгімен құрғату қажет болуы
мүмкін.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосып, AirDry параметрін
орнатыңыз.
Біз шайғыш затты әрқашан пайдалануды, тіпті
аралас таблеткалармен бірге қолдануды
ұсынамыз.
Стакандар мен ыдыстарда •
ақ жолақтар немесе көк
дақтар пайда болған.
•
Шайғыш зат тым көп мөлшерде қосылған.
Шайғыш заттың деңгейін ең төменгі деңгейге
қойыңыз.
Жуғыш зат тым көп мөлшерде салынған.
Стакандар мен ыдыстарда •
дақтар және кепкен су
тамшылары қалған.
•
Шайғыш зат жеткіліксіз мөлшерде үлестірілген.
Шайғыш заттың деңгейін ең жоғары деңгейге
қойыңыз.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Ыдыс-аяқ кеппеген.
Тамаша кептіру нәтижесіне қол жеткізу үшін
XtraDry опциясын қосып, AirDry параметрін
орнатыңыз.
Бұл бағдарламаның кептіру режимі жоқ немесе
кептіру режимінің температурасы төмен.
Шайғыш зат үлестіргіші босап қалған.
Бұл шайғыш заттың сапасына байланысты
болуы мүмкін.
Бұл жуғыш таблеткалардың сапасына
байланысты болуы мүмкін. Басқа түрін
қолданыңыз немесе шайғыш зат үлестіргішті
қосып, шайғыш зат пен жуғыш таблеткаларды
бірге пайдаланыңыз.
•
•
•
•
•
Құрылғының ішкі жағы
дымқыл.
•
Бұл құрылғының ақауы емес, бұл қабырғаларда
конденсат пайда болуға әкелген ауаның
ылғалдылығына байланысты.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Мүмкін себептері және шешетін жолдары
Жуған кезде әдеттегіден
тыс көпіршік пайда
болады.
•
•
Ас құралдарын тот басқан. •
•
Бағдарлама соңында
жуғыш зат үлестіргіште
жуғыш заттың қалдықтары
қалады.
•
•
•
Құрылғының ішінде иіс
бар.
•
Ыдыстарға, науаға және
•
есіктің ішіне әк қалдықтары
тұрып қалған.
•
•
•
•
•
•
Ыдыстардың түстері
көмескі, өңдері кеткен.
•
•
•
23
Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуу затты
ғана пайдаланыңыз.
Шайғыш зат диспенсерінен су ағады. Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жуу үшін пайдаланған судың құрамында өте көп
тұз бар. "Су жұмсартқышты орнату" тарауын
қараңыз.
Күміс және болаттан жасалған ас үй құралдары
бірге салынған. Күміс және болаттан жасалған
ас үй құралдарын бірге салмаңыз.
Жуғыш зат үлестіргішке жуғыш таблетка
кептеліп қалған, сондықтан оны су толығымен
шайып кетіре алмаған.
Су жуғыш зат үлестіргіштен жуғыш таблетканы
шайып кетіре алмайды. Бүріккіш түтіктің бітеліп
немесе кептеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Себеттердегі заттардың жуғыш зат үлестіргіштің
қақпағын ашуға кедергі жасамай тұрғанына көз
жеткізіңіз.
"Құрылғының ішін тазалау" тарауын қараңыз.
Тұздың деңгейі төмен, қайта толтыру
индикаторын тексеріңіз.
Тұз сауытының қақпағы бос тұр.
Шүмектен кермек су ағады. "Су
жұмсартқышты орнату" тарауын қараңыз.
Аралас таблеткаларды пайдалансаңыз да,
тұзды пайдаланып, су жұмсартқыш
регенерациясын орнатыңыз. "Су
жұмсартқышты орнату" тарауын қараңыз.
Әк шөгіндісі әлі де қалса, құрылғыны құрылғы
тазалауға арналған тазалағыш құралмен
тазалаңыз.
Басқа жуғыш затты қолданыңыз.
Жуғыш зат өндірушіге хабарласыңыз.
Құрылғыда тек ыдыс жуғыш машинаға төзімді
ыдыстарды ғана жуыңыз.
Себеттерді абайлап толтырып, абайлап
босатыңыз. Себеттерді толтыру парақшасын
қараңыз.
Осал заттарды үстіңгі себетке салыңыз.
Басқа ықтимал себептерді
"Ең алғаш пайдалану
алдында", "Әркүндік
пайдалану" немесе
"Ақыл-кеңес"
тарауларынан қараңыз.
24
www.electrolux.com
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Ені / биіктігі / тереңдігі
(мм)
446/850/615
Электртоғына қосу 1)
Кернеу (В)
220 - 240
Жиілік (Гц)
50
Құйылатын судың
қысымы
Ең аз / ең көп (МПа)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Сумен жабдықтау
Суық су немесе ыстық
су2)
ең көбі 60 °C
Сыйымдылығы
Орын параметрлері
9
Қуат тұтынуы
Қосулы режим (Вт)
5.0
Қуат тұтынуы
Сөндіру режимі (Вт)
0.50
1) Басқа мәндерді техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз.
2) Егер ыстық су басқа қуат көздерінен (мысалы, күн батареясы, желдің қуаты)
алынса, тұтыну қуатын азайту үшін ыстық суды қолданыңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Польшада жасалған
РУССКИЙ
25
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................26
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 28
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 29
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ................................................................................ 30
5. ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 31
6. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................32
7. ОПЦИИ.............................................................................................................35
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................36
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 38
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................40
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 42
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................43
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 48
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
26
1.
www.electrolux.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
Прибор предназначен для домашнего бытового и
аналогичного применения, например:
– в сельских жилых домах; в помещениях,
служащих кухнями для обслуживающего
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
персонала в магазинах, офисах и на других
рабочих местах;
– для использования клиентами отелей, мотелей
мини-гостиниц типа «ночлег и завтрак» и других
мест проживания.
Не вносите изменения в параметры данного
прибора.
Рабочее давление воды (минимальное и
максимальное) должно находиться в пределах 0.5
(0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
Не превышайте максимальное количество 9
комплектов посуды.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
аналогичной квалификацией.
Укладывайте ножи и столовые приборы с
заостренными концами в корзину для столовых
приборов либо острыми концами вниз, либо в
горизонтальном положении лезвиями вниз.
Не оставляйте прибор с открытой дверцей без
присмотра, чтобы случайно не наступить на
дверцу.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
Не используйте для чистки прибора
водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
Если в днище прибора имеются вентиляционные
отверстия, они не должны перекрываться
(например, ковром).
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов. Использовать старые
комплекты шлангов нельзя.
28
www.electrolux.com
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
ВНИМАНИЕ!
Установка прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
0°C.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
•
•
•
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не используйте тройники и
удлинители.
Позаботьтесь о том, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
Только для Великобритании и
Ирландии. Данный прибор оснащен
вилкой, рассчитанной на ток 13 А.
При замене предохранителя в
вилке электропитания следует
использовать только
предохранитель номиналом 13 А
ASTA (BS 1362).
•
•
Не повреждайте шланги для воды.
Перед подключением к новым или
давно не использовавшимся
трубам, а также в случае, если
производились ремонтные работы
или устанавливались новые
устройства (счетчики воды и т.д.)
дайте воде стечь, пока она не
станет прозрачной и чистой.
В ходе и по окончании первого
использования прибора убедитесь
в отсутствии видимых утечек воды.
Наливной шланг оснащен
предохранительным клапаном и
оболочкой с внутренним сетевым
кабелем.
ВНИМАНИЕ!
Опасное напряжение.
РУССКИЙ
•
Если наливной шланг поврежден,
немедленно закройте кран подачи
воды и выньте вилку сетевого
шнура из розетки. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр
для замены наливного шланга.
•
•
2.4 Эксплуатация
•
•
•
•
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Моющие средства для
посудомоечных машин
представляют опасность. Следуйте
правилам по безопасному
обращению, приведенным на
упаковке моющего средства.
Не пейте воду и не играйте с водой
из прибора.
Не извлекайте посуду из прибора
до завершения программы. На
посуде может остаться некоторое
количество моющего средства.
2.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
•
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2
1
3
12
11
1
2
3
4
5
6
10
9 8
Верхняя панель
Верхний разбрызгиватель
Нижний разбрызгиватель
Фильтры
Табличка с техническими данными
Емкость для соли
29
Если открыть дверцу прибора во
время выполнения программы, из
него может вырваться горячий пар.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
7
6
7
8
9
10
11
12
5
4
Вентиляционное отверстие
Дозатор ополаскивателя
Дозатор моющего средства
Корзина для столовых приборов
Нижняя корзина
Верхняя корзина
30
www.electrolux.com
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Кнопка «Вкл/Выкл»
Кнопка Program
Индикаторы программ
Дисплей
Кнопка Delay
4
7
5
6
6 Кнопка Start
7 Индикаторы
8 Кнопка Option
4.1 Индикаторы
Индикатор
Описание
Этап мойки. Загорается, когда выполняется этап мойки.
Этап сушки. Загорается на время этапа сушки.
Индикатор TimeManager.
Индикатор XtraDry.
Индикатор отсутствия ополаскивателя. Во время работы про‐
граммы данный индикатор всегда погашен.
Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный
индикатор всегда погашен.
РУССКИЙ
31
5. ПРОГРАММЫ
Программа
1)
Степень загряз‐
ненности
Тип загрузки
Этапы программы
Опции
•
•
•
•
•
Предварительная
мойка
Мойка, 50°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Все
•
Посуда, столо‐
вые приборы, •
кастрюли и
сковороды
•
•
Предварительная
мойка
Мойка от 45°C до
70°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
•
Сильная за‐
грязненность
Посуда, столо‐
вые приборы,
кастрюли и
сковороды
•
Предварительная
мойка
Мойка, 70°C
Ополаскивания
Сушка
•
•
TimeManager
XtraDry
Свежее за‐
грязнение
Посуда и сто‐
ловые прибо‐
ры
•
Мойка, 60°C или
65°C
Ополаскивания
•
XtraDry
Обычная или
•
небольшая за‐ •
грязненность
•
Тонкий фаянс
и стекло
Мойка, 45°C
Ополаскивания
Сушка
•
XtraDry
Все
Предварительная
мойка
•
2)
•
3)
•
•
•
•
4)
•
Обычная за‐
грязненность
Посуда и сто‐
ловые прибо‐
ры
•
•
•
•
•
1) Данная программа обеспечивает наиболее эффективное использование воды и
электроэнергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязне‐
ния. (Это стандартная программа для тестирующих организаций).
2) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в
корзинах. Он автоматически регулирует температуру и количество воды, энергопотре‐
бление и продолжительность программы.
3) Данная программа позволяет вымыть посуду со свежими загрязнениями. Програм‐
ма обеспечивает хорошие результаты за короткое время.
4) В ходе этой программы происходит быстрое ополаскивание посуды, чтобы предот‐
вратить прилипание к ней остатков пищи и появление в приборе неприятных запахов.
Не используйте моющее средство с этой программой.
32
www.electrolux.com
5.1 Показатели потребления
Программа 1)
Вода
(л)
Энергопотребле‐
ние
(кВт·ч)
Продолж.
(мин)
9.9
0.777
245
6 - 12
0.5 - 1.2
40 - 150
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
8
0.6 - 0.8
30
10 - 12
0.8 - 0.9
60 - 80
4
0.1
14
1) Указанные показатели могут изменяться в зависимости от давления и температуры
воды, напряжения в электросети, выбранных режимов и количества посуды.
5.2 Информация для
тестирующих организаций
Для запроса всей информации,
необходимой для тестирования
производительности, обращайтесь по
электронной почте:
info.test@dishwasher-production.com
Запишите номер изделия (PNC),
который находится на табличке с
техническими данными.
6. ПАРАМЕТРЫ
6.1 Режим выбора программы
и пользовательский режим
Если прибор находится в режиме
выбора программы, имеется
возможность задать программу и
войти в пользовательский режим.
Настройки, доступные в
пользовательском режиме:
• Уровень смягчителя для воды с
учетом жесткости воды.
• Включение или выключение
уведомления о том, что дозатор
ополаскивателя пуст.
• Включение или выключение
функции AirDry.
Поскольку прибор запоминает
сохраненные установки,
необходимость его настройки
перед каждым циклом отсутствует.
Вызов режима выбора
программы
Прибор находится в режиме выбора
программы, если индикатор программ
включен, а на дисплее
отображается продолжительность
программы.
После включения прибор по
умолчанию переходит в режим выбора
программы. В противном случае
задайте режим выбора программы
следующим образом:
Одновременно нажмите и
удерживайте Program и Option, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
РУССКИЙ
33
вредное влияние на результаты мойки
и на сам прибор.
Переход в пользовательский
режим
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.
Для входа в пользовательский режим
одновременно нажмите и удерживайте
Delay и Start, пока индикаторы
,
и
не начнут
мигать, а дисплей не погаснет.
6.2 Смягчитель для воды
Смягчитель для воды удаляет из
подаваемой в прибор воды
минеральные вещества, которые в
противном случае могли бы оказать
Чем больше в воде содержится таких
минеральных веществ, тем выше
жесткость воды. Жесткость воды
измеряется в соответствующих
единицах.
Смягчитель для воды необходимо
настроить в соответствии с уровнем
жесткости воды, используемой в
Вашем регионе. Информацию о
жесткости воды в Вашем районе
можно получить в местной службе
водоснабжения. Для получения
хороших результатов мойки важно
правильно выбрать уровень настройки
смягчителя для воды.
Жесткость воды
Градусы
(жесткость
воды) по не‐
мецкому
стандарту
(°dH)
Градусы по
французско‐
му стандарту
(°fH)
ммоль/л
Градусы
по шкале
Кларка
Уровень смягчи‐
теля для воды
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Заводская установка.
2) Не используйте соль при таком уровне.
При использовании стандартного
моющего средства или
таблетированного моющего
средства (с солью или без) задайте
требуемый уровень жесткости: в
этом случае индикатор наличия
соли не будет отключен.
Содержащее соль
таблетированное средство
недостаточно эффективно
смягчает жесткую воду.
34
www.electrolux.com
Настройка смягчителя для
воды
Убедитесь, что прибор находится в
пользовательском режиме.
1. Нажмите на Program.
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
и
текущая настройка: напр.,
=
уровень 5.
2. Для изменения установки нажмите
на Program нужное количество
раз.
3. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.3 Уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя пуст
Дозатор ополаскивателя способствует
высушиванию посуды без
образования потеков и пятен.
Ополаскиватель автоматически
добавляется на этапе ополаскивания
горячей водой.
Когда емкость для ополаскивателя
оказывается пустой, загорается
индикатор ополаскивателя, уведомляя
о необходимости добавления
ополаскивателя. В случае
удовлетворительных результатов при
использовании только
таблетированного моющего средства
можно отключить уведомление о
необходимости добавления
ополаскивателя. Тем не менее, для
достижения оптимальных результатов
сушки всегда используйте
ополаскиватель.
При использовании обычного или
таблетированного моющего средства
включите включите уведомление о
необходимости добавления
ополаскивателя.
Выключение оповещения о
том, что дозатор
ополаскивателя пуст
Убедитесь, что прибор находится в
пользовательском режиме.
1. Нажмите на Option.
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит мигать.
На дисплее отобразится
текущая настройка.
•
–
и
= уведомление о том,
что дозатор ополаскивателя
пуст, включено.
–
= уведомление о том,
что дозатор ополаскивателя
пуст, выключено.
2. Для изменения настройки нажмите
на Option.
3. Нажмите «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
6.4 AirDry
AirDry улучшает результаты сушки с
одновременным понижением
энергопотребления.
В ходе этапа сушки дверца
автоматически
открывается и остается
приоткрытой.
РУССКИЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь закрыть
дверцу прибора в течение
2 минут после ее
автоматического
открывания. Это может
привести к повреждению
прибора.
AirDry включается автоматически со
всеми программами за исключением
программы
.
Для повышения эффективности сушки
см. описание опции XtraDry или
включите AirDry.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если к прибору имеют
доступ дети,
рекомендуется отменить
функцию AirDry, так как
открывание дверцы может
представлять опасность.
35
Выключение AirDry
Убедитесь, что прибор находится в
пользовательском режиме.
1. Нажмите на Delay.
•
Индикаторы
погаснут.
•
Индикатор
продолжит
мигать.
На дисплее отобразится
•
и
текущая настройка:
= опция
AirDry включена.
2. Для изменения настройки нажмите
на Delay:
= опция AirDry
выключена.
3. Нажмите «Вкл/Выкл» для
подтверждения настройки.
7. ОПЦИИ
Требуемые режимы
необходимо включать
перед каждый запуском
программы.
Режимы невозможно
включить или выключить
во время выполнения
программы.
Не все опции совместимы
друг с другом. При выборе
несовместимых опций
прибор автоматически
отключит одну или более
из них. При этом будут
гореть индикаторы только
те из опций,которые
остались включенными.
7.1 XtraDry
Воспользуйтесь данной опцией, чтобы
повысить эффективность сушки.
Включение опции XtraDry может
повлиять на продолжительность ряда
программ, потребление воды и
температуру последнего
ополаскивания.
Опция XtraDry является постоянной
для всех программ, кроме программы
; необходимость ее выбора при
каждом цикле отсутствует.
В других программах настройка
XtraDry постоянна; она автоматически
используется в дальнейших циклах.
Данную настройку можно изменить в
любое время.
При каждом включении
опции
опция
XtraDry выключается; ее
необходимо включать
вручную.
Включение опции XtraDry выключает
опцию TimeManager, и наоборот.
Включение XtraDry
Нажмите и удерживайте Option, пока
не загорится индикатор
.
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
36
www.electrolux.com
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
7.2 TimeManager
Данный режим увеличивает давление
и температуру воды. Этапы мойки и
сушки сокращаются.
Общая продолжительность
программы сокращается примерно на
50%.
Результаты мойки соответствуют
результатам программы со
стандартной продолжительностью.
Результаты сушки могут ухудшиться.
Включение TimeManager
Нажмите и удерживайте Option, пока
не загорится индикатор
.
Если выбранный режим нельзя
использовать с данной программой,
соответствующий индикатор не
загорится или быстро замигает на
несколько секунд, а затем погаснет.
На дисплее отобразится обновленное
значение продолжительности
программы.
7.3 MyFavourite
Данная опция позволяет задать и
сохранить наиболее часто
используемую программу.
Можно сохранить только 1 программу.
Новая настройка удаляет
предыдущую.
Как выбрать программу
MyFavourite
Нажмите и удерживайте Program,
пока не загорятся индикаторы,
относящиеся к программе MyFavourite
и опциям.
На дисплее отобразится
продолжительность работы
программы.
Сохранение программы
MyFavourite
1. Задайте выбранную программу.
Вместе с программой можно задать
применимые к ней опции.
2. Одновременно нажмите и
удерживайте кнопки Program и
Delay, пока на несколько секунд не
замигают индикаторы выбранной
программы и опций.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Убедитесь, что установленные
настройки смягчителя для воды
соответствуют уровню
жесткости поставляемой Вам
воды. В противном случае
произведите настройку
смягчителя для воды.
2. Наполните емкость для соли.
3. Наполните дозатор
ополаскивателя.
4. Откройте вентиль подачи воды.
5. Запустите программу, чтобы
избавиться от загрязнений,
которые могли остаться в приборе
после его производства. Не
используйте моющее средство и
не загружайте посуду в корзины.
После запуска программы прибору
может потребоваться до 5 минут для
«зарядки» ионообменной смолы в
устройстве для смягчения воды. При
этом кажется, что прибор не работает.
Этап мойки начнется, как только
данная процедура будет завершена.
Данная процедура повторяется с
определенной периодичностью.
8.1 Емкость для соли
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Применяйте только
крупную соль,
предназначенную
посудомоечных машин.
Мелкая соль повышает
риск коррозии.
РУССКИЙ
Соль используется для «зарядки»
ионообменной смолы в смягчителе
для воды и обеспечения хороших
результатов мытья в ходе
ежедневного использования.
37
8.2 Заполнение дозатора
ополаскивателя
A D
B
Наполнение емкости для
соли
1. Поверните крышку емкости для
соли против часовой стрелки и
снимите ее.
2. Налейте 1 л воды в емкость для
соли (только перед первым
использованием).
3. Засыпьте в емкость 1 кг соли
(доверху).
C
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
4. Осторожно встряхните воронку за
ручку, чтобы стряхнуть все
гранулы.
5. Уберите соль вокруг отверстия
емкости для соли.
6. Чтобы закрыть емкость для соли,
поверните крышку емкости для
соли по часовой стрелке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При заполнении емкости
для соли из нее может
вылиться вода с солью.
После заполнения емкости
для соли немедленно
запустите какую-либо
программу во избежание
коррозии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только
ополаскиватель,
специально
предназначенный для
посудомоечных машин.
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(D), чтобы открыть крышку (C).
2. Налейте ополаскиватель в дозатор
(A) так, чтобы уровень жидкости
достиг отметки «Макс».
3. Во избежание избыточного
пенообразования удалите
пролившийся ополаскиватель
тканью, хорошо впитывающей
жидкость.
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
38
www.electrolux.com
Селектор количества
выдаваемого
ополаскивателя (B)
позволяет выбрать
значения от 1
(минимальное количество)
до 4 или 6 (максимальное
количество).
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Откройте вентиль подачи воды.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
Убедитесь, что прибор находится в
режиме выбора программы.
• Если горит индикатор
отсутствия соли, наполните
емкость для соли.
• Если горит индикатор
отсутствия ополаскивателя,
заправьте дозатор
ополаскивателя.
3. Загрузите корзины.
4. Добавьте моющее средство.
5. Выберите подходящую программу
мойки в соответствии с типом
загрузки и степенью ее
загрязненности.
9.1 Использование моющего
средства
D A B
30
A
30
B
D
20
C
1. Нажмите на кнопку разблокировки
(B), чтобы открыть крышку (C).
2. Заполните дозатор (A)
порошковым или таблетированным
моющим средством.
3. Если в программе мойки
предусмотрен этап
предварительной мойки, добавьте
немного моющего средства в
отделение дозатора для
предварительной мойки (D).
4. Закройте крышку. Убедитесь, что
кнопка блокировки защелкнулась.
20
9.2 Настройка и запуск
программы
C
Функция Auto Off
Данная функция уменьшает
энергопотребление, автоматически
выключая прибор, если он не
работает.
Функция срабатывает при следующих
условиях:
• Через 5 минут по окончании
программы.
• Через пять минут, если программа
не была запущена.
РУССКИЙ
Запуск программы
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл». Убедитесь, что
прибор находится в режиме
выбора программы.
2. Закройте дверцу прибора.
3. Многократным нажатием на
Program добейтесь высвечивания
индикатора требуемой программы.
• Для выбора программы
MyFavourite нажмите и
удерживайте Program, пока не
высветится настройка
MyFavourite.
На дисплее отобразится
продолжительность программы.
4. Выберите применимые режимы.
5. Для начала выполнения
программы нажмите на Start.
• Загорится индикатор этапа
мойки.
• Значение продолжительности
программы начнет уменьшаться
с интервалом в 1 минуту.
Запуск программы с
использованием отсрочки
пуска
1. Задайте программу.
2. Многократным нажатием на Delay
добейтесь появления на дисплее
нужного времени отсрочки (от 1 до
24 часов).
Индикатор выбранной программы
замигает.
3. Нажмите на Start.
4. Закройте дверцу прибора для
запуска обратного отсчета.
По окончании обратного отсчета будет
автоматически запущена выбранная
программа и загорится индикатор
этапа мойки.
Открывание дверцы во время
работы прибора
Открывание дверцы во время
выполнения программы приводит к
остановке работы прибора. Это может
повлиять на показатели
39
энергопотребления и на
продолжительность программы. При
закрывании дверцы прибор
продолжает работу с момента, на
котором она была прервана.
В случае открывания
дверцы более чем на 30
секунд во время этапа
сушки текущая программа
будет завершена. Этого не
произойдет, если дверца
была открыта в результате
работы системы AirDry.
Не пытайтесь закрыть
дверцу прибора в течение
2 минут после того как
AirDry автоматически ее
откроет; это может
привести к повреждению
прибора.
Если в дальнейшем
закрыть дверцу еще на 3
минуты, выполняемая
программа будет
завершена.
Отмена отсрочки пуска во
время обратного отсчета
При отмене отсрочки пуска
необходимо заново задать программу
и дополнительные функции.
Одновременно нажмите и
удерживайте Program и Option, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
Отмена программы
Одновременно нажмите и
удерживайте Program и Option, пока
прибор не перейдет в режим выбора
программы.
Убедитесь в наличии моющего
средства в дозаторе моющего
средства перед запуском новой
программы.
40
www.electrolux.com
Окончание программы
По окончании программы на дисплее
отображается 0:00. Индикаторы
этапов гаснут.
Все кнопки неактивны за исключением
кнопки «Вкл/Выкл».
пока функция Auto Off не выключит
прибор автоматически.
Открывание дверцы до
выполнения Auto Off приводит к
автоматическому выключению
прибора.
2. Закройте водопроводный вентиль.
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл» или дождитесь,
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Общие положения
Приведенные ниже рекомендации
обеспечат оптимальные результаты
мытья и сушки в ходе каждодневного
использования прибора, а также
позволят защитить окружающую
среду.
•
•
•
•
•
•
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Не производите предварительное
ополаскивание посуды вручную.
При необходимости используйте
программу предварительной мойки
(если таковая имеется) или
выбирайте программу с этапом
предварительной мойки.
Всегда используйте все
пространство корзин.
При загрузке прибора убедитесь,
что вода из разбрызгивателей
сможет полностью достичь и
вымыть всю посуду. Предметы
посуды не должны касаться или
перекрывать друг друга.
Можно использовать средство для
посудомоечных машин,
ополаскиватель и соль отдельно
или в виде таблетированного
моющего средства (напр., «3 в 1»,
«4 в 1», «Все в одном»). Следуйте
указаниям, приведенным на
упаковке
Выберите программу в
соответствии с типом загрузки и
степенью ее загрязненности.
Программа ECO обеспечивает
наиболее практичное потребление
воды и энергии при мытье посуды и
столовых приборов обычного
уровня загрязнения.
10.2 Использование соли,
ополаскивателя и моющего
средства
•
•
•
•
•
Используйте только соль,
ополаскиватель и моющее
средство для посудомоечных
машин. Другие продукты могут
привести к повреждению прибора.
В регионах с жесткой и очень
жесткой водой для достижения
оптимальных результатов мойки и
сушки рекомендуется использовать
обычное моющее средство
(порошок, гель или таблетки без
дополнительных составляющих), и
отдельно – ополаскиватель и соль.
Не реже одного раза в месяц
запускайте прибор с очищающим
средством, специально
предназначенным для этой цели.
Таблетированные моющие
средства не успевают полностью
раствориться при использовании
коротких программ. Для того, чтобы
избежать образование на посуде
осадка из моющего средства,
рекомендуется использовать
таблетки с длинными программами.
Не превышайте указанную
дозировку моющего средства. См.
инструкции на упаковке моющего
средства.
РУССКИЙ
10.3 Что делать, если
необходимо прекратить
использовать
таблетированное моющее
средство
Прежде чем перейти к использованию
моющего средства, соли и
ополаскивателя по отдельности
выполните следующую процедуру.
1. Установите максимальный уровень
смягчителя для воды.
2. Убедитесь, что емкость для соли и
дозатор ополаскивателя
заполнены.
3. Запустите самую короткую
программу, содержащую этап
ополаскивания. Не добавляйте
моющее средство и не загружайте
корзины.
4. Когда программа будет завершена,
скорректируйте уровень жесткости
смягчителя для воды в
соответствии с жесткостью воды в
Вашем регионе.
5. Задайте дозировку
ополаскивателя.
6. Включите уведомление о том, что
дозатор ополаскивателя пуст.
10.4 Загрузка корзин
•
•
•
•
•
•
Используйте прибор только для
мытья принадлежностей,
пригодных для мытья в
посудомоечных машинах.
Не загружайте в прибор изделия из
дерева, кости, алюминия, олова и
меди.
Не помещайте в прибор предметы,
которые могут впитывать воду
(губки, бытовые ткани).
Крупные остатки пищи с тарелок
выбрасывайте в мусорное ведро.
Размягчите пригоревшие остатки
пищи на посуде.
Загружайте полые предметы
(чашки, стаканы и сковороды)
отверстием вниз.
•
•
•
•
41
Проверьте, чтобы стаканы не
соприкасались друг с другом
Загружайте столовые приборы и
мелкие предметы в корзину для
столовых приборов.
Легкие предметы укладывайте в
верхнюю корзину. Убедитесь, что
посуда не двигается.
Прежде чем запускать программу,
убедитесь, что разбрызгиватели
могут свободно вращаться.
10.5 Перед запуском
программы
Убедитесь, что:
•
•
•
•
•
•
•
Фильтры очищены и установлены
должным образом.
Крышка емкости для соли плотно
закрыта.
Разбрызгиватели не засорены.
Посудомоечная машина
заправлена солью и
ополаскивателем (если не
используется таблетированное
моющее средство).
Посуда правильно загружена в
корзины.
Выбранная программа
соответствует типу посуды и
степени ее загрязненности.
Использовано подходящее
количество моющего средства.
10.6 Разгрузка корзин
1. Прежде чем доставать посуду из
прибора, дайте ей остыть. Горячую
посуду легко повредить.
2. Вначале вынимайте посуду из
нижней корзины, потом - из
верхней.
По окончании программы
на стенках и дверце
прибора может оставаться
вода.
42
www.electrolux.com
11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
операций по чистке и
уходу выключите прибор и
извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
Грязные фильтры
засоренность
разбрызгивателей
приводит к ухудшению
качества мойки.
Периодически проверяйте
состояние фильтров и, при
необходимости, проводите
их очистку.
2. Извлеките фильтр (C) из фильтра
(B).
3. Снимите плоский фильтр (A).
11.1 Очистка фильтров
Система фильтров состоит из 3
деталей.
4. Вымойте фильтры.
C
B
A
1. Поверните фильтр (B) против
часовой стрелки и извлеките его.
5. Убедитесь, что внутри или по
краям отстойника нет остатков
пищи или других загрязнений.
6. Установите обратно на место
плоский фильтр (A) Убедитесь, что
он установлен правильно – под
двумя направляющими.
РУССКИЙ
43
засорились, удалите частицы грязи с
помощью предмета с тонким кончиком
(зубочисткой).
11.3 Очистка наружных
поверхностей
•
•
•
7. Соберите фильтры (B) и (C).
8. Установите фильтр (B) обратно в
плоский фильтр (A). Поверните по
часовой стрелке до щелчка.
11.4 Чистка внутренних
частей
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неверная установка
фильтров может привести
к неудовлетворительным
результатам мойки и
повреждению прибора.
11.2 Чистка
разбрызгивателей
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой.
Используйте только нейтральные
моющие средства.
Не используйте абразивные
средства, царапающие губки и
растворители.
•
Тщательно очистите прибор,
включая резиновый уплотнитель
дверцы, мягкой влажной тряпкой.
При регулярном использовании
программ с малой
продолжительностью внутри
прибора могут откладываться
наслоения жира и накипи. Во
избежание этого рекомендуется не
реже 2 раз в месяц запускать
программы с большой
продолжительностью.
Для обеспечения оптимального
уровня производительности
прибора рекомендуется раз в
месяц использовать
специализированное средство для
очистки посудомоечных машин.
Точно следуйте инструкциям на
упаковке продуктов.
Не снимайте разбрызгиватели. Если
отверстия разбрызгивателей
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если прибор не запускается или
останавливается во время работы,
сначала проверьте, нет ли
возможности разрешить проблему
самостоятельно при помощи
информации, приведенной в Таблице,
или обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
44
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Произведенный
ненадлежащим образом
ремонт может
представлять серьезный
риск для безопасности
потребителя. Все
ремонтные работы должны
производиться
квалифицированным
персоналом.
При некоторых неисправностях на
дисплей выводится код
неисправности.
Большинство возможных
неполадок могут быть устранены
без обращения в авторизованный
сервисный центр.
Неисправность и код
неисправности
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Прибор не включается.
•
•
Программа не запускает‐ •
ся.
•
•
•
В прибор не поступает
вода.
На дисплее отобразится
символ
или
.
•
•
•
•
•
Прибор не сливает воду.
На дисплее отображает‐
ся
.
•
•
•
•
Сработала система за‐
щиты от перелива.
На дисплее отображает‐
ся
.
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите
не поврежден.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Нажмите на Start.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмени‐
те ее или дождитесь окончания обратного отсче‐
та.
Прибор приступил к процедуре «зарядки» смолы
внутри смягчителя для воды. Продолжительность
данной процедуры составляет приблизительно 5
минут.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети
не понижено. Для получения сведений об этом
обратитесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга не за‐
сорен.
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и
не передавлен.
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что фильтр сливного шланга не засо‐
рен.
Убедитесь, что внутренняя система фильтрации
не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Закройте водопроводный вентиль и обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
РУССКИЙ
Неисправность и код
неисправности
45
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Во время выполнения
•
цикла прибор останавли‐
вает и возобновляет ра‐
боту чаще обычного.
Это нормально. Так обеспечиваются оптималь‐
ные результаты мойки и экономия электроэнер‐
гии.
Программа выполняется
слишком долго.
Для уменьшения времени работы программы вы‐
берите опцию TimeManager.
Если выбрана опция «Отсрочка пуска», отмените
ее или дождитесь окончания обратного отсчета.
•
•
Значение оставшегося
•
до окончания цикла вре‐
мени увеличивается, а
затем резко уменьшается
перед самым окончанием
программы.
Это не является неисправностью. Прибор рабо‐
тает надлежащим образом.
Опции программы прихо‐ •
дится задавать заново
при каждом использова‐
нии прибора.
Для сохранения любимого сочетания настроек
воспользуйтесь опцией MyFavourite.
Имеется небольшая
утечка со стороны двер‐
цы прибора.
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).
Дверца прибора находится не по центру внутрен‐
ней камеры. Отрегулируйте заднюю ножку (если
подобная регулировка доступна).
Дверца прибора закры‐
вается с трудом.
•
•
•
Изнутри прибора доно‐
сится дребезжание или
стук.
•
Работа прибора приво‐
дит к срабатыванию
электропредохранителя.
•
•
•
Прибор не выровнен. Слегка вывинтите или за‐
винтите регулировочные ножки (если предусмо‐
трено в данной модели).
Столовые приборы частично выступают за пред‐
елы корзин.
Столовые приборы размещены в корзинах ненад‐
лежащим образом. Сверяйтесь с брошюрой, опи‐
сывающей загрузку корзин.
Убедитесь, что разбрызгиватели свободно вра‐
щаются.
Создаваемая одновременной работой ряда при‐
боров нагрузка превышает допустимую. Проверь‐
те значение разрешенной нагрузки розетки и мак‐
симальную нагрузку счетчика, или выключите
один из работающих приборов.
Повреждение в электрической цепи внутри при‐
бора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
46
www.electrolux.com
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
Проверив прибор, выключите и
включите прибор. Если неисправность
появится снова, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Если коды неисправности не описаны
в таблице, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
12.1 Результаты мойки и сушки неудовлетворительны
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Неудовлетворительные
результаты мойки.
•
•
•
Неудовлетворительные
результаты сушки.
•
•
•
•
•
Имеются белесые потеки
или синеватый налет на
стеклянной посуде и та‐
релках.
•
•
Имеются пятна и потеки на •
стекле и посуде.
•
См. Главы «Ежедневное использование»,
«Указания и рекомендации» и брошюру, опи‐
сывающую загрузку корзин.
Используйте программы более интенсивной
мойки.
Произведите очистку разбрызгивателя и фильт‐
ра. См. Главу «Уход и очистка».
Столовые приборы слишком долго находились
в закрытом приборе.
Ополаскиватель отсутствует, или дозировка
ополаскивателя слишком мала. Установите бо‐
лее высокую дозировку ополаскивателя.
Возможно, предметы из пластика потребуется
вытереть полотенцем.
Для оптимальных результатов сушки включите
опцию XtraDry и задайте AirDry.
Рекомендуется постоянно использовать опола‐
скиватель – даже в сочетании с таблетирован‐
ным моющим средством.
Слишком большое количество выдаваемого
ополаскивателя. Уменьшите уровень дозатора
ополаскивателя.
Было добавлено слишком большое количество
моющего средства.
Недостаточное количество выдаваемого опола‐
скивателя. Повысьте уровень дозатора опола‐
скивателя.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
РУССКИЙ
47
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
Посуда остается влажной.
•
•
•
•
•
Для оптимальных результатов сушки включите
опцию XtraDry и задайте AirDry.
В программе отсутствует этап сушки, или в ней
предусмотрен этап сушки при низкой темпера‐
туре.
Дозатор ополаскивателя пуст.
Причиной может быть качество ополаскивателя.
Причиной может быть качество таблетирован‐
ного моющего средства. Попробуйте таблетки
другого производителя или включите дозатор
ополаскивателя и используйте ополаскиватель
одновременно с таблетированным моющим
средством.
Внутри прибора имеется
влага.
•
Это не является признаком неисправности при‐
бора. Данное явление вызвано содержащейся в
воздухе влагой, которая конденсируется на
стенках.
Необычно сильное пеноо‐
бразование в ходе мойки.
•
Используйте только моющие средства для посу‐
домоечных машин.
Имеется утечка ополаскивателя из дозатора
ополаскивателя. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
На столовых приборах
имеются следы ржавчины.
•
•
•
По окончании программы в •
дозаторе находятся остат‐
ки моющего средства.
•
•
Внутри прибора присут‐
ствует неприятный запах.
•
В воде, используемой для мойки, слишком вы‐
соко содержание солей. См. Главу «Смягчи‐
тель для воды».
Столовые приборы из серебра и нержавеющей
стали оказались рядом друг с другом. Избегай‐
те ситуаций, в которых изделия из серебра и не‐
ржавеющей стали могли бы оказаться рядом
друг с другом.
Таблетированное моющее средство застряло в
дозаторе и не было полностью вымыто водой.
Моющее средство вымывается из дозатора не
полностью. Убедитесь, что разбрызгиватель не
засорен и не заблокирован.
Убедитесь, что изделия в корзинах не препят‐
ствуют открыванию крышки дозатора моющего
средства.
См. «Чистка внутренних частей».
48
www.electrolux.com
Неисправность
Возможная причина неисправности и способ ее
устранения
На столовых приборах,
внутренней камере и внут‐
ренней стороне дверцы
имеется известковый на‐
лет.
•
•
•
•
•
•
•
Сколы, обесцвечивание
или помутнение столовых
приборов.
•
•
•
Низкий уровень соли; проверьте индикатор на‐
личия соли.
Крышка емкости для соли закрыта неплотно.
Водопроводная вода имеет высокую жесткость.
См. Главу «Смягчитель для воды».
Используйте соль и выполняйте регенерацию
смягчителя для воды даже при использовании
универсального таблетированного средства.
См. Главу «Смягчитель для воды».
Если известковые отложения по-прежнему не
исчезают, произведите очистку прибора при по‐
мощи специально предназначенных для этого
очищающих средств.
Попробуйте другое моющее средство.
Обратитесь к производителю моющего сред‐
ства.
Мойте в приборе только посуду, пригодную для
мытья в посудомоечных машинах.
Будьте внимательны при загрузке и разгрузке
корзины. Сверяйтесь с брошюрой, описываю‐
щей загрузку корзин.
Деликатные предметы укладывайте в верхнюю
корзину.
Другие возможные
причины приведены в
Главах «Перед первым
использованием»,
«Ежедневное
использование» и
«Указания и
рекомендации».
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Ширина /высота / глуби‐
на (мм)
446/850/615
Подключение к электросе‐ Напряжение (В)
ти 1)
Частота (Гц)
220 - 240
Давление в водопровод‐
ной сети
Мин. / макс. бар (МПа)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Водоснабжение
Холодная или горячая
вода 2)
макс. 60°C
Вместимость
Комплектов посуды
9
50
РУССКИЙ
Потребляемая мощность
При оставлении во вклю‐ 5.0
ченном состоянии (Вт)
Потребляемая мощность
В отключенном состоя‐
нии (Вт)
49
0.50
1) Другие значения приведены в табличке с техническими данными.
2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативный источник
энергии (например, солнечные панели или ветрогенераторы), подключайте машину к
водопроводу горячей воды, чтобы снизить потребление энергии.
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A
Дата изготовления изделия указана в его серийном номере,
где первая цифра номера соответствует последней цифре
года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому
номеру недели. Например, серийный номер 84512345
означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе
2018 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Польше
50
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................51
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 52
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 54
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ................................................................................... 55
5. ПРОГРАМИ......................................................................................................56
6. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................57
7. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 60
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ...........................................................61
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................62
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 64
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ................................................................................... 66
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................68
13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ............................................................................... 72
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
51
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте миючі засоби в недоступному для дітей
місці.
Не допускайте дітей чи домашніх тварин до
приладу, коли його дверцята відчинені.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих установ;
– клієнтами готелів, мотелів та інших житлових
приміщень.
Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
Робочий тиск води (мінімальний і максимальний)
має бути в діапазоні 0.5 (0.05) / 8 (0.8) бар (МПа)
52
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Не перевищуйте максимальне значення кількості
комплектів посуду: 9 .
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
Розмістіть столові прибори в кошику для столових
приборів гострими кінцями вниз або покладіть їх до
кошика для столових приборів у горизонтальному
положенні гострими кінцями вниз.
Не залишайте прилад з відкритими дверцятами без
нагляду, щоб випадково не наступити на них.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
Не використовуйте струмінь води та/або пару
високого тиску для очищення приладу.
Якщо в нижній частині приладу є вентиляційні
отвори, їх не слід закривати, наприклад, килимом.
Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів, що
постачається. Забороняється повторно
використовувати набір старих шлангів.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей пристрій повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Не встановлюйте прилад і не
користуйтеся ним у приміщеннях,
де температура нижче 0°C.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
Лише для Великобританії та
Ірландії. Пристрій оснащено
електричною вилкою на 13 А. Якщо
необхідно замінити запобіжник в
електричній вилці, установлюйте
тільки запобіжник 13 А ASTA (BS
1362).
•
•
•
•
Не допускайте пошкодження
шлангів.
Перед тим, як пі’єднати прилад до
нових труб або труб, що не
використовувалися тривалий час,
чи якщо проводилися ремонтні
роботи або встановлювалися нові
пристрої (лічильники води тощо),
спустіть воду, доки вона не буде
чистою й прозорою.
Під час першого використання
приладу й після першого
використання переконайтеся у
відсутності видимих витоків води.
Впускний шланг оснащено
запобіжним клапаном і каналом із
внутрішнім кабелем живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Висока напруга.
У разі пошкодження впускного
шланга негайно закрийте
водопровідний кран і вийміть
штепсельну вилку з розетки. Для
заміни впускного шланга
звертайтеся до авторизованого
сервісного центру.
2.4 Користування
•
•
2.3 Підключення до
водопроводу
•
53
•
•
•
•
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Мийні засоби для посудомийної
машини є небезпечними.
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці мийного
засобу.
Не пийте воду із приладу, а також
не грайтеся цією водою.
Не виймайте посуд із приладу до
завершення програми. Певна
кількість мийного засобу може
залишатися на посуді.
Із приладу може вийти гаряча пара,
якщо відчинити дверцята під час
виконання програми.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
2.5 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
54
www.electrolux.com
•
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
3. ОПИС ВИРОБУ
2
1
3
12
11
1
2
3
4
5
6
7
10
9 8
Робоча поверхня
Середній розпилювач
Нижній розпилювач
Фільтри
Табличка з технічними даними
Контейнер для солі
Вентиляційний отвір
7
6
8
9
10
11
12
5
4
Дозатор ополіскувача
Дозатор миючого засобу
Кошик для столових приборів
Нижній кошик
Верхній кошик
УКРАЇНСЬКА
55
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
8
1
2
3
4
5
Кнопка ввімкнення/вимкнення
Кнопка Program
Індикатори програм
Дисплей
Кнопка Delay
4
7
5
6
6 Кнопка Start
7 Індикатори
8 Кнопка Option
4.1 Індикатори
Індикатор
Опис
Фаза миття. Світиться, коли виконується фаза миття.
Фаза сушіння. Вмикається, коли виконується фаза сушіння.
Індикатор TimeManager.
Індикатор XtraDry.
Індикатор рівня ополіскувача. Коли виконується програма, індика‐
тор не світиться.
Індикатор рівня солі. Коли виконується програма, індикатор не
світиться.
56
www.electrolux.com
5. ПРОГРАМИ
Програма
1)
Ступінь забруд‐ Фази програми
нення
Тип завантажен‐
ня
Функції
•
Середній сту‐
пінь забруд‐
нення
Посуд і столові
прибори
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 50 °C
Полоскання
Сушіння
•
•
TimeManager
XtraDry
•
•
Все
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 45 °C - 70 °C
Полоскання
Сушіння
•
XtraDry
•
Високий сту‐
пінь забруд‐
нення
Посуд, столові
прибори, ка‐
струлі та ско‐
вороди
•
•
•
•
Попереднє миття
Миття 70 °C
Полоскання
Сушіння
•
•
TimeManager
XtraDry
Свіже забруд‐ •
нення
Посуд і столові •
прибори
Миття при темпера‐
турі 60 °C або 65 °C
Полоскання
•
XtraDry
Середній або
низький сту‐
пінь забруд‐
нення
Крихка порце‐
ляна та скля‐
ний посуд
•
•
•
Миття 45 °C
Полоскання
Сушіння
•
XtraDry
Все
•
Попереднє миття
•
2)
•
3)
•
•
•
•
4)
•
1) Ця програма забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії під час
миття посуду та столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна
програма для дослідницьких установ.)
2) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення й кількість посуду в кошиках.
Він автоматично регулює температуру й об’єм води, рівень споживання електроенергії
та тривалість виконання програми.
3) Ця програма використовується, якщо треба вимити посуд зі свіжим забрудненням.
Вона дозволяє досягти високих результатів миття за короткий час.
4) Ця програма використовується для швидкого ополіскування посуду для того, щоб
уникнути прилипання залишків їжі до посуду та утворення неприємного запаху в при‐
ладі. Не використовуйте мийний засіб під час виконання цієї програми.
УКРАЇНСЬКА
57
5.1 Показники споживання
Програма 1)
Споживання во‐
ди
(л)
Споживання
електроенергії
(кВт/год)
Тривалість
(хв)
9.9
0.777
245
6 - 12
0.5 - 1.2
40 - 150
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
8
0.6 - 0.8
30
10 - 12
0.8 - 0.9
60 - 80
4
0.1
14
1) Показники залежать від тиску й температури води, коливання напруги в електроме‐
режі, обраних опцій і кількості посуду.
5.2 Інформація для
дослідницьких установ
Для отримання необхідної інформації
щодо тестових процедур зверніться за
адресою електронної пошти:
info.test@dishwasher-production.com
Вкажіть номер виробу (PNC),
зазначений на табличці.
6. НАЛАШТУВАННЯ
6.1 Режим вибору програм і
режим користувача
Коли прилад знаходиться в режимі
вибору програм, можна встановити
програму та увійти в режим
користувача.
Налаштування, доступні в
користувацькому режимі:
• Рівень пом’якшувача води
відповідно до жорсткості води.
• Увімкнення або вимкнення
повідомлення про відсутність
ополіскувача.
• Увімкнення або вимкнення AirDry.
Оскільки прилад зберігає вибрані
налаштування, немає потреби
налаштовувати їх перед кожним
циклом.
Встановлення режиму вибору
програм
Прилад працює в режимі вибору
програм, якщо горить індикатор
програми
і на дисплеї
відображається тривалість програми.
Після увімкнення прилад автоматично
переходить у режим вибору програм.
Якщо це не так, перейдіть у режим
вибору програм наступним чином:
Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Program і Option, доки прилад
не перейде в режим вибору програм.
Вхід у режим користувача
Переконайтеся, що прилад
переведено у режим вибору програм.
Щоб увійти у режим користувача,
одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Delay і Start, доки індикатори
58
www.electrolux.com
Жорсткість води вимірюється шкалою
еквівалентів.
,
і
не почнуть
блимати, а дисплей не стане
порожнім.
Пом’якшувач води необхідно
відрегулювати відповідно до рівня
жорсткості води у вашому регіоні. Для
того щоб дізнатися про рівень
жорсткості води у своєму регіоні,
зверніться до місцевого органу
водопостачання. Важливо
налаштувати відповідний рівень
пом’якшувача води для забезпечення
високих результатів прання.
6.2 Пом’якшувач води
Пом’якшувач води видаляє з води
мінеральні речовини, які погіршують
якість миття та скорочують термін
експлуатації приладу.
Чим вище вміст цих мінеральних
речовин, тим жорсткіше вода.
Жорсткість води
Німецькі гра‐
дуси (°dH)
Французькі
градуси (°fH)
ммоль/л
Градуси
Кларка
Рівень пом’як‐
шувача води
47-50
84-90
8,4-9,0
58-63
10
43-46
76-83
7,6-8,3
53-57
9
37-42
65-75
6,5-7,5
46-52
8
29-36
51-64
5,1-6,4
36-45
7
23-28
40-50
4,0-5,0
28-35
6
19-22
33-39
3,3-3,9
23-27
5 1)
15-18
26-32
2,6-3,2
18-22
4
11-14
19-25
1,9-2,5
13-17
3
4-10
7-18
0,7-1,8
5-12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Заводське налаштування.
2) Не використовуйте сіль на цьому рівні.
Якщо ви застосовуєте стандартний
миючий засіб або
багатофункціональний
таблетований миючий засіб (без
солі або з використанням солі),
налаштуйте належний рівень
жорсткості води, щоб індикатор
заповнення залишався активним.
Багатофункціональні
таблетовані миючі засоби,
що містять сіль,
недостатньо ефективні,
щоб пом’якшити жорстку
воду.
Налаштування рівня
пом’якшувача води
Переконайтеся, що прилад
переведено у режим користувача.
1. Натисніть Program.
•
Індикатори
вимкнені.
•
Індикатор
усе ще
блимає.
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
•
і
наприклад,
= рівень 5.
2. Натискайте Program, щоб змінити
налаштування.
УКРАЇНСЬКА
3. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл./вимк.».
6.3 Повідомлення про низький
рівень ополіскувача
Завдяки ополіскувачу на посуді після
висихання не залишаються смуги та
плями.
Ополіскувач автоматично
вивільняється під час фази
ополіскування при високій
температурі.
59
= повідомлення про
порожній дозатор
ополіскувача вимкнено.
2. Натисніть кнопку Option, щоб
змінити налаштування.
3. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл./вимк.».
–
6.4 AirDry
Функція AirDry покращує ефективність
сушіння та зменшує споживання
електроенергії.
Коли контейнер ополіскувача
порожній, активується відповідний
індикатор, який повідомляє про
необхідність поповнити запаси
ополіскувача. Якщо результати
сушіння є задовільними в разі
використання лише
багатофункціонального мийного
засобу, можна вимкнути повідомлення
про потребу поповнити ополіскувач.
Проте заради найкращих результатів
рекомендується використовувати
ополіскувач.
Якщо ви використовуєте стандартний
мийний засіб або
багатофункціональний таблетований
мийний засіб без ополіскувача,
увімкніть повідомлення для того, щоб
індикатор рівня ополіскувача
залишався активним.
Вимкнення повідомлення про
порожній дозатор
ополіскувача
Переконайтеся, що прилад
переведено у режим користувача.
•
Індикатори
вимкнені.
•
Індикатор
усе ще
блимає.
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
–
УВАГА
Не намагайтеся закрити
дверцята приладу
протягом 2 хвилин після
автоматичного відкриття.
Це може пошкодити
прилад.
Функція AirDry автоматично
активується з усіма програмами, за
винятком
1. Натисніть Option.
•
Під час фази сушіння
дверцята автоматично
відкриваються та
залишаються відчиненими.
і
= повідомлення про
порожній дозатор
ополіскувача ввімкнено.
.
Щоб покращити ефективність сушіння,
скористайтеся опцією XtraDry або
знову активуйте функцію AirDry.
УВАГА
Якщо діти мають доступ до
приладу, рекомендується
вимкнути функцію AirDry,
оскільки відкриті дверцята
можуть представляти
певну загрозу.
60
www.electrolux.com
Вимкнення опції AirDry
Переконайтеся, що прилад
переведено у режим користувача.
1. Натисніть Delay.
•
Індикатори
вимкнені.
•
Індикатор
і
усе ще блимає.
•
На дисплеї відображається
поточне налаштування.
= AirDry активовано.
2. Натисніть кнопку Delay, щоб
змінити налаштування.
=
AirDry вимкнено.
3. Щоб підтвердити налаштування,
натисніть кнопку «Вкл./вимк.».
7. ФУНКЦІЇ
Перш ніж запустити
програму, слід увімкнути
необхідні функції.
Не можна вмикати чи
вимикати функції у процесі
виконання програми.
Не всі функції сумісні одна
з одною. Якщо обрані
несумісні функції, прилад
автоматично вимкне одну
або декілька з них.
Горітимуть лише
індикатори ввімкнених
функцій.
7.1 XtraDry
Активуйте цю опцію, щоб покращити
результати сушіння. Використання
функції XtraDry може вплинути на
тривалість деяких програм, рівень
споживання води й останню
температуру ополіскування.
Функція XtraDry є постійною для всіх
Активація XtraDry
Натисніть і утримуйте кнопку Option,
доки не загориться індикатор
.
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відображається оновлена
тривалість програми.
7.2 TimeManager
Ця функція також підвищує тиск і
температуру води. Фази миття та
сушіння скорочуються.
Загальна тривалість виконання
програми зменшується приблизно на
50 %.
Результати миття будуть такими
самими, як і в нормальному режимі
роботи програми. Результати сушіння
можуть погіршитися.
програм, за винятком
, і не
потребує активації при кожному циклі.
Активація TimeManager
В інших програмах налаштування
XtraDry є постійним і автоматично
використовується в наступних циклах.
Цю конфігурацію можна змінити будьколи.
Натисніть і утримуйте Option, доки не
Щоразу, коли активується
функція
, функція
XtraDry вимикається і її
необхідно обирати вручну.
Активація функції XtraDry деактивує
функцію TimeManager і навпаки.
ввімкнеться індикатор
.
Якщо функція не доступна для
програми, то відповідний індикатор не
загориться або буде швидко блимати
впродовж декількох секунд, після чого
згасне.
На дисплеї відобразиться оновлена
тривалість програми.
УКРАЇНСЬКА
7.3 MyFavourite
Ця функція дає змогу налаштувати та
зберегти найчастіше використовувану
програму.
Можна зберегти лише 1 програму.
Нове налаштування скасовує
попереднє.
Встановлення програми
MyFavourite
Натисніть і утримуйте кнопку Program,
доки не почнуть світитися індикатори,
пов’язані з програмою MyFavourite та
функціями.
На дисплеї відобразиться тривалість
програми.
Збереження програми
MyFavourite
1. Установіть вибрану програму.
Разом із програмою можна також
установлювати відповідні функції.
2. Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Program і Delay, доки
індикатори програм і опцій не
будуть блимати декілька секунд.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
1. Перевірте, чи поточний рівень
пом’якшувача води відповідає
жорсткості води вашого
водопостачальника. Якщо ні,
налаштуйте рівень пристрою
для пом’якшення води.
2. Засипте сіль у контейнер для солі.
3. Залийте ополіскувач у дозатор
ополіскувача.
4. Відкрийте водопровідний кран.
5. У приладі можуть бути сторонні
речовини, що залишилися у
процесі виробництва. Запустіть
програму, щоб їх видалити. Не
застосовуйте мийний засіб і не
завантажуйте кошики.
Після запуску програми приладу може
знадобитися до 5 хвилин для
заряджання смоли у пристрої для
пом’якшення води. Може виникнути
враження, що прилад не працює.
Програма миття запуститься лише
після завершення цієї процедури.
Процедура періодично повторюється.
Сіль використовується для
заряджання смоли в приладі для
пом’якшення води. Це забезпечує
добрі результати миття при
щоденному користуванні.
Заповнення контейнера для
солі
1. Поверніть кришечку контейнера
для солі проти годинникової
стрілки та зніміть її.
2. Налийте 1 літр води в контейнер
для солі (лише в перший раз).
3. Засипте 1 кг солі у контейнер для
солі (до його заповнення).
8.1 Контейнер для солі
УВАГА
Використовуйте лише
крупнозернисту сіль,
призначену для
посудомийних машин.
Мілка сіль збільшує ризик
корозії.
4. Обережно потрусіть воронку за
ручку, аби останні гранули
потрапили всередину.
5. Видаліть сіль із поверхні біля
отвору контейнера для солі.
61
62
www.electrolux.com
B
A
M AX
4
6. Закрийте контейнер для солі,
повернувши кришечку за
годинниковою стрілкою.
УВАГА
Вода з сіллю може
перелитися з контейнера
для солі під час
наповнення. Після
заповнення контейнера
для солі негайно запустіть
програму для запобігання
утворенню корозії.
8.2 Заповнення дозатора
ополіскувача
A D
B
1
3 2
+
-
C
D
УВАГА
Застосовуйте лише
спеціальні ополіскувачі для
посудомийних машин.
1. Натисніть кнопку розблокування
(D), щоб відкрити кришку (C).
2. Залийте ополіскувач у дозатор (A),
не перевищуючи позначки «макс.».
3. Якщо ополіскувач розлився,
витріть його ганчіркою, що добре
вбирає рідину. Це дасть змогу
уникнути утворення надмірної піни.
4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.
Ви можете повернути
регулятор дозування (B) у
положення між 1
(найменша кількість) і
положенням 4 або 6
(набільша кількість).
C
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
Переконайтеся в тому, що прилад
переведено в режим вибору програми.
• Якщо світиться індикатор солі,
наповніть сіллю контейнер для
солі.
• Якщо світиться індикатор
ополіскувача, наповніть дозатор
ополіскувача.
3. Завантажте посуд у кошики.
4. Додайте миючий засіб.
5. Встановіть і запустіть програму, що
відповідає типу посуду та ступеню
його забруднення.
УКРАЇНСЬКА
9.1 Користування миючим
засобом
D A B
•
•
63
Через 5 хвилин після завершення
програми.
Через 5 хвилин, якщо програма не
запустилася.
Запуск програми
30
20
C
A
30
B
D
20
C
1. Натисніть кнопку розблокування
(B), щоб відкрити кришку (C).
2. Помістіть порошкоподібний або
таблетований миючий засіб у
відділення (A).
3. Якщо програма включає фазу
попереднього миття, помістіть
невелику кількість миючого засобу
у відділення (D).
4. Закрийте кришку. Переконайтеся,
що кнопка розблокування стала на
місце.
1. Для того щоб увімкнути прилад,
натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення. Переконайтеся, що
прилад переведено в режим
вибору програми.
2. Закрийте дверцята приладу.
3. Натискайте Program, доки не
засвітиться індикатор потрібної
програми.
• Якщо потрібно вибрати
програму MyFavourite, натисніть
і утримуйте кнопку Program,
доки не ввімкнеться
налаштування MyFavourite.
На дисплеї відображається тривалість
програми.
4. Налаштуйте відповідні функції.
5. Натисніть Start, щоб запустити
програму.
• Увімкнеться індикатор фази
миття.
• Розпочнеться зворотний відлік
тривалості програми із кроком в
1 хвилину.
Відкладений запуск програми
Функція Auto Off
1. Виберіть програму.
2. Натискайте кнопку Delay, доки на
дисплеї не відобразиться
потрібний час відкладеного запуску
(від 1 до 24 годин).
Починає мигтіти відповідний
індикатор.
3. Натисніть Start.
4. Закрийте дверцята приладу, щоб
почати зворотний відлік.
Після закінчення зворотного відліку
запускається програма та загорається
індикатор фази миття.
З метою зменшення споживання
електроенергії ця функція
автоматично вимикає прилад, коли він
не працює.
Відчинення дверцят під час
роботи приладу
9.2 Встановлення і запуск
програми
Функція вмикається в таких випадках.
Якщо відкрити дверцята під час
виконання програми, прилад
64
www.electrolux.com
зупиниться. Це може вплинути на
рівень споживання електроенергії та
тривалість програми. Після закриття
дверцят прилад поновить роботу
програми з того моменту, коли її було
перервано.
Поточна програма
завершиться, якщо
дверцята відкриті довше
30 секунд під час фази
сушіння. Цього не
відбудеться, якщо
дверцята відкриваються за
допомогою функції AirDry.
Не намагайтеся закрити
дверцята приладу
протягом 2 хвилин, після
того як функція AirDry
автоматично їх відкриває,
оскільки це може
пошкодити прилад.
Якщо після цього дверцята
закриваються ще на
3 хвилини, поточна
програма завершиться.
Скасування відкладеного
запуску під час зворотного
відліку
Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Program і Option, доки
пристрій не перейде в режим вибору
програми.
Скасування програми
Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки Program і Option, доки прилад
не перейде в режим вибору програм.
Перш ніж нова програма запуститься,
переконайтеся в тому, що в дозаторі є
миючий засіб.
Завершення програми
Після завершення програми на
дисплеї відображається 0:00.
Індикатори фаз миття згасають.
Активна лише кнопка ввімкнення/
вимкнення.
1. Натисніть кнопку увімкнення/
вимкнення або почекайте, доки
функція Auto Off вимкне прилад.
Прилад автоматично вимикається,
якщо дверцята не були закриті до
запуску функції Auto Off.
2. Закрийте водопровідний кран.
У разі скасування відкладеного
запуску необхідно повторно вибрати
програму й опції.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Загальна інформація
•
Поради щодо забезпечення
оптимальних результатів чищення та
сушіння при щоденному використанні
та захист навколишнього середовища.
•
•
•
Видаліть із посуду великі рештки
їжі.
Не потрібно попередньо
ополіскувати посуд вручну. При
потребі використовуйте програму
попереднього миття (за наявності)
або виберіть програму з фазою
попереднього миття.
Завжди використовуйте весь
простір кошиків.
•
•
При завантаженні приладу
упевніться, що вода з розпилювача
зможе досягти всіх поверхонь
посуду. Переконайтеся, що
предмети не торкаються один
одного й не перекриваються.
Можна використовувати миючий
засіб для посудомийних машин,
ополіскувач і сіль окремо або
застосувати багатофункціональний
таблетований миючий засіб
(наприклад, «3 в 1», «4 в 1», «Все в
1»). Дотримуйтеся вказаних на
пакуванні інструкцій.
Виберіть програму, що відповідає
типу посуду й ступеню його
забруднення. Програма ECO
УКРАЇНСЬКА
забезпечує найефективніше
споживання води й електроенергії
при митті посуду й столових
приборів із середнім ступенем
забруднення.
10.2 Використання солі,
ополіскувача й мийного
засобу
•
•
•
•
•
Використовуйте сіль, ополіскувач і
мийний засіб, які призначені лише
для посудомийних машин.
Використання інших засобів може
призвести до пошкодження
приладу.
У регіонах, де вода жорстка або
дуже жорстка, для досягнення
оптимальних результатів очищення
та сушіння рекомендується
використовувати звичайний мийний
засіб для посудомийних машин
(порошок, гель, таблетований
мийний засіб без додаткових
речовин), ополіскувач і сіль окремо.
Принаймні один раз на місяць
запускайте прилад з використанням
засобів для чищення, які спеціально
призначені для цієї мети.
Таблетований мийний засіб не
розчиняється у воді повністю, якщо
використовуються короткі програми
миття. Для того щоб мийний засіб
не залишався на столовому посуді,
для тривалих програм
рекомендується використовувати
таблетовані мийні засоби.
Не слід використовувати мийний
засіб у кількості, що перевищує
встановлену норму. Див. інструкції
на упаковці мийного засобу.
10.3 Що робити, якщо
потрібно припинити
використання комбінованого
таблетованого миючого
засобу
Перш ніж розпочинати використання
миючого засобу, солі та ополіскувача
окремо, виконайте наступну
процедуру.
65
1. Установіть найвищий рівень
пом’якшувача води.
2. Переконайтеся в тому, що
контейнер для солі й дозатор
ополіскувача заповнені.
3. Запустіть найкоротшу програму з
фазою полоскання. Не додавайте
миючий засіб і не завантажуйте
кошики.
4. Коли програму буде завершено,
скоригуйте рівень пристрою для
пом'якшення води з урахуванням
жорсткості води у вашому регіоні.
5. Відрегулюйте дозування
ополіскувача.
6. Активуйте повідомлення про
порожній дозатор ополіскувача.
10.4 Завантаження посуду в
кошики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено лише для миття
посуду, що підходить для
посудомийних машин.
Забороняється мити в
посудомийній машині вироби з
дерева, рогу, алюмінію, олова й
міді.
Забороняється класти в прилад
речі, що вбирають вологу (губки,
ганчірки).
Видаліть із посуду великі рештки
їжі.
Пом'якшуйте залишки пригорілої їжі
на посуді.
Предмети, що мають заглиблення
(напр., чашки, склянки та миски),
ставте отвором донизу.
Подбайте про те, щоб склянки не
торкалися інших склянок.
Маленькі предмети та столові
прибори кладіть у кошик для
столових приборів.
Легкі предмети кладіть у верхній
кошик. Подбайте про те, щоб
предмети не рухалися.
Перед запуском програми
переконайтеся, що розпилювачі
можуть вільно обертатися.
10.5 Перед запуском
програми
Переконайтеся, що:
66
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Фільтри очищені та правильно
встановлені.
Кришка контейнера для солі щільно
закрита.
Розпилювачі не забиті.
Наявні сіль і ополіскувач для
посудомийних машин (якщо лише
не використовуються комбіновані
таблетовані миючі засоби).
Посуд у кошиках розташований
правильно.
Програма відповідає типу
завантаження та ступеню
забруднення.
Використовується правильна
кількість миючого засобу.
10.6 Витягання посуду з
кошиків
1. Дайте посуду охолонути, перш ніж
виймати його з приладу. Гарячий
посуд можна легко пошкодити.
2. Вийміть посуд спершу з нижнього,
а потім з верхнього кошика.
Після завершення
програми по боках і на
дверцятах приладу може
залишатися вода.
11. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати
технічне обслуговування,
вимкніть прилад і витягніть
вилку з розетки.
1. Поверніть фільтр (B) проти
годинникової стрілки та зніміть
його.
Брудні фільтри і забиті
розпилювачі понижують
результати миття.
Регулярно перевіряйте їх і
чистіть за необхідності.
11.1 Чищення фільтрів
Фільтрувальна система складається з
трьох частин.
C
2. Вийміть фільтр (C) із фільтру (B).
3. Вийміть плаский фільтр (A).
B
A
4. Промийте фільтри.
УКРАЇНСЬКА
67
УВАГА
Неправильне
встановлення фільтрів
може призвести до
незадовільних результатів
миття й пошкодження
приладу.
11.2 Чищення розпилювачів
Не знімайте розпилювачі. Якщо отвори
розпилювачів забилися, видаліть
рештки бруду за допомогою
загостреного предмета.
5. Переконайтеся, що всередині
відстійника або на його краях
немає залишків їжі або
забруднення.
6. Поставте назад плаский фільтр
(A). Переконайтеся, що він
розташований належним чином під
2 напрямними.
11.3 Чищення зовнішніх
поверхонь
•
•
•
Очищуйте прилад м’якою вологою
тканиною.
Застосовуйте лише нейтральні
миючі засоби.
Не застосовуйте абразивні
продукти, абразивні серветки чи
розчинники.
11.4 Чищення всередині
•
•
7. Знову зберіть фільтри (B) та (C).
8. Встановіть фільтр (B) у плаский
фільтр (A). Поверніть за
годинниковою стрілкою до фіксації.
•
М’якою вологою ганчіркою
обережно почистіть прилад і гумову
прокладку дверцят.
Якщо регулярно використовуються
короткотривалі програми, всередині
приладу можуть залишатися
відкладення жиру та накип. Щоб
уникнути цього, рекомендується
принаймні двічі на місяць
виконувати довготривалі програми.
Для підтримання оптимальної
роботи приладу рекомендується
один раз на місяць використовувати
спеціальний засіб для чищення
посудомийних машин.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці продукту.
68
www.electrolux.com
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Якщо прилад не запускається або
зупиняється під час роботи, спочатку
перевірте, чи можете ви усунути
проблему самостійно, скориставшись
інформацією в таблиці, або зверніться
до авторизованого сервісного центру.
При виникненні деяких проблем на
дисплеї з’являється код
попередження.
Більшість потенційних проблем
можна вирішити без звернення до
авторизованого сервісного центру.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Виконаний неналежним
чином ремонт може
призвести до серйозного
ризику для безпеки
користувача. Будь-який
ремонт має здійснюватися
кваліфікованими
спеціалістами.
Проблема й код сигна‐
лу тривоги
Можлива причина виникнення проблеми та спо‐
сіб її усунення
Не вдається активувати
прилад.
•
Програма не запускаєть‐
ся.
•
•
•
•
•
Прилад не заповнюється •
водою.
На дисплеї відображаєть‐ •
ся
або
.
•
•
•
Переконайтеся в тому, що вилку під’єднано до ро‐
зетки.
Переконайтеся в тому, що всі запобіжники на
електричному щитку справні.
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу за‐
криті.
Натисніть Start.
Якщо налаштовано відкладений запуск, скасуйте
його або дочекайтеся завершення зворотного від‐
ліку.
Розпочалося повторне завантаження смоли у
пристрої для пом’якшення води. Ця процедура
триває приблизно 5 хвилин.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран
відкрито.
Переконайтеся, що тиск води не є занадто низь‐
ким. Для отримання цієї інформації зверніться до
місцевої водопровідної служби.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран не
засмічено.
Переконайтеся в тому, що фільтр у шлангу подачі
води не засмічено.
Переконайтеся в тому, що впускний шланг не пе‐
регнуто та не перекручено.
УКРАЇНСЬКА
Проблема й код сигна‐
лу тривоги
Можлива причина виникнення проблеми та спо‐
сіб її усунення
Прилад не зливає воду.
На дисплеї з’являється
•
.
•
•
•
Увімкнено пристрій, який
запобігає переливанню
води.
На дисплеї з’являється
69
Переконайтеся в тому, що зливний отвір не засмі‐
чено.
Переконайтеся в тому, що фільтр у зливному
шлангу не засмічено.
Переконайтеся в тому, що внутрішню систему
фільтрації не засмічено.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг не пе‐
регнуто та не перекручено.
•
Закрийте водопровідний кран і зверніться до ав‐
торизованого сервісного центру.
Прилад зупиняється та
знову запускається де‐
кілька разів під час робо‐
ти.
•
Це нормально. Це забезпечує оптимальні резуль‐
тати очищення та заощаджує електроенергію.
Програма виконується
занадто довго.
•
•
Оберіть опцію TimeManager, щоб скоротити час
виконання програми.
Якщо встановлено опцію відкладеного запуску,
скасуйте це налаштування або дочекайтеся за‐
вершення зворотного відліку.
Час, що залишився, на
дисплеї збільшується та
перескакує майже до за‐
вершення програми.
•
Це не є несправністю. Прилад працює правильно.
Опції програми потрібно
встановлювати знову
кожного разу.
•
Для збереження улюбленого налаштування вико‐
ристовуйте опцію MyFavourite.
Незначне протікання із
дверцят приладу.
•
Прилад не вирівняно. Викручуйте або закручуйте
регульовані ніжки (у разі їхньої наявності).
Дверцята приладу не розташовані по центру баку.
Відрегулюйте задню ніжку (у разі її наявності).
Дверцята приладу важко
закривати.
•
.
•
•
Звуки стуку/ударів з сере‐ •
дини приладу.
•
Прилад не вирівняно. Викручуйте або закручуйте
регульовані ніжки (у разі їхньої наявності).
Частини посуду виступають із кошиків.
Посуд не розміщено належним чином у кошиках.
Див. буклет щодо завантаження кошиків.
Переконайтеся в тому, що розпилювачі можуть
вільно обертатися.
70
www.electrolux.com
Проблема й код сигна‐
лу тривоги
Можлива причина виникнення проблеми та спо‐
сіб її усунення
Прилад викликає спраць‐ •
овування автоматичного
запобіжника.
Сили струму недостатньо для одночасного жи‐
влення усіх приладів, що використовуються. Пе‐
ревірте силу току в розетці та потужність лічиль‐
ника або вимкніть один із приладів, що використо‐
вуються.
Внутрішня електрична несправність приладу.
Зверніться до служби технічної підтримки.
•
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради та
рекомендації», щоб
дізнатися про інші можливі
причини.
Після перевірки вимкніть і увімкніть
прилад. Якщо проблема виникає
знову, зверніться до авторизованого
сервісного центру.
Якщо з’являються коди сигналів
тривоги, не описані в таблиці,
зверніться до авторизованого
сервісного центру.
12.1 Результати миття та сушіння незадовільні
Проблема
Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення
Незадовільні результати
миття.
•
•
•
Незадовільні результати
сушіння.
•
•
•
•
•
На склянках та іншому пос‐ •
уді утворюються смуги бі‐
луватого кольору або си‐
•
нюватий наліт.
Див. розділи «Щоденне користування», «По‐
ради і рекомендації» та буклет щодо заванта‐
ження кошиків.
Використовуйте більш інтенсивні програми мит‐
тя.
Очистьте насадки розпилювача та фільтр.
Див. розділ «Догляд та очищення».
Посуд залишався занадто довго всередині за‐
критого приладу.
Ополіскувач закінчився або надходить у недо‐
статньому обсязі. Налаштуйте вищий рівень до‐
затора ополіскувача.
Пластмасові вироби, можливо, потрібно буде
витерти рушником насухо.
Для найбільш ефективного сушіння активуйте
опцію XtraDry та налаштуйте AirDry.
Рекомендується завжди використовувати ополі‐
скувач, навіть якщо одночасно застосовується
багатофункціональний таблетований мийний за‐
сіб.
Кількість ополіскувача, що надходить, занадто
велика. Зменште рівень ополіскувача.
Кількість мийного засобу, що надходить, занад‐
то велика.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
71
Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення
Плями та розводи від води •
на склянках та іншому пос‐
уді.
•
Недостатня кількість ополіскувача, що надхо‐
дить. Збільште рівень ополіскувача.
Проблема може бути спричинена якістю ополі‐
скувача.
Посуд вологий.
Для найбільш ефективного сушіння активуйте
опцію XtraDry та налаштуйте AirDry.
Програма не включає фазу сушіння, або для
фази сушіння встановлено низьку температуру.
Дозатор ополіскувача порожній.
Проблема може бути спричинена якістю ополі‐
скувача.
Проблема може бути спричинена якістю багато‐
функціонального таблетованого мийного засо‐
бу. Спробуйте використати засіб іншого вироб‐
ника або активуйте дозатор ополіскувача, щоб
ополіскувач використовувався разом із багато‐
функціональним таблетованим мийним засо‐
бом.
•
•
•
•
•
Усередині приладу є вол‐
ога.
•
Це не дефект приладу. Волога виникає внаслі‐
док осідання конденсату на стінках.
Незвичайне утворення піни •
під час миття.
•
Користуйтеся лише мийним засобом для пос‐
удомийних машин.
Протікання в дозаторі ополіскувача. Зверніться
до служби технічної підтримки.
Сліди іржі на столових при‐ •
борах.
•
У воді, що використовується для миття, забага‐
то солі. Див. розділ «Пом’якшувач води».
Столові прибори зі срібла та нержавіючої сталі
було розміщено разом. Ніколи не ставте поряд
срібні вироби та предмети з нержавіючої сталі.
Після закінчення програми
в дозаторі залишаються
сліди мийного засобу.
Таблетка мийного засобу застрягла в дозаторі,
тому її не було повністю змито водою.
Мийний засіб у дозаторі не вимивається водою.
Переконайтеся в тому, що розпилювач не засмі‐
чено, а також у тому, що ніщо не заважає йому
вільно обертатися.
Переконайтеся в тому, що посуд у кошиках не
заважає відкриватися кришці дозатора мийного
засобу.
•
•
•
Запахи всередині приладу. •
Див. розділ «Чищення всередині».
72
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина виникнення проблеми та
спосіб її усунення
Вапняні відкладення на
посуді, баку та внутрішній
стороні дверцят.
•
•
•
•
•
•
•
Посуд тьмяний, знебарвле‐ •
ний або надколотий.
•
•
Низький рівень вмісту солі, перевірте індикатор
заповнення.
Кришка контейнера для солі закрита нещільно.
Жорстка водопровідна вода. Див. розділ
«Пом’якшувач води».
Навіть при застосуванні багатофункціонального
таблетованого мийного засобу слід використо‐
вувати сіль та налаштувати функцію регенерації
води у пристрої для пом’якшення води.
Див. розділ «Пом’якшувач води».
Якщо позбутися вапняних відкладень не вдаєть‐
ся, слід очистити прилад за допомогою засобів
для чищення, які спеціально призначені для цієї
мети.
Використовуйте інший мийний засіб.
Зверніться до виробника мийного засобу.
Переконайтеся в тому, що ви миєте у приладі
лише той посуд, який дозволено мити в посудо‐
мийній машині.
Завантажуйте та розвантажуйте кошик обереж‐
но. Див. буклет щодо завантаження кошиків.
Делікатні предмети кладіть у верхній кошик.
Див. розділи «Перед
першим користуванням»,
«Щоденне
користування» або
«Поради і рекомендації»,
щоб дізнатися про інші
можливі причини.
13. ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЯ
Габарити
Ширина/висота/глибина
(мм)
446/850/615
Підключення до електро‐
мережі 1)
Напруга (В)
220 - 240
Частота (Гц)
50
Тиск у мережі водопоста‐
чання
Мін./макс. тиск (МПа)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Водопостачання
Холодна або гаряча во‐
да 2)
макс. 60 °C
Ємність
Кількість комплектів пос‐ 9
уду
УКРАЇНСЬКА
Споживання енергії
Режим «Залишити
ввімк.» (Вт)
5.0
Споживання енергії
Режим «Вимк.» (Вт)
0.50
73
1) Див. табличку з технічними даними, щоб дізнатися про інші значення.
2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативного джерела енергії (на‐
приклад, сонячних батарей або вітроелектростанцій), то використовуйте гарячу воду,
щоб зменшити споживання електроенергії.
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
74
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
75
156916651-A-352018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising