Juno JGIN60618 User manual

Juno JGIN60618 User manual
PL
Instrukcja
obsługi
Zmywarka
JGIN60618
2
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Programy
Ustawienia
2
4
6
7
8
9
Opcje
Przed pierwszym użyciem
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
12
12
14
16
17
19
23
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
3
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (MPa)
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi
zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je
poziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami
skierowanymi w dół.
Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami, aby
zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod
ciśnieniem ani pary wodnej.
Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory
wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej
za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w
komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego
zestawu węży.
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
• Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano przez
dłuższy czas lub która była naprawiana
lub do której podłączono nowe
urządzenia (liczniki wody itp.), należy
umożliwić wypływ wody, aż będzie ona
czysta.
• Podczas pierwszego użycia urządzenia
i bezpośrednio po nim należy
sprawdzić, czy nie ma widocznych
wycieków wody.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
5
• W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Eksploatacja
• Nie siadać ani nie stawać na
otworzonych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych na
opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach mogą pozostać resztki
detergentu.
• Po otworzeniu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Serwis
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym. Zaleca się
stosowanie wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
• Kontaktując się z autoryzowanym
centrum serwisowym, należy
przygotować następujące dane z
tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu (PNC):
Numer seryjny (Serial Number):
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
6
OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
3
7
PANEL STEROWANIA
1
2
3
8
1
2
3
4
5
4
7
Przycisk wł./wył.
Przycisk Programs
Wskaźniki programów
Wyświetlacz
Przycisk Delay
5
6
6 Przycisk Start
7 Wskaźniki
8 Przycisk Options
Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.
Faza suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik funkcji XtraDry.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest za‐
wsze wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik funkcji HygienePlus.
8
PROGRAMY
Program
1)
2)
Stopień zabru‐
dzenia
Rodzaj załadunku
Fazy programu
Opcje
•
•
Średnie
Naczynia stoło‐
we i sztućce
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°C
Płukanie
Suszenie
•
•
HygienePlus
XtraDry
•
•
Duże
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 70°C
Płukanie
Suszenie
•
•
HygienePlus
XtraDry
•
•
Średnie
Naczynia stoło‐
we i sztućce
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 65°C
Płukanie
Suszenie
•
•
HygienePlus
XtraDry
•
•
Świeże
Naczynia stoło‐
we i sztućce
•
•
Zmywanie 60°C lub
65°C
Płukanie
•
•
HygienePlus
XtraDry
•
Średnie lub lek‐
kie
Delikatne na‐
czynia i szkło
•
•
•
Zmywanie 45°C
Płukanie
Suszenie
•
XtraDry
Dowolne
•
Zmywanie wstępne
•
3)
•
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających tes‐
ty).
2) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać
dobre efekty zmywania.
3) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do naczyń i
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.
Parametry eksploatacyjne
Program 1)
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
11
1.039
227
14-15
1.5 - 1.7
155 - 170
15-17
1.4 - 1.6
130 - 140
10
0.8
30
9
Program 1)
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
13 - 14
1.0 - 1.1
75 - 85
5
0.1
14
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu
zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
USTAWIENIA
Tryb wyboru programów i tryb
użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
Ustawienia dostępne w trybie
użytkownika:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnalizacji
konieczności uzupełnienia płynu
nabłyszczającego.
• Włączenie lub wyłączenie funkcji
AirDry.
Urządzenie zapisuje ustawienia, więc
nie ma potrzeby konfigurowania ich
przed każdym cyklem.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy wskaźnik programu
jest włączony, a na wyświetlaczu
pokazany jest czas trwania programu.
Po włączeniu urządzenia jest ono
domyślnie w trybie wyboru programów. W
przeciwnym wypadku należy przejść do
trybu wyboru programów w następujący
sposób:
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Programs i Options, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Uruchamianie trybu
użytkownika
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
Aby uruchomić tryb użytkownika, należy
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Delay i Start, aż zaczną migać
wskaźniki
,
i , a wyświetlacz
będzie pusty.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na efekty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie należy dostosować do
stopnia twardości wody doprowadzonej do
10
urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację
na temat twardości wody. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu
zmiękczania wody, aby zapewnić dobre
efekty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Stosując standardowy detergent lub
tabletki wieloskładnikowe (zawierające
lub niezawierające sól) należy ustawić
prawidłową twardość wody, aby
wskaźnik poziomu soli był włączony.
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczające skuteczne, aby
zmiękczyć twardą wodę.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć Programs.
• Wskaźniki
i
są wyłączone.
nadal miga.
• Wskaźnik
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie: np.
=
poziom 5.
2. Nacisnąć kilkakrotnie Programs, aby
zmienić ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył, aby
potwierdzić ustawienie.
Powiadomienie o konieczności
uzupełnienia płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego płukania.
Gdy komora na płyn nabłyszczający jest
pusta, włącza się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, informując o
konieczności uzupełnienia płynu. Jeśli
podczas stosowania wyłącznie tabletek
wieloskładnikowych efekty suszenia są
11
zadowalające, można wyłączyć
powiadomienie o konieczności
uzupełnienia płynu nabłyszczającego.
Jednak aby zapewnić najlepsze efekty
suszenia, należy zawsze używać płynu
nabłyszczającego.
Stosując standardowe tabletki
wieloskładnikowe bez środka
nabłyszczającego, należy włączyć funkcję
powiadomienia, aby wskaźnik
sygnalizujący konieczność uzupełnienia
płynu pozostał aktywny.
Wyłączanie sygnalizacji
konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć Options.
• Wskaźniki
i
są wyłączone.
• Wskaźnik
nadal miga.
• Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie.
–
= sygnalizacja konieczności
uzupełnienia płynu
nabłyszczającego włączona.
= sygnalizacja
–
konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego
wyłączona.
2. Nacisnąć Options, aby zmienić
ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
AirDry
Opcja AirDry zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zużyciu energii.
Podczas fazy suszenia drzwi
otwierają się automatycznie i
pozostają otworzone.
UWAGA! Nie należy zamykać
drzwi urządzenia w ciągu 2
minut od ich automatycznego
otworzenia. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Opcja AirDry włącza się automatycznie we
wszystkich programach z wyjątkiem .
Aby poprawić skuteczność suszenia,
należy skorzystać z opcji XtraDry lub
włączyć opcję AirDry.
UWAGA! Jeśli do urządzenia
mają dostęp dzieci, zaleca się
wyłączenie opcji AirDry,
ponieważ samoczynne
otworzenie się drzwi może być
dla nich niebezpieczne.
Wyłączanie opcji AirDry
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć Delay.
• Wskaźniki
i
są
wyłączone.
• Wskaźnik
nadal miga.
• Na wyświetlaczu pojawi się
= funkcja
aktualne ustawienie:
AirDry włączona.
12
2. Nacisnąć Delay, aby zmienić
ustawienie:
= funkcja AirDry
wyłączona.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed uruchomieniem
programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie programu.
Nie wszystkie opcje są ze sobą
zgodne. Jeśli zostaną wybrane
niezgodne ze sobą opcje,
urządzenie automatycznie
wyłączy jedną lub więcej opcji.
Pozostaną włączone tylko
wskaźniki aktywnych opcji.
XtraDry może wpłynąć na czas trwania
niektórych programów, zużycie wody oraz
temperaturę ostatniego płukania.
Opcja XtraDry jest włączona na stałe dla
wszystkich programów z wyjątkiem
i
nie ma potrzeby włączania jej na początku
każdego cyklu.
W innych programach opcja XtraDry jest
stale włączona i automatycznie stosowana
w kolejnych cyklach. Konfigurację tę
można w dowolnej chwili zmienić.
Każde włączenie programu
powoduje wyłączenie
opcji XtraDry, którą należy
włączyć ręcznie.
HygienePlus
Opcja ta zapewnia najlepszy efekt
higieniczny dzięki utrzymywaniu przez co
najmniej 10 minut temperatury 70°C
podczas ostatniej fazy płukania.
Włączanie opcji HygienePlus
Naciskać Options, aż włączy się wskaźnik
.
Jeśli opcja nie jest dostępna w danym
programie, jej wskaźnik nie włącza się lub
miga przez kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
Włączanie opcji XtraDry
Naciskać Options, aż włączy się wskaźnik
.
Jeśli opcja nie jest dostępna w danym
programie, jej wskaźnik nie włącza się lub
miga przez kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Wyświetlacz wyświetli aktualny czas
trwania programu.
XtraDry
Włączenie tej opcji powoduje zwiększenie
skuteczności suszenia. Włączenie opcji
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
13
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Procedura jest powtarzana
okresowo.
Zbiornik soli
UWAGA! Stosować wyłącznie
grubą sól przeznaczoną do
zmywarek. Sól drobnoziarnista
zwiększa ryzyko korozji.
Sól aktywuje żywicę w zmiękczaczu wody
oraz zapewnia dobre efekty zmywania
podczas codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
6. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
UWAGA! Podczas napełniania
zbiornika soli może się z niego
wydostawać woda i sól.
Dlatego po napełnieniu
zbiornika soli należy
niezwłocznie uruchomić
program zmywania, aby
zapobiec korozji.
Napełnianie dozownika płynu
nabłyszczającego
A D
B
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli 1 kg soli (do
pełna).
C
B
A
M AX
4
4. Ostrożnie potrząsnąć lejkiem,
trzymając go za uchwyt, aby opróżnić
go ze wszystkich granulek.
5. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
1
3 2
+
-
C
D
14
UWAGA! Należy stosować
wyłącznie płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Wlać płyn nabłyszczający do
dozownika (A), aż osiągnie poziom
napełnienia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
zetrzeć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Dozowanie płynu
nabłyszczającego można
wyregulować za pomocą
pokrętła (B) między pozycją 1
(najmniejsza ilość) a pozycją 4
lub 6 (największa ilość).
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
Stosowanie detergentu
D A B
30
20
C
A
30
B
D
20
C
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci proszku
lub tabletki, w przegródce (A).
3. Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, należy umieścić
niewielką ilość detergentu w
przegródce (D).
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Funkcja uruchamia się:
15
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
kontynuuje pracę od momentu jej
przerwania.
Po otworzeniu drzwi na dłużej
niż 30 sekund podczas fazy
suszenia bieżący program
zostanie zakończony. Nie
dotyczy to otworzenia drzwi
przez funkcję AirDry.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programu.
2. Zamknąć drzwi urządzenia.
3. Nacisnąć kilkakrotnie Programs, aż
włączy się wskaźnik wybranego
programu.
Wyświetlacz wyświetli czas trwania
programu.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Nacisnąć Start, aby uruchomić
program.
• Włączy się wskaźnik fazy
zmywania.
• Czas trwania programu będzie
odliczany skokowo co 1 minutę.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
Wskaźnik wybranego programu będzie
migał.
3. Nacisnąć Start.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Po zakończeniu odliczania czasu program
uruchomi się automatycznie i włączy się
wskaźnik fazy zmywania.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Może mieć to wpływ na
zużycie energii i czas trwania programu.
Po zamknięciu drzwi urządzenie
Nie należy zamykać drzwi w
ciągu 2 minut od
automatycznego otworzenia
drzwi przez funkcję AirDry,
ponieważ urządzenie może się
uszkodzić.
Jeśli następnie użytkownik
zamknie drzwi w ciągu
kolejnych 3 minut, bieżący
program zakończy się.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Programs i Options, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Programs i Options, aż
urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawi się 0:00. Wskaźniki
faz programu są wyłączone.
16
Wszystkie przyciski są nieaktywne z
wyjątkiem przycisku wł./wył.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub
poczekać, aż funkcja Auto off
automatycznie wyłączy urządzenie.
Po otworzeniu drzwi przed
uruchomieniem funkcji Auto off
urządzenie wyłącza się automatycznie.
2. Zakręcić zawór wody.
WSKAZÓWKI I PORADY
Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty
prania i suszenia podczas codziennej
eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony
środowiska.
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub
wybrać program z fazą zmywania
wstępnego.
• Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
• Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się z
dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń. Upewnić
się, że przedmioty nie stykają się ze
sobą ani się nie zasłaniają.
• Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie tabletek
wieloskładnikowych (np. typu „3 w 1”,
„4 w 1”, „Wszystko w jednym”).
Przestrzegać informacji podanych na
opakowaniu.
• Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia. W programie ECO
uzyskuje się największą efektywność
zużycia wody i energii elektrycznej
podczas zmywania średnio
zabrudzonych naczyń i sztućców.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
•
•
•
•
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Aby zapewnić optymalne efekty
zmywania i suszenia, do twardej i
bardzo twardej wody zaleca się
stosowanie zwykłego detergentu do
zmywarek (proszku, żelu lub tabletek
bez dodatkowych składników), płynu
nabłyszczającego i soli.
Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z umieszczonym
w środku specjalnym środkiem
czyszczącym.
Tabletki z detergentem nie
rozpuszczają się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
Postępowanie po zaprzestaniu
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani
nie umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
17
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
6. Włączyć funkcję powiadomienia o
konieczności uzupełnienia płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
• W urządzeniu należy zmywać
przedmioty przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu,
aluminium, cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów pochłaniających wodę
(gąbki, ściereczki).
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
• Sztućce oraz małe przedmioty umieścić
w koszu na sztućce.
• Lekkie naczynia umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
swobodnie się obracają.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
• ramiona spryskujące są drożne;
• w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba
że stosowane są wieloskładnikowe
tabletki z detergentem);
• ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
• użyto prawidłową ilość detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać
i w razie potrzeby wyczyścić.
Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
18
C
B
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i go wyjąć.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
4. Umyć filtry.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić
się, że jest prawidłowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
19
UWAGA! Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w ramionach
spryskujących są zatkane, zabrudzenia
należy usunąć za pomocą cienkiego,
spiczastego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
• Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
• Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
• Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenia nie można uruchomić lub
przestaje ono działać podczas pracy,
należy najpierw sprawdzić, czy problem
można rozwiązać samodzielnie,
korzystając z informacji zawartych w
tabeli, lub skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo. Wszystkie
naprawy powinny wykonywać
odpowiednio wykwalifikowane
osoby.
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego włożono
do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników
jest sprawny.
20
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Program nie uruchamia się.
•
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się
wodą.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
lub
•
•
.
Urządzenie nie wypompo‐
wuje wody.
Na wyświetlaczu widoczne
•
•
•
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Nacisnąć Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, należy je
anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania żywicy
do zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu wynosi
około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest za niskie. W tym
celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wo‐
dociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przy‐
gnieciony.
•
•
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu spustowym jest drożny.
Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przy‐
gnieciony.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie
przerywa i wznawia pracę.
•
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne efekty
zmywania i oszczędność energii.
Program trwa zbyt długo.
•
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu,
należy ją anulować lub zaczekać do końca odliczania cza‐
su.
Pozostały czas do zakoń‐
czenia programu pokazywa‐
ny na wyświetlaczu wydłuża
się i przeskakuje niemal do
końca programu.
•
Nie świadczy to o usterce. Urządzenie działa prawidłowo.
Niewielki wyciek z drzwi
urządzenia.
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzować
lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względem komo‐
ry. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).
Występują problemy z za‐
mknięciem drzwi urządze‐
nia.
•
jest wskazanie
.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
.
•
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzować
lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
21
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Grzechotanie/stukanie do‐
chodzące z wnętrza urzą‐
dzenia.
•
Urządzenie wyzwala auto‐
matyczny wyłącznik.
•
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach. Należy
zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają się swo‐
bodnie.
•
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczająca do
jednoczesnego zasilania wszystkich włączonych urzą‐
dzeń. Należy sprawdzić parametry zasilania w gniazdku
oraz wartość graniczną prądu automatycznego wyłącznika
lub wyłączyć jedno z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządzenia.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmy‐
wania.
•
•
•
Niezadowalające efekty su‐
szenia.
•
•
•
•
•
Białawe smugi lub niebieska‐
wy nalot na szklankach i na‐
czyniach.
•
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazówki
i porady” oraz broszura dotycząca załadunku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej intensyw‐
ny cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konserwacja
i czyszczenie”.
Naczynia pozostawały za długo w zamkniętym urządze‐
niu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego
niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom dozowa‐
nia płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać wy‐
tarcia ściereczką.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włączyć op‐
cję XtraDry i ustawić AirDry.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego,
także w połączeniu z tabletkami wieloskładnikowymi.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
22
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na szklan‐
kach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włączyć op‐
cję XtraDry i ustawić AirDry.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia
odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych table‐
tek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć dozow‐
nik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.
Wnętrze urządzenia jest mok‐
re.
•
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt skra‐
plania się na ściankach wilgoci obecnej w powietrzu.
Nadmiar piany podczas zmy‐
wania.
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmywa‐
rek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐
wym.
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
Po zakończeniu programu w
dozowniku znajdują się pozos‐
tałości detergentu.
•
•
•
Nieprzyjemny zapach w urzą‐
dzeniu.
•
W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierdzew‐
nej. Należy unikać umieszczania blisko siebie sztućców
ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozowniku i
woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należy
sprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać i
jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożliwia‐
ją otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
23
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Osad z kamienia na naczy‐
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
drzwi.
•
•
•
•
•
•
•
Matowe, odbarwione lub wy‐
szczerbione naczynia.
•
•
•
Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda. Patrz
„Zmiękczacz wody”.
Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki, nale‐
ży używać soli i ustawić poziom regeneracji zmiękcza‐
cza wody. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy oczyś‐
cić urządzenie odpowiednimi środkami czyszczącymi.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko przed‐
mioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Należy
zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym koszu.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głę‐
bokość (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Podłączenie do sieci elek‐
Napięcie (V)
220 - 240
trycznej 1)
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów naczyń
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
5.0
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.50
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatro‐
wych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
24
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
25
26
27
156919350-A-262017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement