Progress | PI1546X | User manual | Progress PI1546X Brugermanual

Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Opvaskemaskine
Afwasautomaat
Dishwasher
PI1546X
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse af apparatet
Betjeningspanel
Programmer
Indstillinger
2
3
5
6
7
8
Før første anvendelse
Daglig brug
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Teknisk information
10
11
12
14
15
19
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens
lågen er åben.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer.
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Overhold det maksimale antal af 13 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
Anbring bestikket i bestikkurven, så de skarpe ender
vender nedad, eller læg dem i bestikskuffen i en vandret
position, så de skarpe ender vender nedad.
Lad ikke apparatet stå uden opsyn med åben luge, da
nogen ved et uheld kan træde på den.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden
nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at rengøre
apparatet.
Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må de
ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af
de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke
genbruges.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver behov
for at udskifte netledningen, skal det
4 Progress
•
•
•
•
udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Kun Storbritannien og Irland. Dette
apparat er forsynet med et 13 A-netstik.
Hvis sikringen i netstikket skal
udskiftes, skal du bruge en sikring på
13 A ASTA (BS 1362).
Tilslutning, vand
• Beskadig ikke vandslangerne.
• Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
• Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første brug
af apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt elkabel.
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
Brug
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
luge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets
emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være nogle rester tilbage på
tallerknerne.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få apparatet repareret. Vi
anbefaler kun at anvende originale
reservedele.
• Når du kontakter det autoriserede
servicecenter, skal du sørge for at have
følgende oplysninger klar, som står på
typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
ADVARSEL! Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
3
6 Progress
BETJENINGSPANEL
1
6
1
2
3
4
Tænd-/sluk-lampe
Programmærke
Lamper
Knap til senere start
2
3
5
4
5 Startknap
6 Programvælger
Lamper
Lampe
Beskrivelse
Opvaskeprogram. Tændes, når opvaske- og skylleprogrammet er i gang.
Tørreprogram. Tændes, når tørreprogrammet er i gang.
Slut-lampe.
Kontrollampe for skyllemiddel. Er altid slukket, når programmet er i gang.
Kontrollampe for salt. Er altid slukket, når programmet er i gang.
Progress 7
PROGRAMMER
Program
2)
3)
4)
Grad af
snavs
Fyldningens
art
Programtrin
Normalt snav‐
set
Service og be‐
stik
•
•
Meget snavset
Service, be‐
stik, kogegrej
•
•
Normalt snav‐
set
Service og be‐
stik
•
•
Frisk snavset
Service og be‐
stik
•
Alt
Forbrugsværdier
1)
Varig‐
hed
(min.)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
Forskyl
Opvask 50
°C
Skylninger
Affugtning
227
1.039
11
Forskyl
Opvask 70
°C
Skylninger
Affugtning
155 170
1.5 - 1.7
14-15
Forskyl
Opvask 65
°C
Skylninger
Affugtning
130 140
1.4 - 1.6
15-17
30
0.8
10
•
Opvask 60
°C eller 65
°C
Skylninger
•
Forskyl
14
0.1
5
•
•
•
•
•
•
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og opvaskens
størrelse.
2) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt
snavs. (Det er også standardprogrammet til testgennemførsler).
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.
4) Brug dette program til hurtigt at skylle tallerkenerne og til at forhindre, at madrester tørrer ud på tallerkenerne
samt til at reducere dårlig lugt fra apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
8 Progress
INDSTILLINGER
Tilstand for programvalg og
brugertilstand
indstille programvalgtilstanden på
følgende måde:
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
Tryk, og hold samtidigt på Start og Delay,
indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.
Tilgængelige indstillinger i
brugertilstanden:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
• Aktivering eller deaktivering af AirDry.
Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra
vandforsyningen, som ellers kan have en
skadelig virkning på opvaskeresultaterne
og på apparatet.
Da apparatet lagrer de gemte
indstillinger, er det ikke nødvendigt at
konfigurere det inden hver cyklus.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Sådan indstiller du tilstanden
for programvalg
Apparatet er i tilstanden for programvalg,
når tænd/sluk-kontrollampen er tændt, og
Start kontrollampen blinker.
Efter aktivering er apparatet som standard
i programvalgtilstand. Hvis ikke, kan du
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning
om vandets hårdhedsgrad fås hos det
lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge
det rette niveau for blødgøringsanlægget
for at sikre gode vaskeresultater.
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Blødgøringsan‐
læggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Progress 9
Uanset om du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs (med
eller uden salt), bør du indstille den
rette vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
Multitabs med salt er ikke
tilstrækkeligt effektive til at
blødgøre hårdt vand.
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
Under tørrefasen åbnes lågen
automatisk og står på klem.
1. Sørg for, at programmærket på
vælgeren står i tænd/sluk-position.
2. Tryk på Delay og hold den nede for at
aktivere brugertilstanden. Drej
samtidigt knappen mod uret, indtil
programmærket indikerer det første
program. Slip Delay, når Start-lampen
og tænd/sluk-lampen begynder at
blinke.
• Antallet af blink fra
viser den
aktuelle indstilling, f.eks. er 5 blink
+ pause + 5 blink = niveau 5.
3. Tryk gentagne gange på Delay for at
ændre indstillingen. Hvert tryk på
Delay, øger niveaunummeret. Efter at
have nået niveau 10 starter tællingen
igen fra niveau 1.
4. Bekræft indstillingen ved at dreje
programknappen, til programmærket
er i tænd/sluk-position igen
FORSIGTIG! Forsøg ikke at
lukke apparatets låge inden for
2 minutter efter automatisk
åbning. Det kan skade
apparatet.
AirDry
AirDry forbedrer tørreresultaterne med
mindre energiforbrug.
AirDry aktiveres automatisk med alle
programmer undtagen .
FORSIGTIG! Hvis børn har
adgang til apparatet, anbefales
det at deaktivere AirDry, da det
kan udgøre en fare at åbne
lågen.
Sådan deaktiveres AirDry
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
Sørg for, at programmærket på vælgeren
indstilles til tænd/sluk position.
1. Tryk på Delay og hold den nede for at
aktivere brugertilstanden. Drej
samtidigt knappen mod uret, indtil
programmærket indikerer det første
program. Slip Delay, når
kontrollamperneStart og tænd/sluk
begynder at blinke.
2. Drej knappen mod uret, indtil
programmærket indikerer det andet
program.
• Lampen
viser den aktuelle
indstilling: tændt = AirDry er
aktiveret.
10 Progress
3. Tryk på Delay for at ændre indstilling.
• Hvis lampen
er slukket = AirDry
er deaktiveret.
4. Bekræft indstillingen ved at blive ved
med at dreje programknappen, til
programmærket er tilbage i tænd/sluk
position.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn for vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt. rester
fra fabrikationen, der stadigvæk kan
befinde sig i apparatet. Brug ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
Efter du har startet et program, kan det
tage op til 5 minutter, før apparatet har
opladet resinen i blødgøringsanlægget.
Det ser ud til, at maskinen ikke virker.
Opvaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages periodisk.
Saltbeholderen
FORSIGTIG! Brug groft salt,
der kun er beregnet til
opvaskemaskiner. Fint salt
øger risikoen for korrosion.
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i daglig brug.
Sådan fyldes saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen med 1 kg salt
(indtil den er fuld).
4. Ryst forsigtigt tragten i dens håndtag
for at få de sidste korn indeni.
5. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
6. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
FORSIGTIG! Der kan løbe
vand og salt ud af
saltbeholderen, når du fylder
den. Start øjeblikkeligt et
program, efter du har fyldt
saltbeholderen, for at forhindre
korrosion.
Progress 11
Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
FORSIGTIG! Brug kun
afspændingsmiddel beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Hæld afspændingsmidlet i beholderen
(A), indtil væsken når niveauet 'max'
for påfyldning.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes
for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen
for mængden (B) mellem
position 1 (laveste mængde) og
position 4 eller 6 (største
mængde).
DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
2. Drej knappen, indtil symbolet for det
program, du vil indstille, er ud for
tænd-/sluk-lampen. Vælg det rigtige
program efter opvaskens art og graden
af snavs.
• Fyld saltbeholderen, hvis
saltlamperne er tændt.
• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen
for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Start programmet.
Brug af opvaskemiddel
A
30
B
D
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (A).
3. Hvis programmet har et trin med
forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel i rummet (D).
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
Brug af multitabs
Når du bruger tabletter med salt og
afspændingsmiddel, må du ikke fylde
saltbeholderen og beholderen til
afspændingsmiddel.
1. Indstil blødgøringsanlægget til det
laveste niveau.
2. Indstil beholderen til
afspændingsmiddel til laveste position.
20
Indstilling og start af et program
C
Starte et program
1. Åbn vandhanen.
2. Luk apparatets luge.
12 Progress
3. Drej knappen, indtil symbolet for det
program, du vil indstille, er ud for
tænd-/sluk-lampen.
• Tænd-/sluk-lampen tændes.
• Startlampen begynder at blinke.
4. Tryk på Start.
• Programmet starter, .
• Tænd-/sluk-lampen og startlampen
lyser.
Start af et program med senere
start
1. Indstil programmet.
2. Tryk på Delay for at udskyde starten af
programmet med 3 timer.
Lampen for senere start begynder at lyse.
3. Tryk på Start.
Startlampen tændes.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet.
Åbning af lågen, mens apparatet
er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er i
gang, stopper apparatet. Det kan påvirke
energiforbruget og programmets varighed.
Efter du har lukket lågen, fortsætter
apparatet fra det sted, hvor det blev
afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere end
30 sekunder under tørrefasen,
afsluttes det igangværende
program. Det sker ikke, hvis
lågen åbnes af AirDryfunktionen.
Forsøg ikke at lukke apparatets
låge inden for 2 minutter, efter
AirDry åbner den automatisk,
da dette kan forårsage skader
på apparatet.
Hvis lågen bagefter lukkes i
yderligere 3 minutter, afsluttes
det igangværende program.
Annullering af den senere start,
mens nedtællingen er i gang
1. Tryk på Start og Delay, og hold dem
nede, indtil startlampen begynder at
blinke.
2. Tryk på Start for at starte programmet.
Annullering af program
Tryk på Start og Delay, og hold dem
nede, indtil startlampen begynder at
blinke.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
Program slut
Når programmet er slut, tændes
lampen. Efter 5 minutter uden brug skifter
apparatet til standby, og alle kontrollamper
slukkes. Det reducerer energiforbruget.
1. Deaktivér apparatet ved at dreje
programknappen, til programmærket
er i tænd/sluk-position.
2. Luk for vandhanen.
RÅD OG TIPS
Generel
Følgende tips vil sikre optimale
rengørings- og tørreresultater i den
daglige brug samt hjælpe med at beskytte
miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis
tilgængeligt) eller vælge et program
med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås fuldstændigt
og vaskes af det vand, der kommer ud
af spulearmdyserne. Sørg for, at
genstandene ikke rører eller dækker
hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
Progress 13
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg vejledningen
på pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og energiforbrug
til service og bestik med normalt snavs.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
Fyldning af kurvene
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
• I områder med hårdt og meget hårdt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspændingsmiddel og salt separat for
at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
• Kør apparatet mindst én gang om
måneden med brug af det
rengøringsmiddel, der er beregnet
specifikt til dette formål.
• Opvasketabletter opløses ikke helt ved
korte programmer. Det anbefales, at du
benytter opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
Gør følgende, hvis du ønsker at
holde op med at bruge
multitabletter
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på
disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg bestik og små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
Før programmet startes
Kontroller, at:
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er filtersalt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
14 Progress
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Ved programslut kan der
stadigvæk være vand tilbage
på siderne af apparatet og på
lågen.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Sluk for
apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden
vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme forringer
vaskeresultaterne. Kontrollér
dem jævnligt og rengør dem,
om nødvendigt.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.
C
4. Skyl filtrene.
B
A
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
5. Sørg for, at der ikke er madrester eller
snavs i eller omkring bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under de
2 skinner.
Progress 15
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene. Hvis hullerne i
spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd,
spids genstand.
Udvendig rengøring
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
FORSIGTIG! Hvis filtrene
sidder forkert, kan det give
dårlige opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
• Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
Indvendig rengøring
• Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder dørens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan disse
efterlade ophobninger af fedt og kalk i
apparatet. For at forhindre dette
anbefaler vi, at du kører programmer af
lang varighed mindst 2 gange om
måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskine, en gang om
måneden. Følg anvisningerne på
produktets emballage omhyggeligt.
FEJLFINDING
Inden du kontakter et autoriseret
servicecenter, bør du kontrollere, om du
kan løse problemet selv ved hjælp af
informationen i tabellen, hvis apparatet
ikke starter, eller hvis det stopper under
drift.
ADVARSEL! Reparationer, der
ikke udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
Ved visse problemer blinker slutlampen
med mellemrum og angiver hermed en
funktionsfejl.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
16 Progress
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for apparatet.
•
•
Programmet starter ikke.
•
•
•
•
Apparatet fyldes ikke med vand.
• Slutlampen blinker 1 gang med
mellemrum.
• Start-lampen blinker kontinuerligt.
•
•
•
•
•
Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontak‐
ten.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i
sikringsdåsen.
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Tryk på Start.
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du an‐
nullere indstillingen eller vente på, at nedtællin‐
gen er færdig.
Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget
klar til drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kon‐
takt dit lokale vandværk for at få disse oplysnin‐
ger.
Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstop‐
pet.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket el‐
ler bøjet.
Apparatet tømmer ikke vandet ud.
• Slutlampen blinker 2 gange med
mellemrum.
• Start-lampen blinker kontinuerligt.
•
•
Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket el‐
ler bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
• Slutlampen blinker 3 gange med
mellemrum.
• Start-lampen blinker kontinuerligt.
•
Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret
servicecenter.
Apparatet stopper og starter flere gan‐
ge under drift.
•
Det er normalt. Det giver optimale rengøringsre‐
sultater og energibesparelser.
Programmet varer for længe.
•
Hvis funktionen for udskudt start er indstillet,
kan du annullere indstillingen for udskydelse el‐
ler vente på, at nedtællingen er færdig.
Lille lækage fra apparatets låge.
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de ju‐
sterbare ben (hvis relevant).
Apparatets låge står ikke centralt på karret. Ind‐
stil det bageste ben (hvis relevant).
•
Apparatets låge er svær at lukke.
•
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de ju‐
sterbare ben (hvis relevant).
Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
Progress 17
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Raslende/bankende lyde indvendigt fra
apparatet.
•
Apparatet udløser afbryderen.
•
•
•
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige årsager.
Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se
brochuren til fyldning af kurve.
Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle
anvendte apparater samtidigt. Kontrollér kon‐
taktstrømstyrken og målerens kapacitet eller
sluk for et af de anvendte apparater.
Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autori‐
seret servicecenter.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
trykke på Start. Kontakt et autoriseret
servicecenter, hvis problemet opstår igen.
Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problem
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
•
•
•
Dårlig tørring.
•
•
•
•
•
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
•
Der er pletter og tørre vand‐
dråber på glas og tallerkener.
•
•
•
Se "Daglig brug", "Råd og tips" og brochuren til fyld‐
ning af kurv.
Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedligeholdel‐
se og rengøring"..
Bordservice har været efterladt for længe i et lukket ap‐
parat.
Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet
doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til af‐
spændingsmiddel til et højere niveau.
Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande med
et viskestykke.
Aktivér AirDry for at opnå den bedste tørring.
Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabletter.
Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændings‐
middelniveauet til et lavere niveau.
Der er for meget opvaskemiddel.
Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmid‐
delniveauet til et højere niveau.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
18 Progress
Problem
Mulig årsag og løsning
Tallerkenerne er våde.
•
•
•
•
•
Aktivér AirDry for at opnå den bedste tørring.
Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase
med lav temperatur.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et
andet mærke eller aktiver beholderen til afspændings‐
midlet og brug afspændingsmidlet sammen med multita‐
bletterne.
Apparatets inderside er våd.
•
Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten
i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under op‐
vask.
•
•
Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
•
Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Blødgøringsanlægget".
Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen. Und‐
gå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i nærhe‐
den af hinanden.
•
Der er rester af opvaskemid‐
del i beholderen i slutningen af
programmet.
•
•
•
Opvasketabsen sad fast i beholderen og blev derfor ikke
vasket helt væk af vand.
Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholde‐
ren. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstop‐
pet.
Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget
på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
•
Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice,
på karret og på lågens indersi‐
de.
•
•
•
•
Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen.
Hætten til saltbeholderen er løs.
Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsanlægget".
Selv hvis du bruger multitabs, bør du bruge salt og ind‐
stille regeneration af blødgøringsanlægget. Se "Blødgø‐
ringsanlægget".
Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengøre ap‐
paratet med rengøringsmidler, der er beregnet specifikt
til dette formål.
Prøv et andet opvaskemiddel.
Kontakt producenten af opvaskemidlet.
•
•
•
Mat, affarvet eller krakeleret
bordservice.
•
•
•
Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i op‐
vaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning af
kurve.
Læg de sarte ting i øverste kurv.
Progress 19
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige årsager.
TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vandforsyningens tryk
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt
maks. 60 °C
vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
13
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
5.0
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.50
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning til varmt
vand for at spare på energien.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
20 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
programma’s
Instellingen
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt
20
21
23
24
25
26
28
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische informatie
29
31
32
34
37
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als de deur open is.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen; personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
Progress 21
door gasten in hotels, motels, bed & breakfast en
andere woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Leg het bestek in de besteklade met de scherpe randen
naar beneden of leg ze horizontaal in de besteklade met
de scherpe randen naar beneden.
Laat om ongelukken te voorkomen het apparaat niet
onbeheerd achter met open deur.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het
apparaat te reinigen.
Als het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen in de
basis, mogen deze niet worden afgedekt met bijv. een
vloerkleed.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder
de 0°C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
22 Progress
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
• Alleen het Verenigd Koninkrijk en
Ierland. Het apparaat is voorzien van
een 13 ampère stekker. Als de
zekering van de stekker vervangen
moet worden, moet een ASTA (BS
1362)-zekering van 13-ampère worden
gebruikt.
Aansluiting aan de waterleiding
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er
reparaties hebben plaatsgevonden of
er nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat de
nieuwe buizen worden aangesloten,
het water laten stromen tot het schoon
en helder is.
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het
eerste gebruik van het apparaat.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, sluit dan onmiddellijk de waterkraan
en haal de stekker uit het stopcontact.
Neem contact op met de serviceafdeling om de watertoevoerslang te
vervangen.
Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het wasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is voltooid.
Er kan wat wasmiddel op de vaat
achterblijven.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl
er een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
Servicedienst
• Contact opnemen met de
klantenservice voor reparatie van het
apparaat. Wij raden uitsluitend het
gebruik van originele onderdelen aan.
• Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende
informatie heeft van het typeplaatje.
Model:
Progress 23
PNC:
Serienummer:
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
3
24 Progress
BEDIENINGSPANEEL
1
2
6
1
2
3
4
Controlelampje Aan/uit
Programmawijzer
Indicatielampjes
Toets startuitstel
3
5
4
5 Starttoets
6 Programmaknop
Indicatielampjes
Aanduiding
Beschrijving
Wasfase. Gaat aan wanneer de wasfase en de spoelfases in werking zijn.
Droogfase. Gaat aan wanneer de droogfase loopt.
Einde-indicatielampje.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma
in werking is.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werk‐
ing is.
Progress 25
PROGRAMMA’S
Programma
2)
3)
4)
Mate van ver‐
vuiling
Type was‐
goed
Programmafa‐
sen
Normaal be‐
vuild
Serviesgoed
en bestek
•
•
Sterk bevuild
Serviesgoed,
bestek en
pannen
•
•
Normaal be‐
vuild
Serviesgoed
en bestek
•
•
Pas bevuild
Serviesgoed
en bestek
•
Alle
Verbruiksgegevens
1)
Berei‐
dings‐
tijd
(min.)
Energie
(kWh)
Water
(l)
Voorwas
Wassen 50
°C
Spoelgangen
Drogen
227
1.039
11
Voorwas
Wassen 70
°C
Spoelgangen
Drogen
155 170
1.5 - 1.7
14-15
Voorwas
Wassen 65
°C
Spoelgangen
Drogen
130 140
1.4 - 1.6
15-17
30
0.8
10
•
Wassen
60°C of 65°C
Spoelgangen
•
Voorwas
14
0.1
5
•
•
•
•
•
•
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.
2) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en be‐
stek. (Dit is ook het standaard programma voor testinstituten).
3) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het programma geeft goede wasresultaten in
een korte tijd.
4) Met dit programma wordt de vaat snel afgespoeld om te voorkomen dat voedselresten kunnen aankoeken en
er een vieze lucht uit het apparaat komt. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over
testprestaties een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u
op het typeplaatje vindt.
26 Progress
INSTELLINGEN
Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Na de activering bevindt het apparaat zich
standaard in de programmakeuzemodus.
Als dit niet zo is, stelt u de
programmakeuzemodus als volgt in:
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
Instellingen die in de gebruikersmodus
beschikbaar zijn:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of deactivering van
AirDry.
Omdat het apparaat de instellingen
opslaat, hoeft u deze niet bij aanvang
van iedere cyclus te configureren.
De programmakeuzemodus
instellen
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als het
indicatielampje aan/uit gaat branden en
het Start-lampje gaat knipperen.
Houd tegelijkertijd Start en Delay
ingedrukt tot het apparaat in de
programmakeuzemodus staat.
De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen
van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden afgesteld
op de hardheid van het water in uw
woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats. Het is belangrijk om het
correcte niveau voor de waterontharder in
te stellen voor goede wasresultaten.
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse gra‐
den (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthard‐
ingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Progress 27
Indien u gebruik maakt van standaard
vaatwasmiddel of multitabletten (met of
zonder zout), stel dan het
waterhardheidniveau juist in om de
aanduiding voor het bijvullen van zout
actief te laten.
Multitabletten die zout bevatten
zijn niet effectief genoeg als
waterontharder.
Het waterontharderniveau
instellen
Het apparaat moet in de
programmakeuzemodus staan.
1. Zorg ervoor dat de programmaaanwijzer op de knop op de aan/uitstand staat.
2. Houd om naar de gebruikersmodus te
gaan Delay ingedrukt. Draai
tegelijkertijd de programmaschakelaar
linksom, totdat de programmaaanwijzer het eerste programma
aanduidt. Laat Delay los als de
indicatielampjes Start en aan/uit gaan
knipperen.
• Het met tussenpozen knipperen
van
duidt op de huidige
instelling, bijv. 5 knipperingen +
pauze + 5 knipperingen = niveau 5.
3. Druk herhaaldelijk op Delay om de
instelling te wijzigen. Bij iedere druk op
Delay gaat het niveaunummer
omhoog. Als niveau 10 wordt bereikt,
begint het tellen weer vanaf niveau 1.
4. Draai om de instelling te bevestigen,
de programmaschakelaar totdat de
programma-aanwijzer weer op de uitstand staat.
AirDry
AirDry biedt goede droogresultaten met
minder energieverbruik.
Tijdens de droogfase opent de
deur automatisch en blijft op
een kier staan.
LET OP! Probeer de deur van
het apparaat niet binnen 2
minuten na automatisch
openen te sluiten. Dit kan het
apparaat beschadigen.
AirDry wordt bij alle programmas behalve
automatisch geactiveerd.
LET OP! Als het apparaat
binnen het bereik van kinderen
staat, wordt het aanbevolen
AirDry te deactiveren omdat
het openen van de deur
gevaarlijk kan zijn.
Het deactiveren van AirDry
Het apparaat moet in de
programmaselectiemodus staan.
Zorg ervoor dat de programma-aanwijzer
op de knop op de aan/uit-stand staat.
1. Houd om naar de gebruikersmodus te
gaan Delay ingedrukt. Draai
tegelijkertijd de programmaschakelaar
linksom, totdat de programmaaanwijzer het eerste programma
aanduidt. Laat Delay los als de
indicatielampjes Start en aan/uit gaan
knipperen.
2. Draai de knop linksom, totdat de
programma-aanwijzer het tweede
programma aanduidt.
28 Progress
• Het indicatielampje
geeft de
huidige instelling aan: aan = AirDry
is ingeschakeld.
3. Druk op Delay om de instelling te
wijzigen.
• Als het indicatielampje
uit is =
AirDry is gedeactiveerd.
4. Draai om de instelling te bevestigen,
de programmaschakelaar totdat de
programma-aanwijzer weer op de aan/
uit-stand staat.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde stand
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Indien niet, stel dan de stand van de
waterontharder juist in.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven. Gebruik
geen afwasmiddel en belaad de
manden niet.
Na het starten van een programma, doet
het apparaat er ongeveer 5 minuten over
om de hars in de waterontharder te
herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet
werkt. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure wordt
regelmatig herhaald.
4. Schud de trechter voorzichtig bij het
handvat om de laatste korrels erin te
krijgen.
5. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Het zoutreservoir
LET OP! Gebruik uitsluitend
grof zout dat voor vaatwassers
is gemaakt. Fijn zout verhoogt
het risico op corrosie.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor goede
wasresultaten voor dagelijks gebruik.
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met 1 kg zout
(totdat het vol is).
6. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
LET OP! Water en zout kunnen
uit het zoutreservoir stromen
als u het bijvult. Start na het
bijvullen van het zoutreservoir
onmiddellijk een programma
om corrosie te voorkomen.
Progress 29
Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om de
deksel te openen (C).
2. Giet het glansmiddel in het
doseervakje (A) tot de vloeistof het
niveau 'max' heeft bereikt.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
U kunt het schuifje voor de vrij
te geven hoeveelheid (B)
instellen tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en stand
4 of 6 (hoogste hoeveelheid).
LET OP! Gebruik alleen
glansmiddel voor
afwasautomaten.
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Draai de programmaschakelaar totdat
het symbool van het programma dat u
wilt instellen is uitgelijnd met het
lampje aan/uit. U dient het juiste
programma in te stellen voor het type
lading en de mate van vervuiling.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. Het programma starten.
Vaatwasmiddel gebruiken
A
30
B
D
20
C
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om de
deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in
het doseerbakje (A).
3. Als het programma over een
voorspoelfase beschikt, plaats dan een
kleine dosis afwasmiddel in
doseerbakje (D).
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
30 Progress
Gebruik van multitabletten
Als u tabletten gebruikt die zout en
glansmiddel bevatten, is het niet nodig om
de doseerbakjes voor zout en glansmiddel
te vullen.
1. Stel de waterontharder op het laagste
niveau in.
2. Stel de dosering van het glansmiddel
in op de laagste stand.
Een programma instellen en
starten
Een programma starten
1. Draai de waterkraan open.
2. Sluit de deur van het apparaat.
3. Draai de programmaschakelaar totdat
het symbool van het programma dat u
wilt instellen is uitgelijnd met het
lampje aan/uit.
• Het controlelampje aan/uit gaat
branden.
• Het indicatielampje start begint te
knipperen.
4. Druk op Start.
• Het programma start .
• Het indicatielampje aan/uit en het
indicatielampje start gaan aan.
Een programma starten met een
uitgestelde start
1. Stel het programma in.
2. Druk op Delay om de start van het
programma met drie uur uit te stellen.
Het controlelampje startuitstel gaat
branden.
3. Druk op Start.
Het indicatielampje gaat branden.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
De deur openen als het apparaat
in werking is
Als u de deur opent terwijl een programma
loopt, stopt het apparaat. Dit kan het
energieverbruik en de programmaduur
beïnvloeden. Als u de deur weer sluit,
gaat het apparaat verder vanaf het
moment van onderbreking.
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend, stopt
het lopende programma. Dit
gebeurt niet als de deur wordt
geopend door de functie
AirDry.
Probeer de deur van het
apparaat niet binnen 2 minuten
nadat AirDry hem automatisch
opent te openen, want dit kan
schade aan het apparaat
veroorzaken.
Als hierna de deur gedurende
nog 3 minuten wordt gesloten,
beëindigt het draaiende
programma.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
1. Houd Start en Delay ingedrukt tot het
startlampje gaat knipperen.
2. Druk op Start om het programma te
starten.
Het programma annuleren
Houd Start en Delay ingedrukt tot het
startlampje gaat knipperen.
Controleer of er afwasmiddel in het
afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Als het programma is voltooid, gaat lampje
branden. Na het apparaat 5 minuten
niet te hebben gebruikt, schakelt het in de
stand-by en gaan alle indicatielampjes uit.
Zo wordt het energieverbruik verminderd.
1. Draai om het apparaat uit te
schakelen, de programmaschakelaar
totdat de programma-aanwijzer op de
uit-stand staat.
2. Draai de waterkraan dicht.
Progress 31
AANWIJZINGEN EN TIPS
Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en
helpen ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het apparaat
voor dat de vaat helemaal kan worden
bereikt en gewassen door het water uit
de sproeiarmen. Zorg ervoor dat de
vaat elkaar niet raakt of overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'', ''All in
1''). Volg de aanwijzing op de
verpakking.
• U dient het juiste programma in te
stellen voor het type lading en de mate
van vervuiling. Het programma ECO
biedt het meest efficiënte water- en
energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek.
Gebruik van zout, glansmiddel
en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
• Maar in gebieden met hard en erg hard
water raden we het gebruik aan van
enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder,
gel, tabletten zonder extra middelen),
met afzonderlijk glansmiddel en zout
voor optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Draai het apparaat minstens eenmaal
per maand met een apparaatreiniger
die hier speciaal voor bestemd is.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te
voorkomen dat vaatwasmiddelresten
op het servies achterblijven, raden we
u aan om tabletten enkel bij lange
programma's te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
Wat moet u doen als u wilt
stoppen met het gebruik van
multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met
het gebruiken van apart wasmiddel, zout
en glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel toe
en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u
de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn,
aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
32 Progress
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmandje.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van
bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Aan het einde van het
programma kan er water aan
de zijkanten en de deur van het
apparaat achterblijven.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel
het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact
voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen de
wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
C
B
A
De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
1. Draai de filter (B) linksom en verwijder
het.
Progress 33
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
4. Was de filters.
LET OP! Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of
vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter terug (A). Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te
verwijderen. Als etensresten de
openingen in de sproeiarmen hebben
verstopt, verwijder deze dan met een smal
en puntig voorwerp.
Buitenkant reinigen
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
34 Progress
De binnenkant van de machine
reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van de
deur, met een zachte, vochtige doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
we aan minstens 2 keer per maand
progamma's met een lange duur te
gebruiken.
• Om de prestaties van uw apparaat op
en top te houden raden we u aan
iedere maand een specifiek
schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken. Volg
de instructies op de verpakking van de
producten zorgvuldig op.
PROBLEEMOPLOSSING
Als het apparaat niet start of stopt tijdens
de bediening, kijk dan voordat u contact
opneemt met de klantenservice of u het
probleem zelf kunt oplossen met behulp
van de informatie in de tabel.
Bij sommige problemen knippert het
eindlampje om een storing aan te geven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
WAARSCHUWING! Niet juist
uitgevoerde reparaties kunnen
de veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen. Alle
reparaties moeten worden
uitgevoerd door bevoegd
personeel.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
•
•
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast
is doorgebrand.
Het programma start niet.
•
•
•
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Druk op Start.
Als startuitstel is ingesteld, annuleert u deze
functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
Het apparaat is begonnen met de oplaadproce‐
dure van de hars in de waterontharder. De duur
van de procedure is ongeveer 5 minuten.
•
Het apparaat wordt niet gevuld met
water.
• Het eindlampje knippert 1 keer on‐
derbroken.
• Het indicatielampje Start knippert
constant.
•
•
•
•
•
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem
hiervoor zo nodig contact op met uw lokale wa‐
terleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet
verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
watertoevoerslang aanwezig zijn.
Progress 35
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat pompt geen water weg.
• Het eindlampje knippert 2 keer on‐
derbroken.
• Het indicatielampje Start knippert
constant.
•
De anti-overstromingsbeveiliging is
aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer on‐
derbroken.
• Het indicatielampje Start knippert
constant.
•
Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met de service-afdeling.
Het apparaat stopt en start meerdere
keren tijdens de werking.
•
Dat is normaal. Het voorziet in optimale reini‐
gingsresultaten en energiebesparing.
Het programma duurt te lang.
•
Als de optie uitgestelde start is ingesteld, annu‐
leert u deze functie of wacht u tot het aftellen is
voltooid.
Kleine lekkage uit de deur van het ap‐
paraat.
•
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
De deur van het apparaat is niet gecentreerd op
de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toe‐
passing).
De deur van het apparaat sluit moeilijk.
•
•
•
•
Ratelende / kloppende geluiden vanuit
het apparaat.
•
•
Het apparaat maakt kortsluiting.
•
•
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen
en tips" voor andere mogelijke
oorzaken.
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt
is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
waterafvoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Het serviesgoed is niet juist in de korven ge‐
rangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden
van de korven.
Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien.
De stroomsterkte is onvoldoende om alle tege‐
lijk werkende apparaten van stroom te voorzien.
Controleer de stroomsterkte van het stopcontact
en het vermogen op de meter, of zet één van de
in gebruik zijnde apparaten uit.
Interne elektrische storing van het apparaat.
Neem contact op met een servicecentrum.
Druk als u het apparaat gecontroleerd
heeft op Start. Als het probleem opnieuw
optreedt, neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
service-afdeling.
36 Progress
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
•
•
•
Slechte droogresultaten.
•
•
•
•
•
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en servies‐
goed.
•
Vlekken en opgedroogde wa‐
tervlekken op glazen en ser‐
vies.
•
Het serviesgoed is nat.
•
•
•
•
•
•
•
Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
Gebruik intensievere wasprogramma´s.
Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter
schoon. Zie "Onderhoud en reiniging".
Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat ge‐
staan.
Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is
niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in
op een hogere stand.
Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek wor‐
den afgedroogd.
Activeer voor de beste droogprestatie AirDry.
We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet
de dosering van het glansmiddel op een lagere stand.
Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet
de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Activeer voor de beste droogprestatie AirDry.
Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldo‐
seerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de
multitabletten.
De binnenkant van het appa‐
raat is nat.
•
Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt
door de vochtigheid in de lucht die tegen de wanden
condenseert.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
•
•
Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met de klantenservice.
Roestresten op bestek.
•
Er wordt voor het wassen teveel zout in het water ge‐
bruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet
zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elk‐
aar.
•
Progress 37
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er bevinden zich aan het ein‐
de van het programma resten
van vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddeldoseerbakje.
•
•
•
De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldo‐
seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door
het water.
Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwas‐
middeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de boven‐
ste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen be‐
lemmeren.
Geuren in het apparaat.
•
Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Kalkresten op het servies‐
goed, op de kuip en aan de
binnenkant van de deur.
•
•
•
Het zoutniveau is laag, controleer de bijvulaanduiding.
De dop van het zoutreservoir zit los.
U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder in‐
stellen'.
Gebruik zelfs met multitabletten zout en stel de water‐
ontharder in. Zie 'De waterontharder instellen'.
Indien de kalkaanslag blijft bestaan, reinigt u het appa‐
raat met reinigingsmiddelen die hier speciaal voor zijn
bestemd.
Probeer een ander wasmiddel.
Neem contact op met de wasmiddelfabrikant.
•
•
•
•
Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.
•
•
•
Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen
in het apparaat worden gewassen.
Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
voor het laden van de korven.
Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik"
of "Aanwijzingen en tips"
voor mogelijke andere
oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818 - 898 / 575
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
Watertoevoerdruk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm wa‐
max. 60 °C
ter2)
38 Progress
Vermogen
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
5.0
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.50
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepa‐
nelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 39
CONTENTS
Safety information
Safety instructions
Product description
Control panel
Programmes
Settings
39
40
42
43
44
44
Before first use
Daily use
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical information
46
48
49
51
52
56
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully
read the supplied instructions. The manufacturer is not
responsible for any injuries or damages that are the result of
incorrect installation or usage. Always keep the instructions
in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
the use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance when the
door is open.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance
of the appliance without supervision.
General Safety
•
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
– farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and
other working environments;
– by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other
residential type environments.
40 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not change the specification of this appliance.
The operating water pressure (minimum and maximum)
must be between 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Obey the maximum number of 13 place settings.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Put the cutlery in the cutlery basket with the sharp ends
pointing down or put them in the cutlery drawer in a
horizontal position with the sharp edges down.
Do not leave the appliance with the open door unattended
to avoid stepping accidentally onto it.
Before any maintenance operation, deactivate the
appliance and disconnect the mains plug from the socket.
Do not use high pressure water sprays and/or steam to
clean the appliance.
If the appliance has ventilation openings in the base, they
must not be covered e.g. by a carpet.
The appliance is to be connected to the water mains using
the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be
reused.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Follow the installation instruction
supplied with the appliance.
• Always take care when moving the
appliance as it is heavy. Always use
safety gloves and enclosed footwear.
• Make sure that the appliance is
installed below and adjacent to safe
structures.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the parameters on the
rating plate are compatible with the
electrical ratings of the mains power
supply.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by
our Authorised Service Centre.
Progress 41
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the
installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the
installation.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
• UK and Ireland only. This appliance is
fitted with a 13 A mains plug. If it is
necessary to change the mains plug
fuse, use only a 13 A ASTA (BS 1362)
fuse.
Water connection
• Do not cause damage to the water
hoses.
• Before connection to new pipes, pipes
not used for a long time, where repair
work has been carried out or new
devices fitted (water meters, etc.), let
the water flow until it is clean and clear.
• Ensure that there are no visible water
leaks during and after the first use of
the appliance.
• The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains
cable.
mains socket. Contact the Authorised
Service Centre to replace the water
inlet hose.
Use
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the
detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
complete. Some detergent may remain
on the dishes.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products
in, near or on the appliance.
Service
• Contact the Authorised Service Centre
to repair the appliance. We recommend
only the use of original spare parts.
• When you contact the Authorised
Service Centre, ensure that you have
the following information that is
available on the rating plate.
Model :
PNC :
Serial Number :
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
WARNING! Dangerous
voltage.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately close the water tap and
disconnect the mains plug from the
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
42 Progress
PRODUCT DESCRIPTION
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Upper spray arm
Lower spray arm
Filters
Rating plate
Salt container
Air vent
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
Cutlery basket
Lower basket
Upper basket
3
Progress 43
CONTROL PANEL
1
2
6
1
2
3
4
On/off indicator
Programme marker
Indicators
Delay button
3
5
4
5 Start button
6 Programme knob
Indicators
Indicator
Description
Washing phase. It comes on when the washing phase and the rinsing phases
operate.
Drying phase. It comes on when the drying phase operates.
End indicator.
Rinse aid indicator. It is always off while the programme operates.
Salt indicator. It is always off while the programme operates.
44 Progress
PROGRAMMES
Programme
2)
3)
4)
Degree of
soil
Type of load
Programme
phases
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Heavy soil
Crockery, cut‐
lery, pots and
pans
Consumption values
1)
Dura‐
tion
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
Pre-wash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
227
1.039
11
•
•
•
•
Pre-wash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
155 170
1.5 - 1.7
14-15
Normal soil
Crockery and
cutlery
•
•
•
•
Pre-wash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
130 140
1.4 - 1.6
15-17
Fresh soil
Crockery and
cutlery
•
30
0.8
10
•
Wash 60 °C
or 65 °C
Rinses
All
•
Pre-wash
14
0.1
5
1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity
of dishes can change the values.
2) With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery
with normal soil. (Also, it is a standard programme for test institutes).
3) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a short period of
time.
4) Use this programme to quickly rinse the dishes and to prevent the food remains from drying out on the dishes
and to reduce bad odour coming out from the appliance. Do not use detergent with this programme.
Information for test institutes
For all the necessary information for test
performance, send an email to:
Write down the product number (PNC)
that is on the rating plate.
info.test@dishwasher-production.com
SETTINGS
Programme selection mode and
user mode
When the appliance is in programme
selection mode it is possible to set a
programme and to enter the user mode.
Settings available in the user mode:
• The level of water softener according to
the water hardness.
• Activation or deactivation of AirDry.
Progress 45
The water softener
As the appliance stores the saved
settings, there is no need to configure
it before every cycle.
The water softener removes minerals from
the water supply, which would have a
detrimental effect on the washing results
and on the appliance.
How to set the programme
selection mode
The higher the content of these minerals,
the harder your water is. Water hardness
is measured in equivalent scales.
The appliance is in programme selection
mode when the on/off indicator is on and
Start indicator flashes.
The water softener should be adjusted
according to the hardness of the water in
your area. Your local water authority can
advise you on the hardness of the water in
your area. It is important to set the right
level of the water softener to assure good
washing results.
After activation, the appliance is in
programme selection mode by default. If
not, set the programme selection mode
the following way:
Press and hold simultaneously Start and
Delay until the appliance is in programme
selection mode.
Water hardness
German de‐
grees (°dH)
French de‐
grees (°fH)
mmol/l
Clarke de‐
grees
Water softener
level
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.
Whether you use a standard detergent
or multi-tabs (with or without salt), set
the proper water hardness level to keep
the salt refill indicator active.
Multi-tabs containing salt are
not effective enough to soften
hard water.
How to set the water softener
level
The appliance must be in programme
selection mode.
1. Make sure that the programme marker
on the knob is in on/off position.
46 Progress
2. To enter the user mode, press and
hold Delay. At the same time turn the
knob counterclockwise until the
programme marker indicates the first
programme. Release the Delay when
the indicators Start and on/off start
flashing.
• The intermittent flashing of
shows the current setting, e.g. 5
flashes + pause + 5 flashes = level
5.
3. Press Delay repeatedly to change the
setting. Each pressing of Delay
increases the level number. After
reaching level 10, the count starts
again from level 1.
4. To confirm the setting, turn the
programme knob until the programme
marker is again in on/off position
AirDry
AirDry improves the drying results with
less energy consumption.
During the drying phase, the
door opens automatically and
remains ajar.
CAUTION! Do not try to close
the appliance door within 2
minutes after automatic
opening. This can cause
damage to the appliance.
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the current level of
the water softener agrees with the
AirDry is automatically activated with all
programmes excluding .
CAUTION! If children have
access to the appliance, it is
advised to deactivate AirDry as
opening the door may pose a
danger.
How to deactivate AirDry
The appliance must be in programme
selection mode.
Make sure that the programme marker on
the knob is set to on/off position.
1. To enter the user mode, press and
hold Delay. At the same time turn the
knob counterclockwise until the
programme marker indicates the first
programme. Release Delay when the
indicators Start and on/off start
flashing.
2. Turn the knob counterclockwise until
the programme marker indicates the
second programme.
shows the current
• The indicator
setting: on = AirDry is activated.
3. Press Delay to change the setting.
• If the indicator
is off = AirDry is
deactivated.
4. To confirm the setting, keep turning
the programme knob until the
programme marker is back in the
on/off position.
Progress 47
The salt container
CAUTION! Use rough salt
designed for dishwashers only.
Fine salt increases the risk of
corrosion.
CAUTION! Water and salt can
come out of the salt container
when you fill it. After you fill the
salt container, immediately
start a programme to prevent
corrosion.
How to fill the rinse aid
dispenser
B
A
M AX
3 2
+
1
The salt is used to recharge the resin in
the water softener and to assure good
washing results in daily use.
6. Turn the cap of the salt container
clockwise to close the salt container.
4
hardness of the water supply. If not,
adjust the level of the water
softener.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Start a programme to remove any
processing residuals that can still be
inside the appliance. Do not use
detergent and do not load the baskets.
After starting a programme, it may take up
to 5 minutes for the appliance to recharge
the resin in the water softener. It seems
that the appliance is not working. The
washing phase starts only after this
procedure is completed. The procedure is
repeated periodically.
-
How to fill the salt container
1. Turn the cap of the salt container
counterclockwise and remove it.
2. Put 1 litre of water in the salt container
(only for the first time).
3. Fill the salt container with 1 kg of salt
(until it is full).
4. Carefully shake the funnel by its
handle to get the last granules inside.
5. Remove the salt around the opening of
the salt container.
C
D
CAUTION! Only use rinse aid
specifically designed for
dishwashers.
1. Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Pour the rinse aid in the dispenser (A)
until the liquid reaches the fill level
'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the
release button locks into position.
48 Progress
You can turn the selector of the
released quantity (B) between
position 1 (lowest quantity) and
position 4 or 6 (highest
quantity).
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Turn the knob until the symbol of the
programme you want to set is aligned
with the on/off indicator. Set the
correct programme for the type of load
and the degree of soil.
• If the salt indicators is on, fill the
salt container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the
rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Start the programme.
Using the multi-tablets
Using the detergent
Starting a programme
A
30
B
D
20
C
1. Press the release button (B) to open
the lid (C).
2. Put the detergent, in powder or tablets,
in the compartment (A).
3. If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of
detergent in the compartment (D).
4. Close the lid. Make sure that the
release button locks into position.
When you use tablets, that contain salt
and rinse aid, do not fill the salt container
and the rinse aid dispenser.
1. Adjust the water softener to the lowest
level.
2. Set the rinse aid dispenser to the
lowest position.
Setting and starting a
programme
1. Open the water tap.
2. Close the appliance door.
3. Turn the knob until the symbol of a
programme you want to set is aligned
with the on/off indicator.
• On/off indicator comes on.
• Start indicator starts to flash.
4. Press Start.
• The programme starts .
• On/off indicator and start indicator
are on.
Starting a programme with
delay start
1. Set the programme.
2. Press Delay to delay the start of the
programme of 3 hours.
The delay indicator comes on.
3. Press Start.
Start indicator comes on.
When the countdown is completed, the
programme starts.
Progress 49
Opening the door while the
appliance operates
Opening the door while a programme is
running stops the appliance. It may affect
the energy consumption and the
programme duration. After closing the
door, the appliance continues from the
point of interruption.
If the door is opened for more
than 30 seconds during the
drying phase, the running
programme ends. It does not
happen if the door is opened by
AirDry function.
Do not try to close the
appliance door within 2 minutes
after AirDry automatically
opens it, as this may cause
damage to the appliance.
If, afterwards, the door is
closed for another 3 minutes,
the running programme ends.
2. Press Start to start the programme.
Cancelling the programme
Press and hold Start and Delay until the
start indicator starts to flash.
Make sure that there is detergent in the
detergent dispenser before you start a
new programme.
End of the programme
When the programme is completed the
indicator is on. After 5 minutes of nonuse, the appliance enters standby mode
and all the indicators are off. It decreases
energy consumption.
1. To deactivate the appliance, turn the
programme knob until the programme
marker is in on/off position.
2. Close the water tap.
Cancelling the delay start while
the countdown operates
1. Press and hold Start and Delay until
the start indicator starts to flash.
HINTS AND TIPS
General
The following hints will ensure optimal
cleaning and drying results in daily use
and also help to protect the environment.
• Remove larger residues of food from
the dishes into the waste bin.
• Do not pre-rinse dishes by hand. When
needed, use the prewash programme
(if available) or select a programme
with a prewash phase.
• Always use the whole space of the
baskets.
• When loading the appliance, make sure
that the dishes can be completely
reached and washed by the water
released from the spray arm nozzles.
Make sure that items do not touch or
cover each other.
• You can use dishwasher detergent,
rinse aid and salt separately or you can
use the multi-tablets (e.g. ''3in1'',
''4in1'', ''All in 1''). Follow the
instructions written on the packaging.
• Select the programme according to the
type of load and degree of soil. With
the ECO programme you have the
most efficient use of water and energy
consumption for crockery and cutlery
with normal soil.
50 Progress
Using salt, rinse aid and
detergent
• Only use salt, rinse aid and detergent
for dishwasher. Other products can
cause damage to the appliance.
• In areas with hard and very hard water
we recommend to use plain dishwasher
detergent (powder, gel, tablets
containing no additional agents), rinse
aid and salt separately for optimal
cleaning and drying results.
• At least once a month run the
appliance with the use of appliance
cleaner which is particularly suitable for
this purpose.
• Detergent tablets do not fully dissolve
with short programmes. To prevent
detergent residues on the tableware,
we recommend that you use the tablets
with long programmes.
• Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
What to do if you want to stop
using multi-tablets
Before you start to use separately
detergent, salt and rinse aid do the
following procedure.
1. Set the highest level of the water
softener.
2. Make sure that the salt and rinse aid
containers are full.
3. Start the shortest programme with a
rinsing phase. Do not add detergent
and do not load the baskets.
4. When the programme is completed,
adjust the water softener according to
the water hardness in your area.
5. Adjust the released quantity of rinse
aid.
Loading the baskets
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove larger residues of food from
the dishes into the waste bin.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put cutlery and small items in the
cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a
programme.
Before starting a programme
Make sure that:
• The filters are clean and correctly
installed.
• The cap of the salt container is tight.
• The spray arms are not clogged.
• There is dishwasher salt and rinse aid
(unless you use multi- tablets).
• The position of the items in the baskets
is correct.
• The programme is applicable for the
type of load and for the degree of soil.
• The correct quantity of detergent is
used.
Unloading the baskets
1. Let the tableware cool down before
you remove it from the appliance. Hot
items can be easily damaged.
2. First remove items from the lower
basket, then from the upper basket.
At the end of the program
water can still remain on the
sides and on the door of the
appliance.
Progress 51
CARE AND CLEANING
WARNING! Before
maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the
mains plug from the main
socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing
results. Make a check regularly
and, if necessary, clean them.
3. Remove the flat filter (A).
4. Wash the filters.
Cleaning the filters
The filter system is made of 3 parts.
C
B
A
1. Turn the filter (B) counterclockwise
and remove it.
5. Make sure that there are no residues
of food or soil in or around the edge of
the sump.
6. Put back in place the flat filter (A).
Make sure that it is correctly positioned
under the 2 guides.
7. Reassemble the filters (B) and (C).
8. Put back the filter (B) in the flat filter
(A). Turn it clockwise until it locks.
2. Remove the filter (C) out of filter (B).
52 Progress
• Only use neutral detergents.
• Do not use abrasive products, abrasive
cleaning pads or solvents.
Internal cleaning
CAUTION! An incorrect
position of the filters can cause
bad washing results and
damage to the appliance.
Cleaning the spray arms
Do not remove the spray arms. If the holes
in the spray arms are clogged, remove
remaining parts of soil with a thin pointed
object.
• Carefully clean the appliance, including
the rubber gasket of the door, with a
soft damp cloth.
• If you regularly use short duration
programmes, these can leave deposits
of grease and limescale inside the
appliance. To prevent this, we
recommend to run long duration
programmes at least 2 times per
month.
• To maintain the performance of your
appliance at its best, we recommend to
use monthly a specific cleaning product
for dishwashers. Follow carefully the
instructions on the packaging of the
product.
External cleaning
• Clean the appliance with a moist soft
cloth.
TROUBLESHOOTING
If the appliance does not start or it stops
during operation, before you contact an
Authorised Service Centre, check if you
can solve the problem by yourself with the
help of the information in the table.
WARNING! Repairs not
properly done may result in
serious risk to the safety of the
user. Any repairs must be
performed by qualified
personnel.
With some problems the end indicator
flashes intermittently indicating a
malfunction.
The majority of problems that can
occur can be solved without the need
to contact an Authorised Service
Centre.
Problem and alarm code
Possible cause and solution
You cannot activate the appliance.
•
•
Make sure that the mains plug is connected to
the mains socket.
Make sure that there is no damaged fuse in the
fuse box.
Progress 53
Problem and alarm code
Possible cause and solution
The programme does not start.
•
•
•
•
The appliance does not fill with water.
• The end indicator flashes 1 time in‐
termittently.
• The Start indicator flashes continu‐
ously.
•
•
•
•
•
Make sure that the appliance door is closed.
Press Start.
If the delay start is set, cancel the setting or wait
for the end of the countdown.
The appliance has started the procedure to re‐
charge the resin inside the water softener. The
duration of the procedure is approximately 5 mi‐
nutes.
Make sure that the water tap is open.
Make sure that the pressure of the water supply
is not too low. For this information, contact your
local water authority.
Make sure that the water tap is not clogged.
Make sure that the filter in the inlet hose is not
clogged.
Make sure that the inlet hose has no kinks or
bends.
The appliance does not drain the wa‐
ter.
• The end indicator flashes 2 times
intermittently.
• The Start indicator flashes continu‐
ously.
•
•
Make sure that the sink spigot is not clogged.
Make sure that the drain hose has no kinks or
bends.
The anti-flood device is on.
• The end indicator flashes 3 times
intermittently.
• The Start indicator flashes continu‐
ously.
•
Close the water tap and contact an Authorised
Service Centre.
The appliance stops and starts more
times during operation.
•
It is normal. It provides optimal cleaning results
and energy savings.
The program lasts too long.
•
If the delayed start option is set, cancel the de‐
lay setting or wait for the end of the countdown.
Small leak from the appliance door.
•
The appliance is not levelled. Loosen or tighten
the adjustable feet (if applicable).
The appliance door is not centred on the tub.
Adjust the rear foot (if applicable).
•
The appliance door is difficult to close.
•
•
Rattling/knocking sounds from inside
the appliance.
•
•
The appliance is not levelled. Loosen or tighten
the adjustable feet (if applicable).
Parts of the tableware are protruding from the
baskets.
The tableware is not properly arranged in the
baskets. Refer to basket loading leaflet.
Make sure that the spray arms can rotate freely.
54 Progress
Problem and alarm code
Possible cause and solution
The appliance trips the circuit-beaker.
•
•
Refer to "Before first use",
"Daily use", or "Hints and
tips" for other possible causes.
The amperage is insufficient to supply simulta‐
neously all the appliances in use. Check the
socket amperage and the capacity of the meter
or turn off one of the appliances in use.
Internal electrical fault of the appliance. Contact
an Authorised Service Centre.
For alarm codes not described in the
table, contact an Authorised Service
Centre.
Once you have checked the appliance,
press Start. If the problem occurs again,
contact an Authorised Service Centre.
The washing and drying results are not satisfactory
Problem
Possible cause and solution
Poor washing results.
•
•
•
Poor drying results.
•
•
•
•
•
There are whitish streaks or
bluish layers on glasses and
dishes.
•
There are stains and dry water
drops on glasses and dishes.
•
•
•
Refer to "Daily use", "Hints and tips" and basket load‐
ing leaflet.
Use more intensive washing programmes.
Clean spray arm jets and filter. Refer to "Care and
Cleaning".
Tableware has been left for too long inside a closed ap‐
pliance.
There is no rinse aid or the dosage of rinse aid is not
enough. Set the rinse aid dispenser to a higher level.
Plastic items may need to be towel dried.
For the best drying performance activate AirDry.
We recommend to always use rinse aid, even in combi‐
nation with multi-tablets.
The release quantity of rinse aid is too much. Adjust the
rinse aid level to a lower level.
The quantity of detergent is too much.
The released quantity of rinse aid is not sufficient. Adjust
the rinse aid level to a higher level.
The quality of the rinse aid can be the cause.
Progress 55
Problem
Possible cause and solution
The dishes are wet.
•
•
•
•
•
For the best drying performance activate AirDry.
The programme does not have a drying phase or has a
drying phase with low temperature.
The rinse aid dispenser is empty.
The quality of the rinse aid can be the cause.
The quality of the multi-tablets can be the cause. Try a
different brand or activate the rinse aid dispenser and
use rinse aid and multi-tablets together.
The interior of the appliance is
wet.
•
This is not a defect of the appliance. it is caused by the
humidity in the air that condenses on the walls.
Unusual foam during washing.
•
•
Use the detergent for dishwashers only.
There is a leak in the rinse aid dispenser. Contact an
Authorised Service Centre.
Traces of rust on cutlery.
•
There is too much salt in the water used for washing.
Refer to "The water softener".
Silver and stainless steel cutlery were placed together.
Avoid to put silver and stainless steel items close togeth‐
er.
•
There are residues of deter‐
gent in the dispenser at the
end of the programme.
•
•
•
The detergent tablet got stuck in the dispenser and
therefore was not completely washed away by water.
Water cannot wash away the detergent from the dis‐
penser. Make sure that the spray arm is not blocked or
clogged.
Make sure that items in the baskets do not impede the
lid of the detergent dispenser from opening.
Odours inside the appliance.
•
Refer to "Internal cleaning".
Limescale deposits on the ta‐
bleware, on the tub and on the
inside of the door.
•
•
•
•
The level of salt is low, check the refill indicator.
The cap of the salt container is loose.
Your tap water is hard. Refer to "The water softener".
Even using multi-functional tabs use salt and set regen‐
eration of the water softener. Refer to "The water soft‐
ener".
If lime scale deposits still remain, clean the appliance
with appliance cleaners which are particularly suitable
for this purpose.
Try different detergent.
Contact the detergent manufacturer.
•
•
•
Dull, discoloured or chipped
tableware.
•
•
•
Make sure that only dishwasher-safe items are washed
in the appliance.
Load and unload the basket carefully. Refer to basket
loading leaflet.
Place delicate items in the upper basket.
56 Progress
Refer to "Before first use",
"Daily use" or "Hints and
tips" for other possible causes.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / height / depth (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Electrical connection 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequency (Hz)
50
Water supply pressure
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Water supply
Cold water or hot water 2)
max 60 °C
Capacity
Place settings
13
Power consumption
Left-on mode (W)
5.0
Power consumption
Off-mode (W)
0.50
1) Refer to the rating plate for other values.
2) If the hot water comes from alternative source of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot water
supply to decrease energy consumption.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
not dispose of appliances marked with the
symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling
facility or contact your municipal office.
Recycle materials with the symbol . Put
the packaging in relevant containers to
recycle it. Help protect the environment
and human health by recycling waste of
electrical and electronic appliances. Do
*
Progress 57
58 Progress
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
156919940-A-272017
Download PDF

advertising