Progress | PI1546X | User manual | Progress PI1546X Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
Zmywarka
PI1546X
2 Progress
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Programy
Ustawienia
2
4
6
7
8
9
Przed pierwszym użyciem
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
11
12
14
15
17
21
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Progress 3
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (MPa)
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi
zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je
poziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami
skierowanymi w dół.
Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami, aby
zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod
ciśnieniem ani pary wodnej.
Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory
wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej
za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w
komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego
zestawu węży.
4 Progress
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
• Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano przez
dłuższy czas lub która była naprawiana
lub do której podłączono nowe
urządzenia (liczniki wody itp.), należy
umożliwić wypływ wody, aż będzie ona
czysta.
• Podczas pierwszego użycia urządzenia
i bezpośrednio po nim należy
sprawdzić, czy nie ma widocznych
wycieków wody.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
Progress 5
• W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Eksploatacja
• Nie siadać ani nie stawać na
otworzonych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych na
opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach mogą pozostać resztki
detergentu.
• Po otworzeniu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Serwis
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym. Zaleca się
stosowanie wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
• Kontaktując się z autoryzowanym
centrum serwisowym, należy
przygotować następujące dane z
tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu (PNC):
Numer seryjny (Serial Number):
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
6 Progress
OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
3
Progress 7
PANEL STEROWANIA
1
2
6
1
2
3
4
Wskaźnik wł./wył.
Znacznik programu
Wskaźniki
Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
3
5
4
5 Przycisk Start
6 Pokrętło wyboru programów
Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płukania.
Faza suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest za‐
wsze wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
8 Progress
PROGRAMY
Program
2)
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
•
•
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patel‐
nie
•
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
•
•
•
•
•
3)
4)
Parametry eksploatacyjne
1)
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
Dowolne
•
•
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukanie
Suszenie
227
1.039
11
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukanie
Suszenie
155 170
1.5 - 1.7
14-15
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukanie
Suszenie
130 140
1.4 - 1.6
15-17
Zmywanie
60°C lub
65°C
Płukanie
30
0.8
10
Zmywanie
wstępne
14
0.1
5
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu
zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to również standardowy program dla ośrodków przeprowadzają‐
cych testy).
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre
efekty zmywania.
4) Ten program obejmuje krótkie płukanie, które zapobiega zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i ograni‐
cza powstawanie przykrych zapachów w urządzeniu. W tym programie nie należy stosować detergentu.
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
Progress 9
USTAWIENIA
Tryb wyboru programów i tryb
użytkownika
przeciwnym wypadku należy przejść do
trybu wyboru programów w następujący
sposób:
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski Start i Delay, aż urządzenie
znajdzie się w trybie wyboru programów.
Ustawienia dostępne w trybie
użytkownika:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie funkcji
AirDry.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na efekty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Urządzenie zapisuje ustawienia, więc
nie ma potrzeby konfigurowania ich
przed każdym cyklem.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, jeśli wskaźnik wł./wył. świeci
się, a wskaźnik Start miga.
Po włączeniu urządzenia jest ono
domyślnie w trybie wyboru programów. W
Zmiękczanie należy dostosować do
stopnia twardości wody doprowadzonej do
urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację
na temat twardości wody. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu
zmiękczania wody, aby zapewnić dobre
efekty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
10 Progress
Stosując standardowy detergent lub
tabletki wieloskładnikowe (zawierające
lub niezawierające sól) należy ustawić
prawidłową twardość wody, aby
wskaźnik poziomu soli był włączony.
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczające skuteczne, aby
zmiękczyć twardą wodę.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Upewnić się, że znacznik programu na
pokrętle znajduje się w położeniu wł./
wył.
2. Aby włączyć tryb użytkownika, należy
nacisnąć i przytrzymać Delay.
Jednocześnie obrócić pokrętło wyboru
programów przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż znacznik
programu będzie wskazywał pierwszy
program. Zwolnić Delay, gdy
wskaźniki Start oraz wł./wył. zaczną
migać.
• Miganie wskaźnika
sygnalizuje
aktualne ustawienie – np. 5 mignięć
+ pauza + 5 mignięć = poziom 5.
3. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aby
zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie
Delay powoduje zwiększenie poziomu.
Po osiągnięciu poziomu 10 następuje
powrót do poziomu 1.
4. Aby potwierdzić ustawienie, należy
obrócić pokrętło wyboru programów,
aż znacznik programu ponownie
znajdzie się w położeniu wł./wył.
AirDry
Opcja AirDry zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zużyciu energii.
Podczas fazy suszenia drzwi
otwierają się automatycznie i
pozostają otworzone.
UWAGA! Nie należy zamykać
drzwi urządzenia w ciągu 2
minut od ich automatycznego
otworzenia. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Opcja AirDry włącza się automatycznie we
wszystkich programach z wyjątkiem .
UWAGA! Jeśli do urządzenia
mają dostęp dzieci, zaleca się
wyłączenie opcji AirDry,
ponieważ samoczynne
otworzenie się drzwi może być
dla nich niebezpieczne.
Wyłączanie opcji AirDry
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
Upewnić się, że znacznik programu na
pokrętle znajduje się w położeniu wł./wył.
1. Aby włączyć tryb użytkownika, należy
nacisnąć i przytrzymać Delay.
Jednocześnie obrócić pokrętło wyboru
programów przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż znacznik
programu będzie wskazywał pierwszy
program. Zwolnić Delay, gdy
wskaźniki Start oraz wł./wył. zaczną
migać.
2. Obrócić pokrętło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara, aż znacznik
Progress 11
programu będzie wskazywał drugi
program.
• Wskaźnik
pokazuje bieżące
ustawienie: włączony = opcja
AirDry jest włączona.
3. Nacisnąć Delay, aby zmienić
ustawienie.
jest wyłączony =
• Jeśli wskaźnik
opcja AirDry jest wyłączona.
4. Aby potwierdzić ustawienie, należy
dalej obracać pokrętło wyboru
programów, aż znacznik programu
ponownie znajdzie się w położeniu wł./
wył.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Procedura jest powtarzana
okresowo.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli 1 kg soli (do
pełna).
4. Ostrożnie potrząsnąć lejkiem,
trzymając go za uchwyt, aby opróżnić
go ze wszystkich granulek.
5. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Zbiornik soli
UWAGA! Stosować wyłącznie
grubą sól przeznaczoną do
zmywarek. Sól drobnoziarnista
zwiększa ryzyko korozji.
Sól aktywuje żywicę w zmiękczaczu wody
oraz zapewnia dobre efekty zmywania
podczas codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
6. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
UWAGA! Podczas napełniania
zbiornika soli może się z niego
wydostawać woda i sól.
Dlatego po napełnieniu
zbiornika soli należy
niezwłocznie uruchomić
program zmywania, aby
zapobiec korozji.
12 Progress
Napełnianie dozownika płynu
nabłyszczającego
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Wlać płyn nabłyszczający do
dozownika (A), aż osiągnie poziom
napełnienia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
C
D
Dozowanie płynu
nabłyszczającego można
wyregulować za pomocą
pokrętła (B) między pozycją 1
(najmniejsza ilość) a pozycją 4
lub 6 (największa ilość).
UWAGA! Należy stosować
wyłącznie płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Obrócić pokrętło, aż symbol
odpowiedniego programu znajdzie się
na równi ze wskaźnikiem wł./wył.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Uruchomić program.
Stosowanie detergentu
A
30
B
D
20
C
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci proszku
lub tabletki, w przegródce (A).
3. Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, należy umieścić
niewielką ilość detergentu w
przegródce (D).
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Progress 13
Stosowanie tabletek
wieloskładnikowych
Stosując tabletki zawierające sól i płyn
nabłyszczający, nie należy napełniać
zbiornika soli i dozownika płynu
nabłyszczającego.
1. Ustawić najniższy poziom zmiękczania
wody.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego.
Ustawianie i uruchamianie
programu
Uruchamianie programu
1. Odkręcić zawór wody.
2. Zamknąć drzwi urządzenia.
3. Obrócić pokrętło, aż symbol
odpowiedniego programu znajdzie się
na równi ze wskaźnikiem wł./wył.
• Zaświeci się wskaźnik wł./wył.
• Wskaźnik Start zacznie migać.
4. Nacisnąć Start.
• Program rozpocznie się, .
• Wskaźniki wł./wył. oraz Start będą
się świecić.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć Delay, aby opóźnić
uruchomienie programu o 3 godziny.
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Nacisnąć Start.
Włączy się wskaźnik Start.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Może mieć to wpływ na
zużycie energii i czas trwania programu.
Po zamknięciu drzwi urządzenie
kontynuuje pracę od momentu jej
przerwania.
Po otworzeniu drzwi na dłużej
niż 30 sekund podczas fazy
suszenia bieżący program
zostanie zakończony. Nie
dotyczy to otworzenia drzwi
przez funkcję AirDry.
Nie należy zamykać drzwi w
ciągu 2 minut od
automatycznego otworzenia
drzwi przez funkcję AirDry,
ponieważ urządzenie może się
uszkodzić.
Jeśli następnie użytkownik
zamknie drzwi w ciągu
kolejnych 3 minut, bieżący
program zakończy się.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
1. Nacisnąć i przytrzymać Start oraz
Delay, aż zacznie migać wskaźnik
Start.
2. Nacisnąć Start, aby uruchomić
program.
Anulowanie programu
Nacisnąć i przytrzymać Start oraz Delay,
aż zacznie migać wskaźnik Start.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu zaświeci się
. Po 5 minutach bezczynności
symbol
urządzenie przełącza się w tryb czuwania i
wyłączają się wszystkie wskaźniki.
Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
1. Aby wyłączyć urządzenie, należy
obrócić pokrętło wyboru programów,
aż znacznik programu znajdzie się w
położeniu wł./wył.
2. Zakręcić zawór wody.
14 Progress
WSKAZÓWKI I PORADY
Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty
prania i suszenia podczas codziennej
eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony
środowiska.
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub
wybrać program z fazą zmywania
wstępnego.
• Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
• Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się z
dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń. Upewnić
się, że przedmioty nie stykają się ze
sobą ani się nie zasłaniają.
• Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie tabletek
wieloskładnikowych (np. typu „3 w 1”,
„4 w 1”, „Wszystko w jednym”).
Przestrzegać informacji podanych na
opakowaniu.
• Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia. W programie ECO
uzyskuje się największą efektywność
zużycia wody i energii elektrycznej
podczas zmywania średnio
zabrudzonych naczyń i sztućców.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
• Aby zapewnić optymalne efekty
zmywania i suszenia, do twardej i
bardzo twardej wody zaleca się
stosowanie zwykłego detergentu do
zmywarek (proszku, żelu lub tabletek
bez dodatkowych składników), płynu
nabłyszczającego i soli.
• Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z umieszczonym
w środku specjalnym środkiem
czyszczącym.
• Tabletki z detergentem nie
rozpuszczają się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
• Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
Postępowanie po zaprzestaniu
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani
nie umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
• W urządzeniu należy zmywać
przedmioty przystosowane do
zmywania w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu,
aluminium, cynołowiu i miedzi.
Progress 15
• Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów pochłaniających wodę
(gąbki, ściereczki).
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
• Sztućce oraz małe przedmioty umieścić
w koszu na sztućce.
• Lekkie naczynia umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
swobodnie się obracają.
Przed rozpoczęciem programu
• ramiona spryskujące są drożne;
• w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba
że stosowane są wieloskładnikowe
tabletki z detergentem);
• ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
• użyto prawidłową ilość detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać
i w razie potrzeby wyczyścić.
C
B
A
Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i go wyjąć.
16 Progress
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
4. Umyć filtry.
UWAGA! Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
Czyszczenie ramion
spryskujących
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić
się, że jest prawidłowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w ramionach
spryskujących są zatkane, zabrudzenia
należy usunąć za pomocą cienkiego,
spiczastego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Progress 17
• Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
• Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
Czyszczenie wnętrza
• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
• Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenia nie można uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym
centrum serwisowym należy sprawdzić,
czy problem można rozwiązać
samodzielnie, korzystając z informacji
zawartych w tabeli.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo. Wszystkie
naprawy powinny wykonywać
odpowiednio wykwalifikowane
osoby.
Po wystąpieniu niektórych problemów co
pewien czas miga wskaźnik zakończenia
programu, sygnalizując usterkę.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego
włożono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Nacisnąć Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia progra‐
mu, należy je anulować lub poczekać do końca
odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji
zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu
wynosi około 5 minut.
18 Progress
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Wskaźnik Start miga w sposób
ciągły.
•
•
•
•
•
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt ni‐
skie. W tym celu należy skontaktować się z
miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Wskaźnik Start miga w sposób
ciągły.
•
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
• Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Wskaźnik Start miga w sposób
ciągły.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z auto‐
ryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie przerywa i
wznawia pracę.
•
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to opty‐
malne efekty zmywania i oszczędność energii.
Program trwa zbyt długo.
•
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia
programu, należy ją anulować lub zaczekać do
końca odliczania czasu.
Niewielki wyciek z drzwi urządzenia.
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane.
Poluzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli
dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane wzglę‐
dem komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli
dotyczy).
•
•
Występują problemy z zamknięciem
drzwi urządzenia.
•
•
Grzechotanie/stukanie dochodzące z
wnętrza urządzenia.
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane.
Poluzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli
dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w ko‐
szach. Należy zapoznać się z broszurą dotyczą‐
cą załadunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają
się swobodnie.
Progress 19
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie wyzwala automatyczny
wyłącznik.
•
•
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarcza‐
jąca do jednoczesnego zasilania wszystkich
włączonych urządzeń. Należy sprawdzić para‐
metry zasilania w gniazdku oraz wartość gra‐
niczną prądu automatycznego wyłącznika lub
wyłączyć jedno z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urzą‐
dzenia. Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia nacisnąć
Start. Jeśli problem wystąpi ponownie,
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmy‐
wania.
•
•
•
Niezadowalające efekty su‐
szenia.
•
•
•
•
•
Białawe smugi lub niebieska‐
wy nalot na szklankach i na‐
czyniach.
•
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazówki
i porady” oraz broszura dotycząca załadunku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej intensyw‐
ny cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konserwacja
i czyszczenie”.
Naczynia pozostawały za długo w zamkniętym urządze‐
niu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego
niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom dozowa‐
nia płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać wy‐
tarcia ściereczką.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włączyć op‐
cję AirDry.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego,
także w połączeniu z tabletkami wieloskładnikowymi.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
20 Progress
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na szklan‐
kach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włączyć op‐
cję AirDry.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia
odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych table‐
tek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć dozow‐
nik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.
Wnętrze urządzenia jest mok‐
re.
•
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt skra‐
plania się na ściankach wilgoci obecnej w powietrzu.
Nadmiar piany podczas zmy‐
wania.
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmywa‐
rek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐
wym.
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
Po zakończeniu programu w
dozowniku znajdują się pozos‐
tałości detergentu.
•
•
•
Nieprzyjemny zapach w urzą‐
dzeniu.
•
W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierdzew‐
nej. Należy unikać umieszczania blisko siebie sztućców
ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozowniku i
woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należy
sprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać i
jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożliwia‐
ją otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Progress 21
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Osad z kamienia na naczy‐
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
drzwi.
•
•
•
•
•
•
•
Matowe, odbarwione lub wy‐
szczerbione naczynia.
•
•
•
Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda. Patrz
„Zmiękczacz wody”.
Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki, nale‐
ży używać soli i ustawić poziom regeneracji zmiękcza‐
cza wody. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy oczyś‐
cić urządzenie odpowiednimi środkami czyszczącymi.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko przed‐
mioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Należy
zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym koszu.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głę‐
bokość (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Podłączenie do sieci elek‐
Napięcie (V)
220 - 240
trycznej 1)
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów naczyń
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
5.0
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.50
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni wiatro‐
wych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
22 Progress
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
Progress 23
www.progress-hausgeraete.de
156919880-A-272017
Download PDF

advertising