Bruksanvisning
Diskmaskin
PI1326X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Kontrollpanelen
Program
Inställningar
2
3
5
6
7
7
Före första användning
Daglig användning
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
9
10
12
13
15
18
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är
öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
Progress 3
av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt läge
med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att undvika att
snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att
rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får dessa
inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten på
en plats där temperaturen understiger 0
°C.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
4 Progress
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast Storbritannien och Irland.
Denna produkt är utrustad med en 13 A
nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring
användas.
Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar, slangar
som inte använts under en längre tid,
där reparationsarbete har utförts eller
om nya enheter har monterats
(vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna
en stund tills det är rent och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga
om du öppnar dörren medan ett
program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
Service
• Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som
finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
VARNING! Farlig spänning.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
9
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
3
6 Progress
KONTROLLPANELEN
1
2
6
1
2
3
4
Kontrollampa för strömbrytare
Programmarkör
Kontrollampor
Fördröjd start-knapp
3
5
4
5 Start-knapp
6 Programväljare
Indikatorlampor
Kontrollam‐
pa
Beskrivning
Diskfas. Tänds när diskfasen och sköljfasen pågår.
Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.
Kontrollampa när programmet är slut.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Progress 7
PROGRAM
Program
2)
3)
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Förbrukningsvärden
1)
Pro‐
gramtid
(min.)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt
smutsat
Porslin och
bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljning
Torkning
227
1.039
11
Normalt
smutsat
Porslin och
bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 65 °C
Sköljning
Torkning
130 140
1.4 - 1.6
15-17
Nyligen insatt
Porslin och
bestick
•
Disk 60 °C
eller 65 °C
Sköljning
30
0.8
10
•
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra värdena.
2) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick med normal
nedsmutsning. (Det är också standardprogrammet för testinstitut).
3) Med detta program kan du köra en maskin med nyligen smutsad disk. Det ger gott diskresultat på kort tid.
Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om prestandatest:
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
info.test@dishwasher-production.com
INSTÄLLNINGAR
Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläget när
indikatorn för På/Av tänds och Startindikatorn blinkar.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in Start och Delay samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha skadlig
8 Progress
inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att ställa
in rätt vattenavhärdarnivå, för att få bra
diskresultat.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto
hårdare är vattnet. Vattenhårdhet mäts i
ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in rätt
hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att mjuka
upp hårt vatten.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Se till att programmarkören på vredet
är i on/off-position.
2. Håll in Delay för att öppna
användarläget. Vrid samtidigt vredet
motsols tills programmarkören pekar
på det första programmet. Släpp Delay
när kontrollamporna Start och on/off
börjar blinka.
• Det periodiska blinkandet av
visar aktuell inställning, t.ex. 5
blinkningar + paus + 5 blinkningar =
nivå 5.
3. Tryck på Delay flera gånger för att
ändra inställningen. Varje gång du
trycker på Delay ökar nummernivån.
När det har nått nivå 10 börjar det om
från 1 igen.
4. Bekräfta inställningen genom att vrida
programvredet tills programmarkören
är i on/off-läget igen.
AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
Progress 9
Avaktivering av AirDry
Produkten måste vara i programvalsläge.
Under torkningsfasen öppnas
luckan och lämnas på glänt.
FÖRSIKTIGHET! Försök att
inte stänga luckan inom 2
minuter efter att den har
öppnats automatiskt. Det kan
skada produkten.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
program utom .
1. Håll in Delay för att öppna
användarläget. Vrid samtidigt vredet
motsols tills programmarkören pekar
på det första programmet. Släpp Delay
när kontrollamporna Start och on/off
börjar blinka.
2. Vrid vredet motsols tills
programmarkören pekar på det andra
programmet.
• Kontrollampan
visar den
aktuella inställningen: på =AirDry är
aktiverad.
3. Tryck på Delay för att ändra
inställningen.
• Kontrollampan
är av = AirDry
är avaktiverad.
4. Bekräfta inställningen genom att vrida
programvredet tills programmarkören
är i on/off-läget igen.
FÖRSIKTIGHET! Om barn kan
komma åt produkten är det
lämpligt att avaktivera AirDry
eftersom öppning av luckan
kan vara farligt.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte, kan
du justera vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp
till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut som
att produkten inte fungerar. Diskfasen
startar bara när den här proceduren är
klar. Proceduren upprepas periodvis.
Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast grovt salt avsett för
diskmaskinen. Fint salt ökar
risken för rost.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat
vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att vrida
locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
10 Progress
3. Fyll saltbehållaren med 1 kg salt (tills
den är full).
Fylla på spolglansfacket
B
A
M AX
4
4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget
för att få ut de sista kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET! Vatten och
avhärdningssalt kan rinna ut
från saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta ett
program genast för att
förhindra rost.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Vrid vredet tills symbolen för önskat
program pekar på kontrollampan för
på/av. Ställ in och starta rätt program
för typen av disk och smutsgrad.
• Om saltbehållarens indikatorer
lyser, fyll på saltbehållaren.
• Om indikatorn för spolglans lyser,
fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Starta programmet.
1
3 2
+
-
C
D
FÖRSIKTIGHET! Använd
endast spolglans som är
särskilt avsett för diskmaskiner.
1. Tryck in spärren D för att öppna locket
C.
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A) tills
vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld spolglans
med en absorberande trasa så att det
inte bildas för mycket skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B) mellan
läge 1 (minsta mängd) och läge
4 eller 6 (största mängd).
Progress 11
Använda diskmedel
A
30
B
Starta ett program med fördröjd
start
D
20
C
1. Tryck in spärren B för att öppna locket
C.
2. Häll diskmedlet, pulver eller tabletter, i
facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en fördiskfas,
lägg en liten mängd diskmedel i
diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Använda multitabletter
När du använder tabletter som innehåller
salt och sköljmedel behöver du inte fylla
på saltbehållaren eller spolglansfacket.
1. Ställ in vattenavhärdaren på den
lägsta nivån.
2. Ställ in spolglansfacket på lägsta
nivån.
Ställa in och starta ett program
Starta ett program
1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng produktens lucka.
3. Vrid vredet tills symbolen för önskat
program pekar på kontrollampan för
på/av.
• Kontrollampan för På/Av tänds.
• Startindikeringen börjar blinka.
4. Tryck på Start.
• Programmet startar .
• Kontrollampan för på/av och
startindikeringen lyser.
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på Delay för att fördröja starten
av programmet med tre timmar.
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Tryck på Start.
Startindikeringen tänds.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan påverka
energiförbrukningen och programmets
varaktighet. När luckan stängs, fortsätter
maskinen från den punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre än
30 sekunder under torkfasen
avslutas det pågående
programmet. Detta händer inte
om luckan öppnas av AirDryfunktionen.
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att AirDry
automatiskt har öppnat den,
eftersom det kan skada
maskinen.
Om luckan. efter ytterligare 3
minuter stängs, avslutas
pågående program.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
1. Håll Start och Delay intryckta tills
startindikatorn börjar blinka.
2. Tryck på Start för att starta
programmet.
Avbryta programmet
Håll Start och Delay intryckta tills
startindikeringen börjar blinka.
12 Progress
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När programmet är klart tänds
kontrollampan
. Efter 5 minuter utan
användning går produkten in i standbyläge och alla kontrollamporna släcks.
Detta minskar energiförbrukningen.
1. Avaktivera produkten genom att vrida
programvredet tills programmarkören
är i on/off-läget.
2. Stäng vattenkranen.
RÅD OCH TIPS
Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett program
med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet som
släpps från spolarmens munstycken.
Se till att föremål inte vidrör eller täcker
över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''All i 1''). Följ anvisningarna som
står på förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
Använda salt, spolglans och
diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin. Andra
sorters produkter kan skada maskinen.
• I områden med hårt vatten och mycket
hårt vatten rekommenderar vi att man
använder vanligt diskmedel (pulver,
gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt
vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens anvisningar
på diskmedelsförpackningen.
Vad du ska göra om du vill sluta
använda multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel och
ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
Progress 13
• Ta bort större matrester från tallrikarna
och kasta dem i avfallspåsen.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Placera bestick och små föremål i
bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmarna kan röra sig
fritt innan ett program startas.
Innan ett program startas
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida
du inte använder multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
Plocka ut disken ur korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas ut
ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
I slutet av programmet kan det
finnas vatten kvar på sidorna
och luckan på produkten.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten
och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.
Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
B
A
4. Diska filtren.
14 Progress
FÖRSIKTIGHET! En felaktig
placering av filtren kan orsaka
dåliga diskresultat och skada
produkten.
Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
Utvändig rengöring
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst två
gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
Progress 15
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.
Vid eventuellt problem blinkar indikatorn
för program klart med jämna mellanrum
och visar en felfunktion.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
VARNING! Reparationer som
inte är riktigt gjorda kan
resultera i allvarlig risk för
säkerheten för användaren.
Alla reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produkten.
•
•
Programmet startar inte.
•
•
•
•
Produkten fylls inte med vatten.
• Indikatorn för Program klart blinkar
en gång periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbrutet.
•
•
•
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i elutta‐
get.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i
säkringsdosan.
Se till att luckan är stängd.
Tryck på Start.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställ‐
ningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av
hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varak‐
tighet är ca 5 minuter.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är
igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Maskinen tömmer inte ut vattnet.
• Indikatorn för Program klart blinkar
två gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbrutet.
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd el‐
ler snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Indikatorn för Program klart blinkar
tre gånger periodiskt.
• Start-indikatorn blinkar oavbrutet.
•
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad
service.
Maskinen stannar och startar om flera
gånger under en diskning.
•
Det är helt normalt. Det ger optimalt rengörings‐
resultat och energibesparingar.
16 Progress
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet varar för länge.
•
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställ‐
ningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Det läcker lite från maskinens lucka.
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de
justerbara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den
bakre foten (om tillämpligt).
•
Luckan är svår att stänga.
•
•
Skramlande/knackande ljud inifrån ma‐
skinen.
Apparaten löser ut brytaren.
•
•
•
•
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Råd och tips" för andra
möjliga orsaker.
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de
justerbara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se
broschyren om hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla
apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyr‐
ka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en
av de apparater som används.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
När du har kontrollerat produkten trycker
du på Start. Kontakta auktoriserad service
om problemet uppstår igen.
Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
•
•
•
Se "Daglig användning", "Råd och tips" och broschy‐
ren om hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Un‐
derhåll och rengöring".
Progress 17
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Maskinen torkar disken dåligt.
•
•
•
•
•
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga belägg‐
ningar på glas och diskgods.
•
•
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
•
Disken är blöt.
•
•
•
•
•
•
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luck‐
an stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans
för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps ut till en
högre nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
För bästa torkresultat, aktivera AirDry.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in ni‐
vån på spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ
in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
För bästa torkresultat, aktivera AirDry.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och an‐
vänd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
•
Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften som
kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning.
•
•
Använd bara maskindiskmedel.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktorise‐
rad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
•
Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades till‐
sammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
•
Det finns rester kvar i diskme‐
delsfacket vid slutet av pro‐
grammet.
•
•
•
Lukter inifrån maskinen.
•
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför
inte sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskme‐
delsfacket från att kunna öppnas.
Se "Intern rengöring".
18 Progress
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
•
•
•
•
•
•
•
Tråkigt, missfärgat eller nag‐
gat porslin.
•
•
•
Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenav‐
härdare".
Även om du använder multifunktionstabletter ska du an‐
vända salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet
"Vattenavhärdare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen
rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta
ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första användning",
"Daglig användning" eller
"Råd och tips" för andra
möjliga orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.50
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensans‐
lutning användas för att minska energiförbrukningen.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
Progress 19
produkter. Släng inte produkter märkta
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
*
www.progress-hausgeraete.de
156919680-A-272017
Download PDF

advertising