Progress | PV1546 | User manual | Progress PV1546 Brugermanual

Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Opvaskemaskine
Afwasautomaat
Lave-vaisselle
PV1546
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Produktbeskrivelse af apparatet
Betjeningspanel
Programmer
Indstillinger
2
3
5
5
6
7
Før første anvendelse
Daglig brug
Råd og tips
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Teknisk information
9
10
12
13
15
18
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens
lågen er åben.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Generelt om sikkerhed
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i
andre arbejdsmiljøer.
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Overhold det maksimale antal af 13 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
servicecenter eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
Anbring bestikket i bestikkurven, så de skarpe ender
vender nedad, eller læg dem i bestikskuffen i en vandret
position, så de skarpe ender vender nedad.
Lad ikke apparatet stå uden opsyn med åben luge, da
nogen ved et uheld kan træde på den.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden
nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at rengøre
apparatet.
Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må de
ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af
de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke
genbruges.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
Tilslutning, el
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver behov
for at udskifte netledningen, skal det
4 Progress
•
•
•
•
udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Kun Storbritannien og Irland. Dette
apparat er forsynet med et 13 A-netstik.
Hvis sikringen i netstikket skal
udskiftes, skal du bruge en sikring på
13 A ASTA (BS 1362).
Tilslutning, vand
• Beskadig ikke vandslangerne.
• Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
• Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første brug
af apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt elkabel.
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
Brug
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
luge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets
emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være nogle rester tilbage på
tallerknerne.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
Service
• Kontakt det autoriserede servicecenter
for at få apparatet repareret. Vi
anbefaler kun at anvende originale
reservedele.
• Når du kontakter det autoriserede
servicecenter, skal du sørge for at have
følgende oplysninger klar, som står på
typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
ADVARSEL! Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
Progress 5
PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
6
5
4
7
8
9
10
11
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
3
BETJENINGSPANEL
1
2
4
1 Til-/fra-knap
2 Program-kontrollamper
3 Lamper
4 Programknap
3
6 Progress
Lamper
Lampe
Beskrivelse
Slut-lampe.
Kontrollampe for salt. Er altid slukket, når programmet er i gang.
PROGRAMMER
Program
2)
3)
4)
Grad af
snavs
Fyldningens
art
Programtrin
Normalt snav‐
set
Service og be‐
stik
•
•
Meget snavset
Service, be‐
stik, kogegrej
•
•
Normalt snav‐
set
Service og be‐
stik
•
•
Frisk snavset
Service og be‐
stik
•
Alt
Forbrugsværdier
1)
Varig‐
hed
(min.)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
Forskyl
Opvask 50
°C
Skylninger
Affugtning
227
1.039
11
Forskyl
Opvask 70
°C
Skylninger
Affugtning
155 170
1.5 - 1.7
14-15
Forskyl
Opvask 65
°C
Skylninger
Affugtning
130 140
1.4 - 1.6
15-17
30
0.8
10
•
Opvask 60
°C eller 65
°C
Skylninger
•
Forskyl
14
0.1
5
•
•
•
•
•
•
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og opvaskens
størrelse.
2) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt
snavs. (Det er også standardprogrammet til testgennemførsler).
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.
4) Brug dette program til hurtigt at skylle tallerkenerne og til at forhindre, at madrester tørrer ud på tallerkenerne
samt til at reducere dårlig lugt fra apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Progress 7
Oplysninger til testinstitutter
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
INDSTILLINGER
Tilstand for programvalg og
brugertilstand
Sådan åbnes brugertilstand
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
Gå ind i brugertilstanden ved at trykke på
programknappen og holde den nede, indtil
lampen
blinker, og lamperne
og
er tændt.
Tilgængelige indstillinger i
brugertilstanden:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
• Aktivering eller deaktivering af
lydsignalet for programslut.
• Aktivering eller deaktivering af AirDry.
Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra
vandforsyningen, som ellers kan have en
skadelig virkning på opvaskeresultaterne
og på apparatet.
Da apparatet lagrer de gemte
indstillinger, er det ikke nødvendigt at
konfigurere det inden hver cyklus.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Sådan indstiller du tilstanden
for programvalg
Apparatet er i tilstanden for programvalg,
når programlampen
blinker.
Efter aktivering er apparatet som standard
i programvalgtilstand. Hvis ikke, kan du
indstille programvalgtilstanden på
følgende måde:
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning
om vandets hårdhedsgrad fås hos det
lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge
det rette niveau for blødgøringsanlægget
for at sikre gode vaskeresultater.
Tryk på programknappen og hold den
nede, indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Blødgøringsan‐
læggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
8 Progress
Tyske grader
(°dH)
Franske gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarkegrader
Blødgøringsan‐
læggets niveau
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Uanset om du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs (med
eller uden salt), bør du indstille den
rette vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
Multitabs med salt er ikke
tilstrækkeligt effektive til at
blødgøre hårdt vand.
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
Se efter, at apparatet står i brugertilstand.
og
er
1. Vent, indtil lamperne
slukket, og lampen
blinker.
Lampen
blinker stadigvæk. Den
intermitterende blinkende lampe
viser den aktuelle indstilling.
• f.eks. 5 blink + pause + 5 blink =
niveau 5.
2. Tryk på programknappen gentagne
gange for at ændre indstillingen. For
hvert tryk på programknappen går
niveauet ét trin op. Efter at have nået
niveau 10 starter tællingen igen fra
niveau 1.
3. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte
indstillingen.
Akustiske signaler
Der udsendes lydsignaler, når der opstår
en fejl i apparatet. Lydsignalerne kan ikke
slås fra.
Der lyder også et lydsignal, når
programmet er slut. Dette lydsignal er
deaktiveret som standard, men det kan
aktiveres.
Sådan aktiveres lydsignalet for
programslut
Se efter, at apparatet står i brugertilstand.
1. Tryk straks på programknappen.
• Kontrollampen for
og
er
tændt.
• Lampen
blinker.
2. Vent, indtil lampen
og
slukkes.
Lampen
blinker stadigvæk.
• Lampen
viser den aktuelle
indstilling:
-lampe slukket =
Lydsignal slået fra.
3. Tryk på programknappen for at ændre
indstillingen.
•
-lampe tændt = Lydsignal slået
til.
4. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte
indstillingen.
AirDry
AirDry forbedrer tørreresultaterne med
mindre energiforbrug.
Progress 9
Sådan deaktiveres AirDry
Se efter, at apparatet står i brugertilstand.
Under tørrefasen åbnes lågen
automatisk og står på klem.
FORSIGTIG! Forsøg ikke at
lukke apparatets låge inden for
2 minutter efter automatisk
åbning. Det kan skade
apparatet.
1. Tryk på programknappen to gange.
• Kontrollamperne for
og
er
tændt.
• Lampen
blinker.
2. Vent, indtil lamperne
og
slukkes. Lampen
blinker
stadigvæk.
• Lampen
viser den aktuelle
indstilling:
slukket = AirDry er
deaktiveret.
3. Tryk på programknappen for at ændre
indstillingen.
tændt =AirDryer aktiveret.
•
4. Tryk på tænd/sluk for at bekræfte
indstillingen.
AirDry aktiveres automatisk med alle
programmer undtagen .
FORSIGTIG! Hvis børn har
adgang til apparatet, anbefales
det at deaktivere AirDry, da det
kan udgøre en fare at åbne
lågen.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn for vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt. rester
fra fabrikationen, der stadigvæk kan
befinde sig i apparatet. Brug ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
Efter du har startet et program, kan det
tage op til 5 minutter, før apparatet har
opladet resinen i blødgøringsanlægget.
Det ser ud til, at maskinen ikke virker.
Opvaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages periodisk.
Saltbeholderen
FORSIGTIG! Brug groft salt,
der kun er beregnet til
opvaskemaskiner. Fint salt
øger risikoen for korrosion.
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i daglig brug.
Sådan fyldes saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret, og fjern den.
10 Progress
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen med 1 kg salt
(indtil den er fuld).
Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
B E
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
4. Ryst forsigtigt tragten i dens håndtag
for at få de sidste korn indeni.
5. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
6. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
FORSIGTIG! Der kan løbe
vand og salt ud af
saltbeholderen, når du fylder
den. Start øjeblikkeligt et
program, efter du har fyldt
saltbeholderen, for at forhindre
korrosion.
FORSIGTIG! Brug kun
afspændingsmiddel beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Hæld afspændingsmidlet i beholderen
(A), indtil væsken når niveauet 'max'
for påfyldning.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes
for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
Påfyld afspændingsmiddel i
beholderen til
afspændingsmiddel, når
indikatorvinduet (E) bliver
gennemsigtigt.
Du kan stille vælgerknappen
for mængden (B) mellem
position 1 (laveste mængde) og
position 4 eller 6 (største
mængde).
DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
• Hvis lampen for salt er tændt, så
påfyld saltbeholderen.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
Progress 11
Brug af opvaskemiddel
A
30
B
D
20
C
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (A).
3. Hvis programmet har et trin med
forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel i rummet (D).
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
Brug af multitabs
Når du bruger tabletter med salt og
afspændingsmiddel, må du ikke fylde
saltbeholderen og beholderen til
afspændingsmiddel.
1. Indstil blødgøringsanlægget til det
laveste niveau.
2. Indstil beholderen til
afspændingsmiddel til laveste position.
Indstilling og start af et program
Dvalefunktion
Dvalefunktionen mindsker energiforbruget
ved automatisk at slukke for apparatet,
når det ikke er i drift.
Tilstanden aktiveres:
• 5 minutter efter programmets
afslutning.
• Efter 5 minutter, hvis programmet ikke
er gået i gang.
Starte et program
1. Hold apparatets luge på klem.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet. Se efter, at
apparatet står i tilstanden for
programvalg.
3. Bliv ved med at trykke på
programknappen, til lampen for det
ønskede program begynder at blinke.
4. Luk apparatets låge for at starte
programmet.
Åbning af lågen, mens apparatet
er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er i
gang, stopper apparatet. Det kan påvirke
energiforbruget og programmets varighed.
Efter du har lukket lågen, fortsætter
apparatet fra det sted, hvor det blev
afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere end
30 sekunder under tørrefasen,
afsluttes det igangværende
program. Det sker ikke, hvis
lågen åbnes af AirDryfunktionen.
Forsøg ikke at lukke apparatets
låge inden for 2 minutter, efter
AirDry åbner den automatisk,
da dette kan forårsage skader
på apparatet.
Hvis lågen bagefter lukkes i
yderligere 3 minutter, afsluttes
det igangværende program.
Annullering af program
Tryk på programknappen og hold den
nede, indtil apparatet er i tilstanden for
programvalg.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
12 Progress
Program slut
Når programmet er slut, tændes
lampen.
-
du åbner lågen, inden standby
aktiveres, slukkes apparatet
automatisk.
2. Luk for vandhanen.
1. Tryk på tænd/sluk-knappen, eller vent
på, at apparatet skifter til standby. Hvis
RÅD OG TIPS
Generel
Følgende tips vil sikre optimale
rengørings- og tørreresultater i den
daglige brug samt hjælpe med at beskytte
miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis
tilgængeligt) eller vælge et program
med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås fuldstændigt
og vaskes af det vand, der kommer ud
af spulearmdyserne. Sørg for, at
genstandene ikke rører eller dækker
hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg vejledningen
på pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og energiforbrug
til service og bestik med normalt snavs.
Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
• I områder med hårdt og meget hårdt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspændingsmiddel og salt separat for
at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
• Kør apparatet mindst én gang om
måneden med brug af det
rengøringsmiddel, der er beregnet
specifikt til dette formål.
• Opvasketabletter opløses ikke helt ved
korte programmer. Det anbefales, at du
benytter opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
Gør følgende, hvis du ønsker at
holde op med at bruge
multitabletter
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
Progress 13
Fyldning af kurvene
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad på
disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg bestik og små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er filtersalt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Ved programslut kan der
stadigvæk være vand tilbage
på siderne af apparatet og på
lågen.
Før programmet startes
Kontroller, at:
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Sluk for
apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden
vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme forringer
vaskeresultaterne. Kontrollér
dem jævnligt og rengør dem,
om nødvendigt.
Rengøring af filtre
C
B
A
Filtersystemet består af 3 dele.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
14 Progress
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
4. Skyl filtrene.
FORSIGTIG! Hvis filtrene
sidder forkert, kan det give
dårlige opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene. Hvis hullerne i
spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd,
spids genstand.
Udvendig rengøring
5. Sørg for, at der ikke er madrester eller
snavs i eller omkring bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under de
2 skinner.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
• Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
Progress 15
Indvendig rengøring
• Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder dørens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan disse
efterlade ophobninger af fedt og kalk i
apparatet. For at forhindre dette
anbefaler vi, at du kører programmer af
lang varighed mindst 2 gange om
måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskine, en gang om
måneden. Følg anvisningerne på
produktets emballage omhyggeligt.
FEJLFINDING
Inden du kontakter et autoriseret
servicecenter, bør du kontrollere, om du
kan løse problemet selv ved hjælp af
informationen i tabellen, hvis apparatet
ikke starter, eller hvis det stopper under
drift.
Ved visse problemer blinker slutlampen
med mellemrum og angiver hermed en
funktionsfejl.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
ADVARSEL! Reparationer, der
ikke udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for apparatet.
•
•
Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontak‐
ten.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i
sikringsdåsen.
Programmet starter ikke.
•
•
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget
klar til drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Apparatet fyldes ikke med vand.
• Slutlampen blinker 1 gang med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 1 gang
med mellemrum.
•
•
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kon‐
takt dit lokale vandværk for at få disse oplysnin‐
ger.
Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstop‐
pet.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket el‐
ler bøjet.
•
•
•
16 Progress
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Apparatet tømmer ikke vandet ud.
• Slutlampen blinker 2 gange med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 2 gange
med mellemrum.
•
•
Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket el‐
ler bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
• Slutlampen blinker 3 gange med
mellemrum.
• Der udsendes et lydsignal 3 gange
med mellemrum.
•
Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret
servicecenter.
Apparatet stopper og starter flere gan‐
ge under drift.
•
Det er normalt. Det giver optimale rengøringsre‐
sultater og energibesparelser.
Lille lækage fra apparatets låge.
•
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de ju‐
sterbare ben (hvis relevant).
Apparatets låge står ikke centralt på karret. Ind‐
stil det bageste ben (hvis relevant).
•
Apparatets låge er svær at lukke.
•
•
Raslende/bankende lyde indvendigt fra
apparatet.
Apparatet udløser afbryderen.
•
•
•
•
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige årsager.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt et
Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de ju‐
sterbare ben (hvis relevant).
Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se
brochuren til fyldning af kurve.
Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle
anvendte apparater samtidigt. Kontrollér kon‐
taktstrømstyrken og målerens kapacitet eller
sluk for et af de anvendte apparater.
Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autori‐
seret servicecenter.
autoriseret servicecenter, hvis problemet
opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
Progress 17
Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problem
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
•
•
•
Dårlig tørring.
•
•
•
•
•
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
•
Der er pletter og tørre vand‐
dråber på glas og tallerkener.
•
Tallerkenerne er våde.
•
•
•
•
•
•
•
Se "Daglig brug", "Råd og tips" og brochuren til fyld‐
ning af kurv.
Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedligeholdel‐
se og rengøring"..
Bordservice har været efterladt for længe i et lukket ap‐
parat.
Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet
doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til af‐
spændingsmiddel til et højere niveau.
Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande med
et viskestykke.
Aktivér AirDry for at opnå den bedste tørring.
Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabletter.
Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændings‐
middelniveauet til et lavere niveau.
Der er for meget opvaskemiddel.
Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmid‐
delniveauet til et højere niveau.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Aktivér AirDry for at opnå den bedste tørring.
Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase
med lav temperatur.
Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et
andet mærke eller aktiver beholderen til afspændings‐
midlet og brug afspændingsmidlet sammen med multita‐
bletterne.
Apparatets inderside er våd.
•
Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten
i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under op‐
vask.
•
•
Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
•
Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Blødgøringsanlægget".
Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen. Und‐
gå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i nærhe‐
den af hinanden.
•
18 Progress
Problem
Mulig årsag og løsning
Der er rester af opvaskemid‐
del i beholderen i slutningen af
programmet.
•
•
•
Opvasketabsen sad fast i beholderen og blev derfor ikke
vasket helt væk af vand.
Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholde‐
ren. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstop‐
pet.
Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget
på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
•
Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice,
på karret og på lågens indersi‐
de.
•
•
•
•
Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen.
Hætten til saltbeholderen er løs.
Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsanlægget".
Selv hvis du bruger multitabs, bør du bruge salt og ind‐
stille regeneration af blødgøringsanlægget. Se "Blødgø‐
ringsanlægget".
Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengøre ap‐
paratet med rengøringsmidler, der er beregnet specifikt
til dette formål.
Prøv et andet opvaskemiddel.
Kontakt producenten af opvaskemidlet.
•
•
•
Mat, affarvet eller krakeleret
bordservice.
•
•
•
Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i op‐
vaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning af
kurve.
Læg de sarte ting i øverste kurv.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd og
tips" for andre mulige årsager.
TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vandforsyningens tryk
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt
maks. 60 °C
vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
13
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
5.0
Progress 19
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.50
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning til varmt
vand for at spare på energien.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
20 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
programma’s
Instellingen
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt
20
21
23
24
24
25
28
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische informatie
29
31
32
34
37
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als de deur open is.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Algemene veiligheid
•
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
gelijksoortige toepassingen zoals:
– boerderijen; personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen;
Progress 21
door gasten in hotels, motels, bed & breakfast en
andere woonomgevingen.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen
0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Leg het bestek in de besteklade met de scherpe randen
naar beneden of leg ze horizontaal in de besteklade met
de scherpe randen naar beneden.
Laat om ongelukken te voorkomen het apparaat niet
onbeheerd achter met open deur.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het
apparaat te reinigen.
Als het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen in de
basis, mogen deze niet worden afgedekt met bijv. een
vloerkleed.
Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden
aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet
opnieuw worden gebruikt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder
de 0°C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
22 Progress
Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren door
onze Klantenservice.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
• Alleen het Verenigd Koninkrijk en
Ierland. Het apparaat is voorzien van
een 13 ampère stekker. Als de
zekering van de stekker vervangen
moet worden, moet een ASTA (BS
1362)-zekering van 13-ampère worden
gebruikt.
Aansluiting aan de waterleiding
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er
reparaties hebben plaatsgevonden of
er nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat de
nieuwe buizen worden aangesloten,
het water laten stromen tot het schoon
en helder is.
• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het
eerste gebruik van het apparaat.
• De watertoevoerslang heeft een
veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, sluit dan onmiddellijk de waterkraan
en haal de stekker uit het stopcontact.
Neem contact op met de serviceafdeling om de watertoevoerslang te
vervangen.
Gebruik
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het wasmiddel op.
• Speel niet met het water van het
apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het
apparaat als het programma is voltooid.
Er kan wat wasmiddel op de vaat
achterblijven.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl
er een programma wordt uitgevoerd.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
Servicedienst
• Contact opnemen met de
klantenservice voor reparatie van het
apparaat. Wij raden uitsluitend het
gebruik van originele onderdelen aan.
• Zorg er als u contact opneemt met de
klantenservice voor dat u de volgende
informatie heeft van het typeplaatje.
Model:
Progress 23
PNC:
Serienummer:
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Bovenste sproeiarm
Onderste sproeiarm
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Luchtopening
8 7
6
5
4
7
8
9
10
11
Glansmiddeldoseerbakje
Afwasmiddeldoseerbakje
Bestekkorf
Onderkorf
Bovenkorf
3
24 Progress
BEDIENINGSPANEEL
1
2
4
1 Aan/uit-toets
2 Programma-indicatielampjes
3 Indicatielampjes
3
4 Programmakeuzetoets
Indicatielampjes
Aanduiding
Beschrijving
Einde-indicatielampje.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werk‐
ing is.
PROGRAMMA’S
Programma
2)
Mate van ver‐
vuiling
Type was‐
goed
Programmafa‐
sen
Normaal be‐
vuild
Serviesgoed
en bestek
•
•
Sterk bevuild
Serviesgoed,
bestek en
pannen
•
•
•
•
•
•
Verbruiksgegevens
1)
Berei‐
dings‐
tijd
(min.)
Energie
(kWh)
Water
(l)
Voorwas
Wassen 50
°C
Spoelgangen
Drogen
227
1.039
11
Voorwas
Wassen 70
°C
Spoelgangen
Drogen
155 170
1.5 - 1.7
14-15
Progress 25
Programma
3)
4)
Mate van ver‐
vuiling
Type was‐
goed
Programmafa‐
sen
Normaal be‐
vuild
Serviesgoed
en bestek
•
•
Pas bevuild
Serviesgoed
en bestek
•
Alle
Verbruiksgegevens
1)
Berei‐
dings‐
tijd
(min.)
Energie
(kWh)
Water
(l)
Voorwas
Wassen 65
°C
Spoelgangen
Drogen
130 140
1.4 - 1.6
15-17
30
0.8
10
•
Wassen
60°C of 65°C
Spoelgangen
•
Voorwas
14
0.1
5
•
•
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.
2) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en be‐
stek. (Dit is ook het standaard programma voor testinstituten).
3) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het programma geeft goede wasresultaten in
een korte tijd.
4) Met dit programma wordt de vaat snel afgespoeld om te voorkomen dat voedselresten kunnen aankoeken en
er een vieze lucht uit het apparaat komt. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over
testprestaties een e-mail naar:
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u
op het typeplaatje vindt.
info.test@dishwasher-production.com
INSTELLINGEN
Programmakeuzemodus en
gebruikersmodus
Als het apparaat in de
programmakeuzemodus staat, kan een
programma worden ingesteld en de
gebruikersmodus worden ingevoerd.
Instellingen die in de gebruikersmodus
beschikbaar zijn:
• Het niveau van de waterverzachter
afgestemd op de waterhardheid.
• De activering of de deactivering van het
geluidsignaal voor het programmaeinde.
• De activering of deactivering van
AirDry.
Omdat het apparaat de instellingen
opslaat, hoeft u deze niet bij aanvang
van iedere cyclus te configureren.
De programmakeuzemodus
instellen
Het apparaat staat in de
programmakeuzemodus als het
programma-indicatielampje van
knippert.
26 Progress
Na de activering bevindt het apparaat zich
standaard in de programmakeuzemodus.
Als dit niet zo is, stelt u de
programmakeuzemodus als volgt in:
Houd de programmaknop ingedrukt tot het
apparaat in de programmakeuzemodus
staat.
Gebruikersmodus ingaan
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
Houd om naar de gebruikermodus te gaan
de programmaknop ingedrukt tot het
lampje
knippert en de lampjes
en
branden.
De waterontharder
De waterontharder verwijdert mineralen
van de watertoevoer die een nadelige
invloed hebben op de wasresultaten en
het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze
mineralen, des te harder is het water. De
waterhardheid wordt gemeten in de
volgende gelijkwaardige schalen.
De waterontharder moet worden afgesteld
op de hardheid van het water in uw
woonplaats. Uw waterleidingbedrijf kan u
informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats. Het is belangrijk om het
correcte niveau voor de waterontharder in
te stellen voor goede wasresultaten.
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse gra‐
den (°fH)
mmol/l
Clarkegraden
Wateronthard‐
ingsniveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Indien u gebruik maakt van standaard
vaatwasmiddel of multitabletten (met of
zonder zout), stel dan het
waterhardheidniveau juist in om de
aanduiding voor het bijvullen van zout
actief te laten.
Multitabletten die zout bevatten
zijn niet effectief genoeg als
waterontharder.
Het waterontharderniveau
instellen
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Wacht tot de indicatielampjes
en
uit gaan en het indicatielampje
gaat knipperen. Het indicatielampje
Progress 27
blijft knipperen. Het met tussenpozen
knipperende indicatielampje
toont
de huidige instelling.
• Bijv. 5 keer knipperen + pauze + 5
keer knipperen = niveau 5.
2. Druk herhaaldelijk op de
programmatoets om de instelling te
wijzigen. Telkens als u op de
programmaknop drukt, gaat het
niveaunummer omhoog. Als niveau 10
wordt bereikt, begint het tellen weer
vanaf niveau 1.
3. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
4. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
AirDry
AirDry biedt goede droogresultaten met
minder energieverbruik.
Geluidssignalen
Er klinken geluidssignalen als het
apparaat een storing heeft. Het is niet
mogelijk deze geluidssignalen uit te
schakelen.
Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit
geluidssignaal is standaard uitgeschakeld,
maar kan worden geactiveerd.
Het geluidssignaal voor het
einde van het programma
inschakelen
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk direct op de programmatoets.
• De indicatielampjes
en
zijn
aan.
• Het indicatielampje
knippert.
en
2. Wacht tot de indicatielampjes
uit gaan. Het indicatielampje
blijft knipperen.
• Het idicatielampje
toont de
huidige instelling:
indicatielampje uit = Geluidssignaal
uit.
3. Druk op programmatoets om de
instelling te wijzigen.
•
indicatielampje einde aan =
Geluidssignaal aan.
Tijdens de droogfase opent de
deur automatisch en blijft op
een kier staan.
LET OP! Probeer de deur van
het apparaat niet binnen 2
minuten na automatisch
openen te sluiten. Dit kan het
apparaat beschadigen.
AirDry wordt bij alle programmas behalve
automatisch geactiveerd.
LET OP! Als het apparaat
binnen het bereik van kinderen
staat, wordt het aanbevolen
AirDry te deactiveren omdat
het openen van de deur
gevaarlijk kan zijn.
Het deactiveren van AirDry
Zorg dat het apparaat in de
gebruikersmodus staat.
1. Druk tweemaal op de programmatoets.
• De indicatielampjes
en
zijn
aan.
• Het indicatielampje
knippert.
28 Progress
2. Wacht tot de indicatielampjes
en
uit gaan. Het indicatielampje
blijft knipperen.
toont de
• Het idicatielampje
huidige instelling:
uit = AirDry is
gedeactiveerd.
3. Druk op programmatoets om de
instelling te wijzigen.
•
aan =AirDryis geactiveerd.
4. Druk op aan/uit om de instelling te
bevestigen.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
1. Controleer of het ingestelde stand
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Indien niet, stel dan de stand van de
waterontharder juist in.
2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Start een programma om resten te
verwijderen die misschien nog in het
apparaat zijn achtergebleven. Gebruik
geen afwasmiddel en belaad de
manden niet.
Na het starten van een programma, doet
het apparaat er ongeveer 5 minuten over
om de hars in de waterontharder te
herladen. Het lijkt alsof het apparaat niet
werkt. De wasfase start pas nadat deze
procedure voltooid is. De procedure wordt
regelmatig herhaald.
4. Schud de trechter voorzichtig bij het
handvat om de laatste korrels erin te
krijgen.
5. Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Het zoutreservoir
LET OP! Gebruik uitsluitend
grof zout dat voor vaatwassers
is gemaakt. Fijn zout verhoogt
het risico op corrosie.
Het zout wordt gebruikt om de hars in de
waterontharder te herladen en voor goede
wasresultaten voor dagelijks gebruik.
Het zoutreservoir vullen
1. Draai de dop linksom om het
zoutreservoir te openen.
2. Doe 1 liter water in het zoutreservoir
(alleen de eerste keer).
3. Vul het zoutreservoir met 1 kg zout
(totdat het vol is).
6. Draai de dop van het zoutreservoir
rechtsom om het zoutreservoir te
sluiten.
LET OP! Water en zout kunnen
uit het zoutreservoir stromen
als u het bijvult. Start na het
bijvullen van het zoutreservoir
onmiddellijk een programma
om corrosie te voorkomen.
Progress 29
Het vullen van het
glansmiddeldoseerbakje
2. Giet het glansmiddel in het
doseervakje (A) tot de vloeistof het
niveau 'max' heeft bereikt.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
B E
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
LET OP! Gebruik alleen
glansmiddel voor
afwasautomaten.
1. Druk op de ontgrendelknop (D) om de
deksel te openen (C).
Vul het
glansmiddeldoseerbakje bij
wanneer de indicatie (E) helder
wordt.
U kunt het schuifje voor de vrij
te geven hoeveelheid (B)
instellen tussen stand 1
(laagste hoeveelheid) en stand
4 of 6 (hoogste hoeveelheid).
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het
apparaat te activeren.
Zorg dat het apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
• Vul het zoutreservoir als het
zoutindicatielampje brandt.
3. Ruim de korven in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
Vaatwasmiddel gebruiken
A
30
B
D
1. Druk op de ontgrendelknop (B) om de
deksel te openen (C).
2. Doe de vaatwastablet of het poeder in
het doseerbakje (A).
3. Als het programma over een
voorspoelfase beschikt, plaats dan een
kleine dosis afwasmiddel in
doseerbakje (D).
4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
Gebruik van multitabletten
Als u tabletten gebruikt die zout en
glansmiddel bevatten, is het niet nodig om
de doseerbakjes voor zout en glansmiddel
te vullen.
1. Stel de waterontharder op het laagste
niveau in.
2. Stel de dosering van het glansmiddel
in op de laagste stand.
20
C
30 Progress
Een programma instellen en
starten
Stand-bymodus
De stand-bymodus verlaagt het
energieverbruik door het apparaat
automatisch uit te schakelen als het niet
werkt.
De modus activeert:
• 5 minuten na voltooiing van het
programma.
• Als het programma na 5 minuten nog
niet is gestart.
Een programma starten
1. Laat de deur op een kier staan.
2. Druk op de aan/uit-knop om het
apparaat te activeren. Zorg dat het
apparaat in de keuzemodus
Programma staat.
3. Blijf op de programmatoets drukken tot
de aanduiding van het programma dat
u wilt instellen, gaat knipperen.
4. Sluit de deur van de afwasmachine om
het programma te starten.
De deur openen als het apparaat
in werking is
Als u de deur opent terwijl een programma
loopt, stopt het apparaat. Dit kan het
energieverbruik en de programmaduur
beïnvloeden. Als u de deur weer sluit,
gaat het apparaat verder vanaf het
moment van onderbreking.
Als de deur tijdens de
droogfase langer dan 30
seconden wordt geopend, stopt
het lopende programma. Dit
gebeurt niet als de deur wordt
geopend door de functie
AirDry.
Probeer de deur van het
apparaat niet binnen 2 minuten
nadat AirDry hem automatisch
opent te openen, want dit kan
schade aan het apparaat
veroorzaken.
Als hierna de deur gedurende
nog 3 minuten wordt gesloten,
beëindigt het draaiende
programma.
Het programma annuleren
Houd de programmaknop ingedrukt tot het
apparaat in de programmakeuzemodus
staat.
Controleer of er afwasmiddel in het
afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is
voordat u een nieuw programma start.
Einde van het programma
Als het programma is voltooid, gaat lampje
branden.
1. Druk op de aan/uit-toets of wacht
totdat het apparaat in de stand-by
schakelt. Als u de deur opent voor de
activering van de stand-by, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
2. Draai de waterkraan dicht.
Progress 31
AANWIJZINGEN EN TIPS
Algemeen
De volgende tips zorgen voor optimale
schoonmaak- en droogresultaten en
helpen ook het milieu te beschermen.
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Spoel de vaat niet eerst af. Gebruik
indien nodig een voorwasprogramma
(indien beschikbaar) of selecteer een
programma met een voorwasfase.
• Gebruik altijd de hele ruimte van de
mandjes.
• Zorg er bij het inladen van het apparaat
voor dat de vaat helemaal kan worden
bereikt en gewassen door het water uit
de sproeiarmen. Zorg ervoor dat de
vaat elkaar niet raakt of overlapt.
• U kunt apart vaatwasmiddel,
glansmiddel en zout gebruiken of
kiezen voor het gebruik van
multitabletten (bijv. ''3in1'', ''4in1'', ''All in
1''). Volg de aanwijzing op de
verpakking.
• U dient het juiste programma in te
stellen voor het type lading en de mate
van vervuiling. Het programma ECO
biedt het meest efficiënte water- en
energieverbruik voor normaal vervuild
serviesgoed en bestek.
Gebruik van zout, glansmiddel
en vaatwasmiddel
• Gebruik enkel zout, glansmiddel en
vaatwasmiddel voor afwasautomaten.
Overige producten kunnen het
apparaat beschadigen.
• Maar in gebieden met hard en erg hard
water raden we het gebruik aan van
enkelvoudig vaatwasmiddel (poeder,
gel, tabletten zonder extra middelen),
met afzonderlijk glansmiddel en zout
voor optimale reinigings- en
droogresultaten.
• Draai het apparaat minstens eenmaal
per maand met een apparaatreiniger
die hier speciaal voor bestemd is.
• Vaatwasmiddeltabletten lossen bij korte
programma's niet geheel op. Om te
voorkomen dat vaatwasmiddelresten
op het servies achterblijven, raden we
u aan om tabletten enkel bij lange
programma's te gebruiken.
• Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie de
instructies van de
vaatwasmiddelfabrikant.
Wat moet u doen als u wilt
stoppen met het gebruik van
multitabletten
Doe het volgende voordat u begint met
het gebruiken van apart wasmiddel, zout
en glansmiddel.
1. Stel het hoogste niveau van de
waterontharder in.
2. Zorg ervoor dat het zout- en het
glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een
spoelfase. Voeg geen afwasmiddel toe
en ruim de mandjes niet in.
4. Als het programma is voltooid, wijzigt u
de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
De korven inruimen
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die
vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn,
aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het
apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder grotere etensresten van de
borden en gooi ze in de vuilnisbak.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken.
32 Progress
• Doe bestek en kleine items in het
bestekmandje.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
Voor het starten van een
programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn
geplaatst.
• De dop van het zoutreservoir goed
dicht zit.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is
toegevoegd (tenzij u gecombineerde
afwastabletten gebruikt).
• De positie van de items in de mandjes
correct is.
• Het programma van toepassing is op
het type lading en de mate van
bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is
gebruikt.
De rekken uitruimen
1. Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor
beschadigingen.
2. Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Aan het einde van het
programma kan er water aan
de zijkanten en de deur van het
apparaat achterblijven.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Schakel
het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact
voordat u
onderhoudshandelingen
verricht.
Vuile filters en verstopte
sproeiarmen verminderen de
wasresultaten. Controleer
regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
C
B
A
De filters reinigen
Het filtersystem bestaat uit 3 delen.
1. Draai de filter (B) linksom en verwijder
het.
Progress 33
2. Verwijder de filter (C) uit de filter (B).
3. Verwijder de platte filter (A).
7. Plaats de filters (B) en (C) terug.
8. Plaats de filter (B) terug in de platte
filter (A). Rechtsom draaien tot het
vastzit.
4. Was de filters.
LET OP! Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en het
apparaat beschadigen.
5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of
vuil in of rond de rand van de
opvangbak zitten.
6. Plaats de platte filter terug (A). Zorg
ervoor dat het goed onder de 2
geleidingen zit.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te
verwijderen. Als etensresten de
openingen in de sproeiarmen hebben
verstopt, verwijder deze dan met een smal
en puntig voorwerp.
Buitenkant reinigen
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
• Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
34 Progress
De binnenkant van de machine
reinigen
• Reinig het apparaat zorgvuldig,
inclusief de rubberen afdichting van de
deur, met een zachte, vochtige doek.
• Als u regelmatig korte programma's
gebruikt dan kunnen er vetresten en
kalkaanslag achterblijven in het
apparaat. Om dit te voorkomen raden
we aan minstens 2 keer per maand
progamma's met een lange duur te
gebruiken.
• Om de prestaties van uw apparaat op
en top te houden raden we u aan
iedere maand een specifiek
schoonmaakproduct voor
vaatwasmachines te gebruiken. Volg
de instructies op de verpakking van de
producten zorgvuldig op.
PROBLEEMOPLOSSING
Als het apparaat niet start of stopt tijdens
de bediening, kijk dan voordat u contact
opneemt met de klantenservice of u het
probleem zelf kunt oplossen met behulp
van de informatie in de tabel.
Bij sommige problemen knippert het
eindlampje om een storing aan te geven.
Het merendeel van de problemen die
ontstaan kunnen worden opgelost
zonder contact op te nemen met een
erkend servicecentrum.
WAARSCHUWING! Niet juist
uitgevoerde reparaties kunnen
de veiligheid van de gebruiker
ernstig in gevaar brengen. Alle
reparaties moeten worden
uitgevoerd door bevoegd
personeel.
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.
•
•
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast
is doorgebrand.
Het programma start niet.
•
•
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
Het apparaat is begonnen met de oplaadproce‐
dure van de hars in de waterontharder. De duur
van de procedure is ongeveer 5 minuten.
Het apparaat wordt niet gevuld met
water.
• Het eindlampje knippert 1 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 1 keer.
•
•
Controleer of de waterkraan is geopend.
Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem
hiervoor zo nodig contact op met uw lokale wa‐
terleidingbedrijf.
Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
Controleer of het filter in de toevoerslang niet
verstopt is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
watertoevoerslang aanwezig zijn.
•
•
•
Progress 35
Probleem en alarmcode
Mogelijke oorzaak en oplossing
Het apparaat pompt geen water weg.
• Het eindlampje knippert 2 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 2 keer.
•
De anti-overstromingsbeveiliging is
aan.
• Het eindlampje knippert 3 keer on‐
derbroken.
• Geluidssignaal klinkt 3 keer.
•
Draai de waterkraan dicht en neem contact op
met de service-afdeling.
Het apparaat stopt en start meerdere
keren tijdens de werking.
•
Dat is normaal. Het voorziet in optimale reini‐
gingsresultaten en energiebesparing.
Kleine lekkage uit de deur van het ap‐
paraat.
•
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
De deur van het apparaat is niet gecentreerd op
de kuip. Verstel de achterpoot (indien van toe‐
passing).
De deur van het apparaat sluit moeilijk.
•
•
•
•
Ratelende / kloppende geluiden vanuit
het apparaat.
•
•
Het apparaat maakt kortsluiting.
•
•
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks
gebruik", of "Aanwijzingen
en tips" voor andere mogelijke
oorzaken.
Schakel het apparaat na controle aan en
uit. Als het probleem opnieuw optreedt,
Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt
is.
Controleer of er geen knikken of bochten in de
waterafvoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de
verstelbare pootjes (indien van toepassing).
Delen van het serviesgoed steken uit de korven.
Het serviesgoed is niet juist in de korven ge‐
rangschikt. Raadpleeg de folder voor het laden
van de korven.
Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen
ronddraaien.
De stroomsterkte is onvoldoende om alle tege‐
lijk werkende apparaten van stroom te voorzien.
Controleer de stroomsterkte van het stopcontact
en het vermogen op de meter, of zet één van de
in gebruik zijnde apparaten uit.
Interne elektrische storing van het apparaat.
Neem contact op met een servicecentrum.
neemt u contact op met onze
klantenservice.
Voor alarmcodes die niet in de tabel
vermeld zijn, neemt u contact op met de
service-afdeling.
36 Progress
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Slechte wasresultaten.
•
•
•
Slechte droogresultaten.
•
•
•
•
•
Witte strepen of een blauwe
waas op glazen en servies‐
goed.
•
Vlekken en opgedroogde wa‐
tervlekken op glazen en ser‐
vies.
•
Het serviesgoed is nat.
•
•
•
•
•
•
•
Raadpleeg "Dagelijks gebruik", "Aanwijzingen en
tips" en de folder voor het laden van de korf.
Gebruik intensievere wasprogramma´s.
Maak de inspuiters van de sproeiarm en het filter
schoon. Zie "Onderhoud en reiniging".
Serviesgoed heeft te lang in het gesloten apparaat ge‐
staan.
Het glansmiddel is op of de dosering van glansmiddel is
niet voldoende. Stel de dosering van het glansmiddel in
op een hogere stand.
Plastic voorwerpen moeten mogelijk met een doek wor‐
den afgedroogd.
Activeer voor de beste droogprestatie AirDry.
We raden aan altijd glansmiddel te gebruiken, zelfs in
combinatie met wastabletten.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. Zet
de dosering van het glansmiddel op een lagere stand.
Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag. Zet
de dosering van het glansmiddel op een hogere stand.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Activeer voor de beste droogprestatie AirDry.
Het programma heeft geen droogfase of heeft een
droogfase met lage temperatuur.
Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
De kwaliteit van de multitabletten kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk of activeer het glansmiddeldo‐
seerbakje en gebruik het glansmiddel samen met de
multitabletten.
De binnenkant van het appa‐
raat is nat.
•
Dit is geen fout van het apparaat. Het wordt veroorzaakt
door de vochtigheid in de lucht die tegen de wanden
condenseert.
Opvallend veel schuim tijdens
het wassen.
•
•
Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
Het glansmiddeldoseerbakje is lek. Neem contact op
met de klantenservice.
Roestresten op bestek.
•
Er wordt voor het wassen teveel zout in het water ge‐
bruikt. Zie 'De waterontharder instellen'.
Zilver en roestvrijstalen bestek zijn samen geplaatst. Zet
zilveren en roestvrijstalen voorwerpen niet dicht bij elk‐
aar.
•
Progress 37
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
Er bevinden zich aan het ein‐
de van het programma resten
van vaatwasmiddel in het
vaatwasmiddeldoseerbakje.
•
•
•
De vaatwastablet raakte klem in het vaatwasmiddeldo‐
seerbakje en is daardoor niet volledig weggespoeld door
het water.
Het water kan het vaatwasmiddel niet uit het vaatwas‐
middeldoseerbakje spoelen. Zorg ervoor dat de boven‐
ste sproeiarm niet geblokkeerd of verstopt is.
Zorg dat voorwerpen in de rekken het openen van het
klepje van het afwasmiddeldoseerbakje niet kunnen be‐
lemmeren.
Geuren in het apparaat.
•
Raadpleeg "Reiniging binnenkant".
Kalkresten op het servies‐
goed, op de kuip en aan de
binnenkant van de deur.
•
•
•
Het zoutniveau is laag, controleer de bijvulaanduiding.
De dop van het zoutreservoir zit los.
U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder in‐
stellen'.
Gebruik zelfs met multitabletten zout en stel de water‐
ontharder in. Zie 'De waterontharder instellen'.
Indien de kalkaanslag blijft bestaan, reinigt u het appa‐
raat met reinigingsmiddelen die hier speciaal voor zijn
bestemd.
Probeer een ander wasmiddel.
Neem contact op met de wasmiddelfabrikant.
•
•
•
•
Dof, ontkleurd of afgeschilverd
serviesgoed.
•
•
•
Zorg dat alleen vaatwasmachinebestendige voorwerpen
in het apparaat worden gewassen.
Laad de korf voorzichtig in en uit. Raadpleeg de folder
voor het laden van de korven.
Leg tere voorwerpen in de bovenkorf.
Raadpleeg "Voor het eerste
gebruik", "Dagelijks gebruik"
of "Aanwijzingen en tips"
voor mogelijke andere
oorzaken.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818 - 898 / 550
Elektrische aansluiting 1)
Voltage (V)
220 - 240
Frequentie (Hz)
50
Watertoevoerdruk
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Watertoevoer
Koud water of warm wa‐
max. 60 °C
ter2)
38 Progress
Vermogen
Couverts
13
Energieverbruik
Modus aan laten (W)
5.0
Energieverbruik
Uit-modus (W)
0.50
1) Zie het typeplaatje voor andere waarden.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepa‐
nelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
Progress 39
TABLE DES MATIÈRES
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Programmes
Réglages
39
40
42
43
43
44
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
47
48
50
51
53
57
Sous réserve de modifications.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts
résultant d'une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et
accessible pour vous y référer ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsque la porte est ouverte.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Sécurité générale
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés
dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
40 Progress
pour une utilisation privée, par les clients, dans des
hôtels et autres lieux de séjour.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et
maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa)
Respectez le nombre maximal de 13 couverts.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Placez les couverts dans le panier à couverts, avec les
extrémités pointues vers le bas, ou placez-les dans le bac
à couverts en position horizontale, bords tranchants vers le
bas.
Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans
surveillance pour éviter de vous prendre accidentellement
les pieds dedans.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression
pour nettoyer l'appareil.
Si l'appareil dispose d'orifices d'aération à la base, veillez
à ne pas les couvrir, par ex. avec de la moquette.
L'appareil doit être raccordé au circuit d'eau à l'aide des
tuyaux neufs fournis. N'utilisez pas de tuyaux provenant
d'anciens appareils.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil
doit être installé uniquement
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies avec
l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous
et à proximité de structures sûres.
Progress 41
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les paramètres figurant sur
la plaque signalétique correspondent
aux données électriques de votre
réseau.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d'alimentation. Le
remplacement du câble d'alimentation
de l'appareil doit être effectué par notre
service après-vente agréé.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à la
prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise
de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
• Royaume-Uni et Irlande uniquement.
Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation de 13 A. Si vous devez
changer le fusible de la fiche secteur,
utilisez uniquement un fusible 13 A
approuvé ASTA (BS 1362).
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant d'installer des tuyaux neufs, des
tuyaux n'ayant pas servi depuis
longtemps, lorsqu'une réparation a été
effectuée ou qu'un nouveau dispositif a
été installé (compteurs d'eau, etc.),
laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle
soit parfaitement propre et claire.
• Pendant et après la première utilisation
de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite
n'est visible.
• Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
vanne de sécurité et une gaine avec un
câble d'alimentation intérieur.
AVERTISSEMENT! Tension
dangereuse.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, fermez immédiatement le
robinet d'eau et débranchez la fiche de
la prise secteur. Contactez le service
après-vente pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau.
Utilisation
• Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il se peut
que la vaisselle contienne encore du
produit de lavage.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un
programme.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés de
produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
Maintenance
• Contactez votre service après-vente
pour faire réparer l'appareil. N'utilisez
que des pièces de rechange d'origine.
42 Progress
• Avant de contacter le service, assurezvous de disposer des informations
suivantes (qui se trouvent sur la plaque
signalétique).
Modèle :
PNC :
Numéro de série :
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans
l'appareil.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Bras d'aspersion intermédiaire
Bras d'aspersion inférieur
Filtres
Plaque de calibrage
Réservoir de sel régénérant
Fente d'aération
6
5
4
7
8
9
10
11
Distributeur de liquide de rinçage
Distributeur de produit de lavage
Panier à couverts
Panier du bas
Panier du haut
3
Progress 43
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
4
1 Touche Marche/Arrêt
2 Voyants de programme
3 Voyants
3
4 Touche de programme
Voyants
Indicateur
Description
Voyant de fin.
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est toujours éteint pendant
le déroulement du programme.
PROGRAMMES
Programme
2)
Degré de sa‐
lissure
Type de vais‐
selle
Phases du pro‐
gramme
Normalement
sale
Vaisselle et
couverts
•
•
Très sale
Vaisselle, cou‐
verts, plats et
casseroles
•
•
•
•
•
•
Valeurs de consommation
1)
Durée
(min)
Con‐
somma‐
tion
électri‐
que
(kWh)
Eau
(l)
Prélavage
Lavage à
50 °C
Rinçages
Séchage
227
1.039
11
Prélavage
Lavage à
70 °C
Rinçages
Séchage
155 170
1.5 - 1.7
14-15
44 Progress
Programme
3)
4)
Degré de sa‐
lissure
Type de vais‐
selle
Phases du pro‐
gramme
Normalement
sale
Vaisselle et
couverts
•
•
Vaisselle fraî‐
chement salie
Vaisselle et
couverts
•
Tous
Valeurs de consommation
1)
Durée
(min)
Con‐
somma‐
tion
électri‐
que
(kWh)
Eau
(l)
Prélavage
Lavage à
65 °C
Rinçages
Séchage
130 140
1.4 - 1.6
15-17
30
0.8
10
•
Lavage à
60 °C ou
65 °C
Rinçages
•
Prélavage
14
0.1
5
•
•
1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des
variations de l'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
2) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les cou‐
verts normalement sales. (Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests.)
3) Ce programme permet de laver une charge de vaisselle fraîchement salie. Il offre de bons résultats de lavage
en peu de temps.
4) Utilisez ce programme pour rincer rapidement les plats, pour éviter que les restes de nourriture ne collent sur
la vaisselle et que de mauvaises odeurs se dégagent de l'appareil. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce
programme.
Informations pour les instituts
de test
Pour toute information relative aux
performances de test, envoyez un courrier
électronique à l'adresse :
info.test@dishwasher-production.com
Notez le numéro du produit (PNC) indiqué
sur la plaque signalétique.
RÉGLAGES
Mode Programmation et mode
Utilisateur
Lorsque l'appareil est en mode
Programmation, il est possible de
sélectionner un programme et d'entrer en
mode Utilisateur.
Paramètres disponibles en mode
utilisateur :
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau.
• L'activation ou la désactivation du
signal sonore de fin de programme.
• Activation ou désactivation de la
fonction AirDry.
Vu que l'appareil mémorise les
paramètres enregistrés, il n'est pas
Progress 45
nécessaire de le configurer avant
chaque cycle.
Pour passer en mode utilisateur,
maintenez la touche de programme
enfoncée jusqu'à ce que le voyant
clignote et que les voyants
et
s'allument.
Comment régler le mode
Programmation
L'appareil est en mode programmation
lorsque le voyant du programme
clignote.
Une fois l'activation effectuée, l'appareil se
place par défaut en mode de sélection de
programme. Dans le cas contraire,
définissez le mode de sélection de
programme de la manière suivante :
Maintenez la touche de programme
enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se
mette en mode Programmation.
Comment entrer en mode
utilisateur
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Programmation.
Adoucisseur d'eau
L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux
de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un
impact négatif sur les résultats de lavage
et sur l'appareil.
Plus la teneur en minéraux est élevée,
plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est
mesurée en échelles d'équivalence.
L'adoucisseur doit être réglé en fonction
du degré de dureté de l'eau de votre
région. Votre compagnie des eaux peut
vous indiquer la dureté de l'eau dans votre
région. Il est important de régler
l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat
pour vous garantir de bons résultats de
lavage.
Dureté eau
Degrés alle‐
mands (°dH)
Degrés fran‐
çais (°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Niveau de l'adou‐
cisseur d'eau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Réglages d'usine.
2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.
Si vous utilisez un détergent standard
ou des pastilles tout-en-1 (avec ou
sans sel régénérant), réglez le niveau
de dureté de l'eau approprié afin
d'activer le voyant de remplissage du
sel régénérant.
46 Progress
Les pastilles tout-en-1
contenant du sel régénérant ne
sont pas assez efficaces pour
adoucir un eau dure.
Comment régler le niveau de
l'adoucisseur d'eau
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
1. Attendez que les voyants
et
s'éteignent et que le voyant
clignote. Le voyant
clignote
toujours. Le clignotement intermittent
indique le réglage
du voyant
actuel.
• Par exemple, 5 clignotements +
pause + 5 clignotements =
niveau 5.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche de programme pour modifier le
réglage. Le niveau augmente à
chaque fois que vous appuyez sur la
touche de programme. Lorsque vous
atteignez le niveau 10 et appuyez à
nouveau sur la touche, le réglage
revient au niveau 1.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
Signaux sonores
Des signaux sonores retentissent
lorsqu'une anomalie de fonctionnement
s'est produite. Il est impossible de
désactiver ces signaux sonores.
Un signal sonore retentit également
lorsque le programme est terminé. Par
défaut, ce signal sonore est désactivé,
mais il est possible de l'activer.
Comment activer le signal
sonore de fin de programme
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
1. Appuyez immédiatement sur la touche
de programme.
• Les voyants
et
sont allumés.
• Le voyant
clignote.
2. Attendez que les voyants
et
s'éteignent. Le voyant
clignote
toujours.
indique le réglage
• L'indicateur
actuel :
éteint = Signal sonore
désactivé.
3. Appuyez sur la touche de programme
pour modifier le réglage.
allumé = Signal sonore activé.
•
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
AirDry
L'option AirDry améliore les résultats de
séchage en utilisant moins d'énergie.
Durant la phase de séchage, la
porte s'ouvre automatiquement
et reste ouverte.
ATTENTION! Ne tentez pas de
refermer la porte de l'appareil
dans les 2 minutes suivant son
ouverture automatique. Vous
risqueriez d'endommager
l'appareil.
L'option AirDry est automatiquement
activée avec tous les programmes, à
l'exception du programme .
Progress 47
ATTENTION! Si les enfants
peuvent accéder à l'appareil,
nous vous conseillons de
désactiver l'option AirDry car
l'ouverture de la porte pourrait
présenter un danger.
Comment désactiver l'option
AirDry
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Utilisateur.
1. Appuyez deux fois sur la touche de
programme.
• Les voyants
et
sont allumés.
• Le voyant
clignote.
2. Attendez que les voyants
et
s'éteignent. Le voyant
clignote
toujours.
indique le réglage
• L'indicateur
actuel :
éteint = AirDry
désactivé.
3. Appuyez sur la touche de programme
pour modifier le réglage.
allumé =AirDry activé.
•
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour confirmer le réglage.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le réglage actuel
de l'adoucisseur d'eau est
compatible avec la dureté de
l'arrivée d'eau. Si ce n'est pas le
cas, réglez le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Lancez un programme pour éliminer
tous les résidus qui peuvent toujours
se trouver à l'intérieur de l'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage et
ne chargez pas les paniers.
Lorsque vous démarrez un programme,
l'appareil peut prendre 5 minutes pour
recharger la résine dans l'adoucisseur
d'eau. Pendant ce temps, l'appareil
semble ne pas fonctionner. La phase de
lavage ne démarre qu'une fois cette
procédure achevée. La procédure sera
répétée régulièrement.
Le sel permet de recharger la résine dans
l'adoucisseur d'eau et de garantir de bons
résultats de lavage au quotidien.
Comment remplir le réservoir de
sel
1. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la gauche et
retirez-le.
2. Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la
première fois).
3. Remplissez le réservoir avec 1 kg de
sel régénérant (jusqu'à ce qu'il soit
rempli).
Réservoir de sel régénérant
ATTENTION! Utilisez
uniquement du gros sel
spécialement conçu pour les
lave-vaisselle. Le sel fin
augmente le risque de
corrosion.
4. Secouez doucement l'entonnoir par la
poignée pour faire tomber les derniers
grains qu'il contient.
48 Progress
5. Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
6. Tournez le couvercle du réservoir de
sel régénérant vers la droite pour le
refermer.
ATTENTION! De l'eau et du sel
peuvent sortir du réservoir de
sel régénérant lorsque vous le
remplissez. Afin d'éviter la
corrosion, lancez
immédiatement un programme
après avoir rempli le réservoir
de sel régénérant.
Comment remplir le distributeur
de liquide de rinçage
ATTENTION! Utilisez
uniquement du liquide de
rinçage spécialement conçu
pour les lave-vaisselle.
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (D)
pour ouvrir le couvercle (C).
2. Versez le liquide de rinçage dans le
distributeur (A) jusqu'à ce qu'il atteigne
le niveau « max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant
pour éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille
correctement.
Remplissez le distributeur de
liquide de rinçage lorsque le
voyant (E) s'allume.
Vous pouvez tourner le
sélecteur de quantité délivrée
(B) entre la position 1 (quantité
minimale) et la position 4 ou 6
(quantité maximale).
B E
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
Assurez-vous que l'appareil est en mode
Programmation.
• Si le voyant du réservoir de sel
régénérant est allumé, remplissez
le réservoir.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez le produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de
salissure.
Progress 49
Utilisation du produit de lavage
A
30
B
D
Départ d'un programme
20
C
1. Appuyez sur le bouton d'ouverture (B)
pour ouvrir le couvercle (C).
2. Versez le produit de lavage, en poudre
ou en tablette, dans le compartiment
(A).
3. Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite
quantité de produit de lavage dans le
compartiment (D).
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille
correctement.
Utilisation de pastilles de
détergent multifonctions
Si vous utilisez des pastilles qui
contiennent du sel régénérant et du
liquide de rinçage, ne remplissez pas le
réservoir de sel régénérant ni le
distributeur de liquide de rinçage.
1. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
minimal.
2. Réglez le distributeur de liquide de
rinçage sur le niveau le plus faible.
Réglage et départ d'un
programme
Mode Veille
Le mode Veille réduit la consommation
d'énergie en éteignant automatiquement
l'appareil lorsqu'il n'est pas en cours de
fonctionnement.
Le mode s'active :
• 5 minutes après la fin du programme.
• Au bout de 5 minutes si le programme
n'a pas démarré.
1. Laissez la porte de l'appareil
entrouverte.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Appuyez sur la touche de programme
à plusieurs reprises jusqu'à ce que le
voyant du programme que vous
souhaitez sélectionner se mette à
clignoter.
4. Fermez la porte de l'appareil pour
démarrer le programme.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de l'appareil
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un
programme est en cours, l'appareil
s'arrête. Cela peut avoir un impact sur la
consommation d'énergie et la durée du
programme. Lorsque vous refermez la
porte, l'appareil reprend là où il a été
interrompu.
Durant la phase de séchage, si
la porte est ouverte pendant
plus de 30 secondes, le
programme en cours s'arrête.
Ceci ne se produit pas si la
porte est ouverte par la
fonction AirDry.
Ne tentez pas de refermer la
porte dans les 2 minutes
suivant son ouverture
automatique par la fonction
AirDry car vous pourriez
endommager l'appareil.
Si par la suite vous refermez la
porte pendant 3 minutes, le
programme en cours se
termine.
50 Progress
Annulation du programme
Fin du programme
Maintenez la touche de programme
enfoncée jusqu'à ce que l'appareil se
mette en mode Programmation.
Assurez-vous que le distributeur de
produit de lavage n'est pas vide avant de
démarrer un nouveau programme de
lavage.
Lorsque le programme est terminé, le
voyant
est allumé.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
ou attendez que l'appareil passe en
mode veille. Si vous ouvrez la porte
avant l'activation du mode Veille,
l'appareil s'éteint automatiquement.
2. Fermez le robinet d'eau.
CONSEILS
Raccordement
Les conseils suivants vous garantissent
des résultats de lavage et de séchage
optimaux au quotidien, et vous aideront à
protéger l'environnement.
• Videz les plus gros résidus alimentaires
des plats dans une poubelle.
• Ne rincez pas vos plats à la main au
préalable. En cas de besoin, utilisez le
programme de prélavage (si
disponible) ou sélectionnez un
programme avec une phase de
prélavage.
• Utilisez toujours tout l'espace des
paniers.
• Lorsque vous chargez l'appareil, veillez
à ce que l'eau libérée par les embouts
des bras d'aspersion puisse atteindre
parfaitement les plats pour qu'ils soient
parfaitement lavés. Vérifiez que les
plats ne se touchent pas ou ne se
recouvrent pas les uns les autres.
• Vous pouvez utiliser du détergent, du
liquide de rinçage et du sel régénérant
séparément, ou des pastilles tout en 1
(par ex. « 3 en 1 », « 4 en 1 » ou « tout
en 1 »). Suivez les instructions
indiquées sur l'emballage.
• Sélectionnez le programme en fonction
du type de vaisselle et du degré de
salissure. Le programme ECO vous
permet d'optimiser votre consommation
d'eau et d'énergie pour la vaisselle et
les couverts normalement sales.
Utilisation de sel régénérant, de
liquide de rinçage et de produit
de lavage
• Utilisez uniquement du sel régénérant,
du liquide de rinçage et du produit de
lavage conçus pour les lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent endommager
l'appareil.
• Dans les régions où l'eau est dure ou
très dure, nous recommandons
l'utilisation séparée d'un détergent
simple (poudre, gel, pastille, sans
fonction supplémentaire), de liquide de
rinçage et de sel régénérant pour des
résultats de lavage et de séchage
optimaux.
• Au moins une fois par mois, effectuez
un cycle en utilisant un nettoyant
spécialement conçu pour cet appareil.
• Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas complètement durant les
programmes courts. Pour éviter que
des résidus de produit de lavage ne se
déposent sur la vaisselle, nous
recommandons d'utiliser des pastilles
de détergent avec des programmes
longs.
• N'utilisez que la quantité nécessaire de
produit de lavage. Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage du
produit de lavage.
Progress 51
Que faire si vous ne voulez plus
utiliser de pastilles tout en 1
Avant de commencer à utiliser le produit
de lavage, le sel régénérant et le liquide
de rinçage séparément, effectuez la
procédure suivante.
1. Réglez l'adoucisseur d'eau sur le
niveau maximal.
2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide
de rinçage sont pleins.
3. Lancez le programme le plus court
avec une phase de rinçage. N'utilisez
pas de produit de lavage et ne chargez
pas les paniers.
4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de l'eau dans
votre région.
5. Ajustez la quantité de liquide de
rinçage libérée.
Chargement des paniers
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer
au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en
aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des
objets pouvant absorber l'eau
(éponges, chiffons de nettoyage).
• Retirez les gros résidus alimentaires
des plats et jetez-les à la poubelle.
• Laissez tremper les casseroles
contenant des restes d'aliments brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses,
verres et casseroles) en les retournant.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
Avant le démarrage d'un
programme
Assurez-vous que :
• Les filtres sont propres et correctement
installés.
• Le bouchon du réservoir de sel
régénérant est vissé.
• Les bras d'aspersion ne sont pas
obstrués.
• Vous avez utilisé du sel régénérant et
du liquide de rinçage (sauf si vous
utilisez des pastilles tout en 1).
• La vaisselle est bien positionnée dans
les paniers.
• Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.
• Vous utilisez la bonne quantité de
produit de lavage.
Déchargement des paniers
1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer de l'appareil. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
2. Commencez par décharger le panier
inférieur, puis le panier supérieur.
À la fin du programme, il peut
rester de l'eau sur les parois et
la porte de l'appareil.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Avant
toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise
secteur.
Les filtres sales et les bras
d'aspersion obstrués diminuent
les résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
52 Progress
Nettoyage des filtres
Le système de filtres est composé de
3 parties.
C
B
A
1. Tournez le filtre (B) vers la gauche et
sortez-le.
5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun
résidu alimentaire ni salissure à
l'intérieur ou autour du bord du
collecteur d'eau.
6. Remettez le filtre plat (A) en place.
Assurez-vous qu'il est correctement
positionné sous les 2 guides.
7. Remontez les filtres (B) et (C).
8. Remettez le filtre (B) dans le filtre plat
(A). Tournez-le vers la droite jusqu'à la
butée.
2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
4. Lavez les filtres.
Progress 53
Nettoyage intérieur
ATTENTION! Une position
incorrecte des filtres peut
donner de mauvais résultats de
lavage et endommager
l'appareil.
Nettoyage des bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d'aspersion. Si des
résidus ont bouché les orifices des bras
d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un
objet fin et pointu.
Nettoyage extérieur
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide.
• Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres.
• N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer ni de solvants.
• Nettoyez soigneusement l'appareil, y
compris le joint en caoutchouc de la
porte, avec un chiffon doux humide.
• Si vous utilisez régulièrement des
programmes de courte durée, des
dépôts de graisse et des dépôts
calcaires peuvent se former à l'intérieur
de l'appareil. Pour éviter cela, nous
recommandons de lancer un
programme long au moins 2 fois par
mois.
• Pour maintenir des performances
optimales, nous vous recommandons
d'utiliser un produit de nettoyage
spécifique pour lave-vaisselle une fois
par mois. Reportez-vous aux
instructions figurant sur l'emballage de
ces produits.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Si l'appareil ne démarre pas ou s'il s'arrête
en cours de fonctionnement, vérifiez si
vous pouvez résoudre le problème par
vous-même en vous aidant des
informations du tableau avant de
contacter le Service après-vente agréé.
AVERTISSEMENT! Des
réparations mal entreprises
peuvent entraîner un grave
danger pour l'utilisateur. Toute
réparation ne doit être
effectuée que par un technicien
qualifié.
Pour certains problèmes, le voyant de fin
clignote pour indiquer un
dysfonctionnement.
La plupart des problèmes peuvent être
résolus sans avoir recours au service
après-vente agréé.
Problème et code d'alarme
Cause et solution possibles
L'appareil ne s'allume pas.
•
•
Le programme ne démarre pas.
•
•
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimenta‐
tion est bien insérée dans la prise de courant.
Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans
la boîte à fusibles.
Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée.
L'appareil a lancé la procédure de recharge‐
ment de la résine dans l'adoucisseur d'eau. La
durée de cette procédure est d'environ 5 minu‐
tes.
54 Progress
Problème et code d'alarme
Cause et solution possibles
L'appareil ne se remplit pas d'eau.
• Le voyant Fin clignote une fois de
façon intermittente.
• Le signal sonore retentit 1 fois, de
façon intermittente.
•
•
•
•
•
Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau
n'est pas trop basse. Pour obtenir cette informa‐
tion, contactez votre compagnie des eaux.
Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau n'est pas obstrué.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est
pas tordu ni plié.
L'appareil ne vidange pas l'eau.
• Le voyant Fin clignote 2 fois de fa‐
çon intermittente.
• Le signal sonore retentit 2 fois, de
façon intermittente.
•
Le système de sécurité anti-déborde‐
ment s'est déclenché.
• Le voyant Fin clignote 3 fois de fa‐
çon intermittente.
• Le signal sonore retentit 3 fois, de
façon intermittente.
•
Fermez le robinet d'eau et contactez le service
après-vente agréé.
L'appareil s'arrête et redémarre plu‐
sieurs fois en cours de fonctionne‐
ment.
•
C'est normal. Cela vous garantit des résultats
de lavage optimaux et des économies d'éner‐
gie.
Petite fuite au niveau de la porte de
l'appareil.
•
L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou
serrez les pieds réglables (si disponibles).
La porte de l'appareil n'est pas centrée avec la
cuve. Réglez le pied arrière (si disponible).
La porte de l'appareil est difficile à fer‐
mer.
•
Bruit de cliquetis ou de battement à
l'intérieur de l'appareil.
•
•
•
•
•
L'appareil déclenche le disjoncteur.
•
•
Assurez-vous que le siphon de l'évier n'est pas
obstrué.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas
tordu ni plié.
L'appareil n'est pas de niveau. Desserrez ou
serrez les pieds réglables (si disponibles).
De la vaisselle dépasse des paniers.
La vaisselle n'est pas correctement rangée
dans les paniers. Reportez-vous au manuel de
chargement du panier.
Assurez-vous que les bras d'aspersion peuvent
tourner librement.
L'ampérage n'est pas suffisant pour alimenter
tous les appareils en cours de fonctionnement
simultanément. Vérifiez l'ampérage de la prise
et la capacité du mètre, ou éteignez l'un des ap‐
pareils qui sont en cours de fonctionnement.
Défaut électrique interne de l'appareil. Faites
appel à un service après vente agréé.
Progress 55
Reportez-vous aux chapitres
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou « Conseils »
pour connaître les autres
causes probables.
Après avoir vérifié l'appareil, éteignez puis
rallumez-le. Si le problème persiste,
contactez le service après-vente agréé.
Pour les codes d'alarme ne figurant pas
dans le tableau, contactez le service
après-vente agréé.
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
Cause et solution possibles
Résultats de lavage insatisfai‐
sants.
•
•
•
Résultats de séchage insatis‐
faisants.
•
•
•
•
•
Il y a des traînées blanchâtres
ou pellicules bleuâtres sur les
verres et la vaisselle.
Il y a des taches et traces de
gouttes d'eau séchées sur les
verres et la vaisselle.
•
•
•
•
Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidien‐
ne », « Conseils » et au manuel de chargement du pa‐
nier.
Utilisez un programme de lavage plus intense.
Nettoyez les jets des bras d'aspersion et le filtre. Repor‐
tez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
La vaisselle est restée trop longtemps à l'intérieur de
l'appareil, porte fermée.
Il n'y a pas de liquide de rinçage ou le dosage du liquide
de rinçage n'est pas suffisant. Augmentez le niveau de
distributeur de liquide de rinçage.
Les articles en plastiques peuvent avoir besoin d'être
essuyés.
Pour de meilleures performances de séchage, activez
l'option AirDry.
Nous vous recommandons de toujours utiliser du liquide
de rinçage, même si vous utilisez déjà des pastilles tout
en 1.
La quantité de liquide de rinçage libérée est trop impor‐
tante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinça‐
ge sur un niveau plus faible.
La quantité de produit de lavage est excessive.
La quantité de liquide de rinçage libérée n'est pas suffi‐
sante. Placez le sélecteur de dosage du liquide de rinça‐
ge sur un niveau plus élevé.
Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
56 Progress
Problème
Cause et solution possibles
La vaisselle est mouillée.
•
•
•
•
•
Pour de meilleures performances de séchage, activez
l'option AirDry.
Le programme ne contient pas de phase de séchage ou
une phase de séchage à basse température.
Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Il se peut que la qualité du liquide de rinçage soit en
cause.
Il se peut que la qualité des pastilles tout en 1 soit en
cause. Essayez une marque différente ou activez le dis‐
tributeur de liquide de rinçage et utilisez du liquide de
rinçage avec les pastilles tout en 1.
L'intérieur de l'appareil est hu‐
mide.
•
Ce n'est pas un défaut de l'appareil. Il s'agit de la con‐
densation de l'humidité contenue dans l'air sur les pa‐
rois.
Mousse inhabituelle en cours
de lavage.
•
Utilisez uniquement des produits de lavage pour lavevaisselle.
Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinçage.
Faites appel à un service après-vente agréé.
Traces de rouille sur les cou‐
verts.
•
•
•
Il y a des résidus de détergent
dans le distributeur de produit
de lavage à la fin du program‐
me
•
•
•
Odeurs à l'intérieur de l'appa‐
reil.
•
Il y a trop de sel régénérant dans l'eau utilisée pour le la‐
vage. Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur
d'eau ».
Les couverts en argent et en acier inoxydable ont été
placés ensemble. Évitez de placer les couverts en ar‐
gent et en acier inoxydable les uns à côté des autres.
La pastille de détergent est restée coincée dans le distri‐
buteur de produit de lavage, qui n'a donc pas été entiè‐
rement éliminée par l'eau.
L'eau ne peut pas éliminer le détergent du distributeur
de produit de lavage. Assurez-vous que le bras d'asper‐
sion n'est pas bloqué ou obstrué.
Assurez-vous que la vaisselle dans les paniers ne blo‐
quent pas l'ouverture du couvercle du distributeur de li‐
quide de rinçage.
Reportez-vous au chapitre « Nettoyage intérieur ».
Progress 57
Problème
Cause et solution possibles
Dépôts calcaires sur la vais‐
selle, dans la cuve et à l'inté‐
rieur de la porte.
•
•
•
•
•
•
•
Vaisselle ternie, décolorée ou
ébréchée.
•
•
•
Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le voyant
de remplissage.
Le bouchon du réservoir de sel régénérant est dévissé.
L'eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au chapi‐
tre « Adoucisseur d'eau ».
Même si vous utilisez des pastilles tout en 1, utilisez du
seul régénérant et réglez la régénération de l'adoucis‐
seur d'eau. Reportez-vous au chapitre « Adoucisseur
d'eau ».
Si des dépôts de calcaire persistent, nettoyez l'appareil
avec un nettoyant spécial pour le détartrage de l'appa‐
reil.
Testez différents produits de lavage.
Contactez le fabricant du produit de lavage.
Assurez-vous de ne placer dans l'appareil que des arti‐
cles adaptés au lave-vaisselle.
Chargez et déchargez le panier avec précautions. Re‐
portez-vous au manuel de chargement du panier.
Placez les objets délicats dans le panier supérieur.
Reportez-vous aux chapitres
« Avant la première
utilisation », « Utilisation
quotidienne » ou « Conseils »
pour connaître les autres
causes probables.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / hauteur / profon‐
deur (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Branchement électrique 1)
Tension (V)
220 - 240
Fréquence (Hz)
50
Pression de l'arrivée d'eau
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Arrivée d'eau
Eau froide ou eau chau‐
max. 60 °C
de 2)
Capacité
Couverts
13
Consommation électrique
Mode « Veille » (W)
5.0
58 Progress
Consommation électrique
Mode « Éteint » (W)
0.50
1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple,
panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation
d'énergie.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
les appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un tel
produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet. Contribuez
à la protection de l'environnement et à
votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas
*
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
156920150-A-282017
Download PDF

advertising