Aeg FFB52620ZM Användarmanual
FFB52620ZW
FFB52620ZM
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 6
4. KONTROLLPANEL.......................................................................................................7
5. PROGRAM....................................................................................................................8
6. INSTÄLLNINGAR......................................................................................................... 9
7. ALTERNATIV.............................................................................................................. 11
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................12
9. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 14
10. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 15
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 16
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 18
13. PRODUKTINFORMATIONSBLAD..........................................................................21
14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION..............................................................22
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.
Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.
Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
SVENSKA
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast Storbritannien och Irland.
Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring
användas.
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
5
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Vissa
diskmedel kan stanna kvar på disken.
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
2.5 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
VARNING!
Farlig spänning.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
6
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Övre spolarmen
Nedre spolarmen
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
8 7
6
5
7
8
9
10
11
4
3
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickkorg
Underkorg
Överkorg
SVENSKA
4. KONTROLLPANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Program-knapp
Programindikatorer
Display
Delay-knapp
3
4
7
5
6
6 Option-knapp
7 Kontrollampor
8 Start-knapp
4.1 Indikatorlampor
Kontrollampa
Beskrivning
Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.
Sköljfas. Tänds när sköljfasen pågår.
Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.
Kontrollampa när programmet är slut.
TimeSaver-kontrollampa.
XtraDry-kontrollampa.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
7
8
www.aeg.com
Kontrollampa
Beskrivning
Delay-kontrollampa.
Kontrollampa för lucka. Tänds när produktens lucka är öppen eller inte riktigt stängd.
5. PROGRAM
Programmens nummer i tabellen är
enligt ordningen på kontrollpanelen.
Program
Smutsgrad
Typ av disk
1)
2)
3)
Programfaser
Tillvalsfunktion
• Normalt smutsat • Fördisk
• Porslin och be• Disk 50 °C
stick
• Sköljning
• Torkning
• TimeSaver
• XtraDry
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljning
• Torkning
• XtraDry
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
• Nyligen insatt
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C eller 65 °C
• Sköljning
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torkning
• Normalt eller lätt • Disk 45 °C
smutsat
• Sköljning
• Finporslin och
• Torkning
glas
• XtraDry
• XtraDry
1) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt smutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en disk med ny smuts. Det ger goda diskresultat på kort tid.
SVENSKA
9
5.1 Förbrukningsvärden
Program 1)
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
9.9
0.921
237
7 - 12
0.7 - 1.5
45 - 160
13 - 15
1.4 - 1.6
140 - 160
9
0.8
30
13 - 14
0.9 - 1.1
70 - 85
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra
värdena.
5.2 Information till
provanstalter
För att få den information som krävs för
att utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436), skicka ett mail till:
I din förfrågan ange produktnummer
(PNC) som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din
diskmaskin, se serviceboken som
medföljer din produkt.
info.test@dishwasher-production.com
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktiverar eller avaktiverar indikatorn
för spolglansfacket tomt.
• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
programlampan
lyser och
displayen visar programlängden.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Öppna användarläge
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Öppna användarläget genom att hålla in
Delay och Option samtidigt tills
,
indikatorerna
blinkar och displayen är tom.
och
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
10
www.aeg.com
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska värden
(°dH)
Franska värden
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett vilken typ av tvättmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är
inte tillräckligt effektiva för
att mjuka upp hårt vatten.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Program.
och
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
Inställning av vattenhårdhet
• Indikatorerna
släckta.
6.3 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
är
• Indikatorn
blinkar
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
= nivå 5.
inställningen: t.ex.
2. Tryck på Program flera gånger för att
ändra inställningen.
3. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om
torkningsresultatet är tillfredsställande
endast med multitabletter, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
sköljmedel. Använd alltid spolglans för
bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
SVENSKA
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Under torkningsfasen
öppnas luckan och lämnas
på glänt.
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Start.
• Indikatorerna
släckta.
och
är
• Indikatorn
blinkar
fortfarande.
• På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
11
= indikatorn för
spolglansfacket tomt
aktiverat.
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt
avaktiverat.
2. Tryck på Start för att ändra
inställningen.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
6.4 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt.
Det kan skada produkten.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
tillämpligt).
(om
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.
Avaktivering av AirDry
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Delay.
• Indikatorerna
och
är släckta.
blinkar fortfarande.
• Indikatorn
• På displayen visas den aktuella
= AirDry
inställningen:
aktiverat.
2. Tryck på Delay för att ändra
inställningen:
= AirDry
avaktiverat.
3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.
7. ALTERNATIV
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Knappen Option växlar
mellan tillgängliga
funktioner och deras möjliga
kombinationer.
12
www.aeg.com
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du väljer ickekompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
Om en funktion inte kan
användas till ett program,
tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar
den snabbt i några sekunder
och släcks sedan.
Aktivering av funktioner kan
påverka vatten- och
energiförbrukningen samt
programlängden.
7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet för att öka
torkeffekten. När XtraDry är påslagen kan
vissa programs varaktighet,
vattenförbrukning och temperaturen på
sista sköljningen påverkas.
Alternativet XtraDry är ett bestående
alternativ för alla program förutom
cykel.
och behöver inte väljas vid varje
automatiskt i nästkommande program.
Denna konfiguration kan ändras när som
helst.
Varje gång
aktiveras
stängs XtraDry av och måste
väljas manuellt.
Aktivering av XtraDry avaktiverar
TimeSaver och vice versa.
Aktivering av XtraDry
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeSaver
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
Den totala programlängden minskas
med ca 50 %.
Tvättresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Aktivering av TimeSaver
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
I de andra programmen är inställningen
XtraDry permanent och används
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
periodvis.
SVENSKA
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.
13
8.2 Fylla på spolglansfacket
A D
B
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med 1 kg salt (tills
den är full).
C
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
4. Skaka försiktigt på tratten i
handtaget för att få ut de sista
kornen.
5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren D för att öppna
locket C.
2. Fyll på spolglansfacket (A) tills
spolglansvätskan når markeringen
"MAX".
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).
14
www.aeg.com
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
D A B
30
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel i diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
20
Starta ett program
C
B
A
30
D
20
C
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge och
att luckan är stängd.
2. Tryck på Program upprepade
gånger tills indikatorn för önskat
program tänds.
Displayen visar programmets längd.
3. Välj tillvalsfunktioner.
4. Tryck på Start för att starta
programmet.
• Kontrollampan för aktuell fas
tänds.
• Programlängden minskar i steg
om 1 minut.
Starta ett program med
fördröjd start
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
2. Häll diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (A).
1. Ställ in program.
2. Tryck på Delay upprepade gånger
tills displayen visar önskad
tidsfördröjning (från 1 till 24 timmar).
3. Tryck på Start för att starta
nedräkningen.
är tänd.
• Indikatorn för
• Kvarvarande tid räknas ner i
timmar. Den sista timmen visas i
minuter.
SVENSKA
När nedräkningen är klar startar
programmet och indikatorn för
pågående fas tänds. Indikatorn
släckt.
är
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen.
Om luckan. efter ytterligare
3 minuter stängs, avslutas
pågående program.
15
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
Tryck på Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Avbryta programmet
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj ett program med förtvättsfas om
så behövs.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller täcker över varandra. Bara
då kan vattnet helt komma åt och
diska all disk.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.
• Välj ett program enligt typen av tvätt
och hur smutsig den är.
erbjuder den mest effektiva
användningen av vatten och
energiförbrukning.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
• I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
16
www.aeg.com
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns salt och spolglans (såvida du
inte använder multitabletter).
• Disken är korrekt placerad i korgarna.
• Programmet är lämpligt för disken
och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
SVENSKA
17
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
4. Diska filtren.
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
18
www.aeg.com
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
11.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den
stannar under användning ska du, innan
du kontaktar en auktoriserad
serviceverkstad, se om du kan lösa
problemet själv med hjälp av
informationen i tabellen.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Jag inte kan sätta på produkten.
• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Tryck på Start.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
SVENSKA
Problem och larmkod
19
Möjliga orsaker och åtgärder
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
eller
Displayen visar
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
Programmet varar för länge.
• Välj alternativet TimeSaver för att korta programtiden.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
20
www.aeg.com
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Råd och
tips" för andra möjliga
orsaker.
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Råd och tips" och broschyren om hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps
ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglansen till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
SVENSKA
21
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska du
använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen
rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Råd och
tips" för andra möjliga
orsaker.
13. PRODUKTINFORMATIONSBLAD
Varumärke
AEG
Modell
FFB52620ZW;
FFB52620ZM
Klassad kapacitet (standardplaceringsinställningar)
13
Energiklass
A++
22
www.aeg.com
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på 280 standardtvättpro262
gram med kallvattenpåfyllningar och förbrukning vid lågeffektlägena.
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används.
Energiförbrukning hos standardtvättprogram (kWh)
0.921
Strömförbrukning i avstängt läge (W)
0.50
Strömförbrukning i påslaget läge (W)
5.0
Vattenförbrukning i liter per år, baserat på 280 standardtvättprogram. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används
2775
Torkeffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest ef- A
fektiv)
’Standardprogrammet’ är det standardtvättprogram till vilket informationen på etiketten och i produktbladet relaterar. Detta program
passar för att tvätta normalt smutsade borddukar och är det mest effektiva programmet vad gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning. Det indikeras som "Eko"-program.
Programtid för standardtvättprogram (min)
237
Varaktighet för påslaget läge (min)
5
Ljudeffektnivå (db(A) re 1pW)
44
Inbyggd maskin J/N
Nej
14. YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818-878 / 590
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max.
bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten2)
max 60 °C
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvattensanslutning
användas för att minska energiförbrukningen.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
23
156929710-A-392018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising