Leonard LVS1510 User manual

Leonard LVS1510 User manual
Instrukcja obsługi
Zmywarka
LVS1510
2 Leonard
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Programy
Ustawienia
2
4
6
6
7
8
Przed pierwszym użyciem
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
11
12
14
15
17
21
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia,
jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Leonard 3
•
•
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (MPa)
Maksymalna liczba kompletów wynosi 9 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi
zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je
poziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami
skierowanymi w dół.
Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami, aby
zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod
ciśnieniem ani pary wodnej.
Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory
wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej
za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w
4 Leonard
komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego
zestawu węży.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać wyłącznie
•
•
•
•
w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilającej, należy użyć
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano przez
dłuższy czas lub która była naprawiana
lub do której podłączono nowe
urządzenia (liczniki wody itp.), należy
umożliwić wypływ wody, aż będzie ona
czysta.
• Podczas pierwszego użycia urządzenia
i bezpośrednio po nim należy
sprawdzić, czy nie ma widocznych
wycieków wody.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
Leonard 5
naczyniach mogą pozostać resztki
detergentu.
• Po otworzeniu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Eksploatacja
• Nie siadać ani nie stawać na
otworzonych drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych na
opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
Serwis
• Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
6 Leonard
OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
6
5
7
8
9
10
11
4
3
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
PANEL STEROWANIA
1
2
4
1 Przycisk wł./wył.
2 Wskaźniki programów
3 Wskaźniki
3
4 Przycisk wyboru programu
Leonard 7
Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
PROGRAMY
Numeracja programów w tabeli (P1, P2
itd.) odpowiada ich kolejności na panelu
sterowania.
Program
2)
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patel‐
nie
•
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
•
•
•
•
•
•
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Parametry eksploatacyjne
1)
•
•
3)
Kolejność programów w tabeli może nie
odpowiadać ich kolejności na panelu
sterowania.
•
•
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukanie
Suszenie
227
0.778
9.9
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukanie
Suszenie
155 170
1.5 - 1.7
14 - 15
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukanie
Suszenie
130 140
1.4 - 1.6
15 - 17
Zmywanie
60°C lub
65°C
Płukanie
30
0.8
10
8 Leonard
Program
4)
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu
Dowolne
•
Parametry eksploatacyjne
1)
Zmywanie
wstępne
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
14
0.1
5
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu
zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. Jest to program standardowy dla ośrodków przeprowadzających testy.
3) Program do zmywania pełnego albo połowy wsadu, lekko lub świeżo zabrudzonego.
4) W tym programie można szybko spłukać pozostałości potraw z naczyń, aby zapobiec powstawaniu nieprzy‐
jemnych zapachów w urządzeniu. W tym programie nie należy stosować detergentu.
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać potrzebne informacje
dotyczące przeprowadzania testów
wydajności (np. zgodnie z normą
EN60436), należy przesłać wiadomość email na adres:
W wiadomości należy podać numer
produktu (PNC), który znajduje się na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Więcej informacji na temat zmywarki
znajduje się w instrukcji obsługi
dołączonej do urządzenia.
[email protected]
USTAWIENIA
Tryb wyboru programów i tryb
użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
Ustawienia dostępne w trybie
użytkownika:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Włączenie lub wyłączenie funkcji
AirDry.
Urządzenie zapisuje ustawienia, więc
nie ma potrzeby konfigurowania ich
przed każdym cyklem.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, jeśli miga wskaźnik
.
Po włączeniu urządzenia jest ono
domyślnie w trybie wyboru programów. W
przeciwnym wypadku należy przejść do
trybu wyboru programów w następujący
sposób:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż urządzenie znajdzie się w
trybie wyboru programów.
Uruchamianie trybu
użytkownika
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
Leonard 9
Aby uruchomić tryb użytkownika, należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż zacznie migać wskaźnik
, a wskaźniki
i
będą świecić
w sposób ciągły.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz wody usuwa z wody
substancje mineralne, które mogą mieć
negatywny wpływ na efekty zmywania lub
na pracę urządzenia.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody doprowadzonej
do urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację
na temat twardości wody. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu
zmiękczania wody, aby zapewnić dobre
efekty zmywania.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Niezależnie od rodzaju stosowanego
detergentu należy ustawić prawidłowy
poziom twardości wody, aby wskaźnik
poziomu soli był włączony.
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczająco skuteczne, aby
zmiękczyć twardą wodę.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Zaczekać, aż wskaźniki
i
zgasną, a wskaźnik
zacznie
migać. Wskaźnik
będzie nadal
migał. Przerywane miganie wskaźnika
sygnalizuje aktualne ustawienie,
10 Leonard
• np. 5 mignięć + przerwa + 5
mignięć = poziom 5.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk wyboru
programu, aby zmienić ustawienie.
Każde naciśnięcie przycisku wyboru
programu powoduje ustawienie
wyższego poziomu. Po osiągnięciu
poziomu 10 rozpoczyna się ponowne
odliczanie od 1.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
AirDry
Opcja AirDry zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zużyciu energii.
Sygnały dźwiękowe
Gdy urządzenie działa nieprawidłowo
emituje sygnały dźwiękowe. Tych
sygnałów dźwiękowych nie można
wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć natychmiast przycisk wyboru
programu.
• Włączą się wskaźniki
i .
• Zacznie migać wskaźnik
.
2. Zaczekać, aż zgasną wskaźniki
i . Wskaźnik
będzie nadal
migał.
• Wskaźnik
pokazuje aktualne
ustawienie: Wskaźnik
wyłączony = sygnał dźwiękowy
wyłączony.
3. Nacisnąć przycisk wyboru programu,
aby zmienić ustawienie.
• Wskaźnik
włączony = sygnał
dźwiękowy włączony.
4. Nacisnąć wł./wył., aby potwierdzić
ustawienie.
Podczas fazy suszenia drzwi
otwierają się automatycznie i
pozostają otworzone.
UWAGA! Nie należy zamykać
drzwi urządzenia w ciągu 2
minut od ich automatycznego
otworzenia. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Funkcja AirDry włącza się automatycznie
we wszystkich programach z wyjątkiem
(jeśli występuje).
UWAGA! Jeśli do urządzenia
mają dostęp dzieci, zaleca się
wyłączenie funkcji AirDry,
ponieważ samoczynne
otworzenie się drzwi może być
dla nich niebezpieczne.
Wyłączanie opcji AirDry
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk wyboru
programu.
• Zaświecą się wskaźniki
i
.
• Zacznie migać wskaźnik .
Leonard 11
2. Zaczekać, aż zgasną wskaźniki
i
. Wskaźnik
będzie nadal
migał.
• Wskaźnik
pokazuje aktualne
ustawienie: Wskaźnik
wyłączony = funkcja AirDry jest
wyłączona.
3. Nacisnąć przycisk wyboru programu,
aby zmienić ustawienie.
• Wskaźnik
włączony = funkcja
AirDry jest włączona.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Procedura jest powtarzana
okresowo.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli 1 kg soli (do
pełna).
4. Ostrożnie potrząsnąć lejkiem,
trzymając go za uchwyt, aby opróżnić
go ze wszystkich granulek.
5. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
Zbiornik soli
UWAGA! Stosować wyłącznie
grubą sól przeznaczoną do
zmywarek. Sól drobnoziarnista
zwiększa ryzyko korozji.
Sól aktywuje żywicę w zmiękczaczu wody
oraz zapewnia dobre efekty zmywania
podczas codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
6. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
UWAGA! Podczas napełniania
zbiornika soli może się z niego
wydostawać woda i sól.
Dlatego po napełnieniu
zbiornika soli należy
niezwłocznie uruchomić
program zmywania, aby
zapobiec korozji.
12 Leonard
Napełnianie dozownika płynu
nabłyszczającego
A DB E
M AX
4
1
3 2
+
-
2. Napełnić dozownik (A), aż poziom
płynu nabłyszczającego osiągnie
oznaczenie „MAX”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego, gdy
wskaźnik (E) stanie się
przezroczysty.
C
Dozowanie płynu
nabłyszczającego można
wyregulować za pomocą
pokrętła (B) między pozycją 1
(najmniejsza ilość) a pozycją 4
lub 6 (największa ilość).
UWAGA! Należy stosować
wyłącznie płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby
otworzyć pokrywę (C).
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Upewnić się, że w dozowniku płynu
nabłyszczającego znajduje się płyn
nabłyszczający.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
Stosowanie detergentu
A
B
C
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby
otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci proszku
lub tabletki, w przegródce (A).
3. Jeśli program przewiduje fazę
zmywania wstępnego, umieścić
niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest odpowiednio
zablokowany.
Leonard 13
Stosowanie tabletek
wieloskładnikowych
Stosując tabletki zawierające sól i płyn
nabłyszczający, nie należy napełniać
zbiornika soli i dozownika płynu
nabłyszczającego.
1. Ustawić najniższy poziom zmiękczania
wody.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego.
Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb czuwania
Tryb czuwania pozwala na zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej poprzez
automatyczne wyłączanie urządzenia, gdy
nie jest ono używane.
Tryb uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
3. Naciskać kilkakrotnie przycisk wyboru
programu, aż zacznie migać wskaźnik
żądanego programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Może mieć to wpływ na
zużycie energii i czas trwania programu.
Po zamknięciu drzwi urządzenie
kontynuuje pracę od momentu jej
przerwania.
Po otworzeniu drzwi na dłużej
niż 30 sekund podczas fazy
suszenia bieżący program
zostanie zakończony. Nie
dotyczy to otworzenia drzwi
przez funkcję AirDry.
Nie należy zamykać drzwi w
ciągu 2 minut od
automatycznego otworzenia
drzwi przez funkcję AirDry,
ponieważ urządzenie może się
uszkodzić.
Jeśli następnie użytkownik
zamknie drzwi w ciągu
kolejnych 3 minut, bieżący
program zakończy się.
Anulowanie programu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż urządzenie znajdzie się w
trybie wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu wskaźnik
jest włączony.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub
zaczekać, aż urządzenie przełączy się
w tryb czuwania. W przypadku
otwarcia drzwi przed uruchomieniem
trybu czuwania urządzenie wyłączy się
automatycznie.
2. Zakręcić zawór wody.
14 Leonard
WSKAZÓWKI I PORADY
Ogólne wskazówki
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pozwoli zapewnić optymalne efekty
zmywania i suszenia w codziennej
eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony
środowiska.
• Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
• Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
• Upewnić się, że przedmioty w koszach
nie stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają. Tylko wtedy woda będzie
mogła dotrzeć do wszystkich naczyń.
• Można osobno stosować detergent,
płyn nabłyszczający i sól do zmywarek
lub tabletki wieloskładnikowe (np. typu
„Wszystko w jednym”). Postępować
zgodnie ze wskazówkami na
opakowaniu.
• Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i stopnia
ich zabrudzenia.
zapewnia
największą efektywność zużycia wody i
energii.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
• Aby zapewnić optymalne efekty
zmywania i suszenia, do twardej i
bardzo twardej wody zaleca się
stosowanie zwykłego detergentu do
zmywarek (proszku, żelu lub tabletek
bez dodatkowych składników), płynu
nabłyszczającego i soli.
• Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z umieszczonym
w środku specjalnym środkiem
czyszczącym.
• Tabletki z detergentem nie
rozpuszczają się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
• Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
Postępowanie po zaprzestaniu
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani
nie umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
• W urządzeniu należy zmywać
wyłącznie przedmioty przystosowane
do mycia w zmywarce.
• Nie myć w urządzeniu elementów
wykonanych z drewna, rogu,
aluminium, cynołowiu i miedzi.
• Nie myć w urządzeniu przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń duże resztki potraw.
• Namoczyć naczynia z resztkami
przypalonych potraw przed ich
umyciem w urządzeniu.
Leonard 15
• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać dnem do góry.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się
ze sobą.
• Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają się swobodnie.
• Sztućce oraz małe przedmioty umieścić
w koszu na sztućce.
• Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
swobodnie się obracają.
Przed rozpoczęciem programu
Przed rozpoczęciem programu upewnić
się, że:
że stosowane są wieloskładnikowe
tabletki z detergentem);
• ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
• program jest odpowiedni do danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
• użyto prawidłowej ilości detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba
Po zakończeniu programu na
wewnętrznych powierzchniach
urządzenia ciągle może
pozostawać woda.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać
i w razie potrzeby wyczyścić.
C
B
A
Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i go wyjąć.
16 Leonard
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
4. Umyć filtry.
UWAGA! Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i
uszkodzeniem urządzenia.
Czyszczenie ramion
spryskujących
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić
się, że jest prawidłowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w ramionach
spryskujących są zatkane, zabrudzenia
należy usunąć za pomocą cienkiego,
spiczastego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Leonard 17
• Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
• Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
Czyszczenie wnętrza
• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
• Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenia nie można uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym
centrum serwisowym należy sprawdzić,
czy problem można rozwiązać
samodzielnie, korzystając z informacji
zawartych w tabeli.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo. Wszystkie
naprawy powinny wykonywać
odpowiednio wykwalifikowane
osoby.
Po wystąpieniu niektórych problemów co
pewien czas miga wskaźnik zakończenia
programu, sygnalizując usterkę.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego
włożono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji
zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu
wynosi około 5 minut.
18 Leonard
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowany jest je‐
den sygnał dźwiękowy.
•
•
•
•
•
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowane są dwa
sygnały dźwiękowe.
•
•
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt ni‐
skie. W tym celu należy skontaktować się z
miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
• Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowane są trzy
sygnały dźwiękowe.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z auto‐
ryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie przerywa i
wznawia pracę.
•
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to opty‐
malne efekty zmywania i oszczędność energii.
Niewielki wyciek z drzwi urządzenia.
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane.
Poluzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli
dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane wzglę‐
dem komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli
dotyczy).
•
Występują problemy z zamknięciem
drzwi urządzenia.
•
•
Grzechotanie/stukanie dochodzące z
wnętrza urządzenia.
•
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane.
Poluzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli
dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w ko‐
szach. Należy zapoznać się z broszurą dotyczą‐
cą załadunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają
się swobodnie.
Leonard 19
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie wyzwala automatyczny
wyłącznik.
•
•
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarcza‐
jąca do jednoczesnego zasilania wszystkich
włączonych urządzeń. Należy sprawdzić para‐
metry zasilania w gniazdku oraz wartość gra‐
niczną prądu automatycznego wyłącznika lub
wyłączyć jedno z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urzą‐
dzenia. Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmy‐
wania.
•
•
•
Niezadowalające efekty su‐
szenia.
•
•
•
•
•
Białawe smugi lub niebieska‐
wy nalot na szklankach i na‐
czyniach.
•
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazówki
i porady” oraz broszura dotycząca załadunku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej intensyw‐
ny cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konserwacja
i czyszczenie”.
Naczynia pozostawały za długo w zamkniętym urządze‐
niu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego
niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom dozowa‐
nia płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać wy‐
tarcia ściereczką.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włączyć op‐
cję AirDry.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego,
także w połączeniu z tabletkami wieloskładnikowymi.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
20 Leonard
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na szklan‐
kach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włączyć op‐
cję AirDry.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia
odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych table‐
tek. Należy wypróbować inną markę lub włączyć dozow‐
nik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.
Wnętrze urządzenia jest mok‐
re.
•
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt skra‐
plania się na ściankach wilgoci obecnej w powietrzu.
Nadmiar piany podczas zmy‐
wania.
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do zmywa‐
rek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczającego.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso‐
wym.
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
Po zakończeniu programu w
dozowniku znajdują się pozos‐
tałości detergentu.
•
•
•
Nieprzyjemny zapach w urzą‐
dzeniu.
•
W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nierdzew‐
nej. Należy unikać umieszczania blisko siebie sztućców
ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozowniku i
woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Należy
sprawdzić, czy ramię spryskujące może się obracać i
jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemożliwia‐
ją otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Leonard 21
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Osad z kamienia na naczy‐
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
drzwi.
•
•
•
•
•
•
•
Matowe, odbarwione lub wy‐
szczerbione naczynia.
•
•
•
Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda. Patrz
„Zmiękczacz wody”.
Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki, nale‐
ży używać soli i ustawić poziom regeneracji zmiękcza‐
cza wody. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy oczyś‐
cić urządzenie odpowiednimi środkami czyszczącymi.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko przed‐
mioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy. Należy
zapoznać się z broszurą dotyczącą załadunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym koszu.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość / głę‐
bokość (mm)
446 / 818 - 898 / 550
Podłączenie do sieci elek‐
Napięcie (V)
220 - 240
trycznej 1)
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów naczyń
9
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
5.0
Tryb wyłączenia (W)
0.50
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych), można użyć jej do
zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
22 Leonard
OCHRONA ŚRODOWISKA
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
*
Leonard 23
156929970-A-192018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement