Electrolux ESL75208LO Instrukcja obsługi

Electrolux ESL75208LO Instrukcja obsługi
ESL75208LO
PL
Zmywarka
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 6
4. PANEL STEROWANIA.......................................................................................7
5. PROGRAMY.......................................................................................................7
6. USTAWIENIA..................................................................................................... 9
7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................11
8. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 13
9. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 14
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 16
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 18
12. DANE TECHNICZNE......................................................................................22
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
4
www.electrolux.com
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(MPa)
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Sztućce należy wkładać do kosza na sztućce, ostrymi
zakończeniami skierowanymi w dół, lub umieścić je
poziomo w szufladzie na sztućce, ostrymi krawędziami
skierowanymi w dół.
Nie zostawiać urządzenia z otworzonymi drzwiami,
aby zapobiec przypadkowemu nastąpieniu na nie.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody
pod ciśnieniem ani pary wodnej.
Jeśli podstawę urządzenia wyposażono w otwory
wentylacyjne, nie należy ich zasłaniać np. wykładziną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
POLSKI
5
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu
spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
•
•
•
•
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie wyposażono we
wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli konieczna jest wymiana
bezpiecznika we wtyczce zasilającej,
należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA
(BS 1362).
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
należy sprawdzić, czy nie ma
widocznych wycieków wody.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
6
www.electrolux.com
•
•
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę
z gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
2.5 Serwis
•
2.4 Eksploatacja
•
•
•
•
•
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
•
Nie siadać ani nie stawać na
otworzonych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach mogą pozostać resztki
detergentu.
Po otworzeniu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
9
1 Górne ramię spryskujące
2 Dolne ramię spryskujące
8 7
6
5
4
3
3 Filtry
4 Tabliczka znamionowa
POLSKI
5
6
7
8
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
7
9 Kosz na sztućce
10 Dolny kosz
11 Górny kosz
4. PANEL STEROWANIA
1
2
5
1 Przycisk wł./wył.
2 Wskaźniki programów
3 Wskaźniki
4
3
4 Przycisk wyboru programu
5 Przycisk Delay
4.1 Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
5. PROGRAMY
Program
2)
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu Parametry eksploatacyjne
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
1)
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukanie
Suszenie
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
227
1.039
11
8
www.electrolux.com
Program
Stopień za‐
brudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu Parametry eksploatacyjne
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patel‐
nie
•
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
1)
Czas
trwania
(min)
•
•
•
•
•
•
3)
4)
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
Dowolne
•
•
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukanie
Suszenie
155 - 170 1.5 - 1.7
14 - 15
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukanie
Suszenie
130 - 140 1.4 - 1.6
15 - 17
Zmywanie
60°C lub
65°C
Płukanie
30
0.8
10
Zmywanie
wstępne
14
0.1
5
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycz‐
nej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to również standar‐
dowy program dla ośrodków przeprowadzających testy).
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala w krótkim cza‐
sie uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Ten program obejmuje krótkie płukanie, które zapobiega zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i ogranicza powstawanie przykrych zapachów w urządzeniu. W tym programie
nie należy stosować detergentu.
5.1 Informacje wyłącznie na
użytek niezależnych ośrodków
przeprowadzających testy i
akredytowanych laboratoriów
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
POLSKI
9
6. USTAWIENIA
6.1 Tryb wyboru programów i
tryb użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
Ustawienia dostępne w trybie
użytkownika:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Włączenie lub wyłączenie funkcji
AirDry.
Uruchamianie trybu
użytkownika
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
Aby uruchomić tryb użytkownika, należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż zacznie migać wskaźnik
, a wskaźniki
i
świecić w sposób ciągły.
będą
6.2 Zmiękczanie wody
Urządzenie zapisuje ustawienia, więc
nie ma potrzeby konfigurowania ich
przed każdym cyklem.
Zmiękczacz wody usuwa z wody
substancje mineralne, które mogą mieć
negatywny wpływ na efekty zmywania
lub na pracę urządzenia.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, jeśli miga wskaźnik
.
Po włączeniu urządzenia jest ono
domyślnie w trybie wyboru programów.
W przeciwnym wypadku należy przejść
do trybu wyboru programów w
następujący sposób:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż urządzenie znajdzie się w
trybie wyboru programów.
Zmiękczanie powinno być dostosowane
do stopnia twardości wody
doprowadzonej do urządzenia. W
lokalnym zakładzie wodociągowym
można uzyskać informację na temat
twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody,
aby zapewnić dobre rezultaty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
10
www.electrolux.com
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Stosując standardowy detergent lub
tabletki wieloskładnikowe
(zawierające lub niezawierające sól),
należy ustawić prawidłową twardość
wody, aby umożliwić działanie funkcji
powiadamiania o konieczności
uzupełnienia soli.
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczająco skuteczne,
aby zmiękczyć twardą wodę.
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć natychmiast przycisk
wyboru programu.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
•
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
i
1. Zaczekać, aż wskaźniki
zgasną, a wskaźnik
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
zacznie
będzie
migać. Wskaźnik
nadal migał. Przerywane miganie
wskaźnika
sygnalizuje aktualne
ustawienie,
• np. 5 mignięć + przerwa + 5
mignięć = poziom 5.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
wyboru programu, aby zmienić
ustawienie. Każde naciśnięcie
przycisku wyboru programu
powoduje ustawienie wyższego
poziomu. Po osiągnięciu poziomu 10
rozpoczyna się ponowne odliczanie
od 1.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.3 Sygnały dźwiękowe
Gdy urządzenie działa nieprawidłowo
emituje sygnały dźwiękowe. Tych
sygnałów dźwiękowych nie można
wyłączyć.
Włączą się wskaźniki
i
.
• Zacznie migać wskaźnik
.
2. Zaczekać, aż zgasną wskaźniki
i . Wskaźnik
nadal migał.
•
Wskaźnik
będzie
pokazuje aktualne
ustawienie: Wskaźnik
wyłączony = sygnał dźwiękowy
wyłączony.
3. Nacisnąć przycisk wyboru programu,
aby zmienić ustawienie.
włączony = sygnał
Wskaźnik
dźwiękowy włączony.
4. Nacisnąć wł./wył., aby potwierdzić
ustawienie.
•
6.4 AirDry
Opcja AirDry zapewnia lepsze efekty
suszenia przy mniejszym zużyciu energii.
POLSKI
11
Wyłączanie opcji AirDry
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
1. Nacisnąć dwukrotnie przycisk wyboru
programu.
•
Zaświecą się wskaźniki
i
.
• Zacznie migać wskaźnik .
2. Zaczekać, aż zgasną wskaźniki
Podczas fazy suszenia drzwi
otwierają się automatycznie i
pozostają otworzone.
UWAGA!
Nie należy zamykać drzwi
urządzenia w ciągu 2 minut
od ich automatycznego
otworzenia. Może to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Funkcja AirDry włącza się automatycznie
we wszystkich programach z wyjątkiem
i
. Wskaźnik
nadal migał.
•
Wskaźnik
będzie
pokazuje aktualne
ustawienie: Wskaźnik
wyłączony = funkcja AirDry jest
wyłączona.
3. Nacisnąć przycisk wyboru programu,
aby zmienić ustawienie.
włączony = funkcja
Wskaźnik
AirDry jest włączona.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
•
(jeśli występuje).
UWAGA!
Jeśli do urządzenia mają
dostęp dzieci, zaleca się
wyłączenie funkcji AirDry,
ponieważ samoczynne
otworzenie się drzwi może
być dla nich niebezpieczne.
7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Odkręcić zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Procedura jest powtarzana
okresowo.
www.electrolux.com
7.1 Zbiornik soli
UWAGA!
Stosować wyłącznie grubą
sól przeznaczoną do
zmywarek. Sól
drobnoziarnista zwiększa
ryzyko korozji.
Sól aktywuje żywicę w zmiękczaczu
wody oraz zapewnia dobre efekty
zmywania podczas codziennej
eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
UWAGA!
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Dlatego po napełnieniu
zbiornika soli należy
niezwłocznie uruchomić
program zmywania, aby
zapobiec korozji.
7.2 Napełnianie dozownika
płynu nabłyszczającego
A D
B
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
lewo i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli 1 kg soli (do
pełna).
C
B
A
M AX
+
4. Ostrożnie potrząsnąć lejkiem,
trzymając go za uchwyt, aby opróżnić
go ze wszystkich granulek.
5. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
1
3 2
4
12
-
C
D
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
6. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w
prawo, aby zamknąć zbiornik soli.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Wlać płyn nabłyszczający do
dozownika (A), aż osiągnie poziom
napełnienia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
zetrzeć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
POLSKI
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
13
Dozowanie płynu
nabłyszczającego można
wyregulować za pomocą
pokrętła (B) między pozycją
1 (najmniejsza ilość) a
pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
8. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
8.1 Stosowanie detergentu
D A B
30
20
C
A
30
B
D
20
C
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(A).
3. Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, należy umieścić
niewielką ilość detergentu w
przegródce (D).
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
8.2 Stosowanie tabletek
wieloskładnikowych
Stosując tabletki zawierające sól i płyn
nabłyszczający, nie należy napełniać
zbiornika soli i dozownika płynu
nabłyszczającego.
1. Ustawić najniższy poziom
zmiękczania wody.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego.
14
www.electrolux.com
8.3 Ustawianie i uruchamianie
programu
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
3. Naciskać kilkakrotnie przycisk
wyboru programu, aż zacznie migać
wskaźnik żądanego programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć Delay, aby opóźnić
uruchomienie programu o 3 godziny.
.
• Włącza się wskaźnik
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Może mieć to wpływ na
zużycie energii i czas trwania programu.
Po zamknięciu drzwi urządzenie
kontynuuje pracę od momentu jej
przerwania.
Po otworzeniu drzwi na
dłużej niż 30 sekund
podczas fazy suszenia
bieżący program zostanie
zakończony. Nie dotyczy to
otworzenia drzwi przez
funkcję AirDry.
Nie należy zamykać drzwi w
ciągu 2 minut od
automatycznego otworzenia
drzwi przez funkcję AirDry,
ponieważ urządzenie może
się uszkodzić.
Jeśli następnie użytkownik
zamknie drzwi w ciągu
kolejnych 3 minut, bieżący
program zakończy się.
Anulowanie funkcji opóźnienia
rozpoczęcia programu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż urządzenie znajdzie się w
trybie wyboru programów.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
Anulowanie programu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru
programu, aż urządzenie znajdzie się w
trybie wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu wskaźnik
jest włączony.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub
zaczekać, aż urządzenie przełączy
się w tryb czuwania. W przypadku
otwarcia drzwi przed uruchomieniem
trybu czuwania urządzenie wyłączy
się automatycznie.
2. Zakręcić zawór wody.
9. WSKAZÓWKI I PORADY
9.1 Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zapewnić optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
się do ochrony środowiska.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby użyć programu
zmywania wstępnego (jeśli jest
dostępny) lub wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się
z dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń.
Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie
tabletek wieloskładnikowych (np. typu
„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i
sztućców.
9.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
•
•
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Aby zapewnić optymalne efekty
zmywania i suszenia, do twardej i
bardzo twardej wody zaleca się
stosowanie zwykłego detergentu do
zmywarek (proszku, żelu lub tabletek
bez dodatkowych składników), płynu
nabłyszczającego i soli.
Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z
umieszczonym w środku specjalnym
środkiem czyszczącym.
Tabletki z detergentem nie
rozpuszczają się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
•
15
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
9.3 Postępowanie po
zaprzestaniu korzystania
z tabletek wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
9.4 Ładowanie koszy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W urządzeniu należy zmywać
wyłącznie przedmioty przystosowane
do mycia w zmywarce.
Nie myć w urządzeniu elementów
wykonanych z drewna, rogu,
aluminium, cynołowiu i miedzi.
Nie myć w urządzeniu przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
Usunąć z naczyń duże resztki potraw.
Namoczyć naczynia z resztkami
przypalonych potraw przed ich
umyciem w urządzeniu.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać dnem do góry.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają się swobodnie.
Sztućce oraz małe przedmioty
umieścić w koszu na sztućce.
16
www.electrolux.com
•
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramiona spryskujące
swobodnie się obracają.
9.5 Przed rozpoczęciem
programu
Upewnić się, że:
•
•
•
•
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
•
•
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
9.6 Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
C
B
A
10.1 Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i go wyjąć.
POLSKI
17
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
4. Umyć filtry.
10.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w
ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć za pomocą
cienkiego, spiczastego przedmiotu.
10.3 Czyszczenie obudowy
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić
się, że jest prawidłowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.
•
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
10.4 Czyszczenie wnętrza
•
•
7. Włożyć filtry (B) i (C).
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
18
www.electrolux.com
•
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenia nie można uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy,
przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Po wystąpieniu niektórych problemów co
pewien czas miga wskaźnik zakończenia
programu, sygnalizując usterkę.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo.
Wszystkie naprawy powinny
wykonywać odpowiednio
wykwalifikowane osoby.
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Co pewien czas miga jednokrot‐
nie wskaźnik zakończenia pro‐
gramu.
• Co pewien czas emitowany jest
jeden sygnał dźwiękowy.
•
•
•
•
•
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilają‐
cego włożono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce
bezpieczników jest sprawny.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządze‐
nia.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia pro‐
gramu, należy je anulować lub poczekać do
końca odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regene‐
racji zmiękczacza wody. Czas trwania tego
procesu wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt
niskie. W tym celu należy skontaktować się
z miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym
jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest za‐
gięty ani przygnieciony.
POLSKI
Problem i kod alarmowy
19
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie wypompowuje wo‐
•
dy.
• Co pewien czas miga dwukrotnie •
wskaźnik zakończenia progra‐
mu.
• Co pewien czas emitowane są
dwa sygnały dźwiękowe.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest
drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest za‐
gięty ani przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed •
zalaniem.
• Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia progra‐
mu.
• Co pewien czas emitowane są
trzy sygnały dźwiękowe.
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie przerywa i
wznawia pracę.
•
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to op‐
tymalne efekty zmywania i oszczędność
energii.
Program trwa zbyt długo.
•
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia
programu, należy ją anulować lub zaczekać
do końca odliczania czasu.
Niewielki wyciek z drzwi urządzenia. •
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowa‐
ne. Poluzować lub dokręcić regulowane
nóżki (jeśli dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane
względem komory. Wyregulować tylną nóż‐
kę (jeśli dotyczy).
•
Występują problemy z zamknięciem •
drzwi urządzenia.
•
Grzechotanie/stukanie dochodzące
z wnętrza urządzenia.
•
•
Urządzenie wyzwala automatyczny
wyłącznik.
•
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowa‐
ne. Poluzować lub dokręcić regulowane
nóżki (jeśli dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w
koszach. Należy zapoznać się z broszurą
dotyczącą załadunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obra‐
cają się swobodnie.
Wydajność prądowa instalacji jest niewys‐
tarczająca do jednoczesnego zasilania
wszystkich włączonych urządzeń. Należy
sprawdzić parametry zasilania w gniazdku
oraz wartość graniczną prądu automatycz‐
nego wyłącznika lub wyłączyć jedno z urzą‐
dzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego
urządzenia. Skontaktować się z autoryzo‐
wanym centrum serwisowym.
20
www.electrolux.com
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
11.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty
zmywania.
•
•
•
Niezadowalające efekty su‐
szenia.
•
•
•
•
•
Białawe smugi lub niebie‐
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.
•
•
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wska‐
zówki i porady” oraz broszura dotycząca załadun‐
ku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej inten‐
sywny cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konser‐
wacja i czyszczenie”.
Naczynia pozostawały za długo w zamkniętym
urządzeniu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest
jego niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy po‐
ziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wyma‐
gać wytarcia ściereczką.
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włą‐
czyć opcję AirDry.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczające‐
go, także w połączeniu z tabletkami wieloskładniko‐
wymi.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozo‐
wanie płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozo‐
wanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
POLSKI
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
21
By uzyskać najwyższą wydajność suszenia włą‐
czyć opcję AirDry.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza su‐
szenia odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych
tabletek. Należy wypróbować inną markę lub włą‐
czyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastoso‐
wać płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowy‐
mi tabletkami.
Wnętrze urządzenia jest
mokre.
•
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt
skraplania się na ściankach wilgoci obecnej w po‐
wietrzu.
Nadmiar piany podczas
zmywania.
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do
zmywarek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczają‐
cego. Skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
Po zakończeniu programu w •
dozowniku znajdują się po‐
zostałości detergentu.
•
•
Nieprzyjemny zapach w
urządzeniu.
•
Osad z kamienia na naczy‐ •
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
•
drzwi.
•
•
•
•
•
W wodzie używanej do zmywania jest za dużo soli.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nie‐
rdzewnej. Należy unikać umieszczania blisko sie‐
bie sztućców ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozow‐
niku i woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Nale‐
ży sprawdzić, czy ramię spryskujące może się ob‐
racać i jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemoż‐
liwiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu
soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki,
należy używać soli i ustawić poziom regeneracji
zmiękczacza wody. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy
oczyścić urządzenie odpowiednimi środkami czy‐
szczącymi.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
22
www.electrolux.com
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Matowe, odbarwione lub wy‐ •
szczerbione naczynia.
•
•
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko
przedmioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy.
Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą zała‐
dunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym
koszu.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
12. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość/wysokość/
głębokość (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej 1)
Napięcie (V)
220 - 240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów naczyń
13
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
5.0
Tryb wyłączenia (W)
0.50
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecz‐
nych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
13. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
23
156928430-A-082018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement