FEB52600ZD
FEB52600ZM
FEB52600ZW
USER
MANUAL
DA
ES
SV
Brugsanvisning
Opvaskemaskine
Manual de instrucciones
Lavavajillas
Bruksanvisning
Diskmaskin
2
22
44
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET................................................................. 5
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................... 6
5. PROGRAMMER............................................................................................................7
6. INDSTILLINGER........................................................................................................... 8
7. TILVALGSFUNKTIONER........................................................................................... 11
8. FØR IBRUGTAGNING............................................................................................... 11
9. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 12
10. RÅD OG TIPS...........................................................................................................14
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 16
12. FEJLFINDING.......................................................................................................... 17
13. TEKNISK INFORMATION....................................................................................... 21
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
DANSK
3
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens lugen er åben.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer.
– af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen.
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Overhold det maksimale antal af 13 kuverter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven
med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at
undgå, at nogen falder over den.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten
inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at
rengøre apparatet.
Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må
ikke tildækkes af et gulvtæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp
af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt
må ikke genbruges.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Sørg for, at apparatet er installeret
under og opad stabile
køkkenelementer.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Dette apparat opfylder gældende
EØF-direktiver.
• Kun for Storbritannien og Irland.
Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis det
er nødvendigt at udskifte sikringen i
netstikket, brug sikring: 13 amp ASTA
(BS 1362).
2.3 Tilslutning, vand
• Beskadig ikke vandslangerne.
• Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
• Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første
brug af apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt
elkabel.
ADVARSEL!
Højspænding.
DANSK
5
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
vandhanen straks lukkes, og stikket
tages ud af stikkontakten. Kontakt det
autoriserede servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
2.4 Brug
2.5 Bortskaffelse
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg
sikkerhedsanvisningen på
opvaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i
apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet,
før opvaskeprogrammet er slut. Der
kan være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Mellemste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Mærkeplade
Saltbeholder
Udluftning
8 7
6
5
7
8
9
10
11
4
3
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
6
www.aeg.com
4. BETJENINGSPANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Til-/fra-knap
Program-knap
Program-kontrollamper
Display
Delay-knap
3
4
7
5
6
6 Option-knap
7 Lamper
8 Start-knap
4.1 Lamper
Lampe
Beskrivelse
Opvaskeprogram. Tændes, når opvaskeprogrammet er i gang.
Skylleprogram. Tændes, når skylleprogrammet er i gang.
Tørreprogram. Tændes, når tørreprogrammet er i gang.
Slut-lampe.
TimeSaver-kontrollampe.
XtraDry-kontrollampe.
Kontrollampe for skyllemiddel. Er altid slukket, når programmet er i gang.
Kontrollampe for salt. Er altid slukket, når programmet er i gang.
DANSK
Lampe
7
Beskrivelse
Delay-kontrollampe.
Kontrollampe for låge. Den tændes, når lågen er åben eller ikke lukket
korrekt.
5. PROGRAMMER
Program
1)
2)
3)
Grad af snavs
Fyldningens art
Programtrin
Tilvalg
• Normalt snavset
• Service og bestik
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
• Alt
• Service, bestik,
kogegrej
• Forskyl
• Opvask fra 45 °C til 70
°C
• Skylning
• Affugtning
• XtraDry
• Meget snavset
• Service, bestik,
kogegrej
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
• Frisk snavset
• Service og bestik
• Opvask 60 °C eller 65
°C
• Skylning
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylning
Affugtning
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylning
Affugtning
• Normalt eller let • Opvask 45 °C
snavset
• Skylning
• Finere porcelæn • Affugtning
og glas
• XtraDry
• XtraDry
1) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med
normalt snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).
2) Apparatet registrerer graden af snavs og mængden af genstande i kurvene. Temperaturen, mængden
af vand, energiforbruget og programtiden justeres automatisk.
3) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort
tid.
5.1 Forbrugsværdier
Program1)
Vand
(l)
Energi
(kWh)
Varighed
(min)
9.9
0.920
237
7 - 12
0.7 - 1.5
45 - 160
8
www.aeg.com
Program1)
Vand
(l)
Energi
(kWh)
Varighed
(min)
13 - 15
1.4 - 1.6
140 - 160
9
0.8
30
13 - 14
0.9 - 1.1
70 - 85
1) Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og
opvaskens størrelse.
5.2 Oplysninger til
testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test,
send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som
findes på mærkepladen.
6. INDSTILLINGER
6.1 Tilstand for programvalg
og brugertilstand
Når et apparat står i tilstanden for
programvalg, er det muligt at indstille et
program og at åbne brugertilstanden.
I brugertilstanden kan følgende
indstillinger ændres:
• Niveauet af blødgøringsanlægget i
henhold til vandets hårdhed.
• Aktiveringen eller deaktiveringen af
meddelelse om tom beholder til
afspændingsmiddel.
• Aktiveringen eller deaktiveringen af
AirDry.
Disse indstillinger gemmes, indtil du
ændrer dem igen.
Sådan indstiller du tilstanden
for programvalg
Apparatet er i tilstanden for valg af
program, når programlampen
blinker, og displayet viser programmets
varighed.
Når du aktiverer programmet, står det
normalt i tilstanden for programvalg.
Hvis dette dog ikke skulle være tilfældet,
kan du indstille tilstanden for
programvalg på følgende måde:
Tryk, og hold samtidigt på Delay og
Option, indtil apparatet er i tilstanden
for programvalg.
6.2 Blødgøringsanlæg
Blødgøringsanlægget fjerner mineraler
fra vandforsyningen, som ellers kan have
en skadelig virkning på
opvaskeresultaterne og på apparatet.
Jo højere indholdet af disse mineraler er,
desto hårdere er vandet. Vandets
hårdhedsgrad måles i modsvarende
skalaer.
Blødgøringsanlægget skal indstilles efter
det lokale vands hårdhedsgrad.
Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås
hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at
vælge det rette niveau for
blødgøringsanlægget for at sikre gode
vaskeresultater.
DANSK
9
Vandets hårdhed
Tyske grader
(°dH)
Franske grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Blødgøringsanlæggets niveau
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Uanset om du bruger almindeligt
opvaskemiddel eller multitabs (med
eller uden salt), bør du indstille den
rette vandhårdhedsgrad for at holde
saltpåfyldningslampen aktiv.
Multitabs med salt er ikke
tilstrækkeligt effektive til at
blødgøre hårdt vand.
3. Tryk på Program gentagne gange
for at ændre indstillingen.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
6.3 Beholderen til
afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel hjælper med at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
Sådan indstilles
blødgøringsanlægget
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
Der frigøres automatisk
afspændingsmiddel under den varme
skyllefase.
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
samtidigt på Delay og Option, og
hold dem nede, indtil
Meddelelse om manglende
afspændingsmiddel
kontrollamperne
Afspændingsmiddel hjælper med at
tørre tallerkener og fade, uden at de får
pletter og striber.
,
og
begynder at blinke, og
displayet er tomt.
2. Tryk på Program.
• Kontrollamperne
og
slukkes.
• Kontrollampen
bliver ved
med at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling: f.eks.
= niveau 5.
Der frigøres automatisk
afspændingsmiddel under den varme
skyllefase.
Når afspændingsmiddelbeholderen er
tom, tændes indikatoren for
afspændingsmiddel for at meddele, at
der skal påfyldes afspændingsmiddel.
Hvis du bruger multitabs, som
10
www.aeg.com
indeholder afspændingsmiddel, og du er
tilfreds med tørreresultatet, kan du
frakoble meddelelsen om opfyldning af
afspændingsmiddel. Det anbefales dog,
at du altid bruger afspændingsmiddel for
at få det bedste tørreresultat.
Hvis du bruger standardopvaskemiddel
eller multitabs uden afspændingsmiddel,
skal du aktivere meddelelsen for at holde
indikatoren for påfyldning af
afspændingsmiddel aktiv.
Sådan deaktiveres
meddelelsen om manglende
afspændingsmiddel
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
samtidigt på Delay og Option, og
hold dem nede, indtil
kontrollamperne
,
og
begynder at blinke, og
displayet er tomt.
2. Tryk på Start.
• Kontrollamperne
slukkes.
og
bliver
• Kontrollampen
ved med at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
indstilling.
–
= meddelelse om tom
beholder til
afspændingsmiddel aktiveret.
–
= meddelelse om tom
beholder til
afspændingsmiddel
deaktiveret.
3. Tryk på Start for at ændre indstilling.
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
6.4 AirDry
AirDry forbedrer tørreresultaterne med
mindre energiforbrug.
Mens tørrefasen er i gang,
åbner en enhed apparatets
låge. Lågen står på klem.
FORSIGTIG!
Forsøg ikke at lukke
apparatets låge inden for 2
minutter efter automatisk
åbning. Det kan skade
apparatet.
AirDry bliver automatisk aktiveret med
alle programmer, bortset fra
og
(hvis relevant).
Der henvises til funktionen XtraDry eller
at aktivere AirDry for at forbedre
tørreevnen.
Sådan deaktiveres AirDry
Apparatet skal være i
programvalgstilstand.
1. Indstil brugertilstanden ved at trykke
samtidigt på Delay og Option, og
hold dem nede, indtil
kontrollamperne
,
og
begynder at blinke, og
displayet er tomt.
2. Tryk på Delay.
• Kontrollamperne
og
slukkes.
bliver ved med
• Kontrollampen
at blinke.
• Displayet viser den aktuelle
= AirDry aktiveret.
indstilling:
3. Tryk på Delay for at ændre
= AirDry
indstillingen:
deaktiveret.
DANSK
11
4. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
bekræfte indstillingen.
7. TILVALGSFUNKTIONER
De ønskede tilvalg skal slås
til hver gang, inden du
starter et program.
Dette tilvalg kan ikke slås til
eller fra, mens et program er
i gang.
Ikke alle tilvalg er
kompatible med hinanden.
Hvis du har valgt tilvalg, som
ikke er kompatible,
deaktiverer apparatet
automatisk et eller flere af
dem. Det er kun lamperne
for de tilvalg, der stadigvæk
er aktive, som forbliver
tændt.
7.1 XtraDry
Aktivér dette tilvalg, når du ønsker at
forbedre tørringen. Når dette tilvalg
anvendes, kan varigheden af visse
programmer, vandforbruget og den
sidste skylletemperatur påvirkes.
Tilvalget XtraDry er et permanent tilvalg
for alle andre programmer end
og er ikke nødvendigt at vælge ved hvert
program.
I andre programmer er indstillingen af
XtraDry permanent og anvendes
automatisk i de næste programmer.
Konfigurationen kan ændres når som
helst.
Aktivering af tilvalget XtraDry deaktiverer
TimeSaver og omvendt.
Sådan aktiveres XtraDry
Tryk på Option, indtil
-kontrollampen
tændes.
Hvis funktionen ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
7.2 TimeSaver
Dette tilvalg øger trykket og
vandtemperaturen. Vaske- og
tørrefaserne er kortere.
Den samlede programvarighed mindskes
med ca. 50 %.
Vaskeresultaterne er de samme som for
den normale programvarighed.
Tørreresultaterne forringes muligvis.
Sådan aktiveres TimeSaver
Tryk på Option, indtil
-lampen
tændes.
Hvis tilvalget ikke gælder for
programmet, tændes den relaterede
lampe ikke, eller den blinker hurtigt
nogle få sekunder og slukkes derefter.
Displayet viser den opdaterede
programvarighed.
8. FØR IBRUGTAGNING
1. Sørg for, at blødgøringsanlæggets
aktuelle niveau svarer til
vandforsyningens hårdhed. Hvis
ikke, bør du justere niveauet for
blødgøringsanlægget.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til
afspændingsmiddel.
4. Åbn vandhanen.
5. Start et program for at fjerne evt.
rester fra fabrikationen, der
stadigvæk kan befinde sig i
apparatet. Brug ikke opvaskemiddel,
og fyld ikke noget i kurvene.
Når du starter et program, kan det tage
op til 5 minutter før
blødgøringsanlægget er klar til drift. Det
ser ud til, at maskinen ikke virker.
Vaskefasen starter først, når denne
procedure er afsluttet. Proceduren
gentages regelmæssigt.
12
www.aeg.com
8.1 Saltbeholderen
FORSIGTIG!
Brug kun salt beregnet til
opvaskemaskiner.
8.2 Sådan fyldes beholderen til
afspændingsmiddel
A D
B
Saltet bruges til at gøre
blødgøringsanlægget klar til drift og til at
sikre gode opvaskeresultater i den
daglige brug.
Sådan fyldes saltbeholderen
1. Drej hætten på saltbeholderen mod
uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
C
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
5. Drej hætten på saltbeholderen med
uret for at lukke saltbeholderen.
FORSIGTIG!
Der kan løbe vand og salt ud
af saltbeholderen, når du
fylder den. Start øjeblikkeligt
et program, efter du har
fyldt saltbeholderen, for at
forhindre korrosion.
9. DAGLIG BRUG
1. Åbn vandhanen.
FORSIGTIG!
Brug kun
afspændingsmiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne låget (C).
2. Hæld afspændingsmidlet i
beholderen (A), indtil væsken når
niveauet 'max' for påfyldning.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen
for mængden (B) mellem
position 1 (laveste mængde)
og position 4 eller 6 (største
mængde).
DANSK
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet.
Se efter, at apparatet står i tilstanden for
programvalg.
• Påfyld saltbeholderen, hvis
lampen for salt er tændt.
• Fyld beholderen til
afspændingsmiddel, hvis lampen
for afspændingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
9.1 Brug af opvaskemiddel
D A B
13
4. Luk lågen. Sørg for, at
udløserknappen låses på plads.
9.2 Indstilling og start af et
program
Auto Off-funktionen
Denne funktion mindsker
energiforbruget ved automatisk at slukke
for apparatet, når det ikke er i drift.
Funktion går i gang:
• 5 minutter efter programmets
afslutning.
• Efter 5 minutter, hvis programmet
ikke er gået i gang.
Starte et program
30
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
aktivere apparatet. Se efter, at
apparatet står i tilstanden for
programvalg, og at lågen er lukket.
2. Tryk gentagne gange på Program,
indtil lampen for det program, du
ønsker at vælge, tændes.
Displayet viser programmets varighed.
3. Indstil de relevante tilvalg.
4. Tryk på Start for at starte
programmet.
• Kontrollampen for det
igangværende programtrin
tændes.
• Programmets varighed begynder
at gå ned i trin af 1 minut.
20
C
B
A
30
D
20
C
FORSIGTIG!
Brug kun opvaskemiddel
beregnet til
opvaskemaskiner.
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne lågen (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver
eller tabletter i rummet til
opvaskemiddel (A) .
3. Hvis programmet har et trin med
forvask, anbringes en lille mængde
opvaskemiddel i rummet (D).
Start af et program med
senere start
1. Indstil et program.
2. Tryk på Delay en eller flere gange,
indtil displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-24 timer).
3. Tryk på Start for at starte
nedtællingen.
• Lampen for udskudt start tændes
for at bekræfte starten af
nedtællingen.
• Nedtællingen begynder at
reducere i trin à 1 time. Det er kun
den sidste time, der begynder at
gå ned i trin på 1 minut.
14
www.aeg.com
Når nedtællingen er færdig, starter
programmet, og lampen for det
igangværende programtrin lyser.
Lampen for udskudt start slukkes.
Åbning af lågen, mens
maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, mens et program er
i gang, stopper apparatet. Det kan
påvirke energiforbruget og programmets
varighed. Når lågen lukkes igen,
fortsætter maskinen fra det sted, hvor
den blev afbrudt.
Hvis lågen er åben i mere
end 30 sekunder under
tørrefasen, afsluttes det
igangværende program.
Dette sker ikke, hvis lågen
åbnes af AirDry-funktionen.
Forsøg ikke at lukke
apparatets låge inden for 2
minutter, efter AirDry åbner
den automatisk, da dette
kan forårsage skader på
apparatet.
Hvis lågen bagefter lukkes i
yderligere 3 minutter,
afsluttes det igangværende
program.
Annullering af den senere
start, mens nedtællingen er i
gang
Når du annullerer udskudt start, skal du
indstille programmet og tilvalgene igen.
Tryk på Delay og Option og hold dem
nede samtidigt, indtil apparatet er i
tilstanden for programvalg.
Annullering af program
Tryk, og hold samtidigt på Delay og
Option, indtil apparatet er i tilstanden
for programvalg.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i
beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
Program slut
Alle knapper er inaktive, bortset fra
tænd/sluk-knappen.
1. Tryk på tænd/sluk-knappen, eller
vent på, at Auto Off-funktionen
slukker apparatet automatisk.
Hvis du åbner lågen, inden Auto Off
aktiveres, slukkes apparatet
automatisk.
2. Luk for vandhanen.
10. RÅD OG TIPS
10.1 Generel
Følgende tips vil sikre optimale
rengørings- og tørreresultater i den
daglige brug samt hjælpe med at
beskytte miljøet.
• Bortskaf madrester fra servicet
sammen med køkkenaffaldet.
• Forskyl ikke service i hånden. Når det
er nødvendigt, kan du bruge
programmet til forskyl (hvis
tilgængeligt) eller vælge et program
med en forskylningsfase.
• Brug altid hele kurveområdet.
• Når du fylder apparatet, skal du sikre
dig, at alt servicet kan nås
fuldstændigt og vaskes af det vand,
der kommer ud af spulearmdyserne.
Sørg for, at genstandene ikke rører
eller dækker hinanden.
• Du kan bruge opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og salt separat,
eller du kan bruge multitabs (f.eks. ''3i-1'', ''4-i-1'', ''Alt-i-1''). Følg
vejledningen på pakken.
• Vælg programmet alt efter typen af
opvask og graden af snavs. Med
programmet ECO får du den mest
effektive brug af vand og
energiforbrug til service og bestik
med normalt snavs.
10.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan beskadige
apparatet.
DANSK
15
• I områder med hårdt og meget hårdt
vand anbefaler vi at bruge almindeligt
opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter
uden ekstra midler),
afspændingsmiddel og salt separat
for at opnå optimale rengørings- og
tørreresultater.
• Kør apparatet mindst én gang om
måneden med brug af det
rengøringsmiddel, der er beregnet
specifikt til dette formål.
• Opvasketabletter opløses ikke helt
ved korte programmer. Det
anbefales, at du benytter
opvasketabletterne til lange
programmer for at undgå rester af
opvaskemidler på bordservicet.
• Brug ikke mere end den angivne
mængde opvaskemiddel. Se
anvisningerne på opvaskemidlets
emballage.
• Kom ikke genstande af træ, horn,
aluminium, tin og kobber i
opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe,
klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• Blødgør tiloversbleven brændt mad
på disse ting.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.
ikke står tæt op ad hinanden. Bland
skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
• Læg små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at tingene ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmen kan bevæge
sig frit, før du starter et
opvaskeprogram.
10.3 Gør følgende, hvis du
ønsker at holde op med at
bruge multitabletter
10.5 Før programmet startes
Gør følgende, inden du starter med at
bruge separat opvaskemiddel, salt og
afspændingsmiddel.
1. Indstil det højeste niveau for
blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og
beholderen til afspændingsmiddel er
fuld.
3. Start det korteste program med en
skyllefase. Tilsæt ikke
opvaskemiddel, og fyld ikke noget i
kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad, når
programmet er slut.
5. Justér doseringen af
afspændingsmiddel.
6. Aktivér meddelelse om tom beholder
til afspændingsmiddel.
10.4 Fyldning af kurvene
• Brug kun apparatet til at vaske
genstande, som kan vaskes i
opvaskemaskine.
Kontroller, at:
•
•
•
•
Filtrene er rene og korrekt sat i.
Hætten til saltbeholderen er spændt.
Spulearmene ikke er tilstoppet.
Der er filtersalt og
afspændingsmiddel (medmindre du
bruger multitabletter).
• Genstandene er lagt korrekt i
kurvene.
• Det valgte program passer til
opvaskens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde
opvaskemiddel.
10.6 Tømning af kurvene
1. Lad servicet køle af, før du tager det
ud af maskinen. Varme genstande
beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
Ved programslut kan der
stadigvæk være vand tilbage
på siderne af apparatet og
på lågen.
16
www.aeg.com
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
Tilsmudsede filtre og
tilstoppede spulearme
forringer vaskeresultaterne.
Kontrollér dem jævnligt og
rengør dem, om
nødvendigt.
4. Skyl filtrene.
11.1 Rengøring af filtre
Filtersystemet består af 3 dele.
C
B
A
5. Sørg for, at der ikke er madrester
eller snavs i eller omkring
bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg
for, at det sidder korrekt fast under
de 2 skinner.
1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det
ud.
7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade
filter (A). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.
DANSK
17
• Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel.
• Brug ikke slibende midler,
skuresvampe eller opløsningsmidler.
11.4 Indvendig rengøring
FORSIGTIG!
Hvis filtrene sidder forkert,
kan det give dårlige
opvaskeresultater og
beskadige apparatet.
11.2 Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene. Hvis hullerne i
spulearmene tilstoppes, kan det
tiloversblevne snavs fjernes med en tynd,
spids genstand.
• Rengør apparatet omhyggeligt,
herunder dørens gummipakning, med
en blød og fugtig klud.
• Hvis du regelmæssigt bruger
programmer af kort varighed, kan
disse efterlade ophobninger af fedt
og kalk i apparatet. For at forhindre
dette anbefaler vi, at du kører
programmer af lang varighed mindst
2 gange om måneden.
• For at bevare dit apparats ydeevne
bedst muligt anbefaler vi at bruge et
rengøringsprodukt, der er beregnet til
opvaskemaskine, en gang om
måneden. Følg anvisningerne på
produktets emballage omhyggeligt.
11.3 Udvendig rengøring
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
12. FEJLFINDING
Hvis apparatet ikke starter eller stopper
under drift. Inden du kontakter et
autoriseret servicecenter, bør du
kontrollere, om du kan løse problemet
selv ved hjælp af informationen i
tabellen.
ADVARSEL!
Reparationer, der ikke
udføres korrekt, kan
resultere i alvorlig risiko for
brugerens sikkerhed.
Eventuelle reparationer skal
udføres af kvalificeret
personale.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet
en alarmkode.
Størstedelen af de problemer, der kan
opstå, kan løses, uden at det er
nødvendigt at kontakte et autoriseret
servicecenter.
18
www.aeg.com
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Du kan ikke tænde for appa- • Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
ratet.
• Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsdåsen.
Programmet starter ikke.
• Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
• Tryk på Start.
• Hvis der er indstillet senere start, skal du annullere indstillingen og vente til nedtællingen er slut.
• Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget klar til
drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Apparatet fyldes ikke med
vand.
• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt dit lokale vandværk for at få disse oplysninger.
• Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på tilløbsslangen.
Displayet viser
.
Apparatet tømmes ikke for
vand.
Displayet viser
.
Overløbssikringen er blevet
udløst.
Displayet viser
• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
• Sørg for, at filteret i afløbsslangen ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at det indvendige filtersystem ikke er tilstoppet.
• Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på afløbsslangen.
• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.
.
Apparatet stopper og starter • Det er normalt. Det giver optimale rengøringsresultater
flere gange under drift.
og energibesparelser.
Programmet varer for længe.
• Vælg funktionen TimeSaver for at afkorte programtiden.
• Hvis funktionen for udskudt start er indstillet, kan du annullere indstillingen for udskydelse eller vente på, at
nedtællingen er færdig.
Den resterende tid på dis• Dette er ikke en fejl. Apparatet fungerer korrekt.
playet øges og springer næsten hen til slutningen af
programtiden.
Lille lækage fra apparatets
låge.
• Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de justerbare
ben (hvis relevant).
• Apparatets låge står ikke centralt på karret. Indstil det
bageste ben (hvis relevant).
Apparatets låge er svær at
lukke.
• Apparatet er ikke i vater. Løsn eller stram de justerbare
ben (hvis relevant).
• Dele af bordservicet stikker ud fra kurvene.
DANSK
19
Problem og alarmkode
Mulig årsag og løsning
Raslende/bankende lyde
indvendigt fra apparatet.
• Bordservicet ligger ikke ordentligt i kurvene. Se brochuren til fyldning af kurve.
• Sørg for, at spulearmene kan rotere frit.
Apparatet udløser afbryderen.
• Strømstyrken er utilstrækkelig til at forsyne alle anvendte
apparater samtidigt. Kontrollér kontaktstrømstyrken og
målerens kapacitet eller sluk for et af de anvendte apparater.
• Intern elektrisk fejl i apparatet. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller "Råd"
for andre mulige årsager.
Når du har kontrolleret apparatet, skal du
slukke og tænde for apparatet. Kontakt
et autoriseret servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt et autoriseret servicecenter i
forbindelse med alarmkoder, der ikke er
beskrevet i tabellen.
12.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende
Problemer
Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.
• Se "Daglig brug", "Nyttige råd" og brochuren til
fyldning af kurv.
• Brug mere intensive opvaskeprogrammer.
• Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedligeholdelse og rengøring"..
Dårlig tørring.
• Bordservice har været efterladt for længe i et lukket
apparat.
• Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til et højere niveau.
• Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande
med et viskestykke.
• Aktivér tilvalget XtraDry og indstil AirDry for at opnå
den bedste tørring.
• Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv
sammen med multitabletter.
Der er hvidlige striber eller en
blålig belægning på glas og
service.
• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et lavere niveau.
• Der er for meget opvaskemiddel.
Der er pletter og tørre vanddråber på glas og tallerkener.
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et højere niveau.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
20
www.aeg.com
Problemer
Mulig årsag og løsning
Tallerkenerne er våde.
• Aktivér tilvalget XtraDry og indstil AirDry for at opnå
den bedste tørring.
• Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase med lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
• Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et
andet mærke eller aktiver beholderen til afspændingsmidlet og brug afspændingsmidlet sammen med multitabletterne.
Apparatets inderside er våd.
• Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under opvask.
• Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner.
• Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel.
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Spor af rust på bestik.
• Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask.
Se "Blødgøringsanlægget".
• Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen.
Undgå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i
nærheden af hinanden.
Der er rester af opvaskemiddel i beholderen i slutningen
af programmet.
• Opvasketabsen sad fast i beholderen og blev derfor
ikke vasket helt væk af vand.
• Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholderen. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstoppet.
• Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.
• Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice, • Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen.
på karret og på lågens indersi- • Hætten til saltbeholderen er løs.
de.
• Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsanlægget".
• Selv hvis du bruger multitabs, bør du bruge salt og
indstille regeneration af blødgøringsanlægget. Se
"Blødgøringsanlægget".
• Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengøre
apparatet med rengøringsmidler, der er beregnet
specifikt til dette formål.
• Prøv et andet opvaskemiddel.
• Kontakt producenten af opvaskemidlet.
Mat, affarvet eller krakeleret
bordservice.
• Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i
opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet.
• Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning
af kurve.
• Læg de sarte ting i øverste kurv.
DANSK
21
Se "Før ibrugtagning",
"Daglig brug" eller
"Nyttige råd" for andre
mulige årsager.
13. TEKNISK INFORMATION
Mål
Bredde/højde/dybde (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Tilslutning, el 1)
Spænding (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
Vandforsyningens tryk
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vandtilførsel
Koldt vand eller varmt
maks. 60 °C
vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
13
Strømforbrug
Tændt funktion (W)
5.0
Strømforbrug
Slukket funktion (W)
0.50
1) Se typeskiltet for andre værdier.
2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning
til varmt vand for at spare på energien.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
22
www.aeg.com
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD..................................................................... 22
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..........................................................................24
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO............................................................................. 26
4. PANEL DE CONTROL............................................................................................... 27
5. PROGRAMAS.............................................................................................................28
6. AJUSTES.....................................................................................................................29
7. OPCIONES................................................................................................................. 32
8. ANTES DEL PRIMER USO......................................................................................... 32
9. USO DIARIO...............................................................................................................34
10. CONSEJOS..............................................................................................................35
11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA............................................................................. 37
12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS................................................................................. 39
13. INFORMACIÓN TÉCNICA..................................................................................... 42
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
ESPAÑOL
23
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos:
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños
de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades
físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o
que carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga los detergentes fuera del alcance de los
niños.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando la puerta se encuentre abierta.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
1.2 Seguridad general
•
•
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– granjas; áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
– por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial.
No cambie las especificaciones de este aparato.
La presión de servicio del agua (mínima y máxima)
debe estar entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bares (Mpa)
Cumpla el número máximo de 13 cubiertos.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional
cualificado tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladas
deben colocarse en el cesto para cubiertos con las
puntas hacia abajo o en posición horizontal.
No deje la puerta del aparato abierta sin supervisión
para evitar caídas sobre él.
Antes de proceder con cualquier operación de
mantenimiento, apague el aparato y desconecte el
enchufe de la red.
No utilice pulverizadores de agua a alta presión ni
vapor para limpiar el aparato.
Vigile que ninguna alfombra obstruya las aberturas de
ventilación de la base (si existen).
El aparato debe conectarse a la toma de agua
utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados.
No se deben reutilizar los juegos de tubos antiguos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
• No instale ni utilice el aparato en
lugares con temperaturas inferiores a
0 ºC.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Asegúrese de que el aparato se
instala debajo y junto a estructuras
seguras.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Asegúrese de que las
especificaciones eléctricas de la placa
coincidan con las del suministro
eléctrico de su hogar. En caso
contrario, póngase en contacto con
un electricista.
• Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en
el enchufe ni en el cable de red. Si es
necesario cambiar el cable de
alimentación del aparato, debe
hacerlo el centro de servicio técnico
autorizado.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada la
instalación.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
• Este aparato cumple las directivas
CEE.
• Sólo para el R.U. e Irlanda. El aparato
tiene un enchufe de 13 amp. Si es
necesario cambiar el fusible del
enchufe de alimentación, utilice un
fusible: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Conexión de agua
• No provoque daños en los tubos de
agua.
• Antes de conectar a nuevas tuberías o
tuberías que no se hayan usado
ESPAÑOL
durante mucho tiempo, o donde se
hayan realizado trabajos o se hayan
conectado dispositivos nuevos
(contadores de agua, por ejemplo),
deje correr el agua hasta que esté
limpia.
• Asegúrese de que no haya fugas de
agua visibles durante y después del
primer uso del aparato.
• La manguera de entrada de agua
tiene una válvula de seguridad y un
revestimiento con un cable interno de
conexión a la red.
25
2.4 Uso del aparato
• No se siente ni se ponga de pie sobre
la puerta abierta.
• Los detergentes para lavavajillas son
peligrosos. Siga las instrucciones de
seguridad del envase de detergente.
• No beba agua procedente del
aparato ni juegue con ella.
• No retire la vajilla del aparato hasta
que finalice el programa. Puede
quedar detergente en los platos.
• El aparato puede liberar vapor
caliente si abre la puerta durante un
programa.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
2.5 Desecho
ADVERTENCIA!
Voltaje peligroso.
• Si la manguera de entrada de agua
está dañada, cierre la llave de agua y
quite inmediatamente el enchufe de
la toma de corriente. Póngase en
contacto con el centro servicio
técnico autorizado para cambiar la
manguera de entrada de agua.
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
• Retire el pestillo de la puerta para
evitar que los niños y las mascotas
queden encerrados en el aparato.
26
www.aeg.com
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
Brazo aspersor intermedio
Brazo aspersor inferior
Filtros
Placa de características
Depósito de sal
Salida de aire
8 7
6
5
7
8
9
10
11
4
3
Dosificador de abrillantador
Dosificador de detergente
Cesto para cubiertos
Cesto inferior
Cesto superior
ESPAÑOL
27
4. PANEL DE CONTROL
1
2
8
1
2
3
4
5
Botón de encendido/apagado
Tecla Program
Indicadores de programa
Pantalla
Tecla Delay
3
4
7
5
6
6 Tecla Option
7 Indicadores
8 Tecla Start
4.1 Indicadores
Indicador
Descripción
Fase de lavado. Se enciende durante la fase de lavado.
Fase de aclarado. Se enciende durante la fase de aclarado.
Fase de secado. Se enciende durante la fase de secado.
Indicador de fin
Indicador TimeSaver.
Indicador XtraDry.
Indicador de abrillantador. Siempre está apagado mientras el programa
está en funcionamiento.
Indicador de sal. Siempre está apagado mientras el programa está en funcionamiento.
28
www.aeg.com
Indicador
Descripción
Indicador Delay.
Indicador de la puerta. Se enciende cuando la puerta del aparato está
abierta o mal cerrada.
5. PROGRAMAS
Fases del
1)
2)
3)
Grado de suciedad Fases del programa
Tipo de carga
Opciones
• Suciedad normal • Prelavado
• Vajilla y cubier• Lavado a 50 °C
tos
• Aclarados
• Seco
• TimeSaver
• XtraDry
• Todo
• Prelavado
• Vajilla, cubiertos, • Lavado de 45 °C a 70
cacerolas y sar°C
tenes
• Aclarados
• Seco
• XtraDry
• Suciedad intensa
• Vajilla, cubiertos,
cacerolas y sartenes
• TimeSaver
• XtraDry
•
•
•
•
Prelavado
Lavado a 70 °C
Aclarados
Seco
• Suciedad recien- • Lavado a 60 °C o 65 °C • XtraDry
te
• Aclarados
• Vajilla y cubiertos
• Suciedad normal • Lavado a 45 °C
o ligera
• Aclarados
• Vajilla y cristale- • Seco
ría finas
• XtraDry
1) Con este programa se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal. (Este es el programa estándar para institutos de pruebas.)
2) El aparato detecta el tipo de suciedad y la cantidad de objetos que hay en los cestos. Ajusta automáticamente la temperatura y la cantidad del agua, el consumo de energía y la duración del programa.
3) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos resultados de lavado
en poco tiempo.
5.1 Valores de consumo
Programa 1)
Agua
(l)
Energía
(kWh)
Duración
(min)
9.9
0.920
237
ESPAÑOL
Programa 1)
Agua
(l)
Energía
(kWh)
Duración
(min)
7 - 12
0.7 - 1.5
45 - 160
13 - 15
1.4 - 1.6
140 - 160
9
0.8
30
13 - 14
0.9 - 1.1
70 - 85
29
1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones y la cantidad de platos pueden alterar los valores.
5.2 Información para los
institutos de pruebas
Para obtener toda la información
necesaria para la prueba de rendimiento,
envíe un correo electrónico a:
info.test@dishwasher-production.com
Anote el número de producto (PNC) que
aparece en la placa de características.
6. AJUSTES
6.1 Modo de selección de
programa y modo de usuario
Cuando el aparato está en el modo de
selección de programa, es posible
ajustar un programa y pasar al modo de
usuario.
En el modo de usuario, se pueden
cambiar los siguientes ajustes:
• El nivel del descalcificador de agua
según la dureza de la misma.
• La activación/desactivación de la
notificación de abrillantador vacío.
• La activación/desactivación de AirDry.
Estos ajustes se guardan hasta que se
vuelvan a cambiar.
Cómo ajustar el modo de
selección de programa
El aparato se encuentra en modo de
selección de programa cuando el
indicador de programa
está
parpadeando y la pantalla muestra la
duración del programa.
Cuando se activa el aparato,
normalmente está en modo de selección
de programa. No obstante, si esto no
ocurre, puede ajustar el modo de
selección de programa de la siguiente
forma:
Mantenga pulsadas simultáneamente
Delay y Option hasta que el aparato se
encuentre en el modo de selección de
programa.
6.2 Descalcificador de agua
El descalcificador elimina minerales del
suministro de agua, ya que podrían
afectar o deteriorar el funcionamiento
del aparato.
Cuanto mayor sea el contenido de
dichos minerales, más dura será el agua.
La dureza del agua se mide en escalas
equivalentes.
El descalcificador de agua debe
ajustarse en función de la dureza que
presente el agua de su zona. La empresa
local de suministro de agua puede
indicarle el grado de dureza de la misma.
Es muy importante ajustar el nivel de
descalcificador para obtener un buen
resultado de lavado.
30
www.aeg.com
Dureza agua
Grados alemanes (°dH)
Grados franceses (°fH)
mmol/l
Grados
Clarke
Nivel del descalcificador del agua
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ajuste de fábrica.
2) No utilice sal en este nivel.
Si utiliza detergente normal o tabletas
múltiples (con o sin sal), ajuste el nivel
de dureza de agua adecuado para
mantener activo el indicador de
rellenado de sal.
Las tabletas múltiples que
contienen sal no son
suficientemente efectivas
para ablandar el agua dura.
• La pantalla muestra el ajuste
actual: p. ej.,
= nivel 5.
3. Pulse Program repetidamente para
cambiar el ajuste.
4. Pulse la tecla de encendido/apagado
para confirmar el ajuste.
6.3 El dosificador de
abrillantador
El abrillantador ayuda a que la vajilla se
seque sin rayas ni franjas.
Cómo ajustar el nivel del
descalcificador de agua
El aparato debe estar en modo de
selección de programa.
El abrillantador se añade
automáticamente durante la fase de
aclarado caliente.
1. Para pasar al modo de usuario,
mantenga pulsados
simultáneamente Delay y Option
La notificación de abrillantador
vacío
,
hasta que los indicadores
y
empiecen a
parpadear y la pantalla esté en
blanco.
2. Pulse Program.
• Los indicadores
se apagan.
• El indicador
parpadeando.
El abrillantador permite que la vajilla se
seque sin rayas ni franjas.
El abrillantador se añade
automáticamente durante la fase de
aclarado caliente.
y
continúa
Cuando el depósito de abrillantador está
vacío, el indicador se enciende para
solicitar que se rellene. Si utiliza tabletas
múltiples que contienen abrillantador y
ESPAÑOL
31
el rendimiento de secado es
satisfactorio, puede desactivar el aviso
para rellenar el abrillantador. Sin
embargo, recomendamos que siempre
utilice abrillantador para conseguir el
mejor rendimiento de secado.
Si utiliza detergente normal o tabletas
múltiples sin abrillantador, active la
notificación para mantener activo el
indicador de rellenado de abrillantador.
Cómo desactivar la notificación
del abrillantador
El aparato debe estar en modo de
selección de programa.
1. Para pasar al modo de usuario,
mantenga pulsados
simultáneamente Delay y Option
,
hasta que los indicadores
y
empiecen a
parpadear y la pantalla esté en
blanco.
2. Pulse Start.
• Los indicadores
apagan.
y
se
continúa
• El indicador
parpadeando.
• La pantalla muestra el ajuste
actual.
–
= notificación del
abrillantador activada.
–
= notificación del
abrillantador desactivada.
3. Pulse Start para cambiar el ajuste.
4. Pulse la tecla de encendido/apagado
para confirmar el ajuste.
6.4 AirDry
AirDry mejora el resultado de secado
con menos consumo de energía.
Mientras se realiza la fase de
secado, un dispositivo abre
la puerta del aparato. La
puerta se mantiene
entreabierta.
PRECAUCIÓN!
No intente cerrar la puerta
del aparato durante 2
minutos después de la
apertura automática. El
aparato podría dañarse.
AirDry Se activa automáticamente en
y
todos los programas excepto
(en su caso).
Para mejorar el rendimiento de secado,
consulte la opción XtraDry o active
AirDry.
Cómo desactivar AirDry
El aparato debe estar en modo de
selección de programa.
1. Para pasar al modo de usuario,
mantenga pulsados
simultáneamente Delay y Option
hasta que los indicadores
,
y
empiecen a
parpadear y la pantalla esté en
blanco.
2. Pulse Delay.
• Los indicadores
y
se apagan.
continúa
• El indicador
parpadeando.
• La pantalla muestra el ajuste
actual:
= AirDry activado.
32
www.aeg.com
3. Pulse Delay para cambiar el ajuste:
= AirDry desactivado.
4. Pulse la tecla de encendido/apagado
para confirmar el ajuste.
7. OPCIONES
Cada vez que inicie un
programa debe activar las
opciones que desee.
No es posible activar ni
desactivar esta opciones con
un programa en marcha.
No todas las opciones son
compatibles entre sí. Si ha
seleccionado opciones no
compatibles, el aparato
desactiva automáticamente
una o más de ellas. Solo
permanecen encendidos los
indicadores de las opciones
aún activas.
Cómo activar XtraDry
Pulse Option hasta que se encienda el
indicador
.
Si la opción no es aplicable al programa,
el indicador correspondiente no se
enciende o parpadea rápidamente
durante unos segundos y después se
apaga.
La pantalla muestra la duración del
programa actualizada.
7.2 TimeSaver
Esta opción aumenta la presión y la
temperatura del agua. Las fases de
lavado y de secado son más cortas.
7.1 XtraDry
La duración total del programa
disminuye aproximadamente un 50%.
Active esta opción cuando desee
aumentar el rendimiento de secado. Si
utiliza esta opción, la duración de
algunos programas, el consumo de agua
y la temperatura del último aclarado
pueden verse afectados.
Los resultados del lavado son los mismos
que con la duración normal del
programa. Los resultados de secado
pueden disminuir.
La opción XtraDry es permanente para
todos los programas distintos de
y no es necesario seleccionarla en cada
ciclo.
En otros programas, el ajuste de XtraDry
es permanente y se usa
automáticamente para los siguientes
ciclos. Esta configuración se puede
cambiar en cualquier momento.
Cómo activar TimeSaver
Pulse Option hasta que se encienda el
indicador
.
Si la opción no es aplicable al programa,
el indicador correspondiente no se
enciende o parpadea rápidamente
durante unos segundos y después se
apaga.
La pantalla muestra la duración
actualizada del programa.
Al activar la opción XtraDry se desactiva
TimeSaver y viceversa.
8. ANTES DEL PRIMER USO
1. Asegúrese de que el nivel actual
del descalcificador coincide con la
dureza de su suministro de agua. Si
no lo es, ajuste el nivel de
descalcificador de agua.
2. Llene el depósito de sal.
3. Llene el dosificador de abrillantador.
4. Abra la llave de paso.
5. Inicie un programa para eliminar
todos los restos de procesamiento
que pueda haber en el aparato. No
utilice detergente ni cargue los
cestos.
Cuando se inicia un programa, el aparato
puede tardar hasta 5 minutos en recargar
ESPAÑOL
la resina del descalcificador. Parece que
el aparato no funciona. La fase de lavado
empieza sólo después de que termine
este proceso. El proceso se repite
periódicamente.
8.1 El depósito de sal
PRECAUCIÓN!
Utilice exclusivamente sal
diseñada específicamente
para lavavajillas
La sal se utiliza para recargar la resina del
descalcificador y asegurar un buen
resultado de lavado en el uso diario.
33
PRECAUCIÓN!
El agua y la sal pueden
salirse del depósito de sal
cuando lo llena. Después de
llenar el depósito de sal,
inicie inmediatamente un
programa para evitar la
corrosión.
8.2 Cómo llenar el dosificador
de abrillantador
A D
B
Llenado del depósito de sal
1. Gire la tapa del depósito de sal hacia
la izquierda y retírela.
2. Vierta 1 litro de agua en el depósito
de sal (solo la primera vez).
3. Llene el depósito con sal para
lavavajillas.
C
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
4. Elimine los restos de sal que puedan
haber quedado en la entrada del
depósito.
C
D
PRECAUCIÓN!
Utilice exclusivamente
abrillantador diseñado
específicamente para
lavavajillas.
5. Gire la tapa del depósito de sal hacia
la derecha para cerrar el depósito de
sal.
1. Pulse el botón de apertura (D) para
abrir la tapa (C).
2. Vierta el abrillantador en el
dosificador (A) hasta que el líquido
alcance el nivel 'max'.
3. Limpie las salpicaduras de
abrillantador con un paño
absorbente para evitar que se forme
demasiada espuma.
34
www.aeg.com
4. Cierre la tapa. Asegúrese de que el
botón de apertura se encaja en su
sitio.
Puede girar el selector de la
cantidad (B) entre la
posición 1 (menor cantidad)
y la posición 4 o 6 (mayor
cantidad).
9. USO DIARIO
1. Abra la llave de paso.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato.
Asegúrese de que el aparato se
encuentra en modo de selección de
programa.
• Si el indicador de sal está
encendido, llene el depósito.
• Si el indicador de abrillantador
está encendido, llene el
dosificador de abrillantador.
3. Cargue los cestos.
4. Añada el detergente.
5. Ajuste e inicie el programa adecuado
para el tipo de carga y el grado de
suciedad.
9.1 Uso del detergente
D A B
PRECAUCIÓN!
Utilice exclusivamente sal
diseñada específicamente
para lavavajillas
1. Pulse el botón de apertura (B) para
abrir la tapa (C).
2. Coloque el detergente en polvo o
pastilla en el compartimento (A).
3. Si el programa tiene una fase de
prelavado, ponga una pequeña
cantidad de detergente en el
compartimento (D).
4. Cierre la tapa. Asegúrese de que el
botón de apertura se encaja en su
sitio.
9.2 Ajuste e inicio de un
programa
La función Auto Off
30
Esta función reduce el consumo de
energía desactivando automáticamente
el aparato cuando no se utiliza.
20
La función se activa:
• 5 minutos después de terminar el
programa.
• Después de 5 minutos si no se ha
iniciado el programa.
C
A
30
B
Inicio de un programa
D
20
C
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese
de que el aparato se encuentra en
modo de selección de programa y
que la puerta está cerrada.
2. Pulse Program repetidamente hasta
que se encienda el indicador del
programa que desee seleccionar.
En la pantalla se muestra la duración del
programa.
3. Ajuste las opciones aplicables.
4. Pulse Start para iniciar el programa.
ESPAÑOL
• El indicador de la fase en curso se
enciende
• La duración del programa
empieza a disminuir en intervalos
de 1 minuto.
Inicio de un programa con
inicio diferido
1. Ajuste un programa.
2. Pulse repetidamente Delay hasta
que la pantalla muestre el tiempo de
retardo que desee ajustar (entre 1 y
24 horas).
3. Pulse Start para iniciar la cuenta
atrás.
• El indicador de inicio diferido se
enciende para confirmar que
empieza la cuenta atrás.
• La cuenta atrás disminuye a
intervalos de 1 hora. Solo la
última hora disminuye en
intervalos de 1 minuto.
Cuando finaliza la cuenta atrás, se inicia
el programa y se enciende el indicador
de la fase en curso. El indicador de inicio
diferido se apaga.
Apertura de la puerta mientras
está funcionando el aparato
Si abre la puerta mientras se realiza un
programa, el aparato se detiene. Puede
afectar al consumo de energía y a la
duración del programa. Cuando cierre la
puerta, el aparato continuará a partir del
punto de interrupción.
Si la puerta se abre más de
30 segundos durante la fase
de secado, el programa en
funcionamiento se termina.
Esto no sucede si la puerta
se abre mediante la función
AirDry.
35
No intente cerrar la puerta
del aparato durante 2
minutos después de que
AirDry la abra
automáticamente, porque
puede causar daños en el
aparato.
Si, después, la puerta está
cerrada otros 3 minutos, el
programa en curso termina.
Cancelación del inicio diferido
mientras está en curso la
cuenta atrás
Si cancela el inicio diferido, debe volver
a ajustar el programa y las opciones.
Pulse simultáneamente Delay y Option
hasta que el aparato se encuentre en el
modo de selección de programa.
Cancelación de un programa
Mantenga pulsadas simultáneamente
Delay y Option hasta que el aparato se
encuentre en el modo de selección de
programa.
Compruebe que hay detergente en el
dosificador antes de iniciar un nuevo
programa.
Fin del programa
Se apagan todas las teclas salvo la de
encendido / apagado.
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
o espere a que la función Auto Off
desactive automáticamente el
aparato.
Si abre la puerta antes de la
activación de Auto Off, el aparato se
desactiva automáticamente.
2. Cierre la llave de paso.
10. CONSEJOS
10.1 General
Los consejos siguientes le aseguran un
resultado de limpieza de secado óptimo
en el uso diario y también le ayudan a
proteger el medio ambiente.
• Tire los residuos de alimentos de
mayor tamaño de los platos a la
basura.
• No enjuague los platos a mano. Si es
necesario, utilice el programa de
prelavado (en su caso) o seleccione
un programa con fase de prelavado.
36
www.aeg.com
• Aproveche siempre todo el espacio
de los cestos
• Al cargar el aparato, asegúrese de
que los platos quedan totalmente al
alcance de las boquillas del brazo
aspersor para lavarse con el agua que
expulsan. Asegúrese de que los
objetos no se tocan entre sí ni se
cubren unos a otros.
• Puede utilizar detergente para
lavavajillas, abrillantador y sal por
separado o pastillas múltiples (p. ej.
''3en1'', ''4en1'', ''Todo en 1''). Siga
las instrucciones que aparecen en el
envoltorio.
• Seleccione el programa según el tipo
de carga y el grado de suciedad. Con
el programa ECO se consigue el uso
más eficaz del agua y consumo de
energía para vajillas y cubiertos con
suciedad normal.
10.2 Utilización de sal,
abrillantador y detergente
• Utilice únicamente sal, abrillantador y
detergente para el lavavajillas. El
aparato podría dañarse con otros
productos.
• En las zonas con agua dura y muy
dura, se recomienda usar solo
detergente para lavavajillas (polvo,
gel, pastillas que no contengan
agentes adicionales), abrillantador y
sal por separado para unos resultados
de limpieza y secado óptimos.
• Al menos una vez al mes, realice un
ciclo con un limpiador de aparatos
domésticos, especialmente
apropiados para este fin.
• Las pastillas de detergente no se
disuelven completamente con
programas cortos. Para evitar restos
de detergente en la vajilla, se
recomienda usar pastillas de
detergente con los programas largos.
• No utilice más cantidad de
detergente de la recomendada.
Consulte las instrucciones del envase
del detergente.
10.3 Qué hacer si desea dejar
de usar pastillas múltiples
Antes de volver a utilizar por separado
detergente, sal y abrillantador, realice el
procedimiento siguiente.
1. Ajuste el nivel más alto de
descalcificador.
2. Asegúrese de llenar el depósito de
sal y abrillantador.
3. Inicie el programa más corto con una
fase de aclarado. No añada
detergente ni cargue los cestos.
4. Cuando termine el programa, ajuste
el descalcificador según la dureza del
agua de su zona.
5. Ajuste la cantidad de abrillantador.
6. Active la notificación de abrillantador
vacío.
10.4 Carga de los cestos
• Utilice el aparato exclusivamente para
lavar utensilios aptos para lavavajillas.
• No coloque en el aparato utensilios
de madera, cuerno, aluminio, peltre o
cobre.
• No coloque en el aparato objetos
que puedan absorber agua (esponjas,
paños de limpieza, etc.).
• Elimine los restos de comida de los
platos.
• Ablande los restos de comida
adheridos a la vajilla.
• Coloque los objetos huecos (por
ejemplo, tazas, vasos, cazuelas) boca
abajo.
• Asegúrese de que los cubiertos y los
platos no se adhieran entre sí. Mezcle
las cucharas con otros cubiertos.
• Asegúrese de que los vasos no
chocan entre sí
• Coloque los objetos pequeños en el
cesto de cubiertos.
• Coloque los objetos ligeros en el
cesto superior. Asegúrese de que los
objetos no se mueven.
• Antes de iniciar un programa,
compruebe que el brazo aspersor gira
sin obstrucción.
10.5 Antes del inicio de un
programa
Compruebe que:
ESPAÑOL
• Los filtros están limpios y bien
instalados.
• La tapa del depósito de sal está
apretada.
• Los brazos aspersores no están
obstruidos.
• Hay abrillantador y sal para lavavajillas
(a menos que utilice pastillas
múltiples).
• La posición de los objetos en los
cestos es correcta.
• El programa es adecuado para el tipo
de carga y el grado de suciedad.
• Se utiliza la cantidad correcta de
detergente.
10.6 Descarga de los cestos
1. Deje enfriar la vajilla y cristalería
antes de retirarla del aparato. Los
artículos calientes son sensibles a los
golpes.
2. Vacíe primero el cesto inferior y a
continuación el superior.
Al final del programa puede
haber restos de agua en los
laterales y en la puerta del
aparato.
11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el
aparato y desconecte el
enchufe de la red.
Los filtros sucios y los brazos
aspersores obstruidos
reducen la calidad del
lavado. Revíselos
periódicamente y, si es
necesario, límpielos.
11.1 Limpieza de los filtros
El sistema de filtro está hecho de 3
piezas.
2. Extraiga el filtro (C) del filtro (B).
3. Retire el filtro plano (A).
C
B
4. Lave los filtros.
A
1. Gire el filtro (B) hacia la izquierda y
extráigalo.
37
38
www.aeg.com
PRECAUCIÓN!
Una posición incorrecta de
los filtros puede dañar el
aparato y provocar
resultados de lavado no
satisfactorios.
11.2 Limpieza de los brazos
aspersores
No retire los brazos aspersores. Si los
orificios de los brazos aspersores se
taponan, retire la suciedad restante con
un objeto afilado.
5. Asegúrese de que no haya restos de
comida ni suciedad alrededor del
borde del sumidero.
6. Vuelva a colocar el filtro plano (A).
Asegúrese de que esté bien
colocado bajo las 2 guías.
11.3 Limpieza del exterior
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido.
• Utilice solo detergentes neutros.
• No utilice productos abrasivos,
estropajos duros ni disolventes.
11.4 Limpieza del interior
7. Vuelva a montar los filtros (B) y (C).
8. Vuelva a colocar el filtro (B) en el
filtro plano (A). Gírelo hacia la
derecha hasta que encaje.
• Limpie cuidadosamente el aparato,
incluida la junta de goma de la
puerta, con un paño húmedo.
• Si normalmente utiliza programas de
corta duración, estos pueden dejar
depósitos de grasa y sarro en el
interior del aparato. Para evitarlo, se
recomienda utilizar programas de
larga duración al menos dos veces al
mes.
• Para mantener el funcionamiento
óptimo del aparato, se recomienda
utilizar un producto específico de
limpieza mensual para lavavajillas.
Siga atentamente las instrucciones
del envase del producto.
ESPAÑOL
39
12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el aparato no se pone en marcha ni se
detiene durante el funcionamiento.
Antes de ponerse en contacto con un
centro de servicio técnico, compruebe si
puede solucionar el problema por sí
mismo con ayuda de la información de la
tabla.
Algunos fallos de funcionamiento se
indican en la pantalla con un código de
alarma.
La mayoría de los problemas que
pueden surgir se resuelven sin
necesidad de ponerse en contacto con
el Centro de servicio técnico.
ADVERTENCIA!
Las reparaciones incorrectas
pueden acarrar riesgos
graves para la seguridad del
usuario. Todas las
reparaciones debe llevarlas
a cabo personal cualificado.
Problema y código de alar- Causa y soluciones posibles
ma
No se puede encender el
aparato.
• Asegúrese de que el enchufe esté conectado a la toma
de corriente.
• Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en la
caja de fusibles.
El programa no se pone en
marcha.
• Asegúrese de que la puerta del aparato esté cerrada.
• Pulse Start.
• Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o
espere hasta el final de la cuenta atrás.
• El aparato ha iniciado el proceso de recarga de resina
dentro del descalcificador de agua. La duración total
del proceso es de aproximadamente 5 minutos.
El aparato no carga agua.
• Compruebe que el grifo esté abierto.
• Asegúrese de que la presión del agua no sea demasiado baja. Solicite información a la compañía local de suministro de agua.
• Compruebe que el grifo no esté obstruido.
• Asegúrese de que el filtro de la manguera de entrada
no está obstruido.
• Asegúrese de que la manguera de entrada no esté doblada ni retorcida.
La pantalla muestra
.
El aparato no desagua.
La pantalla muestra
.
• Compruebe que el desagüe no esté obstruido.
• Asegúrese de que el filtro de la manguera de salida no
está obstruido.
• Compruebe que el filtro de desagüe no está obstruido.
• Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté doblado
ni retorcido.
40
www.aeg.com
Problema y código de alar- Causa y soluciones posibles
ma
El dispositivo contra inunda- • Cierre el grifo y póngase en contacto con el Centro de
ción se ha puesto en marservicio técnico.
cha.
La pantalla muestra
.
El aparato se detiene y se
pone en marcha más veces
durante el funcionamiento.
• Esto es correcto. Proporciona resultados de limpieza
óptimos y ahorra energía.
El programa dura demasiado.
• Seleccione la opción TimeSaver para acortar la duración
del programa.
• Si se ha ajustado la opción de inicio diferido, cancele el
retardo o espere hasta el final de la cuenta atrás.
En la pantalla aumenta el
tiempo restante y llega casi
hasta el fin de la duración
del programa.
• No se trata de un defecto. El aparato funciona correctamente.
Pequeña fuga en la puerta
del aparato.
• El aparato no está nivelado. Afloje o apriete las patas
ajustables (en su caso).
• La puerta del aparato no está centrada en la cuba. Ajuste la pata trasera (en su caso).
Cuesta cerrar la puerta del
aparato.
• El aparato no está nivelado. Afloje o apriete las patas
ajustables (en su caso).
• Hay partes de la vajilla que sobresalen de los cestos.
Sonidos de traqueteo o gol- • La vajilla no está colocada correctamente en los cestos.
peteo dentro del aparato.
Consulte el folleto sobre carga del cesto.
• Asegúrese de que los brazos aspersores pueden rotar libremente.
El aparato dispara el disyun- • No hay amperaje suficiente para todos los aparatos que
tor.
están en funcionamiento. Compruebe el amperaje de la
caja de enchufe y la capacidad del medidor o apague
alguno de los aparatos que esté usando.
• Fallo eléctrico interno del aparato. Póngase en contacto
con un servicio técnico autorizado.
Consulte otras posibles
causas en "Antes del
primer uso", "Uso diario" o
"Consejos".
Una vez comprobado el aparato,
desactive y actívelo. Si el problema se
vuelve a producir, póngase en contacto
con un Centro de servicio técnico.
Para los códigos de alarma no descritos
en la tabla, póngase en contacto con un
Centro de servicio técnico.
ESPAÑOL
41
12.1 Los resultados del lavado y el secado no son satisfactorios
Problema
Causa y soluciones posibles
Mal resultado de lavado.
• Consulte "Uso diario", "Consejos" y el folleto sobre
cómo cargar el cesto.
• Utilice programas de lavado más intensos.
• Limpie las boquillas del brazo aspersor y el filtro. Consulte "Mantenimiento y limpieza".
Malos resultados de secado.
• Se ha dejado la vajilla demasiado tiempo dentro del
aparato cerrado.
• No hay abrillantador o la dosificación del abrillantador
es insuficiente. Ajuste el dosificador de abrillantador
en un nivel más alto.
• Los objetos de plástico deben secarse con un paño.
• Para obtener el mejor rendimiento de secado, active
la opción XtraDry y ajuste AirDry.
• Recomendamos que siempre utilice abrillantador, incluso en combinación con tabletas múltiples.
Hay rayas o películas azuladas
en vasos y platos.
• La dosificación del abrillantador es demasiado alta.
Ajuste más bajo el nivel de abrillantador.
• La cantidad de detergente es demasiada.
Hay manchas y gotas de agua
en vajilla y cristalería.
• La dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste
más alto el nivel de abrillantador.
• La calidad del abrillantador podría ser la causa.
La vajilla está mojada.
• Para obtener el mejor rendimiento de secado, active
la opción XtraDry y ajuste AirDry.
• El programa no tiene una fase de secado o la tiene
con una temperatura baja.
• El dosificador de abrillantador está vacío.
• La calidad del abrillantador podría ser la causa.
• La calidad de las tabletas de detergente podría ser la
causa. Pruebe con una marca diferente o active el dosificador del abrillantador y utilice éste junto con las
tabletas de detergente.
El interior del aparato está
mojado.
• Esto no es un defecto del aparato, se debe a que la
humedad del aire se condensa en las paredes.
Espuma inusual durante el lavado.
• Utilice solo detergentes adecuados para lavavajillas.
• Hay una fuga en el dosificador de abrillantador. Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
Rastros de óxido en los cubiertos.
• Hay demasiada sal en el agua de lavado. Consulte "El
descalcificador de agua".
• Se han mezclado cubiertos de plata y acero inoxidable. No ponga juntos los cubiertos de plata y acero
inoxidable.
42
www.aeg.com
Problema
Causa y soluciones posibles
Quedan restos de detergente
en el dosificador al final del
programa.
• La pastilla de detergente se ha quedado pegada en el
dosificador y no se ha disuelto totalmente en el agua.
• El agua no puede disolver el detergente que hay en el
dosificador. Compruebe que el brazo aspersor superior no esté bloqueado o atascado.
• Asegúrese de que los objetos de los cestos no impiden que se abra la tapa del dosificador de detergente.
Olores en el interior del apara- • Consulte "Limpieza interna".
to.
Depósitos calcáreos en la vaji- • El nivel de sal es bajo, consulte el indicador de rellella, la cuba y el interior de la
nado.
puerta.
• La tapa del depósito de sal está suelta.
• El agua del grifo es dura. Consulte "El descalcificador
de agua".
• Aunque emplee pastillas múltiples, use sal y ajuste la
regeneración del descalcificador de agua. Consulte
"El descalcificador de agua".
• Si sigue habiendo depósitos de cal, utilice limpiadores
para aparatos domésticos, que son especialmente
apropiados para este fin.
• Pruebe con otro detergente.
• Contacte con el fabricante del detergente.
Vajilla mate, descolorida o
agrietada.
• Asegúrese de lavar en el aparato únicamente objetos
aptos para lavavajillas.
• Cargue y descargue con cuidado el cesto. Consulte el
folleto sobre carga del cesto.
• Coloque los objetos delicados en el cesto superior.
Consulte otras posibles
causas en "Antes del
primer uso", "Uso diario" o
"Consejos".
13. INFORMACIÓN TÉCNICA
Medidas
Ancho / alto / fondo (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Conexión eléctrica 1)
Voltaje (V)
200 - 240
Frecuencia (Hz)
50 / 60
Presión del suministro de
agua
Mín. / máx. bares (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Suministro de agua
Agua fría o caliente 2)
máx. 60 °C
ESPAÑOL
Capacidad
Cubiertos
13
Consumo de potencia
Modo encendido (W)
5.0
Consumo de potencia
Modo apagado (W)
0.50
43
1) Consulte los demás valores en la placa de características.
2) Si el agua caliente procede de una fuente de energía alternativa (por ejemplo, paneles solares, energía eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de energía.
14. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
44
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................44
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 46
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 47
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................48
5. PROGRAM..................................................................................................................49
6. INSTÄLLNINGAR....................................................................................................... 50
7. FUNKTIONER.............................................................................................................53
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.............................................. 53
9. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 54
10. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 56
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 58
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 59
13. TEKNISK INFORMATION....................................................................................... 63
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
45
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när luckan är öppen.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Följ maximalt antal 13 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt
läge.
46
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka
så att ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får
ej täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
• Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
• Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
• Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil
och en mantel med en inre elkabel.
SVENSKA
• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Farlig spänning.
• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
2.4 Använd
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
diskmedelspaketet.
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
11
10
9
1 Övre spolarm
2 Nedre spolarm
8 7
47
6
5
4
3
3 Filter
4 Typskylt
2
48
www.aeg.com
5
6
7
8
Saltbehållare
Ventilation
Spolglansfack
Diskmedelsfack
9 Bestickskorg
10 Underkorg
11 Överkorg
4. KONTROLLPANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Strömbrytare
Program-knapp
Programindikatorer
Display
Delay-knapp
3
4
7
6
6 Option-knapp
7 Kontrollampor
8 Start-knapp
4.1 Indikatorlampor
Kontrollampa
5
Beskrivning
Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.
Sköljfas. Tänds när sköljfasen pågår.
Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.
Kontrollampa när programmet är slut.
SVENSKA
Kontrollampa
49
Beskrivning
TimeSaver-kontrollampa.
XtraDry-kontrollampa.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Delay-kontrollampa.
Kontrollampa för lucka. Tänds när produktens lucka är öppen eller inte riktigt stängd.
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av disk
1)
2)
3)
Programfaser
Funktioner
• Normalt smutsat • Fördisk
• Porslin och be• Disk 50 °C
stick
• Sköljning
• Torrt
• TimeSaver
• XtraDry
• Allt
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
• Fördisk
• Disk från 45 °C till 70
°C
• Sköljning
• Torrt
• XtraDry
• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
• TimeSaver
• XtraDry
• Nyligen insatt
• Porslin och bestick
• Disk 60 °C eller 65 °C
• Sköljning
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljning
Torrt
• Normalt eller lätt • Disk 45 °C
smutsat
• Sköljning
• Finporslin och
• Torrt
glas
• XtraDry
• XtraDry
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och bestick
med normal nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar automatiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en maskin med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskresultat på
kort tid.
50
www.aeg.com
5.1 Förbrukningsvärden
Program 1)
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
9.9
0.920
237
7 - 12
0.7 - 1.5
45 - 160
13 - 15
1.4 - 1.6
140 - 160
9
0.8
30
13 - 14
0.9 - 1.1
70 - 85
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, mängden disk och tillvalsfunktioner kan ändra
värdena.
5.2 Information till
provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om
prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktiverar/avaktiverar indikatorn för
spolglansfacket tomt.
• Aktivering och avaktivering av
alternativet AirDry.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
programlampan
blinkar och
displayen visar programlängden.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter hur
hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
SVENSKA
51
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska grader
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in
rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är
inte tillräckligt effektiva för
att mjuka upp hårt vatten.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in Delay och Option samtidigt
tills indikatorerna
,
och
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på Program.
• Indikatorerna
släcks.
och
• Indikatorlampan
fortsätter
att blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
3. Tryck på Program upprepade
gånger för att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.3 Spolglansfacket
Spolglans bidrar till att torka disken utan
att det blir ränder eller fläckar.
Spolglans dispenseras automatiskt under
den varma sköljfasen.
Indikatorn för spolglansfacket
tomt
Genom att använda spolglans kan disken
torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om du
använder multitabletter som innehåller
sköljmedel och du är nöjd med
torkresultat, kan du inaktivera indikatorn
för påfyllning av sköljmedel. Vi
rekommenderar dock att du alltid
använder spolglans för bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel
eller multitabletter utan spolglans,
aktivera indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.
52
www.aeg.com
Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in Delay och Option samtidigt
tills indikatorerna
,
och
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på Start.
• Indikatorerna
släcks.
och
• Indikatorlampan
fortsätter att blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen.
–
= indikatorn för
spolglansfacket tomt
aktiverat.
= indikatorn för
spolglansfacket tomt
avaktiverat.
3. Tryck på Start för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
–
6.4 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning.
Under torkningsfasen
öppnar en enhet luckan.
Luckan hålls sedan på glänt.
FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt.
Det kan skada produkten.
AirDry aktiveras automatiskt med alla
program, ej inkluderat
(om tillämpligt).
och
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.
Avaktivering av AirDry
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in Delay och Option samtidigt
tills indikatorerna
,
och
börjar blinka och displayen är
tom.
2. Tryck på Delay.
• Indikatorerna
och
släcks.
fortsätter att
• Indikatorlampan
blinka.
• På displayen visas den aktuella
inställningen:
= AirDry
aktiverat.
3. Tryck på Delay för att ändra
inställningen:
= AirDry
avaktiverat.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
SVENSKA
53
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som
fortfarande är aktiva förblir
tända.
Aktivering av XtraDry-alternativet
avaktiverar TimeSaver och vice versa.
Aktivering av XtraDry
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
7.2 TimeSaver
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.
7.1 XtraDry
Den totala programlängden minskas
med ca 50 %.
Aktivera det här alternativet om du vill
öka torkprestandan. Vid användning av
det här alternativet kan programmets
varaktighet, vattenförbrukning och
temperaturen på sista sköljningen
påverkas.
Tvättresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.
Alternativet XtraDry är ett bestående
alternativ för alla program förutom
cykel.
och behöver inte väljas vid varje
I andra program är inställningen XtraDry
permanent och används automatiskt i
nästkommande program. Denna
konfiguration kan ändras när som helst.
Aktivering av TimeSaver
Tryck på Option tills kontrollampan för
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
alla bearbetningsrester som
fortfarande kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta
upp till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
54
www.aeg.com
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
8.2 Fylla på spolglansfacket
A D
B
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
C
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A)
tills vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
SVENSKA
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
D A B
55
9.2 Ställa in och starta ett
program
Funktionen Auto Off
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
Starta ett program
30
1. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge och
att luckan är stängd.
2. Tryck på Program upprepade
gånger tills kontrollampan för det
program som du vill välja tänds.
Displayen visar programmets längd.
3. Välj tillvalsfunktioner.
4. Tryck på Start för att starta
programmet.
• Kontrollampan för aktuell fas
tänds.
• Programlängden minskar i steg
om 1 minut.
20
C
B
A
30
D
20
C
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara diskmedel som
är särskilt avsett för
diskmaskiner.
1. Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
2. Häll diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel i diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Starta ett program med
fördröjd start
1. Ställ in program.
2. Tryck på Delay upprepade gånger
tills displayen visar tidsfördröjningen
du vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
3. Tryck på Start för att starta
nedräkningen.
• Kontrollampan för fördröjd start
tänds för att bekräfta starten av
nedräkningen.
• Nedräkningen minskar i steg om 1
timme. Bara den sista timmen
minskar i steg om en minut.
När nedräkningen är klar startar
programmet och diskfasindikatorn tänds.
Lampan för fördröjd start släcks.
56
www.aeg.com
Öppna luckan medan maskinen
är igång
Tryck på Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.
Avbryta programmet
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDryfunktionen.
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen.
Om luckan. efter ytterligare
3 minuter stängs, avslutas
pågående program.
Håll in Delay och Option samtidigt tills
produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.
2. Stäng vattenkranen.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett
program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i
1'', ''4 i 1'', ''All i 1''). Följ
anvisningarna som står på
förpackningen.
• Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
SVENSKA
57
• I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att
undvika diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
• Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på
disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
10.3 Vad du ska göra om du
vill sluta använda
multitabletter
10.5 Innan ett program startas
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.
10.4 Ladda korgarna
• Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
Kontrollera att:
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för
diskgodset och smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
I slutet av programmet kan
det finnas vatten kvar på
sidorna och luckan på
produkten.
58
www.aeg.com
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör
dem vid behov.
4. Diska filtren.
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
C
B
A
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta
filtret (A). Vrid medurs tills det låses
på plats.
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
SVENSKA
59
• Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
11.4 Invändig rengöring
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
11.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar
under diskning. Innan du kontaktar
auktoriserad service, kontrollera om du
kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Problem och larmkod
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man behöver
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på produk- • Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
ten.
• Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
60
www.aeg.com
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Programmet startar inte.
• Se till att luckan är stängd.
• Tryck på Start.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i
vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är ca 5 minuter.
Produkten fylls inte med vat- • Kontrollera att vattenkranen är öppen.
ten.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
.
Displayen visar
• Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
• Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad service.
.
Maskinen stannar och startar • Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresultat
om flera gånger under en
och energibesparingar.
diskning.
Programmet varar för länge.
• Välj alternativet TimeSaver för att korta programtiden.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av programtiden.
Det läcker lite från maskinens lucka.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
• Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).
• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
Skramlande/knackande ljud
inifrån maskinen.
• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se broschyren om hur man laddar korgarna.
• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
SVENSKA
61
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Apparaten löser ut brytaren.
• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla apparater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de apparater som
används.
• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
• Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren om
hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
Maskinen torkar disken dåligt.
• Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med luckan stängd.
• Det finns ingen spolglans eller så är mängden spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som släpps
ut till en högre nivå.
• Plastartiklar kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Vi rekommenderar att alltid använda spolglans, även i
kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och
• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in
fläckar, eller blåaktiga beläggnivån på spolglansen till en lägre nivå.
ningar på glas och diskgods.
• För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.
• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
62
www.aeg.com
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Disken är blöt.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry och
ställ in AirDry.
• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med
låg temperatur.
• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken. Prova
ett annat märke eller aktivera spolglansfacket och använd spolglans tillsammans med multitabletterna.
Insidan på maskinen är blöt.
• Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under diskning. • Använd bara maskindiskmedel.
• Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
• Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
• Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och rostfritt
stål nära varandra.
Det finns rester kvar i diskmedelsfacket vid slutet av programmet.
• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde därför inte sköljas bort med vatten.
• Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket. Se till
att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
• Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Lukter inifrån maskinen.
• Se "Intern rengöring".
Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.
• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock är löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Även om du använder multifunktionstabletter ska du
använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se avsnittet "Vattenavhärdare".
• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska maskinen
rengöras med särskilda medel som är avsedda för detta ändamål.
• Testa ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.
Tråkigt, missfärgat eller naggat porslin.
• Se till att endast diskmaskinssäkra produkter diskas i
maskinen.
• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se broschyren
om hur man laddar korgarna.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.
SVENSKA
63
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips" för
andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
596 / 818 - 898 / 575
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
200 - 240
Frekvens (Hz)
50 / 60
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
13
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.50
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
156928570-A-102018
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising