Electrolux ESL76356LO Instrukcja obsługi

Electrolux ESL76356LO Instrukcja obsługi
ESL76356LO
.......................................................... .......................................................
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.RegisterElectrolux.com
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐
ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐
korzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych bądź osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura spada poni‐
żej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐
starczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące
się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐
kowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐
ki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez dłuż‐
szy czas, należy zapewnić przepływ wody i
odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
4
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
1.3 Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obra‐
żeń ciała, oparzenia, porażenia prądem
lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi sub‐
stancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń ciała lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w urzą‐
dzeniu.
POLSKI
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
10
9
8
7
6
5
4
3
2.1 Wiązka światła
1 Górne ramię spryskujące
2 Dolne ramię spryskujące
• W trakcie programu czerwona wiązka świata
pojawia się na podłodze pod drzwiami urzą‐
dzenia. Po zakończeniu programu czerwona
wiązka zmienia kolor na zielony.
• W razie wystąpienia usterki urządzenia miga
czerwone światło.
3 Filtry
4 Tabliczka znamionowa
5 Zbiornik soli
6 Dozownik płynu nabłyszczającego
7 Pokrywka dozownika detergentu
Wiązka światła wyłącza się przy wyłą‐
czeniu urządzenia.
8 Kosz na sztućce
9 Dolny kosz
10 Górny kosz
3. PANEL STEROWANIA
1
2
1 Przycisk wł./wył.
2 Wyświetlacz
3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
3
4
4 Przyciski wyboru programów
5 Wskaźniki
5
5
6
www.electrolux.com
Wskaźniki
Opis
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest za‐
wsze wyłączony.
Wskaźnik funkcji Multitab.
4. PROGRAMY
Program1)
2)
3)
4)
5)
Stopień zabru‐
dzenia
Rodzaj załadun‐
ku
Fazy
programu
Czas trwa‐ Zużycie
nia
energii
(min)
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Średnie
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 50°C
Płukania
Suszenie
195
1.03
11
Dowolne
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze od 45°C do
70°C
Płukania
Suszenie
40 - 150
0.6 - 1.4
8 - 14
Duże
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 70°C
Płukania
Suszenie
130 - 150
1.3 - 1.4
13 - 15
Świeże
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Zmywanie w tempe‐
raturze 60°C
Płukanie
30
0.8
9
Dowolne
Zmywanie wstępne
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
3) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
POLSKI
7
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w cza‐
sie trwania programu.
Wybierając jedną lub większą liczbę op‐
cji, należy upewnić się, że przed rozpo‐
częciem programu włączą się odpo‐
wiednie wskaźniki.
5.1 Multitab
Opcję należy włączyć tylko dla wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem.
Opcja ta zatrzymuje dopływ płynu nabłyszczają‐
cego i soli. Odpowiednie wskaźniki są wyłączo‐
ne.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Należy upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania – patrz: „Ustawianie i
uruchamianie programu”.
3.
oraz
.
Nacisnąć jednocześnie
• Włączy się wskaźnik Multitab.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z detergentem, a
przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek, należy wykonać następujące
czynności:
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
4. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
Opcja ta nie jest przeznaczona do
.
5.2 Sygnały dźwiękowe
Po wystąpieniu usterki urządzenia emitowany
jest sygnał dźwiękowy. Sygnału tego nie można
wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również emitowany
po zakończeniu programu. Domyślnie ten sygnał
jest wyłączony, ale można go włączyć.
Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia
programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Us‐
tawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż zaczną migać
wskaźniki
3. Nacisnąć
•
Wskaźniki
• Wskaźnik
,
i
.
.
i
wyłączą się.
będzie nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Sygnał dźwiękowy włączony.
Sygnał dźwiękowy wyłączony.
4. Nacisnąć
, aby zmienić ustawie‐
nie.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
8
www.electrolux.com
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Poziom
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Regulacja poziomu zmiękczania
wody
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Us‐
tawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż zaczną migać
wskaźniki
3.
,
Nacisnąć przycisk
i
.
.
• Wskaźniki przycisków
i
wyłączą się.
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
• Wyświetlacz wskaże aktualne ustawienie
= poziom 5.
zmiękczacza wody, np.
4.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, aby
zmienić ustawienie.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
POLSKI
9
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
A D
1.
B
2.
3.
4.
C
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
10
www.electrolux.com
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Us‐
tawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu nabły‐
szczającego, napełnić dozownik płynu na‐
błyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
• Aby zastosować wieloskładnikowe tabletki
z detergentem, należy wybrać opcję Multi‐
tab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
7.1 Stosowanie detergentu
1.
D A B
2.
30
3.
20
4.
C
A
30
B
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeżeli wybrano program obejmujący zmy‐
wanie wstępne, należy umieścić niewielką
ilość detergentu w przegródce (D).
W razie korzystania z detergentu w tablet‐
kach, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
D
20
32
-
1
4
MAX
+
C
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta po
upływie kilku minut automatycznie wyłącza urzą‐
dzenie w następujących przypadkach:
• Jeśli nie zamknięto drzwi urządzenia w celu
włączenia programu.
• Po zakończeniu programu.
Tryb ustawiania
Dla niektórych ustawień konieczne jest włącze‐
nie trybu ustawiania.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli po włą‐
i wyświet‐
czeniu aktywny jest wskaźnik
lony jest czas trwania programu.
Jeśli na panelu sterowania widoczne są inne
wskazania, należy jednocześnie nacisnąć i przy‐
i
, aż włączy się
trzymać
.
wskaźnik
POLSKI
11
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
kontynuować pracę od momentu, w którym zos‐
tała przerwana.
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Zaświeci się wskaźnik programu
. Na wyświetlaczu pojawi się wska‐
zanie czasu trwania programu.
3. Ustawić program.
• Aby włączyć program
, należy za‐
mknąć drzwi urządzenia.
• Aby ustawić inny program, należy nacis‐
nąć przycisk żądanego programu. Na wy‐
świetlaczu pojawi się wskazanie czasu
trwania programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Nastąpi urucho‐
mienie programu. Czas trwania programu
będzie odliczany skokowo co 1 minutę.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2.
Nacisnąć kilkakrotnie
, aż na wyświet‐
laczu pojawi się żądany czas opóźnienia (od
1 do 24 godzin).
• Wyświetlacz wskazuje czas opóźnienia
rozpoczęcia programu.
•
.
Włączy się wskaźnik
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie się
odliczanie czasu.
• Po zakończeniu odliczania nastąpi uru‐
chomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia progra‐
mu należy ponownie ustawić program.
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyci‐
i
, aż włączy się
ski
wskaźnik
.
Anulowanie programu
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyci‐
i
, aż włączy się
ski
wskaźnik funkcji
.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu poja‐
wi się 0:00.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż
funkcja Auto Off automatycznie wyłączy
urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy
poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolne‐
go, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może
znajdować się woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
12
www.electrolux.com
8.2 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
8.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
POLSKI
13
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Przed ponownym włożeniem filtra (B) nale‐
ży upewnić się, że wewnątrz osadnika ani
na jego krawędzi nie znajdują się resztki
żywności ani inne zanieczyszczenia.
C
B
A
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Sprawdzić, czy filtr (B) jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go z powrotem w
filtrze (B). Obrócić zgodnie z ruchem wska‐
zówek zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów
może skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
9.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
14
www.electrolux.com
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu poja‐
wia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
•
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.
- Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków nie jest uszkodzony.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Sprawdzić, czy zawór wody nie jest zatkany.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym nie jest za‐
tkany.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Sprawdzić, czy syfon zlewozmywaka nie jest zatka‐
ny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym zos‐
tał przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu nale‐
ży skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alar‐
mowe, należy skontaktować się z punktem ser‐
wisowym.
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem. Należy wypró‐
bować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
POLSKI
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
szczający wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
•
i
wyłączą się.
Wskaźniki
• Wskaźnik
nadal będzie migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
Dozownik płynu nabłyszczają‐
cego wyłączony.
10.2 Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Us‐
tawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż zaczną migać
wskaźniki
3. Nacisnąć
,
i
15
.
Dozownik płynu nabłyszczają‐
cego włączony.
4. Nacisnąć
, aby zmienić ustawienie.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
7. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
.
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
596 / 818 - 898 / 555
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb czuwania
0.99 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu wody z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
16
www.electrolux.com
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
POLSKI
17
18
www.electrolux.com
POLSKI
19
156975410-B-432013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement