Electrolux ESI76201LX User manual

Electrolux ESI76201LX User manual
ESI76201LX
.......................................................... .......................................................
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.RegisterElectrolux.com
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐
ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐
korzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, które nie były używane przez
dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,
aż pojawi się czysta woda.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych bądź osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura spada poni‐
żej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐
starczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące
się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały
odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐
kowanemu elektrykowi.
4
www.electrolux.com
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐
ki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
1.3 Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obra‐
żeń ciała, oparzenia, porażenia prądem
lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi sub‐
stancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
POLSKI
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
10
9
8
1 Górne ramię spryskujące
2 Dolne ramię spryskujące
3 Filtry
4 Tabliczka znamionowa
5 Zbiornik soli
7
6
5
4
3
6 Dozownik płynu nabłyszczającego
7 Pokrywka dozownika detergentu
8 Kosz na sztućce
9 Dolny kosz
10 Górny kosz
5
6
www.electrolux.com
3. PANEL STEROWANIA
1
6
1 Wskaźnik wł./wył.
2 Znacznik programu
3 Wskaźniki
Wskaźniki
2
3
5
4
4 Przycisk Delay
5 Przycisk Start
6 Pokrętło wyboru programów
Opis
Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płu‐
kania.
Wskaźnik fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik soli. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas trwania programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
POLSKI
7
4. PROGRAMY
Program1)
2)
3)
4)
Stopień zabru‐
dzenia
Rodzaj załadun‐
ku
Fazy
programu
Czas trwa‐ Zużycie
nia
energii
(min)
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Średnie
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 50°C
Płukania
Suszenie
195
1.02
11
Średnie
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 65°C
Płukania
Suszenie
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Duże
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w tempe‐
raturze 70°C
Płukania
Suszenie
130 - 150
1.3 - 1.4
13 - 15
Świeże
Naczynia stoło‐
we i sztućce
Zmywanie w tempe‐
raturze 60°C
Płukanie
30
0.8
9
Dowolne
Zmywanie wstępne
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
8
www.electrolux.com
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
używać detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
5.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Poziom
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Regulacja poziomu zmiękczania
wody
1. Ustawić znacznik programu na pokrętle na
równi ze wskaźnikiem wł./wył.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Delay. W
tym samym czasie obrócić pokrętło wyboru
programów przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aż znacznik programu znajdzie się
na równi z pierwszym programem.
3. Zwolnić przycisk Delay, gdy wskaźniki Start i
wł./wył. zaczną migać.
4. Nacisnąć Delay.
•
zacznie migać.
• Wskaźniki Start i wł./wył. będą nadal mi‐
gać.
• Miganie wskaźnika
sygnalizuje obec‐
nie ustawiony poziom – np. 5 mignięć +
pauza + 5 mignięć = poziom 5.
5. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aby zmienić us‐
tawienie. Każde naciśnięcie przycisku powo‐
duje Delay ustawienie wyższego poziomu.
6. Aby potwierdzić ustawienie i wyłączyć urzą‐
dzenie, należy obrócić pokrętło wyboru pro‐
gramów, aż znacznik programu znajdzie się
na równi ze wskaźnikiem wł./wył.
POLSKI
9
5.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
5.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
A D
1.
B
2.
3.
4.
C
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
10
www.electrolux.com
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Obrócić pokrętło wyboru programów, aż
znacznik programu wskaże żądany program.
Ustawić odpowiedni program dla określone‐
go rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu nabły‐
szczającego, napełnić dozownik płynu na‐
błyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Uruchomić program.
6.1 Stosowanie detergentu
1.
D A B
2.
30
3.
20
4.
C
A
30
B
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeżeli wybrano program obejmujący zmy‐
wanie wstępne, należy umieścić niewielką
ilość detergentu w przegródce (D).
W razie korzystania z detergentu w tablet‐
kach, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
D
20
32
-
1
4
MAX
+
C
6.2 Stosowanie wieloskładnikowych
tabletek z detergentem
Stosując tabletki zawierające sól i płyn nabły‐
szczający, nie należy napełniać zbiornika soli i
dozownika płynu nabłyszczającego. Jeśli dozow‐
nik płynu nabłyszczającego jest pusty, zawsze
włącza się wskaźnik płynu nabłyszczającego.
1. Ustawić najniższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania płynu
nabłyszczającego.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem, a przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek, należy wykonać
następujące czynności:
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
POLSKI
4. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
6.3 Ustawianie i uruchamianie
programu
Tryb ustawiania
Aby możliwe było uruchomienie progra‐
mu, urządzenie musi znajdować się w
trybie ustawiania.
Obrócić pokrętło wyboru programów, aż znacz‐
nik programu wskaże program na panelu stero‐
wania. Jeśli zaświeci się wskaźnik wł./wył., a
wskaźnik Start zacznie migać, urządzenie będzie
znajdować się w trybie ustawiania.
Jeśli na panelu sterowania widoczne są inne
wskazania, należy jednocześnie nacisnąć i przy‐
trzymać Start i Delay, aż urządzenie przełączy
się do trybu ustawiania.
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
2. Zamknąć drzwi urządzenia.
3. Obrócić pokrętło wyboru programów, aż
znacznik programu znajdzie się na równi z
symbolem żądanego programu.
• Włączy się wskaźnik wł./wył.
• Wskaźnik Start zacznie migać.
4. Nacisnąć Start, aby uruchomić program.
• Wskaźniki wł./wył. oraz Start zaświecą
się.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć Delay, aby opóźnić uruchomienie
programu o 3 godziny.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Nacisnąć Start, aby rozpocząć odliczanie
czasu.
• Włączy się wskaźnik Start.
11
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu, w którym zos‐
tała przerwana.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
1. Nacisnąć i przytrzymać Start oraz Delay, aż
wskaźnik Start zacznie migać.
2. Nacisnąć Start, aby uruchomić program.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Anulowanie programu
1. Nacisnąć i przytrzymać Start oraz Delay, aż
wskaźnik Start zacznie migać.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu wyświetli się symbol
. Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone
w ciągu 5 minut, wszystkie wskaźniki wyłączą
się. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
1. Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić po‐
krętło wyboru programów, aż znacznik pro‐
gramu znajdzie się na równi ze wskaźnikiem
wł./wył.
2. Zakręcić zawór wody.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy
poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolne‐
go, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może
znajdować się woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
12
www.electrolux.com
7. WSKAZÓWKI I PORADY
7.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
7.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
7.3 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
7.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
POLSKI
13
8. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
8.1 Czyszczenie filtrów
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Przed ponownym włożeniem filtra (B) nale‐
ży upewnić się, że wewnątrz osadnika ani
na jego krawędzi nie znajdują się resztki
żywności ani inne zanieczyszczenia.
C
B
A
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Sprawdzić, czy filtr (B) jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go z powrotem w
filtrze (B). Obrócić zgodnie z ruchem wska‐
zówek zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów
może skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
8.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
8.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
14
www.electrolux.com
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Po wystąpieniu pewnych problemów różne
wskaźniki migają jednocześnie w sposób ciągły
lub naprzemiennie, sygnalizując kod alarmowy.
Kod alarmowy
Problem
• Kontrolka Start ciągle miga.
• Wskaźnik zakończenia programu miga jed‐
nokrotnie co pewien czas.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Kontrolka Start ciągle miga.
• Wskaźnik zakończenia programu miga
dwukrotnie co pewien czas.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Kontrolka Start ciągle miga.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
• Wskaźnik zakończenia programu miga trzy‐
krotnie co pewien czas.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie. Obrócić
pokrętło wyboru programów, aż znacz‐
nik programu znajdzie się na równi z
kontrolką wł./wył.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Nacisnąć przycisk Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
POLSKI
15
Problem
Możliwe rozwiązanie
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia obrócić pokrętło wy‐
boru programów, aż znacznik programu znajdzie
się na równi z oznaczeniem programu, który był
włączony, gdy wstąpił problem. Program zosta‐
nie wznowiony od momentu jego przerwania.
Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontak‐
tować się z punktem serwisowym.
Jeżeli wyświetli się inny kod alarmu, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
9.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić po‐
krętło regulacji dozowania płynu nabłyszczają‐
cego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić po‐
krętło regulacji dozowania płynu nabłyszczają‐
cego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
10. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
Częstotliwość
596 / 818 -898 / 575
220 - 240 V
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb czuwania
0.50 W
Tryb wyłączenia
0.50 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu wody z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
16
www.electrolux.com
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
POLSKI
17
18
www.electrolux.com
POLSKI
19
156975710-A-412013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement