Electrolux ESI6501LAK, ESI6501LAX User manual

Electrolux ESI6501LAK, ESI6501LAX User manual
ESI6501LAK
ESI6501LAX
ESI6501LAW
................................................ .............................................
HU MOSOGATÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
PL ZMYWARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
17
2
www.electrolux.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.RegisterElectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondo‐
san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat által
okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető
helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkant‐
ság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizi‐
kai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lé‐
vő személy használja, beleértve a gyermek‐
eket is. Ha ilyen személyek használják a ké‐
szüléket, a biztonságukért felelős személynek
kell őket felügyelnie, illetve a készülék hasz‐
nálatára vonatkozóan útmutatást kell biztosí‐
tani számukra.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a ké‐
szülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekek‐
től.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tart‐
sa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva
van.
1.2 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan he‐
lyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
•
•
•
•
•
•
•
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és hosszab‐
bító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Amennyiben a készülék
hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét sa‐
ját szervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati ká‐
belt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
Vízhálózatra csatlakoztatás
• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a víz‐
csöveknek.
• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem használt
csövekhez csatlakoztatja a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki nem tisz‐
tul.
• A készülék első használata előtt ellenőrizze,
hogy nincs-e szivárgás.
• A befolyócső biztonsági szeleppel, valamint
dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel ren‐
delkezik.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.
• Ha a befolyócső megsérül, akkor azonnal húz‐
za ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóaljzat‐
4
www.electrolux.com
ból. Forduljon a márkaszervizhez a befolyócső
cseréje érdekében.
1.3 Használat
• A készülék háztartási és hasonló célú haszná‐
latra készült, például:
– üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken ki‐
alakított személyzeti konyhák
– Tanyaházak
– Hotelek, motelek és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek szá‐
mára
– Szállások reggelivel.
VIGYÁZAT
Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzve‐
szély.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• Lefelé fordítva vagy vízszintes irányba tegye a
késeket és a hegyes evőeszközöket az
evőeszközkosárba.
• A beleütközés elkerülésének megelőzésére,
ne hagyja nyitva felügyelet nélkül a készülék
ajtaját.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• A mosogatógépben használt mosogatószerek
veszélyesek. Tartsa be a mosogatószer cso‐
magolásán feltüntetett utasításokat.
• Ne igyon a készülékben lévő vízből, és ne
játsszon vele.
• Az edényeket a mosogatógépből csak a mo‐
sogatóprogram lejárta után vegye ki. Mosoga‐
tószer maradhat az edényeken.
• A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az
ajtót mosogatóprogram futása közben kinyitja.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐
garat vagy gőzt.
1.4 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
MAGYAR
1 Felső szórókar
5
6 Öblítőszer-adagoló
2 Alsó szórókar
3 Szűrők
7 Mosószer-adagoló
8 Evőeszközkosár
4 Adattábla
9 Alsó kosár
5 Sótartály
10 Felső kosár
3. KEZELŐPANEL
1
2
8
1 Be/ki gomb
2 Program gomb
3 Programkijelzők
4 Kijelző
Visszajelzők
3
4
7
5
6
5 Delay gomb
6 Start gomb
7 Visszajelzők
8 Option gomb
leírása
Mosogatási fázis visszajelző. Akkor világít, amikor a készülék mosogatási
és öblítési fázisban működik.
Szárítási fázis visszajelző. Világít, amikor a szárítási fázis működik.
Só visszajelző. A program működése során ez a visszajelző sohasem világ‐
ít.
Öblítőszer visszajelző. A program működése során ez a visszajelző soha‐
sem világít.
Multitab visszajelző.
EnergySaver visszajelző.
6
www.electrolux.com
4. PROGRAMOK
Program
1)
2)
3)
4)
Szennyezettség mér‐
téke
Töltet típusa
Program
szakaszok
Kiegészítő funkci‐
ók
Normál szennyezett‐
ség
Edények és evőeszkö‐
zök
Előmosogatás
Főmosogatás 50 °C-on
Öblítés
Szárítás
EnergySaver
Összes
Edények, evőeszkö‐
zök, lábasok és faze‐
kak
Előmosogatás
Főmosogatás 45 °C-on
vagy 70 °C-on
Öblítés
Szárítás
EnergySaver
Erős szennyezettség
Edények, evőeszkö‐
zök, lábasok és faze‐
kak
Előmosogatás
Főmosogatás 70 °C-on
Öblítés
Szárítás
EnergySaver
Normál vagy enyhe
szennyeződés
Kényes cserép- és
üvegedények
Főmosogatás 45 °C-on
Öblítés
Szárítás
EnergySaver
Friss szennyezettség Főmosogatás 60 °C-on
Edények és evőeszkö‐ Öblítés
zök
Összes
Előmosogatás
1) Ezzel a programmal a leghatékonyabb víz- és energiafogyasztás mellett mosogathatja el a normál
mértékben szennyezett edényeket és evőeszközöket. (Ezt a programot használják tesztprogramként a
bevizsgáló intézetek.)
2) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet és a vízmennyiséget, az energiafogyasztást és a program időtartamát.
3) Ezzel a programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Rövid idő alatt is kiváló eredményt
nyújt.
4) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az edényeket. Így megakadályozza, hogy az ételmaradék
rászáradjon az edényekre, és kellemetlen szagok képződjenek.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
Fogyasztási értékek
Program1)
Időtartam
(perc)
Energiafogyasztás
(kWh)
Víz
(l)
195
1.03
11
40 - 150
0.6 - 1.4
8 - 14
130 - 150
1.3 - 1.4
13 - 15
70 - 80
0.7 - 0.9
13 - 14
30
0.8
9
MAGYAR
Program1)
Időtartam
(perc)
Energiafogyasztás
(kWh)
Víz
(l)
14
0.1
4
7
1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edények mennyisége
módosíthatja az értékeket.
Tájékoztatás a bevizsgáló intézetek számára
A bevizsgálás elvégzéséhez szükséges összes információ megszerzéséhez küldjön egy e-mailt a
következő címre:
[email protected]
Jegyezze fel az adattáblán található termékszámot (PNC).
5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
A mosogatóprogram indítása előtt kap‐
csolja be vagy ki a kívánt kiegészítő
funkciót. A mosogatóprogramok műkö‐
dése közben nem lehet a kiegészítő
funkciót be- vagy kikapcsolni.
A Multitab funkció bekapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Addig tartsa nyomva a Option gombot, amíg
a Multitab visszajelző világítani nem kezd.
Amennyiben egy vagy több kiegészítő
funkció van beállítva, ellenőrizze, hogy
a hozzájuk tartozó jelzőfények világíta‐
nak-e a program elindulása előtt.
Ha befejezi a kombinált mosogatószer-tabletták
használatát, a következő lépéseket végezze el
különálló mosogatószer, öblítőszer és regeneráló
só használatának megkezdése előtt:
1. Állítsa a vízlágyítót a legmagasabb szintre.
2. Ellenőrizze, hogy tele van-e a sótartály és az
öblítőszer-adagoló.
3. Öblítőszer és edények nélkül indítsa el a leg‐
rövidebb öblítési fázist tartalmazó programot.
4. Állítsa be a vízlágyítót lakóhelye vízkemény‐
ségének megfelelően.
5. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
5.1 EnergySaver
E beállítás esetén csökken a hőmérséklet az
utolsó öblítési szakaszban.
Ezen beállítás esetén csökken az energiafo‐
gyasztás (legfeljebb 25%-kal) és a program idő‐
tartama.
A program végén az edények nedvesek marad‐
hatnak.
A EnergySaver funkció bekapcsolása
1. Addig tartsa nyomva a Option gombot, amíg
a EnergySaver visszajelző világítani nem
kezd. A kijelzőn a program frissített időtarta‐
ma látható.
• Amennyiben a kiegészítő funkció nem al‐
kalmazható a programhoz, a hozzá tarto‐
zó visszajelző nem kezd el világítani.
5.2 Multitab
Csak kombinált mosogatószer-tabletták eseté‐
ben aktiválja e kiegészítő funkciót.
Ez a funkció leállítja az öblítőszer és a só hasz‐
nálatát. A hozzá tartozó visszajelzők nem világ‐
ítanak.
Nőhet a program időtartama.
5.3 MyFavourite
Ezzel a funkcióval beállíthatja és mentheti a
gyakrabban használt programot.
Egyszerre csak egy programot lehet a
memóriában tárolni. Az új beállítás törli
a korábbi beállítást.
Egy program mentése a memóriába
1. Válassza ki a memóriába mentendő progra‐
mot. A hozzá tartozó funkciókat is beállíthat‐
ja a programmal együtt. ADelay funkció me‐
móriában való tárolása nem lehetséges.
2. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Program és a Delay gombokat, amíg a prog‐
ram és a funkciók visszajelzői villogni nem
kezdenek.
8
www.electrolux.com
A MyFavourite program beállítása
1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Program
gombot addig, amíg a MyFavourite program‐
hoz és funkciókhoz tartozó visszajelzők nem
kezdenek világítani
• A kijelzőn a program időtartama látható.
5.4 Hangjelzések
A hangjelzések akkor lépnek működésbe, amikor
a készülék meghibásodik. Nincs lehetőség ezen
hangjelzések kikapcsolására.
Amikor a program lejár, szintén egy hangjelzés
hallható. Alapértelmezésben ez a hangjelzés ki
van kapcsolva, azonban van lehetőség a bekap‐
csolására.
A program futásának végét jelző hangjelzés
bekapcsolása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot. Ellenőrizze, hogy a készülék
beállítás üzemmódban van-e; lásd a „Prog‐
ram kiválasztása és elindítása” című részt.
2. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
,
Delay és a Start gombokat, amíg a
és a
programkijelzők vil‐
logni nem kezdenek.
3. Nyomja meg a(z) Delay gombot.
• Az
és a
programki‐
jelzők kialszanak.
•
A
program visszajelző továbbra is
villog.
• A kijelző az aktuális beállítást mutatja.
Hangjelzés be
Hangjelzés ki
4. A beállítás módosításához nyomja meg a(z)
Delay gombot.
5. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfe‐
lel-e a környékén használt víz keménységé‐
nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító
beállítását. A használt víz keménységére vo‐
natkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi vízszolgáltatóval.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben gyártási maradványok lehet‐
nek. Az eltávolításukhoz indítson el egy mo‐
sogatóprogramot. Ne használjon mosogató‐
szert, és ne töltse meg a kosarakat.
6.1 A vízlágyító beállítása
Vízlágyító
beállítás
Vízkeménység
Német
fok
(°dH)
Francia
fok
(°fH)
mmol/l
Clarke
fok
Szint
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
MAGYAR
9
Vízlágyító
beállítás
Vízkeménység
Német
fok
(°dH)
Francia
fok
(°fH)
mmol/l
Clarke
fok
Szint
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
A vízlágyító szintjének beállítása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot. Ellenőrizze, hogy a készülék
beállítás üzemmódban van-e; lásd a „Prog‐
ram kiválasztása és elindítása” című részt.
2. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
,
Delay és a Start gombokat, amíg a
és a
programkijelzők vil‐
logni nem kezdenek.
3. Nyomja meg a(z)Program gombot.
•
Az
és a
programkijel‐
zők kialszanak.
• A
program visszajelző továbbra is
villog.
• A kijelzőn a vízlágyító aktuális beállítása
= 5. szint.
látható, pl.:
4. Többször nyomja meg a Program gombot a
beállítás módosításához.
5. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
6.2 A sótartály feltöltése
1.
2.
3.
4.
5.
Csavarja le a kupakot az óramutató járásá‐
val ellenkező irányba, és nyissa ki a sótar‐
tályt.
Öntsön 1 liter vizet a sótartályba (csak az
első alkalommal).
Töltse fel a sótartályt regeneráló sóval.
Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.
A sótartály visszazárásához tekerje a kupa‐
kot az óramutató járásával megegyező
irányba.
FIGYELEM
Víz és só juthat ki a töltés során a sótar‐
tályból. Korrózióveszély. Ennek mega‐
kadályozására, a sótartály feltöltése
után indítson el egy programot.
10 www.electrolux.com
6.3 Az öblítőszer-adagoló feltöltése
A D
1.
B
2.
3.
C
Elfordíthatja az adagolt mennyiség vá‐
lasztókapcsolót (B) 1 (legkisebb men‐
nyiség) és 4 vagy 6 (legnagyobb men‐
nyiség) közötti állásokba.
B
A
4.
Nyomja meg a kioldó gombot (D) a fedél (C)
felnyitására.
Töltse fel az öblítőszer-adagolót (A), de ne
lépje túl a „max” jelzést.
A kiömlött öblítőszert nedvszívó törlőkendő‐
vel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram
alatt megakadályozza a túlzott habképző‐
dést.
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy retesze‐
lő helyzetben van-e a kioldó gomb.
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
7. NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot. Ellenőrizze, hogy a készülék
beállítás üzemmódban van-e; lásd a „Prog‐
ram kiválasztása és elindítása” című részt.
• Ha világít a só visszajelző, akkor töltse fel
a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló visszajel‐
ző, akkor töltse fel az öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
• Ha kombinált mosogatószer-tablettákat
használ, akkor aktiválja a multitab funkci‐
ót.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő prog‐
ramot.
MAGYAR
11
7.1 A mosogatószer használata
1.
D A B
2.
3.
30
20
4.
C
A
30
B
5.
Nyomja meg a kioldó gombot (B) a fedél (C)
felnyitásához.
Tegyen mosogatószert az adagolóba (A).
Ha a mosogatóprogram előmosási fázissal
is rendelkezik, tegyen egy kevés mosogató‐
szert az előmosási mosogatószer adagoló‐
ba (D).
Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a
tablettát a mosogatószer-adagolóba (A).
Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy retesze‐
lő helyzetben van-e a kioldó gomb.
D
20
32
-
1
4
MAX
+
C
7.2 Program kiválasztása és
elindítása
Az Auto Off funkció
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez
a funkció néhány perc elteltével automatikusan
kikapcsolja a készüléket:
• Ha nem csukta be az ajtót.
• Ha nem nyomta meg a Start gombot a prog‐
ram elindításához.
• A program befejeződik.
Beállítás üzemmód
Néhány beállítás esetén a készüléknek beállítás
üzemmódban kell lennie.
A készülék beállítás üzemmódban van, ha a be‐
kapcsolás után az ECO program jelzőfénye és
időtartama megjelenik.
Ha nem ez az állapot látható a kezelőpanelen,
akkor egyidejűleg nyomja meg és addig tartsa
megnyomva a Program és Option gombot, amíg
a kijelzőn az ECO program visszajelzője és idő‐
tartama meg nem jelenik.
Egy program késleltetett indítás
nélküli indítása
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot. Győződjön meg arról, hogy a
készülék beállítás üzemmódban van-e.
3. Csukja be a készülék ajtaját.
4. Állítson be egy programot. Annyiszor nyomja
meg a Program gombot, amíg meg nem jele‐
nik a beállítandó program kijelzése. A hozzá
tartozó funkciókat is beállíthatja.
• Amennyiben a MyFavourite programot
szeretné beállítani, nyomja meg, és tartsa
lenyomva a Program gombot addig, amíg
a MyFavourite programhoz és funkcióihoz
tartozó visszajelzők nem kezdenek világ‐
ítani.
A kijelzőn a program időtartama látható.
5. Nyomja meg a Start gombot a program elin‐
dításához.
• A fázisjelző fény világítani kezd.
• Megkezdődik a program időtartamának
visszaszámlálása 1 perces lépésekben.
12 www.electrolux.com
Egy program késleltetett indítással
való indítása
1. Állítsa be a programot.
2. Annyiszor nyomja meg a Delay gombot,
amíg a beállítani kívánt késleltetés meg nem
jelenik a kijelzőn (1 és 24 óra között).
• A program jelzőfénye villog.
3. Nyomja meg a(z)Start gombot.
• Megjelenik a program jelzőfénye.
Miután a visszaszámlálás véget ért. A program
elindul.
Ajtónyitás a készülék működése alatt
Ha kinyitja az ajtót, akkor leáll a készülék. Ami‐
kor ismét becsukja az ajtót, a visszaszámlálás a
megszakítási ponttól folytatódik.
Visszaszámlálás alatt a késleltetett
indítás leállítása
Amikor törli a késleltetett indítást, ismét be kell
állítania a programot és a funkciókat.
1. Egyszerre nyomja le és tartsa nyomva a
Program és a Option gombot mindaddig, míg
az ECO program visszajelzője és időtartama
meg nem jelenik.
az ECO program visszajelzője és időtartama
meg nem jelenik.
Egy új mosogatóprogram elindítása
előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogató‐
szer a mosogatószer-adagolóban.
Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött, a kijelző0:00 ér‐
téket mutat.
• A fázisjelző fények kialszanak.
• A program jelzőfénye továbbra is világít.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot, vagy várja meg, hogy az Auto
Off funkció automatikusan kikapcsolja a ké‐
szüléket.
2. Zárja el a vízcsapot.
Figyelem
• A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények
kihűlnek. A forró edények könnyebben meg‐
sérülnek.
• Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat
ürítse ki.
• Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfa‐
lain és ajtaján. A rozsdamentes acél hama‐
rabb lehűl, mint az edények.
A program törlése
1. Egyszerre nyomja le és tartsa nyomva a
Program és a Option gombot mindaddig, míg
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
8.1 A vízlágyító
A kemény víz nagy mennyiségű ásványi anyagot
tartalmaz, amely károsíthatja a készüléket, és
gyenge mosási eredményhez vezet. A vízlágyító
semlegesíti ezen ásványi anyagokat.
A regeneráló só tartja tisztán és jó állapotban a
vízlágyítót. Fontos a vízlágyító szintjének pontos
beállítása. Ez biztosítja, hogy megfelelő mennyi‐
ségű regeneráló sót és vizet használjon a vízlá‐
gyító.
8.2 Pakolja meg megfelelően a
kosarakat.
A mellékelt tájékoztatóban nézzen meg
a kosarak feltöltésére vonatkozó példá‐
kat.
• Csak mosogatógépbe tehető darabok moso‐
gatására használja a készüléket.
• Ne tegyen fából, szaruból, alumíniumból, ón‐
ból és rézből készült darabokat a készülékbe.
• Ne helyezzen a készülékbe vizet felszívó da‐
rabokat (szivacsot, rongyot).
• Távolítsa el az ételmaradékot az edényekről.
MAGYAR
• A ráégett ételmaradék könnyebb eltávolításá‐
hoz áztassa be vízbe a lábasokat és fazeka‐
kat, mielőtt behelyezi azokat a készülékbe.
• Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és
lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
• Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne
csússzanak egymásba. Keverje más edé‐
nyekkel a kanalakat.
• Ellenőrizze, hogy a poharak nem érnek-e más
poharakhoz.
• A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközko‐
sárba.
• A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba.
Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne mozdul‐
hassanak el.
• A mosogatóprogram elindítása előtt győződ‐
jön meg arról, hogy a szórókarok szabadon
mozoghatnak.
8.3 Só, öblítőszer és mosogatószer
használata
• Kizárólag sót, öblítőszert és mosogatószert
használjon a mosogatógépben. Egyéb ter‐
mékek károsodást okozhatnak a készülékben.
• Az utolsó öblítési fázis során az öblítőszer elő‐
segíti az edények csík- és foltmentes szárítá‐
sát.
• A kombinált mosogatószer-tabletták mosoga‐
tószert, öblítőszert és regeneráló sót tartal‐
13
maznak. Győződjön meg arról, hogy e tablet‐
ták megfelelnek-e a környékén lévő vízke‐
ménységnek. Nézze meg a termék csomago‐
lásán található útmutatásokat.
• Rövid programok során nem oldódnak fel tel‐
jesen a mosogatószer tabletták. A mosogató‐
szer maradványok edényeken való lerakódá‐
sának megakadályozására hosszú progra‐
moknál használja a tablettákat.
Ne használjon a szükségesnél több mo‐
sogatószert. További információkért ol‐
vassa el a mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.
8.4 Egy program indítása előtt
A következőket ellenőrizze:
• A szűrők tiszták és megfelelően vannak elhe‐
lyezve.
• Nem tömődtek el a szórókarok.
• Megfelelő az edények elhelyezése a kosarak‐
ba.
• A kiválasztott program nem felel meg a töltet
típusának és a szennyeződés mértékének.
• Megfelelő mennyiségű mosogatószert hasz‐
nál.
• Van mosogatógép só és öblítő (ha nem kom‐
binált mosogatószer-tablettákat használ).
• Szoros a sótartály kupakjának rögzítése.
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készü‐
léket, és húzza ki a hálózati csatlakozó‐
dugót a csatlakozóaljzatból.
Az elszennyeződött szűrők és az eltö‐
mődött szórókarok rontják a mosogatás
eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze, és szükség
esetén tisztítsa meg azokat.
9.1 A szűrők tisztítása
1.
C
B
A
Az óramutató járásával ellentétesen fordítsa
el az (A) szűrőt, és vegye ki.
14 www.electrolux.com
2.
3.
4.
5.
A1
A2
6.
7.
Az (A) szűrő szétszereléséhez húzza szét
az (A1) és az (A2) részt.
Vegye ki a (B) szűrőt.
Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
A szűrő (B) visszahelyezése előtt győződ‐
jön meg arról, hogy nincs ételmaradvány
vagy egyéb szennyeződés a vízgyűjtőben
vagy annak széle körül.
Ügyeljen arra, hogy a szűrő (B) megfelelő‐
en helyezkedjen el a két vezetőelem (C)
alatt.
Szerelje össze az (A) szűrőt, és tegye vis‐
sza a (B) szűrőben lévő helyére. Az óramu‐
tató járásával megegyező irányban forgas‐
sa, amíg nem rögzül.
A szűrők helytelen pozíciója nem kielé‐
gítő mosogatási eredményt okoz, és a
készüléket is károsítja.
9.2 A szórókarok tisztítása
9.3 Külső tisztítás
Ne szerelje ki a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szen‐
nyeződés megmaradó részét egy hegyes végű
tárggyal távolítsa el.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne hasz‐
náljon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldósze‐
reket.
10. HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék nem indul el, vagy működés közben
leáll.
Az alábbi információk alapján próbálja kiküszö‐
bölni a problémát, mielőtt a márkaszervizhez for‐
dul.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzőn egy
riasztási kód látható:
•
- A készülék nem tölt be vizet.
•
•
- A készülék nem ereszti le a vizet.
- A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
VIGYÁZAT
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja ki a ké‐
szüléket.
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a
hálózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biztosí‐
ték a biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Nyomja meg a(z)Start gombot.
MAGYAR
Jelenség
15
Lehetséges megoldás
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy
várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék nem tölt be vizet.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nagysága
nem túl alacsony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájé‐
koztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található
szűrő nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsa‐
varodva vagy megtörve.
A készülék nem engedi ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő-tömlő nincs-e meg‐
csavarodva vagy megtörve.
A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A
program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon
a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mu‐
tat, forduljon a márkaszervizhez.
kombinált mosogatószer-tablettákkal együtt
használja az öblítőszert.
A lehetséges okok megismerésére néz‐
ze meg a ‘HASZNOS TANÁCSOK ÉS
JAVASLATOK’ című fejezetet.
10.1 A mosogatás és a szárítás
eredménye nem kielégítő
10.2 Hogyan kapcsoljuk be az
öblítőszer-adagolót?
Fehéres csíkok és szennyeződések vagy kékes
réteg látható a poharakon és edényeken.
• Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisé‐
ge. Állítsa alacsonyabb helyzetbe az öblítő‐
szer fordítókart.
• Túl sok volt a mosogatószer.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot. Ellenőrizze, hogy a készülék
beállítás üzemmódban van-e; lásd a „Prog‐
ram kiválasztása és elindítása” című részt.
2. Egyszerre nyomja meg, és tartsa lenyomva a
,
Delay és a Start gombokat, amíg a
Szennyeződések és cseppnyomok vannak a
poharakon és edényeken
• Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyi‐
sége. Állítsa magasabb helyzetbe az öblítő‐
szer fordítókart.
• Lehet, hogy a mosogatószer minősége az
oka.
Nedvesek az edények
• Nem szerepel szárítási fázis a programban,
vagy alacsony a szárítási fázis hőmérséklete.
• Az öblítőszer-adagoló üres.
• Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
• Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tablet‐
ta minősége az oka. Próbálkozzon másik már‐
kával, vagy töltse fel az öblítőszer-adagolót és
és a
programkijelzők vil‐
logni nem kezdenek.
3. Nyomja meg a(z)Option gombot.
•
és a
programkijelzők kial‐
Az
szanak.
• A
programjelző továbbra is
villog.
• A kijelző az aktuális beállítást mutatja.
Öblítőszer-adagoló ki
Öblítőszer-adagoló be
4. A beállítás módosításához nyomja meg az
Option gombot.
16 www.electrolux.com
5. A készülék kikapcsolásához és a beállítás
megerősítéséhez nyomja meg a be/ki gom‐
bot.
6. Állítsa be az adagolt öblítőszer mennyiségét.
7. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Méretek
Szélesség / Magasság / Mélység
(mm)
Elektromos csatlakoztatás
Lásd az adattáblát.
596 / 818 - 898 / 575
Feszültség
220-240 V
Frekvencia
50 Hz
Hálózati víznyomás
Min. / max. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vízellátás 1)
Hidegvíz vagy melegvíz2)
Kapacitás
Teríték
Áramfelvétel
Készenléti üzemmód
0.99 W
Kikapcsolás üzemmód
0.10 W
max. 60 °C
12
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, szélenergia), akkor az
energiafogyasztás csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. Újrahasznosításhoz tegye
hasznosítsa újra:
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
POLSKI
17
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
20
21
22
23
26
27
28
29
31
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.RegisterElectrolux.com
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
18 www.electrolux.com
1.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐
ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wy‐
korzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skut‐
kować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządze‐
nia osobom, w tym również dzieciom, o ogra‐
niczonych zdolnościach ruchowych, senso‐
rycznych lub umysłowych bądź osobom bez
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy.
Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wy‐
łącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znaj‐
dować się w pobliżu urządzenia, gdy jego
drzwi są otwarte.
1.2 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których temperatura wynosi po‐
niżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji do‐
starczoną wraz z urządzeniem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i pora‐
żeniem prądem elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłącze‐
niu elektrycznym podane na tabliczce znamio‐
nowej są zgodne z parametrami instalacji za‐
silającej. W przeciwnym razie należy skontak‐
tować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamonto‐
wanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
zlecić przedstawicielowi serwisu lub wykwalifi‐
kowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy za‐
dbać o to, aby po zakończeniu instalacji urzą‐
dzenia wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za prze‐
wód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za
wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtycz‐
ki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez dłuż‐
szy czas, należy zapewnić przepływ wody i
odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpie‐
czeństwa i ścianki z wewnętrznym przewo‐
dem zasilającym.
POLSKI
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐
leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
1.3 Przeznaczenie
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obra‐
żeń ciała, oparzenia, porażenia prądem
lub pożaru.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urzą‐
dzenia.
19
• Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać
do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w
dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia
bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia
się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeń‐
stwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić się
nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed za‐
kończeniem programu. Na naczyniach może
znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi sub‐
stancjami.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać
wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
1.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐
rażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożli‐
wić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w
urządzeniu.
20 www.electrolux.com
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
10
9
8
7
6
5
1 Górne ramię spryskujące
4
3
6 Dozownik płynu nabłyszczającego
2 Dolne ramię spryskujące
3 Filtry
7 Pokrywka dozownika detergentu
8 Kosz na sztućce
4 Tabliczka znamionowa
9 Dolny kosz
10 Górny kosz
5 Zbiornik soli
3. PANEL STEROWANIA
1
2
8
1 Przycisk wł./wył.
3
4
7
5
6
2 Przycisk Program
POLSKI
3 Kontrolki programów
4 Wyświetlacz
5 Przycisk Delay
Wskaźniki
21
6 Przycisk Start
7 Wskaźniki
8 Przycisk Option
Opis
Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płu‐
kania.
Wskaźnik fazy suszenia. Włącza się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik soli. Podczas trwania programu wskaźnik ten jest zawsze wyłą‐
czony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. Podczas trwania programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik Multitab.
Wskaźnik EnergySaver.
4. PROGRAMY
Program
1)
2)
3)
4)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Opcje
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 50°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Dowolne
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C lub 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Duże
Naczynia stołowe,
sztućce, garnki i patel‐
nie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperatu‐
rze 70°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Średnie lub lekkie
Delikatne naczynia i
szkło
Zmywanie w temperatu‐
rze 45°C
Płukania
Suszenie
EnergySaver
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperatu‐
rze 60°C
Płukanie
Dowolne
Zmywanie wstępne
22 www.electrolux.com
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w koszach. Automatycznie
reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Ten program służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na
naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentu.
Parametry eksploatacyjne
Program1)
Czas trwania
(min)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(l)
195
1.03
11
40 - 150
0.6 - 1.4
8 - 14
130 - 150
1.3 - 1.4
13 - 15
70 - 80
0.7 - 0.9
13 - 14
30
0.8
9
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w
napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
5. OPCJE
Opcje należy włączyć lub wyłączyć
przed rozpoczęciem programu. Opcji
nie można włączyć ani wyłączyć w cza‐
sie trwania programu.
Wybierając jedną lub większą liczbę op‐
cji, należy upewnić się, że przed rozpo‐
częciem programu włączą się odpo‐
wiednie wskaźniki.
5.1 EnergySaver
Ta opcja umożliwia zmniejszenie temperatury w
ostatniej fazie suszenia.
Użycie tej opcji powoduje zmniejszenie zużycia
energii (do 25%) i skrócenie czasu trwania pro‐
gramu.
Po zakończeniu programu naczynia mogą być
mokre.
Włączanie opcji EnergySaver
1. Nacisnąć Option, aż włączy się wskaźnik
EnergySaver. Czas trwania programu pod‐
awany na wyświetlaczu zostanie zaktualizo‐
wany.
• Jeśli opcja nie działa z danym progra‐
mem, odpowiadający jej wskaźnik nie włą‐
czy się.
5.2 Multitab
Tę opcję można włączyć jedynie stosując wielos‐
kładnikowe tabletki z detergentem.
POLSKI
Opcja ta zatrzymuje doprowadzanie płynu nabły‐
szczającego i soli. Odpowiednie wskaźniki są
wyłączone.
Czas trwania programu może się wydłużyć.
Włączanie opcji Multitab
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie.
2. Nacisnąć Option, aż włączy się wskaźnik
Multitab.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z detergentem a
przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
detergentu, płynu nabłyszczającego i soli do
zmywarek należy wykonać następujące
czynności:
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wo‐
dy.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płuka‐
nia, bez detergentu i bez naczyń.
4. Ustawić poziom zmiękczania wody odpo‐
wiednio do twardości wody doprowadzanej
do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
5.3 MyFavourite
Ta opcja umożliwia ustawienie i zapisanie w pa‐
mięci najczęściej używanego programu.
Jednocześnie można zapisać tylko
1 program. Wprowadzenie nowego us‐
tawienia powoduje anulowanie poprzed‐
niego.
Zapisywanie programu w pamięci
1. Ustawić program do zapisania w pamięci.
Wraz z programem można również ustawić
dostępne opcje. Nie jest możliwe zapisanie
w pamięci opcji Delay.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyci‐
ski Program i Delay, aż zaczną migać
wskaźniki programu i opcji.
23
Ustawianie programu MyFavourite
1. Nacisnąć i przytrzymać Program, aż włączą
się wskaźniki związane z programem MyFa‐
vourite i opcjami.
• Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie
czasu trwania programu.
5.4 Sygnały dźwiękowe
Po wystąpieniu usterki urządzenia emitowany
jest sygnał dźwiękowy. Sygnału tego nie można
wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również emitowany
po zakończeniu programu. Domyślnie ten sygnał
jest wyłączony, ale można go włączyć.
Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia
programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Us‐
tawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
Start, aż zaczną migać wskaźniki programów
,
i
.
3. Nacisnąć Delay.
• Wyłączą się wskaźniki programów
i
.
•
Wskaźnik programu
będzie nadal mi‐
gał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Sygnał dźwiękowy włączony
Sygnał dźwiękowy wyłączony
4. Nacisnąć Delay, aby zmienić ustawienie.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom zmiękcza‐
nia wody odpowiada twardości wody dopro‐
wadzanej do urządzenia. Jeśli nie, należy
ustawić poziom zmiękczania wody. Skontak‐
tować się z miejscowym zakładem wodocią‐
gowym, aby ustalić stopień twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
24 www.electrolux.com
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozosta‐
łości z procesu produkcyjnego. Aby je usu‐
nąć, należy uruchomić program. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
6.1 Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
Poziom
47 - 50
84 - 90
8.4. - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Regulacja poziomu zmiękczania
wody
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Us‐
tawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
Start, aż zaczną migać wskaźniki programów
,
3. Nacisnąć Program.
i
.
• Wyłączą się wskaźniki programów
i
.
• Wskaźnik programu
będzie nadal
migał.
• Wyświetlacz wskaże aktualne ustawienie
= poziom 5.
zmiękczacza wody, np.
4. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby zmienić
ustawienie.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
POLSKI
25
6.2 Napełnianie zbiornika soli
1.
2.
3.
4.
5.
Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐
nik soli.
Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za
pierwszym razem).
Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐
ka soli.
Obrócić pokrywkę w prawo, aby zamknąć
zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli mo‐
że się z niego wydostawać woda i sól.
Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby
tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika
soli należy uruchomić program.
6.3 Napełnianie dozownika płynu nabłyszczającego
A D
1.
B
2.
3.
4.
C
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego
(A) najwyżej do poziomu oznaczenia „max”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć
za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu nabłyszczającego
można wyregulować za pomocą pokręt‐
ła (B) pomiędzy pozycją 1 (najmniejsza
ilość) a pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
26 www.electrolux.com
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Us‐
tawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu nabły‐
szczającego, napełnić dozownik płynu na‐
błyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
• Aby zastosować wieloskładnikowe tabletki
z detergentem, należy wybrać opcję Multi‐
tab.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu za‐
brudzenia.
7.1 Stosowanie detergentu
1.
D A B
2.
30
3.
20
4.
C
A
30
B
5.
Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby ot‐
worzyć pokrywę (C).
Umieścić detergent w przegródce oznaczo‐
nej symbolem (A).
Jeżeli wybrano program obejmujący zmy‐
wanie wstępne, należy umieścić niewielką
ilość detergentu w przegródce (D).
W razie korzystania z detergentu w tablet‐
kach, włożyć tabletkę do przegródki (A).
Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk
zwalniający jest odpowiednio zablokowany.
D
20
32
-
1
4
MAX
+
C
7.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
Funkcja Auto Off
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta po
upływie kilku minut automatycznie wyłącza urzą‐
dzenie w następujących przypadkach:
• Jeśli nie zamknięto drzwi urządzenia.
• Jeśli nie naciśnięto Start w celu uruchomienia
programu.
• Po zakończeniu programu.
Tryb ustawiania
Dla niektórych ustawień konieczne jest włącze‐
nie trybu ustawiania.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli po włą‐
czeniu aktywny jest wskaźnik programu ECO i
wyświetlony jest czas jego trwania.
Jeśli na panelu sterowania widoczne są inne
wskazania, należy jednocześnie nacisnąć i przy‐
trzymać Program i Option, aż włączy się wskaź‐
nik programu ECO oraz zostanie wyświetlony
czas jego trwania.
POLSKI
27
Uruchamianie programu bez
opóźnienia
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Upewnić się, że urządzenie znajduje
się w trybie ustawiania.
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
4. Ustawić program. Nacisnąć kilkakrotnie Pro‐
gram, aż włączy się wskaźnik żądanego pro‐
gramu. Można również ustawić dostępne op‐
cje.
• Aby ustawić program MyFavourite, nacis‐
nąć i przytrzymać Program, aż włączą się
wskaźniki związane z programem MyFa‐
vourite i opcjami.
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie czasu
trwania programu.
5. Nacisnąć Start, aby uruchomić program.
• Włączy się wskaźnik fazy zmywania.
• Czas trwania programu będzie odliczany
skokowo co 1 minutę.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia progra‐
mu należy ponownie ustawić program.
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Pro‐
gram i Option, aż włączy się wskaźnik i zos‐
tanie wyświetlony czas trwania programu
ECO.
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na wyświet‐
laczu pojawi się żądany czas opóźnienia (od
1 do 24 godzin).
• Wskaźnik programu miga.
3. Nacisnąć Start.
• Zaświeci się wskaźnik wyboru programu.
Po zakończeniu odliczania. Nastąpi uruchomie‐
nie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje praco‐
wać. Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu, w którym zos‐
tała przerwana.
Anulowanie programu
1. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Pro‐
gram i Option, aż włączy się wskaźnik i zos‐
tanie wyświetlony czas trwania programu
ECO.
Przed uruchomieniem nowego progra‐
mu należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu poja‐
wi się 0:00.
• Wyłączą się wskaźniki faz programu.
• Pozostanie włączony wskaźnik programu.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż
funkcja Auto Off automatycznie wyłączy
urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Ważne
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy
poczekać, aż ostygną. Gorące naczynia łatwo
ulegają uszkodzeniu.
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolne‐
go, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia może
znajdować się woda. Stal nierdzewna schła‐
dza się szybciej niż naczynia.
8. WSKAZÓWKI I PORADY
8.1 Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów, które mo‐
gą uszkodzić urządzenie oraz sprawić, że efekty
zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz
wody neutralizuje te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w
czystości oraz w odpowiednim stanie. Istotne jest
ustawienie właściwego poziomu zmiękczania
28 www.electrolux.com
wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej
ilości soli do zmywarek i wody przez zmiękczacz
wody.
8.2 Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedsta‐
wiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, któ‐
re są przystosowane do zmywania w zmywar‐
kach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów wyko‐
nanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu
i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, któ‐
re mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalo‐
nych potraw, należy zamoczyć naczynia w
wodzie przed ich umieszczeniem w urządze‐
niu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie przyle‐
gają do siebie. Wymieszać łyżki z innymi
sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze so‐
bą
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym.
Upewnić się, że nie będą się one przemie‐
szczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramiona spryskujące mogą się swobodnie
obracać.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas
ostatniej fazy płukania i zapobiega powstawa‐
niu smug i plam na naczyniach podczas ich
suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają deter‐
gent, płyn nabłyszczający oraz inne dodatki.
Należy sprawdzić, czy te tabletki można sto‐
sować przy danej twardości wody. Należy za‐
poznać się z instrukcją na opakowaniu pro‐
duktu.
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają się
całkowicie w trakcie krótkich programów. Za‐
leca się stosowanie tabletek przy długich pro‐
gramach, aby zapobiec osadzaniu się deter‐
gentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu
niż zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
8.4 Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
8.3 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabły‐
szczający i detergent do zmywarek. Inne pro‐
dukty mogą uszkodzić urządzenie.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐
da elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐
kujące pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐
zie potrzeby wyczyścić.
POLSKI
29
9.1 Czyszczenie filtrów
1.
Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐
zówek zegara i wyjąć go.
2.
Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić
części (A1) i (A2).
Wyjąć filtr (B).
Przepłukać filtry wodą.
Przed ponownym włożeniem filtra (B) nale‐
ży upewnić się, że wewnątrz osadnika ani
na jego krawędzi nie znajdują się resztki
żywności ani inne zanieczyszczenia.
C
B
A
A1
3.
4.
5.
A2
6.
7.
Sprawdzić, czy filtr (B) jest prawidłowo
umieszczony pod 2 prowadnicami (C).
Złożyć filtr (A) i umieścić go z powrotem w
filtrze (B). Obrócić zgodnie z ruchem wska‐
zówek zegara, aż się zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów
może skutkować niezadowalającymi
efektami zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
9.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są za‐
tkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
9.3 Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do czy‐
szczenia. Nie używać produktów ściernych, my‐
jek do szorowania ani rozpuszczalników.
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje
działać podczas zmywania.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy
zapoznać się z poniższymi informacjami, które
mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
30 www.electrolux.com
Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu poja‐
wia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wodą.
•
- Urządzenie nie odpompowuje wody.
•
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do sprawdzenia
należy wyłączyć urządzenie.
- Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Problem
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest
włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Nacisnąć Start.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty lub
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed za‐
laniem.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program
zostanie wznowiony od momentu, w którym zos‐
tał przerwany.
W razie ponownego wystąpienia problemu nale‐
ży skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody alar‐
mowe, należy skontaktować się z punktem ser‐
wisowym.
10.1 Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto zbyt dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych kroplach wody
na szklankach i naczyniach.
• Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub tempe‐
ratura w fazie suszenia jest zbyt niska.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszcza‐
jącego.
• Przyczyną może być jakość wieloskładniko‐
wych tabletek z detergentem. Należy wypró‐
bować inną markę lub włączyć dozownik pły‐
nu nabłyszczającego i zastosować płyn nabły‐
POLSKI
szczający wraz z wieloskładnikowymi tablet‐
kami z detergentem.
• Wskaźnik programu
będzie
nadal migał.
• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne usta‐
wienie.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie omó‐
wiono inne możliwe przyczyny.
Dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego wyłączony
10.2 Włączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urzą‐
dzenie. Należy upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania – patrz: „Us‐
tawianie i uruchamianie programu”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać Delay i
Start, aż zaczną migać wskaźniki programów
,
i
.
3. Nacisnąć Option.
• Wyłączą się wskaźniki programów
i
31
Dozownik płynu nabłyszcza‐
jącego włączony
4. Nacisnąć Option, aby zmienić ustawienie.
5. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć
urządzenie i potwierdzić ustawienie.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszcza‐
jącego.
7. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
.
11. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
596 / 818 - 898 / 575
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb czuwania
0.99 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu wody z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
12. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
32 www.electrolux.com
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
POLSKI
33
34 www.electrolux.com
POLSKI
35
156974330-A-452013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement