Zanussi | ZDV14002FA | User manual | ZANUSSI ZDV14002FA Instrukcja obsługi

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDV14002FA
PL
PT
ES
SV
TR
Instrukcja obsługi
Manual de instruções
Manual de instrucciones
Bruksanvisning
Kullanma Kılavuzu
2
17
32
46
60
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 9 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru,
aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie
z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB O
OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH RUCHOWYCH,
SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których panuje temperatura
poniżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji
załączoną do urządzenia.
• Należy zadbać o to, aby elementy zabudowy
znajdujące się nad urządzeniem i w jego
pobliżu spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować się z
elektrykiem.
•
•
•
•
•
•
•
Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd sieciowych z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany
przewodu zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy
zadbać o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu zasilającego
była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć
za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Dotyczy tylko wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę
zasilającą 13 A. Jeśli konieczna jest wymiana
bezpiecznika we wtyczce zasilającej, należy
użyć bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
3
PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez
dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody
i odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
•
•
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne
napięcie.
Wąż dopływowy ma zewnętrzną,
przeźroczystą osłonę. Jeżeli wąż jest
uszkodzony, znajdująca się w nim woda
ciemnieje.
W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym w celu
wymiany węża dopływowego.
PRZEZNACZENIE
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
4
•
•
•
•
•
Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
bezpieczeństwa podanych na opakowaniu
detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed
zakończeniem programu. Na naczyniach
może znajdować się detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
SERWIS
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
• Kontaktując się z autoryzowanym centrum
serwisowym, należy przygotować następujące
dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu:
Numer seryjny:
UTYLIZACJA
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
ŁATWE URUCHOMIENIE
1
2
1 Przycisk wł./wył.
2 Przyciski wyboru programów
3
4
4 Wskaźniki
3 Przycisk Delay
WSKAŹNIKI
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest
zawsze wyłączony.
PROGRAMY
Parametry eksploatacyjne
1)
Program
2)
Stopień zabrud‐
zenia
Rodzaj załadunku
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Fazy programu
Czas trwa‐ Zużycie en‐ Zużycie wo‐
nia
ergii
dy
(min)
(kWh)
(l)
•
•
•
•
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patel‐
nie
•
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukania
Suszenie
225
0.889
9.5
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukania
Suszenie
130 - 150
1.0 - 1.2
11 - 13
5
Parametry eksploatacyjne
1)
Program
Stopień zabrud‐
zenia
Rodzaj załadunku
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Fazy programu
Czas trwa‐ Zużycie en‐ Zużycie wo‐
nia
ergii
dy
(min)
(kWh)
(l)
•
•
•
•
3)
4)
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
•
Dowolne
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukania
Suszenie
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Zmywanie
60°C lub 65°C
Płukania
30
0.8
8
Zmywanie
wstępne
14
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian
w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim cza‐
sie uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Program obejmuje krótkie płukanie zapobiegające zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i
powstawaniu przykrych zapachów w urządzeniu. W tym programie nie należy stosować detergentu.
INFORMACJE DLA OŚRODKÓW
PRZEPROWADZAJĄCYCH TESTY
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników
testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany
na tabliczce znamionowej.
USTAWIENIA
TRYB WYBORU PROGRAMU
Urządzenie jest w trybie wyboru programu, jeśli po jego włączeniu świeci się wskaźnik
.
Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru programu, można ustawić program i przejść do trybu
użytkownika.
6
Jeśli panel sterowania nie pokazuje tego stanu, należy użyć funkcji CANCEL.
FUNKCJA CANCEL
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru
programów.
Funkcja ta pozwala na anulowanie trwającego programu lub opóźnienie rozpoczęcia programu.
TRYB UŻYTKOWNIKA
Gdy urządzenie jest w trybie wyboru programu:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
i
.
• Zacznie migać wskaźnik
,
i
.
W trybie użytkownika można zmienić:
• Poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego zakończenia programu.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do ich ponownej zmiany.
REGULACJA ZMIĘKCZANIA WODY
x5
x6
Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika:
1. Nacisnąć
•
Wskaźniki
•
Wskaźnik
.
i
wyłączą się.
zacznie migać.
7
•
Liczba mignięć wskaźnika
mignięć = poziom 5).
oznacza aktualne ustawienie (np. 5 mignięć + przerwa + 5
2. Nacisnąć
, aby zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku
ustawienie wyższego poziomu. Po poziomie 10 następuje powrót do poziomu 1.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
powoduje
TABELA TWARDOŚCI WODY
Stopnie nie‐
mieckie
(°dH)
Stopnie francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie Clarka
Poziom zmiękcza‐
nia wody
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
WŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO ZAKOŃCZENIA PROGRAMU
Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika:
1. Nacisnąć
•
•
, zacznie migać wskaźnik
.
Wskaźniki
i
wyłączą się.
Wskaźnik zakończenia programu pokazuje bieżące ustawienie: Wskaźnik zakończenia
programu wyłączony = sygnał dźwiękowy wyłączony.
2. Nacisnąć
, aby zmienić ustawienie.
• Wskaźnik zakończenia programu włączony = sygnał dźwiękowy włączony.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
8
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli
nie, dostosować poziom zmiękczania
wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie
pozostałości poprodukcyjne mogące wciąż
znajdować się w urządzeniu. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie zaczyna
doprowadzać żywicę do zmiękczacza wody –
może to potrwać do 5 minut. Może wydawać się,
że urządzenie nie pracuje. Program rozpoczyna
się dopiero po zakończeniu tego procesu. Proces
ten jest powtarzany co pewien czas.
ZBIORNIK SOLI
UWAGA! Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy w
zmiękczaczu wody oraz zapewnia dobre rezultaty
zmywania podczas codziennej eksploatacji.
Stosowanie soli
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wlać do zbiornika soli jeden litr wody.
Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika soli należy uruchomić program.
STOSOWANIE PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
4
1
2
2
3
1
1
2
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam. Jest on automatycznie
podawany podczas fazy płukania gorącą wodą.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
•
•
Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić dozownik
płynu nabłyszczającego.
9
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia.
STOSOWANIE DETERGENTU
1
A
B
30
20
2
Jeżeli wybrano program obejmujący zmywanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość detergentu w
przegródce B.
STOSOWANIE WIELOSKŁADNIKOWYCH TABLETEK Z DETERGENTEM
1
30
20
2
•
•
•
Nie napełniać zbiornika soli ani dozownika płynu nabłyszczającego.
Ustawić najniższy poziom zmiękczania wody.
Ustawić najniższy poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU
Funkcja AUTO OFF
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez automatyczne wyłączanie
urządzenia, gdy nie jest ono używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie uruchomiono programu.
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
10
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
3. Nacisnąć przycisk programu wybranego do uruchomienia. Zaświeci się wskaźnik odpowiedniego
programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić program.
Opcja Opóźnienie
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć przycisk Opóźnienie, aby opóźnić uruchomienie programu. Włączy się wskaźnik
opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić odliczanie.
Po zakończeniu odliczania nastąpi uruchomienie programu.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania programu zatrzymuje urządzenie. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od momentu, w którym została przerwana.
Po otworzeniu drzwi na dłużej niż 30 sekund podczas fazy suszenia, bieżący program
zostanie zakończony. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż
funkcja AUTO OFF automatycznie je wyłączy.
Zakończenie programu
•
•
Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż funkcja AUTO OFF automatycznie wyłączy
urządzenie.
Zakręcić zawór wody.
WSKAZÓWKI I PORADY
INFORMACJE OGÓLNE
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty prania i
suszenia podczas codziennej eksploatacji oraz
przyczyni się do ochrony środowiska.
• Większe resztki żywności z naczyń należy
wyrzucić do kosza.
•
•
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub wybrać
program z fazą zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
11
•
•
•
Podczas ładowania urządzenia sprawdzić,
czy woda wydostająca się z dysz ramion
spryskujących ma swobodny dostęp do
naczyń. Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do zmywarek
lub używanie tabletek wieloskładnikowych
(np. typu „3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji podanych
na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla określonego
rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia. W
programie ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania średnio
zabrudzonych naczyń i sztućców.
ZMIĘKCZANIE WODY
Zmiękczacz wody usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ na
rezultaty zmywania lub na pracę urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji mineralnych,
tym twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane do
stopnia twardości wody doprowadzonej do
urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację na
temat twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody, aby
zapewnić dobre rezultaty zmywania.
STOSOWANIE SOLI, PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO I DETERGENTU
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywarek. Inne
produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o twardości
do 21°dH. Gdy twardość wody jest większa,
należy oprócz tabletek wieloskładnikowych
stosować także płyn nabłyszczający i sól.
Jednak do twardej i bardzo twardej wody
zaleca się stosowanie się osobno detergentu
(w postaci proszku, żelu lub tabletek bez
dodatkowych funkcji), płynu nabłyszczającego
i soli, aby zapewnić optymalne efekty mycia i
suszenia.
• Aby stosować tabletki wieloskładnikowe,
należy wybrać opcję Multitab (jeśli jest
dostępna). Opcja ta wpływa na poprawę
efektów zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek wieloskładnikowych.
• Detergent w tabletkach nie rozpuszcza się
całkowicie w trakcie krótkich programów.
Zaleca się stosowanie tabletek przy długich
12
•
programach, aby zapobiec osadzaniu się
detergentu na naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu niż
zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z TABLETEK
WIELOSKŁADNIKOWYCH
Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
dozowanego detergentu, soli i płynu
nabłyszczającego należy wykonać poniższą
procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani nie
umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić stopień
zmiękczania wody odpowiednio do twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
ŁADOWANIE KOSZY
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty,
które są przystosowane do zmywania w
zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w górnym koszu.
Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramię spryskujące może swobodnie się
obracać.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMU
Upewnić się, że:
•
•
•
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana;
ramiona spryskujące nie są zatkane;
w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
•
•
•
OPRÓŻNIANIE KOSZY
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia
łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po bokach
oraz na drzwiach urządzenia może
wciąż znajdować się woda.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem
do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania. Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
CZYSZCZENIE FILTRÓW
B
A
C
•
•
•
•
Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani zanieczyszczenia.
Włożyć na miejsce filtr (C). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2 prowadnicami.
Włożyć filtry (A) i (B).
Włożyć filtr (A) do filtra płaskiego (C). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się
zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
CZYSZCZENIE RAMION SPRYSKUJĄCYCH
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
CZYSZCZENIE OBUDOWY
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych detergentów.
13
•
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników.
•
CZYSZCZENIE WNĘTRZA
• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę drzwi,
należy czyścić wilgotną miękką szmatką.
Częste korzystanie z krótkich programów
może powodować osadzanie się tłuszczu i
kamienia wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z długich
programów co najmniej 2 razy w miesiącu.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum
serwisowym należy sprawdzić, czy problem
można rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Po wystąpieniu niektórych problemów co pewien
czas miga wskaźnik zakończenia programu,
sygnalizując usterkę.
Problem i kod alarmowy
Urządzenie nie włącza się.
Możliwe rozwiązanie
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
•
•
•
•
•
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu,
należy je anulować lub poczekać do końca odlic‐
zania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadza‐
nia żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania
tego procesu wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt nisk‐
ie. W tym celu należy skontaktować się z miejsco‐
wym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zala‐
niem.
• Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli,
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
14
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego
jest włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
EFEKTY ZMYWANIA I SUSZENIA SĄ NIEZADOWALAJĄCE
Problem
Białawe smugi lub niebieskawy
nalot na szklankach i naczy‐
niach.
Możliwe rozwiązanie
•
•
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć
dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia od‐
bywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Patrz rozdział „Wskazówki i porady”,
gdzie omówiono inne możliwe
przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębo‐
kość (mm)
446 / 818-898 / 550
Podłączenie do sieci elektrycz‐
nej 1)
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba standardowych nak‐
ryć
9
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecznych, elek‐
trowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
15
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać recyklingowi. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie
wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem wraz z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu
recyklingu lub skontaktować się z odpowiednimi
lokalnymi władzami.
16
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou
danos resultantes de instalação e utilização incorrectas. Guarde
sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.
SEGURANÇA GERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
do tipo residencial.
Não altere as especificações deste aparelho.
A pressão da água fornecida tem de estar entre 0.5 (0.05) / 8
(0.8) bar (Mpa)
Respeite o volume máximo de loiça de 9 pessoas.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos.
Coloque as facas e todas as cutelarias de ponta afiada no
cesto de talheres com as pontas viradas para baixo ou na
horizontal.
Não deixe a porta do aparelho aberta sem supervisão, para
evitar quedas sobre esta.
Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho
e desligue a ficha da tomada eléctrica.
Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água
com os novos conjuntos de mangueiras fornecidos. Os
conjuntos de mangueiras antigos não podem ser reutilizados.
17
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou
mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento
se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à
utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os detergentes fora do alcance das crianças.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da
porta do aparelho quando esta estiver aberta.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas
por crianças sem supervisão.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
• Não instale nem utilize o aparelho em locais
com temperatura inferior a 0 °C.
• Cumpra as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado
debaixo e ao lado de estruturas seguras.
LIGAÇÃO ELÉCTRICA
ADVERTÊNCIA! Risco de incêndio e
choque eléctrico.
•
•
•
•
•
18
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que a informação sobre a
ligação eléctrica existente na placa de
características está em conformidade com a
alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte
um electricista.
Utilize sempre uma tomada devidamente
instalada e à prova de choques eléctricos.
Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou
triplas, nem cabos de extensão.
Certifique-se de que não danifica a ficha e o
cabo de alimentação eléctrica. Se for
necessário substituir o cabo de alimentação,
esta operação deve ser efectuada pelo nosso
Centro de Assistência Técnica.
•
•
•
•
Ligue a ficha à tomada de alimentação eléctrica
apenas no final da instalação. Certifique-se de
que a ficha fica acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha.
Este aparelho está em conformidade com as
Directivas da UE.
Apenas para o Reino Unido e para a Irlanda. O
aparelho possui uma ficha com classificação de
13 A. Caso tenha de mudar o fusível da ficha
eléctrica, utilize um fusível de 13 A ASTA (BS
1362).
LIGAÇÃO À REDE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
• Certifique-se de que não danifica as
mangueiras de água.
• Antes de ligar o aparelho a canos novos ou
canos que não sejam usados há muito tempo,
deixe sair água até que saia limpa.
• Na primeira utilização do aparelho, certifique-se
de que não há fugas de água.
• A mangueira de entrada de água possui uma
válvula de segurança e um revestimento com
um cabo de alimentação no seu interior.
•
•
•
•
ADVERTÊNCIA! Voltagem
perigosa.
A mangueira de entrada de água tem um
revestimento externo transparente. Se a
mangueira estiver danificada, a água que está
na mangueira fica escura.
Se a mangueira de entrada de água estiver
danificada, desligue imediatamente a ficha da
tomada eléctrica. Contacte a Assistência
Técnica Autorizada para substituir a mangueira
de entrada de água.
UTILIZAÇÃO
• Não se sente nem se apoie na porta quando
estiver aberta.
• Os detergentes de máquina de lavar loiça são
perigosos. Cumpra as instruções de segurança
existentes na embalagem do detergente.
• Não beba a água do aparelho, nem a utilize para
qualquer outro fim.
• Não retire a loiça do aparelho enquanto o
programa não estiver concluído. Pode ainda
haver detergente na loiça.
O aparelho pode libertar vapor quente se abrir a
porta quando um programa estiver em
funcionamento.
Não coloque produtos inflamáveis, nem
objectos molhados com produtos inflamáveis,
no interior, perto ou em cima do aparelho.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
• Contacte a Assistência Técnica Autorizada se
for necessário reparar o aparelho.
Recomendamos que utilize apenas peças
originais.
• Quando contactar a Assistência Técnica
Autorizada, certifique-se de que dispõe da
seguinte informação, que pode encontrar na
placa de características.
Modelo:
PNC:
Número de série:
ELIMINAÇÃO
ADVERTÊNCIA! Risco de ferimentos
ou asfixia.
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Remova o trinco da porta para evitar que
crianças ou animais de estimação possam ficar
aprisionados no interior do aparelho.
19
INÍCIO FÁCIL
1
2
1 Botão On/Off
2 Botões de programa
3
4
4 Indicadores
3 Botão Delay
INDICADORES
Indicador
Descrição
Indicador de fim.
Indicador de falta de sal. Está desligado durante o funcionamento dos programas.
Indicador de falta de abrilhantador. Está desligado durante o funcionamento dos
programas.
PROGRAMAS
Valores de consumo
1)
Programa
Nível de sujidade
Fases do programa
Tipo de carga
Duração
(min.)
2)
Sujidade normal
Faianças e talheres
•
•
•
•
Sujidade intensa
Faianças, talheres, tachos e
panelas
20
•
•
•
•
Energia
(kWh)
Água
(l)
Pré-lavagem
Lavagem a 50
°C
Enxaguamentos
Secagem
225
0.889
9.5
Pré-lavagem
Lavagem a 70
°C
Enxaguamentos
Secagem
130 150
1.0 - 1.2
11 - 13
Valores de consumo
1)
Programa
Nível de sujidade
Fases do programa
Tipo de carga
Duração
(min.)
Sujidade normal
Faianças e talheres
•
•
•
•
3)
4)
Sujidade recente
Faianças e talheres
•
Tudo
•
•
Energia
(kWh)
Água
(l)
Pré-lavagem
Lavagem a 65
°C
Enxaguamentos
Secagem
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Lavagem a 60
°C ou 65 °C
Enxaguamentos
30
0.8
8
Pré-lavagem
14
0.1
4
1) A pressão e a temperatura da água, as variações da corrente eléctrica, as opções e a quantidade de
loiça podem alterar estes valores.
2) Com este programa, terá o consumo de água e energia mais eficiente para faianças e talheres com
sujidade normal. (Este é o programa standard para testes.)
3) Este programa destina-se à lavagem de uma carga com sujidade recente. Proporciona bons resultados
de lavagem em pouco tempo.
4) Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça e evitar a adesão dos resíduos aos pratos e a
formação de maus odores no aparelho. Não utilize detergente com este programa.
INFORMAÇÃO PARA TESTES
Para obter a informação necessária para testes de
desempenho, por favor envie um e-mail para:
info.test@dishwasher-production.com
Anote o número do produto (PNC) indicado na
placa de características.
PROGRAMAÇÕES
MODO DE SELECÇÃO DE PROGRAMA
O aparelho está no modo de selecção de programa quando, após a activação, o indicador
está
aceso.
Quando o aparelho está no modo de selecção de programa, é possível seleccionar um programa e entrar
no modo de utilizador.
21
Se o painel de comandos não apresentar esta condição, execute a função CANCEL.
FUNÇÃO CANCEL
Mantenha os botões
e
premidos em simultâneo até que o aparelho entre no modo de selecção
de programa.
Com esta função, pode cancelar o programa que estiver em curso ou o início diferido.
MODO DE UTILIZADOR
Com o aparelho no modo de selecção de programa:
1. Mantenha premidos
e
.
• Os indicadores
,
e
começam a piscar.
No modo de utilizador, pode alterar o seguinte:
• Nível do amaciador da água, de acordo com a dureza da água.
• Activação ou desactivação do sinal sonoro de fim de programa.
Estas definições ficam guardadas até que volte a alterá-las.
REGULAR O AMACIADOR DA ÁGUA
x5
Com o aparelho no modo de utilizador:
1. Prima
22
.
•
Os indicadores
e
•
O indicador
começa a piscar.
apagam-se.
x6
•
A definição actual é indicada pelo número de intermitências do indicador
intermitências + pausa + 5 intermitências = nível 5).
2. Prima
para mudar a definição. Sempre que premir
10, volta novamente ao nível 1.
3. Prima o botão On/Off para confirmar a selecção.
(por exemplo, 5
, o nível aumenta. Após o nível
TABELA DE DUREZA DA ÁGUA
Graduação aleGraduação francesa
mã
(°fH)
(°dH)
mmol/l
Graus Clarke
Nível do amaciador da água
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Definição de fábrica
2) Não utilize sal neste nível.
ACTIVAR O SINAL SONORO DE FIM DE PROGRAMA
Com o aparelho no modo de utilizador:
1. Prima
•
•
e o indicador
começa a piscar.
Os indicadores
e
apagam-se.
O indicador de fim indica a definição actual: Indicador de fim apagado = Sinal sonoro desligado.
2. Prima
para mudar a definição.
• Indicador de fim aceso = Sinal sonoro desligado.
3. Prima o botão On/Off para confirmar a selecção.
23
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Certifique-se de que o nível definido para
o amaciador da água corresponde à
dureza da água fornecida. Caso contrário,
ajuste o nível do amaciador da água.
2. Encha o depósito de sal.
3. Encha o distribuidor de abrilhantador.
4. Abra a torneira da água.
5. Inicie um programa para remover eventuais
resíduos de processamento que possam ainda
existir no aparelho. Não utilize detergente e não
coloque loiça nos cestos.
Quando iniciar um programa, o aparelho pode
demorar até 5 minutos a recarregar a resina no
amaciador da água. Poderá parecer que o aparelho
não está a funcionar. A fase de lavagem começa
apenas quando este processo terminar. O
processo será repetido periodicamente.
DEPÓSITO DE SAL
CUIDADO! Utilize apenas sal específico
para máquinas de lavar loiça.
O sal é utilizado para recarregar a resina do
amaciador da água e para garantir bons resultados
de lavagem no quotidiano.
Utilizar sal
Antes da primeira utilização, coloque um litro de sal no depósito de sal.
É possível que saia água e sal do depósito de sal quando estiver a enchê-lo. Isso representa risco de
corrosão. Para o evitar, inicie um programa depois de encher o depósito de sal.
UTILIZAR ABRILHANTADOR
4
1
2
2
3
1
1
2
O abrilhantador ajuda a secar a loiça sem riscos e manchas. É libertado automaticamente durante a fase
de enxaguamento a quente.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão On/Off para activar o aparelho.
Certifique-se de que o aparelho está no modo de
utilizador.
• Se o indicador de falta de sal estiver aceso,
encha o depósito de sal.
24
•
Se o indicador de falta de abrilhantador
estiver aceso, encha o distribuidor de
abrilhantador.
3. Coloque a loiça nos cestos.
4. Adicione o detergente.
5. Seleccione e inicie o programa correcto para o
tipo de carga e grau de sujidade.
UTILIZAR DETERGENTE
1
A
B
30
20
2
Se o programa tiver uma fase de pré-lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente no
compartimento B.
UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADAS
1
30
20
2
•
•
•
Não encha o depósito de sal e o distribuidor de abrilhantador.
Regule o nível da dureza da água para o nível mais baixo.
Regule o distribuidor de abrilhantador para a posição mais baixa.
SELECCIONAR E INICIAR UM PROGRAMA
Função AUTO OFF
Esta função diminui o consumo de energia desactivando automaticamente o aparelho quando não está a
funcionar.
A função é accionada nas seguintes situações:
• 5 minutos após o fim do programa.
• 5 minutos após a última acção se o programa não for iniciado.
Iniciar um programa
1. Mantenha a porta do aparelho entreaberta.
2. Prima o botão On/Off para activar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho está no modo de
selecção de programa.
3. Prima o botão do programa que pretende iniciar. O indicador do programa correspondente acendese.
4. Feche a porta do aparelho e o programa inicia.
25
Opção de atraso
1. Seleccione o programa.
2. Prima o botão do Início Diferido para atrasar o início do programa. O indicador de início diferido
acende-se.
3. Feche a porta do aparelho para que a contagem decrescente inicie.
Quando a contagem decrescente terminar, o programa inicia.
Abrir a porta do aparelho durante o funcionamento
Se abrir a porta durante o funcionamento de um programa, o aparelho pára de funcionar. Quando fechar a
porta, o aparelho continua a partir do ponto de interrupção.
Se abrir a porta durante a fase de secagem e deixá-la aberta durante mais de 30 segundos, o
programa termina. Prima o botão On/Off ou aguarde que a função AUTO OFF desactive o
aparelho automaticamente.
Fim do programa
•
•
Prima o botão On/Off ou aguarde que a função AUTO OFF desactive o aparelho automaticamente.
Feche a torneira da água.
SUGESTÕES E DICAS
GERAL
As sugestões seguintes garantem resultados de
lavagem e secagem óptimos e ajudam a proteger o
ambiente.
• Retire os resíduos de alimentos maiores dos
pratos antes de os colocar na máquina.
• Não passe a loiça por água antes de a colocar
na máquina. Se for necessário, utilize o
programa de pré-lavagem (se disponível) ou
seleccione um programa que tenha fase de prélavagem.
• Utilize sempre todo o espaço dos cestos.
• Quando carregar o aparelho, certifique-se de
que a água libertada pelos braços aspersores
26
•
•
consegue alcançar e lavar toda a loiça. Não
coloque peças em contacto com outras ou por
cima de outras.
Pode utilizar detergente, abrilhantador e sal para
máquina de lavar loiça ou utilizar pastilhas
combinadas (“3 em 1”, “4 em 1”, “Tudo em 1”,
etc.). Siga as instruções indicadas na
embalagem.
Seleccione o programa de acordo com o tipo
de carga e o grau de sujidade. Com o programa
ECO, terá o consumo de água e energia mais
eficiente para faianças e talheres com sujidade
normal.
AMACIADOR DA ÁGUA
O amaciador da água remove minerais da água que
podem deteriorar os resultados da lavagem do
aparelho.
Quanto maior for o conteúdo destes minerais,
maior é a dureza da água. A dureza da água é
medida em escalas equivalentes.
O amaciador da água deve ser regulado de acordo
com a dureza da água da sua área. Os serviços de
abastecimento de água podem indicar qual é o
grau de dureza da água na sua área. É importante
definir o nível correcto de amaciador da água para
garantir bons resultados de lavagem.
UTILIZAR SAL, ABRILHANTADOR E
DETERGENTE
• Utilize apenas sal, abrilhantador e detergente
próprios para máquina de lavar loiça. Outros
produtos podem danificar o aparelho.
• As pastilhas combinadas são adequadas para
zonas onde a dureza da água não ultrapasse 21
°dH. Nas áreas onde a dureza da água for
superior, é necessário utilizar também
abrilhantador e sal além das pastilhas
combinadas. Para as áreas com água dura ou
muito dura, recomendamos a utilização de
detergente (pó, gel, pastilhas sem as outras
funções), abrilhantador e sal em separado para
obtenção dos melhores resultados de lavagem
e secagem.
• Se utilizar pastilhas combinadas, pode
seleccionar a opção Multitab (se disponível).
Esta opção melhora os resultados de lavagem e
secagem quando se utilizam pastilhas
combinadas.
• As pastilhas de detergente não se dissolvem
totalmente nos programas curtos. Para evitar
resíduos de detergente na loiça, recomendamos
que utilize as pastilhas apenas com programas
longos.
• Não utilize mais do que a quantidade correcta
de detergente. Consulte as instruções na
embalagem do detergente.
O QUE FAZER SE QUISER DEIXAR DE
UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE
COMBINADAS
Antes de começar a utilizar detergente, sal e
abrilhantador em separado, execute o seguinte
procedimento:
1. Seleccione o nível máximo do amaciador da
água.
2. Certifique-se de que o depósito de sal e o
depósito de abrilhantador estão cheios.
3. Inicie o programa mais curto que tenha uma
fase de enxaguamento. Não utilize detergente e
não coloque loiça nos cestos.
4. Quando o programa terminar, regule o nível do
amaciador da água para a dureza da água na
sua área.
5. Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.
COLOCAR LOIÇA NOS CESTOS
• Utilize o aparelho apenas para lavar loiça que
possa ser lavada na máquina.
• Não coloque peças de madeira, marfim,
alumínio, estanho ou cobre no aparelho.
• Não coloque itens que possam absorver água
na máquina (esponjas, panos domésticos).
• Remova os resíduos de comida da loiça.
• Amoleça os resíduos de comida queimados.
• Coloque as peças ocas (chávenas, copos e
panelas) com a abertura para baixo.
• Certifique-se de que os talheres e os pratos
não tocam uns nos outros. Misture colheres
com outros talheres.
• Certifique-se de que os copos não tocam
noutros copos.
• Coloque as peças pequenas no cesto de
talheres.
• Coloque as peças leves no cesto superior.
Certifique-se de que a loiça não se mexe.
• Certifique-se de que o braço aspersor pode
mover-se livremente antes de iniciar um
programa.
ANTES DE INICIAR UM PROGRAMA
Certifique-se de que:
• Os filtros estão limpos e bem instalados.
• A tampa do depósito de sal está bem apertada.
• Os braços aspersores não estão obstruídos.
• Existe abrilhantador e sal para máquinas de
lavar loiça (excepto se utilizar pastilhas de
detergente combinadas).
• A loiça está colocada correctamente nos
cestos.
• O programa é adequado ao tipo de carga e ao
grau de sujidade.
• Foi utilizada a quantidade de detergente
correcta.
DESCARREGAR OS CESTOS
1. Deixe a loiça arrefecer antes de a retirar do
aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.
2. Esvazie primeiro o cesto inferior e só depois o
cesto superior.
No fim do programa, pode ainda existir
água nas partes laterais e na porta do
aparelho.
27
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA! Antes de qualquer
acção de manutenção, desactive o
aparelho e desligue a ficha da tomada
eléctrica.
Se os filtros estiverem sujos e os braços
aspersores estiverem obstruídos, os
resultados de lavagem são inferiores.
Verifique-os regularmente e limpe-os se
for necessário.
LIMPAR OS FILTROS
B
A
C
•
•
•
•
Certifique-se de que não há resíduos de alimentos ou sujidade dentro e à volta da borda do colector.
Reinstale o filtro plano (C). Certifique-se de que fica posicionado correctamente debaixo das 2 guias.
Volte a montar os filtros (A) e (B).
Reinstale o filtro (A) no filtro plano (C). Rode-o para a direita até bloquear.
Uma posição incorrecta dos filtros pode causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos
no aparelho.
LIMPAR OS BRAÇOS ASPERSORES
Não retire os braços aspersores. Se os orifícios
dos braços aspersores ficarem obstruídos, retire a
sujidade com um objecto fino e afiado.
LIMPEZA EXTERNA
• Limpe o aparelho com um pano macio e
húmido.
• Utilize apenas detergentes neutros.
• Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou
solventes.
LIMPEZA DO INTERIOR
• Limpe o aparelho com cuidado, incluindo a junta
de borracha da porta, com um pano macio
húmido.
• Se utilizar frequentemente programas de curta
duração, poderá ocorrer acumulação de
gordura e calcário no interior do aparelho. Para
evitar isso, recomendamos que utilize
programas de longa duração pelo menos 2
vezes por mês.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o aparelho parar durante o funcionamento ou
não iniciar, tente resolver o problema com a ajuda
28
da informação da tabela antes de contactar um
Centro de Assistência Técnica Autorizado.
No caso de alguns problemas, o indicador de fim
pisca para indicar uma anomalia.
Problema e código de alarme
Solução possível
Não consegue activar o aparelho.
•
•
O programa não inicia.
•
•
•
O aparelho não se enche com água.
• O indicador de fim pisca 1 vez intermitentemente.
•
•
•
•
•
O aparelho não escoa a água.
• O indicador de fim pisca 2 vezes intermitentemente.
O dispositivo anti-inundação foi activado.
• O indicador de fim pisca 3 vezes intermitentemente.
•
•
•
Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada
eléctrica.
Certifique-se de que não há um disjuntor desligado
no quadro eléctrico.
Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
Se tiver seleccionado o Início Diferido, cancele-o ou
aguarde até a contagem decrescente terminar.
O aparelho iniciou o procedimento de recarregamento da resina dentro do amaciador da água. O
procedimento demora aproximadamente 5 minutos.
Certifique-se de que a torneira da água está aberta.
Certifique-se de que a pressão do fornecimento de
água não é demasiado baixa. Para obter essa informação, contacte os serviços de abastecimento de
água locais.
Certifique-se de que a torneira da água não está
obstruída.
Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada não está obstruído.
Certifique-se de que a mangueira de entrada não
tem dobras ou vincos.
Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está
obstruído.
Certifique-se de que a mangueira de escoamento
não tem dobras ou vincos.
Feche a torneira da água e contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
No caso de surgir algum código de alarme que não
esteja na tabela, contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
OS RESULTADOS DE LAVAGEM E DE SECAGEM NÃO SÃO SATISFATÓRIOS
Problema
Riscos esbranquiçados ou camadas azuladas nos copos e
pratos.
Solução possível
•
•
Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste o regulador de
abrilhantador para uma posição inferior.
A quantidade de detergente é demasiada.
29
Problema
Solução possível
Manchas e marcas de água secas nos copos e nos pratos.
•
•
A loiça está molhada.
•
•
•
A quantidade de abrilhantador libertado não é suficiente.
Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posição superior.
A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.
O programa não tem fase de secagem ou a fase de secagem
usa uma temperatura baixa.
O distribuidor de abrilhantador está vazio.
A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.
Consulte "Sugestões e dicas" para
conhecer outras causas possíveis.
INFORMAÇÃO TÉCNICA
Dimensões
Largura / Altura / Profundidade (mm)
446 / 818-898 / 550
Ligação eléctrica 1)
Tensão (V)
220-240
Frequência (Hz)
50
Pressão do fornecimento de
água
Mín. / Máx. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Fornecimento de água
Água fria ou água quente 2)
máx. 60 °C
Capacidade
Requisitos do local de instalação
9
Consumo de energia
Modo On (ligado) (W)
0.99
Consumo de energia
Modo Off (desligado) (W)
0.10
1) Consulte todos os valores na placa de características.
2) Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares, energia eólica),
utilize-a para diminuir o consumo de energia.
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
30
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
31
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
los daños y lesiones causados por una instalación y uso
incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el
aparato para futuras consultas.
SEGURIDAD GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones
domésticas y similares, tales como:
– granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas
y otros entornos de trabajo;
– por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos
de tipo residencial.
No cambie las especificaciones de este aparato.
La presión de agua de funcionamiento (mínima y máxima) debe
estar entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bares (MPa)
Respete el máximo número de ajustes de lugar de 9 .
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su Servicio
técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para
evitar riesgos
Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladas deben
colocarse en el cesto para cubiertos con las puntas hacia abajo
o en posición horizontal.
No deje la puerta del aparato abierta sin supervisión para evitar
caídas sobre él.
Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los
nuevos juegos de tubos suministrados. No se deben reutilizar
los juegos de tubos antiguos.
SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES
•
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales
o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia
y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que
cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todos los detergentes fuera del alcance de los niños.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando
la puerta se encuentre abierta.
La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin
supervisión.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN
• Retire todo el embalaje
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• No instale ni utilice el aparato en lugares con
temperaturas inferiores a 0 ºC.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Asegúrese de que el aparato se instala debajo y
junto a estructuras seguras.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA! Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
•
•
•
•
•
•
El aparato debe conectarse a tierra.
Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las del
suministro eléctrico de su hogar. En caso
contrario, póngase en contacto con un
electricista.
Utilice siempre una toma con aislamiento de
conexión a tierra correctamente instalada.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el enchufe
ni en el cable de red. Si es necesario cambiar el
cable de alimentación del aparato, debe hacerlo
el centro de servicio técnico autorizado.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
•
•
•
enchufe del suministro de red una vez finalizada
la instalación.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
Este aparato cumple las directivas CEE.
Solo para Reino Unido e Irlanda. El aparato
tiene un enchufe de alimentación de 13
amperios. Si es necesario cambiar el fusible del
enchufe de alimentación, utilice un fusible ASTA
de 13 amperios (BS 1362).
CONEXIÓN DE AGUA
• Asegúrese de no provocar daños en los tubos
de agua.
• Antes de conectar el aparato a las nuevas
tuberías o a tuberías que no se hayan usado
durante mucho tiempo, deje correr el agua
hasta que esté limpia.
• La primera vez que utilice el aparato, asegúrese
de que no haya fugas.
• La manguera de entrada de agua tiene una
válvula de seguridad y un revestimiento con un
cable interno de conexión a la red.
33
•
•
ADVERTENCIA! Voltaje peligroso.
•
•
El tubo de entrada de agua tiene un
revestimiento externo transparente. Si se daña
el tubo, el agua del tubo se oscurece.
Si la manguera de entrada de agua está
dañada, desconecte el aparato inmediatamente
de la toma de corriente. Póngase en contacto
con el centro servicio técnico autorizado para
cambiar la manguera de entrada de agua.
USO DEL APARATO
• No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta
abierta.
• Los detergentes para lavavajillas son peligrosos.
Siga las instrucciones de seguridad del envase
de detergente.
• No beba agua procedente del aparato ni juegue
con ella.
• No retire la vajilla del aparato hasta que finalice
el programa. Puede quedar detergente en los
platos.
34
El aparato puede liberar vapor caliente si abre la
puerta durante un programa.
No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
ASISTENCIA
• Póngase en contacto con el centro de servicio
técnico autorizado para reparar el aparato. Le
recomendamos que utilice solamente recambios
originales.
• Cuando se ponga en contacto con el servicio
técnico autorizado, tenga a mano la información
siguiente de la placa de características.
Modelo:
PNC (número de producto):
Número de serie:
DESECHO
ADVERTENCIA! Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
Retire el pestillo de la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden encerrados en el
aparato.
INICIO FÁCIL
1
2
1 Botón de encendido/apagado
2 Teclas de programa
3
4
4 Indicadores
3 Tecla Delay
INDICADORES
Indicador
Descripción
Indicador de fin.
Indicador de sal. Siempre está apagado mientras el programa está en funcionamiento.
Indicador de abrillantador. Siempre está apagado mientras el programa está en funcionamiento.
PROGRAMAS
Valores de consumo
Programa
2)
Grado de suciedad
Fases del programa
Tipo de carga
1)
Duración
(min)
Energía
(kWh)
Agua
(l)
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
•
•
•
•
Prelavado
Lavado 50 °C
Aclarados
Secado
225
0.889
9.5
Suciedad intensa
Vajilla, cubiertos, cacerolas y
sartenes
•
•
•
•
Prelavado
Lavado 70 °C
Aclarados
Secado
130 150
1.0 - 1.2
11 - 13
35
Valores de consumo
Programa
3)
4)
Grado de suciedad
Fases del programa
Tipo de carga
1)
Duración
(min)
Energía
(kWh)
Agua
(l)
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
•
•
•
•
Prelavado
Lavado 65 °C
Aclarados
Secado
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Suciedad reciente
Vajilla y cubiertos
•
30
0.8
8
•
Lavado 60 °C
o 65 °C
Aclarados
Todo
•
Prelavado
14
0.1
4
1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones y la cantidad
de platos pueden alterar los valores.
2) Con este programa se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal. (Este es el programa estándar para institutos de pruebas.)
3) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos resultados de lavado
en poco tiempo.
4) Utilice este programa para aclarar rápidamente la vajilla y evitar que los restos de comida se peguen a
los platos y se formen olores en el aparato. No utilice detergente con este programa.
INFORMACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE
PRUEBAS
Para obtener toda la información necesaria para la
prueba de rendimiento, envíe un correo electrónico
a:
info.test@dishwasher-production.com
Anote el número de producto (PNC) que aparece
en la placa de características.
AJUSTES
MODO DE SELECCIÓN DE PROGRAMA
El aparato se encuentra en modo de selección cuando tras su activación el indicador
está
encendido.
Cuando el aparato está en modo de selección de programa es posible ajustar un programa y entrar al
modo de usuario.
Si el panel de control no muestra esta condición, realice la función CANCEL.
36
FUNCIÓN CANCEL
Mantenga pulsadas simultáneamente
y
hasta que el aparato se encuentre en el modo de
selección de programa.
Con esta función puede cancelar el programa en ejecución o el inicio diferido.
MODO DE USUARIO
Mientras el aparato está en modo de selección de programa:
1. Mantenga pulsadas
y
.
• Los indicadores
,
y
empiezan a parpadear.
En el modo de usuario puede cambiarse:
• El nivel del descalcificador de agua según la dureza del agua.
• La activación o desactivación de la señal acústica para el final del programa.
Estos ajustes se guardan hasta que vuelva a cambiarlos.
AJUSTE DEL DESCALCIFICADOR DE AGUA
x5
x6
Mientras el aparato está en modo de usuario:
1. Pulse
.
•
Los indicadores
y
se apagan.
•
El indicador
empieza a parpadear.
•
El ajuste actual se indica mediante el número de parpadeos del indicador
parpadeos + pausa + 5 parpadeos = nivel 5).
(ejemplo: 5
37
2. Pulse
para cambiar el ajuste. Cada vez que pulsa
nivel 10 vuelve a empezar desde el nivel 1.
3. Pulse la tecla de encendido/apagado para confirmar el ajuste.
, el nivel aumenta. Después del
TABLA DE DUREZA DEL AGUA
Grados alemanes
(°dH)
Grados franceses
(°fH)
mmol/l
Grados Clarke
Nivel del descalcificador del agua
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ajuste de fábrica
2) No utilice sal en este nivel.
ACTIVACIÓN DE LA SEÑAL ACÚSTICA PARA EL FINAL DEL PROGRAMA
Mientras el aparato está en modo de usuario:
1. Pulse
•
•
, el indicador
empieza a parpadear.
Los indicadores
y
se apagan.
El indicador de fin muestra el ajuste actual: Indicador de fin apagado = Señal acústica apagada.
2. Pulse
para cambiar el ajuste.
• Indicador de fin encendido = Señal acústica encendida.
3. Pulse la tecla de encendido/apagado para confirmar el ajuste.
ANTES DEL PRIMER USO
1. Asegúrese de que el nivel actual del
descalcificador coincide con la dureza de
38
su suministro de agua. Si no lo es, ajuste
el nivel de descalcificador de agua.
2.
3.
4.
5.
Llene el depósito de sal.
Llene el dosificador de abrillantador.
Abra la llave de paso.
Inicie un programa para eliminar todos los
restos de procesamiento que pueda haber en
el aparato. No utilice detergente ni cargue los
cestos.
Cuando se inicia un programa, el aparato puede
tardar hasta 5 minutos en recargar la resina del
descalcificador. Parece que el aparato no funciona.
La fase de lavado empieza sólo después de que
termine este proceso. El proceso se repite
periódicamente.
EL DEPÓSITO DE SAL
PRECAUCIÓN! Utilice exclusivamente
sal diseñada específicamente para
lavavajillas
La sal se utiliza para recargar la resina del
descalcificador y asegurar un buen resultado de
lavado en el uso diario.
Adición de la sal
Antes del primer uso, vierta un litro de agua en el depósito de sal.
El agua y la sal pueden salirse del depósito de sal cuando lo llena. Riesgo de corrosión. Para evitarlo,
después de llenar el depósito, inicie un programa.
ADICIÓN DE ABRILLANTADOR
4
1
2
2
3
1
1
2
El abrillantador ayuda a secar la vajilla sin rayas ni franjas. Se añade automáticamente durante la fase de
aclarado caliente.
USO DIARIO
1. Abra la llave de paso.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado para
encender el aparato.
Asegúrese de que el aparato se encuentra en
modo de usuario.
• Si el indicador de sal está encendido, llene
el depósito.
• Si el indicador de abrillantador está
encendido, llene el dosificador de
abrillantador.
3. Cargue los cestos.
4. Añada el detergente.
5. Ajuste e inicie el programa adecuado para el
tipo de carga y el grado de suciedad.
39
ADICIÓN DEL DETERGENTE
1
A
B
30
20
2
Si el programa tiene una fase de prelavado, ponga también una pequeña cantidad de detergente en el
compartimento B.
ADICIÓN DE PASTILLAS MÚLTIPLES
1
30
20
2
•
•
•
No llene el depósito de sal ni el dosificador de abrillantador.
Ajuste el descalcificador al nivel más bajo.
Ajuste el dosificador de abrillantador en la posición más baja.
AJUSTE E INICIO DE UN PROGRAMA
La función AUTO OFF
Esta función reduce el consumo de energía desactivando automáticamente el aparato cuando no se utiliza.
La función se activa:
• 5 minutos después de terminar el programa.
• Después de 5 minutos si no se ha iniciado el programa.
Inicio de un programa
1. Mantenga entreabierta la puerta del aparato.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado para encender el aparato. Asegúrese de que el aparato se
encuentra en modo de selección de programa.
3. Pulse la tecla correspondiente al programa que desea iniciar. Se ilumina el indicador de programa
correspondiente.
4. Cierre la puerta del aparato para iniciar el programa.
40
Opción Inicio diferido
1. Ajuste el programa.
2. Pulse la tecla de inicio diferido para retrasar el inicio del programa. Se enciende el indicador de inicio
diferido.
3. Cierre la puerta del aparato para iniciar la cuenta atrás.
El programa se pone en marcha cuando termina la cuenta atrás.
Apertura de la puerta mientras está funcionando el aparato
Si abre la puerta mientras se realiza un programa, el aparato se detiene. Cuando cierre la puerta, el
aparato continuará a partir del punto de interrupción.
Si la puerta se abre más de 30 segundos durante la fase de secado, el programa en
funcionamiento se termina. Pulse la tecla de encendido/apagado o espere a AUTO OFF para
apagar el aparato
Fin del programa
•
•
Pulse la tecla de encendido/apagado o espere a que la función AUTO OFF desactive automáticamente
el aparato.
Cierre la llave de paso.
CONSEJOS
GENERAL
Los consejos siguientes le aseguran un resultado
de limpieza de secado óptimo en el uso diario y
también le ayudan a proteger el medio ambiente.
• Tire los residuos de alimentos de mayor tamaño
de los platos a la basura.
• No enjuague los platos a mano. Si es necesario,
utilice el programa de prelavado (en su caso) o
seleccione un programa con fase de prelavado.
• Aproveche siempre todo el espacio de los
cestos
• Al cargar el aparato, asegúrese de que los
platos quedan totalmente al alcance de las
•
•
boquillas del brazo aspersor para lavarse con el
agua que expulsan. Asegúrese de que los
objetos no se tocan entre sí ni se cubren unos a
otros.
Puede utilizar detergente para lavavajillas,
abrillantador y sal por separado o pastillas
múltiples (p. ej. ''3en1'', ''4en1'', ''Todo en 1'').
Siga las instrucciones que aparecen en el
envoltorio.
Seleccione el programa según el tipo de carga
y el grado de suciedad. Con el programa ECO
se consigue el uso más eficaz del agua y
41
consumo de energía para vajillas y cubiertos
con suciedad normal.
DESCALCIFICADOR DE AGUA
El descalcificador elimina minerales del suministro
de agua, ya que podrían afectar o deteriorar el
funcionamiento del aparato.
Cuanto mayor sea el contenido de dichos
minerales, más dura será el agua La dureza del
agua se mide en escalas equivalentes.
El descalcificador de agua debe ajustarse en
función de la dureza que presente el agua de su
zona. La empresa local de suministro de agua
puede indicarle el grado de dureza de la misma Es
muy importante ajustar el nivel de descalcificador
para obtener un buen resultado de lavado.
UTILIZACIÓN DE SAL, ABRILLANTADOR Y
DETERGENTE
• Utilice únicamente sal, abrillantador y
detergente para el lavavajillas. El aparato podría
dañarse con otros productos.
• Las pastillas múltiples suelen ser adecuadas
para áreas con dureza de agua hasta 21 °dH.
En las zonas que superen este límite también
deberá utilizarse abrillantador además de
pastillas múltiples. Sin embargo, en áreas con
agua dura o muy dura, recomendamos utilizar
detergente solo (en polvo, gel o pastillas sin
funciones adicionales) abrillantador y sal por
separado para conseguir un resultado de
limpieza y secado óptimo.
• Si utiliza tabletas múltiples, puede seleccionar la
opción Multitab (en su caso). Esta opción
mejora el resultado de limpieza y secado con el
uso de pastillas múltiples.
• Las pastillas de detergente no se disuelven
completamente con programas cortos. Para
evitar restos de detergente en la vajilla, se
recomienda usar pastillas de detergente con los
programas largos.
• No utilice más cantidad de detergente de la
recomendada. Consulte las instrucciones del
envase del detergente.
QUÉ HACER SI DESEA DEJAR DE USAR
PASTILLAS DE DETERGENTE
Antes de volver a utilizar por separado detergente,
sal y abrillantador, realice el procedimiento
siguiente.
1. Ajuste el nivel más alto del descalcificador.
2. Asegúrese de llenar el depósito de sal y el
dosificador de abrillantador.
3. Inicie el programa más corto que incluya una
fase de aclarado. No añada detergente ni
cargue los cestos.
42
4. Cuando termine el programa, ajuste el
descalcificador según la dureza del agua de su
zona.
5. Ajuste la cantidad de abrillantador.
CARGA DE LOS CESTOS
• Utilice el aparato exclusivamente para lavar
utensilios aptos para lavavajillas.
• No coloque en el aparato utensilios de madera,
cuerno, aluminio, peltre o cobre.
• No coloque en el aparato objetos que puedan
absorber agua (esponjas, paños de limpieza,
etc.).
• Elimine los restos de comida de los platos.
• Ablande los restos de comida adheridos a la
vajilla.
• Coloque los objetos huecos (por ejemplo, tazas,
vasos, cazuelas) boca abajo.
• Asegúrese de que los cubiertos y los platos no
se adhieran entre sí. Mezcle las cucharas con
otros cubiertos.
• Asegúrese de que los vasos no chocan entre sí
• Coloque los objetos pequeños en el cesto de
cubiertos.
• Coloque los objetos ligeros en el cesto
superior. Asegúrese de que los objetos no se
mueven.
• Antes de iniciar un programa, compruebe que el
brazo aspersor gira sin obstrucción.
ANTES DEL INICIO DE UN PROGRAMA
Compruebe que:
• Los filtros están limpios y bien instalados.
• La tapa del depósito de sal está apretada.
• Los brazos aspersores no están obstruidos.
• Hay abrillantador y sal para lavavajillas (a menos
que utilice pastillas de detergente combinado).
• La posición de los objetos en los cestos es
correcta.
• El programa es adecuado para el tipo de carga
y el grado de suciedad.
• Se utiliza la cantidad correcta de detergente.
DESCARGA DE LOS CESTOS
1. Deje enfriar la vajilla y cristalería antes de
retirarla del aparato Los artículos calientes son
sensibles a los golpes.
2. Vacíe primero el cesto inferior y a continuación
el superior
Al final del programa puede haber
restos de agua en los laterales y en la
puerta del aparato.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Antes de proceder
con el mantenimiento, apague el aparato
y desconecte el enchufe de la red.
Los filtros sucios y los brazos
aspersores obstruidos reducen la
calidad del lavado. Revíselos
periódicamente y, si es necesario,
límpielos.
LIMPIEZA DE LOS FILTROS
B
A
C
•
•
•
•
Asegúrese de que no haya restos de comida ni suciedad alrededor del borde del sumidero.
Vuelva a colocar el filtro plano (C). Asegúrese de que esté bien colocado bajo las 2 guías.
Vuelva a montar los filtros (A) y (B).
Vuelva a colocar el filtro (A) en el filtro plano (C). Gírelo hacia la derecha hasta que encaje.
Una posición incorrecta de los filtros puede dañar el aparato y provocar resultados de lavado
no satisfactorios.
LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORES
No retire los brazos aspersores. Si los orificios de
los brazos aspersores se taponan, retire la
suciedad restante con un objeto afilado.
LIMPIEZA DEL EXTERIOR
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido.
• Utilice solo detergentes neutros.
• No utilice productos abrasivos, estropajos duros
ni disolventes.
LIMPIEZA DEL INTERIOR
• Limpie cuidadosamente el aparato, incluida la
junta de goma de la puerta, con un paño
húmedo.
• Si normalmente utiliza programas de corta
duración, estos pueden dejar depósitos de
grasa y sarro en el interior del aparato. Para
evitarlo, se recomienda utilizar programas de
larga duración al menos dos veces al mes.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el aparato no se pone en marcha o se detiene
durante el funcionamiento, antes de ponerse en
contacto con el servicio técnico compruebe si
puede resolver el problema con ayuda de la
información de la tabla.
43
Con algunos problemas, el indicador de fin
parpadea para mostrar un fallo.
Problema y código de alarma
Posible solución
No se puede encender el aparato.
•
•
El programa no se pone en marcha.
•
•
•
El aparato no carga agua.
• El indicador de finalización parpadea
una vez de forma intermitente.
•
•
•
•
•
Asegúrese de que el enchufe está conectado a la
toma de corriente.
Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en
la caja de fusibles.
Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.
Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste
o espere hasta el final de la cuenta atrás.
El aparato ha iniciado el proceso de recarga de resina dentro del descalcificador de agua. La duración
total del proceso es de aproximadamente 5 minutos.
Compruebe que el grifo está abierto.
Asegúrese de que la presión del agua no sea demasiado baja. Solicite información a la compañía local
de suministro de agua.
Compruebe que el grifo no esté obstruido.
Asegúrese de que el filtro de la manguera de entrada no está obstruido.
Asegúrese de que la manguera de entrada no esté
doblada ni retorcida.
El aparato no desagua.
• El indicador de finalización parpadea
dos veces de forma intermitente.
•
•
Compruebe que el desagüe no esté obstruido.
Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté doblado ni retorcido.
El dispositivo contra inundación se ha
puesto en marcha.
• El indicador de finalización parpadea
tres veces de forma intermitente.
•
Cierre el grifo y póngase en contacto con el servicio
técnico autorizado.
Respecto a los códigos de alarma no descritos en
la tabla, póngase en contacto con el servicio
técnico autorizado.
LOS RESULTADOS DEL LAVADO Y EL SECADO NO SON SATISFACTORIOS
Problema
44
Posible solución
Hay rayas o películas azuladas
en vasos y platos.
•
Hay manchas y gotas de agua en
vajilla y cristalería
•
•
•
La dosificación del abrillantador es demasiado alta. Ajuste el
selector de abrillantador en la posición más baja.
La cantidad de detergente es demasiada.
La dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste el selector de abrillantador en una posición más alta.
La calidad del abrillantador podría ser la causa.
Problema
Posible solución
La vajilla está mojada.
•
•
•
El programa no tiene una fase de secado o la tiene con una
temperatura baja.
El dosificador de abrillantador está vacío.
La calidad del abrillantador podría ser la causa.
Consulte otras posibles causas en
"Consejos".
INFORMACIÓN TÉCNICA
Medidas
Conexión eléctrica
1)
Presión del suministro de agua
Ancho / alto / fondo (mm)
446 / 818-898 / 550
Voltaje (V)
220-240
Frecuencia (Hz)
50
Mín. / máx. bares (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Suministro de agua
Agua fría o
Capacidad
Cubiertos
9
Consumo de potencia
Modo encendido (W)
0.99
Consumo de potencia
Modo apagado (W)
0.10
caliente2)
máx. 60 °C
1) Consulte los demás valores en la placa de características.
2) Si el agua caliente procede de fuentes de energía alternativas (por ejemplo, paneles solares, energía
eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de energía.
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque
el material de embalaje en los contenedores
adecuados para reciclarlo. Ayude a proteger el
medio ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos marcados
reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
con el símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
45
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig
installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida bruk.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Driftvattentrycket (lägsta och högsta) måste vara mellan 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ det maximala antalet 9 kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade service eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickkorgen med
spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
•
46
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
•
•
•
•
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan
tillsyn.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
INSTALLATION
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad produkt.
• Installera och använd inte produkten på en plats
där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med
produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats under
och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
ELEKTRISK ANSLUTNING
ANSLUTNING AV VATTEN
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör eller till
rör som inte har använts på länge låter du
vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten ska
du kontrollera att inget läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och en
mantel med en inre elkabel.
VARNING! Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste vara jordad.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall
kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Endast för Storbritannien och Irland. Produkten
har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A
ASTA (BS 1362) säkring användas.
VARNING! Farlig spänning.
•
•
Vatteninloppsslangen har en extern
genomskinlig hylsa. Om slangen är skadad blir
vattnet i slangen mörkt.
Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget
om tilloppsslangen är skadad. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
ANVÄND
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
47
•
•
Produkten kan utsöndra het vattenånga om du
öppnar dörren medan ett program är igång.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
SERVICE
• Kontakta auktoriserad service för att reparera
apparaten. Vi rekomenderar att du endast
använder originaldelar som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service ska du ha
följande information som finns på märkskylten till
hands.
48
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
LÄTT START
1
2
1 Strömbrytare
2 Programvalsknappar
3
4
4 Kontrollampor
3 Delay-knappen
KONTROLLAMPOR
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
PROGRAM
Förbrukningsvärden
1)
Program
Smutsgrad
Typ av disk
Programfaser
Varaktighet
(min.)
2)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljningar
Torkning
225
0.889
9.5
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljningar
Torkning
130 150
1.0 - 1.2
11 - 13
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 65 °C
Sköljningar
Torkning
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
49
Förbrukningsvärden
1)
Smutsgrad
Typ av disk
Program
Programfaser
Varaktighet
(min.)
3)
4)
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
•
Alla
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
30
0.8
8
•
Disk 60 °C eller 65 °C
Sköljningar
•
Fördisk
14
0.1
4
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion
kan ändra värdena.
2) Med detta program får du den mest effektiva användningen av vatten och energiförbrukning för normalt
smutsat porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
3) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat
på kort tid.
4) Använd det här programmet för att skölja disken snabbt. Detta förhindra att matrester torkar in och att
disken börjar lukta illa inne i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig
information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på
typskylten.
INSTÄLLNINGAR
PROGRAMVALSLÄGE
Produkten är i programvalsläge när kontrollampan
lyser efter aktivering.
När produkten är i programvalsläget kan man ställa in ett program och öppna användarläget.
Om kontrollpanelen inte visar detta tillstånd trycker du på funktionen CANCEL.
50
CANCEL-FUNKTIONEN
Håll in
och
samtidigt tills produkten är i programvalsläge.
Med den här funktionen kan du avbryta programmet som är igång eller den fördröjda starten.
ANVÄNDARLÄGE
Om produkten är i programvalsläge:
1. Håll in
och
.
• Kontrollamporna
,
och
börjar blinka.
I användarläget kan följande ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt vattenhårdheten.
• Aktivering och inaktivering av ljudsignalen för program klart.
Dessa inställningar sparas tills du ändrar dem igen.
JUSTERA VATTENAVHÄRDAREN
x5
x6
Om produkten är i användarläge:
1. Tryck på
.
•
Kontrollamporna
•
Kontrollampan för
och
släcks.
•
Aktuell inställning visas av antalet blinkningar av kontrollampan
blinkningar = nivå 5).
börjar att blinka.
2. Tryck på
för att ändra inställningen. Varje gång du trycker på
10 börjar du om från nivå 1 igen.
(t.ex. 5 blinkningar + paus + 5
ökar nivån. Efter nivå
51
3. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningen.
VATTENHÅRDHETSTABELL
Tyska värden
(°dH)
Franska värden
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
AKTIVERA LJUDSIGNALEN FÖR "PROGRAM KLART"
Om produkten är i användarläge:
1. Tryck på
•
•
så börjar indikeringen
blinka.
Kontrollamporna
och
släcks.
Slutindikatorn visar aktuell inställning: Slutindikatorn av = Ljudsignal av.
2. Tryck på
för att ändra inställningen.
• Slutindikatorn på = Ljudsignal på.
3. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta inställningen.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med
den hårdhet vattnet har där du bor. Om
inte, kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
52
2.
3.
4.
5.
Fyll saltbehållaren.
Fyll spolglansfacket.
Öppna vattenkranen.
Starta ett program för att avlägsna alla
bearbetningsrester som fortfarande kan finnas
kvar i produkten. Använd inte diskmedel och fyll
inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp till 5
minuter för produkten att ladda hartset i
vattenavhärdaren. Det ser ut som att produkten inte
fungerar. Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas med
jämna mellanrum.
SALTBEHÅLLAREN
FÖRSIKTIGHET! Använd bara salt som
är speciellt avsett för diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat vid daglig
användning.
Tillsätta salt
Häll en liter vatten i saltbehållaren före första användningstillfället.
Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller på den. Risk för korrosion föreligger.
För att förebygga det ska du starta ett program när du har fyllt på saltbehållaren.
TILLSÄTTA SKÖLJMEDEL
4
1
2
2
3
1
1
2
Genom att använda sköljmedel kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar. Det släpps
automatiskt ut under den heta sköljfasen.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i användarläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är på, fyll
på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans är på, fyll
på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk
och smutsgrad.
53
TILLSÄTTA DISKMEDEL
1
A
B
30
20
2
Om diskprogrammet har en fördiskfas, lägg en liten mängd diskmedel i diskmedelsfacketB.
TILLSÄTTA MULTITABLETTER
1
30
20
2
•
•
•
Fyll inte på saltbehållaren och spolglansfacket.
Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta nivån.
Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.
STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM
Funktionen AUTO OFF
Den här funktionen minskar energiförbrukningen genom att automatiskt stänga av produkten när den inte är
igång.
Funktionen börjar fungera:
• fem minuter efter programmet är slut.
• Efter 5 minuter om programmet inte har startat.
Starta ett program
1.
2.
3.
4.
54
Låt dörren stå på glänt.
Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. Kontrollera att produkten är i programvalsläge.
Tryck på knappen för programmet du vill ställa in. Motsvarande programlampa tänds.
Stäng luckan till produkten för att starta programmet.
Funktionen Startfördröjning
1. Ställ in programmet.
2. Tryck på knappen för fördröjd start för att fördröja starten av programmet. Kontrollampan för fördröjd
start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att starta nedräkningen.
När nedräkningen löper ut startar programmet.
Öppna luckan medan produkten är igång
Om luckan öppnas medan ett program pågår, stannar produkten. När luckan stängs, fortsätter produkten
från den punkt där den avbröts.
Om luckan är öppen längre än 30 sekunder under torkfasen avslutas det pågående
programmet. Tryck på strömbrytaren eller vänta på AUTO OFF för att stänga av produkten.
Program klart
•
•
Tryck på strömbrytaren eller vänta tills AUTO OFF-funktionen automatiskt avaktiverar produkten.
Stäng vattenkranen.
RÅD OCH TIPS
ALLMÄNT
Följ tipsen nedan för optimal rengöring och torkning
vid daglig användning och även för att skydda
miljön.
• Ta bort större matrester från tallrikarna och kasta
dem i avfallspåsen.
• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg. Välj hellre
fördiskprogrammet (om tillgänglig) vid behov
eller ett program med fördisksfas.
• Använd alltid hela utrymmet i korgarna.
• Vid fyllning av produkten måste du se till att
tallrikarna nås helt av vattnet som släpps från
spolarmens munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
•
•
Du kan använda maskindiskmedel, spolglans
och salt separat eller så kan du använda
multitabletter (t.ex. ''3 i 1'', ''4 i 1'', ''5 i 1''). Följ
anvisningarna som står på förpackningen.
Välj program för typen av disk och smutsgrad.
Med ECO-programmet får du den effektivaste
användningen av vatten och energikonsumtion
för normalt smutsad porslin och bestick.
VATTENAVHÄRDARE
Vattenavhärdaren tar bort mineraler från
vattentillförseln, vilket skulle ha en skadlig effekt på
diskresultatet och produkten.
Ju mer mineraler vattnet innehåller, desto hårdare är
vattnet. Vattenhårdhet mäts i ekvivalenta mått.
55
Vattenavhärdaren ska justeras efter vattnets
hårdhet där du bor. Information om hur hårt vattnet
är i området där du bor kan du få från det lokala
Vattenverket Det är viktigt att ställa in rätt
vattenavhärdarnivå för att få bra diskresultat.
ANVÄNDA SALT, SPOLGLANS OCH
DISKMEDEL
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel
avsett för diskmaskin. Andra sorters produkter
kan skada produkten.
• Multitabletter passar vanligen i områden med
vattenhårdhet upp till 21 °dH I områden som
överskrider den här gränsen måste även
spolglans och salt användas utöver
multitabletterna. I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi att man
använder endast diskmedel (pulver, gel, tabletter
utan ytterligare funktioner), spolglans och salt
separat för optimal diskning och torkning.
• Om du använder multitabletter kan du välja
Multitab-funktionen (om tillgänglig). Den här
funktionen ökar rengörings- och
torkningsprestandan om multitabletter används.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta
program. För att undvika diskmedelsrester på
porslinet rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel.
Se tillverkarens anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
VAD DU SKA GÖRA OM DU VILL SLUTA
ANVÄNDA MULTITABLETTER
Innan du börjar använda separat diskmedel, salt
och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställa in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att salt- och spolglansbehållarna är
fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och ladda inte
korgarna.
4. När diskprogrammet är klart justerar du
vattenavhärdaren efter vattenhårdheten där du
bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.
LADDA KORGARNA
• Använd bara produkten för att diska föremål
som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn
eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
• Ta bort alla matrester från disken.
• Blötlägg inbrända matrester på disken.
• Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas
och kokkärl) med öppningen nedåt.
• Se till att bestick och diskgods inte fastnar i
varandra. Blanda skedar med andra sorters
bestick.
• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg små föremål i bestickkorgen.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att
föremålen inte rör sig.
• Kontrollera att spolarmen kan röra sig fritt innan
ett program startas.
INNAN ETT PROGRAM STARTAS
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida du inte
använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset och
smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
TÖM KORGARNA
1. Låt porslinet kallna innan det plockas ut ur
maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre korgen,
sedan från den övre.
Vid slutet av programmet kan vatten
fortfarande finnas kvar på produktens
sidor och lucka.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Stäng av produkten och
koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
56
Smutsiga filter och igensatta spolarmar
försämrar diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem vid behov.
RENGÖRA FILTREN
B
A
C
•
•
•
•
Kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.
Sätt tillbaka det platta filtret (C). Kontrollera att det är rätt placerat under de två skenorna.
Sätt ihop filtren (A) och (B).
Sätt tillbaka filtret (A) i det platta filtret (C). Vrid medurs tills det låses på plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten
RENGÖRING AV SPOLARMAR
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i spolarmarna
blir igensatta, ta bort smuts med ett vasst föremål.
INVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad duk.
• Om du använder programmen med kort
varaktighet ofta kan dessa lämna fettrester och
kalkavlagringar i produkten. För att förhindra
detta rekommenderar vi att man kör ett program
med lång varaktighet minst två gånger i
månaden.
UTVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den stannar
under användning ska du innan du kontaktar en
auktoriserad serviceverkstad se om du kan lösa
problem själv med hjälp av informationen i tabellen.
Problem och larmkod
Du kan inte aktivera produkten.
Vid några problem blinkar indikatorn för program
klart med jämna mellanrum och visar en felfunktion.
Möjlig lösning
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
57
Problem och larmkod
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
•
•
•
Produkten fylls inte med vatten.
• Kontrollampan för Program klart blinkar
en gång periodiskt.
•
•
•
•
•
Se till att produktens lucka är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen
eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är
ca 5 minuter.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Kontrollampan för Program klart blinkar
två gånger periodiskt.
•
•
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Kontrollampan för Program klart blinkar
tre gånger periodiskt.
•
Stäng vattenkranen och kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
larmkoder som inte beskrivs i tabellen.
DISKRESULTAT OCH TORKNING ÄR INTE TILLFREDSSTÄLLANDE.
Problem
Möjlig lösning
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
•
Det finns fläckar och torkade vattendroppar på glas och diskgods.
•
•
Disken är våt.
•
•
•
•
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in
spolglansfacket på en högre nivå.
Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Se "Råd och tips" för andra möjliga
orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
58
Bredd / Höjd / Djup (mm)
446 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Vattentryck
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt
Kapacitet
Kuvert
9
Strömförbrukning
Standby-läge (W)
0.99
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
vatten2)
max 60 °C
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en
varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
TYPSKYLT
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
59
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın
yaralanma ve hasara neden olması durumunda sorumluluk
kabul etmez. Talimatları daha sonra da kullanmak için
saklayın.
GENEL GÜVENLIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri alanlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
– çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki
çalışanları için yapılmış mutfak bölümleri;
– otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler
tarafından.
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Çalışma suyu basıncı (minimum ve maksimum) 0.5 (0.05) / 8
(0.8) bar (Mpa) arasında olmalıdır
Maksimum 9 yemek takımı kapasitesine uyunuz.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın
meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi,
üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
Bıçakları ve keskin uçlu parçaları uçları aşağı olacak şekilde
ya da yatay konumda çatal-bıçak sepetine koyun.
Üzerine düşülmesini önlemek için, cihaz kapağını başında
bulunmadığınız zamanlarda açık bırakmayın.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik
fişini prizden çekin.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
Cihaz, su şebekesine verilen yeni hortum seti ile bağlanmak
durumundadır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
ÇOCUKLARIN VE TEHLIKEYE AÇIK KIŞILERIN
GÜVENLIĞI
•
60
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler
hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş
•
•
•
•
ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak
tutun.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
GÜVENLIK TALIMATLARI
MONTAJ
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu
yerlere monte etmeyin ya da buralarda
kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına
uyun.
• Cihazı güvenli yapıların altına ve yanına
monte edin.
ELEKTRIK BAĞLANTISI
UYARI! Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin elektrik
beslemesine uygun olduğundan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye
dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye
özen gösterin. Cihazın ana kablosunun
değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan
sonra takın. Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazı kapatmak için elektrik kablosunu
çıkarırken kablodan çekmeyin. Her zaman
fişten tutarak çekin.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
Yalnızca İngiltere ve İrlanda için geçerlidir.
Cihaz bir 13 amp fişe sahiptir. Gerektiği
takdirde, fişte bulunan sigortanın bir 13 amp
ASTA (BS 1362) sigorta ile değiştirilmesi
gerekir.
SU BAĞLANTISI
• Su hortumlarına zarar vermemeye özen
gösterin.
• Cihazı yeni borulara veya uzun süre
kullanılmamış olan borulara bağlamadan
önce, temiz su gelene dek suyu akıtın.
• Cihazı ilk kez kullanırken, kaçak olmadığından
emin olun.
• Su giriş hortumu bir emniyet valfine ve içinden
elektrik kablosunun geçtiği bir kaplamaya
sahiptir.
UYARI! Tehlikeli voltaj.
•
•
Su giriş hortumu bir şeffaf dış kaplamaya
sahiptir. Eğer hortum hasar görürse, hortumun
içindeki su koyulaşacaktır.
Eğer su giriş hortumu hasar görürse, cihazın
fişini derhal prizden çekin. Su giriş hortumunu
değiştirmek için Yetkili Servis ile temasa
geçin.
KULLANIM
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
61
•
•
•
•
•
Bulaşık makinesi deterjanları tehlikelidir.
Deterjan ambalajının üzerindeki güvenlik
talimatlarına uyun.
Cihazdaki suyu içmeyin ya da bu suyla
oynamayın.
Program tamamlanana kadar cihazdan
bulaşıkları çıkarmayın. Bulaşıklarda deterjan
olabilir.
Bir program çalışırken kapağı açarsanız
cihazdan sıcak buhar çıkışı olabilir.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı
ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyalar
koymayın.
SERVIS
• Cihaz onarımı için Yetkili Servis ile temasa
geçin. Sadece orijinal yedek parça
kullanılmasını tavsiye ederiz.
• Yetkili Servis ile temasa geçtiğinizde, bilgi
etiketinde bulabileceğiniz aşağıdaki bilgilerin
elinizde olduğundan emin olun.
Model:
PNC:
Seri Numarası:
ELDEN ÇIKARMA
UYARI! Yaralanma ya da boğulma
riski.
62
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı
kalmasını önlemek için kapak kilit dilini
çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer
beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım
ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla
ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
KOLAY BAŞLATMA
1
2
1 Açma/kapama tuşu
2 Program tuşları
3
4
4 Göstergeler
3 Delay tuşu
GÖSTERGELER
Gösterge
Açıklama
Bitiş göstergesi.
Tuz göstergesi. Program çalışırken bu gösterge daima kapalıdır.
Parlatıcı göstergesi. Program çalışırken bu gösterge daima kapalıdır.
PROGRAMLAR
Tüketim değerleri
1)
Program
Kirlilik derecesi
Program aşamaları
Bulaşığın türü
Süre
(dak.)
2)
Normal kirli
Tabaklar ve
çatal-bıçaklar
•
•
Çok kirli
Tabaklar, çatalbıçaklar, tence‐
reler ve tavalar
•
•
•
•
•
•
Enerji
(kWsaat)
Su
(l)
Ön Yıkama
50 °C'de Yı‐
kama
Durulama
Kurutma
225
0.889
9.5
Ön Yıkama
70 °C'de Yı‐
kama
Durulama
Kurutma
130 - 150
1.0 - 1.2
11 - 13
63
Tüketim değerleri
1)
Program
Kirlilik derecesi
Program aşamaları
Bulaşığın türü
Süre
(dak.)
3)
4)
Normal kirli
Tabaklar ve
çatal-bıçaklar
•
•
Yeni kirlenmiş
Tabaklar ve
çatal-bıçaklar
•
Tümü
Enerji
(kWsaat)
Su
(l)
Ön Yıkama
65 °C'de Yı‐
kama
Durulama
Kurutma
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
30
0.8
8
•
60 °C ya da
65 °C'de yıka‐
ma
Durulama
•
Ön Yıkama
14
0.1
4
•
•
1) Su basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar, seçenekler ve bulaşıkların miktarı,
değerlerde değişikliğe neden olabilir.
2) Bu programla, normal kirli tabaklar ve çatal-bıçaklar için su ve enerjiyi en verimli şekilde kullanırsı‐
nız. (Bu, test enstitüleri için standart programdır).
3) Bu programla, yeni kirlenmiş bulaşıkları yıkayabilirsiniz. Kısa sürede iyi yıkama sonuçları sağlar.
4) Bulaşıkları hızlı bir şekilde durulamak için bu programı kullanın. Bu program, kalan yiyeceklerinin
tabaklara yapışmasını ve cihazdan kötü kokular gelmesini önler. Bu programda deterjan kullanmayın.
TEST ENSTITÜLERI IÇIN BILGILER
Test performansı hakkında tüm gerekli bilgiler
için şu adrese e-posta gönderin:
info.test@dishwasher-production.com
Bilgi etiketinde bulunan ürün numarasını (PNC)
not edin.
AYARLAR
PROGRAM SEÇME MODU
Etkinleştirmenin ardından gösterge
yanık halde ise cihaz, program seçme modundadır.
Cihaz, program seçme modundayken, bir program ayarlanabilir ve kullanıcı moduna geçilebilir.
Kontrol panelinde bu durum gösterilmiyorsa, CANCEL fonksiyonunu kullanın.
64
CANCEL FONKSIYONU
Cihaz program seçme moduna geçinceye kadar
ve
tuşlarına aynı anda basılı tutun.
Bu fonksiyon ile çalışan programı iptal edebilir ya da gecikmeyi başlatabilirsiniz.
KULLANICI MODU
Cihaz, program seçme modundayken:
1.
ve
tuşlarını basılı tutun.
•
,
ve
göstergeleri yanıp sönmeye başlar.
Kullanıcı modunda şunlar değiştirilebilir:
• Su sertliğine göre su yumuşatıcının seviyesi.
• Program sonu için sesli sinyalin devreye sokulması veya devre dışı bırakılması.
Bu ayarlar tekrar değiştirilinceye kadar kaydedilecektir.
SU YUMUŞATICISININ AYARLANMASI
x5
x6
Cihaz kullanıcı modundayken:
1.
tuşuna basın.
•
•
•
ve
göstergeleri söner.
göstergesi yanıp sönmeye başlar.
Geçerli ayar, göstergenin
yanıp sönme sayısı ile gösterilir (örn; 5 kez yanıp sönme +
duraklama + 5 kez yanıp sönme = seviye 5).
tuşuna basın.
tuşuna her bastığınızda seviye artar.
2. Ayarı değiştirmek için
Seviye 10'dan sonra tekrar seviye 1'den başlayacaksınız.
65
3. Ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna basın.
SU SERTLIĞI TABLOSU
Alman derecesi
(°dH)
Fransız derecesi
(°fH)
mmol/l
Clarke derecesi
Su yumuşatıcı sev‐
iyesi
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrika ayarı
2) Bu seviyede tuz kullanmayın.
PROGRAM SONU SESLI SINYALININ ETKINLEŞTIRILMESI
Cihaz kullanıcı modundayken:
1. Yanıp sönmeye başlayan
•
•
göstergeye
basın.
ve
göstergeleri söner.
Bitiş göstergesi geçerli ayarı gösterir: Bitiş göstergesi kapalı = Sesli ikaz kapalı.
2. Ayarı değiştirmek için
tuşuna basın.
• Bitiş göstergesi açık = Sesli ikaz açık.
3. Ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna basın.
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
1. Geçerli su yumuşatıcı seviyesinin, su
kaynağının sertliği ile uyumlu olup
olmadığını kontrol edin. Uyumlu değilse,
su yumuşatıcının seviyesini ayarlayın.
2. Tuz haznesini doldurun.
66
3. Parlatıcı gözünü doldurun.
4. Musluğu açın.
5. Cihazın içinde bulunabilecek üretim
kalıntılarını gidermek için programı başlatın.
Deterjan kullanmayın ve sepetlere bir şey
yerleştirmeyin.
Bir programı başlattığınızda, cihaz su
yumuşatıcıdaki reçineyi yeniden doldurmak için 5
dakika zaman harcayabilir Cihaz çalışmıyor
görünüyor. Yıkama aşaması ancak bu işlem
bittikten sonra başlatılır. Prosedür periyodik
olarak tekrarlanacaktır.
TUZ HAZNESI
DİKKAT! Sadece bulaşık makineleri
için özel olarak hazırlanmış tuzları
kullanın.
Su yumuşatıcı içine reçineyi yeniden doldurmak
ve günlük kullanımda yıkamadan memnun edici
sonuçların alınmasını sağlamak için tuz kullanılır.
Tuz kullanımı
İlk kullanımdan önce tuz haznesine bir litre su koyun.
Doldururken, tuz haznesinden tuz ve su taşabilir. Korozyon riski vardır. Bunu önlemek için, tuz
haznesini doldurduktan sonra bir program başlatın.
PARLATICI EKLENMESI
4
1
2
2
3
1
1
2
Parlatıcı, bulaşıkların çizilmeden ve lekelenmeden kurumasına yardım eder. Parlatıcı, sıcak durulama
aşaması boyunca otomatik olarak serbest bırakılır.
GÜNLÜK KULLANIM
1. Su musluğunu açın.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
Cihazın kullanıcı modunda olduğundan emin
olun.
• Tuz göstergesi yanıyorsa, tuz haznesini
doldurun.
• Parlatıcı göstergesi yanıyorsa, parlatıcı
gözünü doldurun.
3. Bulaşıkları sepetlere yerleştirin.
4. Deterjanı ekleyin.
5. Bulaşığın tipine ve kirlilik derecesine göre
doğru yıkama programını ayarlayın ve
başlatın.
67
DETERJAN KULLANIMI
1
A
B
30
20
2
Programın ön yıkama aşaması varsa, B bölmesine de az miktarda deterjan koyun.
MULTI TABLETLERIN KULLANIMI
1
30
20
2
•
•
•
Tuz haznesini ve parlatıcı çekmecesini doldurmayın.
Su yumuşatıcıyı en düşük seviyeye ayarlayın.
Parlatıcı gözünü en düşük seviyeye ayarlayın.
BIR PROGRAMIN AYARLANMASI VE
BAŞLATILMASI
AUTO OFF fonksiyonu
Bu fonksiyon, çalışmadığında cihazı otomatik olarak devre dışı bırakarak enerji tüketimini azaltır.
Bu fonksiyon,
• Program sona erdikten 5 dakika sonra devreye girer.
• Program başlamamışsa 5 dakika sonra devreye girer.
Bir programın başlatılması
1. Cihazın kapağını aralık bırakın.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. Cihazın program seçme modunda olduğundan
emin olun.
3. Başlatmak istediğiniz programın tuşuna basın. İlgili program göstergesi yanar.
4. Cihazın kapağını kapatın ve programı başlatın.
68
Seçenek gecikmesi
1. Programı ayarlayın.
2. Programın başlangıcını geciktirmek için Gecikmeli başlatma tuşuna basın. Gecikme göstergesi
yanar.
3. Geri sayımı başlatmak için cihazın kapağını kapatın.
Geri sayım sona erdiğinde, program başlar.
Cihaz çalışırken kapağın açılması
Bir program çalışırken kapağını açarsanız, cihaz durur. Kapağı kapattığınızda, cihaz duraklatıldığı
yerden devam eder.
Kurulama aşaması sırasında kapak 30 saniyeden daha uzun bir süre açık kalırsa, çalışan
program sonlanır. Açma/kapama tuşuna basın veya cihazı devre dışı bırakmak için AUTO
OFF bekleyin.
Program sonu
•
•
Cihazı otomatik olarak devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın ya da AUTO OFF
fonksiyonunu bekleyin.
Su musluğunu kapatın.
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
GENEL
Aşağıdaki ipuçları, günlük kullanımda en iyi
temizleme ve kurutma sonuçlarını elde etmenizi
sağlarken çevreyi korumanıza da yardımcı olur.
• Bulaşıklardaki büyük yemek kalıntılarını çöp
kutusuna atın.
• Elle ön durulama yapmayın. Gerekirse ön
yıkama programını kullanın (varsa) veya ön
yıkama aşamalı bir program seçin.
• Daima bulaşık sepetindeki tüm alanı kullanın.
• Bulaşıkları makineye yerleştirirken, püskürtme
kolundaki deliklerden püskürtülen suyun tüm
bulaşıklara ulaşabilir ve bulaşıkların
•
•
yıkanabilir olmasına dikkat edin. Bulaşıkların
birbirine temas etmemesi ya da birbirlerinin
üzerini kapatmamasına dikkat edin.
Bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı ve tuzunu
ayrı ayrı kullanabilir veya multi-tablet
kullanabilirsiniz (örn; "3'ü 1 arada", "4'ü 1
arada", "Hepsi 1 arada"). Ambalaj üzerindeki
talimatları uygulayın.
Bulaşığın türüne ve kirlilik derecesine göre
program seçin. ECO programıyla, normal kirli
tabaklar ve çatal-bıçaklar için suyu ve enerjiyi
en verimli şekilde kullanırsınız.
69
SU YUMUŞATICI
Su yumuşatıcı, su kaynağındaki mineralleri yok
eder; bu minerallerin yıkamadan elde edilecek
sonuçlar ve cihaz üzerinde zarar verici bir etkisi
vardır.
Bu minerallerin içeriği ne kadar yüksek olursa, su
da o kadar sert olur. Su sertliği, eşdeğer
skalalarda ölçülür.
Su yumuşatıcı, bölgenizdeki suyun sertliğine göre
ayarlanmalıdır. Yerel su idareniz, bölgenizdeki
suyun sertliği hakkında size bilgi verebilir.
Yıkamadan memnun edici sonuçlar almak için, su
yumuşatıcının doğru miktarda ayarlanması
önemlidir.
TUZ, PARLATICI VE DETERJAN KULLANIMI
• Sadece bulaşık makinesi tuzu, parlatıcısı ve
deterjanı kullanın. Diğer ürünler cihazınıza
zarar verebilir.
• Multi-tabletler, genellikle 21 °dH'ye kadar su
sertliğine sahip alanlarda uygundur. Bu sınırı
aşan alanlarda, multi-tabletlere ek olarak
parlatıcı ve tuz kullanılmalıdır. Ancak, suyu
sert ve çok sert olan bölgelerde optimum
seviyede temizleme ve kurutma sonuçları elde
etmek için, deterjan (ek fonksiyonu olmayan
toz, jel veya tabletler), parlatıcı ve tuzu ayrı
ayrı kullanmanızı öneririz.
• Multi-tablet kullanıyorsanız, Multitab
seçeneğini seçebilirsiniz (varsa). Bu seçenek,
multi-tablet kullanımıyla daha mükemmel
temizleme ve kurutma sonuçları elde etmenizi
sağlar.
• Deterjan tabletleri kısa programlarda
tamamen çözünmezler. Yemek takımlarının
üzerinde deterjan artıklarının kalmaması için,
tabletleri uzun programlarla kullanmanızı
öneririz.
• Gereğinden fazla deterjan kullanmayın.
Deterjan ambalajındaki talimatlara bakın.
MULTI-TABLET KULLANMAYI KESMEK
ISTEDIĞINIZDE YAPMANIZ GEREKENLER
Deterjan, tuz ve parlatıcıyı ayrı olarak kullanmaya
başlamadan önce, aşağıdaki prosedürü yerine
getirin.
1. Su yumuşatıcıyı en yüksek seviyeye getirin.
2. Tuz ve parlatıcı gözlerinin dolu olduğundan
emin olun.
3. Durulama aşamalı en kısa programı başlatın.
Deterjan eklemeyin ve sepetlere bir şey
yerleştirmeyin.
4. Programı tamamlandığında, su yumuşatıcıyı
bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayın.
70
5. Verilen parlatıcı miktarını ayarlayın.
BULAŞIKLARIN SEPETLERE
YERLEŞTIRILMESI
• Bu cihazı, sadece bulaşık makinesinde
güvenli şekilde yıkanabilir olan bulaşıkları
yıkamak için kullanın.
• Ahşap, boynuz, alüminyum, kalaylı ve
bakırdan yapılmış cisimleri cihaza koymayın.
• Suyu emebilen nesneleri (süngerler, toz
bezleri) cihazın içine koymayın.
• Bulaşıklarda kalan yiyecekleri alın.
• Bulaşıklarda kalan yanmış yiyecekleri
yumuşatın.
• İçi boş bulaşıkları (fincanlar, bardaklar ve
tavalar) ağızları aşağı gelecek şekilde
yerleştirin.
• Çatal-bıçakların ve tabakların birbirlerine
yapışmamasını sağlayın. Kaşıkları diğer çatalbıçaklar ile karıştırın.
• Bardakların diğer bardaklara temas
etmediğinden emin olun.
• Küçük bulaşıkları çatal-bıçak sepetine koyun.
• Hafif bulaşıkları üst sepete koyun. Bulaşıkların
sabitlendiğinden ve hareket etmediğinden
emin olun.
• Bir programı başlatmadan önce, püskürtme
kolunun rahatça hareket edebildiğinden emin
olun.
BIR PROGRAMI BAŞLATMADAN ÖNCE
Şunlardan emin olun:
• Filtreler temiz olmalıdır ve doğru şekilde
yerleştirilmelidir.
• Tuz haznesinin kapağı sıkı olmalıdır.
• Püskürtme kolları tıkanmamış olmalıdır.
• Bulaşık makinesi tuzu ve parlatıcı (kombi
deterjan tabletleri kullanmadığınız takdirde)
kullanılmalıdır.
• Bulaşıklar sepete doğru yerleştirilmelidir.
• Program, bulaşık tipine ve kirlilik derecesine
uygun olmalıdır.
• Doğru miktarda deterjan kullanılmalıdır.
SEPETLERIN BOŞALTILMASI
1. Yemek takımlarının cihazdan çıkartmadan
önce soğumalarını bekleyin. Sıcak kaplar,
tabaklar veya bardaklar kolayca zarar
görebilir.
2. Öncelikle alt sepeti sonra da üst sepeti
boşaltın.
Programın sonunda, cihazın
yanlarında ve kapağında su kalabilir.
BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI! Bakım işleminden önce, cihazı
devre dışı bırakın ve elektrik fişini
prizden çekin.
Kirli filtreler ve tıkalı püskürtme kolları
yıkamadan alınacak sonucu
kötüleştirir. Düzenli olarak kontrol
yapın ve gerekirse bunları temizleyin.
FILTRELERIN TEMIZLENMESI
B
A
C
•
•
•
•
Haznenin içinde veya kenarlarında yiyecek veya kir kalıntısı olmadığından emin olun.
Yassı filtreyi (C) yerine takın. Filtrenin 2 kılavuzun altına düzgün şekilde yerleştirildiğin emin olun.
(A) ve (B) filtrelerini yerlerine takın.
Filtreyi (A) yassı filtrenin (C) içine geri takın. Kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.
Filtrelerin yanlış konumlanması, tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına ve cihazın zarar
görmesine neden olabilir
PÜSKÜRTME KOLLARININ TEMIZLENMESI
Püskürtme kollarını çıkarmayın. Püskürtme
kollarındaki delikler tıkanırsa, kalan kir parçalarını
ince sivri bir cisim ile çıkarın.
DIŞ TEMIZLIK
• Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
• Sadece nötr deterjanlar kullanın.
• Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme
bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.
İÇ TEMIZLIK
• Cihazı, kapının lastik contası dahil, nemli
yumuşak bir bez kullanarak özenle temizleyin.
• Düzenli olarak kısa süreli programlar
kullanıyorsanız, cihazınızın içerisinde yağ ve
kireç birikebilir. Bunu önlemek için, ayda en az
2 kez uzun süreli programlar çalıştırmanızı
öneririz.
SORUN GIDERME
Cihaz başlamaz ya da çalışma sırasında durursa,
Yetkili Servisi aramadan önce, tablodaki bilgiler
yardımıyla sorunu kendi kendinize çözüp
çözemeyeceğinize bakın.
Bazı problemler oluştuğunda bitiş göstergesi,
aralıklı olarak yanıp sönerek bir arıza olduğunu
gösterir.
71
Sorun ve alarm kodu
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
•
•
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Sigorta kutusunda hasarlı bir sigorta bulunma‐
dığından emin olun.
Program başlamıyor.
•
•
Cihazın kapısının kapalı olduğundan emin olun.
Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise, ayarı iptal ed‐
in ya da geri sayımın bitmesini bekleyin.
Cihaz, su yumuşatıcı içine reçineyi yeniden dol‐
durma prosedürünü başlattı. Prosedürün süresi
yaklaşık 5 dakikadır.
•
Cihaz suyla dolmuyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 1 kez
yanıp sönüyor.
•
•
•
Su musluğunun açık olduğundan emin olun.
Su besleme basıncının çok düşük olmadığından
emin olun. Bu bilgi için, yerel su idarenizi arayın.
Su musluğunun tıkanmadığından emin olun.
Giriş hortumundaki filtrenin tıkanmadığından emin
olun.
Giriş hortumunun bükülmediğinden emin olun.
Cihaz suyu boşaltmıyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 2 kez
yanıp sönüyor.
•
•
Giderin tıkanmadığından emin olun.
Tahliye hortumunun bükülmediğinden emin olun.
Su basması önleme sistemi çalışıyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 3 kez
yanıp sönüyor.
•
Su musluğunu kapatın ve Yetkili Servisi arayın.
•
•
Tabloda belirtilmeyen alarm kodları için Yetkili
Servis ile temasa geçin.
YIKAMA VE KURUTMA SONUÇLARI TATMIN EDICI DEĞIL
Sorun
Olası çözüm
Bardak ve tabaklarda beyazım‐
sı çizikler ya da mavimsi kat‐
manlar var.
•
Bardak ve tabakların üzerinde
lekeler ve kurumuş su damlacı‐
kları var.
•
Bulaşıklar ıslak.
•
•
•
•
•
Verilen parlatıcı miktarı çok fazladır. Parlatıcı miktarı seçi‐
cisini daha düşük seviyeye ayarlayın.
Deterjan miktarı çok fazladır.
Verilen parlatıcı miktarı yeterli değildir. Parlatıcı miktarı se‐
çicisini daha yüksek seviyeye ayarlayın.
Sebebi parlatıcı kalitesi olabilir.
Programda kurutma aşaması yoktur veya kurutma aşama‐
sı düşük sıcaklıktadır.
Parlatıcı gözü boştur.
Sebebi parlatıcı kalitesi olabilir.
Olası diğer sebepler için "İpuçları ve
yararlı bilgiler" bölümüne bakın.
72
TEKNIK BILGILER
Boyutlar
Genişlik / yükseklik / derinlik
(mm)
446 / 818-898 / 550
Elektrik bağlantısı 1)
Voltaj (V)
220-240
Frekans (Hz)
50
Su besleme basıncı
Min. / maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Su beslemesi
Soğuk su veya sıcak su 2)
maks. 60°C
Kapasite
Yerleştirme ayarları
9
Enerji tüketimi
Açık bırakma modu (W)
0.99
Enerji tüketimi
Kapalı mod (W)
0.10
1) Diğer değerler için bilgi etiketine bakın.
2) Sıcak su, alternatif enerji kaynağından (örn; güneş panelleri, rüzgar) geliyorsa, enerji tüketimini
azaltmak için sıcak su kaynağını kullanın.
BILGI ETIKETI
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu simgeye sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir:
. Ambalajı geri dönüşüm için
uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve
elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve
çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı
olun. Ev atığı simgesi bulunan cihazları
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize
gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
73
*
74
75
156974862-B-052014
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Download PDF

advertising