ZANUSSI ZDV14002FA Instrukcja obsługi

ZANUSSI ZDV14002FA Instrukcja obsługi
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZDV14002FA
PL Instrukcja obsługi
PT Manual de instruções
ES Manual de instrucciones
SV Bruksanvisning
TR Kullanma Kılavuzu
2
15
27
39
50
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 9 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru,
aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie
z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB O
OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH RUCHOWYCH,
SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których panuje temperatura
poniżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji
załączoną do urządzenia.
• Należy zadbać o to, aby elementy zabudowy
znajdujące się nad urządzeniem i w jego
pobliżu spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
•
•
•
•
PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
•
•
•
przeciwnym razie należy skontaktować się z
elektrykiem.
Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd sieciowych z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany
przewodu zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy
zadbać o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu zasilającego
była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć
za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Dotyczy tylko wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę
zasilającą 13 A. Jeśli konieczna jest wymiana
bezpiecznika we wtyczce zasilającej, należy
użyć bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
3
PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez
dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody
i odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
•
•
•
•
•
•
bezpieczeństwa podanych na opakowaniu
detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed
zakończeniem programu. Na naczyniach
może znajdować się detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
SERWIS
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
• Kontaktując się z autoryzowanym centrum
serwisowym, należy przygotować następujące
dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu:
Numer seryjny:
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne
napięcie.
Wąż dopływowy ma zewnętrzną,
przeźroczystą osłonę. Jeżeli wąż jest
uszkodzony, znajdująca się w nim woda
ciemnieje.
W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym w celu
wymiany węża dopływowego.
UTYLIZACJA
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub uduszeniem.
•
•
•
PRZEZNACZENIE
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
PANEL STEROWANIA
1
1 Przycisk wł./wył.
4
2
3
4
2 Przyciski wyboru programów
3 Przycisk Delay
4 Wskaźniki
WSKAŹNIKI
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest
zawsze wyłączony.
Wskaźnik funkcji Delay.
PROGRAMY
Parametry eksploatacyjne
1)
Program
2)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Średnie
Naczynia stołowe i sztućce
Fazy programu
Czas trwania
(min)
•
•
•
•
3)
Duże
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
•
Średnie
Naczynia stołowe i sztućce
•
•
•
•
•
•
•
4)
Świeże
Naczynia stołowe i sztućce
•
•
Zużycie en- Zużycie woergii
dy
(kWh)
(l)
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukania
Suszenie
195
0.89
9.5
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukania
Suszenie
130 - 150
1.0 - 1.2
11 - 13
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukania
Suszenie
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Zmywanie
60°C lub 65°C
Płukania
30
0.8
8
5
Parametry eksploatacyjne
1)
Program
5)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Dowolne
Fazy programu
Czas trwania
(min)
•
Zmywanie
wstępne
14
Zużycie en- Zużycie woergii
dy
(kWh)
(l)
0.1
4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków przeprowadzających testy).
3) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmywania
naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
4) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
5) Program obejmuje krótkie płukanie zapobiegające zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i powstawaniu przykrych zapachów w urządzeniu. W tym programie nie należy stosować detergentu.
INFORMACJE DLA OŚRODKÓW
PRZEPROWADZAJĄCYCH TESTY
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników
testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
info.test@dishwasher-production.com
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany
na tabliczce znamionowej.
USTAWIENIA
TRYB WYBORU PROGRAMÓW I TRYB
UŻYTKOWNIKA
Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru
programów, można ustawić program i przejść do
trybu użytkownika.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody odpowiednio do
twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnałów
dźwiękowych.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do ich
ponownej zmiany.
6
Ustawianie trybu wyboru programów
Urządzenie jest w trybie wyboru programów, jeśli
świeci się tylko wskaźnik programu
.
Po włączeniu urządzenia znajduje się ono zwykle
w trybie wyboru programów. Jeśli jednak tak się
nie stanie, tryb wyboru programów można
ustawić w następujący sposób:
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
TABELA TWARDOŚCI WODY
Stopnie niemieckie
(°dH)
Stopnie francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie Clarka
Poziom zmiękczania wody
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Ustawianie poziomu zmiękczania wody
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać przyciski
, aż wskaźniki
migać.
2. Nacisnąć
,
i
, aby zmienić
3. Nacisnąć kilkakrotnie
ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku
i
zaczną
.
•
Wskaźniki
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Zacznie migać wskaźnik zakończenia
programu. Liczba mignięć wskaźnika oznacza
poziom.
– Np. 5 mignięć + przerwa + 5 mignięć =
poziom 5.
i
wyłączą się.
powoduje ustawienie wyższego
poziomu. Po poziomie 10 następuje powrót
do poziomu 1.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić
ustawienie.
SYGNAŁY DŹWIĘKOWE
Sygnały dźwiękowe są emitowane, gdy
urządzenie nie działa prawidłowo. Tych sygnałów
dźwiękowych nie można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również emitowany
po zakończeniu programu. Domyślnie sygnał ten
jest wyłączony, ale można go włączyć.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom zmiękczania
wody odpowiada twardości wody
doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie,
dostosować poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie
pozostałości poprodukcyjne mogące wciąż
znajdować się w urządzeniu. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie zaczyna
doprowadzać żywicę do zmiękczacza wody –
może to potrwać do 5 minut. Może wydawać się,
7
że urządzenie nie pracuje. Program rozpoczyna
się dopiero po zakończeniu tego procesu. Proces
ten jest powtarzany co pewien czas.
ZBIORNIK SOLI
Sól jest używana do aktywowania żywicy w
zmiękczaczu wody oraz zapewnia dobre rezultaty
zmywania podczas codziennej eksploatacji.
UWAGA Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Stosowanie soli
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wlać do zbiornika soli jeden litr wody.
Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika soli należy uruchomić program.
STOSOWANIE PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
4
1
2
2
3
1
1
2
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam. Jest on automatycznie
podawany podczas fazy płukania gorącą wodą.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
użytkownika.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
• Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
8
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia.
STOSOWANIE DETERGENTU
1
A
B
30
20
2
Jeżeli wybrano program obejmujący zmywanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość detergentu w
przegródce B.
STOSOWANIE WIELOSKŁADNIKOWYCH TABLETEK Z DETERGENTEM
1
30
20
2
•
•
•
Nie napełniać zbiornika soli ani dozownika płynu nabłyszczającego.
Ustawić najniższy poziom zmiękczania wody.
Ustawić najniższy poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU
Funkcja AUTO OFF
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia energii
elektrycznej przez automatyczne wyłączanie
urządzenia, gdy nie jest ono używane.
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie uruchomiono
programu.
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest
w trybie wyboru programów.
3. Nacisnąć przycisk programu wybranego do
uruchomienia.
Zaświeci się wskaźnik odpowiedniego programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić
program.
Uruchamianie programu z opóźnieniem
1. Ustawić program.
, aż włączy się
2. Nacisnąć kilkakrotnie
wskaźnik odpowiadający żądanej liczbie
godzin (3, 6 lub 9).
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić
odliczanie.
Podczas odliczania można wydłużyć czas
rozpoczęcia programu, ale nie można
zmienić wybranego programu.
Po zakończeniu odliczania nastąpi uruchomienie
programu.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania programu
zatrzymuje urządzenie. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od momentu, w
którym została przerwana.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia programu
należy ponownie ustawić program.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
9
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski
i
, aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu należy
upewnić się, że w dozowniku znajduje się
detergent.
w ciągu 5 minut, wszystkie wskaźniki wyłączą
się. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
1. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk
wł./wył. lub poczekać, aż funkcja AUTO OFF
automatycznie je wyłączy.
2. Zakręcić zawór wody.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu wyświetli się symbol
. Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone
WSKAZÓWKI I PORADY
STOSOWANIE SOLI, PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO I DETERGENTU
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywarek. Inne
produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Detergent w tabletkach nie rozpuszcza się
całkowicie w trakcie krótkich programów.
Zaleca się stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu się
detergentu na naczyniach.
• Nie używać większej ilości detergentu niż
zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
•
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z TABLETEK
WIELOSKŁADNIKOWYCH
Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
dozowanego detergentu, soli i płynu
nabłyszczającego należy wykonać poniższą
procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani nie
umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić stopień
zmiękczania wody odpowiednio do twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
•
•
ŁADOWANIE KOSZY
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty,
które są przystosowane do zmywania w
zmywarkach.
10
•
•
•
•
•
•
•
Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą.
Małe elementy umieścić w koszu na sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym koszu.
Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramię spryskujące może swobodnie się
obracać.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMU
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• użyto prawidłową ilość detergentu.
OPRÓŻNIANIE KOSZY
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia
łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach urządzenia
może wciąż znajdować się woda.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania. Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
CZYSZCZENIE FILTRÓW
B
A
C
•
•
•
•
Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani zanieczyszczenia.
Włożyć na miejsce filtr (C). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2 prowadnicami.
Włożyć filtry (A) i (B).
Włożyć filtr (A) do filtra płaskiego (C). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się
zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
CZYSZCZENIE RAMION SPRYSKUJĄCYCH
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
CZYSZCZENIE OBUDOWY
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych detergentów.
•
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników.
CZYSZCZENIE WNĘTRZA
Częste korzystanie z krótkich programów może
powodować osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu zapobiec, zaleca
się korzystanie z długich programów co najmniej
2 razy w miesiącu.
11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum
serwisowym należy sprawdzić, czy problem
można rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Po wystąpieniu niektórych problemów co pewien
czas miga wskaźnik zakończenia programu,
sygnalizując usterkę.
Problem i kod alarmowy
Urządzenie nie włącza się.
Możliwe rozwiązanie
•
•
Program nie uruchamia się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
•
•
•
•
•
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu,
należy je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania
tego procesu wynosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
• Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli,
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
12
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego
jest włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczników jest sprawny.
EFEKTY ZMYWANIA I SUSZENIA SĄ NIEZADOWALAJĄCE
Problem
Białawe smugi lub niebieskawy
nalot na szklankach i naczyniach.
Możliwe rozwiązanie
•
•
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
•
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć
dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”, gdzie omówiono inne
możliwe przyczyny.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Wysokość / szerokość / głębokość (mm)
446 / 818-898 / 550
Podłączenie do sieci elektrycznej 1)
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej wody
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów
9
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.99
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
13
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać recyklingowi. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie
wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem wraz z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu
recyklingu lub skontaktować się z odpowiednimi
lokalnymi władzami.
14
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou
danos resultantes de instalação e utilização incorrectas. Guarde
sempre as instruções junto do aparelho para futura referência.
SEGURANÇA GERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
do tipo residencial.
Não altere as especificações deste aparelho.
A pressão da água fornecida tem de estar entre 0.5 (0.05) / 8
(0.8) bar (Mpa)
Respeite o volume máximo de loiça de 9 pessoas.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos.
Coloque as facas e todas as cutelarias de ponta afiada no
cesto de talheres com as pontas viradas para baixo ou na
horizontal.
Não deixe a porta do aparelho aberta sem supervisão, para
evitar quedas sobre esta.
Antes de qualquer acção de manutenção, desactive o aparelho
e desligue a ficha da tomada eléctrica.
Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água
com os novos conjuntos de mangueiras fornecidos. Os
conjuntos de mangueiras antigos não podem ser reutilizados.
15
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou
mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento
se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à
utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os detergentes fora do alcance das crianças.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da
porta do aparelho quando esta estiver aberta.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas
por crianças sem supervisão.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
• Não instale nem utilize o aparelho em locais
com temperatura inferior a 0 °C.
• Cumpra as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado
debaixo e ao lado de estruturas seguras.
LIGAÇÃO ELÉCTRICA
ADVERTÊNCIA Risco de incêndio e
choque eléctrico.
•
•
•
•
•
16
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que a informação sobre a
ligação eléctrica existente na placa de
características está em conformidade com a
alimentação eléctrica. Se não estiver, contacte
um electricista.
Utilize sempre uma tomada devidamente
instalada e à prova de choques eléctricos.
Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou
triplas, nem cabos de extensão.
Certifique-se de que não danifica a ficha e o
cabo de alimentação eléctrica. Se for
necessário substituir o cabo de alimentação,
•
•
•
•
esta operação deve ser efectuada pelo nosso
Centro de Assistência Técnica.
Ligue a ficha à tomada de alimentação eléctrica
apenas no final da instalação. Certifique-se de
que a ficha fica acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha.
Este aparelho está em conformidade com as
Directivas da UE.
Apenas para o Reino Unido e para a Irlanda. O
aparelho possui uma ficha com classificação de
13 A. Caso tenha de mudar o fusível da ficha
eléctrica, utilize um fusível de 13 A ASTA (BS
1362).
LIGAÇÃO À REDE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
• Certifique-se de que não danifica as
mangueiras de água.
• Antes de ligar o aparelho a canos novos ou
canos que não sejam usados há muito tempo,
deixe sair água até que saia limpa.
• Na primeira utilização do aparelho, certifique-se
de que não há fugas de água.
• A mangueira de entrada de água possui uma
válvula de segurança e um revestimento com
•
um cabo de alimentação no seu interior.
•
•
•
O aparelho pode libertar vapor quente se abrir a
porta quando um programa estiver em
funcionamento.
Não coloque produtos inflamáveis, nem
objectos molhados com produtos inflamáveis,
no interior, perto ou em cima do aparelho.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
• Contacte a Assistência Técnica Autorizada se
for necessário reparar o aparelho.
Recomendamos que utilize apenas peças
originais.
• Quando contactar a Assistência Técnica
Autorizada, certifique-se de que dispõe da
seguinte informação, que pode encontrar na
placa de características.
Modelo:
PNC:
Número de série:
ADVERTÊNCIA Voltagem
perigosa.
A mangueira de entrada de água tem um
revestimento externo transparente. Se a
mangueira estiver danificada, a água que está
na mangueira fica escura.
Se a mangueira de entrada de água estiver
danificada, desligue imediatamente a ficha da
tomada eléctrica. Contacte a Assistência
Técnica Autorizada para substituir a mangueira
de entrada de água.
ELIMINAÇÃO
ADVERTÊNCIA Risco de ferimentos
ou asfixia.
UTILIZAÇÃO
• Não se sente nem se apoie na porta quando
estiver aberta.
• Os detergentes de máquina de lavar loiça são
perigosos. Cumpra as instruções de segurança
existentes na embalagem do detergente.
• Não beba a água do aparelho, nem a utilize para
qualquer outro fim.
• Não retire a loiça do aparelho enquanto o
programa não estiver concluído. Pode ainda
haver detergente na loiça.
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Remova o trinco da porta para evitar que
crianças ou animais de estimação possam ficar
aprisionados no interior do aparelho.
PAINEL DE COMANDOS
1
1 Botão On/Off
2 Botões de programa
2
3
4
4 Indicadores
3 Botão Delay
17
INDICADORES
Indicador
Descrição
Indicador de fim.
Indicador de falta de sal. Está desligado durante o funcionamento dos programas.
Indicador de falta de abrilhantador. Está desligado durante o funcionamento dos
programas.
Indicador Delay.
PROGRAMAS
Valores de consumo
1)
Programa
Nível de sujidade
Fases do programa
Tipo de carga
Duração
(min.)
2)
Sujidade normal
Faianças e talheres
•
•
•
•
3)
Sujidade intensa
Faianças, talheres, tachos e
panelas
Sujidade normal
Faianças e talheres
•
•
•
•
•
•
•
•
4)
18
Sujidade recente
Faianças e talheres
•
•
Energia
(kWh)
Água
(l)
Pré-lavagem
Lavagem a 50
°C
Enxaguamentos
Secagem
195
0.89
9,5
Pré-lavagem
Lavagem a 70
°C
Enxaguamentos
Secagem
130 150
1.0 - 1.2
11 - 13
Pré-lavagem
Lavagem a 65
°C
Enxaguamentos
Secagem
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Lavagem a 60
°C ou 65 °C
Enxaguamentos
30
0.8
8
Valores de consumo
1)
Programa
Nível de sujidade
Fases do programa
Tipo de carga
Duração
(min.)
5)
Tudo
•
Pré-lavagem
14
Energia
(kWh)
0.1
Água
(l)
4
1) A pressão e a temperatura da água, as variações da corrente eléctrica, as opções e a quantidade de
loiça podem alterar estes valores.
2) Com este programa, terá o consumo de água e energia mais eficiente para faianças e talheres com
sujidade normal. (Este é o programa standard para testes.)
3) Este programa tem uma fase de enxaguamento com temperatura elevada para melhorar a higiene. Durante a fase de enxaguamento, a temperatura permanece nos 70 °C durante pelo menos 10 minutos.
4) Este programa destina-se à lavagem de uma carga com sujidade recente. Proporciona bons resultados
de lavagem em pouco tempo.
5) Utilize este programa para enxaguar rapidamente a loiça e evitar a adesão dos resíduos aos pratos e a
formação de maus odores no aparelho. Não utilize detergente com este programa.
INFORMAÇÃO PARA TESTES
Para obter a informação necessária para testes de
desempenho, por favor envie um e-mail para:
info.test@dishwasher-production.com
Anote o número do produto (PNC) indicado na
placa de características.
PROGRAMAÇÕES
MODO DE SELECÇÃO DE PROGRAMA E
MODO DE UTILIZADOR
Quando o aparelho está no modo de selecção de
programa, é possível seleccionar um programa e
entrar no modo de utilizador.
No modo de utilizador, pode alterar as seguintes
definições:
• Nível do amaciador da água, de acordo com a
dureza da água.
• Activação e desactivação dos sinais sonoros.
Estas definições ficam guardadas até que volte a
alterá-las.
Normalmente, o aparelho fica no modo de selecção
de programa quando é activado. No entanto, se
isso não acontecer, pode seleccionar o modo de
selecção de programa assim:
Mantenha os botões
e
premidos em
simultâneo até que o aparelho entre no modo de
selecção de programa.
Como seleccionar o modo de selecção de
programa
O aparelho está no modo de selecção de programa
quando o indicador do programa
único que está aceso.
éo
19
TABELA DE DUREZA DA ÁGUA
Graduação aleGraduação francesa
mã
(°fH)
(°dH)
mmol/l
Graduação Clarke
Nível do amaciador da água
47 -50
84 - 90
8,4 - 9,0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7,6 - 8,3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
2
<4
<7
<0,7
<5
1 2)
1) Definição de fábrica
2) Não utilize sal neste nível.
Como regular o nível do amaciador da água
É necessário que o aparelho esteja no modo de
selecção de programa.
1. Para entrar no modo de utilizador, mantenha os
botões
e
premidos em simultâneo até
que os indicadores
comecem a piscar.
2. Prima
,
e
.
e
apagam-se.
•
Os indicadores
•
•
O indicador
continua a piscar.
O indicador de fim começa a piscar. O número
de intermitências indica o nível definido.
– Por exemplo, 5 intermitências + pausa + 5
intermitências = nível 5.
3. Prima
repetidamente para alterar a
definição. Sempre que premir
, o nível
aumenta um número. Após o nível 10, volta ao
nível 1.
4. Prima o botão On/Off para confirmar a
selecção.
SINAIS SONOROS
O aparelho emite sinais sonoros quando ocorre
alguma anomalia. Não é possível desactivar estes
sinais sonoros.
Também existe um sinal sonoro que é emitido
quando um programa termina. Este sinal sonoro
está desactivado por predefinição, mas é possível
activá-lo.
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Certifique-se de que o nível definido para o
amaciador da água corresponde à dureza da
água fornecida. Caso contrário, ajuste o nível
do amaciador da água.
2. Encha o depósito de sal.
3. Encha o distribuidor de abrilhantador.
4. Abra a torneira da água.
5. Inicie um programa para remover eventuais
resíduos de processamento que possam ainda
20
existir no aparelho. Não utilize detergente e não
coloque loiça nos cestos.
Quando iniciar um programa, o aparelho pode
demorar até 5 minutos a recarregar a resina no
amaciador da água. Poderá parecer que o aparelho
não está a funcionar. A fase de lavagem começa
apenas quando este processo terminar. O
processo será repetido periodicamente.
DEPÓSITO DE SAL
CUIDADO Utilize apenas sal
específico para máquinas de lavar
loiça.
O sal é utilizado para recarregar a resina do
amaciador da água e para garantir bons resultados
de lavagem no quotidiano.
Utilizar sal
Antes da primeira utilização, coloque um litro de sal no depósito de sal.
É possível que saia água e sal do depósito de sal quando estiver a enchê-lo. Isso representa risco de
corrosão. Para o evitar, inicie um programa depois de encher o depósito de sal.
UTILIZAR ABRILHANTADOR
4
1
2
2
3
1
1
2
O abrilhantador ajuda a secar a loiça sem riscos e manchas. É libertado automaticamente durante a fase
de enxaguamento a quente.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
1. Abra a torneira da água.
2. Prima o botão On/Off para activar o aparelho.
Certifique-se de que o aparelho está no modo de
utilizador.
• Se o indicador de falta de sal estiver aceso,
encha o depósito de sal.
• Se o indicador de falta de abrilhantador estiver
aceso, encha o distribuidor de abrilhantador.
3. Coloque a loiça nos cestos.
4. Adicione o detergente.
5. Seleccione e inicie o programa correcto para o
tipo de carga e grau de sujidade.
21
UTILIZAR DETERGENTE
1
A
B
30
20
2
Se o programa tiver uma fase de pré-lavagem, coloque uma pequena quantidade de detergente no
compartimento B.
UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE COMBINADAS
1
30
20
2
•
•
•
Não encha o depósito de sal e o distribuidor de abrilhantador.
Regule o nível da dureza da água para o nível mais baixo.
Regule o distribuidor de abrilhantador para a posição mais baixa.
SELECCIONAR E INICIAR UM PROGRAMA
Função AUTO OFF
Esta função diminui o consumo de energia
desactivando automaticamente o aparelho quando
não está a funcionar.
A função é accionada nas seguintes situações:
• 5 minutos após o fim do programa.
• 5 minutos após a última acção se o programa
não for iniciado.
Iniciar um programa
1. Mantenha a porta do aparelho entreaberta.
2. Prima o botão On/Off para activar o aparelho.
Certifique-se de que o aparelho está no modo
de selecção de programa.
3. Prima o botão do programa que pretende
iniciar.
O indicador de programa correspondente acendese.
4. Feche a porta do aparelho e o programa inicia.
Iniciar um programa com início diferido
1. Seleccione um programa.
22
repetidamente até acender o
2. Prima
indicador do número de horas que pretende
seleccionar (3, 6 ou 9).
O indicador de início diferido acende-se.
3. Feche a porta do aparelho para que a
contagem decrescente inicie.
É possível aumentar o tempo de atraso
durante a contagem decrescente, mas não é
possível alterar o programa seleccionado.
Quando a contagem decrescente terminar, o
programa inicia.
Abrir a porta do aparelho durante o
funcionamento
Se abrir a porta durante o funcionamento de um
programa, o aparelho pára de funcionar. Quando
fechar a porta, o aparelho continua a partir do
ponto de interrupção.
Cancelar o início diferido com a contagem
decrescente já iniciada
Quando cancelar um início diferido, terá de
seleccionar o programa e as opções novamente.
Mantenha os botões
e
premidos em
simultâneo até que o aparelho entre no modo de
selecção de programa.
Cancelar o programa
Mantenha os botões
e
premidos em
simultâneo até que o aparelho entre no modo de
selecção de programa.
Certifique-se de que existe detergente no
distribuidor de detergente antes de iniciar outro
programa.
Fim do programa
Quando o programa tiver terminado, o indicador
acende-se. Se não desactivar o aparelho no
período de 5 minutos, todos os indicadores são
apagados. Isto ajuda a reduzir o consumo de
energia.
1. Para desactivar o aparelho, prima o botão
On/Off ou aguarde que a função AUTO OFF
desactive o aparelho automaticamente.
2. Feche a torneira da água.
SUGESTÕES E DICAS
UTILIZAR SAL, ABRILHANTADOR E
DETERGENTE
• Utilize apenas sal, abrilhantador e detergente
próprios para máquina de lavar loiça. Outros
produtos podem danificar o aparelho.
• As pastilhas de detergente não se dissolvem
totalmente nos programas curtos. Para evitar
resíduos de detergente na loiça, recomendamos
que utilize as pastilhas apenas com programas
longos.
• Não utilize mais do que a quantidade correcta
de detergente. Consulte as instruções na
embalagem do detergente.
O QUE FAZER SE QUISER DEIXAR DE
UTILIZAR PASTILHAS DE DETERGENTE
COMBINADAS
Antes de começar a utilizar detergente, sal e
abrilhantador em separado, execute o seguinte
procedimento:
1. Seleccione o nível máximo do amaciador da
água.
2. Certifique-se de que o depósito de sal e o
depósito de abrilhantador estão cheios.
3. Inicie o programa mais curto que tenha uma
fase de enxaguamento. Não utilize detergente e
não coloque loiça nos cestos.
4. Quando o programa terminar, regule o nível do
amaciador da água para a dureza da água na
sua área.
5. Regule a quantidade de abrilhantador a libertar.
COLOCAR LOIÇA NOS CESTOS
• Utilize o aparelho apenas para lavar loiça que
possa ser lavada na máquina.
• Não coloque peças de madeira, marfim,
alumínio, estanho ou cobre no aparelho.
• Não coloque itens que possam absorver água
na máquina (esponjas, panos domésticos).
• Remova os resíduos de comida da loiça.
•
•
•
•
•
•
•
Amoleça os resíduos de comida queimados.
Coloque as peças ocas (chávenas, copos e
panelas) com a abertura para baixo.
Certifique-se de que os talheres e os pratos
não tocam uns nos outros. Misture colheres
com outros talheres.
Certifique-se de que os copos não tocam
noutros copos.
Coloque as peças pequenas no cesto de
talheres.
Coloque as peças leves no cesto superior.
Certifique-se de que a loiça não se mexe.
Certifique-se de que o braço aspersor pode
mover-se livremente antes de iniciar um
programa.
ANTES DE INICIAR UM PROGRAMA
Certifique-se de que:
• Os filtros estão limpos e bem instalados.
• A tampa do depósito de sal está bem apertada.
• Os braços aspersores não estão obstruídos.
• Existe abrilhantador e sal para máquinas de
lavar loiça (excepto se utilizar pastilhas de
detergente combinadas).
• A loiça está colocada correctamente nos
cestos.
• O programa é adequado ao tipo de carga e ao
grau de sujidade.
• Foi utilizada a quantidade de detergente
correcta.
DESCARREGAR OS CESTOS
1. Deixe a loiça arrefecer antes de a retirar do
aparelho. A loiça quente danifica-se facilmente.
2. Esvazie primeiro o cesto inferior e só depois o
cesto superior.
No fim do programa, pode ainda existir
água nas partes laterais e na porta do
aparelho.
23
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA Antes de qualquer
acção de manutenção, desactive o
aparelho e desligue a ficha da tomada
eléctrica.
Se os filtros estiverem sujos e os
braços aspersores estiverem
obstruídos, os resultados de lavagem
são inferiores. Verifique-os
regularmente e limpe-os se for
necessário.
LIMPAR OS FILTROS
B
A
C
•
•
•
•
Certifique-se de que não há resíduos de alimentos ou sujidade dentro e à volta da borda do colector.
Reinstale o filtro plano (C). Certifique-se de que fica posicionado correctamente debaixo das 2 guias.
Volte a montar os filtros (A) e (B).
Reinstale o filtro (A) no filtro plano (C). Rode-o para a direita até bloquear.
Uma posição incorrecta dos filtros pode causar resultados de lavagem insatisfatórios e danos
no aparelho.
LIMPAR OS BRAÇOS ASPERSORES
Não retire os braços aspersores. Se os orifícios
dos braços aspersores ficarem obstruídos, retire a
sujidade com um objecto fino e afiado.
LIMPEZA EXTERNA
• Limpe o aparelho com um pano macio e
húmido.
• Utilize apenas detergentes neutros.
•
Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou
solventes.
LIMPEZA INTERIOR
Se utilizar frequentemente programas de curta
duração, estes poderão deixar depósitos de
gordura e calcário no interior do aparelho. Para
evitar isso, recomendamos que execute programas
de longa duração pelo menos 2 vezes por mês.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o aparelho parar durante o funcionamento ou
não iniciar, tente resolver o problema com a ajuda
da informação da tabela antes de contactar um
Centro de Assistência Técnica Autorizado.
24
No caso de alguns problemas, o indicador de fim
pisca para indicar uma anomalia.
Problema e código de alarme
Solução possível
Não consegue activar o aparelho.
•
•
O programa não inicia.
•
•
•
O aparelho não se enche com água.
• O indicador de fim pisca 1 vez intermitentemente.
•
•
•
•
•
O aparelho não escoa a água.
• O indicador de fim pisca 2 vezes intermitentemente.
O dispositivo anti-inundação foi activado.
• O indicador de fim pisca 3 vezes intermitentemente.
•
•
•
Certifique-se de que a ficha está ligada na tomada
eléctrica.
Certifique-se de que não há um disjuntor desligado
no quadro eléctrico.
Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
Se tiver seleccionado o Início Diferido, cancele-o ou
aguarde até a contagem decrescente terminar.
O aparelho iniciou o procedimento de recarregamento da resina dentro do amaciador da água. O
procedimento demora aproximadamente 5 minutos.
Certifique-se de que a torneira da água está aberta.
Certifique-se de que a pressão do fornecimento de
água não é demasiado baixa. Para obter essa informação, contacte os serviços de abastecimento de
água locais.
Certifique-se de que a torneira da água não está
obstruída.
Certifique-se de que o filtro da mangueira de entrada não está obstruído.
Certifique-se de que a mangueira de entrada não
tem dobras ou vincos.
Certifique-se de que o sifão do lava-loiça não está
obstruído.
Certifique-se de que a mangueira de escoamento
não tem dobras ou vincos.
Feche a torneira da água e contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
No caso de surgir algum código de alarme que não
esteja na tabela, contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
OS RESULTADOS DE LAVAGEM E DE SECAGEM NÃO SÃO SATISFATÓRIOS
Problema
Solução possível
Riscos esbranquiçados ou camadas azuladas nos copos e
pratos.
•
Manchas e marcas de água secas nos copos e nos pratos.
•
•
•
Foi libertado demasiado abrilhantador. Ajuste o regulador de
abrilhantador para uma posição inferior.
A quantidade de detergente é demasiada.
A quantidade de abrilhantador libertado não é suficiente.
Ajuste o regulador de abrilhantador para uma posição superior.
A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.
25
Problema
Solução possível
A loiça está molhada.
•
•
•
O programa não tem fase de secagem ou a fase de secagem
usa uma temperatura baixa.
O distribuidor de abrilhantador está vazio.
A causa pode estar na qualidade do abrilhantador.
Consulte "Sugestões e dicas" para
conhecer outras causas possíveis.
INFORMAÇÃO TÉCNICA
Dimensões
Largura / Altura / Profundidade (mm)
446 / 818-898 / 550
Ligação eléctrica 1)
Tensão (V)
220-240
Frequência (Hz)
50
Pressão do fornecimento de
água
Mín. / Máx. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Fornecimento de água
Água fria ou água quente 2)
máx. 60 °C
Capacidade
Requisitos do local de instalação
9
Consumo de energia
Modo On (ligado) (W)
0.99
Consumo de energia
Modo Off (desligado) (W)
0.10
1) Consulte todos os valores na placa de características.
2) Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (ex.: painéis solares, energia eólica),
utilize-a para diminuir o consumo de energia.
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
que tenham o símbolo
26
juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
los daños y lesiones causados por una instalación y uso
incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el
aparato para futuras consultas.
SEGURIDAD GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones
domésticas y similares, tales como:
– granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas
y otros entornos de trabajo;
– por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos
de tipo residencial.
No cambie las especificaciones de este aparato.
La presión de agua de funcionamiento (mínima y máxima) debe
estar entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bares (MPa)
Respete el máximo número de ajustes de lugar de 9 .
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su Servicio
técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para
evitar riesgos
Los cuchillos y otros objetos con puntas afiladas deben
colocarse en el cesto para cubiertos con las puntas hacia abajo
o en posición horizontal.
No deje la puerta del aparato abierta sin supervisión para evitar
caídas sobre él.
Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el
aparato.
El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los
nuevos juegos de tubos suministrados. No se deben reutilizar
los juegos de tubos antiguos.
27
SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES
•
•
•
•
•
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales
o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia
y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que
cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todos los detergentes fuera del alcance de los niños.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando
la puerta se encuentre abierta.
La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin
supervisión.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
INSTALACIÓN
• Retire todo el embalaje
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• No instale ni utilice el aparato en lugares con
temperaturas inferiores a 0 ºC.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Asegúrese de que el aparato se instala debajo y
junto a estructuras seguras.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
ADVERTENCIA Riesgo de incendios
y descargas eléctricas.
•
•
•
•
•
•
28
El aparato debe conectarse a tierra.
Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coincidan con las del
suministro eléctrico de su hogar. En caso
contrario, póngase en contacto con un
electricista.
Utilice siempre una toma con aislamiento de
conexión a tierra correctamente instalada.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni
cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el enchufe
ni en el cable de red. Si es necesario cambiar el
cable de alimentación del aparato, debe hacerlo
el centro de servicio técnico autorizado.
Conecte el enchufe a la toma de corriente
únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
•
•
•
enchufe del suministro de red una vez finalizada
la instalación.
No desconecte el aparato tirando del cable de
conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
Este aparato cumple las directivas CEE.
Solo para Reino Unido e Irlanda. El aparato
tiene un enchufe de alimentación de 13
amperios. Si es necesario cambiar el fusible del
enchufe de alimentación, utilice un fusible ASTA
de 13 amperios (BS 1362).
CONEXIÓN DE AGUA
• Asegúrese de no provocar daños en los tubos
de agua.
• Antes de conectar el aparato a las nuevas
tuberías o a tuberías que no se hayan usado
durante mucho tiempo, deje correr el agua
hasta que esté limpia.
• La primera vez que utilice el aparato, asegúrese
de que no haya fugas.
• La manguera de entrada de agua tiene una
válvula de seguridad y un revestimiento con un
cable interno de conexión a la red.
ASISTENCIA
• Póngase en contacto con el centro de servicio
técnico autorizado para reparar el aparato. Le
recomendamos que utilice solamente recambios
originales.
• Cuando se ponga en contacto con el servicio
técnico autorizado, tenga a mano la información
siguiente de la placa de características.
Modelo:
PNC (número de producto):
Número de serie:
ADVERTENCIA Voltaje peligroso.
•
•
El tubo de entrada de agua tiene un
revestimiento externo transparente. Si se daña
el tubo, el agua del tubo se oscurece.
Si la manguera de entrada de agua está
dañada, desconecte el aparato inmediatamente
de la toma de corriente. Póngase en contacto
con el centro servicio técnico autorizado para
cambiar la manguera de entrada de agua.
USO DEL APARATO
• No se siente ni se ponga de pie sobre la puerta
abierta.
• Los detergentes para lavavajillas son peligrosos.
Siga las instrucciones de seguridad del envase
de detergente.
• No beba agua procedente del aparato ni juegue
con ella.
• No retire la vajilla del aparato hasta que finalice
el programa. Puede quedar detergente en los
platos.
• El aparato puede liberar vapor caliente si abre la
puerta durante un programa.
• No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
DESECHO
ADVERTENCIA Existe riesgo de
lesiones o asfixia.
•
•
•
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
Retire el pestillo de la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden encerrados en el
aparato.
PANEL DE CONTROL
1
2
1 Botón de encendido/apagado
2 Teclas de programa
3
4
4 Indicadores
3 Tecla Delay
INDICADORES
Indicador
Descripción
Indicador de fin.
Indicador de sal. Siempre está apagado mientras el programa está en funcionamiento.
29
Indicador
Descripción
Indicador de abrillantador. Siempre está apagado mientras el programa está en funcionamiento.
Indicador Delay.
PROGRAMAS
Valores de consumo
Programa
2)
3)
4)
5)
Grado de suciedad
Fases del programa
Tipo de carga
1)
Duración
(min)
Energía
(kWh)
Agua
(l)
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
•
•
•
•
Remojo
Lavado 50 °C
Aclarados
Secado
195
0.89
9.5
Suciedad intensa
Vajilla, cubiertos, cacerolas y
sartenes
•
•
•
•
Remojo
Lavado 70 °C
Aclarados
Secado
130 150
1.0 - 1.2
11 - 13
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
•
•
•
•
Remojo
Lavado 65 °C
Aclarados
Secado
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Suciedad reciente
Vajilla y cubiertos
•
30
0.8
8
•
Lavado 60 °C
o 65 °C
Aclarados
Todo
•
Remojo
14
0.1
4
1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones y la cantidad
de platos pueden alterar los valores.
2) Con este programa se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal. (Este es el programa estándar para institutos de pruebas.)
3) Este programa tiene una fase de aclarado a alta temperatura para obtener resultados más higiénicos.
Durante la fase de aclarado, la temperatura se mantiene a 70 °C durante al menos 10 minutos.
4) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buenos resultados de lavado
en poco tiempo.
5) Utilice este programa para aclarar rápidamente la vajilla y evitar que los restos de comida se peguen a
los platos y se formen olores en el aparato. No utilice detergente con este programa.
30
INFORMACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE
PRUEBAS
Para obtener toda la información necesaria para la
prueba de rendimiento, envíe un correo electrónico
a:
info.test@dishwasher-production.com
Anote el número de producto (PNC) que aparece
en la placa de características.
AJUSTES
MODO DE SELECCIÓN DE PROGRAMA Y
MODO DE USUARIO
Cuando el aparato está en modo de selección de
programa es posible ajustar un programa y entrar al
modo de usuario.
En el modo de usuario pueden cambiarse los
ajustes siguientes:
• El nivel del descalcificador de agua según la
dureza del agua.
• La activación/desactivación de las señales
acústicas.
Estos ajustes se guardan hasta que vuelva a
cambiarlos.
Cómo ajustar el modo de selección de
programa
El aparato está en modo de selección del programa
cuando solo esta encendido el indicador del
programa
.
Al encender el aparato, suele encontrarse en modo
de selección de programa. Sin embargo, si no
sucede así, puede ajustar el modo de selección de
programa de la forma siguiente:
Mantenga pulsadas simultáneamente
y
hasta que el aparato se encuentre en el modo de
selección de programa.
TABLA DE DUREZA DEL AGUA
Grados alemanes
(°dH)
Grados franceses
(°fH)
mmol/l
Grados Clarke
Nivel del descalcificador del agua
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ajuste de fábrica
2) No utilice sal en este nivel.
Cómo ajustar el nivel del descalcificador de
agua
El aparato debe estar en modo de selección de
programa.
1. Para acceder al modo de usuario mantenga
pulsadas simultáneamente
que los indicadores
empiecen a parpadear.
2. Pulse
y
,
hasta
y
.
31
•
Los indicadores
•
•
El indicador
continúa parpadeando.
El indicador de fin de programa empieza a
parpadear. El número de parpadeos muestra el
nivel.
– Ejemplo: 5 parpadeos + pausa + 5
parpadeos = nivel 5.
3. Pulse
y
se apagan.
repetidamente para cambiar el
ajuste. Cada vez que pulsa
el nivel
aumenta. Después del nivel 10 vuelve a
empezar desde el nivel 1.
4. Pulse la tecla de encendido/apagado para
confirmar el ajuste.
SEÑALES ACÚSTICAS
Las señales acústicas suenan cuando se produce
un fallo del aparato. No es posible desactivar estas
señales acústicas.
Al finalizar el programa también suena una señal
acústica. Por defecto, esta señal acústica está
desactivada pero es posible activarla.
ANTES DEL PRIMER USO
1. Asegúrese de que el nivel actual del
descalcificador coincide con la dureza de su
suministro de agua. Si no lo es, ajuste el nivel
de descalcificador de agua.
2. Llene el depósito de sal.
3. Llene el dosificador de abrillantador.
4. Abra la llave de paso.
5. Inicie un programa para eliminar todos los
restos de procesamiento que pueda haber en
el aparato. No utilice detergente ni cargue los
cestos.
Cuando se inicia un programa, el aparato puede
tardar hasta 5 minutos en recargar la resina del
descalcificador. Parece que el aparato no funciona.
La fase de lavado empieza sólo después de que
termine este proceso. El proceso se repetirá
periódicamente.
EL DEPÓSITO DE SAL
PRECAUCIÓN Utilice exclusivamente
sal diseñada específicamente para
lavavajillas
La sal se utiliza para recargar la resina del
descalcificador y asegurar un buen resultado de
lavado en el uso diario.
Adición de la sal
Antes del primer uso, vierta un litro de agua en el depósito de sal.
El agua y la sal pueden salirse del depósito de sal cuando lo llena. Riesgo de corrosión. Para evitarlo,
después de llenar el depósito, inicie un programa.
32
ADICIÓN DE ABRILLANTADOR
4
1
2
2
3
1
1
2
El abrillantador ayuda a secar la vajilla sin rayas ni franjas. Se añade automáticamente durante la fase de
aclarado caliente.
USO DIARIO
1. Abra la llave de paso.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado para
encender el aparato.
Asegúrese de que el aparato se encuentra en
modo de usuario.
• Si el indicador de sal está encendido, llene el
depósito.
•
Si el indicador de abrillantador está encendido,
llene el dosificador de abrillantador.
3. Cargue los cestos.
4. Añada el detergente.
5. Ajuste e inicie el programa adecuado para el
tipo de carga y el grado de suciedad.
ADICIÓN DEL DETERGENTE
1
A
B
30
20
2
Si el programa tiene una fase de prelavado, ponga también una pequeña cantidad de detergente en el
compartimento (B).
ADICIÓN DE PASTILLAS MÚLTIPLES
1
30
20
2
•
•
•
No llene el depósito de sal ni el dosificador de abrillantador.
Ajuste el descalcificador al nivel más bajo.
Ajuste el dosificador de abrillantador en la posición más baja.
33
AJUSTE E INICIO DE UN PROGRAMA
La función AUTO OFF
Esta función reduce el consumo de energía
desactivando automáticamente el aparato cuando
no se utiliza.
La función se activa:
• 5 minutos después de terminar el programa.
• Después de 5 minutos si no se ha iniciado el
programa.
Inicio de un programa
1. Mantenga entreabierta la puerta del aparato.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado para
encender el aparato. Asegúrese de que el
aparato se encuentra en modo de selección de
programa.
3. Pulse la tecla del programa que desea iniciar.
Se ilumina el indicador de programa
correspondiente.
4. Cierre la puerta del aparato para iniciar el
programa.
Inicio de un programa con inicio diferido
1. Ajuste un programa.
2. Pulse
repetidamente hasta que se encienda
el indicador del número de horas que desee
ajustar (3, 6 o 9).
Se enciende el indicador de inicio diferido.
3. Cierre la puerta del aparato para iniciar la
cuenta atrás.
Mientras se realiza la cuenta atrás se puede
aumentar el tiempo de retardo, pero no es
posible cambiar la selección del programa.
Apertura de la puerta mientras está
funcionando el aparato
Si abre la puerta mientras se realiza un programa, el
aparato se detiene. Cuando cierre la puerta, el
aparato continuará a partir del punto de
interrupción.
Cancelación del inicio diferido mientras está
en curso la cuenta atrás
Si cancela el inicio diferido, debe volver a ajustar el
programa y las opciones.
Mantenga pulsadas simultáneamente
y
hasta que el aparato se encuentre en el modo de
selección de programa.
Cancelación de un programa
Mantenga pulsadas simultáneamente
y
hasta que el aparato se encuentre en el modo de
selección de programa.
Compruebe que hay detergente en el dosificador
antes de iniciar un nuevo programa.
Fin del programa
Cuando finaliza el programa,
se enciende. Si
no apaga el aparato en un intervalo de 5 minutos,
todos los indicadores se apagan. Esto ayuda a
ahorrar energía.
1. Para apagar el aparato, pulse la tecla de
encendido/apagado o espere a que la función
AUTO OFF desactive automáticamente el
aparato.
2. Cierre la llave de paso.
El programa se pone en marcha cuando termina la
cuenta atrás.
CONSEJOS
UTILIZACIÓN DE SAL, ABRILLANTADOR Y
DETERGENTE
• Utilice únicamente sal, abrillantador y
detergente para el lavavajillas. El aparato podría
dañarse con otros productos.
• Las pastillas de detergente no se disuelven
completamente con programas cortos. Para
evitar restos de detergente en la vajilla, se
recomienda usar pastillas de detergente con los
programas largos.
• No utilice más cantidad de detergente de la
recomendada. Consulte las instrucciones del
envase del detergente.
34
QUÉ HACER SI DESEA DEJAR DE USAR
PASTILLAS DE DETERGENTE
Antes de volver a utilizar por separado detergente,
sal y abrillantador, realice el procedimiento
siguiente.
1. Ajuste el nivel más alto del descalcificador.
2. Asegúrese de llenar el depósito de sal y el
dosificador de abrillantador.
3. Inicie el programa más corto que incluya una
fase de aclarado. No añada detergente ni
cargue los cestos.
4. Cuando termine el programa, ajuste el
descalcificador según la dureza del agua de su
zona.
5. Ajuste la cantidad de abrillantador.
CARGA DE LOS CESTOS
• Utilice el aparato exclusivamente para lavar
utensilios aptos para lavavajillas.
• No coloque en el aparato utensilios de madera,
cuerno, aluminio, peltre o cobre.
• No coloque en el aparato objetos que puedan
absorber agua (esponjas, paños de limpieza,
etc.).
• Elimine los restos de comida de los platos.
• Ablande los restos de comida adheridos a la
vajilla.
• Coloque los objetos huecos (por ejemplo, tazas,
vasos, cazuelas) boca abajo.
• Asegúrese de que los cubiertos y los platos no
se adhieran entre sí. Mezcle las cucharas con
otros cubiertos.
• Asegúrese de que los vasos no chocan entre sí
• Coloque los objetos pequeños en el cesto de
cubiertos.
• Coloque los objetos ligeros en el cesto
superior. Asegúrese de que los objetos no se
mueven.
• Antes de iniciar un programa, compruebe que el
brazo aspersor gira sin obstrucción.
ANTES DEL INICIO DE UN PROGRAMA
Compruebe que:
• Los filtros están limpios y bien instalados.
• La tapa del depósito de sal está apretada.
• Los brazos aspersores no están obstruidos.
• Hay abrillantador y sal para lavavajillas (a menos
que utilice pastillas de detergente combinado).
• La posición de los objetos en los cestos es
correcta.
• El programa es adecuado para el tipo de carga
y el grado de suciedad.
• Se utiliza la cantidad correcta de detergente.
DESCARGA DE LOS CESTOS
1. Deje enfriar la vajilla y cristalería antes de
retirarla del aparato Los artículos calientes son
sensibles a los golpes.
2. Vacíe primero el cesto inferior y a continuación
el superior
Al final del programa puede haber
restos de agua en los laterales y en la
puerta del aparato.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA Antes de proceder
con el mantenimiento, apague el
aparato y desconecte el enchufe de la
red.
Los filtros sucios y los brazos
aspersores obstruidos reducen la
calidad del lavado. Revíselos
periódicamente y, si es necesario,
límpielos.
LIMPIEZA DE LOS FILTROS
B
A
C
•
Asegúrese de que no haya restos de comida ni suciedad alrededor del borde del sumidero.
35
•
•
•
Vuelva a colocar el filtro plano (C). Asegúrese de que esté bien colocado bajo las 2 guías.
Vuelva a montar los filtros (A) y (B).
Vuelva a colocar el filtro (A) en el filtro plano (C). Gírelo hacia la derecha hasta que encaje.
Una posición incorrecta de los filtros puede dañar el aparato y provocar resultados de lavado
no satisfactorios.
LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORES
No retire los brazos aspersores. Si los orificios de
los brazos aspersores se taponan, retire la
suciedad restante con un objeto afilado.
•
No utilice productos abrasivos, estropajos duros
ni disolventes.
LIMPIEZA DEL INTERIOR
Si normalmente utiliza programas de corta
duración, estos pueden dejar depósitos de grasa y
sarro en el interior del aparato. Para evitarlo, se
recomienda utilizar programas de larga duración al
menos dos veces al mes.
LIMPIEZA DEL EXTERIOR
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido.
• Utilice solo detergentes neutros.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el aparato no se pone en marcha o se detiene
durante el funcionamiento, antes de ponerse en
contacto con el servicio técnico compruebe si
puede resolver el problema con ayuda de la
información de la tabla.
Con algunos problemas, el indicador de fin
parpadea para mostrar un fallo.
Problema y código de alarma
No se puede encender el aparato.
Posible solución
•
•
El programa no se pone en marcha.
•
•
•
El aparato no carga agua.
• El indicador de finalización parpadea
una vez de forma intermitente.
•
•
•
•
•
El aparato no desagua.
• El indicador de finalización parpadea
dos veces de forma intermitente.
36
•
•
Asegúrese de que el enchufe está conectado a la
toma de corriente.
Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en
la caja de fusibles.
Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.
Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste
o espere hasta el final de la cuenta atrás.
El aparato ha iniciado el proceso de recarga de resina dentro del descalcificador de agua. La duración
total del proceso es de aproximadamente 5 minutos.
Compruebe que el grifo está abierto.
Asegúrese de que la presión del agua no sea demasiado baja. Solicite información a la compañía local
de suministro de agua.
Compruebe que el grifo no esté obstruido.
Asegúrese de que el filtro de la manguera de entrada no está obstruido.
Asegúrese de que la manguera de entrada no esté
doblada ni retorcida.
Compruebe que el desagüe no esté obstruido.
Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté doblado ni retorcido.
Problema y código de alarma
Posible solución
El dispositivo contra inundación se ha
puesto en marcha.
• El indicador de finalización parpadea
tres veces de forma intermitente.
•
Cierre el grifo y póngase en contacto con el servicio
técnico autorizado.
Respecto a los códigos de alarma no descritos en
la tabla, póngase en contacto con el servicio
técnico autorizado.
LOS RESULTADOS DEL LAVADO Y EL SECADO NO SON SATISFACTORIOS
Problema
Posible solución
Hay rayas o películas azuladas
en vasos y platos.
•
Hay manchas y gotas de agua en
vajilla y cristalería
•
La vajilla está mojada.
•
•
•
•
•
La dosificación del abrillantador es demasiado alta. Ajuste el
selector de abrillantador en la posición más baja.
La cantidad de detergente es demasiada.
La dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste el selector de abrillantador en una posición más alta.
La calidad del abrillantador podría ser la causa.
El programa no tiene una fase de secado o la tiene con una
temperatura baja.
El dosificador de abrillantador está vacío.
La calidad del abrillantador podría ser la causa.
Consulte otras posibles causas en
"Consejos".
INFORMACIÓN TÉCNICA
Medidas
Conexión eléctrica
1)
Ancho / Alto / Fondo (mm)
446 / 818-898 / 550
Voltaje (V)
220-240
Frecuencia (Hz)
50
Presión del suministro de agua
Mín. / máx. (bares / MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Suministro de agua
Agua fría o caliente2)
máx. 60 °C
Capacidad
Cubiertos
9
Consumo de potencia
Modo encendido (W)
0.99
Consumo de potencia
Modo apagado (W)
0.10
1) Consulte los demás valores en la placa de características.
2) Si el agua caliente procede de fuentes de energía alternativas (por ejemplo, paneles solares, energía
eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de energía.
37
PLACA DE CARACTERÍSTICAS
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque
el material de embalaje en los contenedores
adecuados para reciclarlo. Ayude a proteger el
medio ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos marcados
con el símbolo junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de
reciclaje local o póngase en contacto con su
oficina municipal.
38
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig
installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida bruk.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra typer
av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Driftvattentrycket (lägsta och högsta) måste vara mellan 0.5
(0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ det maximala antalet 9 kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade service eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i bestickkorgen med
spetsarna neråt eller i horisontellt läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka så att
ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar
får inte återanvändas.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
39
•
•
•
•
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan
tillsyn.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
INSTALLATION
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad produkt.
• Installera och använd inte produkten på en plats
där temperaturen understiger 0 °C.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med
produkten.
• Kontrollera att produkten har installerats under
och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
ANSLUTNING AV VATTEN
• Kontrollera så att du inte skadar
vattenslangarna.
• Innan du ansluter produkten till nya rör eller till
rör som inte har använts på länge låter du
vattnet rinna tills det är rent.
• Den första gången du använder produkten ska
du kontrollera att inget läckage förekommer.
• Tilloppsslangen har en säkerhetsventil och en
mantel med en inre elkabel.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
Produkten måste vara jordad.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall
kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Om produktens nätkabel
behöver bytas måste det göras av vårt
auktoriserade servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Endast för Storbritannien och Irland. Produkten
har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A
ASTA (BS 1362) säkring användas.
VARNING Farlig spänning.
•
•
Vatteninloppsslangen har en extern
genomskinlig hylsa. Om slangen är skadad blir
vattnet i slangen mörkt.
Koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget
om tilloppsslangen är skadad. Kontakta
auktoriserad service för att byta ut
tilloppsslangen.
ANVÄND
• Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
• Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på tvättmedelspaket.
• Drick och lek inte med vattnet i produkten.
• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan finnas
diskmedel på tallrikarna.
• Produkten kan utsöndra het vattenånga om du
öppnar dörren medan ett program är igång.
•
PNC (produktnr.):
Serienummer:
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
AVFALLSHANTERING
SERVICE
• Kontakta auktoriserad service för att reparera
apparaten. Vi rekomenderar att du endast
använder originaldelar som reservdelar.
• När du kontaktar auktoriserad service ska du ha
följande information som finns på märkskylten till
hands.
Modell:
VARNING Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
KONTROLLPANELEN
1
2
1 Strömbrytare
2 Programvalsknappar
3
4
4 Kontrollampor
3 Delay-knappen
KONTROLLAMPOR
Kontrollampa
Beskrivning
Kontrollampa när programmet är slut.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
Delay-kontrollampa.
41
PROGRAM
Förbrukningsvärden
1)
Smutsgrad
Typ av disk
Program
Programfaser
Varaktighet
(min.)
2)
3)
4)
5)
Energi
(kWh)
Vatten
(l)
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 50 °C
Sköljningar
Torkning
195
0.89
9.5
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Fördisk
Disk 70 °C
Sköljningar
Torkning
130 150
1.0 - 1.2
11 - 13
Normalt smutsad disk
Porslin och bestick
•
•
•
•
Fördisk
Disk 65 °C
Sköljningar
Torkning
100 110
1.2 - 1.6
15 - 16
Nyligen nedsmutsad disk
Porslin och bestick
•
30
0.8
8
•
Disk 60 °C eller 65 °C
Sköljningar
Alla
•
Fördisk
14
0.1
4
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, funktionerna samt mängden disk och tillvalsfunktion
kan ändra värdena.
2) Med det här programmet får du den effektivaste användningen av vatten och energikonsumtion för normalt smutsad porslin och bestick. (Det här är standardprogrammet för testinstitut.)
3) Detta program har en sköljfas med hög temperatur för hygienmässigt bättre resultat. Under sköljfasen
stannar temperaturen vid 70 °C i minst 10 minuter.
4) Med detta program kan du köra en diskomgång med nyligen nedsmutsad disk. Det ger gott diskresultat
på kort tid.
5) Använd det här programmet för att skölja disken snabbt. Detta förhindra att matrester torkar in och att
disken börjar lukta illa inne i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Skicka ett e-postmeddelande för all nödvändig
information om prestandatest:
info.test@dishwasher-production.com
Anteckna produktnumret (PNC) som står på
typskylten.
INSTÄLLNINGAR
PROGRAMVALSLÄGET OCH
ANVÄNDARLÄGET
När produkten är i programvalsläget kan man ställa
in ett program och öppna användarläget.
42
I användarläget kan följande inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt vattenhårdheten.
• Aktivering och inaktivering av ljudsignalerna.
Dessa inställningar sparas tills du ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när endast
programlampan
lyser.
Kontrollera att produkten är i programvalsläge när
du slår på produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande sätt:
Håll in
och
programvalsläge.
samtidigt tills produkten är i
VATTENHÅRDHETSTABELL
Tyska värden
(°dH)
Franska värden
(°fH)
mmol/l
Clarke-grader
Vattenhårdhet
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning
2) Använd inte salt på denna nivå.
Inställning av vattenhårdhet
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att hålla in
och
samtidigt tills kontrollamporna
,
2. Tryck på
och
börjar blinka.
.
•
Kontrollamporna
och
släcks.
•
•
Kontrollampan
fortsätter att blinka.
Kontrollampan för "Program klart" börjar att
blinka. Antalet blinkningar visar den inställda
nivån.
– T.ex. 5 blinkningar + paus + 5 blinkningar =
nivå 5.
upprepade gånger för att
3. Tryck på
ändra inställning. Varje gång du trycker på
ökar nummernivån. Efter nivå 10
börjar du om från nivå 1 igen.
4. Tryck på på/av-knappen för att bekräfta
inställningen.
LJUDSIGNALER
Ljudsignaler låter när ett fel uppstår i produkten.
Det går inte att inaktivera dessa ljudsignaler.
Det finns även en ljudsignal som hörs när
programmet är klart. Ljudsignalen är som standard
avstängd men det går att aktivera den.
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den aktuella nivån på
vattenavhärdare överensstämmer med vattnets
hårdhet. Om inte, kan du justera
vattenavhärdarens nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
43
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna eller
bearbeta rester som kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel och ladda
inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp till 5
minuter för produkten att ladda hartset i
vattenavhärdaren. Det ser ut som att produkten inte
fungerar. Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas med
jämna mellanrum.
SALTBEHÅLLAREN
VARNING - RISK FÖR
PERSONSKADA Använd bara salt
som är speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda diskresultat vid daglig
användning.
Tillsätta salt
Häll en liter vatten i saltbehållaren före första användningstillfället.
Vatten och avhärdningssalt kan rinna ut ur saltbehållaren när du fyller på den. Risk för korrosion föreligger.
För att förebygga det ska du starta ett program när du har fyllt på saltbehållaren.
TILLSÄTTA SKÖLJMEDEL
4
1
2
2
3
1
1
2
Genom att använda sköljmedel kan disken torkas utan att det blir ränder eller fläckar. Det släpps
automatiskt ut under den heta sköljfasen.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten.
Kontrollera att produkten är i användarläge.
• Om saltbehållarens kontrollampa är på, fyll på
saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans är på, fyll på
spolglansfacket.
44
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för typen av disk
och smutsgrad.
TILLSÄTTA DISKMEDEL
1
A
B
30
20
2
Om diskprogrammet har en fördiskfas, lägg en liten mängd diskmedel i diskmedelsfacketB.
TILLSÄTTA MULTITABLETTER
1
30
20
2
•
•
•
Fyll inte på saltbehållaren och spolglansfacket.
Ställ in vattenavhärdaren på den lägsta nivån.
Ställ in spolglansfacket på lägsta nivån.
STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM
Funktionen AUTO OFF
Funktionen sänker energiförbrukningen genom att
automatiskt inaktivera produkten när den inte är
igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte har startat.
Starta ett program
1. Låta dörren stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera
produkten. Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
3. Tryck på knappen för programmet du vill ställa
in.
Motsvarande programlampa tänds.
4. Stäng luckan till produkten för att starta
programmet.
Starta ett program med fördröjd start
1. Ställ in program.
2. Tryck på
flera gånger tills lampan för det
antal timmar du vill ställa in tänds (3, 6 eller 9).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att starta
nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man öka
fördröjningstiden men inte ändra
programvalet.
När nedräkningen löper ut startar programmet.
Öppna luckan medan produkten är igång
Om du öppnar luckan under ett pågående program,
stannar produkten. När luckan stängs, fortsätter
produkten från den punkt där den avbröts.
Avbryta den fördröjda starten medan
nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste du ställa in
programmet och funktionerna igen.
Håll in
och
programvalsläge.
samtidigt tills produkten är i
Avbryta programmet
Håll in
och
samtidigt tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt program.
45
Program klart
När programmet är klart tänds
. Om du inte
stänger av produkten inom 5 minuter släcks alla
kontrollampor. Detta minskar energiförbrukningen.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta tills AUTO
OFF-funktionen automatiskt stänger av
produkten.
2. Stäng vattenkranen.
RÅD OCH TIPS
ANVÄNDA SALT, SPOLGLANS OCH
DISKMEDEL
• Använd endast salt, spolglans och diskmedel för
diskmaskin. Andra sorters produkter kan skada
produkten.
• Diskmedelstabletter löses inte upp helt vid korta
program. För att undvika diskmedelsrester på
porslinet rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
• Använd inte mer än korrekt mängd diskmedel.
Se tillverkarens anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
VAD DU SKA GÖRA OM DU VILL SLUTA
ANVÄNDA MULTITABLETTER
Innan du börjar använda separat diskmedel, salt
och sköljmedel ska du göra följande.
1. Ställa in vattenavhärdarens högsta nivå.
2. Kontrollera att salt- och spolglansbehållarna är
fulla.
3. Starta det kortaste programmet med en
sköljfas. Använd inte diskmedel och ladda inte
korgarna.
4. När diskprogrammet är klart justerar du
vattenavhärdaren efter vattenhårdheten där du
bor.
5. Justera den utsläppta mängden spolglans.
LADDA KORGARNA
• Använd bara produkten för att diska föremål
som är diskmaskinsäkra.
• Ställ inte föremål av trä, horn, aluminium, tenn
eller koppar i produkten.
• Placera inte föremål i produkten som kan
absorbera vatten (svampar, disktrasor).
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort alla matrester från disken.
Blötlägg inbrända matrester på disken.
Placera ihåliga föremål (till exempel koppar, glas
och kokkärl) med öppningen nedåt.
Se till att bestick och diskgods inte fastnar i
varandra. Blanda skedar med andra sorters
bestick.
Se till att glas inte vidrör andra glas.
Lägg små föremål i bestickkorgen.
Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att
föremålen inte rör sig.
Kontrollera att spolarmen kan röra sig fritt innan
ett program startas.
INNAN ETT PROGRAM STARTAS
Kontrollera att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns disksalt och spolglans (såvida du inte
använder kombinerade diskmedelstabletter).
• Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
• Programmet är lämpligt för diskgodset och
smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.
TÖM KORGARNA
1. Låt porslinet kallna innan det plockas ut ur
maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den nedre korgen,
sedan från den övre.
Vid slutet av programmet kan vatten
fortfarande finnas kvar på produktens
sidor och lucka.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING Stäng av produkten och
koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
46
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar diskresultaten.
Kontrollera regelbundet och rengör
dem vid behov.
RENGÖRA FILTREN
B
A
C
•
•
•
•
Kontrollera så att det inte finns några matrester eller smuts kvar i eller runt kanten på sumpen.
Sätt tillbaka det platta filtret (C). Kontrollera att det är rätt placerat under de två skenorna.
Sätt ihop filtren (A) och (B).
Sätt tillbaka filtret (A) i det platta filtret (C). Vrid medurs tills det låses på plats.
En felaktig placering av filtren kan orsaka dåliga diskresultat och skada produkten
RENGÖRING AV SPOLARMAR
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i spolarmarna
blir igensatta, ta bort smuts med ett vasst föremål.
INVÄNDIG RENGÖRING
Om du använder programmen med kort varaktighet
ofta kan dessa lämna fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta rekommenderar vi
att man kör ett program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
UTVÄNDIG RENGÖRING
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa.
• Använd bara neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller om den stannar
under användning ska du innan du kontaktar en
auktoriserad serviceverkstad se om du kan lösa
problem själv med hjälp av informationen i tabellen.
Problem och larmkod
Du kan inte aktivera produkten.
Vid några problem blinkar indikatorn för program
klart med jämna mellanrum och visar en felfunktion.
Möjlig lösning
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.
47
Problem och larmkod
Möjlig lösning
Programmet startar inte.
•
•
•
Produkten fylls inte med vatten.
• Kontrollampan för Program klart blinkar
en gång periodiskt.
•
•
•
•
•
Se till att produktens lucka är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen
eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av hartset i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är
ca 5 minuter.
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för
lågt. Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
Produkten tömmer inte ut vattnet.
• Kontrollampan för Program klart blinkar
två gånger periodiskt.
•
•
Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
Översvämningsskyddet är aktiverat.
• Kontrollampan för Program klart blinkar
tre gånger periodiskt.
•
Stäng vattenkranen och kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
larmkoder som inte beskrivs i tabellen.
DISKRESULTAT OCH TORKNING ÄR INTE TILLFREDSSTÄLLANDE.
Problem
Möjlig lösning
Det finns vitaktiga streck och
fläckar, eller blåaktiga beläggningar på glas och diskgods.
•
Det finns fläckar och torkade vattendroppar på glas och diskgods.
•
•
Disken är våt.
•
•
•
•
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ in spolglansfacket på en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig. Ställ in
spolglansfacket på en högre nivå.
Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas med låg
temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansets kvalitet kan också vara en orsak.
Se "Råd och tips" för andra möjliga
orsaker.
TEKNISK INFORMATION
Mått
48
Bredd / Höjd / Djup (mm)
446 / 818-898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Vattentryck
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Min./max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt
Kapacitet
Kuvert
9
Strömförbrukning
Standby-läge (W)
0.99
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
vatten2)
max. 60 °C
1) Se typskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft) kan du använda en
varmvattensanslutning för att minska energiförbrukningen.
TYPSKYLT
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
49
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın
yaralanma ve hasara neden olması durumunda sorumluluk
kabul etmez. Talimatları daha sonra da kullanmak için
saklayın.
GENEL GÜVENLIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz aşağıdaki gibi, ev ve benzeri alanlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
– çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki
çalışanları için yapılmış mutfak bölümleri;
– otel, motel ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki müşteriler
tarafından.
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Çalışma suyu basıncı (minimum ve maksimum) 0.5 (0.05) / 8
(0.8) bar (Mpa) arasında olmalıdır
Maksimum 9 yemek takımı kapasitesine uyunuz.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın
meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi,
üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
Bıçakları ve keskin uçlu parçaları uçları aşağı olacak şekilde
ya da yatay konumda çatal-bıçak sepetine koyun.
Üzerine düşülmesini önlemek için, cihaz kapağını başında
bulunmadığınız zamanlarda açık bırakmayın.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik
fişini prizden çekin.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
Cihaz, su şebekesine verilen yeni hortum seti ile bağlanmak
durumundadır. Eski hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
ÇOCUKLARIN VE TEHLIKEYE AÇIK KIŞILERIN
GÜVENLIĞI
•
50
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler
hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş
•
•
•
•
ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak
tutun.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
GÜVENLIK TALIMATLARI
MONTAJ
• Tüm ambalajları çıkarın
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu
yerlere monte etmeyin ya da buralarda
kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına
uyun.
• Cihazı güvenli yapıların altına ve yanına
monte edin.
ELEKTRIK BAĞLANTISI
ASTA (BS 1362) sigorta ile değiştirilmesi
gerekir.
SU BAĞLANTISI
• Su hortumlarına zarar vermemeye özen
gösterin.
• Cihazı yeni borulara veya uzun süre
kullanılmamış olan borulara bağlamadan
önce, temiz su gelene dek suyu akıtın.
• Cihazı ilk kez kullanırken, kaçak olmadığından
emin olun.
• Su giriş hortumu bir emniyet valfine ve içinden
elektrik kablosunun geçtiği bir kaplamaya
sahiptir.
UYARI Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin elektrik
beslemesine uygun olduğundan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye
dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye
özen gösterin. Cihazın ana kablosunun
değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan
sonra takın. Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazı kapatmak için elektrik kablosunu
çıkarırken kablodan çekmeyin. Her zaman
fişten tutarak çekin.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
Yalnızca İngiltere ve İrlanda için geçerlidir.
Cihaz bir 13 amp fişe sahiptir. Gerektiği
takdirde, fişte bulunan sigortanın bir 13 amp
UYARI Tehlikeli voltaj.
•
•
Su giriş hortumu bir şeffaf dış kaplamaya
sahiptir. Eğer hortum hasar görürse, hortumun
içindeki su koyulaşacaktır.
Eğer su giriş hortumu hasar görürse, cihazın
fişini derhal prizden çekin. Su giriş hortumunu
değiştirmek için Yetkili Servis ile temasa
geçin.
KULLANIM
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
• Bulaşık makinesi deterjanları tehlikelidir.
Deterjan ambalajının üzerindeki güvenlik
talimatlarına uyun.
51
•
•
•
•
Cihazdaki suyu içmeyin ya da bu suyla
oynamayın.
Program tamamlanana kadar cihazdan
bulaşıkları çıkarmayın. Bulaşıklarda deterjan
olabilir.
Bir program çalışırken kapağı açarsanız
cihazdan sıcak buhar çıkışı olabilir.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı
ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış eşyalar
koymayın.
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı
kalmasını önlemek için kapak kilit dilini
çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz
eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici
ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade eder.
SERVIS
• Cihaz onarımı için Yetkili Servis ile temasa
geçin. Sadece orijinal yedek parça
kullanılmasını tavsiye ederiz.
• Yetkili Servis ile temasa geçtiğinizde, bilgi
etiketinde bulabileceğiniz aşağıdaki bilgilerin
elinizde olduğundan emin olun.
Model:
PNC:
Seri Numarası:
ELDEN ÇIKARMA
UYARI Yaralanma ya da boğulma
riski.
KONTROL PANELI
1
2
1 Açma/kapama tuşu
2 Program tuşları
3
4
4 Göstergeler
3 Delay tuşu
GÖSTERGELER
Gösterge
Açıklama
Bitiş göstergesi.
Tuz göstergesi. Program çalışırken bu gösterge daima kapalıdır.
Parlatıcı göstergesi. Program çalışırken bu gösterge daima kapalıdır.
52
Gösterge
Açıklama
Delay göstergesi.
PROGRAMLAR
Tüketim değerleri
1)
Program
Kirlilik derecesi
Program aşamaları
Bulaşıkların türü
Süre
(dak.)
2)
Normal kirli
Tabaklar ve
çatal-bıçaklar
•
•
Çok kirli
Tabaklar, çatalbıçaklar, tencereler ve tavalar
Normal kirli
Tabaklar ve
çatal-bıçaklar
195
0.89
9.5
Ön Yıkama
70 °C'de Yıkama
Durulama
Kurutma
130 - 150
1.0 - 1.2
11 - 13
Ön Yıkama
65 °C'de Yıkama
Durulama
Kurutma
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
30
0.8
8
•
60 °C ya da
65 °C'de yıkama
Durulama
•
Ön Yıkama
14
0.1
4
•
•
•
•
•
•
•
•
4)
5)
Yeni kirlenmiş
Tabaklar ve
çatal-bıçaklar
Tümü
Su
(l)
Ön Yıkama
50 °C'de Yıkama
Durulama
Kurutma
•
•
3)
Enerji
(kWsaat)
•
1) Su basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar, seçenekler ve bulaşıkların miktarı, değerlerde değişikliğe neden olabilir.
2) Bu programla, normal kirli tabaklar ve çatal-bıçaklar için su ve enerjiyi en verimli şekilde kullanırsınız. (Bu,
test enstitüleri için standart programdır).
3) Bu programda, daha iyi hijyen sonuçları için yüksek sıcaklıkta durulama aşaması vardır. Durulama aşamasında, sıcaklık en az 10 dakika boyunca 70°C'de kalır.
4) Bu programla, yeni kirlenmiş bulaşıkları yıkayabilirsiniz. Kısa sürede iyi yıkama sonuçları sağlar.
5) Bulaşıkları hızlı bir şekilde durulamak için bu programı kullanın. Bu program, kalan yiyeceklerinin tabaklara
yapışmasını ve cihazdan kötü kokular gelmesini önler. Bu programda deterjan kullanmayın.
TEST ENSTITÜLERI IÇIN BILGILER
Test performansı hakkında tüm gerekli bilgiler
için şu adrese e-posta gönderin:
info.test@dishwasher-production.com
Bilgi etiketinde bulunan ürün numarasını (PNC)
not edin.
53
AYARLAR
PROGRAM SEÇME MODU VE KULLANICI
MODU
Cihaz, program seçme modundayken bir
program ayarlanabilir ve kullanıcı moduna
geçilebilir.
Kullanıcı modunda, aşağıdaki ayarlar
değiştirilebilir:
• Su sertliğine göre su yumuşatıcının seviyesi.
• Sesli sinyallerin etkinleştirilmesi veya devre
dışı bırakılması.
Siz tekrar değiştirene kadar bu ayarlar aynı
kalacaktır.
Program seçim modunun ayarlanması
program göstergesi
Cihaz yalnızca
açıkken program seçim modundadır.
Cihazı etkinleştirdiğinizde, cihaz genellikle,
program seçim modunda olur. Ancak böyle
değilse, program seçim modunu şu şekilde
ayarlayabilirsiniz:
Cihaz program seçme moduna geçinceye kadar
ve
tuşlarına aynı anda basılı tutun.
SU SERTLIĞI TABLOSU
Alman derecesi
(°dH)
Fransız derecesi
(°fH)
mmol/l
Clarke derecesi
Su yumuşatıcı seviyesi
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabrika ayarı
2) Bu seviyede tuz kullanmayın.
Su yumuşatıcı seviyesinin ayarlanması
Cihazın program seçimi modunda olması gerekir.
1. Kullanıcı moduna girmek için,
ve
göstergeleri yanıp sönmeye başlayana
kadar
tutun.
2.
ve
tuşlarını aynı anda basılı
tuşuna basın.
•
ve
•
göstergeleri söner.
göstergesi yanıp sönmeye devam
eder.
54
,
•
Bitiş göstergesi yanıp sönmeye başlar. Yanıp
sönme sayısı seviyeyi gösterir.
– Ör. 5 defa yanıp sönme + duraklama + 5
defa yanıp sönme = seviye 5.
3. Ayarı değiştirmek için
tuşuna arka
arkaya basın.
tuşuna her
bastığınızda seviye numarası artar. Seviye
10'dan sonra tekrar seviye 1'den
başlayacaksınız.
4. Ayarı onaylamak için açma/kapama tuşuna
basın.
SESLI SINYALLER
Cihazda bir arıza oluştuğunda sesli sinyaller
duyulur. Bu sesli sinyalleri devre dışı bırakmak
mümkün değildir.
Program tamamlandığında da sesli bir sinyal
duyulur. Varsayılan olarak, bu sesli sinyal devre
dışıdır fakat etkinleştirilebilir.
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
1. Geçerli su yumuşatıcı seviyesinin su
kaynağının sertliği ile uyumlu olup olmadığını
kontrol edin. Uyumlu değilse, su
yumuşatıcının seviyesini ayarlayın.
2. Tuz haznesini doldurun.
3. Parlatıcı gözünü doldurun.
4. Su musluğunu açın.
5. Hala cihazın içinde olabilecek işlem
kalıntılarını çıkarmak için programı başlatın.
Deterjan kullanmayın ve sepetlere bir şey
yerleştirmeyin.
Bir programı başlattığınızda, cihaz su
yumuşatıcıdaki reçineyi yeniden doldurmak için 5
dakika zaman harcayabilir. Cihaz çalışmıyor
görünüyor. Yıkama aşaması ancak bu işlem
bittikten sonra başlatılır. Prosedür periyodik
olarak tekrarlanacaktır.
TUZ HAZNESI
DİKKAT Sadece bulaşık makineleri
için özel olarak hazırlanmış tuzları
kullanın.
Su yumuşatıcı içine reçineyi yeniden doldurmak
ve günlük kullanımda yıkamadan memnun edici
sonuçların alınmasını sağlamak için tuz kullanılır.
Tuz kullanımı
İlk kullanımdan önce tuz haznesine bir litre su koyun.
Doldururken, tuz haznesinden tuz ve su taşabilir. Korozyon riski vardır. Bunu önlemek için, tuz
haznesini doldurduktan sonra bir program başlatın.
PARLATICI EKLENMESI
4
1
2
2
3
1
1
2
Parlatıcı, bulaşıkların çizilmeden ve lekelenmeden kurumasına yardım eder. Parlatıcı, sıcak durulama
aşaması boyunca otomatik olarak serbest bırakılır.
GÜNLÜK KULLANIM
1. Su musluğunu açın.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
55
Cihazın kullanıcı modunda olduğundan emin
olun.
• Tuz göstergesi yanıyorsa, tuz haznesini
doldurun.
• Parlatıcı göstergesi yanıyorsa, parlatıcı
gözünü doldurun.
3. Bulaşıkları sepetlere yerleştirin.
4. Deterjanı ekleyin.
5. Bulaşığın tipine ve kirlilik derecesine göre
doğru yıkama programını ayarlayın ve
başlatın.
DETERJAN KULLANIMI
1
A
B
30
20
2
Programın ön yıkama aşaması varsa, B bölmesine de az miktarda deterjan koyun.
MULTI TABLETLERIN KULLANIMI
1
30
20
2
•
•
•
Tuz haznesini ve parlatıcı çekmecesini doldurmayın.
Su yumuşatıcıyı en düşük seviyeye ayarlayın.
Parlatıcı gözünü en düşük seviyeye ayarlayın.
BIR PROGRAMIN AYARLANMASI VE
BAŞLATILMASI
AUTO OFF fonksiyonu
Bu fonksiyon, çalışmadığında cihazı otomatik
olarak devre dışı bırakarak enerji tüketimini
azaltır.
Bu fonksiyon,
• Program sona erdikten 5 dakika sonra
devreye girer.
• Program başlamamışsa 5 dakika sonra
devreye girer.
Bir programın başlatılması
1. Cihazın kapağını aralık bırakın.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın. Cihazın program seçme modunda
olduğundan emin olun.
3. Başlatmak istediğiniz programın tuşuna
basın.
56
İlgili program göstergesi yanar.
4. Programı başlatmak için cihazın kapağını
kapatın.
Gecikmeli başlatma ile bir programın
başlatılması
1. Bir program ayarlayın.
2. Ayarlamak istediğiniz saat sayısına (3, 6 ya
da 9) ilişkin gösterge yanana kadar
tuşuna tekrar tekrar basın.
Gecikme göstergesi yanar.
3. Geri sayımı başlatmak için cihazın kapağını
kapatın.
Geri sayım çalışırken gecikme süresini
arttırabilirsiniz fakat program seçimini
değiştiremezsiniz.
Geri sayım sona erdiğinde, program başlar.
Cihaz çalışırken kapağın açılması
Cihazın kapağını bir programın çalışması
sırasında açarsanız, cihaz durur. Kapağı
kapattığınızda, cihaz duraklatıldığı noktadan
itibaren devam eder.
Geri sayım sırasında gecikmeli başlatmanın
iptal edilmesi
Gecikmeli başlatmayı iptal ettiğinizde, programı
ve seçenekleri tekrar ayarlamanız gerekir.
Cihaz program seçme moduna geçinceye kadar
ve
tuşlarına aynı anda basılı tutun.
Programın iptal edilmesi
Cihaz program seçme moduna geçinceye kadar
ve
Yeni bir program başlatmadan önce deterjan
gözünde deterjan bulunduğundan emin olun.
Program sonu
Program tamamlandığında
yanar. Cihazı 5
dakika içinde kapatmazsanız, tüm göstergeler
söner. Bu, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı
olur.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/
kapama tuşuna basın ya da AUTO OFF
fonksiyonunun cihazı otomatik olarak devre
dışı bırakmasını bekleyin.
2. Su musluğunu kapatın.
tuşlarına aynı anda basılı tutun.
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
TUZ, PARLATICI VE DETERJAN KULLANIMI
• Sadece bulaşık makinesi tuzu, parlatıcısı ve
deterjanı kullanın. Diğer ürünler cihazınıza
zarar verebilir.
• Deterjan tabletleri kısa programlarda
tamamen çözünmezler. Yemek takımlarının
üzerinde deterjan artıklarının kalmaması için,
tabletleri uzun programlarla kullanmanızı
öneririz.
• Gereğinden fazla deterjan kullanmayın.
Deterjan ambalajındaki talimatlara bakın.
MULTI-TABLET KULLANMAYI KESMEK
ISTEDIĞINIZDE YAPMANIZ GEREKENLER
Deterjan, tuz ve parlatıcıyı ayrı olarak kullanmaya
başlamadan önce, aşağıdaki prosedürü yerine
getirin.
1. Su yumuşatıcıyı en yüksek seviyeye getirin.
2. Tuz ve parlatıcı gözlerinin dolu olduğundan
emin olun.
3. Durulama aşamalı en kısa programı başlatın.
Deterjan eklemeyin ve sepetlere bir şey
yerleştirmeyin.
4. Programı tamamlandığında, su yumuşatıcıyı
bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayın.
5. Verilen parlatıcı miktarını ayarlayın.
BULAŞIKLARIN SEPETLERE
YERLEŞTIRILMESI
• Bu cihazı, sadece bulaşık makinesinde
güvenli şekilde yıkanabilir olan bulaşıkları
yıkamak için kullanın.
• Ahşap, boynuz, alüminyum, kalaylı ve
bakırdan yapılmış cisimleri cihaza koymayın.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suyu emebilen nesneleri (süngerler, toz
bezleri) cihazın içine koymayın.
Bulaşıklarda kalan yiyecekleri alın.
Bulaşıklarda kalan yanmış yiyecekleri
yumuşatın.
İçi boş bulaşıkları (fincanlar, bardaklar ve
tavalar) ağızları aşağı gelecek şekilde
yerleştirin.
Çatal-bıçakların ve tabakların birbirlerine
yapışmamasını sağlayın. Kaşıkları diğer çatalbıçaklar ile karıştırın.
Bardakların diğer bardaklara temas
etmediğinden emin olun.
Küçük bulaşıkları çatal-bıçak sepetine koyun.
Hafif bulaşıkları üst sepete koyun. Bulaşıkların
sabitlendiğinden ve hareket etmediğinden
emin olun.
Bir programı başlatmadan önce, püskürtme
kolunun rahatça hareket edebildiğinden emin
olun.
BIR PROGRAMI BAŞLATMADAN ÖNCE
Şunlardan emin olun:
• Filtreler temiz olmalıdır ve doğru şekilde
yerleştirilmelidir.
• Tuz haznesinin kapağı sıkı olmalıdır.
• Püskürtme kolları tıkanmamış olmalıdır.
• Bulaşık makinesi tuzu ve parlatıcı (kombi
deterjan tabletleri kullanmadığınız takdirde)
kullanılmalıdır.
• Bulaşıklar sepete doğru yerleştirilmelidir.
• Program, bulaşık tipine ve kirlilik derecesine
uygun olmalıdır.
• Doğru miktarda deterjan kullanılmalıdır.
57
SEPETLERIN BOŞALTILMASI
1. Yemek takımlarının cihazdan çıkartmadan
önce soğumalarını bekleyin. Sıcak kaplar,
tabaklar veya bardaklar kolayca zarar
görebilir.
2. Öncelikle alt sepeti sonra da üst sepeti
boşaltın.
Programın sonunda, cihazın
yanlarında ve kapağında su kalabilir.
BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI Bakım işleminden önce,
cihazı devre dışı bırakın ve elektrik
fişini prizden çekin.
Kirli filtreler ve tıkalı püskürtme
kolları yıkamadan alınacak sonucu
kötüleştirir. Düzenli olarak kontrol
yapın ve gerekirse bunları temizleyin.
FILTRELERIN TEMIZLENMESI
B
A
C
•
•
•
•
Haznenin içinde veya kenarlarında yiyecek veya kir kalıntısı olmadığından emin olun.
Yassı filtreyi (C) yerine takın. Filtrenin 2 kılavuzun altına düzgün şekilde yerleştirildiğin emin olun.
(A) ve (B) filtrelerini yerlerine takın.
Filtreyi (A) yassı filtrenin (C) içine geri takın. Kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.
Filtrelerin yanlış konumlanması, tatmin edici olmayan yıkama sonuçlarına ve cihazın zarar
görmesine neden olabilir
PÜSKÜRTME KOLLARININ TEMIZLENMESI
Püskürtme kollarını çıkarmayın. Püskürtme
kollarındaki delikler tıkanırsa, kalan kir parçalarını
ince sivri bir cisim ile çıkarın.
DIŞ TEMIZLIK
• Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin.
• Sadece nötr deterjanlar kullanın.
58
•
Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme
bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.
İÇ TEMIZLIK
Düzenli olarak kısa süreli programlar
kullanıyorsanız, cihazınızın içerisinde yağ ve
kireç birikebilir. Bunu önlemek için, ayda en az 2
kez uzun süreli programlar çalıştırmanızı öneririz.
SORUN GIDERME
Cihaz başlamaz ya da çalışma sırasında durursa,
Yetkili Servisi aramadan önce, tablodaki bilgiler
yardımıyla sorunu kendi kendinize çözüp
çözemeyeceğinize bakın.
Bazı problemler oluştuğunda bitiş göstergesi,
aralıklı olarak yanıp sönerek bir arıza olduğunu
gösterir.
Sorun ve alarm kodu
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
•
•
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Sigorta kutusunda hasarlı bir sigorta bulunmadığından emin olun.
Program başlamıyor.
•
•
Cihazın kapısının kapalı olduğundan emin olun.
Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise, ayarı iptal edin ya da geri sayımın bitmesini bekleyin.
Cihaz, su yumuşatıcı içine reçineyi yeniden doldurma prosedürünü başlattı. Prosedürün süresi
yaklaşık 5 dakikadır.
•
Cihaz suyla dolmuyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 1 kez
yanıp sönüyor.
•
•
•
Su musluğunun açık olduğundan emin olun.
Su besleme basıncının çok düşük olmadığından
emin olun. Bu bilgi için, yerel su idarenizi arayın.
Su musluğunun tıkanmadığından emin olun.
Giriş hortumundaki filtrenin tıkanmadığından emin
olun.
Giriş hortumunun bükülmediğinden emin olun.
Cihaz suyu boşaltmıyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 2 kez
yanıp sönüyor.
•
•
Giderin tıkanmadığından emin olun.
Tahliye hortumunun bükülmediğinden emin olun.
Su basması önleme sistemi çalışıyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 3 kez
yanıp sönüyor.
•
Su musluğunu kapatın ve Yetkili Servisi arayın.
•
•
Tabloda belirtilmeyen alarm kodları için Yetkili
Servis ile temasa geçin.
YIKAMA VE KURUTMA SONUÇLARI TATMIN EDICI DEĞIL
Sorun
Olası çözüm
Bardak ve tabaklarda beyazımsı çizikler ya da mavimsi katmanlar var.
•
Bardak ve tabakların üzerinde
lekeler ve kurumuş su damlacıkları var.
•
•
•
Verilen parlatıcı miktarı çok fazladır. Parlatıcı miktarı seçicisini daha düşük seviyeye ayarlayın.
Deterjan miktarı çok fazladır.
Verilen parlatıcı miktarı yeterli değildir. Parlatıcı miktarı seçicisini daha yüksek seviyeye ayarlayın.
Sebebi parlatıcı kalitesi olabilir.
59
Sorun
Olası çözüm
Bulaşıklar ıslak.
•
•
•
Programda kurutma aşaması yoktur veya kurutma aşaması düşük sıcaklıktadır.
Parlatıcı gözü boştur.
Sebebi parlatıcı kalitesi olabilir.
Olası diğer sebepler için "İpuçları ve
yararlı bilgiler" bölümüne bakın.
TEKNIK BILGILER
Boyutlar
Genişlik / Yükseklik / Derinlik
(mm)
446 / 818-898 / 550
Elektrik bağlantısı 1)
Voltaj (V)
220-240
Frekans (Hz)
50
Su besleme basıncı
Min. / Maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Su beslemesi
Soğuk su veya sıcak
Kapasite
Yemek takımı kapasitesi
9
Enerji tüketimi
Açık bırakma modu (W)
0.99
Enerji tüketimi
Kapalı modu (W)
0.10
su2)
maks. 60 °C
1) Diğer değerler için cihaz üzerindeki bilgi etiketine bakın.
2) Alternatif enerji kaynaklarından (ör. güneş panelleri, rüzgar) sıcak su alınabiliyorsa, enerji tüketimini azaltmak için sıcak su kaynağını kullanın.
BILGI ETIKETI
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Şu simgeye sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir:
. Ambalajı geri dönüşüm için
uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve
elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve
çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı
olun. Ev atığı simgesi bulunan cihazları
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize
gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.
60
*
61
62
63
156974861-A-462013
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement