Electrolux ESL4500LO User manual
ESL4500LO
PL
SK
SV
Zmywarka
Umývačka
Diskmaskin
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
Bruksanvisning
2
24
45
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 4
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 6
4. PANEL STEROWANIA.......................................................................................7
5. PROGRAMY.......................................................................................................7
6. USTAWIENIA..................................................................................................... 9
7. OPCJE..............................................................................................................11
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................12
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 13
10. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 15
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 17
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 18
13. DANE TECHNICZNE......................................................................................23
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby niepełnosprawne, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i
będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów
(Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 9 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do
kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez
nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Nie wolno czyścić urządzenia wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży
dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno
używać starego zestawu węży.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
panuje temperatura poniżej 0°C.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Należy zadbać o to, aby elementy
zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu
spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie wyposażono we
wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli zachodzi konieczność
wymiany bezpiecznika we wtyczce
zasilającej, należy użyć bezpiecznika:
13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Podłączenie do sieci
wodociągowej
•
•
•
•
Uważać, aby nie uszkodzić węży
wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowej instalacji wodociągowej lub
instalacji, z której nie korzystano
przez dłuższy czas lub która była
naprawiana lub do której podłączono
nowe urządzenia (liczniki wody itp.),
należy umożliwić wypływ wody, aż
będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia
urządzenia i bezpośrednio po nim
należy sprawdzić, czy nie ma
widocznych wycieków wody.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z
wewnętrznym przewodem
zasilającym.
•
5
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża
dopływowego należy natychmiast
wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany węża
dopływowego.
2.4 Przeznaczenie
•
•
•
•
•
•
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są
niebezpieczne. Należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa podanych
na opakowaniu detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na
naczyniach może znajdować się
detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.5 Serwis
•
•
Aby zlecić naprawę urządzenia,
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym
centrum serwisowym, należy
przygotować następujące dane z
tabliczki znamionowej.
6
www.electrolux.com
Model:
Numer produktu:
Numer seryjny:
•
•
•
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Górne ramię spryskujące
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Zbiornik soli
Otwór wentylacyjny
6
7
8
9
10
11
3.1 Beam-on-Floor
•
Wyświetlacz Beam-on-Floor wyświetla
wiązkę światła na podłodze przed
drzwiami urządzenia.
•
•
Gdy program zostanie uruchomiony,
włączy się czerwone światło, które
będzie widoczne aż do zakończenia
programu.
•
5
4
3
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Kosz na sztućce
Dolny kosz
Górny kosz
Po zakończeniu programu włączy się
zielone światło.
Po zakończeniu programu wyłączy się
czerwone światło.
W razie wystąpienia usterki
urządzenia miga czerwone światło.
Wiązka światła Beam-onFloor zgaśnie po wyłączeniu
urządzenia.
POLSKI
7
4. PANEL STEROWANIA
1
1
2
3
4
5
2
3
Przycisk wł./wył.
Wyświetlacz
Przycisk Delay
Przycisk Program
Przycisk MyFavourite
4
5
6
7
8
9
6
7
8 9
Przycisk Multitab
Przycisk EnergySaver
Przycisk Reset
Wskaźniki
4.1 Wskaźniki
Wskaźnik
Opis
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten
jest zawsze wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐
ny.
5. PROGRAMY
Program
Stopień zabru‐
dzenia
Rodzaj załadun‐
ku
P1
•
•
Średnie
•
Naczynia stoło‐ •
we i sztućce
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
•
EnergySaver
•
Multitab
•
•
Dowolne
•
Naczynia stoło‐ •
we, sztućce,
garnki i patelnie •
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie od 45°C
do 70°C
Płukania
Suszenie
•
EnergySaver
•
Multitab
•
•
Duże
Naczynia stoło‐
we, sztućce,
garnki i patelnie
•
•
•
•
Zmywanie wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
•
EnergySaver
•
Multitab
•
•
Świeże
•
Naczynia stoło‐
we i sztućce
•
Zmywanie 60°C lub
65°C
Płukania
•
Multitab
1)
P2
2)
P3
P4
3)
Fazy programu
Opcje
8
www.electrolux.com
Program
Stopień zabru‐
dzenia
Rodzaj załadun‐
ku
Fazy programu
P5
•
•
4)
Dowolne
Opcje
Zmywanie wstępne
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycz‐
nej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy pro‐
gram dla ośrodków przeprowadzających testy).
2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w ko‐
szach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas
trwania programu.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w
krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek
żywności do naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy
stosować detergentu.
5.1 Parametry eksploatacyjne
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
P1
9.5
0.789
225
P2
6 - 11
0.5 - 1.2
40 - 140
P3
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
P4
8
0.8
30
P5
4
0.1
14
Program 1)
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
5.2 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość
e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
POLSKI
6. USTAWIENIA
6.1 Tryb wyboru programów i
tryb użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie
wyboru programów, można ustawić
program i przejść do trybu użytkownika.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
• Poziom zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
• Wyłączenie lub wyłączenie dozownika
płynu nabłyszczającego przy
jednoczesnym korzystaniu z opcji
Multitab bez płynu nabłyszczającego.
Ustawienia te zostaną zapisane do
czasu ich ponownej zmiany.
Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb
wyboru programów można ustawić w
następujący sposób:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset,
aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
6.2 Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny
wpływ na efekty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardość wody jest mierzona
w równoważnych skalach.
Zmiękczanie należy dostosować do
stopnia twardości wody doprowadzonej
do urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać
informację na temat twardości wody.
Istotne jest ustawienie właściwego
poziomu zmiękczania wody, aby
zapewnić dobre efekty zmywania.
Ustawianie trybu wyboru
programów
Urządzenie jest w trybie wyboru
programów, gdy na wyświetlaczu jest
widoczny numer programu P1.
Po włączeniu urządzenia znajduje się
ono zwykle w trybie wyboru programów.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
9
10
www.electrolux.com
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
Poziom zmięk‐
czania wody
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Stosując standardowy detergent lub
tabletki wieloskładnikowe
(zawierające lub niezawierające sól)
należy ustawić prawidłową twardość
wody, aby wskaźnik poziomu soli był
włączony.
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczające skuteczne,
aby zmiękczyć twardą wodę.
Ustawianie poziomu
zmiękczania wody
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i
, aż wskaźniki
,
i
zaczną migać, a wyświetlacz
będzie pusty.
2. Nacisnąć
.
•
Wskaźniki
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
i
zgasną.
aktualne ustawienie: np.
poziom 5.
=
3. Nacisnąć kilkakrotnie
, aby
zmienić ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
6.3 Dozownik płynu
nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia
wysuszenie naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego
płukania.
Gdy włączona jest opcja Multitab,
dozownik płynu nabłyszczającego w
dalszym ciągu dawkuje płyn. Można
jednak wyłączyć dozownik płynu
nabłyszczającego. W tym przypadku
efekty suszenia mogą nie być
zadowalające.
Gdy dozownik płynu nabłyszczającego
jest wyłączony, wskaźnik płynu
nabłyszczającego jest zawsze
wyłączony.
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
przyciski
Stosowanie płynu
nabłyszczającego i tabletek
wieloskładnikowych
Wyłączanie dozownika płynu
nabłyszczającego
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
i
, aż wskaźniki
,
i
zaczną migać, a wyświetlacz
będzie pusty.
2. Nacisnąć
.
•
Wskaźniki
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie.
i
zgasną.
–
= dozownik płynu
nabłyszczającego włączony.
–
= dozownik płynu
nabłyszczającego wyłączony.
3. Nacisnąć
, aby zmienić
ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
POLSKI
6.4 Sygnały dźwiękowe
Gdy urządzenie działa nieprawidłowo
emituje sygnały dźwiękowe. Tych
sygnałów dźwiękowych nie można
wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
Włączanie sygnału
dźwiękowego zakończenia
programu
Urządzenie musi być w trybie wyboru
programów.
1. Aby uruchomić tryb użytkownika,
należy nacisnąć jednocześnie i
i
przytrzymać przyciski
, aż
zaczną migać wskaźniki
,
a wyświetlacz będzie pusty.
2. Nacisnąć
11
i
,
.
•
Wskaźniki
i
zgasną.
•
•
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualne ustawienie:
–
= sygnał dźwiękowy
wyłączony.
–
= sygnał dźwiękowy
włączony.
3. Nacisnąć
, aby zmienić
ustawienie.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
potwierdzić ustawienie.
7. OPCJE
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed
uruchomieniem programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie
programu.
Nie wszystkie opcje są ze
sobą zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobą opcji
urządzenie automatycznie
wyłączy jedną lub większą
liczbę opcji. Tylko wskaźniki
aktywnych opcji pozostaną
wówczas włączone.
7.1 Multitab
Włączyć tę opcję w przypadku
stosowania tabletek wieloskładnikowych
z solą, płynem nabłyszczającym i
detergentem. Mogą one zawierać także
inne środki do mycia lub płukania.
Opcja ta powoduje wyłączenie
dozowania soli. Nie włącza się wskaźnik
soli.
Użycie tej opcji powoduje wydłużenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektów zmywania i suszenia podczas
używania tabletek wieloskładnikowych.
Multitab nie jest opcją stałą, dlatego
należy ją włączać przy każdym cyklu.
Włączanie opcji Multitab
Nacisnąć .
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
Wyświetlacz wyświetli aktualny czas
trwania programu.
7.2 MyFavourite
Ta opcja umożliwia ustawienie i
zapisanie w pamięci najczęściej
używanego programu.
Można zapisać w pamięci 1 program.
Wprowadzenie nowego ustawienia
powoduje anulowanie poprzedniego.
Zapisywanie programu
MyFavourite
1. Ustawić program do zapisania w
pamięci.
Wraz z programem można również
ustawić dostępne opcje.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
aż odpowiedni wskaźnik zacznie
świecić w sposób ciągły.
,
12
www.electrolux.com
Ustawianie programu
MyFavourite
Nacisnąć
.
• Włączą się wskaźniki
odpowiadające programowi
MyFavourite.
• Na wyświetlaczu będą
pokazywane numer oraz czas
trwania programu.
7.3 EnergySaver
Opcja ta powoduje zmniejszenie
temperatury podczas ostatniej fazy
płukania, a w rezultacie zmniejszenie
zużycia energii (o ok. 25%).
Po zakończeniu programu naczynia
mogą być wciąż mokre.
Czas trwania programu może być
krótszy.
Włączanie opcji EnergySaver
Nacisnąć przycisk
– zaświeci się
odpowiedni wskaźnik.
Jeśli opcja nie jest dostępna w danym
programie, jej wskaźnik nie zaświeca się
lub miga przez kilka sekund, a następnie
gaśnie.
Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany
czas trwania programu.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć
wszelkie pozostałości poprodukcyjne
mogące wciąż znajdować się w
urządzeniu. Nie należy stosować
detergentu ani umieszczać naczyń w
koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że
urządzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna się dopiero po zakończeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
8.1 Zbiornik soli
UWAGA!
Stosować wyłącznie sól
przeznaczoną do zmywarek.
Sól jest używana do aktywowania żywicy
w zmiękczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploatacji.
Napełnianie zbiornika soli
1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara i ją zdjąć.
2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).
3. Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
POLSKI
5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
UWAGA!
Podczas napełniania
zbiornika soli może się z
niego wydostawać woda i
sól. Dlatego po napełnieniu
zbiornika soli należy
niezwłocznie uruchomić
program zmywania, aby
zapobiec korozji.
8.2 Napełnianie dozownika
płynu nabłyszczającego
A D
B
UWAGA!
Należy stosować wyłącznie
płyn nabłyszczający
przeznaczony do zmywarek.
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Wlać płyn nabłyszczający do
dozownika (A), aż osiągnie poziom
napełnienia „max”.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
zetrzeć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany.
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
Dozowanie płynu
nabłyszczającego można
wyregulować za pomocą
pokrętła (B) między pozycją
1 (najmniejsza ilość) a
pozycją 4 lub 6 (największa
ilość).
C
B
A
M AX
4
1
3 2
+
-
C
D
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli,
napełnić zbiornik soli.
13
•
Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić
dozownik płynu
nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent. Aby stosować
tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć funkcję Multitab.
14
www.electrolux.com
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni
program dla określonego rodzaju
naczyń i poziomu zabrudzenia.
9.1 Stosowanie detergentu
D A B
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie. Upewnić się, że
urządzenie jest w trybie wyboru
programu.
30
20
3. Naciskać
, aż na wyświetlaczu
pojawi się numer wybranego
programu. Przez około 3 sekundy
wyświetlany będzie numer programu,
a następnie czas trwania programu.
• Aby wybrać program
C
A
B
Funkcja uruchamia się:
• Po upływie 5 minut od zakończenia
programu.
• Po upływie 5 minut, jeśli nie
uruchomiono programu.
D
MyFavourite, należy nacisnąć
Włączą się wskaźniki opcji
odpowiadających programowi
MyFavourite.
4. Ustawić odpowiednie opcje.
5. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić program.
•
30
20
.
C
Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B),
aby otworzyć pokrywę (C).
2. Umieścić detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegródce
(A).
3. Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, należy umieścić
niewielką ilość detergentu w
przegródce (D).
4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że
przycisk zwalniający jest
odpowiednio zablokowany.
9.2 Ustawianie i uruchamianie
programu
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie
, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
opóźnienia (od 1 do 24 godzin).
Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby
uruchomić odliczanie.
Podczas odliczania można wydłużyć
czas rozpoczęcia programu, ale nie
można zmienić wybranego programu ani
opcji.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.
Funkcja Auto Off
Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urządzenia
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono
używane.
Otwarcie drzwi podczas trwania
programu powoduje zatrzymanie
urządzenia. Może mieć to wpływ na
zużycie energii i czas trwania programu.
POLSKI
Po zamknięciu drzwi urządzenie będzie
kontynuować pracę od momentu, w
którym została przerwana.
Po otwarciu drzwi na dłużej
niż 30 sekund podczas fazy
suszenia bieżący program
zostanie zakończony.
Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu w trakcie
odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić
program.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset,
aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
15
Anulowanie programu
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset,
aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku
znajduje się detergent.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawi się 0:00 .
1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub
poczekać, aż funkcja Auto Off
automatycznie wyłączy urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Informacje ogólne
•
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zapewnić optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
się do ochrony środowiska.
•
•
•
•
•
Większe resztki żywności z naczyń
należy wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W
razie potrzeby użyć programu
zmywania wstępnego (jeśli jest
dostępny) lub wybrać program z fazą
zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia
sprawdzić, czy woda wydostająca się
z dysz ramion spryskujących ma
swobodny dostęp do naczyń.
Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie
zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno
detergentu, płynu nabłyszczającego i
soli do zmywarek lub używanie
tabletek wieloskładnikowych (np. typu
„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i
sztućców.
10.2 Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
•
•
•
•
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do
zmywarek. Inne produkty mogą
uszkodzić urządzenie.
Do twardej i bardzo twardej wody
zaleca się stosowanie się osobno
detergentu (w postaci proszku, żelu
lub tabletek bez dodatkowych funkcji),
płynu nabłyszczającego i soli, aby
zapewnić optymalne efekty mycia i
suszenia.
Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z
umieszczonym w środku specjalnym
środkiem czyszczącym.
Aby stosować tabletki
wieloskładnikowe, należy wybrać
opcję Multitab (jeśli jest dostępna).
Opcja ta wpływa na poprawę efektów
zmywania i suszenia podczas
16
www.electrolux.com
•
•
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych.
Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza się całkowicie w trakcie
krótkich programów. Zaleca się
stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu
się detergentu na naczyniach.
Nie używać więcej detergentu niż
zalecono. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na
opakowaniu detergentu.
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i
miski) układać otworami w dół.
Upewnić się, że naczynia i sztućce
nie przylegają do siebie. Wymieszać
łyżki z innymi sztućcami.
Upewnić się, że szklanki nie stykają
się ze sobą.
Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
Lekkie elementy umieścić w górnym
koszu. Upewnić się, że naczynia się
nie przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu
upewnić się, że ramię spryskujące
może swobodnie się obracać.
10.3 Postępowanie po
zaprzestaniu korzystania
z tabletek wieloskładnikowych
•
Przed rozpoczęciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i
płynu nabłyszczającego należy wykonać
poniższą procedurę.
10.5 Przed rozpoczęciem
programu
1. Ustawić najwyższy poziom
zmiękczania wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu
ani nie umieszczać naczyń w
koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić
stopień zmiękczania wody
odpowiednio do twardości wody
doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
6. Włączyć dozownik płynu
nabłyszczającego.
Upewnić się, że:
•
•
•
•
•
•
•
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do
zmywarek i płyn nabłyszczający
(chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów
kuchennych w koszach jest
prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia
zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
10.4 Ładowanie koszy
10.6 Opróżnianie koszy
•
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z
dolnego kosza, a potem z górnego.
•
•
W urządzeniu należy zmywać
przedmioty, które są przystosowane
do zmywania w zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia
elementów wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia
przedmiotów, które mogą pochłaniać
wodę (gąbki, ściereczki).
Po zakończeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
POLSKI
17
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujące
pogarszają efekt zmywania.
Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).
3. Wyjąć filtr płaski (A).
11.1 Czyszczenie filtrów
System filtrów składa się z 3 części.
4. Umyć filtry.
C
B
A
1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i go wyjąć.
5. Upewnić się, że wokół krawędzi
osadnika nie znajdują się resztki
żywności ani zanieczyszczenia.
6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić
się, że jest prawidłowo umieszczony
pod 2 prowadnicami.
18
www.electrolux.com
11.2 Czyszczenie ramion
spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion
spryskujących. Jeżeli otwory w
ramionach spryskujących są zatkane,
zabrudzenia należy usunąć za pomocą
cienkiego, spiczastego przedmiotu.
11.3 Czyszczenie obudowy
•
7. Włożyć filtry (B) i (C).
8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).
Obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż się zablokuje.
•
•
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalników.
11.4 Czyszczenie wnętrza
•
•
UWAGA!
Nieprawidłowe
umiejscowienie filtrów może
skutkować
niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urządzenia.
•
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich
programów może powodować
osadzanie się tłuszczu i kamienia
wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z
długich programów co najmniej 2 razy
w miesiącu.
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz
w miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy
ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu
produktu.
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić
lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z
autoryzowanym centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem można
rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowo wykonana
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo.
Wszystkie naprawy powinny
wykonywać odpowiednio
wykwalifikowane osoby.
Przy niektórych usterkach na
wyświetlaczu pojawia się kod
alarmowy.
POLSKI
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się. •
•
Program nie uruchamia
się.
•
•
•
Urządzenie nie napełnia
•
się wodą.
•
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
.
•
•
•
Urządzenie nie wypompo‐ •
wuje wody.
•
Na wyświetlaczu widoczne •
jest wskazanie
.
•
Włączyło się zabezpiecze‐ •
nie przed zalaniem.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie
19
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego wło‐
żono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐
ków jest sprawny.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐
leży je anulować lub poczekać do końca odliczania
czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji
zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu wy‐
nosi około 5 minut.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest droż‐
ny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu spustowym jest drożny.
Upewnić się, że system wewnętrznych filtrów jest
drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzo‐
wanym centrum serwisowym.
.
Urządzenie wielokrotnie
przerywa i wznawia pracę.
•
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to optymalne
efekty zmywania i oszczędność energii.
Program trwa zbyt długo.
•
Wybrano opcję oszczędzania energii.
•
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia progra‐
mu, należy ją anulować lub zaczekać do końca odli‐
czania czasu.
20
www.electrolux.com
Problem i kod alarmowy
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Pozostały czas do zakoń‐ •
czenia programu pokazy‐
wany na wyświetlaczu wy‐
dłuża się i przeskakuje nie‐
mal do końca programu.
Nie świadczy to o usterce. Urządzenie działa prawid‐
łowo.
Należy za każdym razem
•
ustawić opcje dla wybrane‐
go programu.
Aby zapisać w pamięci ulubioną konfigurację, należy
użyć opcji MyFavourite.
Niewielki wyciek z drzwi
urządzenia.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo‐
wać lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane względem
komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli dotyczy).
•
•
Występują problemy z za‐
mknięciem drzwi urządze‐
nia.
•
Grzechotanie/stukanie do‐
chodzące z wnętrza urzą‐
dzenia.
•
Urządzenie wyzwala auto‐
matyczny wyłącznik.
•
•
•
•
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Poluzo‐
wać lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli dotyczy).
Naczynia wystają z koszy.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach.
Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą załadun‐
ku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają się
swobodnie.
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczająca
do jednoczesnego zasilania wszystkich włączonych
urządzeń. Należy sprawdzić parametry zasilania w
gniazdku oraz wartość graniczną prądu automatycz‐
nego wyłącznika lub wyłączyć jedno z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urządze‐
nia. Skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w
tabeli, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
POLSKI
21
12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty
zmywania.
•
•
•
•
Niezadowalające efekty su‐
szenia.
•
•
•
•
Białawe smugi lub niebie‐
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.
•
Plamy i ślady po odparowa‐
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.
•
Naczynia są mokre.
•
•
•
•
•
•
•
Wnętrze urządzenia jest
mokre.
•
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wska‐
zówki i porady” oraz broszura dotycząca załadun‐
ku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej inten‐
sywny cykl zmywania.
Gdy stosuje się tabletki wieloskładnikowe, należy
włączyć opcję Multitab.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konser‐
wacja i czyszczenie”.
Naczynia pozostawały zbyt długo w zamkniętym
urządzeniu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest
jego niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy po‐
ziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wyma‐
gać wytarcia ściereczką.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczające‐
go, także w połączeniu z tabletkami wieloskładniko‐
wymi.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozo‐
wanie płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozo‐
wanie płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza su‐
szenia odbywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐
go.
Przyczyną może być jakość tabletek wieloskładni‐
kowych. Należy wypróbować inną markę lub włą‐
czyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastoso‐
wać płyn nabłyszczający wraz z tabletkami wielos‐
kładnikowymi.
Przed wyjęciem naczyń pozostawić na jakiś czas
otworzone drzwi zmywarki.
Nie świadczy to o usterce urządzenia. Jest to efekt
skraplania się na ściankach wilgoci obecnej w po‐
wietrzu.
22
www.electrolux.com
Problem
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nadmiar piany podczas
zmywania.
•
Ślady rdzy na sztućcach.
•
•
•
Po zakończeniu programu w •
dozowniku znajdują się po‐
zostałości detergentu.
•
•
Nieprzyjemny zapach w
urządzeniu.
•
Osad z kamienia na naczy‐ •
niach, w komorze zmywarki i
po wewnętrznej stronie jej
•
drzwi.
•
•
•
•
•
Matowe, odbarwione lub wy‐ •
szczerbione naczynia.
•
•
Stosować wyłącznie detergent przeznaczony do
zmywarek.
Wystąpił wyciek z dozownika płynu nabłyszczają‐
cego. Skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
W wodzie używanej do zmywania jest zbyt dużo
soli. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Umieszczono razem sztućce ze srebra i stali nie‐
rdzewnej. Należy unikać umieszczania blisko sie‐
bie sztućców ze srebra i stali nierdzewnej.
Tabletka z detergentem zablokowała się w dozow‐
niku i woda nie wypłukała jej całkowicie.
Woda nie wypłukała detergentu z dozownika. Nale‐
ży sprawdzić, czy ramię spryskujące może się ob‐
racać i jest drożne.
Sprawdzić, czy przedmioty w koszach nie uniemoż‐
liwiają otworzenia pokrywy dozownika detergentu.
Patrz „Czyszczenie wnętrza”.
Poziom soli jest niski; sprawdzić wskaźnik poziomu
soli.
Pokrywka zbiornika soli jest poluzowana.
Woda doprowadzana do urządzenia jest twarda.
Patrz „Zmiękczacz wody”.
Nawet stosując uniwersalne tabletki do zmywarki
należy używać soli i ustawić poziom regeneracji
zmiękczacza wody. Patrz „Zmiękczacz wody”.
Jeśli nadal widoczny jest osad z kamienia, należy
oczyścić urządzenie przy użyciu przeznaczonych
do tego celu środków czyszczących.
Spróbować użyć innego detergentu.
Skontaktować się z producentem detergentu.
Upewnić się, że w urządzeniu zmywane są tylko
przedmioty, które można myć w zmywarce.
Ostrożnie wkładać i wyjmować naczynia z koszy.
Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą zała‐
dunku koszy.
Delikatne naczynia należy umieszczać w górnym
koszu.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub
„Wskazówki i porady”, aby
znaleźć inne możliwe
przyczyny.
POLSKI
23
13. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / wysokość /
głębokość (mm)
446 / 818 - 898 / 550
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej 1)
Napięcie (V)
220 - 240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda 2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba kompletów naczyń
9
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
5.0
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.10
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecz‐
nych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zuży‐
cie energii.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
24
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................25
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 26
3. POPIS SPOTREBIČA.......................................................................................28
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................28
5. PROGRAMY.....................................................................................................29
6. NASTAVENIA................................................................................................... 31
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 33
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................34
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 35
10. TIPY A RADY................................................................................................. 37
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................38
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 40
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 43
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
25
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8
rokov a osoby so zníženou spôsobilosťou pod
podmienkou, že im boli dané pokyny a sú pod
dohľadom, pokiaľ ide o bezpečné používanie
spotrebiča a chápu možné súvisiace riziká.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a iných pracovných
prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a
iných ubytovacích zariadeniach.
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Dodržiavajte maximálne množstvo 9 súprav riadu.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Nože a iný ostrý alebo špicatý príbor dajte do košíka
na príbor hrotom nadol alebo ho umiestnite v
horizontálnej polohe.
Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené, aby ste na
ne nespadli.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na mieste, kde teplota
môže klesnúť pod 0 °C.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
•
•
•
•
•
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku: 13 amp ASTA (BS
1362).
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
SLOVENSKY
•
•
•
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Prívodná hadica na vodu má
bezpečnostný ventil a puzdro s
vnútorným elektrickým káblom.
•
•
•
•
27
Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.
Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončil program. Na riade môže
byť umývací prostriedok.
Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
2.5 Servis
•
•
•
VAROVANIE!
Nebezpečné napätie.
Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite vytiahnite zástrčku zo
zásuvky elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili prívodnú hadicu.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
2.4 Používanie
•
•
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
Umývacie prostriedky do umývačky
sú nebezpečné. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
V prípade potreby opravy spotrebiča
sa obráťte na autorizované servisné
stredisko. Odporúčame používať iba
originálne náhradné diely.
Keď sa obrátite na autorizované
servisné stredisko, skontrolujte, či
máte k dispozícii nasledovné
informácie uvedené na typovom
štítku.
Model:
Č. výrobku:
Sériové číslo:
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
28
www.electrolux.com
3. POPIS SPOTREBIČA
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
6
Horné sprchovacie rameno
Dolné sprchovacie rameno
Filtre
Typový štítok
Zásobník na soľ
Vetrací otvor
7
8
9
10
11
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor Je svetelný ukazovateľ,
ktorý sa objavuje na podlahe pod
dvierkami spotrebiča.
•
•
•
5
4
3
Dávkovač leštidla
Dávkovač umývacieho prostriedku
Košík na príbor
Dolný kôš
Horný kôš
Po skončení programu červený
ukazovateľ zmizne.
Keď má spotrebič poruchu, svetelný
ukazovateľ bliká načerveno.
Beam-on-Floor Sa vypne,
keď je spotrebič vypnutý.
Po spustení programu sa rozsvieti
červený ukazovateľ a ostane svietiť
počas trvania programu.
Po skončení programu sa rozsvieti
zelený ukazovateľ.
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
1 Tlačidlo Zap/Vyp
2
3
4
5
6
2 Displej
7
8 9
SLOVENSKY
3
4
5
6
Tlačidlo Delay
Tlačidlo Program
Tlačidlo MyFavourite
Tlačidlo Multitab
7 Tlačidlo EnergySaver
8 Tlačidlo Reset
9 Ukazovatele
4.1 Ukazovatele
Ukazovateľ
Popis
Ukazovateľ stavu leštidla. Počas programu nikdy nesvieti.
Ukazovateľ stavu soli. Počas programu nikdy nesvieti.
5. PROGRAMY
Program
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
P1
•
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
EnergySaver
•
Multitab
1)
P2
•
2)
P3
•
•
Všetko
•
Porcelán, jedá‐ •
lenský príbor,
hrnce a panvice •
•
Predumytie
Umývanie od 45 °C
do 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
EnergySaver
•
Multitab
•
Silné znečiste‐
nie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor,
hrnce a panvice
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
EnergySaver
•
Multitab
Umývanie 60 °C ale‐
bo 65 °C
Oplachovanie
•
Multitab
•
P4
3)
Bežné zneči‐
stenie
Porcelán a je‐
dálenský príbor
•
•
•
•
•
•
Nezaschnuté
•
nečistoty
Porcelán a je‐
•
dálenský príbor
29
30
www.electrolux.com
Program
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy programu
P5
•
•
4)
Všetko
Voliteľné funkcie
Predumytie
1) Tento program zaručuje najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom po‐
rceláne a príbore. (Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.)
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky
upravuje teplotu a množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
3) S týmto programom môžete umývať čerstvo znečistený riad. Poskytuje dobré výsledky
umývania v krátkom čase.
4) S týmto programom môžete rýchlo opláchnuť riad, aby ste predišli prischnutiu zvyškov
jedál k riadu a tvorbe pachov v spotrebiči. Pri tomto programe nepoužívajte umývací pro‐
striedok.
5.1 Spotreba
Voda
(l)
Energia
(kWh)
Trvanie
(min.)
P1
9.5
0.789
225
P2
6 - 11
0.5 - 1.2
40 - 140
P3
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
P4
8
0.8
30
P5
4
0.1
14
Program 1)
1) Hodnoty ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektric‐
kej sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
5.2 Informácie pre skúšobne
Ak potrebujete informácie ohľadne
testovania, pošlite e-mail na adresu:
[email protected]
Uveďte číslo výrobku (PNC) uvedené na
typovom štítku.
SLOVENSKY
31
6. NASTAVENIA
6.1 Režim výberu programu a
používateľský režim
Keď spotrebič aktivujete, zvyčajne je v
režime výberu programu. Ak sa tak však
nestane, môžete režim výberu programu
nastaviť nasledovným spôsobom:
Keď je spotrebič v režime výberu
programu, môžete nastaviť program a
vojsť do používateľského režimu.
Stlačte a podržte Reset, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
V používateľskom režime môžete
zmeniť tieto nastavenia:
• Úroveň zmäkčovača vody podľa
tvrdosti vody.
• Zapnutie alebo vypnutie zvukového
signálu skončenia programu.
• Zapnutie alebo vypnutie prívodu
leštidla, keď chcete používať voliteľnú
funkciu Multitab bez leštidla.
6.2 Zmäkčovač vody
Zmäkčovač vody odstraňuje z
pritekajúcej vody minerály, ktoré by mohli
mať negatívny vplyv na účinnosť
umývania a na spotrebič.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým
tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v
príslušných stupniciach.
Tieto nastavenia sa uložia, kým ich
opäť nezmeníte.
Nastavenie režimu výberu
programu
Spotrebič je v režime výberu programu,
keď sa na displeji zobrazí číslo programu
P1.
Zmäkčovač vody treba nastaviť podľa
tvrdosti vody vo vašom regióne.
Informáciu o tvrdosti vody vo vašej
lokalite vám poskytne miestna
vodárenská spoločnosť. Je dôležité
nastaviť správnu úroveň zmäkčovača
vody, aby ste dosiahli dobré výsledky
umývania.
Tvrdosť vody
Nemecké
stupne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)
mmol/l
Clarkove
stupne
Úroveň zmäkčo‐
vača vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
32
www.electrolux.com
Či už použijete štandardný umývací
prostriedok alebo kombinované
umývacie tablety (so soľou alebo bez
nej), nastavte správnu úroveň tvrdosti
vody, aby zostal ukazovateľ doplnenia
soli aktívny.
Kombinované umývacie
tablety s obsahom soli nie sú
dostatočne účinné na
zmäkčenie tvrdej vody.
Pri vypnutom prívode leštidla je
ukazovateľ leštidla stále vypnutý.
Vypnutie prívodu leštidla
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského
režimu, súčasne stlačte a podržte
a
Nastavenie úrovne
zmäkčovača vody
2. Stlačte tlačidlo
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského
, až kým ukazovatele
,
.
•
Ukazovatele
•
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
a
nastavenie: napr.
a
zhasnú.
= úroveň 5.
3. Opakovaným stláčaním tlačidla
môžete zmeniť nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.
6.3 Dávkovač leštidla
Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a
usadenín.
Leštidlo sa automaticky uvoľňuje pri fáze
horúceho oplachovania.
Použitie leštidla a
kombinovaných umývacích
tabliet
Keď aktivujete voliteľnú funkciu Multitab,
dávkovač leštidla bude naďalej
uvoľňovať leštidlo. Prívod leštidla však
môžete vypnúť. V tomto prípade
nemusia byť výsledky sušenia
uspokojivé.
.
Ukazovatele
•
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
a
nezačnú blikať a displej nebude
prázdny.
2. Stlačte tlačidlo
,
•
režimu, súčasne stlačte a podržte
a
, až kým ukazovatele
nezačnú blikať a displej nebude
prázdny.
a
zhasnú.
–
= prívod leštidla zapnutý.
–
= prívod leštidla vypnutý.
3. Stlačením tlačidla
zmeníte
nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.
6.4 Zvukové signály
Zvukové signály zaznejú v prípade
poruchy spotrebiča. Tieto zvukové
signály nie je možné vypnúť.
Zvukový signál môže zaznieť aj po
skončení programu. Štandardne je tento
zvukový signál vypnutý, ale môžete ho
zapnúť.
Zapnutie zvukového signálu po
skončení programu
Spotrebič musí byť v režime výberu
programu.
1. Ak chcete vstúpiť do používateľského
režimu, súčasne stlačte a podržte
tlačidlá
a
, až kým ukazovatele
,
a
nezačnú blikať a displej
nebude prázdny.
2. Stlačte
.
•
Ukazovatele
•
Ukazovateľ
a
zhasnú.
naďalej bliká.
SLOVENSKY
•
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie:
–
= zvukový signál je
vypnutý.
–
= zvukový signál je
zapnutý.
33
3. Stlačením tlačidla
zmeníte
nastavenie.
4. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrdíte
nastavenie.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Požadované funkcie musíte
aktivovať pred každým
spustením programu.
Funkciu nie je možné zapnúť
či vypnúť pri spustenom
programe.
Niektoré funkcie nie sú
navzájom kompatibilné. Ak
ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebič
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcií. Svietiť
zostanú iba ukazovatele
stále aktívnych funkcií.
7.1 Multitab
Túto voliteľnú funkciu aktivujte, ak
používate kombinované umývacie tablety
s obsahom soli, leštidla a umývacieho
prostriedku. Tieto tablety môžu tiež
obsahovať ďalšie čistiace alebo
oplachovanie prostriedky.
Táto voliteľná funkcia vypne uvoľňovanie
soli. Ukazovateľ soli sa nerozsvieti.
Pri použití tejto voliteľnej funkcie sa
predĺži trvanie programu, aby sa zlepšila
účinnosť umývania a sušenia pri použití
kombinovaných umývacích tabliet.
Funkcia Multitab nie je trvalou voliteľnou
funkciou a musíte ju zvoliť pri každom
cykle.
Zapnutie Multitab
Stlačte .
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
7.2 MyFavourite
S touto voliteľnou funkciou môžete
nastaviť a uložiť program, ktorý často
používate.
Do pamäte môžete uložiť iba 1 program.
Nové nastavenie zruší predchádzajúce.
Uloženie programu
MyFavourite
1. Nastavte program, ktorý chcete uložiť
Spolu s programom môžete tiež nastaviť
príslušné voliteľné funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
, kým
nezačne príslušný ukazovateľ
stabilne svietiť.
Nastavenie programu
MyFavourite
Stlačte tlačidlo
.
• Rozsvietia sa ukazovatele
súvisiace s programom
MyFavourite a voliteľnými
funkciami.
• Na displeji sa zobrazuje číslo a
trvanie programu.
7.3 EnergySaver
Táto voliteľná funkcia zníži teplotu
poslednej fázy oplachovania a následne
teda aj spotrebu energie (približne o 25
%).
Po ukončení programu môže byť riad
ešte mokrý.
Trvanie programu sa skráti.
34
www.electrolux.com
Zapnutie EnergySaver
Stlačte tlačidlo
, rozsvieti sa
príslušný ukazovateľ.
Ak nie je možné voliteľnú funkciu použiť
pre daný program, príslušný ukazovateľ
sa nerozsvieti alebo na niekoľko sekúnd
rýchlo zabliká a potom zhasne.
Na displeji sa zobrazí aktualizovaná
dĺžka trvania programu.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Skontrolujte, či aktuálna
nastavená úroveň zmäkčovača
vody zodpovedá tvrdosti
pritekajúcej vody. Ak nie, upravte
úroveň zmäkčovača vody.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. Prípadné zvyšky z výroby, ktoré
môžu byť stále vnútri spotrebiča,
odstráňte spustením programu.
Nepoužite umývací prostriedok a do
košíkov nedávajte riad.
4. Soľ z okolia otvoru zásobníka na soľ
odstráňte.
Keď spustíte program, môže spotrebiču
trvať až do 5 minút, kým pripraví
zmäkčovač vody. Zdá sa, že spotrebič
nefunguje. Fáza umývania začne až po
skončení tohto procesu. Proces sa
opakuje periodicky.
8.1 Zásobník na soľ
POZOR!
Používajte výhradne soľ
špeciálne určenú pre
umývačky riadu.
Soľ sa používa na regeneráciu v
zmäkčovači vody a na zabezpečenie
dobrých výsledkov umývania pri
každodennom používaní.
Plnenie zásobníka na soľ
1. Otočte viečko zásobníka na soľ proti
smeru hodinových ručičiek a vyberte
ho.
2. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter
vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
3. Zásobník na soľ naplňte soľou do
umývačky riadu.
5. Zásobník na soľ zatvorte otočením
veka zásobníka v smere otáčania
hodinových ručičiek.
POZOR!
Pri napĺňaní zásobníka na
soľ z neho môže vytiecť
voda a soľ. Po naplnení
zásobníka na soľ okamžite
spustite program, aby ste
predišli korózii.
SLOVENSKY
8.2 Naplnenie dávkovača
leštidla
A D
POZOR!
Používajte výhradne leštidlo
pre umývačky riadu.
B
C
M AX
4
1
3 2
+
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (D)
otvoríte veko (C).
2. Leštidlo nalejte do dávkovača leštidla
(A), až kým nedosiahne úroveň
naplnenia 'max'.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či
uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje
miesto.
Volič dávkovania (B) môžete
otočiť v škále od polohy 1
(najmenšie množstvo) po
polohu 4 alebo 6 (najväčšie
množstvo).
B
A
35
-
C
D
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník na soľ.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla,
naplňte dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok. Ak
používate kombinované umývacie
tablety, zapnite voliteľnú funkciu
Multitab.
5. Nastavte a spustite správny program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.
9.1 Používanie umývacieho
prostriedku
D A B
30
20
C
36
www.electrolux.com
A
B
•
D
Ak chcete nastaviť program
MyFavourite, stlačte tlačidlo
.
Rozsvietia sa ukazovatele
voliteľných funkcií súvisiacich s
programom MyFavourite.
4. Nastavte použiteľné funkcie.
5. Zatvorte dvierka spotrebiča a
program sa spustí.
•
30
20
C
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (B)
otvoríte kryt (C).
2. Umývací prostriedok vo forme prášku
alebo tablety pridajte do priehradky
(A).
3. Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do priehradky (D).
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či
uvoľňovacie tlačidlo zapadlo na svoje
miesto.
9.2 Nastavenie a spustenie
programu
Funkcia Auto Off
Táto funkcia znižuje spotrebu energie
automatickým vypnutím spotrebiča, keď
nie je v prevádzke.
Funkcia sa spustí:
• 5 minút po skončení programu.
• Po 5 minútach, ak sa nespustí
program.
Spustenie programu
1. Dvierka spotrebiča nechajte
pootvorené.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v
režime výberu programu.
3. Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí číslo programu,
ktorý chcete spustiť. Na displeji sa
približne na 3 sekundy zobrazí číslo
programu a následne trvanie
programu.
Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte program.
2. Stláčajte tlačidlo
, kým sa na
displeji nezobrazí čas posunutia,
ktorý chcete nastaviť (od 1 do 24
hodín).
Rozsvieti sa ukazovateľ posunutého
štartu.
3. Odpočítavanie spustíte zatvorením
dvierok spotrebiča.
Pri spustenom odpočítavaní môžete
zvýšiť čas posunutia ale nemôžete
zmeniť výber programov a voliteľných
funkcií.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
Otvorenie dvierok spusteného
spotrebiča
Ak otvoríte dvierka pri spustenom
programe, spotrebič sa zastaví. Môže to
ovplyvniť spotrebu energie a trvanie
programu. Keď dvierka zatvoríte,
spotrebič bude pokračovať od bodu,
v ktorom bol program prerušený.
Ak počas fázy sušenia
dvierka otvoríte na viac ako
30 sekúnd, spustený
program sa skončí.
Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Ak zrušíte posunutý štart, bude potrebné
znovu nastaviť program a voliteľné
funkcie.
Stlačte a podržte Reset, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
SLOVENSKY
Zrušenie programu
Koniec programu
Stlačte a podržte Reset, až kým
spotrebič nebude v režime výberu
programu.
Keď sa program skončí, na displeji sa
zobrazí 0:00 .
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači
umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.
37
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp alebo
počkajte, kým funkcia Auto Off
automaticky nevypne spotrebič.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
10. TIPY A RADY
10.1 Všeobecne
Nasledujúce tipy vám zaistia optimálny
výsledok umývania a sušenia pri
každodennom používaní a zároveň vám
pomáhajú chrániť životné prostredie.
•
•
•
•
•
•
Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.
Riad ručne neoplachujte. V prípade
potreby použite program Predumytie/
Opláchnutie (ak je k dispozícii) alebo
zvoľte program s predumývaním.
Vždy využite celý priestor košov.
Pri vkladaní riadu do spotrebiča sa
uistite, že voda z trysiek ramena sa
všade dostane a dôkladne umyje
každý kus riadu. Uistite sa, že sa
jednotlivé kusy riadu nedotýkajú ani
neprekrývajú.
Prostriedok do umývačky riadu,
leštidlo a soľ môžete používať
samostatne alebo môžete použiť
kombinované umývacie tablety (napr.
„3v1”, „4v1”, „Všetko v 1”). Postupujte
podľa pokynov uvedených na balení.
Nastavte správny program pre daný
druh náplne a stupeň jej znečistenia.
S týmto ECO programom dosiahnete
najúčinnejšie využitie vody a energie
pri bežne znečistenom porceláne a
príbore.
10.2 Používanie soli, leštidla a
umývacieho prostriedku
•
•
Používajte iba soľ, leštidlo a umývací
prostriedok pre umývačky. Iné
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
V oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou
vodou vám v záujme dosiahnutia
optimálnej účinnosti umývania a
•
•
•
•
sušenia odporúčame používať
umývací prostriedok (prášok, gél,
tablety bez prídavných funkcií),
leštidlo a soľ samostatne.
Minimálne raz za mesiac spustite
spotrebič s čistiacim prostriedkom na
spotrebič špeciálne určeným na tento
účel.
Ak používate kombinované umývacie
tablety, môžete zvoliť voliteľnú funkciu
Multitab (ak je k dispozícii). Táto
voliteľná funkcia zvýši účinnosť
umývania a sušenia pri použití
kombinovaných umývacích tabliet.
Umývacie tablety sa pri krátkych
programoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích
tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali
pri dlhších programoch.
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
10.3 Čo robiť, ak chcete prestať
používať kombinované
umývacie tablety
Skôr ako začnete používať osobitne
umývací prostriedok, soľ a leštidlo,
postupujte nasledovne.
1. Nastavte najvyššiu úroveň
zmäkčovača vody.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a
dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou
oplachovania. Nepridávajte umývací
prostriedok a do košov nedávajte
riad.
38
www.electrolux.com
4. Po skončení programu nastavte
zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody
vo vašej oblasti.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
6. Zapnite prívod leštidla.
•
10.4 Vkladanie riadu do košov
Ubezpečte sa, že:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič používajte len na umývanie
predmetov, ktoré sú vhodné na
umývanie v umývačke riadu.
Do spotrebiča nedávajte riad
vyrobený z dreva, rohoviny, hliníka,
cínu a medi.
Do spotrebiča nevkladajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu
(špongie, handričky).
Z riadu odstráňte zvyšky jedla.
Zvyšky pripáleného jedla na riade
nechajte odmočiť.
Duté predmety (šálky, poháre a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.
Dbajte na to, aby do seba nezapadli
kusy príboru a riadu. Lyžice
premiešajte s iným príborom.
Dávajte pozor, aby sa poháre
navzájom nedotýkali.
Malé predmety vložte do košíka na
príbor.
Ľahké predmety vložte do horného
koša. Zabezpečte, aby sa predmety
nehýbali.
Pred spustením programu
skontrolujte, či sa sprchovacie
rameno môže voľne otáčať.
10.5 Pred spustením programu
•
•
•
•
•
•
•
Filtre sú čisté a správne
nainštalované.
Veko zásobníka na soľ je pevne
zatvorené.
Sprchovacie ramená nie sú upchané.
V spotrebiči je soľ do umývačky riadu
a leštidlo (pokiaľ nepoužívate
kombinované umývacie tablety).
Riad v košoch je umiestnený v
správnej polohe.
Program je vhodný pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.
Použili ste správne množstvo
umývacieho prostriedku.
10.6 Vyprázdnenie košov
1. Pred vybratím zo spotrebiča nechajte
riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.
2. Vyprázdnite najprv dolný kôš a
potom horný kôš.
Po skončení programu môže
na bokoch a na dvierkach
spotrebiča zostať voda.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pred vykonávaním údržby
spotrebič vypnite a vytiahnite
jeho zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
C
Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená
zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne ich kontrolujte a v
prípade potreby ich vyčistite.
B
11.1 Čistenie filtrov
A
Filtračný systém sa skladá z 3 častí.
1. Filter (B) otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
SLOVENSKY
39
7. Namontujte filtre (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra
(A). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochý filter (A).
4. Filtre umyte.
POZOR!
Nesprávna poloha filtrov
môže spôsobiť zlé výsledky
umývania a poškodiť
spotrebič.
11.2 Čistenie sprchovacích
ramien
Sprchovacie ramená nevyberajte. Ak sa
otvory na sprchovacích ramenách
upchajú, odstráňte nečistoty špicatým
predmetom.
5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži
alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky
jedla alebo nečistôt.
6. Plochý filter dajte späť na miesto (A).
Uistite sa, či je úplne zasunutý pod 2
vodiacimi lištami.
11.3 Vonkajšie čistenie
•
•
•
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky ani rozpúšťadlá.
40
www.electrolux.com
11.4 Čistenie vnútra
•
•
Spotrebič vrátane gumeného tesnenia
na dvierkach opatrne vyčistite mäkkou
vlhkou handričkou.
Ak pravidelne používate krátke
programy, môžu sa vnútri spotrebiča
usadzovať zvyšky mastnoty a vodný
kameň. Ak tomu chcete zabrániť,
•
odporúčame vám minimálne 2-krát
mesačne použiť dlhý program.
V záujme zachovania optimálneho
výkonu spotrebiča vám odporúčame
raz mesačne použiť špeciálny čistiaci
prostriedok pre umývačky. Postupujte
podľa pokynov na obale výrobku.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak sa spotrebič nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví. Skôr ako sa obrátite
na autorizované servisné stredisko,
zistite, či neviete vyriešiť problém s
pomocou informácií v tabuľke.
VAROVANIE!
Nesprávne vykonané opravy
môžu vážne ohroziť
bezpečnosť používateľa.
Všetky opravy musí vykonať
kvalifikovaný personál.
Problém a poruchový
kód
•
•
•
•
Do spotrebiča nepriteká
•
voda.
•
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
.
Väčšinu problémov, ktoré sa
vyskytnú, môžete vyriešiť bez toho,
aby ste kontaktovali autorizované
servisné stredisko.
Možná príčina a riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť. •
Program sa nespúšťa.
Pri niektorých poruchách sa na
displeji zobrazí chybový kód.
•
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zá‐
suvky.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poško‐
dená ani vyhodená.
Uistite sa, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo po‐
čkajte na dokončenie odpočítavania.
Spotrebič začal proces regenerácie zmäkčovača vo‐
dy. Proces trvá približne 5 minút.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný.
Príslušné informácie získate od miestneho dodávate‐
ľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v prívodnej hadici.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani oh‐
nutá.
SLOVENSKY
Problém a poruchový
kód
Možná príčina a riešenie
Spotrebič nevypustí vodu. •
Na displeji sa zobrazí sym‐ •
•
bol
.
•
Zaplo sa zariadenie proti
•
vytopeniu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
41
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici.
Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upcha‐
tý.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani oh‐
nutá.
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.
.
Spotrebič sa počas pre‐
vádzky viackrát vypne a
zapne.
•
Je to bežné. Prináša to optimálne výsledky umývania
a úsporu energie.
Program trvá príliš dlho.
•
Zvolili ste funkciu úspory energie.
•
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo po‐
čkajte na dokončenie odpočítavania.
Na displeji sa zmení zostá‐ •
vajúci čas a preskočí tak‐
mer na koniec času pro‐
gramu.
Nejde o poruchu. Spotrebič pracuje správne.
Voliteľné funkcie programu •
musíte zakaždým nastaviť
odznova.
Ak chcete uložiť vaše obľúbené nastavenie, použite
voliteľnú funkciu MyFavourite.
Z dvierok spotrebiča prete‐ •
ká malé množstvo vody.
•
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Dvierka spotrebiča nie sú vycentrované na nádrži.
Upravte zadnú nožičku (ak je k dispozícii).
Dvierka spotrebiča sa ťaž‐
ko zatvárajú.
•
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Z košov vyčnievajú časti riadu.
Štrkotavé/klepotavé zvuky
z vnútra spotrebiča.
•
Spotrebič spustí prerušo‐
vač obvodu.
•
•
•
•
Riad nie je správne vložený v košoch. Pozrite si leták
o vkladaní riadu.
Zabezpečte, aby sa mohli sprchovacie ramená voľne
otáčať.
Nedostatočná prúdová intenzita na súčasné napája‐
nie všetkých používaných spotrebičov. Skontrolujte
prúdovú intenzitu zásuvky a kapacitu merača alebo
vypnite jeden z používaných spotrebičov.
Vnútorná elektrická porucha spotrebiča. Obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
42
www.electrolux.com
Pozrite si časti „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie”, alebo „Rady a
tipy”, v ktorých môžete
nájsť ďalšie možné príčiny.
Ak sa objaví poruchový kód, ktorý nie je
popísaný v tabuľke, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Možná príčina a riešenie
Neuspokojivé výsledky umý‐ •
vania.
•
•
•
Neuspokojivé výsledky su‐
šenia.
•
•
•
•
Biele šmuhy alebo modré
usadeniny na pohároch a
riade.
•
Škvrny a zaschnuté kvapky
vody na pohároch a riade.
•
Riad je mokrý.
•
•
•
•
•
•
•
Vnútro spotrebiča je mokré.
•
Pozrite si časť „Každodenné používanie”, „Rady
a tipy” a leták o ukladaní riadu do košov.
Používajte intenzívnejšie umývacie programy.
Ak používate kombinované umývacie tablety, vždy
zapnite voliteľnú funkciu Multitab.
Vyčistite dýzy sprchovacích ramien a filter. Pozrite
si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Riad ste nechali príliš dlho vnútri zatvoreného spo‐
trebiča.
Nedostatok leštidla alebo jeho nedostatočné dáv‐
kovanie. Dávkovač leštidla nastavte na vyššiu úro‐
veň.
Plastové predmety niekedy treba utrieť utierkou.
Odporúčame vám vždy používať leštidlo, dokonca
aj v kombinácii s kombinovanými umývacími table‐
tami.
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie
dávkovanie leštidla.
Použili ste priveľa umývacieho prostriedku.
Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie
dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia
s nízkou teplotou.
Zásobník leštidla je prázdny.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umýva‐
cích tabliet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite
prívod leštidla a použite leštidlo spolu s kombinova‐
nými umývacími tabletami.
Pred vybraním riadu nechajte dvierka umývačky na
nejakú dobu pootvorené.
Nejde o poruchu spotrebiča, je to spôsobené vlhko‐
sťou vo vzduchu, ktorá skondenzovala na stenách.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina a riešenie
Nezvyčajná pena počas
umývania.
•
Stopy hrdze na príbore.
•
•
•
Po skončení programu sú v •
umývačke zvyšky umývacie‐
ho prostriedku.
•
•
Pachy vnútri spotrebiča.
•
Nánosy vodného kameňa na •
riade, v nádrži a na vnútor‐
nej strane dvierok.
•
•
•
•
•
•
Matný, vyblednutý alebo po‐ •
škodený riad.
•
•
Používajte len umývacie prostriedky pre umývačky
riadu.
Pretekanie dávkovača leštidla. Obráťte sa na auto‐
rizované servisné stredisko.
V umývačke sa používa príliš veľa soli. Pozrite si
časť „Zmäkčovač vody”.
Vložili ste spolu strieborný a antikorový príbor.
Strieborný a antikorový príbor neukladajte blízko
seba.
Tableta umývacieho prostriedku sa zasekla v dáv‐
kovači a preto sa úplne nerozpustila.
Voda nedokáže zmyť umývací prostriedok z dávko‐
vača. Uistite sa, že sprchovacie rameno nie je za‐
blokované ani upchaté.
Uistite sa, že predmety v košoch nezabraňujú otvo‐
reniu veka dávkovača umývacieho prostriedku.
Pozrite si časť „Čistenie vnútra”.
Nízka úroveň dávkovania soli, skontrolujte ukazo‐
vateľ doplnenia.
Veko zásobníka na soľ je uvoľnené.
Tvrdá voda. Pozrite si časť „Zmäkčovač vody”.
Aj pri použití kombinovaných umývacích tabliet pri‐
dajte soľ a spustite regeneráciu zmäkčovača vody.
Pozrite si časť „Zmäkčovač vody”.
Ak zvyšky vodného kameňa nezmiznú, vyčistite
spotrebič čistiacim prostriedkom špeciálne urče‐
ným na tento účel.
Skúste iný umývací prostriedok.
Obráťte sa na výrobcu umývacieho prostriedku.
Uistite sa, že v spotrebiči umývate iba riad vhodný
do umývačky.
Koše nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si le‐
ták o vkladaní riadu.
Ľahké predmety vložte do horného koša.
Ďalšie možné príčiny nájdete
v častiach „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie” alebo „Rady a
tipy”.
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery
43
Šírka/výška/hĺbka (mm)
446 / 818 - 898 / 550
44
www.electrolux.com
Napätie (V)
220 - 240
Frekvencia (Hz)
50
Tlak pritekajúcej vody
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Prívod vody
Studená alebo horúca vo‐
da 2)
max. 60 °C
Kapacita
Súpravy riadu
9
Spotreba energie
Pohotovostný režim (W)
5.0
Spotreba energie
Vypnutý režim (W)
0.10
Elektrické zapojenie 1)
1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov
alebo veternej energie), používajte prívod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
SVENSKA
45
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................46
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER........................................................................ 47
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................49
4. KONTROLLPANEL...........................................................................................49
5. PROGRAM....................................................................................................... 50
6. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 51
7. FUNKTIONER.................................................................................................. 53
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN........................................ 54
9. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 55
10. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 57
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 58
12. FELSÖKNING.................................................................................................60
13. TEKNISK INFORMATION.............................................................................. 64
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
46
1.
www.electrolux.com
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och
äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt
att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det
gäller säker användning av apparaten och att de
förstår de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll tvättmedel räckhåll för barn.
Barn och husdjur måste hållas borta från produkten
när luckan är öppen.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer.
Ändra inte produktens specifikationer.
Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara
mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
Följ maximalt antal 9 -kuvert.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
47
Lägg knivar och bestick med vassa kanter i
bestickskorgen med spetsarna neråt eller i horisontellt
läge.
Lämna inte produktens lucka öppen utan att övervaka
så att ingen faller över den.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.
Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra apparaten.
Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får
ej täppas igen av en matta.
Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
•
•
•
•
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
Hushållsapparaten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid
tag i stickkontakten.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Endast för Storbritannien och Irland.
Produkten har en 13 A stickkontakt.
Om säkringen i stickkontakten måste
bytas ut ska följande säkring
användas: 13 amp ASTA (BS 1362).
2.3 Anslutning av vatten
•
•
•
Orsaka inga skador på
vattenslangarna.
Före anslutning av nya slangar,
slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.
Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.
48
www.electrolux.com
•
Tilloppsslangen har en
säkerhetsventil och en mantel med en
inre elkabel.
•
•
Produkten kan utsöndra het
vattenånga om du öppnar dörren
medan ett program är igång.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
2.5 Service
•
•
•
VARNING!
Farlig spänning.
Koppla omedelbart loss maskinen
från eluttaget om tilloppsslangen är
skadad. Kontakta auktoriserad service
för att byta ut tilloppsslangen.
2.6 Avfallshantering
2.4 Använd
•
•
•
•
Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
Maskindiskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
diskmedelspaketet.
Drick och lek inte med vattnet i
produkten.
Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Det kan
finnas diskmedel på tallrikarna.
Kontakta auktoriserad service för att
reparera apparaten. Vi rekomenderar
att du endast använder originaldelar
som reservdelar.
När du kontaktar auktoriserad service
ska du ha följande information som
finns på märkskylten till hands.
Modell:
PNC (produktnr.):
Serienummer:
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
6
Övre spolarm
Nedre spolarm
Filter
Typskylt
Saltbehållare
Ventilation
7
8
9
10
11
3.1 Beam-on-Floor
•
Beam-on-Floor är en lampa som visas på
golvet under produktens lucka.
•
•
•
5
4
3
Spolglansfack
Diskmedelsfack
Bestickskorg
Underkorg
Överkorg
När programmet är klart släcks den
röda lampan.
Om produkten drabbas av ett fel
blinkar den röda lampan.
När programmet går igång tänds en
röd lampa som fortsätter lysa under
hela programmet.
När programmet är klart tänds en
grön lampa.
Beam-on-Floor släcks när
produkten stängs av.
4. KONTROLLPANEL
1
1 Strömbrytare
2 Display
2
3
4
5
6
7
8 9
3 Delay-knapp
4 Program-knapp
49
50
www.electrolux.com
5 MyFavourite-knapp
6 Multitab-knapp
7 EnergySaver-knapp
8 Reset-knapp
9 Kontrollampor
4.1 Indikatorlampor
Kontrollam‐
pa
Beskrivning
Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbe‐
tar.
Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.
5. PROGRAM
Program
Smutsgrad
Typ av material
Programfaser
Tillvalsfunktioner
P1
•
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 50 °C
Sköljning
Torrt
•
EnergySaver
•
Multitab
1)
P2
•
2)
P3
•
•
Allt
•
Porslin, bestick, •
kastruller och
pannor
•
•
Förtvätt
Disk från 45 °C till 70
°C
Sköljning
Torrt
•
EnergySaver
•
Multitab
•
Hårt smutsad
disk
Porslin, bestick,
kastruller och
pannor
•
•
•
•
Förtvätt
Disk 70 °C
Sköljning
Torrt
•
EnergySaver
•
Multitab
Nyligen ned‐
smutsad
Porslin och be‐
stick
•
•
Disk 60 °C eller 65 °C •
Sköljning
Multitab
Allt
•
Förtvätt
•
P4
P5
3)
4)
Normalt smuts‐
ad disk
Porslin och be‐
stick
•
•
•
1) Med det här programmet får du mest effektiv vatten- och energiförbrukning för porslin och
bestick med normal nedsmutsning. (Det här är standardprogrammet för testinstitut).
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar auto‐
matiskt temperaturen, mängden vatten, energiförbrukningen och programtiden.
3) Med detta program kan du köra en disk med nyligen smutsad disk. Det ger goda diskre‐
sultat på kort tid.
4) Med det här programmet kan du snabbt skölja disk så att matrester inte fastnar i disken
och lukter bildas i produkten. Använd inte diskmedel för det här programmet.
SVENSKA
51
5.1 Förbrukningsvärden
Vatten
(l)
Energi
(kWh)
Varaktighet
(min.)
P1
9.5
0.789
225
P2
6 - 11
0.5 - 1.2
40 - 140
P3
11 - 13
1.0 - 1.2
130 - 150
P4
8
0.8
30
P5
4
0.1
14
Program 1)
1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer, tillvalsfunktioner samt mängden disk
kan ändra värdena.
5.2 Information till provanstalter
Skicka ett e-postmeddelande för all
nödvändig information om prestandatest:
Anteckna produktnumret (PNC) som står
på typskylten.
[email protected]
6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
I användarläget kan följande
inställningar ändras:
• Vattenavhärdarens nivå enligt
vattenhårdheten.
• Aktivering och avaktivering av
ljudsignalen för program klart.
• Avaktiveringen av spolglansfacket när
du vill använda Multitab-funktionen
utan spolglans.
Dessa inställningar sparas tills du
ändrar dem igen.
Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
displayen visar programnumret P1.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge när du slår på
produkten. Om detta inte händer kan du
ställa in programvalsläget på följande
sätt:
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
52
www.electrolux.com
Vattenavhärdaren skall ställas in efter
hur hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
Vattenhårdhet
Tyska grader
(°dH)
Franska gra‐
der (°fH)
mmol/l
Clarke-gra‐
der
Vattenhårdhet
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.
Oavsett om du använder
standarddiskmedel eller multitabletter
(med eller utan salt) ska du ställa in
rätt hårdhetsgrad för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.
Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att
mjuka upp hårt vatten.
•
•
Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.
= nivå 5.
3. Tryck på
upprepade gånger för
att ändra inställning.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
Inställning av vattenhårdhet
6.3 Spolglansfacket
Produkten måste vara i programvalsläge.
Spolglans bidrar till att torka disken utan
att det blir ränder eller fläckar.
1. Öppna användarläget genom att
hålla in
och
samtidigt tills
kontrollamporna
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
•
.
Kontrollamporna
släcks.
och
Spolglans dispenseras automatiskt under
den varma sköljfasen.
Användning av spolglans och
multitabletter
När du aktiverar funktionen Multitab
fortsätter spolglansfacket att släppa ut
spolglans. Du kan inaktivera
spolglansdoseringen. I detta fall kanske
torkresultatet inte blir tillfredsställande.
SVENSKA
Spolglanslampan är alltid släckt när
spolglansfacket är inaktiverat.
Inaktivera spolglansdoseringen
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
och
hålla in
samtidigt tills
kontrollamporna
,
och
börjar blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
•
Kontrollamporna
släcks.
•
Kontrollampan
fortsätter att
blinka.
På displayen visas den aktuella
inställningen.
•
och
–
= spolglansfacket
aktiverat.
–
= spolglansfacket
inaktiverat.
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
53
Det finns även en ljudsignal som hörs
när programmet är klart. Ljudsignalen är
som standard inaktiverad, men det går
att aktivera den.
Aktivera ljudsignalen för
avslutat program
Produkten måste vara i programvalsläge.
1. Öppna användarläget genom att
och
hålla in
samtidigt tills
indikatorerna
,
och
börjar
blinka och displayen är tom.
2. Tryck på
.
och
släcks.
•
Indikatorerna
•
Indikatorlampan
fortsätter att
blinka.
På displayen visas den aktuella
inställningen:
•
= Ljudsignal av.
–
–
= Ljudsignal på.
3. Tryck på
för att ändra
inställningen.
4. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.
6.4 Ljudsignaler
Ljudsignaler hörs när ett fel inträffar i
produkten. Det går inte att inaktivera
dessa ljudsignaler.
7. FUNKTIONER
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.
Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du har valt
icke-kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som fortfarande
är aktiva förblir tända.
7.1 Multitab
Aktivera den här tillvalsfunktionen när du
använder multitabletter som integrerar
salt-, spolglans- och diskfunktioner. De
kan också innehålla andra disk- eller
spolglansmedel.
Den här funktionen gör så att salt inte
släpps ut. Temperaturindikatorn tänds
inte.
Vid användning av denna tillvalsfunktion
förlängs programlängden för att förbättra
disk- och torkningsresultatet vid
användning av multitabletter.
Multitab är inte en permanent funktion
utan måste väljas vid varje program.
54
www.electrolux.com
Aktivering av Multitab
•
Tryck på .
Kontrollampan tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
•
7.2 MyFavourite
Med den här funktionen kan du ställa in
och spara program som du använder
ofta.
Du kan bara spara 1 program. En ny
inställning avbryter den tidigare.
Ställa in MyFavouriteprogrammet
1. Ställ in programmet som du vill spara
Du kan även ställa in lämpliga alternativ
tillsammans med programmet.
2. Håll in
tills tillhörande
kontrollampa tänds med fast sken.
Ställa in MyFavouriteprogrammet
Tryck på
Kontrollamporna som hör till
MyFavourite-programmet och
funktionerna tänds.
Displayen visar programmets
siffra och längd.
7.3 EnergySaver
Funktionen sänker temperaturen under
den sista sköljfasen och sänker därmed
också energiförbrukningen (ca -25 %).
Diskgodset kan fortfarande vara vått när
programmet är klart.
Programmets varaktighet är kortare.
Aktivering av EnergySaver
Tryck på
. Motsvarande kontrollampa
tänds.
Om funktionen inte kan användas till
programmet tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar den snabbt i
några sekunder och förblir sedan släckt.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.
.
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1. Kontrollera att den inställda nivån
på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.
2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna
alla bearbetningsrester som
fortfarande kan finnas kvar i
produkten. Använd inte diskmedel
och fyll inte korgarna.
När du startar ett program kan det ta upp
till 5 minuter för produkten att ladda
hartset i vattenavhärdaren. Det ser ut
som att produkten inte fungerar.
Diskfasen startar bara när den här
proceduren är klar. Proceduren upprepas
med jämna mellanrum.
8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara salt som är
speciellt avsett för
diskmaskiner.
Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.
Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att
vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren
(endast första gången).
3. Fyll på disksalt i saltbehållaren.
SVENSKA
55
B
A
M AX
4
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.
5. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.
FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.
8.2 Fylla på spolglansfacket
1. Tryck in spärren (D) för att öppna
locket (C).
2. Häll spolglans i spolglansfacket (A)
tills vätskan når fyllningsnivå 'max'.
3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa så att det inte bildas för mycket
skum.
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).
B
C
9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten.
-
C
D
4. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
A D
1
3 2
+
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
56
www.electrolux.com
•
Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.
• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.
3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet. Om du använder
multitabletter, aktivera Multitabfunktionen.
5. Ställ in och starta rätt program för
typen av disk och smutsgrad.
9.1 Använda diskmedel
D A B
30
Funktionen sänker energiförbrukningen
genom att automatiskt inaktivera
produkten när den inte är igång.
Funktionen sätter igång:
• 5 minuter efter att programmet är
klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte
har startat.
1. Låt luckan stå på glänt.
2. Tryck på strömbrytaren för att
aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.
C
B
Funktionen Auto Off
Starta ett program
30
20
A
9.2 Ställa in och starta ett
program
3. Tryck flera gånger på
tills
displayen visar det programnummer
du vill starta. Programnumret visas
på displayen i ca tre sekunder och
sedan visas programlängden.
• Om du vill välja MyFavourite-
D
programmet trycker du på
.
Indikatorerna som hör till
MyFavourite-programmet tänds.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Stäng luckan för att starta
programmet.
•
20
C
1. Tryck in spärren (B) för att öppna
locket (C).
2. Placera diskmedlet, pulver eller
tabletter, i facket märkt (A).
3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel i diskmedelsfacket (D).
4. Stäng locket. Kontrollera att spärren
har låst sig i rätt position.
Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in program.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar tidsfördröjningen du
vill ställa in (från 1 till 24 timmar).
Kontrollampan för fördröjd start tänds.
3. Stäng luckan till produkten för att
starta nedräkningen.
Medan en nedräkning pågår kan man
öka fördröjningstiden, men inte ändra
programvalet och funktionerna.
När nedräkningen löper ut startar
programmet.
SVENSKA
Öppna luckan medan
produkten är igång
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar produkten. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter produkten från den
punkt där den avbröts.
Avbryta programmet
Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
57
Håll in Reset tills produkten är i
programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.
Program klart
När diskprogrammet är klart visar
displayen 0:00 .
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta
tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
2. Stäng vattenkranen.
10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
•
•
•
•
•
•
Ta bort större matrester från
tallrikarna och kasta dem i
avfallspåsen.
Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Välj hellre fördiskprogrammet (om
tillgänglig) vid behov eller ett program
med fördisksfas.
Använd alltid hela utrymmet i
korgarna.
Vid fyllning av produkten måste du se
till att tallrikarna nås helt av vattnet
som släpps från spolarmens
munstycken. Se till att föremål inte
vidrör eller täcker över varandra.
Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''3 i 1'',
''4 i 1'', ''All i 1''). Följ anvisningarna
som står på förpackningen.
Välj program för typen av disk och
smutsgrad. Med ECO-programmet får
du den effektivaste användningen av
vatten och energikonsumtion för
normalt smutsad porslin och bestick.
10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
•
•
•
•
•
•
Använd endast salt, spolglans och
diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.
I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder endast diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.
Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.
Om du använder multitabletter kan du
välja Multitab-funktionen (om
tillgänglig). Den här funktionen ökar
rengörings- och torkningsprestandan
om multitabletter används.
Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.
Använd inte mer än korrekt mängd
diskmedel. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.
58
www.electrolux.com
10.3 Vad du ska göra om du vill
sluta använda multitabletter
•
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
•
•
•
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta
nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och
spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med
en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.
4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.
5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.
6. Aktivera spolglansdoseringen.
10.4 Ladda korgarna
•
•
•
•
•
•
Använd bara produkten för att diska
föremål som är diskmaskinsäkra.
Ställ inte föremål av trä, horn,
aluminium, tenn eller koppar i
produkten.
Placera inte föremål i produkten som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).
Ta bort alla matrester från disken.
Blötlägg inbrända matrester på
disken.
Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.
•
Se till att bestick och diskgods inte
fastnar i varandra. Blanda skedar med
andra sorters bestick.
Se till att glas inte vidrör andra glas.
Lägg små föremål i bestickkorgen.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
Se till att föremålen inte rör sig.
Kontrollera att spolarmen kan röra sig
fritt innan ett program startas.
10.5 Innan ett program startas
Kontrollera att:
•
•
•
•
•
•
•
Filtren är rena och rätt isatta.
Saltbehållarens lock sitter tätt.
Spolarmarna inte är igensatta.
Det finns disksalt och spolglans
(såvida du inte använder
multitabletter).
Diskgodset är rätt placerat i korgarna.
Programmet är lämpligt för diskgodset
och smutsgraden.
Rätt mängd diskmedel används.
10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas
ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.
2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.
I slutet av programmet kan
det finnas vatten kvar på
sidorna och luckan på
produkten.
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.
11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.
SVENSKA
59
C
B
A
1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.
2. Ta ut filtret (C) ur filter (B).
3. Ta ut det platta filtret (A).
4. Diska filtren.
5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.
6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.
7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret
(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.
60
www.electrolux.com
11.4 Invändig rengöring
FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.
•
•
11.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.
•
11.3 Utvändig rengöring
•
•
•
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa.
Använd bara neutrala
rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar eller lösningsmedel.
Rengör produkten noga, samt luckans
gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.
Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett
program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.
För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.
12. FELSÖKNING
Om produkten inte startar eller stannar
under diskning. Innan du kontaktar
auktoriserad service, kontrollera om du
kan lösa problemet på egen hand med
hjälp av informationen i tabellen.
VARNING!
Reparationer som inte är
riktigt gjorda kan resultera i
allvarlig risk för säkerheten
för användaren. Alla
reparationer ska utföras av
kvalificerad personal.
Vid vissa fel visas en larmkod på
displayen.
Majoriteten av problemen som kan
uppstå kan lösas utan att man
behöver kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Du kan inte sätta på pro‐
dukten.
•
•
Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säk‐
ringsdosan.
Programmet startar inte.
•
•
Se till att luckan är stängd.
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen
eller väntar tills nedräkningen är slut.
Produkten har startat laddningsproceduren av hart‐
set i vattenavhärdaren. Procedurens varaktighet är
ca 5 minuter.
•
SVENSKA
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Produkten fylls inte med
vatten.
•
•
Displayen visar
.
Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
•
•
•
61
Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.
Kontakta kommunen för denna information.
Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller
snodd.
•
•
•
•
Kontrollera att vattenlåset inte är igensatt.
Kontrollera att filtret i utloppsslangen inte är igensatt.
Kontrollera att inre filtersystemet inte är igensatt.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller
snodd.
•
Stäng vattenkranen och kontakta auktoriserad servi‐
ce.
Maskinen stannar och star‐ •
tar om flera gånger under
en diskning.
Det är helt normalt. Det ger optimalt rengöringsresul‐
tat och energibesparingar.
Programmet varar för
länge.
•
Ett energisparande alternativ har valts.
•
Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen
eller väntar tills nedräkningen är slut.
Den återstående tiden på
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av pro‐
gramtiden.
•
Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.
Displayen visar
.
Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar
.
Programalternativen måste •
ställas in på nytt varje
gång.
För att spara din favoritinställning, använd alternativ
MyFavourite.
Det läcker lite från maskin‐ •
ens lucka.
•
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de juster‐
bara fötterna (om tillämpligt).
Maskinens lucka är inte centrerad. Justera den bakre
foten (om tillämpligt).
Luckan är svår att stänga.
Produkten står inte i våg. Lossa eller dra åt de juster‐
bara fötterna (om tillämpligt).
Delar av porslinet sticker ut från korgarna.
•
•
Skramlande/knackande
ljud inifrån maskinen.
•
•
Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.
Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.
62
www.electrolux.com
Problem och larmkod
Möjliga orsaker och åtgärder
Apparaten löser ut bryta‐
ren.
•
Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna ha alla ap‐
parater i bruk. Kontrollera uttagets strömstyrka och
kapaciteten på mätaren eller stäng av en av de ap‐
parater som används.
Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.
•
auktoriserad service om problemet
uppstår igen.
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips"
för andra möjliga orsaker.
När du har kontrollerat produkten, stäng
av och sätt på produkten. Kontakta
För larmkoder som inte beskrivits i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
12.1 Diskresultat och torkning är inte tillfredsställande
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Dåligt diskresultat.
•
•
•
•
Maskinen torkar disken då‐
ligt.
•
•
•
•
Se "Daglig användning", "Tips" och broschyren
om hur man laddar korgarna.
Använd ett intensivare diskprogram.
Om du använder multitabletter, aktivera alltid Multi‐
tab-funktionen.
Rengör spolarmunstyckena och filter. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
Disken har lämnats kvar för länge i maskinen med
luckan stängd.
Det finns ingen spolglans eller så är mängden
spolglans för liten. Ställ in mängden spolglans som
släpps ut till en högre nivå.
Plastartiklar kan behöva handtorkas.
Vi rekommenderar att alltid använda spolglans,
även i kombination med multitabletter.
Det finns vitaktiga streck och •
fläckar, eller blåaktiga be‐
läggningar på glas och dis‐
•
kgods.
Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ställ
in nivån på spolglansen till en lägre nivå.
För mycket diskmedel har använts.
Det finns fläckar och torkade •
vattendroppar på glas och
porslin.
•
Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Ställ in nivån på spolglansen till en högre nivå.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
SVENSKA
Problem
Möjliga orsaker och åtgärder
Disken är blöt.
•
•
•
•
•
63
Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas
med låg temperatur.
Spolglansfacket är tomt.
Spolglansens kvalitet kan också vara en orsak.
Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken.
Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfack‐
et och använd spolglans tillsammans med multitab‐
letterna.
Lämna diskmaskinsluckan på glänt ett litet tag in‐
nan du tar ur disken.
Insidan på maskinen är blöt. •
Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.
Ovanligt skum under dis‐
kning.
•
•
Använd bara maskindiskmedel.
Det läcker från spolglansfacket. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.
Det finns rost på besticken.
•
Det finns för mycket salt i vattnet under diskningen.
Se avsnittet "Vattenavhärdare".
Silverbestick och bestick av rostfritt stål placerades
tillsammans. Undvik att sätta bestick av silver och
rostfritt stål nära varandra.
•
Det finns rester kvar i disk‐
medelsfacket vid slutet av
programmet.
•
•
•
Lukter inifrån maskinen.
•
Kalkavlagringar på porslin, i •
diskmaskinen och på insidan •
av dörren.
•
•
•
•
•
Tråkigt, missfärgat eller nag‐ •
gat porslin.
•
•
Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde
därför inte sköljas bort med vatten.
Vatten kan inte skölja bort diskmedel från facket.
Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.
Se till att disken i korgarna inte hindrar locket på
diskmedelsfacket från att kunna öppnas.
Se "Intern rengöring".
Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
Saltbehållarens lock är löst.
Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet "Vat‐
tenavhärdare".
Även om du använder multifunktionstabletter ska
du använda salt och ställa in vattenavhärdaren. Se
avsnittet "Vattenavhärdare".
Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska ma‐
skinen rengöras med särskilda medel som är av‐
sedda för detta ändamål.
Testa ett annat diskmedel.
Kontakta diskmedelstillverkaren.
Se till att endast diskmaskinssäkra produkter dis‐
kas i maskinen.
Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.
Lägg lätta föremål i den övre korgen.
64
www.electrolux.com
Se "Före första
användning", "Daglig
användning" eller "Tips"
för andra möjliga orsaker.
13. TEKNISK INFORMATION
Mått
Bredd / Höjd / Djup (mm)
446 / 818 - 898 / 550
Elektrisk anslutning 1)
Spänning (V)
220 - 240
Frekvens (Hz)
50
Vattentryck
Min. / max. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Vattentillförsel
Kallt eller varmt vatten 2)
max 60 °C
Kapacitet
Kuvert
9
Strömförbrukning
Kvar på-läge (W)
5.0
Strömförbrukning
Av-läge (W)
0.10
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler eller vindkraft)
kan en varmvattensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
65
66
www.electrolux.com
SVENSKA
67
156977344-A-092016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement