Electrolux ESI6531LOX User manual

Electrolux ESI6531LOX User manual

ESI6531LOX

ESI6531LOK

ESI6531LOW

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 www.electrolux.com

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................................3

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..................................................4

3. OPIS URZĄDZENIA.................................................................................................6

4. PANEL STEROWANIA ............................................................................................7

5. PROGRAMY.............................................................................................................8

6. OPCJE......................................................................................................................9

7. USTAWIENIA......................................................................................................... 10

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................... 12

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA............................................................................. 14

10. WSKAZÓWKI I PORADY.....................................................................................15

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE......................................................................17

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW......................................................................19

13. DANE TECHNICZNE........................................................................................... 20

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:

www.electrolux.com

Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:

www.registerelectrolux.com

Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

POLSKI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

3

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich miejscach, jak:

– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach

– sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych; do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.

Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.

Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów

(Mpa).

Maksymalna liczba kompletów wynosi 12.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.

Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.

Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną.

4 www.electrolux.com

Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.

1.2 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych

zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu

ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.

Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.

Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.

Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez nadzoru dorosłych.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.

• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których panuje temperatura poniżej 0°C.

• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji załączoną do urządzenia.

• Należy zadbać o to, aby elementy zabudowy znajdujące się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.

2.2 Podłączenie do sieci

elektrycznej

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

• Urządzenie musi być uziemione.

• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.

POLSKI

• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum serwisowym.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby w zainstalowanym urządzeniu wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.

• Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.

Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw

EWG.

• Dotyczy tylko wielkiej Brytanii i

Irlandii. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilającą 13 A. Jeśli konieczna jest wymiana bezpiecznika we wtyczce zasilającej, należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).

2.3 Podłączenie do sieci

wodociągowej

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić węży wodnych.

• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie używano przez dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody i odczekać, aż będzie ona czysta.

• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.

• Wąż dopływowy wyposażono w zawór bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym przewodem zasilającym.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczne napięcie.

• W razie uszkodzenia węża dopływowego należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu wymiany węża dopływowego.

2.4 Przeznaczenie

• Nie siadać ani nie stawać na otwartych drzwiach urządzenia.

• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.

• Nie pić wody z urządzenia ani nie wykorzystywać jej do zabawy.

• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się detergent.

• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia może dojść do uwolnienia gorącej pary.

• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.

2.5 Serwis

• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

• Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować następujące dane z tabliczki znamionowej.

5

6 www.electrolux.com

Model:

Numer produktu:

Numer seryjny:

2.6 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała lub uduszeniem.

3. OPIS URZĄDZENIA

• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.

• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w urządzeniu.

1 2

11

10 9

1

Górne ramię spryskujące

2

Dolne ramię spryskujące

3

Filtry

4

Tabliczka znamionowa

5

Zbiornik soli

6

Otwór wentylacyjny

6 5 4 3

7

Dozownik płynu nabłyszczającego

8

Dozownik detergentu

9

Kosz na sztućce

10

Dolny kosz

11

Górny kosz

POLSKI 7

4. PANEL STEROWANIA

1

2 3 4 5

8 7 6

1 Przycisk wł./wył.

2

Przycisk Program

3 Wskaźniki programów

4

Wyświetlacz

5 Przycisk Delay

4.1 Wskaźniki

Wskaźnik

6 Przycisk Start

7

Wskaźniki

8 Przycisk Option

Opis

Faza zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania.

Faza suszenia. Zapala się podczas fazy suszenia.

Wskaźnik funkcji Multitab.

Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączo‐ ny.

Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.

Wskaźnik funkcji EnergySaver.

8 www.electrolux.com

5. PROGRAMY

Program

1)

2)

Stopień zabrudze‐ nia

Rodzaj załadunku

• Średnie

• Naczynia sto‐ łowe i sztućce

• Dowolne

• Naczynia sto‐ łowe, sztućce, garnki i patelnie

• Duże

• Naczynia sto‐ łowe, sztućce, garnki i patelnie

Fazy programu

• Zmywanie wstępne

• Zmywanie 50°C

• Płukania

• Suszenie

• Zmywanie wstępne

• Zmywanie od

45°C do 70°C

• Płukania

• Suszenie

• Zmywanie wstępne

• Zmywanie 70°C

• Płukania

• Suszenie

Opcje

• EnergySaver

• Multitab

• EnergySaver

• Multitab

• EnergySaver

• Multitab

3)

• Średnie lub lekk‐ ie

• Delikatne naczy‐ nia i szkło

• Świeże

• Naczynia sto‐ łowe i sztućce

• Zmywanie 45°C

• Płukania

• Suszenie

• Zmywanie 60°C lub 65°C

• Płukania

• EnergySaver

• Multitab

• Multitab

4)

• Dowolne • Zmywanie wstępne

1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycz‐ nej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy pro‐ gram dla ośrodków przeprowadzających testy).

2) Urządzenie rozpoznaje stopień zabrudzenia oraz ilość naczyń znajdujących się w kos‐ zach. Automatycznie reguluje temperaturę i ilość wody, a także zużycie energii oraz czas trwania programu.

3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre efekty zmywania.

4) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.

5.1 Parametry eksploatacyjne

Program1)

Zużycie wody

(l)

9.9

Zużycie energii

(kWh)

0.91

Czas trwania

(min)

195

POLSKI 9

Program1)

Zużycie wody

(l)

8 - 14

13 - 15

13 - 14

9

Zużycie energii

(kWh)

0.6 - 1.4

1.3 - 1.4

0.7 - 0.9

0.8

Czas trwania

(min)

40 - 150

130 - 150

70 - 80

30

4 0.1

14

1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.

5.2 Informacje dla ośrodków

przeprowadzających testy

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:

6. OPCJE

[email protected]

Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.

Żądane opcje należy zawsze włączać przed uruchomieniem programu.

Opcji nie można włączać ani wyłączać w trakcie programu.

Użycie tej opcji powoduje wydłużenie czasu trwania programu w celu poprawy efektów zmywania i suszenia podczas stosowania tabletek wieloskładnikowych.

Multitab nie jest opcją stałą, dlatego należy ją włączać przy każdym cyklu.

Nie wszystkie opcje są ze sobą zgodne. Po wybraniu niezgodnych ze sobą opcji urządzenie automatycznie wyłączy jedną lub większą liczbę opcji. Tylko wskaźniki aktywnych opcji pozostaną wówczas włączone.

6.1 Multitab

Włączyć tę opcję stosując tabletki wieloskładnikowe z solą, płynem nabłyszczającym i detergentem. Mogą one zawierać także inne środki do mycia lub płukania.

Opcja ta powoduje wyłączenie dozowania soli i płynu nabłyszczającego z odpowiednich pojemników. Wskaźniki soli i płynu nabłyszczającego nie włączają się.

Włączanie opcji Multitab

Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik

.

6.2 EnergySaver

Opcja ta powoduje zmniejszenie temperatury podczas ostatniej fazy płukania, a w rezultacie zmniejszenie zużycia energii (o ok. 25%).

Po zakończeniu programu naczynia mogą być wciąż mokre.

Czas trwania programu może być krótszy.

10 www.electrolux.com

Włączanie opcji EnergySaver

Naciskać Option, aż włączy się wskaźnik

.

Jeśli opcja nie jest dostępna w danym programie, jej wskaźnik nie zaświeca się lub miga przez kilka sekund, a następnie gaśnie.

Wyświetlacz wyświetli zaktualizowany czas trwania programu.

6.3 MyFavourite

Ta opcja umożliwia ustawienie i zapisanie w pamięci najczęściej używanego programu.

Można zapisać w pamięci 1 program.

Wprowadzenie nowego ustawienia powoduje anulowanie poprzedniego.

Zapisywanie programu

MyFavourite

1. Ustawić program do zapisania w pamięci.

7. USTAWIENIA

7.1 Tryb wyboru programów i

tryb użytkownika

Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru programów, można ustawić program i przejść do trybu użytkownika.

W trybie użytkownika można zmienić następujące ustawienia:

• Poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody.

• Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego zakończenia programu.

• Włączenie dozownika płynu nabłyszczającego przy jednoczesnym korzystaniu z opcji Multitab oraz płynu nabłyszczającego.

Ustawienia te zostaną zapisane aż do ich ponownej zmiany.

Wraz z programem można również ustawić dostępne opcje.

2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Delay, aż wskaźniki programu i opcji zaczną migać przez kilka sekund.

Ustawianie programu

MyFavourite

Nacisnąć i przytrzymać Program, aż włączą się wskaźniki związane z programem MyFavourite i opcjami.

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie czasu trwania programu.

Ustawianie trybu wyboru programów

Urządzenie jest w trybie wyboru programów, gdy wskaźnik programu

jest włączony, a na wyświetlaczu pokazany jest czas trwania programu.

Po włączeniu urządzenia znajduje się ono zwykle w trybie wyboru programów.

Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb wyboru programów można ustawić w następujący sposób:

Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Option, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów.

7.2 Zmiękczanie wody

Zmiękczacz usuwa z wody substancje mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ na rezultaty zmywania lub na pracę urządzenia.

Im wyższa zawartość substancji mineralnych, tym twardsza jest woda.

Twardość wody jest mierzona w równoważnych skalach.

Zmiękczanie powinno być dostosowane do stopnia twardości wody

Twardość wody

Stopnie nie‐ mieckie (°dH)

47 - 50

43 - 46

37 - 42

29 - 36

23 - 28

19 - 22

15 - 18

11 - 14

4 - 10

<4

Stopnie fran‐ cuskie (°fH)

84 - 90

76 - 83

65 - 75

51 - 64

40 - 50

33 - 39

26 - 32

19 - 25

7 - 18

<7

1) Ustawienie fabryczne.

2) Przy tym poziomie nie stosować soli.

mmol/l

8.4 - 9.0

7.6 - 8.3

6.5 - 7.5

5.1 - 6.4

4.0 - 5.0

3.3 - 3.9

2.6 - 3.2

1.9 - 2.5

0.7 - 1.8

<0.7

POLSKI 11

doprowadzonej do urządzenia. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości wody. Istotne jest ustawienie właściwego poziomu zmiękczania wody, aby zapewnić dobre rezultaty zmywania.

Stopnie

Clarka

58 - 63

53 - 57

46 - 52

36 - 45

28 - 35

23 - 27

18 - 22

13 - 17

5 - 12

< 5

Poziom zmiękc‐ zania wody

10

9

8

7

6

5 1)

4

3

2

1 2)

Ustawianie poziomu zmiękczania wody

Urządzenie musi być w trybie wyboru programów.

1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż wskaźniki

, i zaczną migać, a wyświetlacz będzie pusty.

2. Nacisnąć Program.

• Wskaźniki wyłączą się.

i

• Wskaźnik migał.

będzie nadal

• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: np. poziom 5.

=

3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aby zmienić ustawienie.

4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.

7.3 Dozownik płynu

nabłyszczającego

Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam.

Płyn nabłyszczający jest uwalniany automatycznie w fazie gorącego płukania.

Jednoczesne używanie płynu nabłyszczającego i tabletek wieloskładnikowych

Gdy włączona jest opcja Multitab, dozownik płynu nabłyszczającego nie dawkuje płynu. Jednak, jeśli rezultaty zmywania przy stosowaniu tabletek wieloskładnikowych nie są zadowalające, zaleca się jednoczesne używanie

12 www.electrolux.com

tabletek wieloskładnikowych i płynu nabłyszczającego. W tym celu należy włączyć dozownik płynu nabłyszczającego.

Dozownik pozostanie włączony aż do ponownej zmiany ustawienia.

7.4 Sygnały dźwiękowe

Sygnały dźwiękowe są emitowane w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia. Tych sygnałów dźwiękowych nie można wyłączyć.

Sygnał dźwiękowy może być również emitowany po zakończeniu programu.

Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale można go włączyć.

Włączanie dozownika płynu nabłyszczającego

Urządzenie musi być w trybie wyboru programów.

1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż wskaźniki

, i zaczną migać, a wyświetlacz będzie pusty.

2. Nacisnąć Option.

• Wskaźniki się.

i wyłączą

• Wskaźnik nadal migał.

będzie

• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie.

– = dozownik płynu nabłyszczającego wyłączony

– = dozownik płynu nabłyszczającego włączony

3. Nacisnąć Option, aby zmienić ustawienie.

4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.

5. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego.

6. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia programu

Urządzenie musi być w trybie wyboru programów.

1. Aby uruchomić tryb użytkownika, nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Delay i Start, aż wskaźniki

, i zaczną migać, a wyświetlacz będzie pusty.

2. Nacisnąć Delay

• Wskaźniki wyłączą się.

i

• Wskaźnik będzie nadal migał.

• Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie:

– = sygnał dźwiękowy wyłączony.

– = sygnał dźwiękowy włączony.

3. Nacisnąć Delay, aby zmienić ustawienie.

4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.

1. Sprawdzić, czy bieżący poziom zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli nie, dostosować poziom zmiękczania wody.

2. Napełnić zbiornik soli.

3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.

4. Otworzyć zawór wody.

5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie pozostałości poprodukcyjne mogące wciąż znajdować się w urządzeniu. Nie należy stosować detergentu ani umieszczać naczyń w koszach.

Po uruchomieniu programu urządzenie zaczyna doprowadzać żywicę do zmiękczacza wody – może to potrwać do

5 minut. Może wydawać się, że urządzenie nie pracuje. Program rozpoczyna się dopiero po zakończeniu tego procesu. Proces ten jest powtarzany co pewien czas.

8.1 Zbiornik soli

UWAGA!

Stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek.

Sól jest używana do aktywowania żywicy w zmiękczaczu wody oraz zapewnia dobre rezultaty zmywania podczas codziennej eksploatacji.

Napełnianie zbiornika soli

1. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w lewo i ją zdjąć.

2. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli

(tylko za pierwszym razem).

3. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.

POLSKI

8.2 Napełnianie dozownika

płynu nabłyszczającego

A D B

13

A

C

B

M

AX

+

4

3

-

4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiornika soli.

5. Obrócić pokrywkę zbiornika soli w prawo, aby zamknąć zbiornik soli.

Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika soli należy uruchomić program.

C

D

UWAGA!

Należy stosować wyłącznie płyn nabłyszczający przeznaczony do zmywarek.

1. Nacisnąć przycisk zwalniający (D), aby otworzyć pokrywę (C).

2. Wlać płyn nabłyszczający do dozownika (A), aż osiągnie poziom napełnienia „max”.

3. Rozlany płyn nabłyszczający należy zetrzeć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec powstaniu zbyt dużej ilości piany.

4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowiednio zablokowany.

Dozowanie płynu nabłyszczającego można wyregulować za pomocą pokrętła (B) między pozycją

1 (najmniejsza ilość) a pozycją 4 lub 6 (największa ilość).

14 www.electrolux.com

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA

1. Otworzyć zawór wody.

2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.

Upewnić się, że urządzenie jest w trybie wyboru programów.

• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić zbiornik soli.

• Jeśli świeci się wskaźnik płynu nabłyszczającego, napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.

3. Załadować kosze.

4. Dodać detergent. Aby stosować tabletki wieloskładnikowe, należy włączyć funkcję Multitab.

5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia.

9.1 Stosowanie detergentu

D A B

3. Jeżeli wybrano program obejmujący zmywanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość detergentu w przegródce (D).

4. Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że przycisk zwalniający jest odpowiednio zablokowany.

9.2 Ustawianie i uruchamianie

programu

Funkcja Auto Off

Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez automatyczne wyłączanie urządzenia, gdy nie jest ono używane.

Funkcja uruchamia się:

• Po upływie 5 minut od zakończenia programu.

• Po upływie 5 minut, jeśli nie uruchomiono programu.

30

20

A

30

B D

20

C

C

1. Nacisnąć przycisk zwalniający (B), aby otworzyć pokrywę (C).

2. Umieścić detergent, w postaci proszku lub tabletki, w przegródce

(A).

Uruchamianie programu

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie wyboru programów.

2. Zamknąć drzwi urządzenia.

3. Nacisnąć kilkakrotnie Program, aż włączy się wskaźnik wybranego programu.

• Aby wybrać program

MyFavourite, nacisnąć i przytrzymać Program, aż pojawi się ustawienie MyFavourite.

Wyświetlacz wyświetli czas trwania programu.

4. Ustawić odpowiednie opcje.

5. Nacisnąć Start, aby uruchomić program.

• Włączy się wskaźnik fazy zmywania.

• Czas trwania programu będzie odliczany skokowo co 1 minutę.

Uruchamianie programu z opóźnieniem

1. Ustawić program.

2. Nacisnąć kilkakrotnie Delay, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas opóźnienia (od 1 do 24 godzin).

Wskaźnik wybranego programu miga.

3. Nacisnąć Start.

4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić odliczanie.

Po zakończeniu odliczania czasu program uruchomi się automatycznie i włączy się wskaźnik fazy zmywania.

Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia

Otworzenie drzwi w trakcie działania programu powoduje zatrzymanie urządzenia. Po zamknięciu drzwi urządzenie kontynuuje pracę od momentu, w którym została przerwana.

Po otworzeniu drzwi na dłużej niż 30 sekund podczas fazy suszenia, bieżący program zostanie zakończony.

Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu w trakcie odliczania

Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia programu należy ponownie ustawić program.

10. WSKAZÓWKI I PORADY

10.1 Informacje ogólne

Stosowanie się do poniższych wskazówek pomoże zapewnić optymalne efekty prania i suszenia podczas codziennej eksploatacji oraz przyczyni się do ochrony środowiska.

• Większe resztki żywności z naczyń należy wyrzucić do kosza.

• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie potrzeby użyć programu zmywania wstępnego (jeśli jest

POLSKI

Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Option, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów.

15

Anulowanie programu

Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Program i Option, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programów.

Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.

Zakończenie programu

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się 0:00. Wskaźniki faz programu są wyłączone.

Wszystkie przyciski są nieaktywne z wyjątkiem przycisku wł./wył.

1. Nacisnąć przycisk wł./wył. lub poczekać, aż funkcja Auto Off automatycznie wyłączy urządzenie.

W przypadku otwarcia drzwi przed uruchomieniem funkcji Auto Off urządzenie wyłącza się automatycznie.

2. Zakręcić zawór wody.

dostępny) lub wybrać program z fazą zmywania wstępnego.

• Należy zawsze wykorzystywać całą pojemność koszy.

• Podczas ładowania urządzenia sprawdzić, czy woda wydostająca się z dysz ramion spryskujących ma swobodny dostęp do naczyń.

Upewnić się, że przedmioty nie stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają.

• Możliwe jest używanie osobno detergentu, płynu nabłyszczającego i

16 www.electrolux.com

soli do zmywarek lub używanie tabletek wieloskładnikowych (np. typu

„3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w jednym”). Przestrzegać informacji podanych na opakowaniu.

• Ustawić odpowiedni program dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia. W programie

ECO uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.

10.2 Stosowanie soli, płynu

nabłyszczającego i detergentu

• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywarek. Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.

• Tabletki wieloskładnikowe są zwykle przeznaczone do użycia z wodą o twardości do 21°dH. Gdy twardość wody jest większa, należy oprócz tabletek wieloskładnikowych stosować także płyn nabłyszczający i sól.

Jednak do twardej i bardzo twardej wody zaleca się stosowanie się osobno detergentu (w postaci proszku, żelu lub tabletek bez dodatkowych funkcji), płynu nabłyszczającego i soli, aby zapewnić optymalne efekty mycia i suszenia.

• Aby stosować tabletki wieloskładnikowe, należy wybrać opcję Multitab (jeśli jest dostępna).

Opcja ta wpływa na poprawę efektów zmywania i suszenia podczas korzystania z tabletek wieloskładnikowych.

• Detergent w tabletkach nie rozpuszcza się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek przy długich programach, aby zapobiec osadzaniu się detergentu na naczyniach.

• Nie używać większej ilości detergentu niż zalecana. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu.

10.3 Postępowanie

w przypadku zaprzestania korzystania z tabletek wieloskładnikowych

Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie dozowanego detergentu, soli i płynu nabłyszczającego należy wykonać poniższą procedurę.

1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania wody.

2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne.

3. Uruchomić najkrótszy program z fazą płukania. Nie dodawać detergentu ani nie umieszczać naczyń w koszach.

4. Po zakończeniu programu ustawić stopień zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.

5. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.

10.4 Ładowanie koszy

• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, które są przystosowane do zmywania w zmywarkach.

• Nie wkładać do urządzenia elementów wykonanych z drewna, rogu, aluminium, cynołowiu i miedzi.

• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, które mogą pochłaniać wodę (gąbki, ściereczki).

• Większe resztki żywności z naczyń należy wyrzucić do kosza.

• Namoczyć przypalone resztki potraw.

• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.

• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze sobą.

• Sztućce oraz małe przedmioty umieścić w koszu na sztućce.

• Lekkie elementy umieścić w górnym koszu. Upewnić się, że naczynia się nie przemieszczają.

• Przed uruchomieniem programu upewnić się, że ramię spryskujące może swobodnie się obracać.

10.5 Przed rozpoczęciem

programu

Upewnić się, że:

• filtry są czyste i prawidłowo założone;

• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana;

• ramiona spryskujące są drożne;

• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający

(chyba że stosowane są wieloskładnikowe tabletki z detergentem);

• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w koszach jest prawidłowe;

• program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;

POLSKI

• użyto prawidłową ilość detergentu.

10.6 Opróżnianie koszy

1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.

2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego kosza, a potem z górnego.

Po zakończeniu programu po bokach oraz na drzwiach urządzenia może wciąż znajdować się woda.

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

17

OSTRZEŻENIE!

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

Brudne filtry i zapchane ramiona spryskujące pogarszają efekt zmywania.

Należy je regularnie sprawdzać i w razie potrzeby wyczyścić.

11.1 Czyszczenie filtrów

System filtrów składa się z 3 części.

2. Wyjąć filtr (C) z filtra (B).

3. Wyjąć filtr płaski (A).

C

B

A

1. Obrócić filtr (B) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i go wyjąć.

4. Umyć filtry.

18 www.electrolux.com

5. Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani zanieczyszczenia.

6. Włożyć na miejsce filtr (A). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2 prowadnicami.

7. Włożyć filtry (B) i (C).

8. Włożyć filtr (B) do filtra płaskiego (A).

Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zablokuje.

UWAGA!

Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzenia.

11.2 Czyszczenie ramion

spryskujących

Nie wolno wyjmować ramion spryskujących. Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.

11.3 Czyszczenie obudowy

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.

• Używać wyłącznie neutralnych detergentów.

• Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.

11.4 Czyszczenie wnętrza

• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę drzwi, należy czyścić wilgotną miękką szmatką.

• Częste korzystanie z krótkich programów może powodować osadzanie się tłuszczu i kamienia wewnątrz urządzenia. Aby temu zapobiec, zaleca się korzystanie z długich programów co najmniej 2 razy w miesiącu.

POLSKI

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.

Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym należy sprawdzić, czy problem można rozwiązać samodzielnie, korzystając z informacji zawartych w tabeli.

Przy niektórych usterkach na wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy.

19

Problem i kod alarmowy Możliwe rozwiązanie

Urządzenie nie włącza się. • Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego jest włożona do gniazdka.

• Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bezpieczni‐ ków jest sprawny.

Program nie uruchamia się.

Urządzenie nie napełnia się wodą.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie .

• Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.

• Nacisnąć Start.

• Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu, na‐ leży je anulować lub poczekać do końca odliczania czasu.

• W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadzania żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu wynosi około 5 minut.

• Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.

• Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie.

W tym celu należy skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.

• Upewnić się, że zawór wody jest drożny.

• Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest droż‐ ny.

• Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty ani przygnieciony.

Urządzenie nie wypompo‐ wuje wody.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie .

Włączyło się zabezpiecze‐ nie przed zalaniem.

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie .

• Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.

• Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani przygnieciony.

• Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autoryzo‐ wanym centrum serwisowym.

Po sprawdzeniu urządzenia należy je wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

20 www.electrolux.com

12.1 Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające

Problem

Białawe smugi lub niebie‐ skawy nalot na szklankach i naczyniach.

Plamy i ślady po odparowa‐ nych kroplach wody na szklankach i naczyniach.

Naczynia są mokre.

Możliwe rozwiązanie

• Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.

• Użyto za dużo detergentu.

• Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.

• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐ go.

• Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza sus‐ zenia odbywa się w niskiej temperaturze.

• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.

• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczające‐ go.

• Przyczyną może być jakość wieloskładnikowych tabletek. Należy wypróbować inną markę lub włąc‐ zyć dozownik płynu nabłyszczającego i zastosować płyn nabłyszczający wraz z wieloskładnikowymi tabletkami.

Patrz rozdział „Wskazówki i

porady”, gdzie omówiono inne możliwe przyczyny.

13. DANE TECHNICZNE

Wymiary

Podłączenie do sieci elek‐ trycznej 1)

Szerokość / Wysokość /

Głębokość (mm)

Napięcie (V)

Częstotliwość (Hz)

596 / 818 - 898 / 575

220 - 240

50

Ciśnienie doprowadzanej wody

Dopływ wody

Pojemność

Min./maks. bar (MPa)

Zimna lub ciepła woda2)

Liczba standardowych nakryć

Tryb czuwania (W)

0.5 (0.05) / 8 (0.8) maks. 60°C

12

Pobór mocy 0.99

Pobór mocy Tryb wyłączenia (W) 0.10

1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.

2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecz‐ nych, elektrowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zuży‐ cie energii.

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem należy poddać recyklingowi. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem wraz z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu recyklingu lub skontaktować się z odpowiednimi lokalnymi władzami.

POLSKI 21

*

22 www.electrolux.com

POLSKI 23

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project