Zoppas PDV10010FK User manual

Zoppas PDV10010FK User manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
PL Instrukcja obsługi
Zmywarka
PDV10010FK
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich
miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 9 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru,
aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie
z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB O
OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH RUCHOWYCH,
SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w
miejscach, w których panuje temperatura
poniżej 0°C.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji
załączoną do urządzenia.
• Należy zadbać o to, aby elementy zabudowy
znajdujące się nad urządzeniem i w jego
pobliżu spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować się z
elektrykiem.
•
•
•
•
•
•
•
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymiany
przewodu zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy
zadbać o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu zasilającego
była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Dotyczy tylko wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę
zasilającą 13 A. Jeśli konieczna jest wymiana
bezpiecznika we wtyczce zasilającej, należy
użyć bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).
3
PODŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych
rur lub do rur, których nie używano przez
dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody
i odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
•
UTYLIZACJA
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub uduszeniem.
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne
napięcie.
W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym w celu
wymiany węża dopływowego.
PRZEZNACZENIE
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
bezpieczeństwa podanych na opakowaniu
detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed
zakończeniem programu. Na naczyniach
może znajdować się detergent.
• Po otwarciu drzwi w czasie pracy urządzenia
może dojść do uwolnienia gorącej pary.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
SERWIS
• Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
4
Kontaktując się z autoryzowanym centrum
serwisowym, należy przygotować następujące
dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu:
Numer seryjny:
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
ŁATWE URUCHOMIENIE
1
2
3
4
1 Przycisk wł./wył.
2 Wskaźniki programów
4 Przycisk wyboru programu
3 Wskaźniki
WSKAŹNIKI
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
PROGRAMY
Parametry eksploatacyjne
1)
Program
2)
Stopień zabrud‐
zenia
Rodzaj załadunku
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Fazy programu
Czas trwa‐ Zużycie en‐ Zużycie wo‐
nia
ergii
dy
(min)
(kWh)
(l)
•
•
•
•
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patel‐
nie
•
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukania
Suszenie
225
0.878
9.5
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukania
Suszenie
130 - 150
1.0 - 1.2
11 - 13
5
Parametry eksploatacyjne
1)
Program
Stopień zabrud‐
zenia
Rodzaj załadunku
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Fazy programu
Czas trwa‐ Zużycie en‐ Zużycie wo‐
nia
ergii
dy
(min)
(kWh)
(l)
•
•
•
•
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukania
Suszenie
100 - 110
1.2 - 1.6
15 - 16
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian
w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków
przeprowadzających testy).
USTAWIENIA
TRYB WYBORU PROGRAMU
Urządzenie działa w trybie trybie wyboru programu, gdy wszystkie wskaźniki programów są włączone.
Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru programu, można ustawić program i przejść do trybu
użytkownika.
Jeśli panel sterowania nie pokazuje tego stanu, należy użyć funkcji Anuluj.
FUNKCJA ANULUJ
Nacisnąć przycisk wyboru programów, aż włączą się wszystkie wskaźniki programów (tryb wyboru
programu).
Funkcja ta pozwala na anulowanie trwającego programu .
6
TRYB UŻYTKOWNIKA
Gdy urządzenie jest w trybie wyboru programu:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru programu, aż wskaźnik
zacznie migać i włączy się
wskaźnik
.
W trybie użytkownika można zmienić:
• Poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody.
• Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego zakończenia programu.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do ich ponownej zmiany.
REGULACJA ZMIĘKCZANIA WODY
1. Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika, poczekać, aż zgaśnie wskaźnik
, a wskaźnik
zacznie migać. Liczba mignięć wskaźnika
oznacza aktualne ustawienie (np. 5 mignięć +
przerwa + 5 mignięć = poziom 5).
2. Nacisnąć przycisk wyboru programów, aby zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie tego przycisku
powoduje zwiększenie poziomu. Po poziomie 10 następuje powrót do poziomu 1.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
TABELA TWARDOŚCI WODY
Stopnie nie‐
mieckie
(°dH)
Stopnie francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie Clarka
Poziom zmiękcza‐
nia wody
47 -50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Ustawienie fabryczne
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
7
WŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO ZAKOŃCZENIA PROGRAMU
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale można go włączyć.
1. Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika, nacisnąć przycisk wyboru programów w ciągu ok. 5
sekund: wskaźnik
jest włączony, a wskaźnik
2. Poczekać, aż zgaśnie wskaźnik
zacznie migać.
. Zgaśnie wskaźnik
. Sygnał dźwiękowy jest wyłączony.
3. Nacisnąć przycisk wyboru programów, aby zmienić ustawienie. Świeci się wskaźnik
dźwiękowy jest wyłączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
. Sygnał
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości
wody doprowadzanej do urządzenia. Jeśli
nie, dostosować poziom zmiękczania
wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie
pozostałości poprodukcyjne mogące wciąż
znajdować się w urządzeniu. Nie należy
stosować detergentu ani umieszczać naczyń
w koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie zaczyna
doprowadzać żywicę do zmiękczacza wody –
może to potrwać do 5 minut. Może wydawać się,
że urządzenie nie pracuje. Program rozpoczyna
się dopiero po zakończeniu tego procesu. Proces
ten jest powtarzany co pewien czas.
STOSOWANIE SOLI
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wlać do zbiornika soli jeden litr wody.
Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika soli należy uruchomić program.
STOSOWANIE PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
4
1
2
2
3
A
1
1
2
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam. Jest on automatycznie
podawany podczas fazy płukania gorącą wodą. Dozownik płynu nabłyszczającego należy napełnić,
gdy szybka w okienku (A) jest przezroczysta.
8
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie wyboru
programów.
• Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
•
Upewnić się, że w dozowniku płynu
nabłyszczającego znajduje się płyn
nabłyszczający.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia.
STOSOWANIE DETERGENTU
1
A
B
30
20
2
Jeżeli wybrano program obejmujący zmywanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość detergentu w
przegródce B.
STOSOWANIE WIELOSKŁADNIKOWYCH TABLETEK Z DETERGENTEM
1
30
20
2
•
•
•
Nie napełniać zbiornika soli ani dozownika płynu nabłyszczającego.
Ustawić najniższy poziom zmiękczania wody.
Ustawić najniższy poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
URUCHAMIANIE PROGRAMU
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
3. Naciskać przycisk wyboru programu, aż zaświeci się wskaźnik żądanego programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić program.
OTWIERANIE DRZWI W TRAKCIE PRACY URZĄDZENIA
Otworzenie drzwi w trakcie działania programu zatrzymuje urządzenie. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od momentu, w którym została przerwana.
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Po zakończeniu programu wskaźnik
jest włączony.
9
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Jeśli przycisk wł./wył. nie zostanie naciśnięty, po kilku minutach od zakończenia programu
zgasną wszystkie wskaźniki. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
WSKAZÓWKI I PORADY
INFORMACJE OGÓLNE
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty prania i
suszenia podczas codziennej eksploatacji oraz
przyczyni się do ochrony środowiska.
• Większe resztki żywności z naczyń należy
wyrzucić do kosza.
• Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub wybrać
program z fazą zmywania wstępnego.
• Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
• Podczas ładowania urządzenia sprawdzić,
czy woda wydostająca się z dysz ramion
spryskujących ma swobodny dostęp do
naczyń. Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają.
• Możliwe jest używanie osobno detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do zmywarek
lub używanie tabletek wieloskładnikowych
(np. typu „3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji podanych
na opakowaniu.
• Ustawić odpowiedni program dla określonego
rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia. W
programie ECO uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania średnio
zabrudzonych naczyń i sztućców.
STOSOWANIE SOLI, PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO I DETERGENTU
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywarek. Inne
produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o twardości
do 21°dH. Gdy twardość wody jest większa,
należy oprócz tabletek wieloskładnikowych
stosować także płyn nabłyszczający i sól.
Jednak do twardej i bardzo twardej wody
zaleca się stosowanie się osobno detergentu
(w postaci proszku, żelu lub tabletek bez
dodatkowych funkcji), płynu nabłyszczającego
i soli, aby zapewnić optymalne efekty mycia i
suszenia.
• Aby stosować tabletki wieloskładnikowe,
należy wybrać opcję Multitab (jeśli jest
dostępna). Opcja ta wpływa na poprawę
efektów zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek wieloskładnikowych.
• Detergent w tabletkach nie rozpuszcza się
całkowicie w trakcie krótkich programów.
Zaleca się stosowanie tabletek przy długich
programach, aby zapobiec osadzaniu się
detergentu na naczyniach.
• Nie używać większej ilości detergentu niż
zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
ZMIĘKCZANIE WODY
Zmiękczacz wody usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ na
rezultaty zmywania lub na pracę urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji mineralnych,
tym twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane do
stopnia twardości wody doprowadzonej do
urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację na
temat twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody, aby
zapewnić dobre rezultaty zmywania.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU
ZAPRZESTANIA KORZYSTANIA Z TABLETEK
WIELOSKŁADNIKOWYCH
Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
dozowanego detergentu, soli i płynu
10
nabłyszczającego należy wykonać poniższą
procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik
płynu nabłyszczającego są pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani nie
umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić stopień
zmiękczania wody odpowiednio do twardości
wody doprowadzanej do urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
ŁADOWANIE KOSZY
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty,
które są przystosowane do zmywania w
zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Większe resztki żywności z naczyń należy
wyrzucić do kosza.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą.
• Sztućce oraz małe przedmioty umieścić w
koszu na sztućce.
•
•
Lekkie elementy umieścić w górnym koszu.
Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu upewnić się,
że ramię spryskujące może swobodnie się
obracać.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMU
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana;
• ramiona spryskujące są drożne;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i
płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są
wieloskładnikowe tabletki z detergentem);
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w
koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku i stopnia zabrudzenia;
• użyto prawidłową ilość detergentu.
OPRÓŻNIANIE KOSZY
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia
łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach urządzenia
może wciąż znajdować się woda.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania. Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
CZYSZCZENIE FILTRÓW
B
A
11
C
•
•
•
•
Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani zanieczyszczenia.
Włożyć na miejsce filtr (C). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2 prowadnicami.
Włożyć filtry (A) i (B).
Włożyć filtr (A) do filtra płaskiego (C). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się
zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
CZYSZCZENIE WNĘTRZA
• Urządzenie, w tym gumową uszczelkę drzwi,
należy czyścić wilgotną miękką szmatką.
• Częste korzystanie z krótkich programów
może powodować osadzanie się tłuszczu i
kamienia wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z długich
programów co najmniej 2 razy w miesiącu.
CZYSZCZENIE RAMION SPRYSKUJĄCYCH
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
CZYSZCZENIE OBUDOWY
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
• Używać wyłącznie neutralnych detergentów.
• Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum
serwisowym należy sprawdzić, czy problem
można rozwiązać samodzielnie, korzystając z
informacji zawartych w tabeli.
Po wystąpieniu niektórych problemów co pewien
czas miga wskaźnik zakończenia programu,
sygnalizując usterkę.
Problem i kod alarmowy
Urządzenie nie włącza się.
Możliwe rozwiązanie
•
•
Program nie uruchamia się.
12
•
•
Upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego
jest włożona do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
W urządzeniu rozpoczął się proces doprowadza‐
nia żywicy do zmiękczacza wody. Czas trwania
tego procesu wynosi około 5 minut.
Problem i kod alarmowy
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowany jest je‐
den sygnał dźwiękowy.
•
•
•
•
•
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt nisk‐
ie. W tym celu należy skontaktować się z miejsco‐
wym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowane są dwa
sygnały dźwiękowe.
•
•
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zala‐
niem.
• Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
• Co pewien czas emitowane są trzy
sygnały dźwiękowe.
•
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je wyłączyć i
włączyć. Jeśli problem wystąpi ponownie, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli,
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
EFEKTY ZMYWANIA I SUSZENIA SĄ NIEZADOWALAJĄCE
Problem
Białawe smugi lub niebieskawy
nalot na szklankach i naczy‐
niach.
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
Naczynia są mokre.
Możliwe rozwiązanie
•
•
•
•
•
•
•
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć
dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia od‐
bywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”, gdzie omówiono inne
możliwe przyczyny.
13
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość / Wysokość / Głę‐
bokość (mm)
446 / 818-898 / 550
Podłączenie do sieci elektrycz‐
nej 1)
Napięcie (V)
220 - 240
Częstotliwość (Hz)
50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
Min./maks. bar (MPa)
0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda2)
maks. 60°C
Pojemność
Liczba standardowych nak‐
ryć
9
Pobór mocy
Tryb czuwania (W)
0.50
Pobór mocy
Tryb wyłączenia (W)
0.50
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnego źródła energii (np. z kolektorów słonecznych, elek‐
trowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
INFORMACJE DLA OŚRODKÓW
PRZEPROWADZAJĄCYCH TESTY
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników
testu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany
na tabliczce znamionowej.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć
do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie
wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
14
*
15
156979130-A-192014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement