Leonard | LI1315X | User manual | Leonard LI1315X Instrukcja obsługi

Leonard LI1315X Instrukcja obsługi
instrukcja obsługi
Zmywarka
LI1315
2 leonard
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2 Wkładanie sztućców i naczyń
9
Opis urządzenia
5 Wybór i uruchamianie programu zmywania
Panel sterowania
5
11
Eksploatacja urządzenia
6 Programy zmywania
11
Ustawianie zmiękczacza wody
6 Konserwacja i czyszczenie
12
Wsypywanie soli do zmywarki
7 Co zrobić, gdy…
13
Używanie detergentu i płynu
Dane techniczne
15
nabłyszczającego
8 Ochrona środowiska
16
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i eksploatacją urządzenia
należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi:
• Ze względu na własne bezpieczeństwo
oraz bezpieczeństwo mienia.
• Mając na uwadze ochronę środowiska.
• Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać wraz z
urządzeniem, również w przypadku przeprowadzki lub odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane nieprawidłową
instalacją i eksploatacją.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
• Urządzenia nie powinny używać osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Dzieciom należy zapewnić odpowiednią
opiekę, aby mieć pewność, że nie bawią
się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Występuje
zagrożenie uduszenia lub odniesienia obrażeń.
• Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia
obrażeń i uszkodzenia urządzenia.
• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia. W urządzeniu
mogą być obecne cząsteczki detergentów.
• Nie pozostawiać drzwi urządzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to uniknąć potknięcia się o otwarte drzwi i potencjalnych obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiach urządzenia.
Użytkowanie
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
Aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy używać urządzenia do
innych celów.
• Urządzenie służy wyłącznie do zmywania
naczyń i sprzętów domowych nadających się do mycia w zmywarce.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Noże i wszystkie przedmioty z ostrymi
końcówkami umieszczać w koszu na
sztućce, ostrym końcem skierowanym w
leonard 3
•
•
•
•
•
•
•
dół. Można je również układać w pozycji
poziomej w górnym koszu lub koszyku
na noże. (nie wszystkie modele są wyposażone w kosz na noże).
Używać wyłącznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli
oraz płynu nabłyszczającego).
Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek może spowodować uszkodzenie
zmiękczacza wody.
Sól w urządzeniu należy uzupełniać bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania. Resztki soli pozostające w
urządzeniu mogą spowodować korozję
lub perforację dna urządzenia.
Nie należy wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych substancji (środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Przed uruchomieniem programu zmywania upewnić się, że ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania może dojść do uwolnienia
gorącej pary. Istnieje ryzyko poparzenia
ciała.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu zmywania.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
• Nie stosować łatwopalnych produktów
lub produktów powodujących korozję.
• Nie używać urządzenia bez filtrów. Należy
upewnić się, że filtry są prawidłowo zainstalowane. Nieprawidłowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalające rezultaty mycia oraz może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej. Istnieje zagrożenie porażenia
prądem lub uszkodzenia urządzenia.
Instalacja
• Upewnić się, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie instalować ani nie podłą-
•
•
•
•
•
•
czać uszkodzonego urządzenia; skontaktować się z dostawcą.
Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy je całkowicie rozpakować.
Podłączenie do sieci elektrycznej, instalacji wodnej oraz instalacja urządzenia muszą być wykonane przez wykwalifikowaną osobę. Pozwoli to uniknąć ryzyka istotnych uszkodzeń lub obrażeń ciała.
Upewnić się, że podczas instalacji wtyczka przewodu zasilającego jest wyjęta z
gniazdka.
Nie wolno nawiercać ścian bocznych
urządzenia, ponieważ może dojść do
uszkodzenia części hydraulicznych lub
elektrycznych.
Ważne!Należy przestrzegać instrukcji
podanych na szablonie dostarczonym
wraz z urządzeniem:
– Aby zainstalować urządzenie.
– Aby zamontować panel drzwiowy.
– Aby podłączyć doprowadzenie i spust
wody.
Należy zadbać o zainstalowanie urządzenia w meblach spełniających odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
• Nie instalować urządzenia w miejscach,
w których temperatura jest niższa niż
0°C.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane przez
mróz.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• W celu podłączenia doprowadzenia wody
należy użyć nowych węży. Nie stosować
używanych węży.
• Nie podłączać urządzenia do nowych rur
lub rur, które nie były używane przez długi czas. Odkręcić wodę na kilka minut, a
następnie podłączyć wąż dopływowy.
• Podczas instalacji urządzenia należy
zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani
nie uszkodzić węży wodnych.
• Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić
szczelność złączek hydraulicznych.
• Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia należy sprawdzić, czy węże nie
przeciekają.
4 leonard
• Wąż dopływowy jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa i podwójne ścianki z
wewnętrznym przewodem zasilającym.
Ciśnienie w wężu dopływowym jest
obecne tylko podczas przepływu wody.
W razie wycieku z węża dopływowego
zawór bezpieczeństwa zatrzymuje przepływ.
– Należy zachować ostrożność podczas
podłączania węża doprowadzającego
wodę:
– Nie wkładać węża doprowadzającego wodę ani zaworu bezpieczeństwa
do wody.
– W razie uszkodzenia węża dopływowego lub zaworu bezpieczeństwa
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Aby wymienić wąż dopływowy z zaworem bezpieczeństwa, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie.
Podłączenie do sieci elektrycznej
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. Istnieje ryzyko pożaru.
• Nie zmieniać ani nie wymieniać samodzielnie przewodu zasilającego. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić wtyczki oraz
przewodu zasilającego za urządzeniem.
• Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Przy odłączaniu urządzenia nigdy nie
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Autoryzowany serwis
• Naprawy urządzenia mogą wykonywać
tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktować się z punktem serwisowym.
• Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Utylizacja urządzenia
• Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzeń:
– Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
– Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
– Wymontować zatrzask zamka drzwi.
Zapobiega to ryzyku zamknięcia się
dzieci lub zwierząt domowych we wnętrzu urządzenia. Istnieje ryzyko uduszenia.
– Oddać urządzenie do złomowania w
lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
Ostrzeżenie! Detergenty stosowane
w zmywarce są niebezpieczne i
mogą powodować korozję!
• Jeśli dojdzie do wypadku związanego z detergentami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do ust, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
• W przypadku dostania się detergentu do oczu, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem i przemyć oczy wodą.
• Detergenty do zmywarki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu
poza zasięgiem dzieci.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi
urządzenia, gdy w dozowniku znajduje się detergent.
• Napełniać dozownik detergentu bezpośrednio przed uruchomieniem programu zmywania.
leonard 5
OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
Górny kosz
Pokrętło ustawienia twardości wody
Zbiornik soli
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
6
7
8
9
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
PANEL STEROWANIA
1
2
5
1
2
3
4
5
Znacznik programu
Kontrolka wł./wył.
Kontrolki
Przycisk Start/Anuluj
Pokrętło wyboru programów
3
4
6 leonard
Wskaźniki
Wskaźnik fazy zmywania. Włącza się podczas fazy zmywania oraz fazy płukania.
Wskaźnik fazy suszenia. Zapala się podczas fazy suszenia.
Wskaźnik zakończenia programu. Włącza się w następujących sytuacjach:
• Zakończenie programu zmywania.
• Regulacja poziomu zmiękczania wody.
• W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.
Wskaźnik soli. Wskaźnik włącza się, gdy należy napełnić zbiornik soli.
1)
Po napełnieniu zbiornika wskaźnik soli może nadal świecić się przez kilka godzin. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
1) Gdy zbiornik soli jest pusty, odpowiedni wskaźnik nie włącza się podczas programu zmywania.
Pokrętło wyboru programów i
kontrolka wł./wył.
Włączanie urządzenia i wybór
programu zmywania
• Ustawić znacznik programu na pokrętle
na programie zmywania. Patrz „Programy
zmywania”. Zaświeci się kontrolka wł./
wył.
Wyłączanie urządzenia
• Ustawić znacznik programu na kontrolkę
wł./wył. Kontrolka wł./wył. zgaśnie.
• Do uruchamiania programu zmywania.
Patrz „Ustawianie i uruchamianie programu zmywania”.
• Do anulowania włączonego programu.
Patrz „Ustawianie i uruchamianie programu zmywania”.
• Do elektronicznej regulacji poziomu
zmiękczania wody. Patrz „Ustawianie
zmiękczania wody”.
Przycisk Start/Anuluj
Przycisk ten służy do wykonywania następujących czynności:
EKSPLOATACJA URZĄDZENIA
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, ustawić poziom zmiękczania
wody.
2. Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
4. Włożyć naczynia i sztućce do urządzenia.
5. Ustawić program zmywania odpowiedni do rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia.
6. Napełnić dozownik detergentu odpowiednią ilością detergentu.
7. Rozpocząć program zmywania.
USTAWIANIE ZMIĘKCZACZA WODY
Zmiękczacz wody usuwa minerały i sole
z doprowadzanej wody. Minerały te i sole
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Odpowiednio ustawić poziom zmiękczania
wody, jeśli nie odpowiada on twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Skontaktować się z miejscowym zakładem
wodociągowym, aby ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
leonard 7
Ustawienie poziomu
zmiękczania wody
Twardość wody
Stopnie niemieckie (°dH)
Stopnie francuskie (°TH)
mmol/l
Stopnie
Clarka
ręczne
elektroniczne
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
9
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2
1)
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2
1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2
1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Ustawianie ręczne
Obrócić pokrętło regulacji zmiękczania wody w położenie 1 lub 2 (patrz tabela).
3. Zwolnić przycisk Start/Anuluj, gdy kontrolki wł./wył. oraz Start/Anuluj zaczną
migać.
• W tym samym czasie miga kontrolka
zakończenia programu. Liczba mignięć oznacza ustawienie stopnia
zmiękczania wody (przykład: 5 mignięć/przerwa/5 mignięć = poziom 5).
4. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć
przycisk Start/Anuluj. Każde naciśnięcie
przycisku Start/Anuluj powoduje zmianę
ustawienia o jeden poziom.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia.
Jeśli zmiękczanie wody zostało elektronicznie ustawione na poziom 1, kontrolka soli pozostaje wyłączona.
Ustawienie elektroniczne
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/
Anuluj.
2. Obracać pokrętłem wyboru programów
w prawo, aż znacznik programu wskaże
pierwszy program zmywania.
WSYPYWANIE SOLI DO ZMYWARKI
Napełnianie zbiornika soli:
1. Obrócić pokrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć zbiornik soli.
2. Wlać do zbiornika soli 1 litr wody (tylko
podczas pierwszego wsypywania soli).
3. Do napełnienia zbiornika solą należy
użyć lejka.
4. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu
zbiornika soli.
8 leonard
5. Obrócić pokrywkę w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zbiornik soli.
Podczas napełniania zbiornika solą wypływa z niego woda – jest to normalne.
UŻYWANIE DETERGENTU I PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
1
2
30
3
5
4
20
MAx
+
-
8
7
4
1
2
3
6
Stosowanie detergentu
W celu ochrony środowiska nie należy
używać większej ilości detergentu, niż
jest to konieczne.
Należy przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu detergentu.
Aby napełnić dozownik detergentu, należy
wykonać poniższe czynności:
1. Nacisnąć przycisk zwalniający 2 , aby
otworzyć pokrywę 8 dozownika detergentu.
2. Umieścić detergent w dozowniku 1 .
3. Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne, wsypać niewielką
ilość detergentu do komory zmywania
wstępnego 3 .
4. W przypadku używania detergentu w
tabletkach umieścić tabletkę w dozowniku detergentu 1 .
5. Zamknąć dozownik detergentu. Docisnąć pokrywę, aż się zatrzaśnie.
Detergenty różnych producentów rozpuszczają się w różnym czasie. Niektóre tabletki nie zapewniają odpowiednich efektów podczas krótkich programów zmywania. Stosując detergent w
tabletkach zaleca się korzystanie z długich programów zmywania w celu całkowitego rozpuszczenia detergentu.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Stosowanie płynu nabłyszczającego
umożliwia wysuszenie naczyń bez
smug i plamek.
Dozownik płynu nabłyszczającego automatycznie dodaje płyn nabłyszczający podczas ostatniej fazy płukania.
Aby napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, należy wykonać poniższe czynności:
1. Aby otworzyć dozownik płynu nabłyszczającego, należy obrócić pokrywkę
4 w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
leonard 9
2. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego 6 płynem nabłyszczającym. Oznaczenie „max” wskazuje maksymalny
poziom.
3. Rozlany płyn nabłyszczający należy
usunąć za pomocą chłonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt dużej
ilości piany podczas programu zmywania.
4. Aby zamknąć dozownik płynu nabłyszczającego, należy założyć pokrywkę i
obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, gdy wskaźnik 5 stanie się przezroczysty.
Regulacja dozowania płynu
nabłyszczającego
Ustawienie fabryczne: położenie 3.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można
ustawić w zakresie od 1 (najmniejsza dawka) do 4 (największa dawka).
Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego 7 , aby zmniejszyć lub
zwiększyć dozowanie.
Należy stosować wieloskładnikowe
tabletki z detergentem
Tabletki te zawierają takie składniki jak: detergent, płyn nabłyszczający i sól do zmy-
warek. Niektóre typy tabletek mogą zawierać również inne środki.
Stosując tabletki zawierające sól i płyn nabłyszczający nie należy napełniać zbiornika
soli i dozownika płynu nabłyszczającego.
Należy sprawdzić, czy dane tabletki są odpowiednie do stopnia twardości wody doprowadzanej do urządzenia (patrz instrukcje
podane na opakowaniu produktu).
1. Ustawić najniższy poziom twardości wody. Patrz „Ustawianie zmiękczania wody”.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego. Patrz „Używanie detergentu i płynu nabłyszczającego”.
Powrót do stosowania detergentu, soli
i płynu nabłyszczającego oddzielnie.
1. Napełnić zbiornik soli i dozownik płynu
nabłyszczającego.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
3. Uruchomić program zmywania bez naczyń.
4. Po zakończeniu programu zmywania
ustawić stopień zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
5. Dokonać regulacji dozowanej ilości płynu nabłyszczającego.
WKŁADANIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
Porady i wskazówki
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów,
które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Namoczyć przypalone resztki potraw.
• Wydrążone elementy (kubki, szklanki i miski) układać otworami w dół.
• Upewnić się, że woda nie zbiera się w
pojemnikach lub miskach.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie.
• Szklanki nie mogą stykać się ze sobą.
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby
nie przylegały do siebie.
• Naczynia należy wkładać do koszy w taki
sposób, aby woda miała dostęp do
wszystkich powierzchni.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
• Na elementach plastikowych i miskach z
powłoką zapobiegającą przywieraniu mogą zatrzymywać się krople wody.
Dolny kosz
Do dolnego kosza należy wkładać rondle,
pokrywki, talerze, salaterki i sztućce. Naczynia z serwisu i duże pokrywki układać
przy krawędziach kosza.
10 leonard
kubków, szklanek, garnków i pokrywek.
Naczynia należy rozmieszczać tak, aby woda miała dostęp do wszystkich powierzchni.
Kieliszki na wysokich nóżkach układać nóżkami do góry na półkach na filiżanki. W
przypadku dłuższych przedmiotów można
złożyć półki na filiżanki.
Kosz na sztućce
Widelce i łyżki należy wkładać trzonkami w
dół.
Noże wkładać trzonkami w górę.
Regulacja wysokości górnego kosza
Górny kosz można ustawić w dwóch położeniach, co daje większą elastyczność wypełnienia kosza.
Uwaga! Wysokość wyregulować przed
załadowaniem górnego kosza.
Maksymalna wysokość naczyń:
Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby
nie przylegały do siebie.
Należy używać kratki na sztućce. Jeżeli wymiary sztućców uniemożliwiają korzystanie
z kratki na sztućce, można ją wyjąć.
Górny kosz
Górny kosz jest przeznaczony dla talerzy (o
maksymalnej średnicy 24 cm), salaterek,
górny kosz
dolny
kosz
Położenie górne
20 cm
31 cm
Dolne położenie
24 cm
27 cm
Aby przełożyć górny kosz do położenia górnego, należy wykonać poniższe czynności:
1. Obrócić na zewnątrz przednie ograniczniki prowadnic (A).
leonard 11
2. Wysunąć kosz.
3. Umieścić kosz w górnym położeniu.
4. Obrócić ograniczniki prowadnic (A) do
pierwotnego położenia.
Uwaga! Jeżeli kosz znajduje się w
górnym położeniu, nie należy
umieszczać filiżanek na
przeznaczonych na nie półkach.
WYBÓR I URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
Wybór i uruchamianie programu
zmywania
1. Zamknąć drzwi.
2. Wybrać program zmywania. Patrz „Programy zmywania”.
– Zapali się kontrolka Wł./Wył.
3. Nacisnąć przycisk Start/Anuluj. Program zmywania rozpocznie się automatycznie.
– Zaświeci się kontrolka Start/Anuluj.
Przerwanie programu zmywania
• Otworzyć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie zatrzymany.
• Zamknąć drzwi urządzenia.
– Program zmywania zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
Anulowanie programu zmywania
Jeśli program zmywania nie został uruchomiony, istnieje możliwość zmiany ustawień.
Aby dokonać zmiany ustawień po rozpoczęciu programu, należy anulować program.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/
Anuluj, dopóki nie zgaśnie kontrolka
Start/Anuluj.
Przed uruchomieniem nowego programu zmywania należy upewnić się, że w
dozowniku znajduje się detergent.
Zakończenie programu zmywania
Po zakończeniu programu zmywania zaświeci się kontrolka zakończenia programu.
Wyłączyć urządzenie i otworzyć jego drzwi.
Opróżnianie koszy
• Należy odczekać aż naczynia wystygną
przed ich wyjęciem z urządzenia. Gorące
naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a następnie z górnego.
• Na ścianach i na drzwiach urządzenia
może występować woda. Stal nierdzewna stygnie szybciej niż naczynia.
PROGRAMY ZMYWANIA
Program
1)
Rodzaj zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Opis programu
Średnie
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 65°C
Płukanie
Suszenie
Świeże
Naczynia stołowe i
sztućce
Zmywanie w temperaturze 65°C
Płukanie
12 leonard
Program
Rodzaj zabrudzenia
Średnie
Rodzaj załadunku
Naczynia stołowe i
sztućce
2)
Opis programu
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukanie
Suszenie
1) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Pozwala on w krótkim czasie uzyskać dobrą
skuteczność zmywania.
2) Jest to program standardowy dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Dane z testów są przedstawione na osobnej, dołączonej do urządzenia naklejce.
Parametry eksploatacyjne
Program
Czas trwania programu (minuty)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody (litry)
100-110
1,4-1,6
19-21
30
0,9
9
130-140
1,0-1,2
14-16
Podane parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnie-
nia i temperatury wody, zmian w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Wyjmowanie i czyszczenie filtrów
Brudne filtry sprawiają, że wyniki mycia są
gorsze.
Urządzenie ma trzy filtry:
1. filtr zgrubny (A)
2. mikrofiltr (B)
3. filtr płaski (C)
1. Odblokować system filtrów, obracając
w tym celu rączkę umieszczoną na mikrofiltrze (B) o około 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
A
B
C
2. Wyjąć system filtrów.
3. Chwycić filtr zgrubny (A) za uchwyt z
otworem.
4. Wyjąć filtr zgrubny (A) z mikrofiltra (B).
leonard 13
5. Wyjąć filtr płaski (C) z dna urządzenia.
D
10. Aby zablokować system filtrów, obrócić
rączkę na mikrofiltrze (B) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aż do zablokowania.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie demontować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących
ulegną zatkaniu, zabrudzenia należy usunąć
przy pomocy cienkiego i zaostrzonego
przedmiotu.
6. Dokładnie wyczyścić filtry pod bieżącą
wodą.
7. Umieścić filtr płaski (C) w pierwotnym
położeniu. Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidłowo pod dwoma zaczepami (D).
8. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikrofiltra (B)
i docisnąć je razem.
9. Włożyć system filtrów na swoje miejsce.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz panel sterowania wilgotną
miękką ściereczką.
Używać wyłącznie neutralnych środków do
czyszczenia.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników (np. acetonu).
CO ZROBIĆ, GDY…
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbować
znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabela). Jeśli nie można rozwiązać problemu,
należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Niektóre problemy wywołują miganie
wskaźników i wyświetlenie kodu alarmu.
Kod alarmu
Usterka
• Miga kontrolka Start/Anuluj.
• Kontrolka zakończenia programu miga jednokrotnie co
pewien czas.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Miga kontrolka Start/Anuluj.
• Kontrolka zakończenia programu miga dwukrotnie co
pewien czas.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Miga kontrolka Start/Anuluj.
• Kontrolka zakończenia programu miga trzykrotnie co
pewien czas.
Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia urządzenie należy
wyłączyć.
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Zawór wody zablokował się lub
pokrył osadem kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
14 leonard
Usterka
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
Prawdopodobna przyczyna
Otworzyć zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopływowym.
Oczyścić filtr.
Nieprawidłowe podłączenie
węża dopływowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż dopływowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy jest uszkodzony.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Nieprawidłowe podłączenie
węża spustowego.
Sprawdzić, czy podłączenie
jest prawidłowe.
Wąż spustowy jest uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż spustowy
jest uszkodzony.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
Program zmywania nie uruchamia się.
Możliwe rozwiązanie
Zawór wody jest zamknięty.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Nie dotknięto przycisku Start/
Anuluj.
Nacisnąć przycisk Start/Anuluj.
Wtyczka przewodu zasilającego nie została prawidłowo włożona do gniazda elektrycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
przewodu zasilającego do
gniazda.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Po sprawdzeniu ustawić pokrętło wyboru
programu na tym samym programie zmywania, co przed nieprawidłowym działaniem. Program zostanie wznowiony od momentu, w którym został przerwany.
W przypadku ponownego wystąpienia
problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeżeli wyświetli się inny kod alarmu, należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
Informacje niezbędne dla serwisu znajdują
się na tabliczce znamionowej.
Należy zanotować:
– Model
(MOD.) ....................................................
....
– Numer produktu
(PNC) ........................................
– Numer seryjny
(S.N.) ...............................................
Rezultaty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem
Naczynia nie są czyste.
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Wybrany program zmywania
nie jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku lub stopnia
zabrudzenia.
Należy upewnić się, czy wybrany program zmywania jest odpowiedni dla danego rodzaju
załadunku oraz stopnia zabrudzenia.
Kosze nie zostały załadowane
prawidłowo, co uniemożliwiło
dotarcie wody do wszystkich
powierzchni.
Prawidłowo załadować kosze.
leonard 15
Problem
Możliwa przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z powodu
niewłaściwego ułożenia naczyń.
Sprawdzić, czy niewłaściwe
ułożenie naczyń nie powoduje
zablokowania ramion spryskujących.
Filtry są zabrudzone lub nieprawidłowo złożone i zamontowane.
Upewnić się, że filtry są czyste
oraz prawidłowo złożone i zamontowane.
Użyto za mało detergentu lub
nie użyto go w ogóle.
Upewnić się, że użyto wystarczającej ilości detergentu.
Zbiornik soli jest pusty.
Napełnić zbiornik soli solą do
zmywarek.
Niewłaściwe ustawienie poziomu zmiękczania wody
Ustawić zmiękczanie wody.
Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy zbiornika soli.
Upewnić się, czy zbiornik soli
jest prawidłowo zamknięty.
Na szklankach i naczyniach widać smugi, mleczne plamy lub
niebieskawy nalot.
Zbyt duża dawka płynu nabłyszczającego.
Zmniejszyć dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ślady kropel wody na kieliszkach i na naczyniach.
Zbyt mała dawka płynu nabłyszczającego.
Zwiększyć dawkę płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być zastosowany detergent.
Użyć detergentu innej marki.
Naczynia są mokre.
Włączono program zmywania
bez fazy suszenia lub ze skróconą fazą suszenia.
Otworzyć drzwi i pozostawić je
uchylone na kilka minut przed
wyjęciem naczyń.
Naczynia są wilgotne i matowe.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego płynem nabłyszczającym.
Ślady kamienia na naczyniach.
DANE TECHNICZNE
Wymiary
Ciśnienie doprowadzanej wody
Szerokość
596 mm
Wysokość
818-898 mm
Głębokość
575 mm
Minimalne
0,5 bar (0,05 MPa)
Maksymalne
Dopływ wody
Pojemność
1)
8 bar (0,8 MPa)
Zimna lub ciepła woda
maksymalnie 60°C
Liczba standardowych nakryć
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce
znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi urządzenia.
Jeżeli ciepła woda jest wytwarzana
przy pomocy alternatywnych źródeł
energii (np. kolektory słoneczne, ogniwa słoneczne lub elektrownie wiatrowe), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
16 leonard
OCHRONA ŚRODOWISKA
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
powinny
Materiały oznaczone symbolem
być poddane ponownemu przetworzeniu.
Wyrzucić elementy opakowania do odpowiednich pojemników, aby zostały poddane
recyklingowi.
leonard 17
18 leonard
leonard 19
156955710-A-262011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising