AEG | F55010M0 | User manual | Aeg F55010M0 Handleiding

Aeg F55010M0 Handleiding
FAVORIT 55010
NL AFWASMACHINE
FR LAVE-VAISSELLE
DE GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
28
55
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
8
9
11
11
12
13
14
15
18
19
20
22
24
25
25
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Bediening van het apparaat
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de
afwasautomaat
Gebruik van afwasmiddel en
glansmiddel
De Multitabfunctie
De afwasautomaat inruimen
Afwasprogramma's
Een afwasprogramma selecteren
en starten
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Milieubescherming
Montage
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat
aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij
moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen,
mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoonlijk letsel en vallen op een open deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet
voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines, schoon
te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
Veiligheidsinformatie
5
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv.
afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een wasprogramma wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als het wasprogramma is voltooid.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden geinstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade aan
het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar op een elektrische schok en schade aan het apparaat.
Installatie
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat niet
en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
• Alleen een erkende persoon mag de elektrische installatie, het loodgieterswerk en de installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
6
Veiligheidsinformatie
Wateraansluiting
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik
geen gebruikte slangen.
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van het
apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant. De watertoevoerslang staat alleen onder druk wanneer er
water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de veiligheidsklep de stroom van het water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het
apparaat.
Veiligheidsinformatie
7
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Service-afdeling
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met het servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Het apparaat wegdoen
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten. Er bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op
met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts en maakt u de ogen schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
8
Beschrijving van het product
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bovenrek
Waterhardheidsknop
Zoutreservoir
Vaatwasmiddeldoseerbakje
Spoelmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Werkblad
Bedieningspaneel
9
BEDIENINGSPANEEL
5
1
3
2
A
B
C
D
4
E
6
2
1
2
3
4
5
6
Aan-/uit-toets
Programmakeuzetoetsen
Toets Uitgestelde start
Indicatielampjes
Display
Functie-toetsen
Indicatielampjes
Programma bezig
• Het gaat aan als u een wasprogramma kiest.
• Het blijft aan gedurende het wasprogramma.
Multitab
Gaat aan als u de functie Multitab ingeschakeld heeft. Zie 'Multitabfunctie'.
Zout 1)
Gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking
van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet
worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een afwasprogramma loopt.
10
Bedieningspaneel
Programmakeuzetoetsen
Druk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. Zie 'Afwasprogramma's'.
Toets Uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 19
uur uit te stellen. Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
Display
Op het display verschijnt:
• De elektronische instelling van het niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitab-functie ingeschakeld is).
• De duur van het afwasprogramma.
• Resterende tijd tot het einde van het programma.
• Einde van het afwasprogramma. Op het digitale display verschijnt een nul.
• Resterende tijd tot het einde van de uitgestelde start.
• Foutcodes.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen:
• Het elektronisch instellen van het niveau van de waterontharder. Zie 'De waterontharder
instellen'.
• Het activeren/deactiveren van de Multitabfunctie. Zie 'Multitabfunctie'.
• Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat.
Raadpleeg 'Problemen oplossen...'.
• Om het lopende wasprogramma of een aftellende uitgestelde start te annuleren. Zie
hoofdstuk 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen:
• Het selecteren en starten van een wasprogramma en/of een uitgestelde start.
• Het elektronisch instellen van het niveau van de waterontharder.
• Het activeren/deactiveren van de Multitabfunctie.
• Het activeren/deactiveren van de glansmiddeldosering.
Druk op de Aan/uit-toets. Het apparaat staat in de instelmodus als:
– Alle programma-indicatielampjes aan gaan.
Druk op de Aan/uit-toets. Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
– Slechts één programma-indicatielampje aan gaat.
– Het display toont de duur van een wasprogramma of van een uitgestelde start.
– Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren
naar de instelmodus. Zie hoofdstuk 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
Bediening van het apparaat
11
BEDIENING VAN HET APPARAAT
1. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1' enz.), gebruikt
u de multitabfunctie (zie 'De Multitabfunctie').
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen en
zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van
het water in uw omgeving.
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden (TH
°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
12
Gebruik van zout voor de afwasautomaat
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of 2
(zie de tabel).
Elektronische aanpassing
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van de
functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes van functietoetsen B en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets A blijft knipperen.
– Het digitale display geeft de huidige afstelling aan.
= niveau 5.
Voorbeeld: op het display verschijnt
6. Druk op de functieknop A tot het display de nodige afstelling toont.
7. Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje
niet branden.
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE AFWASAUTOMAAT
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u dit vult met zout.
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
13
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL
1
2 3
8
4
5
6
7
Gebruik van vaatwasmiddelen:
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel 8 van het afwasmiddelbakje te openen.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 3 .
3. Als het afwasprogramma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis
afwasmiddel in het afwasmiddelbakje voor voorspoelen 1 .
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje 3 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik
lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt.
Gebruik van glansspoelmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 5 om het deksel 7 van het glansmiddeldoseerbakje te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 4 met glansmiddel. De markering 'max' toont het
maximale niveau.
14
De Multitabfunctie
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te
veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 4..
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
6 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen 6 .
DE MULTITABFUNCTIE
De multitabfunctie is voor gecombineerde afwastabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout. Sommige soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.
Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg de
instructies op de verpakking van de producten).
De multitabfunctie stopt de stroom van glansmiddel en zout.
De multitabfunctie schakelt de indicatielampjes voor zout en glansmiddel uit.
De programmaduur kan toenemen als u de multitabfunctie gebruikt.
Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er een afwasprogramma bezig is.
De multitabfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk tegelijkertijd op functietoets (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat het multitab-indicatielampje aan gaat.
4. Laat de functietoetsen (D) en (E) los. De functie is ingeschakeld.
• Als u de multitabfunctie hebt ingeschakeld, blijft deze functie ingeschakeld totdat u
de functie zelf weer uitschakelt.
De multitabfunctie uitschakelen en apart afwasmiddel, zout en glansmiddel gebruiken
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt,
totdat het multitab-indicatielampje aan gaat.
4. Laat de functietoetsen (D) en (E) los. De functie is uitgeschakeld.
5. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
6. Stel de waterontharder op het hoogste niveau in.
7. Start een afwasprogramma zonder serviesgoed.
8. Als het afwasprogramma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid
van uw omgeving.
9. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
De afwasautomaat inruimen
15
DE AFWASAUTOMAAT INRUIMEN
Adviezen
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
Onderrek
Plaats steelpannen, deksels, slakommen en bestek
in het onderrek. Rangschik dekschalen en grote
deksels langs de rand van het onderrek.
16
De afwasautomaat inruimen
U kunt de rijen met punten in het onderrek laten
zakken om ruimte te maken voor potten, pannen
en schalen.
De bestekmand
Plaats vorken en lepels met het handvat naar beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen
dat ze aan elkaar kleven.
Gebruik het bestekrooster. Als de afmetingen van
het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (met een
maximale diameter tot 24 cm), schoteltjes, slakommen, kopjes en glazen, pannen en deksels.
Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken
kan bereiken.
Plaats geen borden in de eerste drie voorste delen
van het rek. Zorg ervoor dat de borden voorover
kantelen.
De afwasautomaat inruimen
Zet glazen met een lange voet ondersteboven in
de kopjesrekken. Voor grotere voorwerpen kunnen
de kopjesrekken worden opgeklapt.
Hoogteverstelling van het bovenrek
U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.
Maximale hoogte van borden in:
het bovenrek
het onderrek
Bovenste stand
20 cm
31 cm
Laagste stand
24 cm
27 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste stand te zetten:
1. Trek het rek tot deze stopt naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat het
mechanisme vastklikt en het rek stabiel is.
Volg deze stappen om het bovenrek in de onderste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op.
3. Houd het mechanisme vast en laat het
dan langzaam terugzakken.
LET OP!
• Til het rek nooit aan één kant op. Dit geldt
ook voor het laten zakken.
• Als het rek zich in zijn bovenste stand bevindt, kunnen er geen kopjes in de kopjesrekken geplaatst worden
17
18
Afwasprogramma's
AFWASPROGRAMMA'S
Programma
Soort vuil
Type lading
Programmabeschrijving
Alles
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 45°C of 70°C
Spoelgangen
Drogen
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
1)
Net gemaakt vuil Serviesgoed en bestek Wassen 60 °C
Spoelgang
2)
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
Normaal of licht
bevuild
Teer serviesgoed en
glaswerk
3)
Hoofdwas 45°C
Spoelgangen
Drogen
1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid serviesgoed in de mandjes. De temperatuur en
hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmatijd worden automatisch aangepast.
2) Met dit programma kunt u een net bevuilde lading wassen. Het biedt goede wasresultaten in een korte duur.
3) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en
energieconsumptie voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie
voor testgegevens.
Verbruikswaarden
Energie (kWh)
Programma1)
Water (liter)
1,1 - 1,8
12 - 23
1,5 - 1,7
16 - 18
0,9
9
1,0 - 1,1
13 - 15
0,8 - 0,9
14 - 15
1) Op het display verschijnt de tijd van het programma.
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
Een afwasprogramma selecteren en starten
19
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN
Een wasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Selecteer een wasprogramma. Zie 'Wasprogramma's'.
– Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
– Alle andere programma-indicatielampjes gaan uit.
– De duur van het programma knippert op display.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat aan.
4. Sluit de deur van het apparaat. Het wasprogramma start automatisch.
– Het indicatielampje van het lopende programma blijft aan.
U kunt ook het wasprogramma selecteren met de deur gesloten. Wanneer u op een programmatoets drukt, heeft u slechts 3 seconden om een ander wasprogramma te selecteren.
Na deze 3 seconden start het wasprogramma automatisch.
Een wasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in en selecteer een wasprogramma.
2. Druk op de toets uitgestelde start totdat op het display knipperend het gewenste aantal
uren voor het startuitstel verschijnt.
3. Sluit de deur van het apparaat.
– Het aftellen start automatisch.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat uit.
– Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat aan.
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur weer
sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
U kunt ook de uitgestelde start selecteren met de deur gesloten. Wanneer u een wasprogramma selecteert, heeft u slechts 3 seconden om de uitgestelde start te selecteren. Na deze 3 seconden start het wasprogramma automatisch.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
20
Onderhoud en reiniging
Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie
veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om een
nieuwe selectie te maken.
Als u de uitgestelde start annuleert, wordt het geselecteerde wasprogramma automatisch
geannuleerd. U moet het wasprogramma dan weer opnieuw instellen.
1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat alle programmalampjes aan gaan.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw
wasprogramma start.
Einde van het afwasprogramma
Wanneer het afwasprogramma is voltooid, wordt op de display een nul weergegeven.
• Het indicatielampje van het lopende programma is uit.
• Het eindlampje staat aan.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Open de deur van het apparaat.
Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan voor betere droogresultaten.
• Als u het apparaat binnen drie minuten na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt:
– gaan alle indicatielampjes uit,
– geeft het display één horizontaal streepje weer,
Dit helps om het energieverbruik te beperken.
Druk op één van de knoppen (niet de aan/uit-toets) en het display en de indicatielampjes
gaan weer aan.
Verwijder de voorwerpen uit de manden.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
ONDERHOUD EN REINIGING
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze zo
nodig.
Het apparaat heeft drie filters:
Onderhoud en reiniging
21
• grove filter (A)
• microfilter (B)
• platte filter (C).
A
B
C
1. Om de filters (A) en (B) los te maken,
draait u de hendel op de microfilter (B) ca.
1/4 draai linksom en verwijdert u deze.
2. Houd de grove filter (A) vast aan de hendel en verwijder deze uit de microfilter (B).
3. Verwijder het platte filter (C) uit de bodem
van het apparaat.
4. Maak de filters schoon onder stromend
water.
5. Zet de platte filter (C) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders
(D).
6. Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
7. Zet de filters (A) en (B) op hun plaats.
Draai de hendel op de microfilter (B) rechtsom tot deze vergrendelt.
D
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een smal en puntig voorwerp.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
22
Problemen oplossen
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem als dit niet lukt contact op
met de service-afdeling.
Bij sommige storingen wordt er op de display een alarmcode weergegeven:
- Het apparaat wordt niet gevuld met water
•
- Het apparaat pompt geen water weg
•
- De anti-overstromingsinrichting is ingeschakeld.
•
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u de controles uitvoert.
Storing
Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
Het apparaat pompt geen water weg.
Mogelijke oorzaak
Maak de waterkraan schoon.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
De aansluiting van de wateraanvoerslang is niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd
correct is.
De watertoevoerslang is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de watertoevoerslang niet is beschadigd.
De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de waterafvoerslang is niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd
correct is.
De waterafvoerslang is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de waterafvoerslang niet is beschadigd.
De anti-overstromingsinrichting is ingeschakeld.
Het afwasprogramma start
niet.
Mogelijke oplossing
De waterkraan is verstopt of
aangezet met kalkaanslag.
Draai de waterkraan dicht en
neem contact op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de deur van het apparaat.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De zekering in de zekeringkast
is doorgebrand.
Vervang de zekering.
Problemen oplossen
Storing
Mogelijke oorzaak
De uitgestelde start is ingesteld.
23
Mogelijke oplossing
• Annuleer de uitgestelde
start.
• Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Als de display andere alarmcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
De benodigde informatie voor de service-afdeling staan op het typeplaatje.
Leg deze informatie vast:
– Model (MOD.) ........................................................
– Productnummer (PNC) ..........................................
– Serienummer (S.N.) ..............................................
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Er zitten kalkresten op de borden.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet
vrij draaien als gevolg van een
onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
Zorg ervoor dat een goede
plaatsing van het serviesgoed
de sproeiarmen niet blokkeert.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het
zoutreservoir goed gesloten is.
24
Technische gegevens
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken of
een blauwzweem.
De dosering van het glansmiddel is te hoog.
Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels op De dosering van het glansmidde glazen en de borden.
del is te laag.
Verhoog de dosering van het
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op een
kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje
met glansmiddel.
De multitab-functie staat aan
(deze functie schakelt het
glansmiddeldoseerbakje automatisch uit).
De glansmiddeldosering activeren.
Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt.
– De indicatielampjes voor de functies A, B, en C gaan knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets B blijft knipperen.
– Het display geeft de huidige afstelling aan.
Glansmiddeldosering gedeactiveerd
Glansmiddeldosering geactiveerd
6. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het display geeft de nieuwe afstelling aan.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
600 mm
850 mm
610 mm
Milieubescherming
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Spanning
Totale stroom
Zekering
Frequentie
Waterleidingdruk
min.
Maximaal
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water
Capaciteit
Couverts
25
220-240 V
2200 W
10 A
50 Hz
0.5 bar (0.05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
max. 60 °C
12
1) Sluit de toevoerslang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind), gebruik daneen heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
WAARSCHUWING!
Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.
MONTAGE
Plaatsing onder een aanrecht
Zet het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.
Verwijder het werkblad van de afwasmachine om het onder een aanrecht of een keukenwerkblad te installeren.
26
Montage
Zorg ervoor dat de afmetingen van de opening
overeenkomen met de afmetingen in de afbeelding.
Het werkblad van het apparaat verwijderen
1. Verwijder de achterste schroeven (1).
2. Trek het werkblad van de achterkant van
het apparaat (2).
3. Til het werkblad op en haal het uit de
voorste gleuven (3).
4. Gebruik de afstelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
5. Installeer het apparaat onder het werkblad
van de keuken. De waterslangen tijdens de
installatie niet pletten of buigen.
Het niveau van het apparaat afstellen
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht
is.
Als het apparaat niet goed waterpas staat, raakt de deur de zijkanten van het keukenkastje.
Gebruik de instelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
Aansluiting waterafvoerslang
Sluit de waterafvoerslang aan op:
• een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat het
gootsteenwater terug de machine in loopt.
Montage
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang op een sifon onder de gootsteen
aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang
veroorzaken.
Een beveiliging voorkomt dat het vuile water terugloopt naar het apparaat. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede waterafvoer van uw afwasmachine in de weg staan. Verwijder de terugslagklep.
max 85 cm
max 400 cm
• Een standpijp met ventilatieopening. De binnendiameter moet minimaal 4 cm zijn.
Verwijder de gootsteendop als het apparaat
water afvoert om te voorkomen dat het water
terug in de machine loopt.
Het verlengstuk voor de afvoerslang mag niet
langer zijn dan twee meter. De binnendiameter
mag niet kleiner zijn dan de diameter van de
slang.
min 40 cm
27
28
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne
trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.
Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice
afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires
conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus
élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux
range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge
délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
Sommaire
29
SOMMAIRE
30
34
35
37
37
39
39
40
41
44
45
47
48
51
52
52
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Utilisation de l'appareil
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Utilisation du sel régénérant
Utilisation du produit de lavage et
du liquide de rinçage
Fonction "Tout en 1"
Rangement des couverts et de la
vaisselle
Programmes de lavage
Sélection et départ d'un
programme de lavage
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
Caractéristiques techniques
En matière de protection de
l'environnement
Installation
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
30
Consignes de sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil.
• Pour protéger l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil est
cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance, ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
• Surveillez les enfants, pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
• Ne laissez aucun emballage à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure corporelle.
• Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr. Ne laissez pas les enfants toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez jamais les caractéristiques de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser et
d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques au
niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité du
fabricant des produits.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produits de lavage peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans supervision. Vous éviterez ainsi les blessures et les chutes sur une porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez jamais à d'autres
fins, pour éviter les dommages corporels et les dégâts matériels.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles pouvant être lavés en
machine.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
Consignes de sécurité
31
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le
panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés d'un
panier à couteaux).
• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
• Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en
particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
• Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les restes de sel
dans l'appareil peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de l'appareil.
• Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (agent
de nettoyage pour lave-vaisselle, produit de lavage liquide). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
• Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer le programme
de lavage.
• De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme de lavage. Risque de brûlures cutanées.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme de lavage.
Entretien et nettoyage
• Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur.
• N'utilisez pas de produits inflammables ou corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres. Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage pourraient
être compromises et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur l'appareil pour son nettoyage. Cela créerait un
risque de choc électrique et pourrait endommager l'appareil.
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin
vendeur.
• Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
• Seul un professionnel qualifié doit effectuer l'installation, le raccordement électrique et
hydraulique, la mise en service et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi des
risques mobiliers, immobiliers et corporels.
• Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de
débrancher l'appareil.
• Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et électriques.
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0
°C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
32
Consignes de sécurité
Tuyau d’arrivée d’eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas de
tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées depuis
longtemps. Laissez couler l’eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau
d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager les tuyaux d'eau lorsque vous installez l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter les fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient pas.
• Le tuyau d'arrivée est à double paroi et comporte un câble d'alimentation intérieur ainsi
qu'une soupape de sécurité. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit, la soupape de sécurité coupe automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, débranchez
immédiatement la prise secteur.
– Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple.
Risque d'incendie.
• Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service
après-vente.
Consignes de sécurité
33
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à
l'arrière de l'appareil.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Détachez, pour ce faire, la fiche de la prise secteur.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre appareil doit uniquement être effectuée par
une personne qualifiée. Contactez votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Pour mettre l'appareil au rebut
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil.
– Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Retirez le loquet de la porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Risque d'asphyxie.
– Mettez l'appareil au rebut dans un centre local agréé.
AVERTISSEMENT
Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux et peuvent être corrosifs !
• En cas d'accident impliquant ces produits, contactez immédiatement un médecin.
• En cas d'ingestion du produit, contactez immédiatement un médecin.
• En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, contactez immédiatement un
médecin et rincez abondamment à l'eau.
• Conservez les produits de lavage pour lave-vaisselle dans un endroit sûr et hors de portée
des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte quand celui-ci contient du produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit de lavage juste avant de démarrer un programme
de lavage.
34
Description de l'appareil
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir de sel régénérant
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion intermédiaire
Plan de travail
Bandeau de commande
35
BANDEAU DE COMMANDE
5
1
3
2
A
B
C
D
4
E
6
2
1
2
3
4
5
6
Touche Marche/Arrêt
Touches de sélection des programmes
Touche départ différé
Voyants
Écran
Touches de fonction
Voyants
Programme-en-cours
• S'allume quand vous sélectionnez un programme de lavage.
• Il reste allumé pendant toute la durée du programme de lavage.
Tout en 1
S'allume lorsque vous activez la fonction « Tout en 1 ». Reportez-vous à
la fonction "Tout en 1".
Sel 1)
Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous au chapitre « Utilisation du sel régénérant ».
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé
plusieurs heures après le remplissage du réservoir de sel régénérant.
Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Liquide de rinçage 1)
S'allume lorsque le réservoir de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous au chapitre « Utilisation du produit de lavage et du liquide
de rinçage ».
1) Lorsque les réservoirs de sel régénérant et/ou de liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne
s'allument pas pendant qu'un programme est en cours.
36
Bandeau de commande
Touches de programme
Pour sélectionner un programme de lavage, appuyez sur l'une de ces touches. Le voyant
correspondant s'allume. Reportez-vous au chapitre « Programmes de lavage ».
Touche Départ différé
Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 1 à 19
heures. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Affichage
L'affichage indique :
• Le réglage électronique du niveau d'adoucisseur d'eau.
• L'activation/désactivation du distributeur de liquide de rinçage (seulement si la fonction
"Tout en 1" est activée).
• La durée du programme de lavage.
• Le temps restant avant la fin du programme de lavage.
• La fin d'un programme de lavage. Un zéro apparaît sur l'affichage.
• Le temps qu'il reste avant la fin du départ différé.
• Les codes d'anomalie de l'appareil.
Touches de fonction
Appuyez sur les touches de fonction pour :
• Régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au chapitre
« Réglage de l’adoucisseur d'eau ».
• Activer/désactiver la fonction "Tout en 1". Reportez-vous à la fonction "Tout en 1".
• Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage lorsque la fonction "Tout en 1" est
activée. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement... ».
• Annuler le départ différé ou le programme de lavage en cours. Reportez-vous au chapitre
« Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Mode programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer les opérations suivantes :
• Régler et démarrer un programme de lavage et/ou un départ différé.
• Régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Activer/désactiver la fonction « Tout en 1 ».
• Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil se trouve en mode Programmation
lorsque :
– Tous les voyants du programme s'allument.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil n'est pas en mode Programmation
lorsque :
– Un seul voyant de programme s'allume.
– L'affichage indique la durée d'un programme de lavage ou d'un départ différé.
Utilisation de l'appareil
37
– Pour revenir au mode Programmation, annulez le programme ou le départ différé. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
UTILISATION DE L'APPAREIL
1. Vérifiez si le réglage de dureté de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de
votre région. Sinon, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Remplissez le réservoir avec la quantité nécessaire de produit de lavage.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions (« 3 en 1 », « 4 en 1 » « 5 en 1 »,
etc.), utilisez la fonction « Tout en 1 » (reportez-vous au chapitre Fonction « Tout en 1 »).
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et sels peuvent endommager l'appareil.
Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il ne correspond pas à la dureté de l'eau de votre
région.
Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands
(dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
38
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage de la dureté
de l'eau
Dureté eau
Degrés allemands
(dH°)
Degrés français
(°TH)
mmol/l
Degrés Clarke
manuel
électronique
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Réglage d'usine
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1 ou 2
(reportez-vous au tableau).
Réglage électronique
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et C.
5. Appuyez sur la touche de fonction A.
– Les voyants des touches de fonction B et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction A continue de clignoter.
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage.
= niveau 5.
Exemple : l'affichage indique
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fonction A jusqu'à ce que l'affichage indique le
réglage requis.
7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mémoriser l'opération.
Si l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement au niveau 1, le voyant de sel restera
éteint.
Utilisation du sel régénérant
39
UTILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT
Pour remplir le réservoir de sel
1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel régénérant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez
le réservoir pour la première fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à
ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrez-le
en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour fermer le réservoir de sel régénérant.
Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le remplissez de sel.
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE
1
2 3
8
4
5
6
7
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent
sur l'emballage du produit.
Pour remplir le distributeur de produit de lavage, procédez comme suit :
40
Fonction "Tout en 1"
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 2 afin d'ouvrir le couvercle 8 du distributeur
du produit de lavage.
2. Introduisez le produit de lavage dans le distributeur. 3 .
3. Si le programme de lavage comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment de prélavage. 1 .
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur. 3 .
5. Fermez le distributeur du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il
soit verrouillé.
Les produits de lavage de différents fabricants présentent un taux de dissolution variable.
Certains produits de lavage en pastilles n'atteignent pas leur pouvoir de nettoyage optimal
au cours de programmes courts. Sélectionnez un programme de lavage long si vous utilisez
des produits de lavage en pastilles, afin d'éliminer complètement les résidus de produit de
lavage.
Utilisation du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans tâches ni striures.
Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant la
dernière phase de rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 5 afin d'ouvrir le couvercle 7 du distributeur
de liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage 4 de liquide de rinçage. Le repère
'max.' indique le niveau maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé après chaque remplissage. Appuyez sur le couvercle
jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Régler le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 4.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre 1 (minimum) et 6 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage 6 afin d'augmenter ou diminuer le dosage.
FONCTION "TOUT EN 1"
La fonction « Tout en 1 » utilise les pastilles de détergent multifonctions.
Ces pastilles combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Assurez-vous que ces pastilles conviennent à la dureté de l'eau de votre localité (reportezvous aux instructions accompagnant l'emballage des produits).
La fonction « Tout en 1 » désactive le débit de liquide de rinçage et de sel.
La fonction « Tout en 1 » désactive les voyants du sel régénérant et du liquide de rinçage.
La durée du programme peut augmenter si vous utilisez la fonction « Tout en 1 ».
Rangement des couverts et de la vaisselle
41
Activez ou désactivez la fonction « Tout en 1 » avant de lancer un programme de lavage.
Vous ne pouvez pas activer ou désactiver cette fonction quand un programme de lavage est
en cours.
Pour activer la fonction « Tout en 1»
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez simultanément sur les touches de fonction (D) et (E) jusqu'à ce que le voyant
de la fonction « Tout en 1 » s'allume.
4. Relâchez les touches de fonction (D) et (E). La fonction est activée.
• La fonction « Tout en 1 » une fois activée le reste jusqu'à ce que vous la désactiviez.
Pour désactiver la fonction « Tout en 1 » et utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et le liquide
de rinçage séparément :
1. Mettez en fonctionnement l'appareil.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez simultanément sur les touches de fonction (D) et (E) jusqu'à ce que le voyant
de la fonction « Tout en 1 » s'allume.
4. Relâchez les touches de fonction (D) et (E). La fonction est désactivée.
5. Remplissez de nouveau le réservoir de sel et le distributeur de liquide de rinçage.
6. Réglez le degré de dureté de l'eau sur sa position maximale.
7. Lancez un programme de lavage sans charger l'appareil.
8. Sitôt le programme de lavage terminé, réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région.
9. Réglez la quantité de liquide de rinçage.
RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE
Conseils et astuces
• Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
• Enlevez tous les restes d'aliments.
• Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou
attachés.
• Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant,
• de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
• La vaisselle et les couverts ne doivent pas être insérés les uns dans les autres ou se chevaucher.
• Pour éviter que les verres ne se brisent, évitez qu'ils se touchent.
• Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
• Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
• Lorsque vous placez des articles dans les paniers, veillez à ce que l'eau puisse accéder à
toutes les surfaces.
42
Rangement des couverts et de la vaisselle
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne puissent pas se retourner.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau.
Panier inférieur
Rangez les casseroles, les couvercles, les assiettes,
les saladiers et les couverts dans le panier inférieur. Placez les plats et les grands couvercles autour du panier.
Les rangées d'ergots du panier inférieur peuvent
être abaissées pour vous permettre de charger des
casseroles, des poêles et des saladiers.
Panier à couverts
Placez les fourchettes et les cuillères, manche tourné vers le bas.
Rangement des couverts et de la vaisselle
43
Placez les couteaux, manche tourné vers le haut.
Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin
d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et la
forme des couverts ne le permettent pas, retirez le
séparateur.
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour des assiettes
(de 24 cm de diamètre maximum), sous-tasses, saladiers, tasses, verres, casseroles et couvercles. Placez les ustensiles dans l'appareil de façon à ce que
l’eau puisse accéder à toutes les surfaces.
Les assiettes ne doivent pas être placées dans les
trois premières sections situées à l'avant du panier. Vérifiez que les assiettes sont inclinées vers
l'avant.
Placez les verres à long pied dans les supports pour
tasses en les retournant. Pour les ustensiles longs,
rabattez les supports de tasses vers le haut.
Réglage de la hauteur du panier supérieur
Vous pouvez placer le panier supérieur dans deux positions pour faciliter le chargement.
44
Programmes de lavage
Hauteur maximale de la vaisselle dans :
le panier supérieur
le panier inférieur
Position haute
20 cm
31 cm
Position basse
24 cm
27 cm
Pour régler le panier supérieur en position haute, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Soulevez délicatement les deux côtés jusqu'à ce que le mécanisme s'enclenche et
que le panier soit stable.
Pour régler le panier supérieur en position
basse, procédez comme suit :
1. Tirez le panier jusqu'à la butée.
2. Relevez doucement les deux parties latérales.
3. Tenez le mécanisme et laissez-le retomber
lentement.
ATTENTION
• Ne soulevez ou n'abaissez jamais le panier
d'un seul côté uniquement.
• Si le panier est en position haute, ne placez pas de tasses sur les supports de tasses.
PROGRAMMES DE LAVAGE
Programme
Type de saleté
3)
Description des programmes
Tout
Vaisselle, couverts,
casseroles et plats
Prélavage
Lavage à 45 °C ou 70 °C
Rinçages
Séchage
Très sale
Vaisselle, couverts,
casseroles et plats
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
Fraîchement salie
Vaisselle et couverts
Lavage à 60 °C
Rinçage
Saleté normale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
1)
2)
Type de charge
Sélection et départ d'un programme de lavage
Programme
Type de saleté
Type de charge
Saleté normale
ou légère
Vaisselle fragile et
verres
45
Description des programmes
Lavage principal à 45 °C
Rinçages
Séchage
1) Le lave-vaisselle est sensible au type de saleté et à la quantité d'articles qui se trouvent dans les paniers. Il règle
automatiquement la température et le volume d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.
2) Avec ce programme vous pouvez faire un lavage de vaisselle fraîchement salie. Il donne de bons résultats en peu
de temps.
3) C'est le programme standard pour les instituts d'essais. Ce programme vous offre l'utilisation d'eau et la
consommation d'énergie les plus efficaces pour la vaisselle et les couverts normalement sales. Reportez-vous à
la brochure fournie pour tout renseignement sur les essais.
Valeurs de consommation
Energie (KWh)
Programme1)
Eau (litre)
1,1 - 1,8
12 - 23
1,5 - 1,7
16 - 18
0,9
9
1,0 - 1,1
13 - 15
0,8 - 0,9
14 - 15
1) L'afficheur indique la durée du programme.
La pression et la température de l'eau, les variations d'alimentation et la quantité de vaisselle peuvent modifier les valeurs de consommation.
SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE LAVAGE
Régler et démarrer un programme de lavage sans départ différé
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Sélectionnez un programme de lavage. Reportez-vous au chapitre « Programmes de lavage ».
– Le voyant du programme correspondant s'allume.
– Trois minutes après la fin du programme, tous les voyants s'éteignent.
– La durée du programme clignote sur l'affichage numérique.
– Le voyant correspondant au programme en cours s'allume.
4. Fermez la porte de l'appareil. Le programme de lavage démarre automatiquement.
– Le voyant du programme en cours reste allumé.
Vous pouvez également sélectionner le programme de lavage lorsque la porte est fermée.
N'oubliez pas dans ce cas que, lorsque vous appuyez sur la touche d'un programme, vous
disposez de 3 secondes seulement pour sélectionner un autre programme. Au bout de ces 3
secondes, le programme sélectionné démarre automatiquement.
46
Sélection et départ d'un programme de lavage
Régler et démarrer un programme de lavage avec départ différé
1. Mettez en fonctionnement l'appareil et sélectionnez un programme de lavage.
2. Appuyez sur la touche Départ différé plusieurs fois de suite jusqu'à ce que le nombre
d'heures correspondant au départ différé souhaité apparaisse sur l'affichage numérique.
3. Fermez la porte de l'appareil.
– Le décompte démarre automatiquement.
– Le voyant correspondant au programme en cours s'éteint.
– Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
– Le voyant correspondant au programme en cours s'allume.
L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la porte, le décompte reprend là où il a été interrompu.
Vous pouvez également sélectionner le départ différé lorsque la porte est fermée. Lorsque
vous sélectionnez un programme de lavage, vous disposez de 3 secondes seulement pour
sélectionner le départ différé. Au bout de ces 3 secondes, le programme de lavage démarre
automatiquement.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où il a été interrompu.
Pour annuler un programme de lavage ou un départ différé
Si un programme de lavage ou un départ différé n'a pas encore démarré, vous pouvez
changer la sélection.
Lorsqu'un programme de lavage ou un départ différé est en cours, il est impossible de modifier la sélection. Pour effectuer une nouvelle sélection, annulez le programme de lavage
ou le départ différé.
Lorsque vous annulez le départ différé, cela annule automatiquement le programme de lavage sélectionné. Vous devez répéter la sélection du programme de lavage.
1. Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
tous les voyants de programme s'allument.
2. Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du produit de
lavage dans le distributeur correspondant.
Fin du programme de lavage
Quand le programme de lavage est terminé, l'écran affiche un zéro.
• Le voyant programme en cours est éteint.
• Le voyant Fin est allumé.
1. Mettez à l'arrêt l'appareil.
Entretien et nettoyage
47
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte pendant quelques minutes.
• Si vous ne mettez pas à l'arrêt l'appareil trois minutes après la fin du programme de lavage :
– tous les voyants s'éteignent,
– une ligne horizontale apparaît sur l'affichage numérique,
Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
Si vous appuyez sur l'une des touches (sauf sur la touche Marche/Arrêt), l'affichage et les
voyants se rallument.
Retirez les articles des paniers
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales, les résultats du lavage sont moins satisfaisants. Contrôlez régulièrement les filtres et nettoyez-les si nécessaire.
Le lave-vaisselle possède 3 filtres :
• Filtre grossier (A)
• Micro-filtre (B)
• Filtre plat (C).
A
B
C
48
En cas d'anomalie de fonctionnement
1. Pour déverrouiller les filtres (A) et (B),
tournez la poignée du microfiltre (B) d'environ 1/4 de tour vers la gauche.
2. Saisissez le filtre grossier ( A) par la poignée et retirez-le du microfiltre (B).
3. Retirez le filtre plat (C) du fond de la cuve.
4. Nettoyez soigneusement les filtres à l’eau.
5. Replacez le filtre plat (C) dans sa position
initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé dans les deux guides (D).
6. Placez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres à
la fois.
7. Mettez les filtres (A) et (B) en place. Tournez la poignée du microfiltre (B) dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
qu'elle s'enclenche.
D
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet pointu.
Nettoyage des surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse.
N'utilisez en aucun cas des substances abrasives, des tampons à récurer ou des solvants
(acétone).
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous n'y parvenez pas, contactez votre service après-vente.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d’alarme :
- L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
•
- L'appareil ne vidange pas
•
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
•
En cas d'anomalie de fonctionnement
49
AVERTISSEMENT
Mettez à l'arrêt l'appareil avant d'effectuer les contrôles.
Anomalie de fonctionnement
L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
L'appareil ne se vidange pas.
Cause possible
Solution possible
Le robinet d'arrivée d'eau est
obstrué ou entartré.
Nettoyez le robinet d'arrivée
d'eau.
La pression d'eau est trop basse.
Contactez votre compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée d’eau est
fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée
d'eau.
Le filtre situé dans le tuyau
d'arrivée d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas
été installé correctement.
Vérifiez que le tuyau est bien
raccordé.
Le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
Le robinet de l'évier est bouché. Nettoyez le robinet de l'évier.
Le tuyau de vidange n'a pas été
raccordé correctement.
Vérifiez que le tuyau est bien
raccordé.
Le tuyau de vidange est endommagé.
Assurez-vous que le tuyau de
vidange n'est pas endommagé.
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
Fermez le robinet d'eau et contactez votre service après-vente.
Le programme de lavage ne dé- La porte de l'appareil est oumarre pas.
verte.
Fermez la porte de l'appareil.
La fiche du câble d’alimentaBranchez le câble d'alimentation n'est pas branchée à la pri- tion.
se de courant.
Le fusible de la boîte à fusibles
a disjoncté.
Remplacez le fusible.
La fonction Départ différé est
sélectionnée.
• Annulez le départ différé.
• Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente.
Si d'autres codes d'alarme s'affichent, contactez le service après-vente.
Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Inscrivez les éléments suivants :
– Modèle (MOD.) ........................................................
50
En cas d'anomalie de fonctionnement
– Référence produit (PNC) ..........................................
– Numéro de série (S.N.) ..............................................
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Problème
La vaisselle n’est pas propre.
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le Vérifiez que ce programme de
programme approprié pour ce lavage est approprié pour ce
type de vaisselle et de salissure. type de vaisselle et de salissure.
Les paniers n'ont pas été chargés correctement, l'eau n'a pas
pu accéder à toutes les surfaces.
Chargez les paniers correctement.
Les bras d’aspersion ne peuvent Vérifiez qu'une disposition inpas tourner parce que la vaiscorrecte de la vaisselle ne bloselle est mal positionnée.
que pas les bras d'aspersion.
Traces de tartre sur la vaisselle.
Les filtres sont encrassés ou
mal montés et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont propres et correctement
montés et installés.
Vous avez utilisé trop peu de
produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
Le réservoir de sel régénérant
est vide.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
L'adoucisseur d'eau a été mal
réglé.
Réglez l'adoucisseur d'eau.
Le bouchon du réservoir de sel
régénérant n'a pas été vissé
correctement.
Assurez-vous que le bouchon
du réservoir de sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présen- Le dosage du liquide de rinçage Réduisez le dosage du liquide
tent des rayures, des taches
est trop élevé.
de rinçage.
blanches ou un film bleuâtre.
Traces de gouttes d'eau séchée
sur les verres et la vaisselle.
Le dosage en liquide de rinçage
est insuffisant.
Augmentez le dosage en liquide
de rinçage.
Il se peut que le produit de lavage soit en cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est mouillée.
Vous avez sélectionné un programme de lavage sans phase
de séchage ou avec une phase
de séchage courte.
Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte pendant quelques minutes avant de retirer la
vaisselle.
La vaisselle est mouillée et terne.
Le distributeur de liquide de
rinçage est vide.
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
51
Caractéristiques techniques
Problème
Cause possible
Solution possible
La fonction « Tout en 1 » est
activée (cette fonction désactive automatiquement le distributeur de liquide de rinçage).
Activez le distributeur de liquide de rinçage.
Pour activer le distributeur de liquide de rinçage
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez et maintenez appuyées les touches B et C.
– Les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et C.
5. Appuyez sur la touche de fonction B.
– Les voyants des touches de fonction A et C s'éteignent.
– Le voyant de la touche de fonction B clignote.
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage numérique.
Distributeur de liquide de rinçage désactivé
Distributeur de liquide de rinçage activé
6. Appuyez à nouveau sur la touche de fonction B.
– L'affichage indique le nouveau réglage.
7. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
Branchement électrique
Tension
Puissance totale
Fusible
Fréquence
Pression de l'eau d'alimentation min.
max.
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude
Capacité
Couverts
600 mm
850 mm
610 mm
220-240V
2200 W
10 A
50 Hz
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses
de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.
52
En matière de protection de l'environnement
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
AVERTISSEMENT
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité
mentionnées dans ce chapitre.
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et la prise et mettez-les au rebut.
• Éliminez le dispositif de bloquage de porte. Ceci pour empêcher que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie en danger.
INSTALLATION
Encastrement
Placez l’appareil à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation
d'eau
Enlevez le dessus de l'appareil pour encastrer celui-ci sous un évier ou un plan de travail de
cuisine.
Vérifiez que les dimensions de la niche correspondent aux dimensions de l'illustration.
Installation
53
Pour enlever le plan de travail de l'appareil
1. Dévissez les vis situées à l'arrière (1).
2. Tirez le plan de travail par l'arrière (2).
3. Soulevez le plan de travail et dégagez-le
des emboîtements avant (3).
4. Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à ce
que l'appareil soit à niveau.
5. Installez l'appareil sous le plan de travail
de la cuisine. Veillez à ne pas écraser ni
tordre les tuyaux d'eau au cours de l'installation.
Pour mettre l'appareil à niveau
Le niveau de l'appareil est correct lorsque la porte ferme parfaitement.
Si l'appareil n'est pas correctement à niveau, la porte entre en contact avec les deux côtés
du meuble.
Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit parfaitement à niveau.
Raccordement du tuyau de vidange
max 400 cm
Raccordez le tuyau de vidange :
• Au robinet de sortie de l'évier et fixez-le sous le plan de travail. Cela empêche les eaux
usées de l'évier de repartir dans l'appareil.
• A une conduite fixe dotée d'une ventilation
max 85 cm
spéciale. Le diamètre intérieur ne doit pas
être inférieur à 4 cm.
Enlevez le bouchon d'évier lorsque l'appareil
min 40 cm
évacue l'eau pour empêcher tout reflux de l'eau
vers l'appareil.
La rallonge de tuyau ne doit pas dépasser
2 mètres. Son diamètre intérieur ne doit pas
être inférieur au diamètre du tuyau.
54
Installation
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un
embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la membrane en plastique (A). Si vous
oubliez d'enlever la membrane, des particules
d'aliments risquent de s'accumuler avec le temps
et de boucher l'embout du tuyau de vidange du
lave-vaisselle.
Un dispositif de sécurité empêche l'eau sale de retourner dans l'appareil. Si le robinet de votre évier
est doté d'un clapet de retenue, cela risque d'entraver la vidange correcte de l'appareil. Enlevez le clapet de retenue.
55
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
56
Inhalt
INHALT
57
61
62
64
64
65
66
67
68
71
72
74
75
78
79
79
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Gebrauch des Gerätes
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für
Geschirrspüler
Verwendung von
Reinigungsmittel und Klarspüler
Funktion "Multitab"
Laden von Besteck und Geschirr
Spülprogramme
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Umwelttipps
Montage
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
57
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Zum Schutz der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses
an einem anderen Ort aufstellen oder es an eine andere Person weitergeben.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine inkorrekte Montage und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses
Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsund Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel dürfen
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder im Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Gerät. Es können Reinigungsmittelrückstände im Gerät
zurückbleiben.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen. Damit werden Verletzungen und die von der geöffneten Tür ausgehende Stolpergefahr vermieden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät
nicht zu anderen Zwecken, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Gegenstände.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb ein. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den Oberkorb oder
in den Messerkorb. (Nicht alle Modelle sind mit einem Messerkorb ausgestattet.)
58
Sicherheitshinweise
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur
Beschädigung des Wasserenthärters führen.
• Füllen Sie das Gerät mit Salz, bevor Sie ein Spülprogramm starten. Salzrückstände im Gerät können Korrosion oder ein Loch im Boden des Geräts verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (Reinigungsmittel für Geschirrspüler,
Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können, bevor Sie
ein Spülprogramm starten.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten, wenn Sie die Tür während des Ablaufs
eines Spülprogramms öffnen. Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Spülprogramm beendet ist.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer ab, und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind. Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellenden Spülergebnissen und einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. Andernfalls besteht
Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Installation
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät darf nicht
montiert oder an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall
an Ihren Händler.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät montieren und verwenden.
• Der elektrische Anschluss, die Klempnerarbeiten und die Montage des Geräts dürfen nur
von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Auf diese Weise werden Gebäudeschäden oder Verletzungen vermieden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während der Montage nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher in das Gehäuse des Geräts. Dabei könnten hydraulische oder
elektrische Bauteile beschädigt werden.
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken
kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
Sicherheitshinweise
59
Wasseranschluss
• Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung neue Schläuche. Benutzen Sie keine gebrauchten Schläuche.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue oder lange nicht mehr benutzte Rohre an. Lassen
Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch das Rohr fließen und schließen Sie erst
dann den Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen
oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein
Wasser austreten kann.
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des Gerätes, dass die Schläuche keine Risse aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über ein Sicherheitsventil und eine doppelte Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel. Der Wasserzulaufschlauch steht nur während des Wasserzulaufs unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil
an den Kundendienst.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandgefahr.
60
Sicherheitshinweise
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu an den
Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,
sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie den Türschnappverschluss, damit Kinder oder Haustiere nicht in dem
Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
– Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.
WARNUNG!
Die Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich und können Korrosion verursachen!
• Bei Unfällen mit diesen Reinigungsmitteln konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte Reinigungsmittel in den Mund gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend einen
Arzt und spülen Sie die Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
Gerätebeschreibung
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Arbeitsplatte
61
62
Bedienfeld
BEDIENFELD
5
1
3
2
A
B
C
D
4
E
6
2
1
2
3
4
5
6
Ein-/Aus-Taste
Programmwahltasten
Taste Zeitvorwahl
Kontrolllampen
Display
Funktionstasten
Kontrolllampen
Laufendes Programm
• Leuchtet auf, wenn Sie ein Spülprogramm auswählen.
• Leuchtet für die gesamte Dauer des Spülprogramms.
Multitab
Leuchtet beim Einschalten der Funktion Multitab auf. Siehe Abschnitt
„Funktion Multitab“.
Salz 1)
Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Abschnitt „Gebrauch von Salz für Geschirrspüler“.
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Klarspülmittel 1)
Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittelbehälter nachgefüllt werden
muss. Siehe hierzu Abschnitt „Gebrauch von Reinigungsmittel und Klarspülmittel“.
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel nie auf, auch
wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
Bedienfeld
63
Programmwahltasten
Drücken Sie eine dieser Tasten, um ein Spülprogramm einzustellen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf. Siehe hierzu den Abschnitt „Spülprogramme“.
Zeitvorwahltaste
Benutzen Sie diese Taste, um den Start des Spülprogramms zwischen 1 und 19 Stunden zu
verzögern. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Display
Das Display zeigt an:
• Elektronische Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Ein-/Abschaltung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion Multitab).
• Dauer des Spülprogramms.
• Restlaufzeit bis zum Programmende.
• Ende des Spülprogramms. Das Display zeigt eine Null an.
• Restzeit bis zum Ende der Startverzögerung.
• Fehlercodes.
Funktionstasten
Benutzen Sie die Funktionstasten für folgende Vorgänge:
• Bei der elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe. Siehe den Abschnitt „Einstellen des Wasserenthärters“.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab. Siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“.
• Zum Ein-/Abschalten des Klarspülmittel-Dosierers, wenn die Funktion Multitab eingeschaltet ist. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
• Zum Abbrechen des laufenden Spülprogramms oder einer laufenden Zeitvorwahl. Siehe
Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende Einstellungen im Einstellmodus befinden:
• Zur Auswahl und zum Start eines Spülprogramms und/oder der Zeitvorwahl.
• Bei der elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab.
• Zum Aktivieren/Deaktivieren des Klarspülmittel-Dosierers.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
– Alle Programmkontrolllampen aufleuchten.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist nicht im Einstellmodus, wenn:
– Nur eine Programmkontrolllampe leuchtet.
– Das Display die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl anzeigt.
– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder den Start
der Zeitvorwahl abbrechen. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
64
Gebrauch des Gerätes
GEBRAUCH DES GERÄTES
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht und stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwenden
Sie die Funktion Multitab (siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“).
EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS
Der Wasserenthärter hält die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurück. Diese Minerale und Salze können das Gerät beschädigen.
Stellen Sie den Wasserenthärter ein, wenn die Einstellung nicht der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in
Ihrem Gebiet zu erfahren.
Wasserhärteeinstellung
Wasserhärte
Deutscher Wasserhärtegrad (dH°)
Französischer
Wasserhärtegrad
(°TH)
mmol/l
Clarke-Werte
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Werkseinstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
65
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf die
Stufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C zu blinken beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie die Funktionstaste A.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten B und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste A blinkt weiterhin.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
= Stufe 5
Beispiel: Das Display zeigt
6. Drücken Sie mehrmals die Funktionstaste A, bis das Display die erforderliche Einstellung
anzeigt.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellung zu speichern.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die Salzkontrollleuchte dunkel.
GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER
So füllen Sie den Salzbehälter:
1. Drehen Sie den Deckel gegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal Salz
einfüllen).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den Salzbehälter zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
66
Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler
Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER
1
2 3
8
4
5
6
7
Gebrauch von Reinigungsmittel
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigungsmittelmenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers auf der Reinigerverpackung.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Reinigungsmittelbehälter zu füllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels des Reinigungsmittelbehälters 2 den Entriegelungsknopf 8 .
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter 3 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, füllen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel in das Fach 1 .
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter 3 .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter. Drücken Sie auf den Deckel, bis er einrastet.
Reinigungsmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Einige
Geschirrspüler-Tabs erbringen bei kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse.
Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, damit sich das
Reinigungsmittel vollständig auflösen kann.
Funktion "Multitab"
67
Gebrauch von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel
hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels des Klarspülmittel-Dosierers 5 den Entriegelungsknopf 7 .
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 4 mit Klarspülmittel auf. Die Markierung „max“
zeigt den maximalen Füllstand an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu große
Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer. Drücken Sie auf den Deckel, bis er einrastet.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 4.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 6 (höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie die Klarspüldosierwähler 6 , um die Dosierung zu erhöhen oder zu senken.
FUNKTION "MULTITAB"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige
Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Vergewissern Sie sich, dass diese Tabletten für die Wasserhärte in Ihrer Region geeignet sind
(siehe hierzu die Anweisungen auf der Produktverpackung).
Die Funktion Multitab sperrt automatisch die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Die Programmdauer kann sich erhöhen, wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Schalten Sie die Funktion Multitab vor dem Beginn eines Spülprogramms ein oder aus. Sie
können die Funktion Multitab nicht ein- oder ausschalten, wenn ein Spülprogramm angelaufen ist.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt ein:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (D) und (E) gedrückt, bis die Multitab-Kontrolllampe aufleuchtet.
4. Lassen Sie die Funktionstasten (D) und (E) dann los. Die Funktion ist aktiviert.
• Wenn Sie die Funktion Multitab aktivieren, bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder
deaktivieren.
68
Laden von Besteck und Geschirr
Zur Deaktivierung der Funktion Multitab und für die separate Verwendung von Reinigungsmittel, Salz
und Klarspülmittel
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (D) und (E) gedrückt, bis die Multitab-Kontrolllampe erlischt.
4. Lassen Sie die Funktionstasten (D) und (E) dann los. Die Funktion ist deaktiviert.
5. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer auf.
6. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die höchste Stufe ein.
7. Starten Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr.
8. Nach Ablauf des Spülprogramms, stellen Sie den Wasserenthärter auf die Wasserhärte
in Ihrer Region ein.
9. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
LADEN VON BESTECK UND GESCHIRR
Hinweise und Tipps
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
• Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältern oder Schüsseln sammeln kann.
• Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und das Besteck nicht aneinander haften.
• Achten Sie darauf, dass die Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb ein.
• Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
• Achten Sie beim Einordnen des Spülguts darauf, dass das Wasser die Oberflächen aller
Geschirrteile erreicht.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.
• Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln sich oftmals Wassertropfen.
Laden von Besteck und Geschirr
Unterkorb
Stellen Sie Töpfe, Deckel, Teller, Salatschüsseln
und Besteck in den Unterkorb. Ordnen Sie Servierplatten und große Deckel am Rand des Unterkorbs
an.
Die Stachelreihen im Unterkorb können flach umgeklappt werden, um Töpfe, Pfannen und Schüsseln einzuordnen.
Besteckkorb
Stellen Sie Gabeln und Löffel mit den Griffen nach unten hinein.
69
70
Laden von Besteck und Geschirr
Stellen Sie Messer mit den Griffen nach oben hinein.
Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können
sie nicht zusammenkleben.
Verwenden Sie das Besteckgitter. Wenn die Abmessungen des Bestecks die Verwendung des Besteckgitters nicht zulassen, entfernen Sie es.
Oberkorb
Der Oberkorb ist zur Aufnahme von Tellern (bis zu
24 cm Durchmesser), Saucieren, Salatschüsseln,
Tassen, Gläsern, Töpfen und Deckeln vorgesehen.
Ordnen Sie das Spülgut so an, dass das Wasser die
Oberflächen aller Geschirrteile erreicht.
Stellen Sie keine Teller in die ersten drei Teile im
Vorderteil des Korbs. Stellen Sie sicher, dass die
Teller nach vorn geneigt sind.
Stellen Sie langstielige Gläser mit dem Stiel nach
oben in die Tassenablagen. Für größeres Geschirr
können die Tassenablagen nach oben umgeklappt
werden.
Höhenverstellung des Oberkorbs
Der Oberkorb kann für eine flexiblere Beladung in zwei verschiedenen Höhen in den Geschirrspüler eingeschoben werden.
Spülprogramme
71
Maximale Geschirrhöhe im:
Oberkorb
Unterkorb
Obere Stellung
20 cm
31 cm
Untere Stellung
24 cm
27 cm
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb in die obere Position zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag heraus.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten vorsichtig an, bis der Mechanismus einrastet
und der Korb stabil ist.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb
nach unten zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag heraus.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten vorsichtig an.
3. Halten Sie den Mechanismus fest und lassen Sie ihn langsam nach unten fallen.
VORSICHT!
• Der Korb darf nie nur auf einer Seite nach oben oder nach unten verstellt werden.
• Stellen Sie keine Tassen auf die Tassenablage, wenn sich der Korb in der oberen Position
befindet.
SPÜLPROGRAMME
Programm
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
Alle
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Reinigen 45 °C oder 70 °C
Klarspülgänge
Trocknen
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Reinigen 70 °C
Klarspülgänge
Trocknen
Vor kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und Besteck
2)
Reinigen 60 °C
Spülgang
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
3)
Vorspülen
Reinigen 50 °C
Klarspülgänge
Trocknen
1)
72
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Programm
Verschmutzungsgrad
Normal oder
leicht verschmutzt
Spülgut
Empfindliches Geschirr und Gläser
Programmbeschreibung
Reinigen 45 °C
Klarspülgänge
Trocknen
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben. Es stellt dann
automatisch die Wassertemperatur und -menge, den Energieverbrauch und die Programmlaufzeit ein.
2) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Es liefert gute Spülergebnisse in kurzer
Zeit.
3) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Mit diesem Programm erhalten Sie den wirtschaftlichsten
Energie- und Wasserverbrauch für Geschirr und Besteck mit normaler Verschmutzung. Informationen zu den
Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Energie (kWh)
Programm1)
Wasser (in Litern)
1,1 - 1,8
12 - 23
1,5 - 1,7
16 - 18
0,9
9
1,0 - 1,1
13 - 15
0,8 - 0,9
14 - 15
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und die Geschirrmenge können diese Werte verändern.
AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES SPÜLPROGRAMMS
Auswahl und Starten eines Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm. Siehe hierzu „Spülprogramme“.
– Die Kontrolllampe des entsprechenden Programms leuchtet auf.
– Alle anderen Programmkontrolllampen erlöschen.
– Die Programmdauer blinkt im Display.
– Die Kontrolllampe des laufenden Programms leuchtet auf.
4. Schließen Sie die Gerätetür. Das Spülprogramm startet automatisch.
– Die Kontrolllampe des laufenden Programms leuchtet weiterhin auf.
Sie können das Spülprogramm auch bei geschlossener Tür wählen. Wenn Sie eine Programmtaste drücken, haben Sie nur 3 Sekunden Zeit, um ein anderes Spülprogramm zu
wählen. Nach diesen 3 Sekunden beginnt das ausgewählte Programm automatisch.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
73
Einstellen und Starten eines Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie ein Spülprogramm.
2. Drücken Sie die Zeitvorwahltaste so oft, bis das Display die gewünschte Anzahl der
Stunden bis zum verzögerten Start anzeigt.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt automatisch.
– Die Kontrolllampe des laufenden Programms erlischt.
– Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.
– Die Kontrolllampe des laufenden Programms leuchtet auf.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft die Zeitvorwahl ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Sie können die Zeitvorwahl auch bei geschlossener Tür wählen. Wenn Sie ein Spülprogramm
auswählen, haben Sie nur 3 Sekunden, um die Zeitvorwahl auszuwählen. Nach diesen 3 Sekunden beginnt das ausgewählte Spülprogramm automatisch.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Abbruch eines Spülprogramms oder der Zeitvorwahl
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, können Sie die
Auswahl ändern.
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl in Betrieb sind, kann die Auswahl nicht mehr
geändert werden. Für eine neue Auswahl muss das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl abgebrochen werden.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, wird automatisch auch das ausgewählte Spülprogramm gelöscht. In diesem Fall müssen Sie das Spülprogramm erneut auswählen.
1. Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis alle Programm-Kontrolllampen
leuchten.
2. Bevor Sie ein neues Spülprogramm wählen, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Ende des Spülprogramms
Wenn das Spülprogramm beendet ist, zeigt das Display eine Null an .
• Die Programmablauf-Anzeige erlischt.
• Die Programmendeanzeige leuchtet auf.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
74
Reinigung und Pflege
Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
• Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb von drei Minuten nach Ende eines Spülprogramms
abschalten:
– Erlöschen alle Kontrolllampen
– Zeigt das Display eine einzelne horizontale Linie an
Dies hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs.
Das Display und die Kontrolllampen leuchten wieder, wenn Sie eine beliebige Taste (nicht
die Ein-/Aus-Taste) drücken.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür kann sich Wasser niederschlagen, da sich Edelstahl schneller abkühlt als das Geschirr.
REINIGUNG UND PFLEGE
Entfernen und Reinigen der Filter
Verschmutzte Filter beeinträchtigen das Spülergebnis. Prüfen Sie die Filter regelmäßig und
reinigen Sie diese, falls nötig.
Der Geschirrspüler hat 3 Filter:
• Grobfilter (A)
• Mikrofilter (B)
• Filtersieb (C).
A
B
C
Was tun, wenn …
75
1. Drücken Sie zum Entriegeln der Filter (A)
und (B) den Griff des Mikrofilters (B) etwa
1/4 Umdrehung nach links und entnehmen Sie diesen.
2. Halten Sie den Griff des Grobfilters (A)
und ziehen Sie ihn aus dem Mikrofilter (B).
3. Nehmen Sie das Filtersieb (C) unten aus
dem Gerät heraus.
4. Reinigen Sie die Filter gründlich unter
fließendem Wasser.
5. Setzen Sie das Filtersieb (C) wieder in der
ursprünglichen Position ein. Vergewissern
Sie sich, dass es korrekt unter den beiden
Führungen (D) sitzt.
6. Setzen Sie den Grobfilter (A) in den Mikrofilter (B) ein und drücken Sie die Filter
zusammen.
7. Setzen Sie die Filter (A) und (B) in das Gerät ein. Drehen Sie den Griff des Mikrofilters
(B) nach rechts, bis er einrastet.
D
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das Bedienfeld des Gerätes mit einem weichen, feuchten
Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton usw.).
WAS TUN, WENN …
Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs.
Versuchen Sie zuerst eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist
dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei manchen Fehlfunktionen zeigt das Display einen Alarmcode an:
- Es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler.
•
- Das Gerät pumpt nicht ab.
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
•
76
Was tun, wenn …
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Störung
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
Mögliche Ursachen
Der Wasserhahn ist blockiert
oder durch Kalkablagerungen
verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Wasserdruck ist zu niedrig.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn
auf.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Wasserzulaufschlauch ist
beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass der
Wasserzulaufschlauch nicht
beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der Wasserablaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Ablaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass der
Wasserablaufschlauch keine
Beschädigungen aufweist.
Die Aquasafe-Einrichtung ist
ausgelöst.
Das Spülprogramm startet
nicht.
Mögliche Abhilfe
Drehen Sie den Wasserhahn zu
und wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Der Netzstecker steckt nicht
richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker
richtig in die Steckdose.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung
aus.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
• Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl
startet das Spülprogramm
automatisch.
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird an
der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Was tun, wenn …
77
Wenn das Display andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.
Notieren Sie folgende Daten:
– Modell (MOD.) ........................................................
– Produktnummer (PNC) ........................................
– Seriennummer (S.N.) ........................................
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Problem
Das Geschirr ist nicht sauber.
Kalkablagerungen auf dem Geschirr.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Die Körbe waren nicht richtig
beladen, so dass das Wasser
nicht alle Oberflächen berührte.
Beladen Sie die Körbe richtig.
Aufgrund falscher Beladung
konnten sich die Sprüharme
nicht frei drehen.
Stellen Sie sicher, dass die
Sprüharme nicht durch eine
falsche Beladung blockiert werden.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder
nicht korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder es
wurde kein Reinigungsmittel
verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Der Salzbehälter ist leer.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Falsche Einstellung des Wasser- Stellen Sie den Wasserenthärter
enthärters.
entsprechend ein.
Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Schlieren, Streifen, milchige
Klarspülmitteldosierung zu
Flecken oder blauschimmernder hoch.
Belag auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung zu
niedrig.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere Reinigungsmittelmarke.
78
Technische Daten
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das Geschirr ist nass.
Sie haben ein Spülprogramm
ohne Trocknungsgang oder mit
einem verkürzten Trocknungsgang gewählt.
Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers für einige Minuten einen Spaltbreit geöffnet, bevor
Sie das Geschirr entnehmen.
Das Geschirr ist nass und
glanzlos.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel auf.
Die Multitab-Funktion ist eingeschaltet (diese Funktion
deaktiviert automatisch den
Klarspülmittel-Dosierer).
Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein.
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie die beiden Funktionstasten B und C gleichzeitig gedrückt.
– Die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C beginnen zu blinken.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie Funktionstaste B.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste B blinkt weiter.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Klarspülmittel-Dosierer abgeschaltet
Klarspülmittel-Dosierer eingeschaltet
6. Drücken Sie Funktionstaste B erneut.
– Im Display wird die neue Einstellung angezeigt.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die Einstellung gespeichert wird.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite
Höhe
Tiefe
Elektrischer Anschluss
Spannung
Gesamtleistung
Sicherung
Frequenz
Wasserdruck
Min.
Max.
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser
600 mm
850 mm
610 mm
220-240 V
2200 W
10 A
50 Hz
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
max. 60 °C
Umwelttipps
Fassungsvermögen
Gedecke
79
12
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solaroder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des
Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das
Verpackungsmaterial bitte entsprechend seiner Kennzeichnung bei den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
WARNUNG!
Gehen Sie zum Entsorgen des Geräts folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
• Schneiden Sie Netzkabel und Netzstecker ab und entsorgen Sie beides.
• Entfernen Sie die Türverriegelung. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder aus Versehen
im Inneren des Geräts einsperren und in Lebensgefahr geraten.
MONTAGE
Installation als Einbaugeschirrspüler
Installieren Sie das Gerät in der Nähe eines Wasserhahns und eines Wasserablaufs.
Entfernen Sie die obere Abdeckung des Geräts, wenn Sie es unter einem Spülbecken oder
einer Küchenarbeitsplatte installieren möchten.
80
Montage
Achten Sie darauf, dass die Einbaunische die in
der Abbildung gezeigten Abmessungen aufweist.
Entfernen der Arbeitsplatte des Geräts
1. Lösen Sie die hinteren Schrauben (1).
2. Ziehen Sie die Arbeitsplatte hinter dem
Gerät (2) vor.
3. Heben Sie die Arbeitsplatte an und ziehen
Sie sie aus den vorderen Schlitzen (3) heraus.
4. Richten Sie das Gerät mit den Stellfüßen
aus.
5. Installieren Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte. Quetschen oder biegen Sie die
Wasserschläuche nicht während der Montage.
Nivellieren des Geräts
Die Tür eines waagerecht ausgerichteten Geräts lässt sich dicht und sicher schließen.
Ist das Gerät nicht waagrecht ausgerichtet, bleibt die Tür an den Seiten des Schranks hängen.
Lockern oder ziehen Sie die Stellfüße an, um das Gerät zu nivellieren.
81
Anschluss des Ablaufschlauchs
max 400 cm
Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an:
• Den Siphon der Spüle an und befestigen Sie ihn an der Unterseite der Arbeitsplatte. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser aus dem Siphon in das Gerät zurückfließen kann.
• Ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung. Der
max 85 cm
Innendurchmesser muss mindestens 4 cm
betragen.
Nehmen Sie den Spülbeckenstöpsel aus dem
min 40 cm
Becken, während das Gerät das Wasser abpumpt, um zu verhindern, dass das Wasser wieder in das Gerät zurückfließt.
Der Ablaufschlauch darf nicht länger als 2 m
und sein Innendurchmesser darf nicht kleiner
als der des Schlauchdurchmessers sein.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon unter
einem Spülbecken angeschlossen wird, muss die
Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Falls Sie
die Kunststoffmembran nicht entfernen, kann der
Siphon durch Speisereste verstopfen.
Eine Sicherheitsvorrichtung verhindert, dass das
Schmutzwasser in das Gerät zurückfließt. Falls der
Siphon Ihrer Spüle ein Rückschlagventil hat, kann
dieses den korrekten Wasserablauf Ihres Gerätes
beeinträchtigen. Entfernen Sie das Rückschlagventil.
82
83
www.aeg.com/shop
156953920-A-502010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising