AEG | F55010W0 | User manual | Aeg F55010W0 Handleiding

Aeg F55010W0 Handleiding
FAVORIT 55010
NL AFWASMACHINE
DE GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
BENUTZERINFORMATION
2
28
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om
al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
8
9
11
11
12
13
14
15
18
19
21
22
25
25
26
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Bediening van het apparaat
De waterontharder instellen
Gebruik van zout voor de
vaatwasser
Gebruik van afwasmiddel en
glansmiddel
De Multitabfunctie
De vaatwasser inruimen
Wasprogramma's
Een afwasprogramma selecteren
en starten
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Milieubescherming
Montage
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw
persoonlijke veiligheid en informatie
over het voorkomen van schade aan
het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• Om het milieu te helpen.
• voor de correcte werking van het apparaat.
Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en
beschadiging van het apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan
ogen, mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoonlijk letsel en vallen op een open deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat
niet voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te
voorkomen.
• Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines,
schoon te maken.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden
in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het
messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
Veiligheidsinformatie
5
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout,
glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het
apparaat maken.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel
(bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma start.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er een wasprogramma wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Verwijder pas borden uit het apparaat als het wasprogramma is voltooid.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat
gaat schoonmaken.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden
geïnstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade
aan het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar op een elektrische schok en schade aan het apparaat.
Installatie
• Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat
niet en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de leverancier.
• Verwijder alle verpakking voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
• Alleen een erkende persoon mag de elektrische installatie, het loodgieterswerk en de
installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
Wateraansluiting
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik
geen gebruikte slangen.
6
Veiligheidsinformatie
• Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang niet zijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van
het apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant. De watertoevoerslang staat alleen onder druk wanneer
er water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de
veiligheidsklep de stroom van het water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet worden geaard.
• Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomtoevoer.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter
het apparaat.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Veiligheidsinformatie
7
Service-afdeling
• Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met het
servicecentrum.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Het apparaat wegdoen
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het
apparaat vast komen te zitten. Er bestaat gevaar voor verstikking.
– Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op
met een arts.
• Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts.
• Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een
arts en maakt u de ogen schoon met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
8
Beschrijving van het product
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bovenrek
Waterhardheidsknop
Zoutreservoir
Vaatwasmiddeldoseerbakje
Spoelmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Werkblad
Bedieningspaneel
9
BEDIENINGSPANEEL
5
1
3
2
A
B
C
D
4
E
6
2
1
2
3
4
5
6
Aan-/uit-toets
Programmakeuzetoetsen
Toets Uitgestelde start
Indicatielampjes
Display
Functie-toetsen
Indicatielampjes
Programma bezig
• Het gaat aan als u een wasprogramma kiest.
• Het blijft aan gedurende het wasprogramma.
Multitab
Gaat aan als u de functie Multitab ingeschakeld heeft. Zie 'Multitabfunctie'.
Zout 1)
Gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Zie
hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
Glansmiddel 1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld
moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een afwasprogramma loopt.
10
Bedieningspaneel
Programmakeuzetoetsen
Druk op één van deze toetsen om een afwasprogramma in te stellen. Het bijbehorende
indicatielampje gaat branden. Zie 'Afwasprogramma's'.
Toets Uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 19
uur uit te stellen. Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
Display
Op het display verschijnt:
• De elektronische instelling van het niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitab-functie ingeschakeld is).
• De duur van het afwasprogramma.
• Resterende tijd tot het einde van het programma.
• Einde van het afwasprogramma. Op het digitale display verschijnt een nul.
• Resterende tijd tot het einde van de uitgestelde start.
• Foutcodes.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen:
• Het elektronisch instellen van het niveau van de waterontharder. Zie 'De waterontharder instellen'.
• Het activeren/deactiveren van de Multitabfunctie. Zie 'Multitabfunctie'.
• Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan staat.
Raadpleeg 'Problemen oplossen...'.
• Om het lopende wasprogramma of een aftellende uitgestelde start te annuleren. Zie
hoofdstuk 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen:
• Het selecteren en starten van een wasprogramma en/of een uitgestelde start.
• Het elektronisch instellen van het niveau van de waterontharder.
• Het activeren/deactiveren van de Multitabfunctie.
• Het activeren/deactiveren van de glansmiddeldosering.
Druk op de Aan/uit-toets. Het apparaat staat in de instelmodus als:
– Alle programma-indicatielampjes aan gaan.
Druk op de Aan/uit-toets. Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
– Slechts één programma-indicatielampje aan gaat.
– Het display toont de duur van een wasprogramma of van een uitgestelde start.
– Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Zie hoofdstuk 'Een wasprogramma selecteren en starten'.
Bediening van het apparaat
11
BEDIENING VAN HET APPARAAT
1. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1' enz.), gebruikt u de multitabfunctie (zie 'De Multitabfunctie').
DE WATERONTHARDER INSTELLEN
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen
en zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.
Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving.
Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid
van het water in uw omgeving.
Instelling waterhardheid
Waterhardheid
Duitse graden
(°dH)
Franse graden
(TH°)
mmol/l
Clarke-graden
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
12
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of
2 (zie de tabel).
Elektronische aanpassing
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes van
de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes van functietoetsen B en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets A blijft knipperen.
– Het digitale display geeft de huidige afstelling aan.
= niveau 5.
Voorbeeld: op het display verschijnt
6. Druk op de functieknop A tot het display de nodige afstelling toont.
7. Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.
GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE VAATWASSER
Het zoutreservoir vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u
vult alleen bij het eerste gebruik zout
bij).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout.
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
13
GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL
1
2 3
8
4
5
6
7
Gebruik van vaatwasmiddelen:
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel 8 van het afwasmiddelbakje te openen.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 3 .
3. Als het afwasprogramma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis
afwasmiddel in het afwasmiddelbakje voor voorspoelen 1 .
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje 3 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte wasprogramma's. Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt.
Gebruik van glansspoelmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 5 om het deksel 7 van het glansmiddeldoseerbakje te
openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 4 met glansmiddel. De markering 'max' toont het
maximale niveau.
14
De Multitabfunctie
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er
te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 4..
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en
stand 6 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen 6 .
DE MULTITABFUNCTIE
De multitabfunctie is voor gecombineerde afwastabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout.
Sommige soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.
Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg
de instructies op de verpakking van de producten).
De multitabfunctie stopt de stroom van glansmiddel en zout.
De multitabfunctie schakelt de indicatielampjes voor zout en glansmiddel uit.
De programmaduur kan toenemen als u de multitabfunctie gebruikt.
Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. U kunt de
functie niet inschakelen of uitschakelen als er een afwasprogramma bezig is.
De multitabfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk tegelijkertijd op functietoets (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt,
totdat het multitab-indicatielampje aan gaat.
4. Laat de functietoetsen (D) en (E) los. De functie is ingeschakeld.
• Als u de multitabfunctie hebt ingeschakeld, blijft deze functie ingeschakeld totdat
u de functie zelf weer uitschakelt.
De multitabfunctie uitschakelen en apart afwasmiddel, zout en glansmiddel
gebruiken
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk tegelijkertijd op functietoetsen (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt,
totdat het multitab-indicatielampje aan gaat.
4. Laat de functietoetsen (D) en (E) los. De functie is uitgeschakeld.
5. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
6. Stel de waterontharder op het hoogste niveau in.
7. Start een afwasprogramma zonder serviesgoed.
8. Als het afwasprogramma is voltooid, wijzigt u de waterontharder in de waterhardheid van uw omgeving.
De vaatwasser inruimen
15
9. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
DE VAATWASSER INRUIMEN
Adviezen
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
• Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
• Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
• Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
• Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.
Onderrek
Plaats steelpannen, deksels, slakommen en bestek in het onderrek. Rangschik dekschalen en
grote deksels langs de rand van het onderrek.
16
De vaatwasser inruimen
U kunt de rijen met punten in het onderrek laten
zakken om ruimte te maken voor potten, pannen
en schalen.
De bestekmand
Plaats vorken en lepels met het handvat naar beneden.
Plaats messen met het handvat naar boven.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen
dat ze aan elkaar kleven.
Gebruik het bestekrooster. Als de afmetingen van
het bestek het gebruik van de bestekroosters
voorkomen, verwijder ze dan.
De vaatwasser inruimen
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor borden (met een
maximale diameter tot 24 cm), schoteltjes, slakommen, kopjes en glazen, pannen en deksels.
Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken kan bereiken.
Plaats geen borden in de eerste drie voorste delen van het rek. Zorg ervoor dat de borden voorover kantelen.
Zet glazen met een lange voet ondersteboven in
de kopjesrekken. Voor grotere voorwerpen kunnen de kopjesrekken worden opgeklapt.
Hoogteverstelling van het bovenrek
U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.
Maximale hoogte van borden in:
het bovenrek
het onderrek
Bovenste stand
20 cm
31 cm
Laagste stand
24 cm
27 cm
Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste stand te zetten:
17
18
Wasprogramma's
1. Trek het rek tot deze stopt naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op totdat het
mechanisme vastklikt en het rek stabiel
is.
Volg deze stappen om het bovenrek in de onderste stand te zetten:
1. Trek het rek tot de aanslag naar buiten.
2. Til beide kanten voorzichtig op.
3. Houd het mechanisme vast en laat het
dan langzaam terugzakken.
LET OP!
• Til het rek nooit aan één kant op. Dit geldt
ook voor het laten zakken.
• Als het rek zich in zijn bovenste stand bevindt, kunnen er geen kopjes in de kopjesrekken geplaatst worden
WASPROGRAMMA'S
Programma
Soort vuil
Programmabeschrijving
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 45°C of 70°C
Spoelgangen
Drogen
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
Net gemaakt
vuil
Serviesgoed en bestek
Wassen 60 °C
Spoelgang
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
Normaal of licht
bevuild
Teer serviesgoed en
glaswerk
Hoofdwas 45°C
Spoelgangen
Drogen
1)
2)
Type lading
Alles
3)
1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid serviesgoed in de mandjes. De temperatuur en
hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmatijd worden automatisch aangepast.
2) Met dit programma kunt u een net bevuilde lading wassen. Het biedt goede wasresultaten in een korte duur.
3) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest efficiënte wateren energieconsumptie voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde
documentatie voor testgegevens.
Een afwasprogramma selecteren en starten
19
Verbruikswaarden
Energie (kWh)
Programma1)
Water (liter)
1,1 - 1,8
12 - 23
1,5 - 1,7
16 - 18
0,9
9
1,0 - 1,1
13 - 15
0,8 - 0,9
14 - 15
1) Op het display verschijnt de tijd van het programma.
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN
Een wasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Selecteer een wasprogramma. Zie 'Wasprogramma's'.
– Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.
– Alle andere programma-indicatielampjes gaan uit.
– De duur van het programma knippert op display.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat aan.
4. Sluit de deur van het apparaat. Het wasprogramma start automatisch.
– Het indicatielampje van het lopende programma blijft aan.
U kunt ook het wasprogramma selecteren met de deur gesloten. Wanneer u op een programmatoets drukt, heeft u slechts 3 seconden om een ander wasprogramma te selecteren. Na deze 3 seconden start het wasprogramma automatisch.
Een wasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start
1. Schakel het apparaat in en selecteer een wasprogramma.
2. Druk op de toets uitgestelde start totdat op het display knipperend het gewenste
aantal uren voor het startuitstel verschijnt.
3. Sluit de deur van het apparaat.
– Het aftellen start automatisch.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat uit.
– Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.
– Het indicatielampje van het lopende programma gaat aan.
20
Een afwasprogramma selecteren en starten
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur
weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
U kunt ook de uitgestelde start selecteren met de deur gesloten. Wanneer u een wasprogramma selecteert, heeft u slechts 3 seconden om de uitgestelde start te selecteren. Na
deze 3 seconden start het wasprogramma automatisch.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie veranderen.
Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet
veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om
een nieuwe selectie te maken.
Als u de uitgestelde start annuleert, wordt het geselecteerde wasprogramma automatisch geannuleerd. U moet het wasprogramma dan weer opnieuw instellen.
1. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt totdat alle programmalampjes aan gaan.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een
nieuw wasprogramma start.
Aan het einde van het afwasprogramma
•
•
•
1.
2.
3.
Stopt het apparaat automatisch.
Op het display verschijnt 0.
Het indicatielampje van het lopende programma blijft aan.
Schakel het apparaat uit.
Open de deur van het apparaat.
Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten.
• Als u het apparaat binnen drie minuten na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt:
– gaan alle indicatielampjes uit,
– geeft het display één horizontaal streepje weer,
Dit helps om het energieverbruik te beperken.
Druk op één van de knoppen (niet de aan/uit-toets) en het display en de indicatielampjes
gaan weer aan.
Verwijder de voorwerpen uit de manden.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
Onderhoud en reiniging
21
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal
koelt sneller af dan borden.
ONDERHOUD EN REINIGING
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze
zo nodig.
Het apparaat heeft drie filters:
• grove filter (A)
• microfilter (B)
• platte filter (C).
A
B
C
1. Om de filters (A) en (B) los te maken,
draait u de hendel op de microfilter (B)
ca. 1/4 draai linksom en verwijdert u deze.
2. Houd de grove filter (A) vast aan de hendel en verwijder deze uit de microfilter
(B).
3. Verwijder het platte filter (C) uit de bodem van het apparaat.
4. Maak de filters schoon onder stromend
water.
5. Zet de platte filter (C) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat ze goed
worden gemonteerd onder de twee geleiders (D).
6. Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
D
22
Problemen oplossen
7. Zet de filters (A) en (B) op hun plaats. Draai de hendel op de microfilter (B) rechtsom
tot deze vergrendelt.
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een smal en puntig voorwerp.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
PROBLEMEN OPLOSSEN
Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem als dit niet lukt contact op
met de service-afdeling.
Bij sommige storingen wordt er op de display een alarmcode weergegeven:
- Het apparaat wordt niet gevuld met water
•
- Het apparaat pompt geen water weg
•
- De anti-overstromingsinrichting is ingeschakeld.
•
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u de controles uitvoert.
Storing
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het apparaat
wordt niet gevuld met water.
De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.
Maak de waterkraan schoon.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
Het filter in de wateraanvoerslang Maak het filter schoon.
is verstopt.
Het apparaat
pompt geen water weg.
De aansluiting van de wateraanvoerslang is niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
De watertoevoerslang is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de watertoevoerslang niet is beschadigd.
De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de waterafvoerslang is niet correct.
Zorg dat de aansluiting altijd correct is.
Problemen oplossen
Storing
Mogelijke oorzaak
De waterafvoerslang is beschadigd.
De anti-overstromingsinrichting is ingeschakeld.
Het afwasprogramma start
niet.
23
Mogelijke oplossing
Verzeker u ervan dat de waterafvoerslang niet is beschadigd.
Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de service-afdeling.
De deur van het apparaat is open.
Sluit de deur van het apparaat.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De zekering in de zekeringkast is
doorgebrand.
Vervang de zekering.
De uitgestelde start is ingesteld.
• Annuleer de uitgestelde start.
• Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het wasprogramma automatisch gestart.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Als de display andere alarmcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
De benodigde informatie voor de service-afdeling staan op het typeplaatje.
Leg deze informatie vast:
– Model (MOD.) ........................................................
– Productnummer (PNC) ..........................................
– Serienummer (S.N.) ..............................................
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet
Zorg ervoor dat een goede
vrij draaien als gevolg van een plaatsing van het serviesgoed
onjuiste plaatsing van het ser- de sproeiarmen niet blokkeert.
viesgoed.
24
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste
manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van
het zoutreservoir goed gesloten is.
De glazen en borden vertonen
strepen, melkachtige vlekken
of een blauwzweem.
De dosering van het glansmiddel is te hoog.
Verminder de glansmiddeldosering.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden.
De dosering van het glansmiddel is te laag.
Verhoog de dosering van het
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op
een kier staan voordat u het
serviesgoed uit de machine
haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
De multitab-functie staat aan
(deze functie schakelt het
glansmiddeldoseerbakje automatisch uit).
De glansmiddeldosering activeren.
Er zitten kalkresten op de borden.
Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt.
– De indicatielampjes voor de functies A, B, en C gaan knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes van functietoetsen A en C gaan uit.
– Het indicatielampje van functietoets B blijft knipperen.
– Het display geeft de huidige afstelling aan.
Technische gegevens
25
Glansmiddeldosering gedeactiveerd
Glansmiddeldosering geactiveerd
6. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het display geeft de nieuwe afstelling aan.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Leidingwaterdruk
Watertoevoer
1)
Capaciteit
Breedte
600 mm
Hoogte
850 mm
Diepte
610 mm
Minimaal
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Koud water of warm water
maximaal 60 °C
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van
de deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete
water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
MILIEUBESCHERMING
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen
zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
26
Montage
WAARSCHUWING!
Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
• Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.
MONTAGE
Plaatsing onder een aanrecht
Zet het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.
Verwijder het werkblad van de afwasmachine om het onder een aanrecht of een keukenwerkblad te installeren.
Zorg ervoor dat de afmetingen van de opening
overeenkomen met de afmetingen in de afbeelding.
Het werkblad van het apparaat verwijderen
1. Verwijder de achterste schroeven (1).
2. Trek het werkblad van de achterkant van
het apparaat (2).
Montage
27
3. Til het werkblad op en haal het uit de
voorste gleuven (3).
4. Gebruik de afstelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
5. Installeer het apparaat onder het werkblad van de keuken. De waterslangen tijdens de installatie niet pletten of buigen.
Het niveau van het apparaat afstellen
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht is.
Als het apparaat niet goed waterpas staat, raakt de deur de zijkanten van het keukenkastje.
Gebruik de instelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
Aansluiting waterafvoerslang
max 400 cm
Sluit de waterafvoerslang aan op:
• een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat
het gootsteenwater terug de machine in loopt.
• Een standpijp met ventilatieopening. De
max 85 cm
binnendiameter moet minimaal 4 cm zijn.
Verwijder de gootsteendop als het apparaat
water afvoert om te voorkomen dat het water
min 40 cm
terug in de machine loopt.
Het verlengstuk voor de afvoerslang mag niet
langer zijn dan twee meter. De binnendiameter mag niet kleiner zijn dan de diameter van
de slang.
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de
waterafvoerslang op een sifon onder de gootsteen aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de
slang veroorzaken.
Een beveiliging voorkomt dat het vuile water terugloopt naar het apparaat. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede waterafvoer van uw
afwasmachine in de weg staan. Verwijder de terugslagklep.
28
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre
von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben
erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen
ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht
vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit
zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis
zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg-electrolux.com/shop
Inhalt
29
INHALT
30
34
35
37
37
39
39
40
41
44
45
47
48
51
52
52
Sicherheitshinweise
Gerätebeschreibung
Bedienblende
Gebrauch des Gerätes
Einstellen des Wasserenthärters
Gebrauch von Salz für
Geschirrspüler
Verwendung von
Reinigungsmittel und Klarspüler
Funktion "Multitab"
Laden von Besteck und Geschirr
Spülprogramme
Auswählen und Starten eines
Spülprogramms
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Umwelttipps
Montage
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
30
Sicherheitshinweise
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Zum Schutz der Umwelt.
• Zur korrekten Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses an einem anderen Ort aufstellen oder es an eine andere Person weitergeben.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine inkorrekte Montage und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen
dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder
bei der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich
ist.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsoder Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder im Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Gerät. Es können Reinigungsmittelrückstände im Gerät zurückbleiben.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen. Damit werden Verletzungen und die von der geöffneten Tür ausgehende Stolpergefahr vermieden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zu anderen Zwecken, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Gegenstände.
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf
das Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Ordnen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den
Besteckkorb ein. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den Oberkorb
oder in den Messerkorb. (Nicht alle Modelle sind mit einem Messerkorb ausgestattet.)
Sicherheitshinweise
31
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur
Beschädigung des Wasserenthärters führen.
• Füllen Sie das Gerät mit Salz, bevor Sie ein Spülprogramm starten. Salzrückstände im
Gerät können Korrosion oder ein Loch im Boden des Geräts verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (Reinigungsmittel für Geschirrspüler,
Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können, bevor
Sie ein Spülprogramm starten.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät austreten, wenn Sie die Tür während des Ablaufs
eines Spülprogramms öffnen. Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Spülprogramm beendet ist.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten immer ab, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter
ordnungsgemäß eingesetzt sind. Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellenden Spülergebnissen und einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. Andernfalls besteht
Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Installation
• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Ein beschädigtes Gerät darf
nicht montiert oder an das Stromnetz angeschlossen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät montieren und
verwenden.
• Der elektrische Anschluss, die Klempnerarbeiten und die Montage des Geräts dürfen
nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden. Auf diese Weise werden Gebäudeschäden oder Verletzungen vermieden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während der Montage nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher in das Gehäuse des Geräts. Dabei könnten hydraulische oder
elektrische Bauteile beschädigt werden.
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
32
Sicherheitshinweise
Wasseranschluss
• Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung neue Schläuche.
Benutzen Sie keine gebrauchten Schläuche.
• Schließen Sie das Gerät nicht an neue oder lange nicht mehr benutzte Rohre an. Lassen Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch das Rohr fließen und schließen
Sie erst dann den Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen
oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein
Wasser austreten kann.
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des Gerätes, dass die Schläuche keine Risse aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch verfügt über ein Sicherheitsventil und eine doppelte Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel. Der Wasserzulaufschlauch steht nur
während des Wasserzulaufs unter Druck. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil an den Kundendienst.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose
an.
Sicherheitshinweise
33
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es besteht Brandgefahr.
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel. Wenden Sie sich hierzu an den
Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,
sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen.
Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie den Türschnappverschluss, damit Kinder oder Haustiere nicht in dem
Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
– Entsorgen Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.
WARNUNG!
Die Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich und können Korrosion verursachen!
• Bei Unfällen mit diesen Reinigungsmitteln konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte Reinigungsmittel in den Mund gelangen, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend einen
Arzt und spülen Sie die Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite
von Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
34
Gerätebeschreibung
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Arbeitsplatte
Bedienblende
35
BEDIENBLENDE
5
1
3
2
A
B
C
D
4
E
6
2
1
2
3
4
5
6
Ein-/Aus-Taste
Programmwahltasten
Taste Zeitvorwahl
Kontrolllampen
Display
Funktionstasten
Kontrolllampen
Laufendes Programm
• Leuchtet auf, wenn Sie ein Spülprogramm auswählen.
• Leuchtet für die gesamte Dauer des Spülprogramms.
Multitab
Leuchtet beim Einschalten der Funktion Multitab auf. Siehe Abschnitt
„Funktion Multitab“.
Salz 1)
Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe
Abschnitt „Gebrauch von Salz für Geschirrspüler“.
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch
einige Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den Gerätebetrieb.
Klarspülmittel 1)
Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittelbehälter nachgefüllt werden
muss. Siehe hierzu Abschnitt „Gebrauch von Reinigungsmittel und
Klarspülmittel“.
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel nie auf,
auch wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
36
Bedienblende
Programmwahltasten
Drücken Sie eine dieser Tasten, um ein Spülprogramm einzustellen. Die entsprechende
Kontrolllampe leuchtet auf. Siehe hierzu den Abschnitt „Spülprogramme“.
Zeitvorwahltaste
Benutzen Sie diese Taste, um den Start des Spülprogramms zwischen 1 und 19 Stunden
zu verzögern. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Display
Das Display zeigt an:
• Elektronische Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Ein-/Abschaltung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion Multitab).
• Dauer des Spülprogramms.
• Restlaufzeit bis zum Programmende.
• Ende des Spülprogramms. Das Display zeigt eine Null an.
• Restzeit bis zum Ende der Startverzögerung.
• Fehlercodes.
Funktionstasten
Benutzen Sie die Funktionstasten für folgende Vorgänge:
• Bei der elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe. Siehe den Abschnitt „Einstellen des Wasserenthärters“.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab. Siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“.
• Zum Ein-/Abschalten des Klarspülmittel-Dosierers, wenn die Funktion Multitab eingeschaltet ist. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
• Zum Abbrechen des laufenden Spülprogramms oder einer laufenden Zeitvorwahl. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende Einstellungen im Einstellmodus befinden:
• Zur Auswahl und zum Start eines Spülprogramms und/oder der Zeitvorwahl.
• Bei der elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Zum Ein-/Ausschalten der Funktion Multitab.
• Zum Aktivieren/Deaktivieren des Klarspülmittel-Dosierers.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
– Alle Programmkontrolllampen aufleuchten.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist nicht im Einstellmodus, wenn:
– Nur eine Programmkontrolllampe leuchtet.
– Das Display die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl anzeigt.
– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder den Start
der Zeitvorwahl abbrechen. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Gebrauch des Gerätes
37
GEBRAUCH DES GERÄTES
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht und stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm
ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) benutzen, verwenden Sie die Funktion Multitab (siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“).
EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS
Der Wasserenthärter hält die im Wasser enthaltenen Minerale und Salze zurück. Diese
Minerale und Salze können das Gerät beschädigen.
Stellen Sie den Wasserenthärter ein, wenn die Einstellung nicht der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in
Ihrem Gebiet zu erfahren.
Wasserhärteeinstellung
Wasserhärte
Deutscher Wasserhärtegrad (dH
°)
Französischer
Wasserhärtegrad
(°TH)
mmol/l
Clarke-Werte
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Werkseinstellung
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
38
Einstellen des Wasserenthärters
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf
die Stufe 1 oder 2 (siehe Tabelle).
Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C zu blinken beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie die Funktionstaste A.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten B und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste A blinkt weiterhin.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
= Stufe 5
Beispiel: Das Display zeigt
6. Drücken Sie mehrmals die Funktionstaste A, bis das Display die erforderliche Einstellung anzeigt.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellung zu speichern.
Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die Salzkontrollleuchte dunkel.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
39
GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER
So füllen Sie den Salzbehälter:
1. Drehen Sie den Deckel gegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Salzbehälter.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal
Salz einfüllen).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den
Salzbehälter zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER
1
2 3
8
4
5
6
7
Gebrauch von Reinigungsmittel
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigungsmittelmenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers auf der Reinigerverpackung.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Reinigungsmittelbehälter zu füllen:
40
Funktion "Multitab"
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels des Reinigungsmittelbehälters 2 den Entriegelungsknopf 8 .
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter 3 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, füllen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel in das Fach 1 .
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter 3 .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter. Drücken Sie auf den Deckel, bis er einrastet.
Reinigungsmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Einige
Geschirrspüler-Tabs erbringen bei kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse.
Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, damit sich
das Reinigungsmittel vollständig auflösen kann.
Gebrauch von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels des Klarspülmittel-Dosierers 5 den Entriegelungsknopf 7 .
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 4 mit Klarspülmittel auf. Die Markierung
„max“ zeigt den maximalen Füllstand an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu
große Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer. Drücken Sie auf den Deckel, bis er einrastet.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 4.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 6
(höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie die Klarspüldosierwähler 6 , um die Dosierung zu erhöhen oder zu senken.
FUNKTION "MULTITAB"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Vergewissern Sie sich, dass diese Tabletten für die Wasserhärte in Ihrer Region geeignet
sind (siehe hierzu die Anweisungen auf der Produktverpackung).
Die Funktion Multitab sperrt automatisch die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Laden von Besteck und Geschirr
41
Die Programmdauer kann sich erhöhen, wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Schalten Sie die Funktion Multitab vor dem Beginn eines Spülprogramms ein oder aus.
Sie können die Funktion Multitab nicht ein- oder ausschalten, wenn ein Spülprogramm
angelaufen ist.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt ein:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (D) und (E) gedrückt, bis die MultitabKontrolllampe aufleuchtet.
4. Lassen Sie die Funktionstasten (D) und (E) dann los. Die Funktion ist aktiviert.
• Wenn Sie die Funktion Multitab aktivieren, bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder deaktivieren.
Zur Deaktivierung der Funktion Multitab und für die separate Verwendung von
Reinigungsmittel, Salz und Klarspülmittel
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (D) und (E) gedrückt, bis die MultitabKontrolllampe erlischt.
4. Lassen Sie die Funktionstasten (D) und (E) dann los. Die Funktion ist deaktiviert.
5. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer auf.
6. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die höchste Stufe ein.
7. Starten Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr.
8. Nach Ablauf des Spülprogramms, stellen Sie den Wasserenthärter auf die Wasserhärte in Ihrer Region ein.
9. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
LADEN VON BESTECK UND GESCHIRR
Hinweise und Tipps
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können
(Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten
ein.
• Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältern oder Schüsseln sammeln kann.
• Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und das Besteck nicht aneinander haften.
• Achten Sie darauf, dass die Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb ein.
• Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
42
Laden von Besteck und Geschirr
• Achten Sie beim Einordnen des Spülguts darauf, dass das Wasser die Oberflächen aller
Geschirrteile erreicht.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese
nicht verrutschen können.
• Auf Kunststoffgegenständen und Geschirr mit Antihaftbeschichtung sammeln sich
oftmals Wassertropfen.
Unterkorb
Stellen Sie Töpfe, Deckel, Teller, Salatschüsseln
und Besteck in den Unterkorb. Ordnen Sie Servierplatten und große Deckel am Rand des Unterkorbs an.
Die Stachelreihen im Unterkorb können flach
umgeklappt werden, um Töpfe, Pfannen und
Schüsseln einzuordnen.
Laden von Besteck und Geschirr
Besteckkorb
Stellen Sie Gabeln und Löffel mit den Griffen nach unten hinein.
Stellen Sie Messer mit den Griffen nach oben hinein.
Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
Verwenden Sie das Besteckgitter. Wenn die Abmessungen des Bestecks die Verwendung des Besteckgitters nicht zulassen, entfernen Sie es.
Oberkorb
Der Oberkorb ist zur Aufnahme von Tellern (bis
zu 24 cm Durchmesser), Saucieren, Salatschüsseln, Tassen, Gläsern, Töpfen und Deckeln vorgesehen. Ordnen Sie das Spülgut so an, dass das
Wasser die Oberflächen aller Geschirrteile erreicht.
Stellen Sie keine Teller in die ersten drei Teile im
Vorderteil des Korbs. Stellen Sie sicher, dass die
Teller nach vorn geneigt sind.
Stellen Sie langstielige Gläser mit dem Stiel nach
oben in die Tassenablagen. Für größeres Geschirr
können die Tassenablagen nach oben umgeklappt werden.
43
44
Spülprogramme
Höhenverstellung des Oberkorbs
Der Oberkorb kann für eine flexiblere Beladung in zwei verschiedenen Höhen in den Geschirrspüler eingeschoben werden.
Maximale Geschirrhöhe im:
Oberkorb
Unterkorb
Obere Stellung
20 cm
31 cm
Untere Stellung
24 cm
27 cm
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb in die obere Position zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
heraus.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten
vorsichtig an, bis der Mechanismus einrastet und der Korb stabil ist.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Oberkorb
nach unten zu verstellen:
1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
heraus.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten
vorsichtig an.
3. Halten Sie den Mechanismus fest und
lassen Sie ihn langsam nach unten fallen.
VORSICHT!
• Der Korb darf nie nur auf einer Seite nach oben oder nach unten verstellt werden.
• Stellen Sie keine Tassen auf die Tassenablage, wenn sich der Korb in der oberen Position befindet.
SPÜLPROGRAMME
Programm
Verschmutzungsgrad
Programmbeschreibung
Alle
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Reinigen 45 °C oder 70 °C
Klarspülgänge
Trocknen
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Reinigen 70 °C
Klarspülgänge
Trocknen
Vor kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und Besteck
Reinigen 60 °C
Spülgang
1)
2)
Spülgut
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Programm
3)
Verschmutzungsgrad
Spülgut
45
Programmbeschreibung
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Reinigen 50 °C
Klarspülgänge
Trocknen
Normal oder
leicht verschmutzt
Empfindliches Geschirr und Gläser
Reinigen 45 °C
Klarspülgänge
Trocknen
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben. Es stellt dann
automatisch die Wassertemperatur und -menge, den Energieverbrauch und die Programmlaufzeit ein.
2) Mit diesem Programm können Sie vor kurzem benutztes Geschirr spülen. Es liefert gute Spülergebnisse in
kurzer Zeit.
3) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Mit diesem Programm erhalten Sie den wirtschaftlichsten
Energie- und Wasserverbrauch für Geschirr und Besteck mit normaler Verschmutzung. Informationen zu den
Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Energie (kWh)
Programm1)
Wasser (in Litern)
1,1 - 1,8
12 - 23
1,5 - 1,7
16 - 18
0,9
9
1,0 - 1,1
13 - 15
0,8 - 0,9
14 - 15
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und die
Geschirrmenge können diese Werte verändern.
AUSWÄHLEN UND STARTEN EINES SPÜLPROGRAMMS
Auswahl und Starten eines Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie ein Spülprogramm. Siehe hierzu „Spülprogramme“.
– Die Kontrolllampe des entsprechenden Programms leuchtet auf.
– Alle anderen Programmkontrolllampen erlöschen.
– Die Programmdauer blinkt im Display.
– Die Kontrolllampe des laufenden Programms leuchtet auf.
4. Schließen Sie die Gerätetür. Das Spülprogramm startet automatisch.
– Die Kontrolllampe des laufenden Programms leuchtet weiterhin auf.
46
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Sie können das Spülprogramm auch bei geschlossener Tür wählen. Wenn Sie eine Programmtaste drücken, haben Sie nur 3 Sekunden Zeit, um ein anderes Spülprogramm zu
wählen. Nach diesen 3 Sekunden beginnt das ausgewählte Programm automatisch.
Einstellen und Starten eines Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie ein Spülprogramm.
2. Drücken Sie die Zeitvorwahltaste so oft, bis das Display die gewünschte Anzahl der
Stunden bis zum verzögerten Start anzeigt.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt automatisch.
– Die Kontrolllampe des laufenden Programms erlischt.
– Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.
– Die Kontrolllampe des laufenden Programms leuchtet auf.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür wieder
schließen, läuft die Zeitvorwahl ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Sie können die Zeitvorwahl auch bei geschlossener Tür wählen. Wenn Sie ein Spülprogramm auswählen, haben Sie nur 3 Sekunden, um die Zeitvorwahl auszuwählen. Nach
diesen 3 Sekunden beginnt das ausgewählte Spülprogramm automatisch.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Abbruch eines Spülprogramms oder der Zeitvorwahl
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, können Sie die
Auswahl ändern.
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl in Betrieb sind, kann die Auswahl nicht
mehr geändert werden. Für eine neue Auswahl muss das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl abgebrochen werden.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, wird automatisch auch das ausgewählte Spülprogramm gelöscht. In diesem Fall müssen Sie das Spülprogramm erneut auswählen.
1. Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis alle Programm-Kontrolllampen
leuchten.
2. Bevor Sie ein neues Spülprogramm wählen, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Am Ende des Spülprogramms
• Das Gerät stoppt automatisch.
• Das Display zeigt 0 an.
Reinigung und Pflege
•
1.
2.
3.
47
Die Kontrolllampe des laufenden Programms leuchtet weiterhin auf.
Schalten Sie das Gerät aus.
Öffnen Sie die Tür des Geräts.
Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür einen Spaltbreit.
• Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb von drei Minuten nach Ende eines Spülprogramms
abschalten:
– Erlöschen alle Kontrolllampen
– Zeigt das Display eine einzelne horizontale Linie an
Dies hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs.
Das Display und die Kontrolllampen leuchten wieder, wenn Sie eine beliebige Taste (nicht
die Ein-/Aus-Taste) drücken.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen.
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür kann sich Wasser niederschlagen, da sich
Edelstahl schneller abkühlt als das Geschirr.
REINIGUNG UND PFLEGE
Entfernen und Reinigen der Filter
Verschmutzte Filter beeinträchtigen das Spülergebnis. Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
Der Geschirrspüler hat 3 Filter:
• Grobfilter (A)
• Mikrofilter (B)
• Filtersieb (C).
A
B
C
48
Was tun, wenn …
1. Drücken Sie zum Entriegeln der Filter (A)
und (B) den Griff des Mikrofilters (B) etwa 1/4 Umdrehung nach links und entnehmen Sie diesen.
2. Halten Sie den Griff des Grobfilters (A)
und ziehen Sie ihn aus dem Mikrofilter
(B).
3. Nehmen Sie das Filtersieb (C) unten aus
dem Gerät heraus.
4. Reinigen Sie die Filter gründlich unter
fließendem Wasser.
5. Setzen Sie das Filtersieb (C) wieder in der
ursprünglichen Position ein. Vergewissern Sie sich, dass es korrekt unter den
beiden Führungen (D) sitzt.
6. Setzen Sie den Grobfilter (A) in den Mikrofilter (B) ein und drücken Sie die Filter
zusammen.
7. Setzen Sie die Filter (A) und (B) in das Gerät ein. Drehen Sie den Griff des Mikrofilters
(B) nach rechts, bis er einrastet.
D
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und das Bedienfeld des Gerätes mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton
usw.).
WAS TUN, WENN …
Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs.
Versuchen Sie zuerst eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist
dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei manchen Fehlfunktionen zeigt das Display einen Alarmcode an:
- Es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler.
•
- Das Gerät pumpt nicht ab.
•
Was tun, wenn …
•
49
- Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Störung
Es läuft kein
Wasser in das
Gerät.
Das Gerät
pumpt das
Wasser nicht
ab.
Mögliche Ursachen
Der Wasserhahn ist blockiert oder Reinigen Sie den Wasserhahn.
durch Kalkablagerungen verstopft.
Der Wasserdruck ist zu niedrig.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn auf.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Wasserzulaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufschlauch nicht beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der Wasserablaufschlauch ist
nicht richtig angeschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass die Schlauchverbindung in Ordnung ist.
Der Ablaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch keine Beschädigungen aufweist.
Die AquasafeEinrichtung ist
ausgelöst.
Das Spülprogramm startet
nicht.
Mögliche Abhilfe
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die
Steckdose.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Wechseln Sie die Sicherung aus.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
• Brechen Sie die Zeitvorwahl ab.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das
Spülprogramm automatisch.
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.
50
Was tun, wenn …
Notieren Sie folgende Daten:
– Modell (MOD.) ........................................................
– Produktnummer (PNC) ........................................
– Seriennummer (S.N.) ........................................
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut
und den Verschmutzungsgrad
nicht geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Die Körbe waren nicht richtig
beladen, so dass das Wasser
nicht alle Oberflächen berührte.
Beladen Sie die Körbe richtig.
Aufgrund falscher Beladung
konnten sich die Sprüharme
nicht frei drehen.
Stellen Sie sicher, dass die
Sprüharme nicht durch eine
falsche Beladung blockiert
werden.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder
nicht korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder es
wurde kein Reinigungsmittel
verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Der Salzbehälter ist leer.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Falsche Einstellung des Wasserenthärters.
Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend ein.
Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Schlieren, Streifen, milchige
Flecken oder blauschimmernder Belag auf Gläsern und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung zu
hoch.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten
Wassertropfen auf Gläsern
und Geschirr.
Klarspülmitteldosierung zu
niedrig.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere
Reinigungsmittelmarke.
Das Geschirr ist nicht sauber.
Kalkablagerungen auf dem
Geschirr.
Technische Daten
Problem
Mögliche Ursache
51
Mögliche Abhilfe
Das Geschirr ist nass.
Sie haben ein Spülprogramm
ohne Trocknungsgang oder
mit einem verkürzten Trocknungsgang gewählt.
Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers für einige Minuten einen Spaltbreit geöffnet,
bevor Sie das Geschirr entnehmen.
Das Geschirr ist nass und
glanzlos.
Der Klarspülmittel-Dosierer ist
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel
auf.
Die Multitab-Funktion ist eingeschaltet (diese Funktion
deaktiviert automatisch den
Klarspülmittel-Dosierer).
Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein.
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Halten Sie die beiden Funktionstasten B und C gleichzeitig gedrückt.
– Die Kontrolllampen der Funktionstasten A, B und C beginnen zu blinken.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie Funktionstaste B.
– Die Kontrolllampen für die Funktionstasten A und C erlöschen.
– Die Kontrolllampe der Funktionstaste B blinkt weiter.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Klarspülmittel-Dosierer abgeschaltet
Klarspülmittel-Dosierer eingeschaltet
6. Drücken Sie Funktionstaste B erneut.
– Im Display wird die neue Einstellung angezeigt.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die Einstellung gespeichert wird.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Wasserdruck
Wasserversorgung
Fassungsvermögen
1)
Breite
600 mm
Höhe
850 mm
Tiefe
610 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Kalt- oder Warmwasser
maximal 60 °C
Gedecke
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
12
52
Umwelttipps
Das Typenschild am inneren Rand der Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solar- oder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
UMWELTTIPPS
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem
Sie das Produkt gekauft haben.
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und recycelbar. Kunststoffteile sind mit
internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<, >PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie
das Verpackungsmaterial bitte entsprechend seiner Kennzeichnung bei den kommunalen
Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
WARNUNG!
Gehen Sie zum Entsorgen des Geräts folgendermaßen vor:
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
• Schneiden Sie Netzkabel und Netzstecker ab und entsorgen Sie beides.
• Entfernen Sie die Türverriegelung. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder aus Versehen im Inneren des Geräts einsperren und in Lebensgefahr geraten.
MONTAGE
Installation als Einbaugeschirrspüler
Installieren Sie das Gerät in der Nähe eines Wasserhahns und eines Wasserablaufs.
Entfernen Sie die obere Abdeckung des Geräts, wenn Sie es unter einem Spülbecken oder
einer Küchenarbeitsplatte installieren möchten.
Montage
53
Achten Sie darauf, dass die Einbaunische die in
der Abbildung gezeigten Abmessungen aufweist.
Entfernen der Arbeitsplatte des Geräts
1. Lösen Sie die hinteren Schrauben (1).
2. Ziehen Sie die Arbeitsplatte hinter dem
Gerät (2) vor.
3. Heben Sie die Arbeitsplatte an und ziehen Sie sie aus den vorderen Schlitzen (3)
heraus.
4. Richten Sie das Gerät mit den Stellfüßen
aus.
5. Installieren Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte. Quetschen oder biegen Sie
die Wasserschläuche nicht während der Montage.
Nivellieren des Geräts
Die Tür eines waagerecht ausgerichteten Geräts lässt sich dicht und sicher schließen.
Ist das Gerät nicht waagrecht ausgerichtet, bleibt die Tür an den Seiten des Schranks
hängen.
Lockern oder ziehen Sie die Stellfüße an, um das Gerät zu nivellieren.
54
Anschluss des Ablaufschlauchs
max 400 cm
Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an:
• Den Siphon der Spüle an und befestigen Sie ihn an der Unterseite der Arbeitsplatte.
Dadurch wird verhindert, dass Abwasser aus dem Siphon in das Gerät zurückfließen
kann.
• Ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung. Der
max 85 cm
Innendurchmesser muss mindestens 4 cm
betragen.
Nehmen Sie den Spülbeckenstöpsel aus dem
min 40 cm
Becken, während das Gerät das Wasser abpumpt, um zu verhindern, dass das Wasser
wieder in das Gerät zurückfließt.
Der Ablaufschlauch darf nicht länger als 2 m
und sein Innendurchmesser darf nicht kleiner
als der des Schlauchdurchmessers sein.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon unter
einem Spülbecken angeschlossen wird, muss die
Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Falls
Sie die Kunststoffmembran nicht entfernen,
kann der Siphon durch Speisereste verstopfen.
Eine Sicherheitsvorrichtung verhindert, dass das
Schmutzwasser in das Gerät zurückfließt. Falls
der Siphon Ihrer Spüle ein Rückschlagventil hat,
kann dieses den korrekten Wasserablauf Ihres
Gerätes beeinträchtigen. Entfernen Sie das Rückschlagventil.
55
www.aeg-electrolux.com/shop
156953050-A-332010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising