Progress | PV1535 | User manual | Progress PV1535 Brugermanual

Progress PV1535 Brugermanual
brugsanvisning
istruzioni per l’uso
bruksanvisning
manual de instrucciones
Opvaskemaskine
Lavastoviglie
Oppvaskmaskin
Lavavajillas
PV1535
2 progress
INDHOLD
Om sikkerhed
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Programmer
Tilvalg
Før ibrugtagning
2
4
4
5
5
6
Daglig brug
8
Råd
9
Vedligeholdelse og rengøring
10
Fejlfinding
11
Teknisk information
12
Miljøhensyn
12
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten
kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager
skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og
en kappe med et indvendigt elkabel.
OM SIKKERHED
Sikkerhed for børn og andre udsatte
personer
Advarsel Risiko for kvælning,
personskade eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn, med
nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte
mentale evner eller manglende erfaring
og viden betjene maskinen. De skal være
under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i
at bruge maskinen. Børn må ikke lege
med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt for
børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt
for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på
apparatet, mens lågen er åben.
Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor
temperaturen kommer under 0 °C.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Sørg for, apparatet er installeret under og
opad stabile køkkenelementer.
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang
Advarsel Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal stikket straks tages ud af stikkontakten.
Kontakt det lokale servicecenter for at få
udskiftet tilløbsslangen.
Tilslutning, el
Advarsel Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf.
Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du kontakte en
elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket og
ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
progress 3
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at der
er adgang til elstikket efter installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.
Brug
• Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som
f.eks.:
– Kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Gæstehuse
– Af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen
– Miljøer af B&B-typen.
Advarsel Fare for personskade.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe spidser
i bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben uden
opsyn for at undgå, at nogen falder over
den.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet.
Advarsel Risiko for elektrisk stød,
brand eller forbrændinger.
• Undlad at bruge brændbare produkter eller genstande, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Der kan komme meget varm damp ud af
apparatet, hvis du åbner lågen, mens
programmet er i gang.
Bortskaffelse
Advarsel Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip ledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Kundeservice
Kontakt det lokale servicecenter for at få
apparatet repareret. Vi anbefaler kun at anvende originale reservedele.
Når du kontakter det lokale servicecenter,
skal du sørge for, at have følgende oplysninger klar, som står på typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:
4 progress
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Øverste spulearm
Nederste spulearm
Filtre
Typeskilt
Saltbeholder
Justering af vandets hårdhedsgrad
4
5
6
7
8
9
10
11
3
Beholder til afspændingsmiddel
Beholder til vaskemiddel
Bestikkurv
Nederste kurv
Øverste kurv
BETJENINGSPANEL
1
A
B
2
4
1 Til-/fra-knap
2 Programlamper
Lamper
3 Lamper
4 Programknap.
forløb
Slutlampe.
Salt-lampe. Denne lampe er slukket, når apparatet er i gang.
3
progress 5
PROGRAMMER
Program1)
2)
3)
Grad af snavs
Type af vask
Program
faser
Varighed
(min.)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
Meget snavset
Service, bestik,
kogegrej
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Tørring
85 - 95
1.8 - 2.0
22 - 25
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 65 °C
Skylninger
Tørring
100 - 110
1.4 - 1.6
19 - 21
Frisk snavset
Service og bestik
Opvask 65 °C
Skylning
30
0.9
9
Normalt snavset
Service og bestik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Tørring
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Alle
Forskyl
12
0.1
5
4)
1) Forbrugsværdierne kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og opvaskens
størrelse.
2) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.
3) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt
snavs. (Dette er standardprogrammet, som anvendes til test.)
4) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig fast på tallerknerne, og
at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test, send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen.
TILVALG
Slå tilvalgene til eller fra, før et program
startes. Du kan ikke slå tilvalgene til eller fra, mens opvaskeprogrammet kører.
Hvis der er indstillet et eller flere tilvalg,
skal du kontrollere, at de relaterede
kontrollamper er tændt, inden programmet starter.
Lydsignaler
Lydsignalerne udsendes under disse betingelser:
• Når programmet er afsluttet.
• Der sker en fejlfunktion i maskinen.
Fabriksindstilling: til.
Du kan slå lydsignalerne fra.
Deaktivering af lydsignalerne
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere
apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ‘'INDSTILLING OG START AF ET PROGRAM'’.
3. Tryk på programknappen, og hold den
nede, indtil programlampen (A) blinker,
og programlampen (B) tændes.
4. Tryk straks på programknappen.
• Programlampen (A) tændes med et
konstant lys.
• Programlampen (B) begynder at blinke.
5. Vent til programlampen (A) slukkes, og
slutlampen tændes (programlampen (B)
fortsætter med at blinke).
• Lydsignalerne er slået til.
6 progress
6. Tryk på programknappen. Slutlampen
slukkes.
• Lydsignalerne er slået fra.
7. Sluk apparatet for at bekræfte.
Aktivering af lydsignalerne
1. Se ‘Deaktivering af lydsignalerne’, trin (1)
til (4).
2. Vent til programlampen (A) slukkes.
Slutlampen slukkes, og programlampen
(B) fortsætter med at blinke.
• Lydsignalerne er slået fra.
3. Tryk på programknappen. Slutlampen
giver sig til at lyse.
• Lydsignalerne er slået til.
4. Sluk apparatet for at bekræfte.
FØR IBRUGTAGNING
1. Kontrollér, om det indstillede niveau for
blødgøringsanlægget passer til det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis ikke, skal
blødgøringsanlægget indstilles. Kontakt
det lokale vandværk angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmiddel
op.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester af snavs fra produktionen i apparatet. Start et program
for at fjerne dem. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld ikke noget i kurvene.
Indstil blødgøringsanlægget
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Hårdhedsgrad
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuel
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
7
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
51)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både indstilles manuelt og elektronisk.
progress 7
Manuel indstilling
Sæt knappen til justering af hårdhedsgrad i
position 1 eller 2.
Elektronisk indstilling
1. Tryk på til-/fra-knappen for at aktivere
apparatet.
2. Sørg for at apparatet står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ‘'INDSTILLING OG START AF ET PROGRAM'’.
3. Tryk på programknappen, og hold den
nede, indtil programlampen (A) begynder at blinke, og programlampen (B)
tændes.
4. Vent til programlampen (B) slukkes, og
slutlampen begynder at blinke (programlampen (A) fortsætter med at blinke).
5. Tryk på programknappen.
• Slutlampen blinker med mellemrum.
Antallet af blink viser niveau for blødgøringsanlægget, f.eks. 5 blink + pause + 5 blink = niveau 5.
6. Tryk på programknappen for at justere
blødgøringsanlæggets niveau. Hver
gang du trykker på programknappen,
går du videre til det næste niveau.
7. Sluk for apparatet for at bekræfte indstillingen.
Påfyldning af saltbeholderen
1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.
4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens
åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten
med uret.
Bemærk Der kan løbe vand og salt ud
fra saltbeholderen, når du fylder den.
Risiko for korrosion. Start et program
efter at have fyldt saltbeholderen for at
undgå dette.
8 progress
Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel
C
20
MAx
A
B
+
-
1
2
4
30
D
3
1. Drej hætten (C) mod uret for at åbne
beholderen til afspændingsmiddel.
2. Fyld kun beholderen til afspændingsmiddel (A) op til "max"-mærket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med
en sugende klud, så der ikke dannes
for meget skum.
4. Sæt hætten i stilling, og drej den med
uret for at lukke beholderen til afspændingsmiddel.
Påfyld beholderen til afspændingsmiddel, når linsen (D) er klar.
Du kan stille vælgerknappen for
mængden (B) mellem position 1 (laveste mængde) og position 4 (største
mængde).
DAGLIG BRUG
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for at apparatet
står på indstillingsfunktionen. Der henvises til ’INDSTILLING OG START AF ET
PROGRAM’.
• Hvis salt-lampen er tændt, så påfyld
beholderen til salt.
3. Sørg for at der er afspændingsmiddel i
beholderen.
4. Fyld kurvene.
5. Påfyld opvaskemiddel.
6. Vælg og start det rette program til opvaskens art og graden af snavs.
Brug af opvaskemiddel
A
30
B
D
20
C
Brug af multitabletter
Når du bruger tabletter med salt og afspændingsmiddel, så skal du ikke fylde salt
og afspændingsmiddel på maskinen.
1. Indstil blødgøringsanlægget til det laveste niveau.
2. Indstil beholderen til afspændingsmiddel
til laveste position.
1. Tryk på udløserknappen (B) for at åbne
lågen (C).
2. Fyld opvaskemiddel i rummet til opvaskemiddel (A).
3. Hvis programmet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel i rummet (D).
4. Læg tabletten i rummet til opvaskemiddel (A), hvis du bruger opvasketabletter.
5. Luk lågen. Sørg for, at udløserknappen
låses på plads.
Hvis du stopper med at bruge
multitabletter, før du begynder at bruge
opvaskemiddel, afspændingsmiddel og
salg hver for sig, så gør følgende:
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
2. Indstil blødgøringsanlægget til det højeste niveau.
progress 9
3. Sørg for beholderen til salt og beholderen til afspændingsmiddel er fyldt.
4. Start det korteste program med skylning, uden opvaskemiddel og tallerkener.
5. Juster blødgøringsmidlet til hårdheden
af vandet i dit område.
6. Juster doseringen af afspændingsmiddel.
Indstilling og start af et program
Indstillingsfunktion
Apparatet skal sættes på indstillingsfunktion
for at acceptere visse operationer.
Apparatet er i indstillingsfunktion, når alle
programlamperne er slukkede, og slutindikatoren blinker, efter der er tændt for apparatet.
Tryk på programknappen og hold den
nede, indtil apparatet står i indstillingsfunktion, hvis betjeningspanelet viser andre forhold:
Starte et program
1. Åbn for vandhanen.
2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Sørg for, at maskinen
står på indstillingsfunktionen.
3. Bliv ved med at trykke på programknappen til lampen tændes for det ønskede
program.
4. Luk lågen til maskinen. Programmet
starter.
Åbning af lågen, mens apparatet er i
gang
Hvis du åbner lågen, stopper apparatet.
Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet
fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Annullering af program
1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk og hold programknappen inde indtil
lampen for det valgte program slukkes
og slutlampen lyser.
Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der
startes et nyt program.
Ved programslut
Når programmet er slut, udsendes en række lydsignaler og kontrollampen for Program slut tændes.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at
deaktivere apparatet.
2. Luk for vandhanen.
• Lad opvasken køle af, før du tager
den ud af apparatet. Tallerkener
m.m. er skrøbelige, når de er meget
varme.
• Tøm først nederste kurv og derefter
øverste kurv.
• Der kan være vand på apparatets sider og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end tallerkenerne.
RÅD
Blødgøringsmiddel
Hårdt vand indeholder en høj mængde af
mineraler, som kan skade apparatet og give
dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget rent
og i god stand. Det er vigtigt at vælge det
rette niveau for blødgøringsmidlet. Det sikrer, at blødgøringsanlægget bruger den
korrekte mængde filtersalt og vand.
Fyldning af kurvene
Se den medfølgende folder med eksempler på, hvordan du fylder kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin og kobber i opvaskemaskinen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• For nemt at fjerne tiloversbleven brændt
mad skal du sætte gryder og pander i
vand, før du anbringer dem i maskinen.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke står tæt op ad hinanden. Bland skeer
med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg de små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for,
at de ikke kan flytte sig.
10 progress
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig
frit, før du starter et opvaskeprogram.
Brug af salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel til opvaskemaskine. Andre
produkter kan skade apparatet.
• Afspændingsmidlet hjælper med at tørre
servicet under den sidste skyllefase, så
det ikke får striber og pletter.
• Multitabletterne indeholder opvaskevaskemiddel, afspændingsmiddel og andre
tilsætningsmidler. Sørg for, at disse opvasketabs kan anvendes til det lokale vands
hårdhedsgrad. Se vejledningerne på produktets emballage.
• Opvasketabs opløses ikke helt med korte
programmer. Det anbefales, at du benytter opvasketabs til lange programmer for
at undgå rester af opvaskemidler på
bordservicet.
Brug ikke mere end den angivne
mængde. Følg anvisningerne på opvaskemidlets emballage.
Før programmet startes
Kontroller, at:
• Filtre er rente og korrekt sat i.
• Spulearmene ikke er tilstoppet.
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til opvaskens
art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.
• Der opvaskesalt og afspændingsmiddel
(medmindre du bruger multitabletter).
• Hætten til saltbeholderen er spændt.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Advarsel Sluk for apparatet, og tag
stikket ud af kontakten inden
vedligeholdelse.
Kontrollér dem jævnligt og rengør dem,
om nødvendigt.
Tilsmudsede filtre og tilstoppede spulearme forringer vaskeresultaterne.
Rengøring af filtre
1. Drej filteret (A) mod uret, og tag det ud.
C
A
B
A1
A2
2. Filteret (A) skilles ad ved at trække delen (A1) og (A2) fra hinanden.
3. Fjern filteret (B).
4. Vask filteret med vand.
5. Sæt filteret (B) på plads. Sørg for, at
det samles korrekt under de to skinner
(C).
progress 11
6. Saml filteret (A), og sæt det på plads i
filteret (B). Drej det med uret, indtil det
klikker på plads.
Hvis filtrene sidder forkert, kan det give
dårlige opvaskeresultater og beskadige
apparatet.
Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan
det tiloversblevne snavs fjernes med en
tynd, spids genstand.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug
ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler.
Udvendig rengøring
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
FEJLFINDING
Apparatet starter ikke eller stopper under
drift.
Se følgende information for at finde en løsning på et problem, inden du kontakter service.
Alarmkode
Ved nogle fejl blinker forskellige kontrollamper kontinuerligt eller sporadisk
på samme tid for at vise en alarmkode.
Fejl
• Kontrollampen for det indstillede program blinker hele tiden.
• Slutlampen blinker 1 gang med mellemrum.
Apparatet ikke tager vand ind.
• Kontrollampen for det indstillede program blinker hele tiden.
• Slutlampen blinker 2 gange med mellemrum.
Apparatet tømmes ikke for vand.
• Kontrollampen for det indstillede program blinker hele tiden.
• Slutlampen blinker 3 gange med mellemrum.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Advarsel Sluk for apparatet, inden du
udfører eftersynet.
Fejl
Du kan ikke tænde for maskinen.
Mulig løsning
Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsboksen.
Programmet starter ikke.
Kontroller, at maskinens låge er lukket.
Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere
indstillingen eller vente på, at nedtællingen er færdig.
Maskinen tager ikke vand ind.
Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
12 progress
Fejl
Mulig løsning
Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet.
Kontroller, at tilløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Maskinen tømmes ikke for vand.
Kontroller, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
Kontroller, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Overløbssikringen er blevet udløst.
Luk for vandhanen, og kontakt det lokale servicecenter.
Tænd for maskinen, når det er kontrolleret.
Programmet fortsætter det sted, hvor det
blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis fejlen
opstår igen.
Kontakt servicecenteret, hvis andre alarmkoder vises.
Opvaske- og tørringsresultaterne er
utilfredsstillende
Hvidlige striber eller en blålig
belægning på glas og service.
• Der er for meget afspændingsmiddel. Juster afspændingsmiddelvælgeren til et lavere niveau.
• Der er brugt for meget opvaskemiddel.
• Det kan skyldes kvaliteten af opvaskemidlet.
Tallerkner er våde
• Programmet er uden tørring eller tørring
ved lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er
tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
• Det kan skyldes kvaliteten af Multitabletterne. Prøv et andet mærke eller aktiver
beholderen til afspændingsmidlet sammen med multitabletterne.
Læs 'VEJLEDNING OG TIPS’ om andre mulige årsager.
Pletter og tørre vandstænk på glas og
tallerkner
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Juster
afspændingsmiddelvælgeren til et højere
niveau.
TEKNISK INFORMATION
Mål
Højde/Bredde/Dybde (mm)
Tilslutning, el
Se typeskiltet.
Spænding
596 / 818 - 898 / 555
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vandtilførslens tryk
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vandtilførsel 1)
Koldt vand eller varmt vand2)
Kapacitet
Antal kuverter
Strømforbrug
Efterladt tændt-tilstand
1.90 W
Sluk-tilstand
0.10 W
Maks. 60 °C
12
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller vindenergi), bruges
tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
MILJØHENSYN
Symbolet på produktet eller på pakken
angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk
udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle
progress 13
negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne
forårsages af forkert bortskaffelse af dette
produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for
yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
• Kassér emballagen korrekt. Genbrug ma.
terialer med symbolet
14 progress
INDICE
Informazioni per la sicurezza
Descrizione del prodotto
Pannello dei comandi
Programmi
Opzioni
Preparazione al primo utilizzo
14
16
16
17
17
18
Utilizzo quotidiano
20
Consigli e suggerimenti utili
21
Pulizia e cura
22
Risoluzione dei problemi
23
Dati tecnici
25
Considerazioni ambientali
25
Con riserva di modifiche.
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni fornite
prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se
un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di
mano in caso di necessità durante l'utilizzo.
Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili
Avvertenza! Rischio di soffocamento,
lesioni o invalidità permanente.
• Non permettere alle persone, compresi i
bambini, con capacità fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza di utilizzare l'apparecchiatura, a meno che tale utilizzo non
avvenga sotto la supervisione o la guida
di una persona responsabile della loro sicurezza. Non consentire ai bambini di
giocare con l'apparecchiatura.
• Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla
portata dei bambini.
• Tenere i detersivi fuori dalla portata dei
bambini.
• Tenere i bambini e gli animali domestici
lontano dalla porta dell'apparecchiatura
quando è aperta.
Installazione
• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
• Non installare e utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
• Non collocare o usare l’apparecchiatura
in un luogo in cui la temperatura possa
scendere al di sotto di 0°C.
• Osservare le istruzioni per l'installazione
fornite con l'apparecchiatura.
• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata sotto e vicino a parti adeguatamente ancorate a una struttura fissa.
Collegamento dell’acqua
• Accertarsi di non danneggiare i tubi di
carico e scarico dell'acqua.
• Prima di collegare l’apparecchiatura a tubazioni nuove o non utilizzate per un lungo periodo, far scorrere l’acqua finché
non è limpida.
• La prima volta che si usa l’apparecchiatura, accertarsi che non vi siano perdite.
• Il tubo di carico dell'acqua dispone di una
valvola di sicurezza e una guaina con un
cavo elettrico interno.
Avvertenza! Pericolo di tensione.
• Se il tubo di carico è danneggiato, scollegare immediatamente la spina dalla presa
elettrica. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo di carico dell’acqua.
Collegamento elettrico
Avvertenza! Rischio di incendio e
scossa elettrica.
• L'apparecchiatura deve disporre di una
messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati sulla
targhetta del modello corrispondano a
quelli dell'impianto. In caso contrario,
contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa antishock
elettrico correttamente installata.
progress 15
• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina e il
cavo di alimentazione. Contattare il Centro di Assistenza o un elettricista qualificato per sostituire un cavo danneggiato.
• Inserire la spina di alimentazione nella
presa solo al termine dell'installazione.
Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
• Non tirare il cavo di alimentazione per
scollegare l’apparecchiatura. Tirare solo
la spina.
Uso dell’apparecchiatura
• L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, come:
– Cucine di negozi, uffici e altri ambienti
di lavoro
– Fattorie
– Clienti di hotel, motel e altri ambienti
residenziali
– Bed and breakfast.
Avvertenza! Rischio di lesioni.
• Non apportare modifiche alle specifiche
di questa apparecchiatura.
• Sistemare i coltelli e le posate appuntite
nel cestello portaposate con l’estremità
rivolta verso il basso o in posizione orizzontale.
• Non tenere la porta dell’apparecchiatura
aperta senza supervisione per evitare di
caderci.
• Non sedersi o salire sulla porta aperta.
• I detersivi per la lavastoviglie sono pericolosi. Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
• Non bere o giocare con l’acqua all’interno dell’apparecchiatura.
• Non rimuovere i piatti dall'apparecchiatura fino al completamento del programma.
Potrebbe rimanere del detersivo sulle
stoviglie.
Avvertenza! Rischio di scossa
elettrica, incendio o ustioni.
• Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
• Non usare acqua spray né vapore per
pulire l'apparecchiatura.
• L'apparecchiatura può rilasciare vapore
caldo se si apre la porta durante lo svolgimento del programma.
Smaltimento
Avvertenza! Rischio di lesioni o
soffocamento.
• Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
• Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo.
• Rimuovere il blocco porta per evitare che
bambini e animali domestici rimangano
chiusi all’interno dell’apparecchiatura.
Servizio Clienti e Manutenzione
Contattare il Centro di Assistenza per riparare l'apparecchiatura. Consigliamo di utilizzare esclusivamente ricambi originali.
Quando si contatta il Centro di Assistenza,
accertarsi di disporre delle seguenti informazioni riportate sulla targhetta dati.
Modello:
PNC:
Numero di serie:
16 progress
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Mulinello superiore
Mulinello inferiore
Filtri
Targhetta dati
Contenitore del sale
Selettore della durezza dell'acqua
4
5
6
7
8
9
10
11
3
Contenitore del brillantante
Contenitore del detersivo
Cestello portaposate
Cestello inferiore
Cestello superiore
PANNELLO DEI COMANDI
1
A
B
2
3
4
1 Tasto on/off
2 Spie del programma
Spie
3 Spie
4 Tasto Programmi.
Descrizione
Spia di fine.
Spia del sale. La spia è spenta durante l'esecuzione del programma.
progress 17
PROGRAMMI
Programma1)
2)
3)
Grado di sporco
Tipo di carico
Fasi del
programma
Durata
(min)
Energia
(kWh)
Acqua
(l)
Sporco intenso
Stoviglie miste,
posate e pentole
Prelavaggio
Lavaggio 70 °C
Risciacqui
Asciugatura
85 - 95
1.8 - 2.0
22 - 25
Sporco normale
Stoviglie e posate
Prelavaggio
Lavaggio 65 °C
Risciacqui
Asciugatura
100 - 110
1.4 - 1.6
19 - 21
Sporco fresco
Stoviglie e posate
Lavaggio 65 °C
Risciacquo
30
0.9
9
Sporco normale
Stoviglie e posate
Prelavaggio
Lavaggio 50 °C
Risciacqui
Asciugatura
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Tutto
Prelavaggio
12
0.1
5
4)
1) I valori di consumo e di durata possono variare a seconda della pressione e della temperatura dell'acqua, delle
variazioni dell'alimentazione elettrica, delle opzioni selezionate e della quantità di stoviglie.
2) Con questo programma è possibile lavare un carico di stoviglie con sporco fresco. Garantisce buoni risultati di
lavaggio in breve tempo.
3) Questo programma consente un utilizzo più efficiente di acqua ed elettricità per lavare stoviglie e posate con grado
di sporco normale. (Programma standard per gli istituti di prova).
4) Utilizzare questo programma per un risciacquo veloce delle stoviglie. Ciò evita la formazione di cattivi odori
all'interno dell'apparecchiatura.
Non utilizzare il detersivo con questo programma.
Informazioni per gli istituti di prova
Per le informazioni necessarie, relative alle prestazioni inviare una mail a:
info.test@dishwasher-production.com
Riportare il numero del prodotto (PNC) che si trova sulla targhetta dei dati.
OPZIONI
Attivare o disattivare le opzioni prima di
avviare un programma. Non è possibile
attivare o disattivare le opzioni quando
un programma è in corso.
Se sono state impostate una o più opzioni, assicurarsi che le rispettive spie
siano accese prima di avviare il programma.
Segnali acustici
I segnali acustici entrano in funzione in queste condizioni:
• Il programma è terminato.
• Si verifica un guasto nell'apparecchiatura.
Impostazione di fabbrica: attivi.
I segnali acustici si possono disattivare.
Disattivazione dei segnali acustici
1. Premere il tasto On/Off per accendere
l’apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in
modalità impostazione. Fare riferimento
al capitolo 'IMPOSTAZIONE ED AVVIO
DI UN PROGRAMMA'.
3. Tenere premuto il tasto di selezione dei
programmi finché la spia dei programmi
(A) lampeggia e la spia dei programmi
(B) si accende.
4. Premere immediatamente il tasto di selezione dei programmi.
• La spia del programma (A) rimane accesa.
• La spia del programma (B) inizia a
lampeggiare.
18 progress
5. Attendere fino a quando la spia dei programmi (A) si spegne e la spia di fine
programma si accende (la spia del programma (B) continua a lampeggiare).
• I segnali acustici sono attivi.
6. Premere il tasto di selezione dei programmi. La spia di fine programma si
spegne.
• I segnali acustici sono disattivati.
7. Spegnere l'apparecchiatura per confermare.
2. Attendere finché la spia programmi (A)
non si spegne. La spia di fine programma è spenta e la spia programmi (B)
continua a lampeggiare.
• I segnali acustici sono disattivati.
3. Premere il tasto di selezione dei programmi. La spia di fine si accende.
• I segnali acustici sono attivi.
4. Spegnere l'apparecchiatura per confermare.
Attivazione dei segnali acustici
1. Vedere la sezione "Disattivazione dei segnali acustici, dal punto (1) al (4).
PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO
1. Accertarsi che il livello del decalcificatore
dell'acqua preimpostato dalla fabbrica
sia conforme alla durezza dell'acqua locale. In caso contrario, regolare il decalcificatore dell'acqua. Contattare l'ente
locale di erogazione idrica per conoscere la durezza locale dell'acqua.
2. Riempire il contenitore del sale.
3. Riempire il contenitore del brillantante.
4. Aprire il rubinetto dell’acqua.
5. Potrebbero rimanere dei residui di lavorazione all'interno dell'apparecchiatura.
Avviare un programma per eliminarli.
Non utilizzare il detersivo e non caricare
stoviglie.
Regolare il decalcificatore dell’acqua
Regolazione
del decalcificatore
dell'acqua
Durezza dell'acqua
Tedesco
gradi
(°dH)
Francese
gradi
(°fH)
mmol/l
Gradi
Clarke
Manuale
Elettronica
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
8
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
6
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Impostazione di fabbrica.
2) Non utilizzare il sale a questo livello.
Il decalcificatore dell’acqua deve essere regolato manualmente ed elettronicamente.
progress 19
Impostazione manuale
Ruotare il selettore della durezza dell'acqua
nella posizione 1 o 2.
Impostazione elettronica
1. Premere il tasto On/Off per attivare l’apparecchiatura.
2. Verificare che l'apparecchiatura sia in
modalità impostazione. Fare riferimento
al capitolo 'IMPOSTAZIONE E AVVIO DI
UN PROGRAMMA'.
3. Tenere premuto il tasto di selezione dei
programmi finché la spia dei programmi
(A) inizia a lampeggiare e la spia dei programmi (B) si accende.
4. Attendere fino a quando la spia dei programmi (B) si spegne e la spia di fine
programma inizia a lampeggiare (la spia
del programma (A) continua a lampeggiare).
5. Premere il tasto di selezione dei programmi.
• La spia di fine programma lampeggia
a intermittenza. Il numero di lampeggiamenti mostra il livello del decalcificatore dell'acqua, ad es. 5 lampeggiamenti + pausa + 5 lampeggiamenti
= livello 5.
6. Per regolare il livello del decalcificatore
dell'acqua, premere il tasto di selezione
dei programmi. Ogni volta che si preme
il tasto di selezione dei programmi si
passa al livello successivo.
7. Spegnere l'apparecchiatura per confermare l'impostazione.
Riempire il contenitore del sale
1. Ruotare il tappo in senso antiorario e
aprire il contenitore del sale.
2. Versare 1 litro d’acqua nel contenitore
del sale (solo la prima volta).
3. Riempire il contenitore del sale.
4. Togliere l'eventuale sale rimasto attorno all'apertura del contenitore.
5. Riavvitare il tappo in senso orario per
chiudere il contenitore del sale.
Attenzione Acqua e sale potrebbero
fuoriuscire dal contenitore del sale durante il riempimento. Rischio di corrosione. Per evitarla, avviare un programma dopo aver riempito il contenitore
del sale.
20 progress
Riempire il contenitore del brillantante
C
20
MAx
A
B
+
-
1
2
4
30
D
3
1. Ruotare il tappo (C) in senso antiorario
per aprire il contenitore del brillantante.
2. Riempire il contenitore del brillantante
(A) non oltre il segno di “max.”.
3. Rimuovere l'eventuale brillantante fuoriuscito con un panno assorbente, per
evitare che si formi troppa schiuma.
4. Per chiudere il contenitore del brillantante, applicare il tappo e ruotarlo in
senso orario.
Riempire il contenitore del brillantante
quando l'indicatore ottico a lente (D)
diventa chiaro.
È possibile ruotare il selettore del dosaggio (B) tra la posizione 1 (quantità
minima) e la posizione 4 (quantità massima).
UTILIZZO QUOTIDIANO
1. Aprire il rubinetto dell’acqua.
2. Premere il tasto On/Off per accendere
l’apparecchiatura. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione. Fare riferimento a “IMPOSTAZIONE
ED AVVIO DI UN PROGRAMMA”.
• Se la spia del sale è accesa, riempire
il contenitore del sale.
3. Assicurarsi che sia presente del brillantante nel contenitore.
4. Caricare i cestelli.
5. Aggiungere il detersivo.
6. Impostare ed avviare il programma corretto per il tipo di carico ed il grado di
sporco.
Utilizzo del detersivo
A
30
B
D
20
C
Uso di pastiglie combinate
Quando si usano pastiglie che contengono
sale e brillantante, non riempire il contenitore del sale e del brillantante.
1. Impostare il decalcificatore dell'acqua
sul livello più basso.
2. Impostare il contenitore del brillantante
nella posizione inferiore.
1. Premere il pulsante di sgancio (B) per
aprire il coperchio (C).
2. Mettere il detersivo nel rispettivo contenitore (A).
3. Se il programma prevede una fase di
prelavaggio, mettere una piccola quantità di detersivo nel contenitore (D).
4. Se si usa detersivo in pastiglie, mettere
la pastiglia nel contenitore (A).
5. Chiudere il coperchio. Assicurarsi che il
pulsante di sgancio si blocchi in posizione.
Se si smette di utilizzare il detersivo in
pastiglie multifunzione, prima di iniziare
ad utilizzare il detersivo, il brillantante e
il sale per lavastoviglie separatamente,
eseguire le seguenti operazioni:
1. Premere il tasto On/Off per accendere
l’apparecchiatura.
progress 21
2. Impostare il decalcificatore dell'acqua
sul livello più alto.
3. Assicurarsi che i contenitori del sale e
del brillantante siano pieni.
4. Avviare il programma più breve con una
fase di risciacquo, senza detersivo e
senza piatti.
5. Regolare il decalcificatore dell’acqua in
base alla durezza dell'acqua locale.
6. Regolare la quantità di brillantante rilasciata.
Impostazione ed avvio di un
programma
Modalità impostazione
L’apparecchiatura deve essere in modalità
impostazione per accettare alcune operazioni.
L'apparecchiatura è in modalità impostazione se, dopo l'accensione, tutte le spie del
programma si spengono e la spia di fine
lampeggia.
Se il pannello dei comandi indica altre condizioni, premere e tenere premuto il tasto di
selezione dei programmi finché l’apparecchiatura entra in modalità impostazione.
Avvio del programma
1. Aprire il rubinetto dell’acqua.
2. Premere il tasto On/Off per accendere
l’apparecchiatura. Verificare che l'apparecchiatura sia in modalità impostazione.
3. Continuare a premere il tasto di selezione dei programmi finché non si accende
la spia del programma che si desidera
impostare.
4. Chiudere la porta dell'apparecchiatura. Il
programma si avvia.
Apertura della porta durante il
funzionamento dell'apparecchiatura
Se si apre la porta, la macchina si blocca.
Quando si chiude nuovamente la porta, la
macchina riprende dal punto in cui era stata
interrotta.
Annullamento del programma
1. Aprire la porta dell'apparecchiatura.
2. Tenere premuto il tasto di selezione dei
programmi fino a quando la spia del
programma si spegne e la spia di fine
inizia a lampeggiare.
Verificare che vi sia del detersivo nell'apposito contenitore prima di avviare
un nuovo programma.
Al termine del programma
Quando il programma giunge al termine,
viene emesso un segnale acustico intermittente.
1. Aprire la porta dell'apparecchiatura.
2. Premere il tasto On/Off per spegnere
l’apparecchiatura.
• Lasciare raffreddare le stoviglie prima
di estrarle dall'apparecchiatura. Le
stoviglie calde possono essere più
facilmente danneggiabili.
• Vuotare prima il cestello inferiore e
quindi quello superiore.
• Sulle pareti laterali e sulla porta dell'apparecchiatura può formarsi della
condensa perché l'acciaio inox si raffredda più velocemente della ceramica.
CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI
Il decalcificatore dell’acqua
L'acqua dura contiene un'elevata quantità
di minerali che possono causare danni
all’apparecchiatura e risultati di lavaggio
scadenti. Il decalcificatore dell’acqua neutralizza tali minerali.
Il sale per lavastoviglie mantiene il decalcificatore dell’acqua pulito e in buone condizioni. Ѝ importante impostare il livello corretto del decalcificatore dell'acqua. Ciò assicura che il decalcificatore dell’acqua utilizzi l’esatta quantità di sale per lavastoviglie.
Caricare i cestelli
Fare riferimento all'opuscolo in dotazione per gli esempi su come caricare i
cestelli.
• Utilizzare l’apparecchiatura esclusivamente per lavare articoli idonei al lavaggio
in lavastoviglie.
• Non introdurre nell’apparecchiatura articoli di legno, osso, alluminio, peltro o rame.
22 progress
• Non inserire nell'apparecchiatura oggetti
che possano assorbire acqua (spugne,
panni).
• Eliminare i residui di cibo dalle stoviglie.
• Per rimuovere senza fatica tracce di bruciato, lasciare pentole e recipienti a bagno nell'acqua prima di introdurli nell'apparecchiatura.
• Disporre gli utensili cavi (tazze, bicchieri e
padelle) con l’apertura rivolta verso il basso.
• Assicurarsi che le posate e i piatti non
aderiscano tra loro. Mescolare i cucchiai
con le altre posate.
• Verificare che i bicchieri non si tocchino
l’un l’altro.
• Disporre gli oggetti piccoli nel cestello
portaposate.
• Sistemare gli oggetti leggeri nel cestello
superiore in modo tale che non possano
muoversi.
• Prima di avviare un programma, assicurarsi che i mulinelli possano ruotare liberamente.
Se si utilizzano sale, brillantante e
detersivo
• Utilizzare soltanto sale, brillantante e detersivo specifici per lavastoviglie. Altri prodotti possono danneggiare l'apparecchiatura.
• Durante l’ultima fase di risciacquo, il brillantante favorisce l'asciugatura delle stoviglie senza lasciare striature e macchie.
• Le pastiglie multifunzione contengono
agenti che conglobano le funzioni di detersivo, brillantante e sale. Verificare che
le pastiglie siano idonee per la durezza
dell’acqua locale. Consultare le indicazioni riportate sulle confezioni dei prodotti.
• Le pastiglie possono non sciogliersi completamente nei cicli brevi. Per evitare residui di detersivo sulle stoviglie, consigliamo di utilizzare il detersivo in pastiglie con
i programmi lunghi.
Non usare una dose di detersivo superiore alla quantità raccomandata. Osservare le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.
Prima di avviare il programma
Verificare che:
• I filtri siano puliti e installati correttamente.
• I fori sui mulinelli non siano ostruiti.
• Le stoviglie siano riposte correttamente
nei cestelli.
• Il programma sia adatto al tipo di carico e
al grado di sporco.
• Si utilizzi la quantità corretta di detersivo
e additivi.
• Siano presenti il sale per lavastoviglie e il
brillantante (a meno che non si utilizzino
le pastiglie multifunzione).
• Il tappo del contenitore del sale sia serrato.
PULIZIA E CURA
Avvertenza! Prima di eseguire
qualunque intervento di manutenzione,
spegnere l'apparecchiatura ed estrarre
la spina dalla presa.
Filtri sporchi e mulinelli ostruiti riducono
i risultati di lavaggio.
Eseguire controlli periodici e pulirli, se
necessario.
Pulizia dei filtri
1. Ruotare il filtro (A) in senso antiorario e
rimuoverlo.
C
B
A
progress 23
A1
2. Per smontare il filtro (A), estrarre (A1) e
(A2).
3. Rimuovere il filtro (B).
4. Sciacquare i filtri con acqua.
5. Ricollocare il filtro (B) nella posizione
iniziale. Verificare che sia montato correttamente sotto le due guide (C).
A2
6. Montare il filtro (A) e posizionarlo all'interno del filtro (B). Ruotarlo in senso
orario finché non si blocca in posizione.
Un’errata posizione dei filtri può comportare scadenti risultati di lavaggio e
danni all’apparecchiatura.
Pulizia dei mulinelli
Non rimuovere i mulinelli.
Se i fori dei mulinelli sono ostruiti da residui
di sporco, liberarli servendosi di un oggetto
a punta fine.
Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare
prodotti abrasivi, spugnette abrasive o solventi.
Pulizia esterna
Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
L'apparecchiatura non si avvia o si blocca
durante il funzionamento.
Prima di contattare il Centro di Assistenza,
consultare le seguenti informazioni per tentare di trovare una soluzione al problema.
Codice allarme
In caso di problemi di malfunzionamento, delle spie lampeggiano in modo
continuo o ad intermittenza contemporaneamente per indicare un codice allarme.
Problema
• La spia del programma impostato lampeggia
costantemente.
• La spia di fine programma lampeggia una volta in modo intermittente.
L'apparecchiatura non carica acqua.
• La spia del programma impostato lampeggia
costantemente.
• La spia di fine programma lampeggia due volte in modo intermittente.
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
• La spia del programma impostato lampeggia
costantemente.
• La spia di fine programma lampeggia tre volte
in modo intermittente.
Il dispositivo antiallagamento è attivo.
24 progress
Avvertenza! Spegnere
l'apparecchiatura prima di eseguire i
controlli.
Problema
Non è possibile accendere l'apparecchiatura.
Possibile soluzione
Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico
non sia danneggiato.
Il programma non si avvia.
Controllare che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa.
Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare
l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia.
L'apparecchiatura non carica acqua.
Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione
non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l’ente erogatore locale.
Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito.
Controllare che il filtro nel tubo di carico non sia ostruito.
Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o piegato.
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.
Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o
piegato.
Il dispositivo antiallagamento è attivo.
Chiudere il rubinetto dell’acqua e contattare il Centro di
Assistenza.
Una volta effettuati questi controlli, accendere l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.
In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza.
Se il display mostra altri codici allarme, contattare il Centro di Assistenza.
Se i risultati di lavaggio e di
asciugatura non sono soddisfacenti
Su bicchieri e stoviglie rimangono delle
striature biancastre o striature bluastre
• La quantità di brillantante erogata è eccessiva. Impostare il selettore del brillantante nella posizione inferiore.
• È stata utilizzata una dose eccessiva di
detersivo.
Macchie e tracce di gocce d'acqua su
bicchieri e stoviglie
• La quantità di brillantante erogata non è
insufficiente. Impostare il selettore del
brillantante nella posizione superiore.
• La causa potrebbe essere la qualità del
detersivo.
Le stoviglie sono bagnate
• Il programma non prevede la fase di
asciugatura o l'asciugatura viene eseguita a bassa temperatura.
• Il contenitore del brillantante è vuoto.
• La causa potrebbe essere la qualità del
brillantante.
• La causa potrebbe essere la qualità del
detersivo in pastiglie multifunzione. Provare un prodotto di una marca diversa o
attivare il contenitore del brillantante e utilizzare il brillantante insieme al detersivo
in pastiglie multifunzione.
Fare riferimento alla sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI" per trovare altre possibili cause.
progress 25
DATI TECNICI
Dimensioni
Larghezza x Altezza x Profondità
(mm)
Collegamento elettrico
Fare riferimento alla targhetta dati.
Tensione
596 / 818 - 898 / 555
220-240 V
Frequenza
50 Hz
Pressione dell’acqua di alimentazione
Min./max. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Collegamento dell'acqua 1)
Acqua fredda o calda2)
Capacità
Coperti
Assorbimento elettrico
Modalità left-on
1.90 W
Modalità Off
0.10 W
max. 60°C
12
1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4".
2) Consigliamo il collegamento all'acqua calda se prodotta mediante utilizzo di fonti di energia alternativa (per es.
pannelli solari, impianti eolici) per ridurre il consumo di energia.
CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Provvedendo a smaltire questo
prodotto in modo appropriato, si
contribuisce a evitare potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute, che potrebbero derivare da uno
smaltimento inadeguato del prodotto. Per
informazioni più dettagliate sul riciclaggio di
questo prodotto, contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il
prodotto.
• Smaltire il materiale d’imballaggio in modo appropriato. Riciclare i materiali con il
.
simbolo
26 progress
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Produktbeskrivelse
Betjeningspanel
Programmer
Tilvalg
Før første gangs bruk
26
28
28
29
29
30
Daglig bruk
32
Råd og tips
33
Stell og rengjøring
34
Feilsøking
34
Tekniske data
36
Miljøvern
36
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og
bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes
feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets bruksanvisning for fremtidig bruk.
• Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil og en dobbel mantel med en indre
strømledning.
Sikkerhet for barn og sårbare personer
Advarsel Fare for kvelning, skade og
permanent uførhet.
• Ikke la personer eller barn, med reduserte
fysiske eller mentale funksjoner eller
manglende erfaring og kunnskap, bruke
produktet. De trenger tilsyn eller de må få
instruksjon om bruk av produktet, av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for
barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet
når døren er åpen.
Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter og bruk et skadet produkt.
• Ikke monter eller bruk produktet på steder der temperaturen er lavere enn 0 °C.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
• Sørg for at produktet er montert under og
ved siden av stabile seksjoner.
Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør som
ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje første gang du bruker produktet.
Advarsel Farlig spenning.
• Hvis vanninntaksslangen er defekt, må
du trekke støpselet ut øyeblikkelig. Kontakt kundeservice for å reparere vanninntaksslangen.
Elektrisk tilkopling
Advarsel Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet og
strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er
det, må du kontakte en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt servicesenteret eller en elektriker for å bytte en ødelagt strømkabel.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
progress 27
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler
fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk
• Dette produktet er kun ment for bruk i
husholdninger og liknende (må godkjennes hos det lokale mattilsyn)som:
– Personalkjøkken i butikker, på kontorer
og andre arbeidsmiljøer
– Gårdshus
– Av gjester på hoteller, moteller og andre boligtyper
– "Bed and breakfast"-miljøer.
Advarsel Fare for personskade.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Plasser kniver og bestikk med skarpe
kanter i bestikkurven med spissen ned eller i en horisontal posisjon.
• Ikke la produktets dør stå åpen, uten tilsyn, for å forhindre at noen snubler over
den.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Oppvaskmidler er farlig. Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
• Ikke drikk eller lek med vann i produktet.
• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det kan
være oppvaskmiddel på oppvasken.
Advarsel Fare for elektrisk støt, brann
og brannskader.
• Ikke legg brennbare produkter eller gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter inn i eller i nærheten av produktet.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
• Produktet kan slippe ut varm damp, hvis
du åpner døren mens et oppvaskprogram er i gang.
Avfallsbehandling
Advarsel Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og
dyr stenger seg inne i produktet.
Kundeservice og servicesenter
Kontakt servicesenteret for å reparere produktet. Vi anbefaler at du bare bruker originale reservedeler.
Når du kontakter servicesenteret, må du
sørge for at du har følgende informasjon,
som du finner på typeskiltet, tilgjengelig.
Modell:
PNC (produktnummer) :
Serienummer:
28 progress
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Øvre spylearm
Nedre spylearm
Filtre
Typeskilt
Saltbeholder
Hjul for innstilling av vannhardhet
4
5
6
7
8
9
10
11
3
Skyllemiddelbeholder
Oppvaskmiddelbeholder
Bestikkurv
Nedre kurv
Øvre kurv
BETJENINGSPANEL
1
A
B
2
4
1 På/av-knapp
2 Programindikatorer
Indikatorer
3 Indikatorer
4 Programknapp.
Beskrivelse
Indikator for programslutt.
Saltindikator. Indikatorene er av når programmet er i bruk.
3
progress 29
PROGRAMMER
Program1)
2)
3)
Grad av smuss
Type oppvask
Program
faser
Varighet
(min)
Energi
(kWh)
Vann
(l)
Meget skittent
Servise, bestikk,
gryter og panner
Forskylling
Vask 70 °C
Skyllinger
Tørking
85 - 95
1.8 - 2.0
22 - 25
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forskylling
Vask 65 °C
Skyllinger
Tørking
100 - 110
1.4 - 1.6
19 - 21
Nytt smuss
Servise og bestikk
Vask 65 °C
Skylling
30
0.9
9
Normalt skittent
Servise og bestikk
Forskylling
Vask 50 °C
Skyllinger
Tørking
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Alt
Forskylling
12
0.1
5
4)
1) Forbruksverdiene er ment som en veiledning og avhenger av vanntrykk og -temperatur, men også av tilvalgene og
mengden servise som er satt inn.
2) Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på kort tid.
3) Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk og servise.
(Dette er standardprogrammet for testinstitutter).
4) Bruk dette programmet til å skylle raskt av serviset. Dette hindrer at matrester fester seg til serviset og at det
kommer vond lukt fra produktet.
Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.
Informasjon for testinstitutter
For all nødvendig informasjon om testytelse, send en e-post til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv ned PNC (produktnummer), som du finner på typeskiltet.
TILVALG
Aktiver eller deaktiver tilvalgene før du
starter et program. Du kan ikke aktivere
eller deaktivere tilvalgene mens et oppvaskprogram er i gang.
Hvis et eller fler tilvalg er valgt, må du
kontrollere at tilhørende indikatorer er
på før du starter programmet.
Lydsignaler
Lydsignalene høres under disse forholdene:
• Når programmet er ferdig.
• En feilfunksjon oppstod i produktet.
Fabrikkinnstilling: på.
Du kan deaktivere lydsignalene.
Deaktivere lydsignalene
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG STARTE
ET PROGRAM".
3. Trykk ned og hold programknappen inne helt til programindikatoren (A) blinker
og programindikator (B) tennes.
4. Trykk umiddelbart på programknappen.
• Programindikatoren (A) tennes.
• Indikatoren (B) begynner å blinke.
5. Vent til programindikator (A) slukkes og
sluttindikatoren tennes (programindikatoren (B) fortsetter å blinke).
• Lydsignalene er aktivert.
6. Trykk på programknappen. Programsluttindikatoren slokker.
• Lydsignalene er deaktivert.
7. Slå av produktet for å bekrefte.
30 progress
Aktivere lydsignalene
1. Se "Deaktiverer lydsignalene" trinn (1) til
og med (4).
2. Vent til programindikatoren (A) slukkes.
Sluttindikatoren er av og programindikatoren (B) fortsetter å blinke.
• Lydsignalene er deaktivert.
3. Trykk på programknappen. Programsluttindikatoren tennes.
• Lydsignalene er aktivert.
4. Slå av produktet for å bekrefte.
FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Kontroller at vannhardheten er riktig justert i forhold til der du bor. Juster eventuelt vannhardheten. Kontakt det lokale
vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er.
2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Det kan være rester etter produksjonen i
produktet. Kjør et program for å fjerne
dem. Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke
sett noe i kurvene.
Still inn vannhardheten
Vannhardhet
justering
Vannhardhet
Tyske
grader
(°dH)
Franske
grader
(°fH)
mmol/l
Clarke
grader
Manuelt
Elektronisk
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
7
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.
Du må regulere vannhardheten manuelt
og elektronisk.
Manuell innstilling
Drei på hjul for innstilling av vannhardhet til
posisjon 1 eller 2.
Elektronisk regulering
1. Trykk på på/av-knappen for å slå på
produktet.
2. Kontroller at produktet står i innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG STARTE
ET PROGRAM".
progress 31
3. Trykk ned og hold programknappen inne helt til programindikatoren (A) starter
å blinke og programindikator (B) tennes.
4. Vent til programindikator (B) slukkes og
sluttindikatoren begynner å blinke (programindikatoren (A) fortsetter å blinke).
5. Trykk på programknappen.
• Sluttindikatoren blinker periodisk. Antall blink viser nivået til vannhardheten,
f.eks. 5 blink + pause = nivå 5.
6. Trykk på programknappen for å justere
nivået på vannhardheten. Hver gang du
trykker på programknappen vil du gå til
neste nivå.
7. Slå av produktet for å bekrefte innstillingen.
Fylle saltbeholderen med salt
1. Drei lokket mot klokken for å åpne saltbeholderen.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun
første gang).
3. Fyll saltbeholderen med oppvaskmaskinsalt.
4. Fjern saltsøl rundt åpningen på saltbeholderen.
5. Lukk saltbeholderen ved å dreie lokket
med klokken.
Obs Det kan komme vann og salt ut
av saltbeholderen når du fyller den. Fare for korrosjon. For å forhindre det,
må du starte et program etter at du har
fylt saltbeholderen.
Fylle opp skyllemiddelbeholderen
C
MAx
+
-
1
A
B
20
2
4
30
3
D
1. Drei hetten (C) med urviserne for å åpne skyllemiddelbeholderen.
2. Fyll skyllemiddelbeholderen (A), og ikke
mer enn opp til merke "max".
3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye
skumdannelse.
4. Setter du lokket på plass og dreier det
med urviserne for å lukke skyllemiddelbeholderen.
Fyll skyllemiddelbeholderen når linsen
(D) er gjennomsiktig.
Du kan dreie på programvelgeren for
utsluppet mengde (B) mellom posisjon
1 (minst mengde) og posisjon 4 (høyeste mengde).
32 progress
DAGLIG BRUK
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Kontroller at produktet står i
innstillingsmodus. Se "STILLE INN OG
STARTE ET PROGRAM".
• Fyll saltbeholderen hvis saltindikatoren
er på.
3. Sørg for at det er skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen.
4. Fyll kurvene.
5. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
6. Velg og start riktig program for den aktuelle oppvasktypen og smussgrad.
Bruke oppvaskmiddel
A
30
B
D
20
C
Bruke kombi-oppvaskmaskintablettene
Når du bruker tabletter som inneholder salt
eller skyllemiddel må du ikke fylle saltbeholderen eller skyllemiddelbeholderen.
1. Still vannhardheten til laveste nivå.
2. Still inn skyllemiddelbeholderen til laveste posisjon.
Hvis du slutter å bruke kombioppvaskmaskintabletter, må du gjøre
følgende før du begynner å bruke et
separat oppvaskmaskinmiddel,
skyllemiddel og oppvaskmaskinsalt:
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
2. Stille inn vannhardheten på høyeste nivå.
3. Sørg for at saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen er fulle.
4. Start det korteste programmet med en
skyllefase, uten oppvaskmaskinmiddel
og oppvask.
5. Juster vannhardheten etter forholdene i
området der du bor.
6. Juster mengden skyllemiddel som slippes ut.
Stille inn og starte et program
Innstillingsmodus
Produktet må befinne seg i innstillingsmodus for å akseptere noen operasjoner.
1. Trykk på utløserknappen (B) for å åpne
lokket (C).
2. Fyll oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen (A) .
3. Hvis oppvaskprogrammet har en forskyllingsfase, må du tilsette litt oppvaskmiddel i kammeret (D).
4. Hvis du bruker oppvaskmiddeltabletter,
legger du tabletten i oppvaskmiddelbeholderen (A).
5. Lukk lokket. Sørg for at tastelåsen låses i posisjon.
Produktet er i innstillingsmodus når alle programindikatorene er av og sluttindikatoren
blinker, etter at de er aktivert.
Hvis betjeningspanelet viser andre tilstander, må du trykke og holde programknappen inne til produktet er i innstillingsmodus.
Starte et program
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet. Kontroller at produktet står i
innstillingsmodus.
3. Trykk på programknappen gjentatte
ganger til indikatoren for programmet du
ønsker å starte tennes.
4. Lukk produktets dør. Programmet starter.
Åpne døren mens produktet er i bruk
Hvis du åpner døren vil produktet stoppe.
Når du lukker døren, vil produktet fortsette
fra der det ble avbrutt.
Avslutte programmet
1. Åpne døren til produktet.
2. Trykk og hold programknappen nede til
indikatoren for det valgte programmet
slukkes og sluttindikatoren blinker.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter et nytt program.
progress 33
Når programmet er slutt
Når programmet er ferdig, avgir maskinen
et lydsignal og indikatorlampen for programslutt lyser.
1. Trykk på av/på-knappen for å slå av
produktet.
2. Steng vannkranen.
• Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre.
• Det kan være vann på sidene og på
produktets dør. Rustfritt stål blir fortere kaldt enn servise.
• La oppvasken avkjøle seg før du tar
det ut av produktet. Varmt servise
kan lett bli skadet.
RÅD OG TIPS
Vannavherderen
Hardt vann har et høyt mineralinnhold som
kan skade produktet og føre til dårlige vaskeresultater. Vannavherderen nøytraliserer
disse mineralene.
Oppvaskmaskinsaltet holder vannavherderen ren og i god stand. Det er viktig å stille
vannhardheten inn på riktig nivå. Dette sørger for at vannavherderen bruker riktig
mengde oppvaskmaskinsalt og vann.
Fylle kurvene
Se medfølgende brosjyre med eksempler på fylling av kurvene.
• Produktet skal kun brukes til å vaske
gjenstander som er oppvaskmaskinsikre.
• Ikke bruk produktet til å vaske gjenstander som er laget av tre, horn, aluminium,
tinn eller kobber.
• Du må ikke plassere vannabsorberende
gjenstander i produktet (svamper, kjøkkenhåndklær).
• Fjern matrester fra gjenstandene.
• For å enkelt fjerne gjenværende brent
mat, bløtlegg gryter og panner i vann før
du setter dem i produktet.
• Sett dype gjenstander (kopper, glass og
kjeler) med åpningen ned.
• Kontroller at bestikk og servise ikke legger seg i hverandre. Bland skjeer sammen med annet bestikk.
• Forsikre deg om at glassene ikke står helt
inntil hverandre.
• Legg de små gjenstandene i bestikkurven.
• Plasser de lette redskapene i den øvre
kurven. Forsikre deg om at de ikke kan
bevege seg.
• Forsikre deg om at spylearmene kan bevege seg fritt før du starter et program.
Bruk salt, skyllemiddel og såpe
• Bruk bare salt, skyllemiddel og såpe som
er beregnet på oppvaskmaskiner. Andre
produkter kan skade produktet.
• Skyllemiddel hjelper med å tørke oppvasken uten at de blir flekkete og stripete i
løpet av den siste skyllingen.
• Oppvaskmiddeltablettene inneholder
oppvaskmiddel, skyllemiddel og andre
midler. Sørg for at tablettene er egnet til
vannhardheten i ditt område. Se instruksjonene på produktpakningen.
• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke løses
helt opp ved bruk av korte programmer.
For å forhindre rester på servise anbefaler
vi at du bruker tabletter sammen med
lange programmer.
Ikke bruk mer enn riktig mengde oppvaskmiddel. Les anvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelet.
Før du starter et program
Påse at:
• Filtrene er rene og montert riktig.
• Dysene på spylearmene ikke er tette.
• Plassering av serviset i kurvene er riktig.
• Programmet som er valgt, passer til typen servise og smussgraden.
• At det brukes riktig mengde oppvaskmiddel.
• At oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel er
fylt på (med mindre du bruker oppvaskmiddeltabletter).
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt
på.
34 progress
STELL OG RENGJØRING
Advarsel Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten før
rengjøring og vedlikehold.
Kontroller jevnlig, og rengjør dem etter
behov.
Skitne filtre og tette spylearmer vil redusere vaskeresultatet.
Rengjøre filtrene
1. Drei filteret (A) mot klokken og ta det
ut.
C
A
B
A1
2. For å demontere filteret (A), må du
trekke (A1) og (A2) fra hverandre.
3. Ta ut filteret (B).
4. Vask filtrene med vann.
5. Sett filteret (B) tilbake på sin opprinnelige plass. Kontroller at det blir riktig satt
sammen under de to støttene (C).
A2
6. Monter filteret (A) og sett det på plass
inn i filter (B). Drei det mot klokken til
det låses.
Feil plassering av filtrene kan føre til
dårlig vaskeresultat og skade produktet.
Rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene.
Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn og
spiss gjenstand.
Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må
aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper eller løsemidler.
Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
FEILSØKING
Produktet vil ikke starte eller stopper under
bruk.
Før du kontakter servicesenteret, se informasjon nedenfor for en løsning på problemet.
progress 35
Med noen problemer vil noen indikatorer blinke kontinuerlig og/eller periodisk samtidig for å vise en alarmkode.
Alarmkode
Feil
• Indikatoren for det valgte programmet blinker
kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker én gang.
Produktet tar ikke inn vann.
• Indikatoren for det valgte programmet blinker
kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker to ganger.
Produktet tømmer ikke ut vannet.
• Indikatoren for det valgte programmet blinker
kontinuerlig.
• Sluttindikatoren blinker tre ganger.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Advarsel Slå av produktet før du
utfører kontrollene.
Feil
Du kan ikke slå på produktet.
Mulig løsning
Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Kontroller at det ikke er gått en sikring i sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
Kontroller at produktets dør er lukket.
Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.
Produktet tar ikke inn vann.
Kontroller om vannkranen er åpen.
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav.
For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i
klem.
Produktet tømmer ikke ut vannet.
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
Lekkasjestoppsystemet er aktivert.
Steng vannkranen og ta kontakt med servicesenteret.
Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen
vedvarer.
Kontakt kundeservice dersom det vises en
annen alarmkode.
Flekker og tørre vanndråper på glass
og servise
• Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still
skyllemiddelvelgeren inn på en høyere
posisjon.
• Det kan være kvaliteten på oppvaskmiddelet som er årsaken.
Hvis oppvask- og tørkeresultatene ikke
er tilfredsstillende
Serviset er vått
• Programmet har ingen tørkefase eller en
tørkefase med en lav temperatur.
• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Det kan være kvaliteten på skyllemiddelet
som er årsaken.
• Det kan være kvaliteten på oppvaskmiddeltabletter som er årsaken. Prøv et an-
Hvite striper og flekker eller blålig
belegg på glass og servise
• For mye skyllemiddel slippes ut. Still skyllemiddelvelgeren inn på en lavere posisjon.
• Mengden oppvaskmiddel er for stor.
36 progress
net merke eller aktiver skyllemiddelbeholderen, og bruk skyllemiddel sammen
med oppvaskmiddeltabletter.
Se "RÅD OG TIPS" for andre mulige årsaker.
TEKNISKE DATA
Mål
Høyde / bredde / dybde (mm)
Elektrisk tilkopling
Se typeskiltet.
Elektrisk spenning
596 / 818 - 898 / 555
220-240 V
Frekvens
50 Hz
Vanntrykk
Min. / maks. (bar / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vanntilførsel 1)
Kaldt vann eller varmt vann2)
Kapasitet
Antall kuverter
Strømforbruk
Værende på-modus
1.90 W
Av-modus
0.10 W
maks. 60 °C
12
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternative energikilder (for eksempel solcellepaneler, fotoelektriske paneler og
vindkraft), benyttes en varmtvannstilførsel for å redusere maskinens energiforbruk.
MILJØVERN
Symbolet på produktet eller på
emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av
apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse
som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av
dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
• Kast emballasjen på riktig måte. Resirkuler materialer som er merket med symbo.
let
progress 37
ÍNDICE DE MATERIAS
Información sobre seguridad
Descripción del producto
Panel de mandos
Programas
Opciones
Antes del primer uso
37
39
39
40
40
41
Uso diario
43
Consejos
44
Mantenimiento y limpieza
45
Solución de problemas
46
Información técnica
47
Aspectos medioambientales
48
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea
atentamente las instrucciones facilitadas. El
fabricante no se hace responsable de los
daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las
instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.
Seguridad de niños y personas
vulnerables
Advertencia Existe riesgo de sufrir
asfixia, lesiones o incapacidad
permanente.
• Este electrodoméstico no debe ser usado por niños, ni por personas con capacidades físicas o mentales reducidas, ni
por personas sin experiencia en el manejo del aparato, a menos que lo hagan bajo las instrucciones o la supervisión de la
persona responsable de su seguridad.
No deje que los niños jueguen con el
aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.
• Mantenga todos los detergentes fuera
del alcance de los niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
Instalación
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• No instale ni utilice el aparato en lugares
con temperaturas inferiores a 0 ºC.
• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
• Asegúrese de que el aparato se instala
debajo y junto a estructuras seguras.
Conexión de agua
• Asegúrese de no provocar daños en los
tubos de agua.
• Antes de conectar el aparato a las nuevas tuberías o a tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, deje
correr el agua hasta que esté limpia.
• La primera vez que utilice el aparato,
asegúrese de que no hay fugas.
• La manguera de entrada de agua tiene
una válvula de seguridad y un revestimiento con un cable interno de conexión
a la red.
Advertencia Voltaje peligroso.
• Si la manguera de entrada de agua está
dañada, desconecte el aparato inmediatamente de la toma de corriente. Póngase en contacto con el servicio técnico
para cambiar la manguera de entrada de
agua.
Conexión eléctrica
Advertencia Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• El aparato debe quedar conectado a tierra.
• Asegúrese de que las especificaciones
eléctricas de la placa coinciden con las
del suministro eléctrico de su hogar. En
38 progress
•
•
•
•
•
caso contrario, póngase en contacto con
un electricista.
Utilice siempre una toma con aislamiento
de conexión a tierra correctamente instalada.
No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe ni en el cable de red. Póngase
en contacto con un electricista o con el
servicio técnico para cambiar un cable de
red dañado.
Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la
instalación. Asegúrese de tener acceso al
enchufe del suministro de red una vez
instalado el aparato.
No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del
enchufe.
Uso
• Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares como:
– Cocinas del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Granjas
– Por clientes en hoteles, moteles y otros
entornos de tipo residencial
– Entornos tipo hostales o pensiones.
Advertencia Existe riesgo de lesiones.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Los cuchillos y otros objetos con puntas
afiladas deben colocarse en el cesto para
cubiertos con las puntas hacia abajo o
en posición horizontal.
• No deje la puerta del aparato abierta sin
supervisión para evitar caídas sobre él.
• No se siente ni se ponga de pie sobre la
puerta abierta.
• Los detergentes para lavavajillas son peligrosos. Siga las instrucciones de seguridad del envase de detergente.
• No beba agua procedente del aparato ni
juegue con ella.
• No retire la vajilla del aparato hasta que
finalice el programa. Puede quedar detergente en los platos.
Advertencia Riesgo de incendios,
descargas eléctricas o quemaduras.
• No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables, dentro, cerca o encima del aparato.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• El aparato puede liberar vapor caliente si
abre la puerta durante un programa.
Eliminación
Advertencia Existe riesgo de lesiones
o asfixia.
• Desconecte el aparato de la toma de red.
• Corte el cable y el enchufe, y deséchelos.
• Retire el pestillo de la puerta para evitar
que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.
Atención y servicio al cliente
Póngase en contacto con el servicio técnico para reparar el aparato. Le recomendamos que utilice solamente recambios originales.
Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, tenga a mano la información siguiente de la placa de características.
Modelo:
PNC (número de producto):
Número de serie:
progress 39
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1
2
11
10
1
2
3
4
5
6
9
8 7
Brazo aspersor superior
Brazo aspersor inferior
Filtros
Placa de características
Depósito de sal
Selector de dureza del agua
4
5
6
7
8
9
10
11
3
Dosificador de abrillantador
Dosificador de detergente
Cesto para cubiertos
Cesto inferior
Cesto superior
PANEL DE MANDOS
1
A
B
2
3
4
1 Botón de encendido/apagado
2 Indicadores de programa
Indicadores
3 Indicadores
4 Tecla de programa.
Descripción
Indicador de fin.
Indicador de sal. Este indicador está apagado mientras el programa está en curso.
40 progress
PROGRAMAS
Programa1)
2)
3)
Grado de suciedad
Tipo de carga
Programa
fases
Duración
(min)
Ahorro
(kWh)
Agua
(l)
Suciedad intensa
Vajilla, cubiertos,
cacerolas y sartenes
Prelavado
Lavado 70 °C
Aclarados
Secado
85 - 95
1.8 - 2.0
22 - 25
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
Prelavado
Lavado 65 °C
Aclarados
Secado
100 - 110
1.4 - 1.6
19 - 21
Suciedad reciente
Vajilla y cubiertos
Lavado 65 °C
Aclarados
30
0.9
9
Suciedad normal
Vajilla y cubiertos
Prelavado
Lavado 50 °C
Aclarados
Secado
130 - 140
1.0 - 1.2
14 - 16
Todo
Prelavado
12
0.1
5
4)
1) La presión y temperatura del agua, las variaciones del suministro de energía, las opciones y la cantidad de platos
pueden alterar la duración del programa y los valores de consumo.
2) Con este programa puede lavar una carga con suciedad reciente. Ofrece buen resultado de lavado en poco
tiempo.
3) Con este programa se consigue el uso más eficaz del agua y consumo de energía para vajillas y cubiertos con
suciedad normal. (Este es el programa estándar para institutos de pruebas.)
4) Utilice este programa para aclarar rápidamente la vajilla. De esta forma se evita que los restos de comida se
adhieran a la vajilla y se eliminan los malos olores del aparato.
No utilice detergente con este programa.
Información para los institutos de pruebas
Para obtener toda la información necesaria para la prueba de rendimiento, envíe un correo electrónico a:
info.test@dishwasher-production.com
Anote el número de producto (PNC) que aparece en la placa de características.
OPCIONES
Active o desactive las opciones antes
de poner en marcha un programa. No
es posible activar ni desactivar las opciones con el programa en marcha.
Si se ajustan una o varias opciones,
asegúrese de que los indicadores correspondientes están encendidos antes
de que empiece el programa.
Señales sonoras
Las señales acústicas se producen en estas situaciones:
• Cuando el programa ha finalizado.
• Se ha producido un fallo de funcionamiento en el aparato.
Ajuste de fábrica: activado.
Puede activar y desactivar las señales
acústicas.
Desactivación de las señales sonoras
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato.
2. Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste. Consulte
"AJUSTE E INICIO DE UN PROGRAMA".
3. Mantenga pulsada la tecla de programa
hasta que el indicador de programa (A)
parpadee y el indicador (B) se encienda.
4. Inmediatamente, pulse la tecla de programa.
• El indicador de programa (A) se enciende con una luz fija.
progress 41
• El indicador (B) comienza a parpadear.
5. Espere hasta que el indicador de programa (A) se apague y se encienda el
indicador de finalización (el indicador de
programa (B) continúa parpadeando).
• Las señales acústicas están activadas.
6. Pulse la tecla de programa. El indicador
de finalización se apaga.
• Las señales acústicas están desactivadas.
7. Desactive el aparato para confirmar.
2. Espere hasta que se apague el indicador (A) El indicador de finalización está
apagado y el indicador de programa (B)
continúa parpadeando.
• Las señales acústicas están desactivadas.
3. Pulse la tecla de programa. Se enciende
el indicador de fin de programa.
• Las señales acústicas están activadas.
4. Desactive el aparato para confirmar.
Activación de las señales acústicas
1. Consulte ‘Desactivación de las señales
acústicas’, paso (1) a (4).
ANTES DEL PRIMER USO
1. Asegúrese de que el ajuste del descalcificador coincide con la dureza del agua
de su zona. De no ser así, ajuste el descalcificador de agua. Póngase en comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del
agua de su zona.
2.
3.
4.
5.
Llene el depósito de sal.
Llene el dosificador de abrillantador.
Abra la llave de agua.
El interior del aparato puede tener restos. Inicie un programa para eliminarlos.
No utilice detergente ni cargue los cestos.
Ajuste el descalcificador de agua
Ajuste del descalcificador
de agua
Dureza agua
Grados
alemanes
(°dH)
Grados
franceses
(°fH)
mmol/l
Grados
Clarke
Manual
Electrónico
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
1)
9
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
7
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
51)
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Posición de fábrica.
2) No utilice sal en este nivel.
El descalcificador de agua se debe
ajustar manual o electrónicamente.
42 progress
Ajuste manual
Coloque el selector de dureza del agua en
la posición 1 o 2.
Ajuste electrónico
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato.
2. Asegúrese de que el aparato se encuentra en modo de ajuste. Consulte
"AJUSTE E INICIO DE UN PROGRAMA".
3. Mantenga pulsada la tecla de programa
hasta que el indicador de programa (A)
empiece a parpadear y el indicador (B)
se encienda.
4. Espere hasta que el indicador de programa (B) se apague y se encienda el
indicador de finalización (el indicador de
programa (A) continúa parpadeando).
5. Pulse la tecla de programa.
• El indicador de fin parpadea de forma
intermitente. El número de parpadeos
indica el nivel del descalcificador: p.ej.
5 parpadeos + pausa + 5 parpadeos
= nivel 5.
6. Para ajustar el nivel del descalcificador,
pulse la tecla de programa. Cada vez
que se pulsa la tecla de programa, se
cambia al siguiente nivel.
7. Desactive el aparato para confirmar el
ajuste.
Llenado del depósito de sal
1. Abra el depósito de sal girando la tapa
hacia la izquierda.
2. Vierta un litro de agua en el depósito
de sal (sólo la primera vez).
3. Llene el depósito con sal para lavavajillas.
4. Elimine los restos de sal que puedan
haber quedado en la entrada del depósito.
5. Cierre el depósito girando la tapa hacia
la derecha.
Precaución El agua y la sal pueden
salirse del depósito de sal cuando lo
llena. Riesgo de corrosión. Para evitarlo, después de llenar el depósito, inicie
un programa.
progress 43
Llenado del dosificador de abrillantador
C
20
MAx
A
B
+
-
1
2
4
30
D
3
1. Gire la tapa (C) hacia la izquierda para
abrir el distribuidor de abrillantador.
2. Llene el dosificador de abrillantador (A)
hasta la marca “max” como máximo.
3. Limpie las salpicaduras de abrillantador
con un paño absorbente para evitar
que se forme demasiada espuma.
4. Para cerrar el dosificador de abrillantador, vuelva a colocar la tapa y gírela
hacia la derecha.
Llene el dosificador de abrillantador
cuando el indicador (D) esté transparente.
Puede girar el selector de la cantidad
(B) entre la posición 1 (menor cantidad)
y la posición 4 (mayor cantidad).
USO DIARIO
1. Abra la llave de agua.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese de
que el aparato se encuentra en modo
de ajuste. Consulte "AJUSTE E INICIO
DE UN PROGRAMA".
• Si el indicador de sal está encendido,
llene el depósito.
3. Asegúrese de que hay abrillantador en
el dosificador.
4. Cargue los cestos.
5. Añada el detergente.
6. Ajuste e inicie el programa correcto para
el tipo de carga y el grado de suciedad.
Uso del detergente
A
30
B
D
20
C
Uso de pastillas de detergente
combinadas
Cuando utilice pastillas con sal y abrillantador, no llene el depósito de sal y el dosificador de abrillantador.
1. Ajuste el descalcificador al nivel más bajo.
1. Pulse el botón de apertura (B) para
abrir la tapa (C).
2. Coloque el detergente en el compartimento (A).
3. Si el programa tiene una fase de prelavado, ponga una pequeña cantidad de
detergente en el compartimento (D).
4. Si utiliza pastillas de detergente, coloque la pastilla en el compartimento (A).
5. Cierre la tapa. Asegúrese de que el botón de apertura se encaja en su sitio.
2. Ajuste el abrillantador en la posición
más baja.
Si deja de usar pastillas de detergente
combinado, antes de empezar a utilizar
por separado detergente, abrillantador
44 progress
y sal para lavavajillas, siga estos
pasos:
1. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato.
2. Ajuste el descalcificador en el nivel más
alto.
3. Asegúrese de llenar los recipientes de
sal y de abrillantador.
4. Inicie el programa más corto con una
fase de aclarado, sin detergente y sin
platos.
5. Ajuste el descalcificador de agua en
función de la dureza del agua de su zona.
6. Ajuste la cantidad de abrillantador.
Ajuste e inicio de un programa
Modalidad de ajuste
El aparato debe estar en modo de ajuste
para realizar algunas operaciones.
El aparato está en modo de ajuste cuando,
después de activarlo, se apagan todos los
indicadores de programas y parpadea el indicador de fin.
Si el panel de control muestra otras condiciones, mantenga pulsado el botón de programa hasta que el aparato se encuentre
en el modo de ajuste.
Inicio de un programa
1. Abra la llave de agua.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para encender el aparato. Asegúrese de
que el aparato se encuentra en modo
de ajuste.
3. Pulse continuamente el botón de programa hasta que se encienda el indicador del programa que desea ajustar.
4. Cierre la puerta del aparato. Se inicia el
programa.
Apertura de la puerta mientras está
funcionando el aparato
Si abre la puerta se detiene el aparato.
Cuando cierra la puerta, el aparato continúa
a partir del punto en que se interrumpió.
Cancelación de un programa
1. Abra la puerta del aparato.
2. Mantenga pulsada la tecla de programa
hasta que se apague el indicador del
programa ajustado y comience a parpadear el indicador de finalización.
Compruebe que hay detergente en el
dosificador antes de iniciar un nuevo
programa.
Al finalizar el programa
Al terminar el programa se oye una señal
acústica intermitente.
1. Abra la puerta del aparato.
2. Pulse la tecla de encendido/apagado
para desactivar el aparato.
• Deje enfriar la vajilla antes de retirarla
del aparato. Los platos calientes son
sensibles a los golpes.
• Vacíe primero el cesto inferior y, a
continuación, el superior.
• Puede haber restos de agua en los
lados y en la puerta del aparato. El
acero inoxidable se enfría con mayor
rapidez que los platos.
CONSEJOS
descalcificador de agua
El agua dura contiene gran cantidad de minerales que pueden dañar el aparato y provocar resultados de lavado no satisfactorios. El descalcificador de agua neutraliza
estos minerales.
La sal para lavavajillas mantiene el descalcificador limpio y en buen estado. Es muy importante ajustar el nivel de descalcificador.
De esta forma se asegura de que el descalcificador utilice la cantidad correcta de sal y
agua.
Carga de los cestos
Consulte el folleto suministrado con
ejemplos de carga de los cestos.
• Utilice el aparato exclusivamente para lavar utensilios aptos para lavavajillas.
• No coloque en el aparato utensilios de
madera, cuerno, aluminio, peltre o cobre.
• No coloque en el aparato objetos que
puedan absorber agua (esponjas, paños
de limpieza, etc.).
• Elimine los restos de comida de los platos.
progress 45
• Para eliminar fácilmente los restos de comida, remoje las cacerolas y sartenes en
agua antes de colocarlas en el aparato.
• Coloque los objetos huecos (por ejemplo,
tazas, vasos, cazuelas) boca abajo.
• Asegúrese de que los cubiertos y los platos no se adhieran entre sí. Mezcle las
cucharas con otros cubiertos.
• Asegúrese de que los vasos no chocan
entre sí
• Coloque los objetos pequeños en el cesto de cubiertos.
• Coloque los objetos ligeros en el cesto
superior. Asegúrese de que no se mueven.
• Antes de iniciar un programa, compruebe
que los brazos aspersores giran sin obstrucción.
Utilización de sal, abrillantador y
detergente
• Utilice únicamente sal, abrillantador y detergente para el lavavajillas. El aparato
podría dañarse con otros productos.
• El abrillantador ayuda a secar la vajilla sin
dejar rayas ni manchas durante la última
fase de aclarado.
• Las pastillas de detergente combinado
contienen detergente, abrillantador y
otros productos añadidos. Compruebe
que las pastillas son adecuadas para la
dureza del agua de su zona. Consulte las
instrucciones del paquete de los productos.
• Las pastillas de detergente no se disuelven completamente con programas cortos. Para evitar restos de detergente en
la vajilla, se recomienda usar pastillas de
detergente con los programas largos.
No utilice más cantidad de detergente
que la recomendada. Consulte las instrucciones del envase del detergente.
Antes del inicio de un programa
Compruebe que:
• Los filtros están limpios y bien instalados.
• Los brazos aspersores no están obstruidos.
• La posición de los objetos en los cestos
es correcta.
• El programa es adecuado para el tipo de
carga y el grado de suciedad.
• Se utiliza la cantidad correcta de detergente.
• Hay abrillantador y sal para lavavajillas (a
menos que utilice pastillas de detergente
combinado).
• La tapa del depósito de sal está apretada.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Advertencia Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
Revíselos periódicamente y, si es necesario, límpielos.
Los filtros sucios y los brazos aspersores obstruidos reducen la calidad del
lavado.
Limpieza de los filtros
1. Gire el filtro (A) a la izquierda y extráigalo.
C
B
A
46 progress
A1
2. Para desmontar el filtro (A), separe (A1)
y (A2).
3. Extraiga el filtro (B).
4. Lave los filtros con agua.
5. Coloque el filtro (B) en su posición inicial. Asegúrese de montarlo correctamente bajo las dos guías (C).
A2
6. Coloque el filtro (A) en su posición en el
filtro (B). Gírelo hacia la derecha hasta
que encaje.
Una posición incorrecta de los filtros
puede dañar el aparato y provocar resultados de lavado no satisfactorios.
Limpieza de los brazos aspersores
No retire los brazos aspersores.
Si los orificios de los brazos aspersores se
taponan, retire la suciedad restante con un
objeto afilado.
Utilice sólo detergentes neutros. No utilice
productos abrasivos, estropajos duros ni
disolventes.
Limpieza del exterior
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
El aparato no se pone en marcha ni se detiene durante el funcionamiento.
Antes de ponerse en contacto con el servicio técnico, consulte la información siguiente para solucionar el problema.
Código de alarma
Con algunos problemas, diferentes indicadores parpadean de forma continua o intermitente a la vez para mostrar un código de alarma.
Problema
• El indicador del programa ajustado parpadea
continuamente.
• El indicador de finalización parpadea una vez
de forma intermitente.
El aparato no carga agua.
• El indicador del programa ajustado parpadea
continuamente.
• El indicador de finalización parpadea dos veces de forma intermitente.
El aparato no desagua.
• El indicador del programa ajustado parpadea
continuamente.
• El indicador de finalización parpadea tres veces de forma intermitente.
El dispositivo anti inundación se ha puesto en
marcha.
Advertencia Apague el aparato antes
de realizar las comprobaciones.
progress 47
Problema
Posible solución
No se puede encender el aparato.
Asegúrese de que el enchufe está conectado a la toma
de corriente.
Asegúrese de que no hay ningún fusible dañado en la
caja de fusibles.
El programa no se pone en marcha.
Asegúrese de que la puerta del aparato está cerrada.
Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o
espere hasta el final de la cuenta atrás.
El aparato no carga agua.
Compruebe que el grifo está abierto.
Asegúrese de que la presión del agua no sea demasiado baja. Solicite información a la compañía local de suministro de agua.
Compruebe que el grifo no esté obstruido.
Asegúrese de que el filtro de la manguera de entrada no
está obstruido.
Asegúrese de que la manguera de entrada no esté doblada ni retorcida.
El aparato no desagua.
Compruebe que el desagüe no esté obstruido.
Asegúrese de que el tubo de desagüe no esté doblado
ni retorcido.
El dispositivo anti inundación se ha puesto en marcha.
Cierre el grifo y póngase en contacto con el servicio
técnico.
Una vez finalizada la revisión, encienda el
aparato. El programa continuará a partir del
punto en que se haya interrumpido.
Si el problema se vuelve a producir, póngase en contacto con el servicio técnico.
Si se muestran otros códigos de alarma,
póngase en contacto con el servicio técnico.
Los resultados del lavado y el secado
no son satisfactorios
Se ven rayas o películas azuladas en
vasos y platos
• La dosificación del abrillantador es demasiado alta. Ajuste el selector de abrillantador en la posición más baja.
• La cantidad de detergente es demasiada.
• La calidad del detergente podría ser la
causa.
La vajilla está mojada
• El programa no tiene una fase de secado
o la tiene con una temperatura baja.
• El dosificador de abrillantador está vacío.
• La calidad del abrillantador podría ser la
causa.
• La calidad de las pastillas de detergente
combinado podría ser la causa. Pruebe
con una marca diferente o active el dosificador del abrillantador y utilice éste junto con las pastillas de detergente combinado.
Consulte otras posibles causas en
"CONSEJOS".
Manchas y gotas de agua en vajilla y
cristalería
• La dosificación del abrillantador es insuficiente. Ajuste el selector de abrillantador
en una posición más alta.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Medidas
Ancho / Alto / Fondo (mm)
596 / 818 - 898 / 555
48 progress
Conexión eléctrica
Consulte la placa de características.
Voltaje
220-240 V
Frecuencia
50 Hz
Presión del suministro de
agua
Mín. / máx. (bares / MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Suministro de agua 1)
Agua fría o caliente2)
Capacidad
Cubiertos
Consumo de potencia
Modo encendido
1.90 W
Modo apagado
0.10 W
máx. 60 °C
12
1) Conecte la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4 pulgadas.
2) Si el agua caliente procede de fuentes de energía alternativas (por ejemplo, paneles solares, energía eólica), utilice
la toma de agua caliente para reducir el consumo de energía.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El símbolo que aparece en el aparato o
en su embalaje, indica que este producto
no se puede tratar como un residuo normal
del hogar. Se deberá entregar, sin coste
para el poseedor, bien al distribuidor, en el
acto de la compra de un nuevo producto
similar al que se deshecha, bien a un punto
municipal de recolección selectiva de
equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este
producto no se gestionara de forma
adecuada. Para obtener información más
detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el
Ayuntamiento de su Municipio, ó con la
tienda donde lo compró.
• Deshágase correctamente de los materiales de embalaje. Recicle los materiales
.
con el símbolo
progress 49
50 progress
progress 51
www.progress-hausgeraete.de
156956041-A-142012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising