AEG F54000VI0, AEG F54000VI0 DE,HUN User manual

AEG F54000VI0, AEG F54000VI0 DE,HUN User manual
FAVORIT 54000 VI
NL
EN
FR
DE
AFWASAUTOMAAT
DISHWASHER
LAVE-VAISSELLE
GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
21
40
60
2
INHOUD
4
6
7
8
9
10
13
16
17
20
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
BEDIENINGSPANEEL
PROGRAMMA’S
OPTIES
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
DAGELIJKS GEBRUIK
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEEMOPLOSSING
TECHNISCHE INFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder
toezicht staan of instructies krijgen over
het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Laat kinderen niet met het
apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd
of bekwaam persoon.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het schoon
is voordat u het apparaat aansluit op
nieuwe leidingen of leidingen die lang
niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.
•
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een
hoofdkabel aan de binnenkant.
• Als de watertoevoerslang beschadigd
is, haal dan onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact. Neem contact op met
de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
NEDERLANDS
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op met
de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
GEBRUIK
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
– Bed-and-breakfast accomodaties.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking
van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid. Er
kan vaatwasmiddel op de borden zitten.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken,
brand of brandwonden.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
5
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.
6
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
11
10
9
1 Bovenste sproeiarm
2 Onderste sproeiarm
3 Filters
4 Typeplaatje
5 Zoutreservoir
6 Waterhardheidsknop
7 Glansmiddeldoseerbakje
8 Afwasmiddeldoseerbakje
9 Bestekmand
10 Onderrek
11 Bovenkorf
8 7
6
5
4
3
2
NEDERLANDS
BEDIENINGSPANEEL
2
1
A
B
3
4
5
C
6
1 Aan/uit-toets
4 Toets startuitstel
2 Programmakeuzetoetsen
5 Indicatielampjes
3 Multitab-toets
6 Functietoetsen
Indicatielampjes
Beschrijving
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma
werkt.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
Einde-indicatielampje.
7
8
PROGRAMMA’S
Programma1)
2)
3)
4)
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
Duur
(min)
Energie Water
(KWh)
(l)
Sterk bevuild
Serviesgoed,
bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelingen
Drogen
140-150
1,5-1,7
16-18
Normaal bevuild
Serviesgoed
en bestek
Voorspoelen
Wassen 65 °C
Spoelingen
Drogen
90-100
1,4-1,6
18-20
Normaal bevuild
Serviesgoed
en bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelingen
Drogen
155-165
1,0-1,1
13-15
Alles
Voorspoelen
12
0,1
4
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan de programmaduur en de verbruikswaarden veranderen.
2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de
hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C.
3) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest
efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
4) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in
het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
NEDERLANDS
9
OPTIES
MULTITAB-FUNCTIE
Activeer deze functie alleen als u allesin-1-tabletten gebruikt.
Deze functie stopt de stroom van glansmiddel en zout. De bijbehorende indicatielampje gaan uit.
De programmaduur kan stijgen.
De multitabfunctie inschakelen.
Schakel de multitabfunctie in of
uit, voordat u een programma
start. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er
een programma bezig is.
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Druk op de multitabtoets. Het multitabindicatielampje gaat branden.
De functie blijft aan tot u de functie uitschakelt. Druk op de multitabtoets. Het multitabindicatielampje gaat uit.
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van alles-in-1-tabeltten en
apart vaatwasmiddel, glansspoelmiddel
en vaatwaszout gaat gebruiken:
1. Schakel de multitabfunctie uit
2. Stel de waterontharder in op het
hoogste niveau.
3. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje vol zijn.
4. Start het kortste programma met een
spoelfase, zonder vaatwasmiddel en
zonder servies.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
GELUIDSSIGNALEN
De geluidssignalen klinken onder de volgende omstandigheden:
• Het programma is voltooid.
• Het niveau van de waterontharder is
elektronisch gewijzigd.
• Er een storing in het apparaat optreedt.
Fabrieksinstelling: aan. U kunt de
geluidssignalen uitschakelen.
De geluidssignalen uitschakelen
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Druk tegelijkertijd op functietoetsen
(B) en (C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van
functietoetsen (A), (B) en (C) gaan
knipperen.
4. Druk op functietoets (C),
• De indicatielampjes van de functietoetsen (A) en (B) gaan uit.
• Het indicatielampje van functietoets
(C) blijft knipperen.
• Het eindlampje gaat branden.
5. Druk op de functietoets (C). Het indicatielampje voor het einde gaat uit en
de geluidssignalen worden uitgeschakeld.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
De geluidssignalen inschakelen
1. Zie 'De geluidssignalen inschakelen',
stap (1) tot en met (3).
2. Druk op functietoets (C),
• De indicatielampjes van de functietoetsen (A) en (B) gaan uit.
• Het indicatielampje van functietoets
(C) blijft knipperen.
• Het eindlampje gaat uit.
3. Druk op de functietoets (C). Het eindlampje gaat aan en de geluidssignalen
werken.
4. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
10
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor de
waterhardheid in uw omgeving. Als
dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in. Neem contact op met
uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving.
2. Het zoutreservoir vullen.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen wasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start een
programma om ze te verwijderen. Gebruik geen wasmiddel en gebruik de
mandjes niet.
DE WATERONTHARDER
INSTELLEN
Hard water bevat een grote hoeveelheid
mineralen die schade aan het apparaat en
slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert
deze mineralen.
Het vaatwaszout houdt de waterontharder
schoon en in goede staat. Zie de tabel om
de waterontharder af te stellen op het
juiste niveau. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste hoeveelheid regenereerzout en water gebruikt.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Activeer de multitabfunctie als u
gecombineerde vaatwastabletten
gebruikt. Deze tabletten bevatten
vaatwasmiddel, glansspoelmiddel
en andere middelen. Zorg ervoor
dat deze tabletten geschikt zijn
voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie de instructies op de
verpakking van de producten.
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duits
graden
(°dH)
Nederlands
graden
(°fH)
mmol/l
Clarke
graden
Handmatig
Elektronische
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
NEDERLANDS
11
Handmatig instellen
Zet de waterhardheidsknop in stand 1 of
2.
Elektronische instelling
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Druk tegelijkertijd op functietoetsen
(B) en (C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van
functietoetsen (A), (B) en (C) gaan
knipperen.
4. Druk op functietoets (A).
• De indicatielampjes van de functietoetsen (B) en (C) gaan uit.
• Het indicatielampje van functietoets
(A) blijft knipperen.
• Het geluidssignaal klinkt en het het
eindlampje knippert om het niveau
van de waterontharder te tonen.
– Het aantal keer knipperen van het
eindindicatielampje en het aantal
geluidssignalen duiden het niveau aan van de waterontharder.
Voorbeeld: 5 geluidssignalen en 5
knipperingen + pauze + 5 geluidssignalen en 5 knipperingen =
niveau 5.
5. Druk herhaaldelijk op functietoets (A)
om de instelling te wijzigen. Telkens
als u op toets (A) drukt, gaat de instelling naar het volgende niveau.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen vaatwaszout. Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult. Gevaar voor roest. Start om
dit te voorkomen een programma
nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe een liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met zout voor
afwasautomaten.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
12
HET GLANSMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
A D
LET OP!
Gebruik alleen glansspoelmiddel
voor afwasautomaten. Andere
producten kunnen het apparaat
beschadigen.
B
Het glansspoelmiddel helpt om
tijdens de laatste spoelfase het
servies te drogen zonder strepen
en vlekken.
C
1.
Druk op de ontgrendelknop (D) om
de deksel (C) te openen.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding 'max'.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met
een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.
4. Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
U kunt het schuifje voor de vrij te
geven hoeveelheid (B) instellen
tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 of 6 (hoogste
hoeveelheid).
NEDERLANDS
13
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN
PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als
het indicatielampje van het glansmiddel brandt.
3. Ruim de rekken in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type lading en de mate van vervuiling.
DE REKKEN INRUIMEN
Zie de meegeleverde folder voor
voorbeelden voor het inruimen
van de rekken.
• Gebruik het apparaat alleen om voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar liggen. Meng lepels met
ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek.
Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een programma start.
VAATWASMIDDEL
GEBRUIKEN
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
Vaatwastabletten lossen niet helemaal op bij korte programma's en
er blijven resten van het vaatwasmiddel achter op het servies.
Wij raden aan dat u vaatwastabletten gebruikt bij lange programma's.
14
LET OP!
Gebruik alleen wasmiddel voor afwasautomaten.
D A B
1.
30
20
2.
3.
C
A
B
4.
D
5.
30
20
+
32
-
1
4
MAX
Druk op de ontgrendelknop (B) om
de deksel (C) te openen.
Doe de vaatwastablet in het doseerbakje (A) .
Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een
kleine dosis afwasmiddel in doseerbakje (D).
Als u vaatwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A).
Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
C
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
EN STARTEN
4. Sluit de deur van het apparaat. Het
programma wordt gestart.
Instelmodus
Een programma starten met
een uitgestelde start
Het apparaat moet in de instelmodus
staan om bepaalde acties te accepteren.
Het apparaat staat in de instelmodus als,
na de activering:
• Alle programmalampjes aan gaan.
Als het bedieningspaneel andere instellingen toont, houd dan de functietoetsen (B)
en (C) tegelijkertijd ingedrukt tot het apparaat in instelmodus staat.
Een programma starten zonder
een uitgestelde start
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk op de toets van het programma
dat u wilt instellen.
• Het bijbehorende programmalampje blijft branden.
• Alle andere programmalampjes
gaan uit.
1. Stel het programma in.
2. Blijf op de toets startuitstel drukken
tot het aantal uur wordt weergegeven
dat u wilt instellen. U kunt 3, 6 of 9 uur
instellen.
• Het controlelampje startuitstel gaat
branden.
3. Sluit de deur van het apparaat. Het aftellen start. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat.
Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
NEDERLANDS
De uitgestelde start annuleren
Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B)
en (C) en houd de functietoetsen ingedrukt tot het controlelampje uitgestelde
start uit gaat en alle programmatoets-indicatielampjes aan gaan.
Als u een uitgestelde start annuleert, gaat het apparaat terug naar
de instelmodus. U moet het programma opnieuw instellen.
Het programma annuleren
Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B)
en (C) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat alle programmatoets-indicatielampjes aan gaan.
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start.
aan het einde van het
programma
Wanneer het programma is voltooid,
hoort u met tussenpozen een geluidssignaal.
1. Open de deur van het apparaat. Het
eindlampje staat aan.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te deactiveren.
3. Draai de waterkraan dicht.
• Laat de deur van het apparaat een paar
minuten op een kier staan, voor betere
droogresultaten.
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden
zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af
dan borden.
15
16
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit en trek
de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters
en reinig deze zo nodig.
DE FILTERS REINIGEN
1.
2.
C
A
B
3.
4.
5.
6.
A1
A2
DE SPROEIARMEN REINIGEN
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder
deze dan met een smal en puntig voorwerp.
BUITENKANT REINIGEN
Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
Draai het filter (A) linksom en
verwijder het.
Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zet het filter (B) terug in de
startpositie. Zorg ervoor dat ze
goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).
Monteer het filter (A) en zet
het in positie in filter (B).
Rechtsom draaien tot het vastzit.
Een onjuiste plaatsing van
de filters kan leiden tot
slechte wasresultaten en
het apparaat beschadigen.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen.
NEDERLANDS
17
PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem als dit niet lukt contact op met de service-afdeling.
Bij sommige problemen knipperen bepaalde lampjes continu en/of met tussenpozen en wordt er tegelijkertijd een
foutcode weergegeven.
Foutcode
Probleem
• Het lampje van het ingestelde programma knippert continu.
• Het eindlampje knippert 1 keer onderbroken.
Het apparaat wordt niet met water gevuld.
• Het lampje van het ingestelde programma knippert continu.
• Het eindlampje knippert 2 keer onderbroken.
Het apparaat pompt geen water af.
• Het lampje van het ingestelde programma knippert continu.
• Het eindlampje knippert 3 keer onderbroken.
Anti-overstromingsbeveiliging is aan.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u
controles uitvoert.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het programma
start niet.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de deur van het apparaat.
De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
Startuitstel is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde
start of wacht tot het einde
van het aftellen.
De waterkraan is gesloten.
Draai de waterkraan open.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met het
waterleidingbedrijf.
Het apparaat wordt
niet met water gevuld.
De waterkraan is verstopt of Maak de waterkraan schoon.
aangezet met kalkaanslag.
Het filter in de watertoevoerslang is verstopt.
Maak de filter schoon.
De watertoevoerslang is ge- Zorg ervoor dat de positie
knikt of gebogen.
van de slang correct is.
18
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het beschermingssysteem
tegen lekkage is aan. Er zijn
waterlekkages in het apparaat.
Draai de waterkraan dicht
en neem contact op met de
service-afdeling.
Het apparaat pompt De gootsteenafvoer is gegeen water weg.
blokkeerd.
De waterafvoerslang is geknikt of gebogen.
Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het
punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze service-afdeling.
Ontstop de gootsteenafvoer.
Zorg ervoor dat de positie
van de slang correct is.
Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling.
DE WAS- EN DROOGRESULTATEN ZIJN NIET NAAR
TEVREDENHEID
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De borden zijn niet
schoon.
De filters zijn verstopt.
Reinig de filters.
De filters zijn niet juist gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
juist zijn gemonteerd en geinstalleerd.
De sproeiarmen zijn verstopt.
Verder het vuil met een dun,
puntig voorwerp.
Het programma is niet geschikt voor het type lading
en de mate van vervuiling.
Zorg ervoor dat het programma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
Onjuiste positie van de
items in de mandjes. Water
kan niet alle items afwassen.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen.
De sproeiarmen konden
niet vrij draaien.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
NEDERLANDS
Probleem
19
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Er zit geen vaatwasmiddel
in het doseerbakje.
Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit
voordat u een programma
start.
Het zoutreservoir is leeg.
Zorg ervoor dat er vaatwaszout in het zoutreservoir zit.
Het ingestelde niveau van
de waterontharder is onjuist.
Controleer of het ingestelde
niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving.
De dop van het zoutreservoir zit los.
Draai de dop vast.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te
hoog.
Stel de hoeveelheid glansmiddel lager in.
.
Er is te veel vaatwasmiddel
gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Stel de hoeveelheid glansmiddel hoger in.
De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan de oorzaak
zijn.
Probeer een ander merk
vaatwasmiddel.
Het serviesgoed is
nat.
• Het programma had
geen droogfase.
• Het programma heeft
een droogfase met lage
temperatuur.
Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor
betere droogresultaten.
Het serviesgoed is
nat en mat.
Het glansmiddeldoseerbak- Zorg ervoor dat er glansje is leeg.
spoelmiddel in het glansmiddeldoseerbakje zit.
Er zitten kalkresten
op de borden.
Witte strepen of
vlekken of een blauwe waas op glazen
en serviesgoed.
Opgedroogde waterdruppels op de
glazen en de borden.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk
glansmiddel.
De kwaliteit van de gecombineerde vaatwastabletten
kan de oorzaak zijn.
• Probeer een ander merk
gecombineerde vaatwastabletten.
• Activeer de glansmiddeldosering en gebruik het
glansmiddel samen met
de gecombineerde vaatwastabletten.
20
Activeer het
glansmiddeldoseerbakje als de
multitabfunctie geactiveerd is
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Druk tegelijkertijd op functietoetsen
(B) en (C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van
functietoetsen (A), (B) en (C) gaan
knipperen.
4. Druk op functietoets (B).
5.
6.
7.
8.
• De indicatielampjes van de functietoetsen (A) en (C) gaan uit.
• Het indicatielampje van functietoets
(B) blijft knipperen.
• Het eindlampje gaat uit.
Druk op functietoets (B) om de instelling te wijzigen.
• Het eindlampje gaat branden. Het
glansmiddeldoseerbakje is aan.
Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
Vul het glansmiddeldoseerbakje.
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
596 / 818-878 / 555
Aansluiting op het elek- Zie het typeplaatje.
triciteitsnet
Spanning
Frequentie
Druk watertoevoer
Min. / max. (bar / MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het
energieverbruik te verminderen.
ENGLISH
21
CONTENTS
23
25
26
27
28
29
32
35
36
39
SAFETY INFORMATION
PRODUCT DESCRIPTION
CONTROL PANEL
PROGRAMMES
OPTIONS
BEFORE FIRST USE
DAILY USE
CARE AND CLEANING
TROUBLESHOOTING
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers to
recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and
electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the
household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your
municipal office.
VISIT OUR WEBSITE FOR:
- Products
- Brochures
- User manuals
- Trouble shooter
- Service information
www.aeg.com
LEGEND
Warning - Important Safety information.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
22
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend
a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from
specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available. The
information can be found on the rating plate.
Model
PNC
Serial Number
ENGLISH
23
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance
for future reference.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a long
time, let the water flow until it is clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
•
CHILDREN AND VULNERABLE
PEOPLE SAFETY
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Do not let persons, children included,
with reduced physical sensory, reduced
mental functions or lack of experience
and knowledge use the appliance. They
must have supervision or instruction for
the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from the
appliance door when it is open.
INSTALLATION
WARNING!
This appliance must be installed
by a qualified or competent person.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0 °C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.
Water connection
• Make sure not to cause damage to the
water hoses.
WARNING!
Dangerous voltage.
The water inlet hose has a safety valve
and a sheath with an inner mains cable.
• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plug
from the mains socket. Contact Service
to replace the water inlet hose.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the
power supply. If not, contact an electrician.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and extension cables.
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to
the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
24
USE
• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such
as:
– Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments
– Farm houses
– By clients in hotels, motels and other
residential type environments
– Bed and breakfast type environments.
WARNING!
Risk of injury.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Put knives and cutlery with sharp points
in the cutlery basket with the points
down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door open
without supervision to prevent to fall on
it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous.
Obey the safety instructions on the detergent packaging.
• Do not drink and play with the water in
the appliance.
• Do not remove the dishes from the appliance until the programme is completed. There can be detergent on the
dishes.
WARNING!
Risk of electrical shock, fire or
burns.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• The appliance can release hot steam if
you open the door while a programme
operates.
DISPOSAL
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and dispose of
it.
• Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.
ENGLISH
PRODUCT DESCRIPTION
1
11
10
9
1 Upper spray arm
2 Lower spray arm
3 Filters
4 Rating plate
5 Salt container
6 Water hardness dial
7 Rinse aid dispenser
8 Detergent dispenser
9 Cutlery basket
10 Lower basket
11 Upper basket
8 7
6
5
4
3
2
25
26
CONTROL PANEL
2
1
A
B
3
4
5
C
6
1 On/off button
4 Delay button
2 Programme buttons
5 Indicators
3 Multitab button
6 Function buttons
Indicators
Description
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the programme operates.
End indicator.
ENGLISH
27
PROGRAMMES
Programme1)
2)
3)
4)
Degree of soil Programme
Type of load
phases
Duration
(min)
Energy
(kWh)
Water
(l)
Heavy soil
Crockery, cutlery, pots and
pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
140-150
1,5-1,7
16-18
Normal soil
Crockery and
cutlery
Prewash
Wash 65 °C
Rinses
Dry
90-100
1,4-1,6
18-20
Normal soil
Crockery and
cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
155-165
1,0-1,1
13-15
All
Prewash
12
0,1
4
1) The water pressure and temperature, the variations of the mains supply, the options and
the quantity of dishes can change the programme duration and the consumption values.
2) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During
the rinsing phase, the temperature stays at 70 °C for 10 to 14 minutes.
3) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the most
efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil.
Refer to the supplied leaflet for test information.
4) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond
on the dishes and bad odours to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
28
OPTIONS
MULTITAB FUNCTION
Activate this function only when you use
the combi detergent tablets.
This function deactivates the flow of rinse
aid and salt. The related indicators are off.
The programme duration can increase.
Activating the multitab function
Activate or deactivate the multitab function before the start of a
programme. You cannot activate
or deactivate this function while a
programme operates.
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME'.
3. Press the multitab button, the multitab
indicator comes on.
The function stays on until you deactivate it. Press the multitab button, the multitab indicator goes
off.
If you stop to use the combi detergent
tablets, before you start to use
separately detergent, rinse aid and
dishwasher salt, do these steps:
1. Deactivate the multitab function.
2. Set the water softener to the highest
level.
3. Make sure that the salt container and
the rinse aid dispenser are full.
4. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent and
without dishes.
5. Adjust the water softener to the water
hardness in your area.
6. Adjust the released quantity of rinse
aid.
ACOUSTIC SIGNALS
The acoustic signals operate in these conditions:
• The programme is completed.
• The level of the water softener is adjusted electronically.
• The appliance has a malfunction.
Factory setting: on. You can deactivate the acoustic signals.
Deactivating the acoustic signals
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold function buttons (B)
and (C) at the same time until the indicators of function buttons (A), (B) and
(C) flash.
4. Press function button (C),
• The indicators of function buttons
(A) and (B) go off.
• The indicator of function button (C)
continues to flash.
• The end indicator comes on.
5. Press function button (C). The end indicator goes off, the acoustic signals
are deactivated.
6. Deactivate the appliance to confirm.
Activating the acoustic signals
1. Refer to ‘Deactivating the acoustic signals’, step (1) through (3).
2. Press function button (C),
• The indicators of function buttons
(A) and (B) go off.
• The indicator of function button (C)
continues to flash.
• The end indicator is off.
3. Press function button (C). The end indicator comes on, the acoustic signals
are active.
4. Deactivate the appliance to confirm.
ENGLISH
29
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the set level of the water softener agrees with the water
hardness in your area. If not, adjust the
water softener. Contact your local water authority to know the water hardness in your area.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Processing residues can stay in the appliance. Start a programme to remove
them. Do not use detergent and do
not load the baskets.
ADJUSTING THE WATER
SOFTENER
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water softener clean and in good conditions. Refer
to the table to adjust the water softener
to the right level. It makes sure that the
water softener uses the correct quantity of
dishwasher salt and water.
If you use the combi detergent
tablets, activate the multitab function. These tablets contain detergent, rinse aid and other added
agents. Be sure that these tablets
are applicable to the water hardness in your area. Refer to the instructions on the packaging of the
products.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
30
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
Electronic adjustment
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold function buttons (B)
and (C) at the same time until the indicators of function buttons (A), (B) and
(C) flash.
4. Press function button (A).
• The indicators of function buttons
(B) and (C) go off.
• The indicator of function button (A)
continues to flash.
• Intermittent acoustic signals operate and the end indicator flashes
showing the setting of the water
softener.
– The number of flashes of the end
indicator and the number of the
acoustic signals show the level of
the water softener.
Example: 5 acoustic signals and 5
flashes + pause + 5 acoustic signals and 5 flashes = level 5.
5. Press function button (A) again and
again to change the setting. Each time
you press function button (A) you go
to the next level.
6. Deactivate the appliance to confirm.
FILLING THE SALT CONTAINER
CAUTION!
Only use dishwasher salt. Other
products can cause damage to
the appliance.
Water and salt can come out from
the salt container when you fill it.
Risk of corrosion. To prevent it, after you fill the salt container, start
a programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher
salt.
Remove the salt around the opening
of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
ENGLISH
31
FILLING THE RINSE AID DISPENSER
A D
CAUTION!
Only use rinse aid for dishwashers.
Other products can cause damage to the appliance.
B
The rinse aid, during the last rinsing phase, helps to dry the dishes
without streaks and stains.
C
B
A
M AX
4
3 2
1
+
Press the release button (D) to open
the lid (C).
2. Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
3. Remove the spilled rinse aid with an
absorbent cloth to prevent too much
foam.
4. Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
1.
-
C
D
You can turn the selector of the
released quantity (B) between position 1 (lowest quantity) and position 4 or 6 (highest quantity).
32
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ’SETTING AND STARTING A PROGRAMME’.
• If the salt indicator is on, fill the salt
container.
• If the rinse aid indicator is on, fill the
rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme
for the type of load and soil.
LOADING THE BASKETS
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items made
of wood, horn, aluminium, pewter and
copper.
• Do not put in the appliance items that
can absorb water (sponges, household
cloths).
• Remove remaining food from the items.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put small items in the cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
USING THE DETERGENT
Do not use more than the correct
quantity of detergent. Refer to the
instructions on the detergent
packaging.
Detergent tablets do not fully dissolve with short programmes and
detergent residues can stay on
the dishes.
We recommend that you use detergent tablets with long programmes.
ENGLISH
CAUTION!
Use only detergents for dishwashers.
D A B
1.
30
20
2.
3.
C
4.
A
30
B
33
D
5.
Press the release button (B) to open
the lid (C).
Put the detergent in the compartment (A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent in the compartment (D).
If you use detergent tablets, put the
tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the release button locks into position.
20
32
-
1
4
MAX
+
C
SETTING AND STARTING A
PROGRAMME
4. Close the appliance door. The programme starts.
Setting mode
Starting a programme with
delay start
The appliance must be in setting mode to
accept some operations.
The appliance is in setting mode when,
after the activation:
• All the programme indicators come on.
If the control panel shows other conditions, press and hold function buttons (B)
and (C) at the same time until the appliance is in setting mode.
Starting a programme without
delay start
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate the
appliance. Make sure that the appliance is in setting mode.
3. Press the button of the programme
you want to set.
• The related programme indicator
stays on.
• All the other programme indicators
go off.
1. Set the programme.
2. Press the delay button again and
again until the indicator of the number
of hours you want to set comes on.
You can set 3, 6 or 9 hours.
• The delay indicator comes on.
3. Close the appliance door. The countdown starts. When the countdown is
completed, the programme starts.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door, the appliance stops.
When you close the door, the appliance
continues from the point of interruption.
Cancelling the delay start
Press and hold function buttons (B) and
(C) at the same time until the delay indicator goes off and all the programme indicators come on.
34
When you cancel a delay start, the
appliance goes back to setting
mode. You have to set the programme again.
Cancelling the programme
Press and hold function buttons (B) and
(C) at the same time until all the programme indicators come on.
Make sure that there is detergent
in the detergent dispenser before
you start a new programme.
At the end of the programme
When the programme is completed, an
intermittent acoustic signal operates.
1. Open the appliance door. The end indicator is on.
2. Press the on/off button to deactivate
the appliance.
3. Close the water tap.
• For better drying results, keep the appliance door ajar for some minutes.
• Let the dishes become cold before you
remove them from the appliance. Hot
dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
There can be water on the sides
and on the door of the appliance.
Stainless steel becomes cool
more quickly than the dishes.
ENGLISH
35
CARE AND CLEANING
WARNING!
Before maintenance, deactivate
the appliance and disconnect the
mains plug from the mains socket.
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
CLEANING THE FILTERS
1.
2.
C
A
B
3.
4.
5.
6.
A1
A2
CLEANING THE SPRAY ARMS
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged,
remove remaining parts of soil with a thin
pointed object.
EXTERNAL CLEANING
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads
or solvents.
Turn the filter (A) counterclockwise and remove it.
To disassemble the filter (A),
pull apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Put the filter (B) to its initial position. Make sure that it assembles correctly under the two
guides (C).
Assemble the filter (A) and put
it into position in filter (B). Turn
it clockwise until it locks.
An incorrect position of the
filters can cause bad washing results and damage to
the appliance.
36
TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
First try to find a solution to the problem
(refer to the table). If not, contact the
Service.
With some problems, some indicators
flash continuously and/or intermittently
at the same time to show an alarm
code.
Alarm code
Problem
• The indicator of the set programme
flashes continuously.
• The end indicator flashes 1 time intermittently.
The appliance does not fill with water.
• The indicator of the set programme
flashes continuously.
• The end indicator flashes 2 times intermittently.
The appliance does not drain the water.
• The indicator of the set programme
flashes continuously.
• The end indicator flashes 3 times intermittently.
The anti-flood device is on.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you make the checks.
Problem
Possible cause
Possible solution
The programme
does not start.
The mains plug is not connected in the mains socket.
Connect the mains plug.
The appliance door is open. Close the appliance door.
The appliance does
not fill with water.
The fuse in the fuse box is
damaged.
Replace the fuse.
The delay start is set.
Cancel the delay start or
wait for the end of the
countdown.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The water pressure is too
low.
Contact your local water authority.
The water tap is clogged or
there is limescale on it.
Clean the water tap.
The filter in the water inlet
hose is clogged.
Clean the filter.
The water inlet hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
The anti-flood device is on.
There are water leakages in
the appliance.
Close the water tap and
contact the Service.
ENGLISH
37
Problem
Possible cause
Possible solution
The appliance does
not drain the water.
The sink spigot is clogged.
Clean the sink spigot.
The water drain hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
After the checks are completed, activate
the appliance. The programme continues
from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other alarm codes,
contact the Service.
THE WASHING RESULTS AND DRYING RESULTS ARE NOT
SATISFACTORY
Problem
Possible cause
Possible solution
The dishes are not
clean.
The filters are clogged.
Clean the filters.
The filters are not correctly
assembled and installed.
Make sure that the filters are
correctly assembled and installed.
The spray arms are clogged.
Remove remaining soil with a
thin pointed object.
The programme was not
applicable for the type of
load and soil.
Make sure that the programme is applicable for the
type of load and soil.
Incorrect position of the
items in the baskets. Water
could not wash all items.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and that the water
can easily wash all items.
The spray arms could not
turn freely.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and does not cause
the blockage of the spray
arms.
The quantity of detergent
was not sufficient.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
There was no detergent in
the detergent dispenser.
Make sure that you add detergent in the dispenser before you start a programme.
The salt container is empty.
Make sure that there is dishwasher salt in the salt container.
Limescale particles
on the dishes.
38
Problem
Whitish streaks and
stains or bluish layers on glasses and
dishes.
Dry water drop
stains on glasses
and dishes.
Possible cause
Possible solution
The set level of the water
softener is incorrect.
Make sure that the set level
of the water softener agrees
with the water hardness in
your area.
The cap of the salt container is loose.
Tighten the cap.
The released quantity of
rinse aid is too much.
Decrease the released quantity of rinse aid
.
The quantity of detergent
was too much.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
The released quantity of
rinse aid was not sufficient .
Increase the released quantity of rinse aid.
The quality of the detergent Try a different brand of decan be the cause.
tergent.
The dishes are wet.
• The programme had no
drying phase.
• The programme had a
low temperature drying
phase.
For better drying results,
keep the door ajar for some
minutes.
The dishes are wet
and matt.
The rinse aid dispenser is
empty.
Make sure that there is rinse
aid in the rinse aid dispenser.
The quality of the rinse aid
can be the cause.
Try a different brand of rinse
aid.
The quality of the combi
detergent tablets can be
the cause.
• Try a different brand of
combi detergent tablets.
• Activate the rinse aid dispenser and use the rinse
aid together with the combi detergent tablets.
Activating the rinse aid
dispenser with the multitab
function activated
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Make sure that the appliance is in setting mode. Refer to ‘SETTING AND
STARTING A PROGRAMME'.
3. Press and hold function buttons (B)
and (C) at the same time until the indicators of function buttons (A), (B) and
(C) flash.
4. Press function button (B).
• The indicators of function buttons
(A) and (C) go off.
• The indicator of function button (B)
continues to flash.
• The end indicator is off.
5. Press function button (B) to change
the setting.
• The end indicator comes on. The
rinse aid dispenser is active.
6. Deactivate the appliance to confirm.
ENGLISH
7. Adjust the released quantity of rinse
aid.
39
8. Fill the rinse aid dispenser.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
596 / 818-878 / 555
220-240 V
Frequency
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
12
40
SOMMAIRE
42
44
45
46
47
48
52
55
56
59
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
BANDEAU DE COMMANDE
PROGRAMMES
OPTIONS
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
UTILISATION QUOTIDIENNE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits
électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
41
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
42
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
•
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou
d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les facultés physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites,
ou qui manquent d'expérience et de
connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les
supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque
celle-ci est ouverte.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Cet appareil doit être installé par
un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez
pas dans un endroit où la température
ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé sous
et à proximité de structures sûres.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse.
Le tuyau d'arrivée d'eau comporte une
soupape de sécurité et une gaine avec
un câble d'alimentation intérieur.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la
fiche de la prise secteur. Contactez le
service après-vente pour remplacer le
tuyau d'arrivée d'eau.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si
ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises
ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d’alimentation. Con-
FRANÇAIS
tactez le service après-vente ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne connectez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de
courant est accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez pas sur le câble électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur
la prise.
UTILISATION
• Cet appareil est conçu uniquement
pour un usage domestique et des situations telles que:
– Cuisines réservées aux employés
dans des magasins, bureaux et autres
lieux de travail
– Bâtiments de ferme
– Pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux
de séjour
– En chambre d'hôte.
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de
cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts avec
des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le
bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter tout
risque de chute.
• Ne montez pas sur la porte ouverte de
votre appareil ; ne vous asseyez pas
dessus.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil
avant la fin du programme. Il peut rester du produit de lavage sur la vaisselle.
AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution, d'incendie
ou de brûlures.
43
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur, à proximité
ou sur l'appareil.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un programme.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage de
la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
44
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
11
10
9
8 7
1 Bras d'aspersion supérieur
2 Bras d'aspersion inférieur
3 Filtres
4 Plaque signalétique
5 Réservoir de sel régénérant
6 Sélecteur de dureté de l'eau
7 Distributeur de liquide de rinçage
8 Distributeur de produit de lavage
9 Panier à couverts
10 Panier inférieur
11 Panier supérieur
6
5
4
3
2
FRANÇAIS
BANDEAU DE COMMANDE
2
1
A
B
3
4
5
C
6
1 Touche Marche/Arrêt
4 Touche Départ différé
2 Touches de programme
5 Voyants
3 Touche « Tout en 1 »
6 Touches de fonction
Voyants
Description
Voyant du réservoir de sel régénérant. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est éteint
pendant le déroulement du programme.
Voyant de fin.
45
46
PROGRAMMES
Programme1)
2)
3)
4)
Degré de salissure
Type de charge
Phases des
programmes
Durée
(min)
ConEau
somma- (l)
tion
électrique
(KWh)
Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçages
Séchage
140-150
1,5-1,7
16-18
Normalement
sale
Vaisselle et
couverts
Prélavage
Lavage à 65 °C
Rinçages
Séchage
90-100
1,4-1,6
18-20
Normalement
sale
Vaisselle et
couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçages
Séchage
155-165
1,0-1,1
13-15
Tous
Prélavage
12
0,1
4
1) La durée du programme et les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de
la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la
quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
2) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats
plus hygiéniques. Au cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant 10
à 14 minutes.
3) Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme vous permet
d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts
normalement sales. Reportez-vous à la brochure fournie pour en savoir plus sur ces tests.
4) Ce programme permet un rinçage rapide. Cela empêche les restes de nourriture de coller
sur la vaisselle et évite les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
FRANÇAIS
47
OPTIONS
FONCTION « TOUT EN 1 »
SIGNAUX SONORES
Activez cette fonction uniquement si vous
utilisez des pastilles de détergent multifonctions.
Cette fonction désactive le débit du liquide de rinçage et du sel. Les voyants correspondants sont éteints.
La durée du programme peut augmenter.
Les signaux sonores retentissent dans les
conditions suivantes :
• Le programme est terminé.
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement.
• L'appareil présente une anomalie de
fonctionnement.
Activation de la fonction « Tout
en 1 »
Activez ou désactivez la fonction
« Tout en 1 » avant de démarrer
un programme. Vous ne pouvez
pas activer ni désactiver cette
fonction pendant le déroulement
d'un programme.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
3. Appuyez sur la touche « Tout en 1 » ;
le voyant « Tout en 1 » s'allume.
Cette fonction reste activée jusqu'à ce que vous la désactiviez.
Appuyez sur la touche « Tout en
1 » ; le voyant « Tout en 1 »
s'éteint.
Si vous arrêtez d'utiliser des pastilles
de détergent multifonctions, avant de
commencer à utiliser séparément du
produit de lavage, du liquide de
rinçage et du sel régénérant, effectuez
ces étapes :
1. Désactivez la fonction « Tout en 1 ».
2. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau
maximum.
3. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.
4. Démarrez le programme le plus court
par une phase de rinçage, sans produit de lavage ni vaisselle.
5. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction
de la dureté de l'eau de votre région.
6. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
Réglage d'usine : activés. Vous
pouvez désactiver les signaux sonores.
Désactivation des signaux sonores
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez appuyées les touches de
fonction (B) et (C) simultanément jusqu'à ce que les voyants des touches
de fonction (A), (B) et (C) clignotent.
4. Appuyez sur la touche de fonction (C),
• Les voyants des touches de fonction
(A) et (B) s'éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction
(C) continue de clignoter.
• Le voyant de fin s'allume.
5. Appuyez sur la touche de fonction (C).
Le voyant de fin s'éteint, les signaux
sonores sont désactivés.
6. Éteignez l'appareil pour confirmer.
Activation des signaux sonores
1. Reportez-vous au paragraphe « Désactivation des signaux sonores », étapes (1) à (3).
2. Appuyez sur la touche de fonction (C),
• Les voyants des touches de fonction
(A) et (B) s'éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction
(C) continue de clignoter.
• Le voyant de fin est éteint.
3. Appuyez sur la touche de fonction (C).
Le voyant de fin s'allume, les signaux
sonores sont activés.
4. Éteignez l'appareil pour confirmer.
48
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est compatible
avec la dureté de l'eau de votre région. Dans le cas contraire, réglez
l'adoucisseur d'eau. Contactez votre
compagnie des eaux pour connaître la
dureté de l'eau de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus de traitement peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle. Démarrez un programme pour les supprimer. N'utilisez pas de produit de lavage et ne chargez pas les paniers.
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR
D'EAU
L'eau dure contient une grande quantité
de minéraux pouvant endommager l'appareil et donner de mauvais résultats de
lavage. L'adoucisseur d'eau neutralise ces
minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté et
le bon état de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au tableau pour régler l'adoucisseur d'eau au niveau adapté. Il garantit
que l'adoucisseur d'eau utilise la quantité
correcte de sel régénérant et d'eau.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions, activez la
fonction « Tout en 1 ». Ces pastilles contiennent du produit de lavage, du liquide de rinçage et
d'autres adjuvants. Assurez-vous
que ces pastilles sont adaptées à
la dureté de l'eau de votre région.
Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage de ces produits.
Adoucisseur d'eau
réglage
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Réglage d'usine.
FRANÇAIS
49
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2.
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez enfoncées les touches de
fonction (B) et (C) simultanément jusqu'à ce que les voyants des touches
de fonction (A), (B) et (C) clignotent.
4. Appuyez sur la touche de fonction (A).
• Les voyants des touches de fonction
(B) et (C) s'éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction
(A) continue de clignoter.
• Des signaux sonores intermittents
se font entendre et le voyant de fin
clignote pour indiquer le niveau de
l'adoucisseur d'eau.
– Le nombre de clignotements du
voyant de fin et le nombre de signaux sonores indiquent le niveau de l'adoucisseur d'eau.
Exemple : 5 signaux sonores et
5 clignotements + pause + 5 signaux sonores et 5 clignotements
= niveau 5.
5. Appuyez sur la touche (A) à plusieurs
reprises pour modifier le réglage. Chaque appui sur la touche de fonction
(A) fait passer au niveau suivant.
6. Éteignez l'appareil pour confirmer.
50
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT
ATTENTION
Utilisez uniquement du sel régénérant pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque
de corrosion. Afin d'éviter cela,
après avoir rempli le réservoir de
sel régénérant, démarrez un programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Tournez le couvercle vers la gauche
et ouvrez le réservoir de sel régénérant.
Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir
de sel régénérant (uniquement la première fois).
Remplissez le réservoir avec du sel régénérant.
Enlevez le sel qui se trouve autour de
l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
Tournez le couvercle vers la droite
pour fermer le réservoir de sel régénérant.
FRANÇAIS
51
REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE
A D
ATTENTION
Utilisez uniquement du liquide de
rinçage pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
B
Lors de la dernière phase de rinçage, le liquide de rinçage permet
de sécher la vaisselle sans laisser
de traînées ni de taches.
C
1.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(D) pour ouvrir le couvercle (C).
2. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage (A), sans dépasser le repère « max ».
3. Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant
pour éviter tout excès de mousse.
4. Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Vous pouvez tourner le sélecteur
de quantité délivrée (B) entre la
position 1 (quantité minimale) et
la position 4 ou 6 (quantité maximale).
52
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au chapitre
« RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez celuici.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme adapté
au type de vaisselle et au degré de salissure.
• Laissez tremper les casseroles contenant des restes d'aliments brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses, verres
et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres
ni se chevaucher. Mélangez les cuillères
avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier
à couverts.
• Placez les objets légers dans le panier
supérieur. Disposez-les de façon à ce
qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d’aspersion
tournent librement avant de lancer un
programme.
CHARGEMENT DES PANIERS
UTILISATION DU PRODUIT DE
LAVAGE
Reportez-vous à la brochure fournie pour consulter des exemples
de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer au
lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges,
chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les articles.
N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant
sur l'emballage du produit de lavage.
Les pastilles de détergent ne se
dissolvent pas complètement
avec des programmes courts et
des résidus de détergent peuvent
apparaître sur la vaisselle.
Nous recommandons d'utiliser
des pastilles de détergent avec
des programmes longs.
FRANÇAIS
ATTENTION
Utilisez uniquement des produits
de lavage pour lave-vaisselle.
D A B
1.
30
20
2.
3.
C
A
B
4.
D
5.
30
53
20
+
32
-
1
4
MAX
Appuyez sur le bouton d'ouverture (B)
pour ouvrir le couvercle (C).
Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A).
Si le programme comporte une phase
de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage dans le
compartiment (D).
Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez une pastille dans le compartiment (A).
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
C
RÉGLAGE ET DÉPART D'UN
PROGRAMME
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer certaines opérations.
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque, après sa mise en marche :
• Tous les voyants des programmes s'allument.
Si le bandeau de commande indique
d'autres conditions, maintenez appuyées
simultanément les touches de fonction (B)
et (C) jusqu'à ce que l'appareil passe en
mode Programmation.
Démarrage d'un programme
sans départ différé
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurez-vous
que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur la touche du programme
voulu.
• Le voyant correspondant au programme reste allumé.
• Tous les autres voyants de programme s'éteignent.
4. Fermez la porte de l'appareil. Le programme démarre.
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionnez le programme.
2. Appuyez sur la touche de départ différé à plusieurs reprises jusqu'à ce que
le voyant correspondant au nombre
d'heures souhaité s'allume. Vous pouvez choisir 3, 6 ou 9 heures.
• Le voyant du départ différé s'allume.
3. Fermez la porte de l'appareil. Le décompte démarre. Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre.
54
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil s'arrête.
Lorsque vous refermez la porte, l'appareil
reprend là où il a été interrompu.
Annulation du départ différé
Appuyez simultanément sur les touches
de fonction (B) et (C) et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que le voyant de départ différé et tous les voyants de programme s'allument.
Lorsque vous annulez un départ
différé, l'appareil revient en mode
Programmation. Vous devez définir de nouveau le programme.
Annulation du programme
Appuyez simultanément sur les touches
de fonction (B) et (C) et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que tous les voyants de
programme s'allument.
Assurez-vous que le distributeur
de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau
programme de lavage.
À la fin du programme
Lorsque le programme est terminé, un signal sonore intermittent retentit.
1. Ouvrez la porte de l'appareil. Le voyant de fin est allumé.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
3. Fermez le robinet d'eau.
• Pour de meilleurs résultats de séchage,
entrouvrez la porte de l'appareil pendant quelques minutes.
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle. La
vaisselle encore chaude est sensible
aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur,
puis le panier supérieur.
Les côtés et la porte de l'appareil
peuvent être mouillés. L'acier inoxydable refroidit plus rapidement
que la vaisselle.
FRANÇAIS
55
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez
la prise secteur.
Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
NETTOYAGE DES FILTRES
1.
2.
C
A
B
3.
4.
5.
6.
A1
A2
NETTOYAGE DES BRAS
D'ASPERSION
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices des
bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide
d'un objet fin et pointu.
NETTOYAGE EXTÉRIEUR
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits
Tournez le filtre (A) vers la gauche et sortez-le.
Pour démonter le filtre (A), détachez (A1) et (A2).
Retirez le filtre (B).
Lavez les filtres à l'eau courante.
Replacez le filtre (B) dans sa
position initiale. Vérifiez qu'il
est correctement placé sous
les deux guides (C).
Assemblez le filtre (A) et mettez-le en place dans le filtre
(B). Tournez-le vers la droite
jusqu'à la butée.
Une position incorrecte
des filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage
et endommager l'appareil.
abrasifs, de tampons à récurer ni de solvants.
56
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête en
cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportezvous au tableau). Si vous n'y parvenez
pas, contactez le service après-vente.
Code d'alarme
Pour certaines anomalies, certains voyants clignotent simultanément de façon
continue ou intermittente pour indiquer
un code d'alarme.
Problème
• Le voyant du programme sélectionné L'appareil ne se remplit pas d'eau.
clignote de façon continue.
• Le voyant de fin clignote une fois de
façon intermittente.
• Le voyant du programme sélectionné L'appareil ne vidange pas l'eau.
clignote de façon continue.
• Le voyant de fin clignote 2 fois de façon intermittente.
• Le voyant du programme sélectionné Le système de sécurité anti-débordeclignote de façon continue.
ment s'est déclenché.
• Le voyant de fin clignote 3 fois de façon intermittente.
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil avant de procéder aux vérifications.
Problème
Cause possible
Solution possible
Le programme ne
démarre pas.
La fiche n'est pas branchée
à la prise murale.
Branchez la prise d'alimentation.
La porte de l'appareil est
ouverte.
Fermez la porte de l'appareil.
Le fusible de la boîte à fusibles a grillé.
Remplacez le fusible.
Le départ différé est sélectionné.
Annulez le départ différé ou
attendez la fin du décompte.
Le robinet d'arrivée d'eau
est fermé.
Ouvrez le robinet d'eau.
L'appareil ne se
remplit pas d'eau.
La pression de l'eau est trop Contactez votre compagnie
faible.
des eaux.
Le robinet d'eau est bouché Nettoyez le robinet d'eau.
ou entartré.
Le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau est
plié ou tordu.
Vérifiez que la position du
tuyau est correcte.
FRANÇAIS
Problème
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Cause possible
Solution possible
Le système de sécurité antidébordement s'est déclenché. Il y a des fuites d'eau
dans l'appareil.
Fermez le robinet d'eau et
contactez le service aprèsvente.
57
Le siphon de l'évier est bou- Nettoyez le siphon de
ché.
l'évier.
Vérifiez que la position du
tuyau est correcte.
Après les vérifications, mettez l'appareil
en fonctionnement. Le programme reprend là où il s'était interrompu.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Vérifiez que la position du
tuyau est correcte.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme,
contactez le service après-vente.
LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS
SATISFAISANTS
Problème
Cause probable
La vaisselle n'est pas Les filtres sont obstrués.
propre.
Solution possible
Nettoyez les filtres.
Les filtres sont mal montés
et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont montés et installés correctement.
Les bras d'aspersion sont
obstrués.
Enlevez les résidus à l'aide
d'un objet fin et pointu.
Le programme n'était pas
adapté au type de charge
et au degré de salissure.
Assurez-vous que le programme est adapté au type
de charge et au degré de salissure.
La vaisselle est mal positionnée dans les paniers.
L'eau n'a pas pu laver toute
la vaisselle.
Vérifiez que la vaisselle est
bien placée dans les paniers
et que l'eau peut facilement
laver toute la vaisselle.
Les bras d'aspersion ne
Vérifiez que la vaisselle est
pouvaient pas tourner libre- bien placée dans les paniers
ment.
et qu'elle ne bloque pas les
bras d'aspersion.
La quantité de produit de
lavage n'était pas suffisante.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
Il n'y avait pas de produit
de lavage dans le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que vous ajoutez du
produit de lavage dans le
distributeur avant de démarrer un programme.
58
Problème
Cause probable
Solution possible
Traces de calcaire
sur la vaisselle.
Le réservoir de sel régénérant est vide.
Vérifiez qu'il y a du sel régénérant dans le réservoir de
sel régénérant.
Le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est incorrect.
Assurez-vous que le niveau
réglé pour l'adoucisseur
d'eau correspond à la dureté
de l'eau de votre région.
Le bouchon du réservoir de
sel régénérant est dévissé.
Serrez le bouchon.
Traînées et taches
La quantité de liquide de
blanchâtres ou pelli- rinçage libérée est trop imcules bleuâtres sur
portante.
les verres et la vaisselle.
Diminuez la quantité de liquide de rinçage libérée
.
La quantité de produit de
lavage était excessive.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
La quantité de liquide de
rinçage libérée n'était pas
suffisante.
Augmentez la quantité de liquide de rinçage libérée.
Il se peut que la qualité du
produit de lavage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est
mouillée.
• Le programme n'a pas de
phase de séchage.
• Le programme comprend
une phase de séchage à
basse température.
Pour de meilleurs résultats
de séchage, entrouvrez la
porte pendant quelques minutes.
La vaisselle est
mouillée et terne.
Le distributeur de liquide
de rinçage est vide.
Vérifiez qu'il y a du liquide
de rinçage dans le distributeur de liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité du
liquide de rinçage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité des
pastilles de détergent multifonctions soit en cause.
• Utilisez une autre marque
de pastilles de détergent
multifonctions.
• Activez le distributeur de
liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage
avec les pastilles de détergent multifonctions.
Traces de gouttes
d'eau séchées sur
les verres et la vaisselle.
FRANÇAIS
Activation du distributeur de
liquide de rinçage lorsque la
fonction « Tout en 1 » est
activée
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez enfoncées les touches de
fonction (B) et (C) simultanément jusqu'à ce que les voyants des touches
de fonction (A), (B) et (C) clignotent.
4. Appuyez sur la touche de fonction (B).
5.
6.
7.
8.
59
• Les voyants des touches de fonction
(A) et (C) s'éteignent.
• Le voyant de la touche de fonction
(B) continue de clignoter.
• Le voyant de fin est éteint.
Appuyez sur la touche de fonction (B)
pour modifier le réglage.
• Le voyant de fin s'allume. Le distributeur de liquide de rinçage est activé.
Éteignez l'appareil pour confirmer.
Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
596 / 818-878 / 555
Branchement électrique Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
Fréquence
Pression de l'arrivée
d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de
l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée
d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
60
INHALT
62
64
65
66
67
69
73
76
77
80
SICHERHEITSHINWEISE
GERÄTEBESCHREIBUNG
BEDIENFELD
PROGRAMME
OPTIONEN
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
TÄGLICHER GEBRAUCH
REINIGUNG UND PFLEGE
FEHLERSUCHE
TECHNISCHE DATEN
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
LEGENDE
Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
DEUTSCH
61
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
62
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung
sorgfältig vor der Montage und dem ersten Gebrauch des Geräts durch. Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn
eine fehlerhafte Montage oder Verwendung Verletzungen und Schäden verursacht. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Gerät für den zukünftigen
Gebrauch auf.
SICHERHEIT VON KINDERN
UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN
PERSONEN
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr oder Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung oder
mangelndem Wissen dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von
einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Lassen Sie Kinder nicht mit dem
Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
von Kindern fern.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
MONTAGE
WARNUNG!
Das Gerät muss von einer Fachkraft montiert werden.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht
auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter 0
°C absinken kann, und benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn die Temperatur
unter 0 °C absinken könnte.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter
und an angrenzenden sicheren Konstruktionen montiert ist.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche
nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die
Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
•
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Der Wasserzulaufschlauch verfügt über
ein Sicherheitsventil und eine Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden Sie
sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauches an den Kundendienst.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten
Ihrer Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich andernfalls an einen
Elektriker.
DEUTSCH
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt
am Netzstecker.
GEBRAUCH
• Dieses Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt und ähnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern
– Bauernhöfe
– Für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
– In Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie in eine waagerechte Position.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne Beaufsichtigung offen stehen, damit von
der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die
offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
63
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht zum
Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem Gerät, bevor das Programm beendet ist.
Es könnte sich noch Reinigungsmittel
auf dem Geschirr befinden.
WARNUNG!
Stromschlag-, Brand- und Verbrennungsgefahr.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind,
im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
ENTSORGUNG
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät einschließen.
64
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
11
10
9
1 Oberer Sprüharm
2 Unterer Sprüharm
3 Filter
4 Typenschild
5 Salzbehälter
6 Wasserhärtestufen-Wähler
7 Klarspülmittel-Dosierer
8 Reinigungsmittelbehälter
9 Besteckkorb
10 Unterkorb
11 Oberkorb
8 7
6
5
4
3
2
DEUTSCH
65
BEDIENFELD
2
1
A
B
3
4
5
C
6
1 Taste „Ein/Aus“
4 Taste „Zeitvorwahl“
2 Programmwahltasten
5 Kontrolllampen
3 Taste „Multitab“
6 Funktionstasten
Kontrolllampen
Beschreibung
Kontrolllampe „Salz“. Diese Kontrolllampe erlischt während des
Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Klarspülmittel“. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Kontrolllampe „Programmende“.
66
PROGRAMME
Programm1)
2)
3)
4)
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Dauer
(Min.)
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe
und Pfannen
Vorspülen
140-150
Hauptspülgang
70 °C
Klarspülen
Trocknen
1,5-1,7
16-18
Normal verschmutzt
Geschirr und
Besteck
Vorspülen
90-100
Hauptspülgang
65 °C
Klarspülen
Trocknen
1,4-1,6
18-20
Normal verschmutzt
Geschirr und
Besteck
Vorspülen
155-165
Hauptspülgang
50 °C
Klarspülen
Trocknen
1,0-1,1
13-15
Alle
Vorspülen
0,1
4
12
Energie Wasser
(kWh)
(l)
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die
ausgewählten Optionen und die Geschirrmenge können die Programmdauer und die
Verbrauchswerte verändern.
2) Dieses Programm enthält eine Spülphase mit hoher Temperatur, um hygienischere
Spülergebnisse zu liefern. Während der Spülphase wird die Temperatur für 10 bis 14
Minuten auf 70 °C gehalten.
3) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Dieses Programm gewährleistet den
wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und
Besteck. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
4) Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird
vermieden, dass sich Essensreste am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche aus
dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
DEUTSCH
67
OPTIONEN
MULTITAB-FUNKTION
Schalten Sie diese Funktion nur ein, wenn
Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch
die Zufuhr von Klarspülmittel und Salz.
Die entsprechenden Anzeigen sind ausgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
Einschalten der Funktion
Multitab
Schalten Sie die Funktion „Multitab“ vor dem Beginn eines Programms ein oder aus. Sie können
diese Funktion nicht während eines laufenden Programms einoder ausschalten.
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Drücken Sie die Taste „Multitab“, die
Multitab-Kontrolllampe leuchtet auf.
Die Funktion bleibt so lange eingeschaltet, bis Sie von Ihnen ausgeschaltet wird. Drücken Sie die
Taste „Multitab“, die MultitabKontrolllampe erlischt.
Wenn Sie die KombiReinigungstabletten nicht mehr
benutzen, führen Sie zur separaten
Verwendung von Reinigungsmittel,
Klarspülmittel und Geschirrspülsalz die
folgenden Schritte aus:
1. Schalten Sie die Funktion Multitab
aus.
2. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass Salzbehälter
und Klarspülmittel-Dosierer aufgefüllt
sind.
4. Starten Sie das kürzeste Programm mit
einem Spülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrer
Region ein.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
SIGNALTÖNE
Es ertönen akustische Signale, wenn:
• Das Programm beendet ist.
• Die Wasserenthärterstufe elektronisch
eingestellt wird.
• Eine Störung des Geräts vorliegt.
Werkseitige Einstellung: Ein. Sie
können die akustischen Signale
ausschalten.
Ausschalten der akustischen Signale
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (B) und (C) gedrückt, bis die
Kontrolllampen der Funktionstasten
(A), (B) und (C) zu blinken beginnen.
4. Drücken Sie die Funktionstaste (C).
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten (A) und (B) erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste (C) blinkt weiter.
• Die Kontrolllampe Programmende
leuchtet auf.
5. Drücken Sie die Funktionstaste (C).
Die Programmende-Kontrolllampe erlischt, die akustischen Signale sind
ausgeschaltet.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
Einschalten der akustischen Signale
1. Informationen dazu finden Sie im Kapitel „Ausschalten der akustischen
Signale“, Schritt (1) bis (3).
2. Drücken Sie die Funktionstaste (C).
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten (A) und (B) erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste (C) blinkt weiter.
68
• Die Programmende-Kontrolllampe
erlischt.
3. Drücken Sie die Funktionstaste (C).
Die Programmende-Kontrolllampe
leuchtet, die akustischen Signale sind
eingeschaltet.
4. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
DEUTSCH
69
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Wasserenthärters der Wasserhärte in
Ihrem Gebiet entspricht. Stellen Sie
ihn bei Bedarf entsprechend ein. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die
Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
mit Klarspülmittel.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät
Verarbeitungsrückstände angesammelt. Starten Sie ein Programm, um
diese zu entfernen. Verwenden Sie
kein Reinigungsmittel und beladen Sie
die Körbe nicht.
EINSTELLEN DES
WASSERENTHÄRTERS
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand. Beachten Sie für die richtige Einstellung des
Wasserenthärters nachfolgende Tabelle.
Sie stellt sicher, dass der Wasserenthärter
die richtige Menge Geschirrspülsalz und
Wasser verwendet.
Sie müssen den Wasserenthärter
manuell und elektronisch einstellen.
Schalten Sie die Funktion Multitab
ein, wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden. Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und andere
Zusätze. Achten Sie darauf, dass
die Tabletten der Wasserhärte in
Ihrer Region entsprechen. Beachten Sie die Anweisungen auf der
Reinigungsmittelverpackung.
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
70
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Manuelle Einstellung
Stellen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler
auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe „Einstellen und Starten eines Programms“.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (B) und (C) gedrückt, bis die
Kontrolllampen der Funktionstasten
(A), (B) und (C) zu blinken beginnen.
4. Drücken Sie die Funktionstaste (A).
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten (B) und (C) erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste (A) blinkt weiter.
• Es ertönt eine akustische Signalfolge und die Kontrolllampe „Pro-
grammende“ blinkt, um die Einstellung des Wasserenthärters anzuzeigen.
– Die Anzahl der Blinkzeichen der
Kontrolllampe „Programmende“
sowie die Anzahl der Signaltöne
zeigen die eingestellte Stufe des
Wasserenthärters an.
Zum Beispiel: 5 Signaltöne und 5
Blinkzeichen + Pause + 5 Signaltöne und 5 Blinkzeichen = Stufe 5.
5. Drücken Sie wiederholt die Funktionstaste (A), um die Einstellung zu ändern. Mit jedem Tastendruck von (A)
erhöhen Sie die Härtestufe.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
DEUTSCH
71
FÜLLEN DES SALZBEHÄLTERS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Geschirrspülsalz. Andere Produkte können das
Gerät beschädigen.
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Nachdem
Sie den Salzbehälter befüllt haben, starten Sie ein Programm,
um Korrosion zu vermeiden,
1.
2.
3.
4.
5.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum
angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu schließen.
72
FÜLLEN DES KLARSPÜLMITTEL-DOSIERERS
A D
VORSICHT!
Nur Klarspülmittel für Geschirrspüler verwenden. Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
B
Das Klarspülmittel während der
letzten Spülphase hilft, das Geschirr ohne Streifen und Flecken
zu trocknen.
C
1.
Drücken Sie die Freigabetaste (D), um
den Deckel (C) zu öffnen.
2. Befüllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer (A) nur bis zur Markierung 'max'.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung zu
vermeiden.
4. Schließen Sie den Deckel. Stellen Sie
sicher, dass die Freigabetaste in der
Position einrastet.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Sie können den Wahlschalter der
Freigabemenge (B) zwischen Position 1 (geringste Menge) und Position 4 oder 6 (größte Menge)
einstellen.
DEUTSCH
73
TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher,
dass sich das Gerät im Einstellmodus
befindet. Siehe „EINSTELLEN UND
STARTEN EINES PROGRAMMS“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Salz-Kontrolllampe leuchtet.
• Leuchtet die Klarspülmittel-Kontrolllampe, füllen Sie den KlarspülmittelDosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und Verschmutzungsgrad das passende Programm ein.
BELADEN DER KÖRBE
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile
aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder
Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen können (Schwämme, Geschirrtücher usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste
ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen,
Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach
unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander
nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in den
Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen können, bevor Sie ein Programm starten.
VERWENDUNG DES
REINIGUNGSMITTELS
Verwenden Sie nicht mehr als die
angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben
auf der Reinigungsmittelverpackung.
Geschirrspüler-Tabs lösen sich bei
kurzen Programmen nicht vollständig auf, sodass Reinigungsmittelreste auf dem Geschirr haften bleiben können.
Wir empfehlen daher, Geschirrspüler-Tabs nur bei langen Programmen zu verwenden.
74
VORSICHT!
Verwenden Sie ausschließlich speziell für Geschirrspüler bestimmte
Reinigungsmittel.
D A B
30
20
1.
2.
C
A
B
3.
4.
D
5.
30
20
+
32
-
1
4
MAX
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in
den Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, füllen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel in das Fach (D).
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten Sie
darauf, dass die Entriegelungstaste
einrastet.
C
EINSTELLEN UND STARTEN
EINES PROGRAMMS
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für einige Einstellungen im Einstellmodus befinden.
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn
nach dem Einschalten:
• Alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
Wenn im Bedienfeld andere Bedingungen angezeigt werden, halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (B) und (C) gedrückt, bis sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Drücken Sie die Taste des gewünschten Programms.
• Die entsprechende Programm-Kontrolllampe leuchtet weiterhin.
• Alle anderen Programm-Kontrolllampen erlöschen.
4. Schließen Sie die Gerätetür. Das Programm wird gestartet.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie das Programm.
2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl
mehrfach, bis die Kontrolllampe der
gewünschten Startzeitverzögerung
leuchtet. Sie können 3, 6 oder 9 Stunden einstellen.
• Die Kontrolllampe der Zeitvorwahl
leuchtet auf.
3. Schließen Sie die Gerätetür. Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt. Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das Programm gestartet.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht das
Gerät das Programm. Wenn Sie die Tür
DEUTSCH
wieder schließen, läuft das Programm ab
dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Abbrechen der Zeitvorwahl
Halten Sie die Funktionstasten (B) und (C)
gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampe der Zeitvorwahl erlischt und alle Programm-Kontrolllampen leuchten.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, kehrt das Gerät in den Einstellmodus zurück. In diesem Fall
müssen Sie das Programm erneut
einstellen.
Abbrechen des Programms
Halten Sie die Funktionstasten (B) und (C)
gleichzeitig gedrückt, bis alle ProgrammKontrolllampen leuchten.
Bevor Sie ein neues Programm
starten, stellen Sie sicher, dass der
Reinigungsmittelbehälter gefüllt
ist.
Am Programmende
Nach Ablauf des Programms ertönt eine
Signaltonfolge.
1. Öffnen Sie die Gerätetür. Die Kontrolllampe „Programmende“ leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um
das Gerät auszuschalten.
3. Schließen Sie den Wasserhahn.
• Um bessere Trocknungsergebnisse zu
erzielen, lassen Sie die Gerätetür für einige Minuten einen Spaltbreit offen.
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Gerät nehmen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Nehmen Sie das Geschirr zuerst aus
dem Unterkorb und dann aus dem
Oberkorb.
An den Innenseiten und an der
Tür des Gerätes kann sich Wasser
niederschlagen. Edelstahl kühlt
schneller ab als Geschirr.
75
76
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
Verschmutzte Filter und verstopfte
Sprüharme beeinträchtigen das
Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
FILTERREINIGUNG
1.
C
A
B
2.
3.
4.
5.
A1
6.
A2
Drehen Sie den Filter (A) entgegen dem Uhrzeigersinn und
nehmen Sie ihn heraus.
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1) und
(A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
Spülen Sie die Filter mit Wasser.
Setzen Sie den Filter (B) wieder in der ursprünglichen Position ein. Vergewissern Sie sich,
dass er korrekt unter den beiden Führungen (C) sitzt.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen und setzen Sie ihn in
Filter (B). Drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Wenn die Filter falsch eingebaut sind, kann dies zu
schlechten Spülergebnissen führen und das Gerät
beschädigen.
REINIGEN DER SPRÜHARME
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
REINIGEN DER
AUSSENSEITEN
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen
oder Lösungsmittel.
DEUTSCH
77
FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Versuchen Sie zunächst selbst eine Lösung für das Problem zu finden (siehe Tabelle). Wenn Sie keine Lösung finden,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei einigen Störungen blinken einige
Kontrolllampen kontinuierlich und/oder
periodisch und zeigen so einen Alarmcode an.
Alarmcode
Problem
• Die Kontrolllampe des eingestellten
Programms blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“
blinkt einmal.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.
• Die Kontrolllampe des eingestellten
Programms blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“
blinkt zweimal.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.
• Die Kontrolllampe des eingestellten
Programms blinkt kontinuierlich.
• Die Kontrolllampe „Programmende“
blinkt dreimal.
Das Aqua-Control-System ist eingeschaltet.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor
Sie die Überprüfungen vornehmen.
Problem
Mögliche Ursache
Das Programm startet nicht.
Der Netzstecker steckt nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in der Steckdose.
richtig in die Steckdose.
Es läuft kein Wasser
in das Gerät.
Mögliche Abhilfe
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Setzen Sie eine neue Sicherung ein.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab oder warten Sie auf das
Ende des Countdowns.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn
auf.
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen.
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
78
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Wasserzulaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Das Aqua-Control-System
ist eingeschaltet. Im Gerät
sind Wasserlecks aufgetreten.
Drehen Sie den Wasserhahn
zu und wenden Sie sich an
den Kundendienst.
Das Gerät pumpt
Der Siphon ist verstopft.
das Wasser nicht ab.
Der Wasserablaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an
der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Reinigen Sie den Siphon.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie
sich an den Kundendienst.
Zeigt das Display andere Alarmcodes an,
wenden Sie sich an den Kundendienst.
DIE SPÜL- UND TROCKNUNGSERGEBNISSE SIND NICHT
ZUFRIEDENSTELLEND.
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das Geschirr ist
nicht sauber.
Die Filter sind verstopft.
Reinigen Sie die Filter.
Die Filter sind nicht richtig
zusammengebaut und eingesetzt worden.
Stellen Sie sicher, dass die
Filter ordnungsgemäß zusammengebaut und eingesetzt sind.
Die Sprüharme sind verstopft.
Entfernen Sie die Speisereste mit einem dünnen spitzen
Gegenstand.
Das ausgewählte Programm
ist für das Spülgut und den
Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Achten Sie darauf, dass das
Programm für die Art der Beladung und den Verschmutzungsgrad geeignet ist.
Falsche Anordnung der Geschirrteile in den Körben.
Das Wasser konnte nicht alle Geschirrteile erreichen.
Stellen Sie sicher, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und das Wasser leicht alle Geschirrteile
erreichen kann.
Die Sprüharme konnten
sich nicht frei drehen.
Stellen Sie sicher, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und die Sprüharme nicht behindert.
DEUTSCH
Problem
Mögliche Ursache
79
Mögliche Abhilfe
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar nicht ausreichend.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Kalkablagerungen
auf dem Geschirr.
Weiße Streifen und
Flecken oder blau
schimmernder Belag auf Gläsern und
Geschirr.
Es befand sich kein Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter.
Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit Reinigungsmittel, bevor Sie ein
neues Programm starten.
Der Salzbehälter ist leer.
Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter mit Geschirrspülsalz gefüllt ist.
Der Wasserenthärter ist
nicht auf die richtige Stufe
gestellt.
Prüfen Sie, ob der Wasserenthärter entsprechend der
Wasserhärte in Ihrem Gebiet
eingestellt ist.
Der Deckel des Salzbehälters ist locker.
Drehen Sie den Deckel fest
zu.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu hoch.
Verringern Sie die Menge
des Klarspülmittels.
.
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar zu hoch.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Getrocknete Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig.
Erhöhen Sie die Menge des
Klarspülmittels.
Die Ursache kann in der
Verwenden Sie eine andere
Qualität des Reinigungsmit- Reinigungsmittelmarke.
tels liegen.
Das Geschirr ist
nass.
• Es wurde ein Programm
ohne Trocknungsphase
gewählt.
• Es wurde ein Programm
mit einer niedrigen
Trocknungstemperatur
gewählt.
Das Geschirr ist nass Der Klarspülmittel-Dosierer
und glanzlos.
ist leer.
Um bessere Trocknungsergebnisse zu erreichen, lassen
Sie die Gerätetür einige Minuten lang einen Spaltbreit
offen.
Stellen Sie sicher, dass der
Klarspülmittel-Dosierer gefüllt ist.
80
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Die Ursache kann in der
Qualität des Klarspülmittels
liegen.
Verwenden Sie eine andere
Klarspülmittelmarke.
Die Ursache kann in der
Qualität der Kombi-Reinigungstablette liegen.
• Verwenden Sie eine andere Tablettenmarke.
• Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein und
verwenden Sie ihn zusammen mit den Kombi-Reinigungstabletten.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers bei eingeschalteter
Funktion „Multitab“
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das
Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät
im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
3. Halten Sie gleichzeitig die Funktionstasten (B) und (C) gedrückt, bis die
Kontrolllampen der Funktionstasten
(A), (B) und (C) zu blinken beginnen.
4. Drücken Sie Funktionstaste (B).
• Die Kontrolllampen der Funktionstasten (A) und (C) erlöschen.
5.
6.
7.
8.
• Die Kontrolllampe der Funktionstaste (B) blinkt weiter.
• Die Programmende-Kontrolllampe
erlischt.
Drücken Sie zur Einstellungsänderung
die Funktionstaste (B).
• Die Kontrolllampe Programmende
leuchtet auf. Der Klarspülmittel-Dosierer ist eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer
mit Klarspülmittel.
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
Frequenz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
596 / 818-878 / 555
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z.B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an
die Heißwasserversorgung Energie sparen.
DEUTSCH
81
82
DEUTSCH
83
www.aeg.com/shop
156952840-B-422011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement