IKEA RENGÖRA User manual

IKEA RENGÖRA User manual
RENGÖRA
PL
TR
POLSKI
4
TÜRKÇE
21
POLSKI
4
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Panel sterowania
Programy
Opcje
Przed pierwszym użyciem
4
6
6
7
8
8
Codzienna eksploatacja
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Ochrona środowiska
GWARANCJA IKEA
11
13
14
15
17
17
18
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie przeczytać
dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia i obrażenia
ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta.
Dozwolone jest stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Nie należy podejmować prób samodzielnej
naprawy urządzenia, aby uniknąć obrażeń
lub uszkodzenia urządzenia Należy zawsze
kontaktować się w tym celu z serwisem.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
mogących skutkować trwałym kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego
urządzenia osobom, w tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
albo osobom bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą
obsługiwać urządzenie wyłącznie pod
nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalać,
aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny
znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy
jego drzwi są otwarte.
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których temperatura
jest niższa niż 0°C.
• Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Należy zadbać o to, by struktury znajdujące się nad urządzeniem i w jego pobliżu spełniały odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, które nie były używane przez dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
POLSKI
5
• Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa zapobiegający poluzowaniu się węża. Aby odłączyć wąż należy nacisnąć dźwignię (B) i obrócić element mocujący (A) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji.
Należy zadbać o to, aby po zakończeniu
instalacji urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
•
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
A
B
• Wąż dopływowy ma zewnętrzną, przeźroczystą osłonę. Jeżeli wąż jest uszkodzony, znajdująca się w nim woda ciemnieje.
• W razie uszkodzenia węża dopływowego należy natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z punktem serwisowym w celu
wymiany węża dopływowego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym
razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd elektrycznych z
uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego
należy zlecić przedstawicielowi serwisu
lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
Zastosowanie
• To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym oraz
do podobnych zastosowań, np.:
– Kuchnie w obiektach sklepowych, biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
– Gospodarstwa rolne
– Klienci hoteli, moteli i innych obiektów
mieszkalnych
– Obiekty noclegowe.
Ostrzeżenie! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Noże oraz inne ostre sztućce należy
wkładać do kosza na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub poziomo.
• Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru, aby nie dopuścić do
potknięcia się o drzwi.
• Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
• Detergenty do zmywarki są niebezpieczne. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu
detergentu.
• Nie pić wody z urządzenia ani nie bawić
się nią.
• Nie wyjmować naczyń z urządzenia
przed zakończeniem programu. Na naczyniach może znajdować się detergent.
POLSKI
6
Ostrzeżenie! Zagrożenie porażeniem
prądem, wystąpieniem pożaru lub
oparzeniami.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim
lub w jego pobliżu.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• W przypadku otwarcia drzwi podczas
cyklu pracy może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Utylizacja
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
uduszeniem lub odniesieniem obrażeń
ciała.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub
zwierzęcia w urządzeniu.
Opis urządzenia
9
8
7
6
12
2
5
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dolne ramię spryskujące
Filtry
Tabliczka znamionowa
Dozownik płynu nabłyszczającego
Dozownik detergentu
Zbiornik soli
Pokrętło ustawienia twardości wody
Górne ramię spryskujące
Górny kosz
Panel sterowania
1
2
A B C D E
5
1 Przycisk wł./wył.
2 Przyciski wyboru programu
3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu
4 Wskaźniki
5 Przyciski funkcyjne
3
4
POLSKI
7
Wskaźniki
Opis
Wskaźnik soli. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie trwania programu wskaźnik jest wyłączony.
Wskaźnik zakończenia programu.
Programy
Program1)
2)
3)
4)
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
Fazy
programu
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Duże
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 70°C
Płukania
Suszenie
130-140
1.4-1.6
16-18
Średnie
Naczynia stołowe i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 65°C
Płukania
Suszenie
90-100
1.4-1.6
18-20
Świeże
Naczynia stołowe i sztućce
Zmywanie w temperaturze 60°C
Płukania
30
0.9
9
Średnie
Naczynia stołowe i sztućce
Zmywanie wstępne
Zmywanie w temperaturze 50°C
Płukania
Suszenie
155-165
1.0-1.1
13-15
Dowolne
Zmywanie wstępne
12
0.1
4
1) Czas trwania programu i parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury
wody, zmian w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie uzyskać dobre
efekty zmywania.
3) Jest to program standardowy dla ośrodków przeprowadzających testy. W tym programie uzyskuje się największą
efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
4) Program ten służy do szybkiego płukania naczyń. Zapobiega to zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i
powstawaniu przykrych zapachów.
W tym programie nie należy stosować detergentów.
POLSKI
8
Informacje dla ośrodków przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników testu, należy wysłać wiadomość e-mail
na adres:
[email protected]
Należy zapisać numer produktu (PNC) podany na tabliczce znamionowej.
Opcje
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe są emitowane w następujących warunkach:
• Po zakończeniu programu.
• W przypadku elektronicznej regulacji poziomu zmiękczania wody.
• W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.
Ustawienie fabryczne: włączone. Można wyłączyć sygnały dźwiękowe.
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
„USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zaczną
migać wskaźniki przycisków funkcyjnych
(A), (B) i (C).
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych (A)
i (B) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego (C)
będzie nadal migał.
• Włączy się wskaźnik zakończenia
programu.
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C). Wskaźnik zakończenia programu zgaśnie, a
sygnały dźwiękowe zostaną wyłączone.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Włączanie sygnałów dźwiękowych
1. Patrz „Wyłączanie sygnałów dźwiękowych”, czynności opisane w krokach od
(1) do (3).
2. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych (A)
i (B) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego (C)
nadal miga.
• Wskaźnik zakończenia programu jest
wyłączony.
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (C). Włączy
się wskaźnik zakończenia programu,
sygnały dźwiękowe są włączone.
4. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Przed pierwszym użyciem
1. Sprawdzić, czy ustawiony poziom
zmiękczania wody odpowiada twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
Jeśli nie, należy ustawić poziom zmiękczania wody. Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym, aby
ustalić stopień twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. W urządzeniu mogą znajdować się pozostałości z procesu produkcyjnego.
Aby je usunąć, należy uruchomić program. Nie należy używać detergentu
ani umieszczać naczyń w koszach.
POLSKI
9
Regulacja zmiękczania wody
Regulacja zmiękczania
wody
Twardość wody
Stopnie
niemieckie
(°dH)
Stopnie
francuskie
(°fH)
mmol/l
Stopnie
Clarke'a
ręczna
elektroniczna
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2
1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Poziom zmiękczania wody należy ustawić ręcznie oraz elektronicznie.
Ustawienie ręczne
1
2
Ustawić pokrętło
ustawienia twardości wody w położeniu 1 lub 2.
Regulacja elektroniczna
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
„USTAWIANIE I URUCHAMIANIE PROGRAMU”.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zaczną
migać wskaźniki przycisków funkcyjnych
(A), (B) i (C).
POLSKI
10
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny (A).
• Wskaźniki przycisków funkcyjnych (B)
i (C) zgasną.
• Wskaźnik przycisku funkcyjnego (A)
będzie nadal migał.
• Zostaną wyemitowane przerywane
sygnały dźwiękowe i zacznie migać
wskaźnik zakończenia programu,
wskazując aktualne ustawienie zmiękczania wody.
– Liczba mignięć wskaźnika zakończenia programu i liczba sygnałów
akustycznych wskazuje poziom
zmiękczania wody.
Np. 5 sygnałów dźwiękowych i 5
mignięć + przerwa + 5 sygnałów
dźwiękowych i 5 mignięć = poziom
5.
4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk funkcyjny
(A), aby zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku funkcyjnego (A) powoduje przejście do następnego poziomu.
5. Wyłączyć urządzenie w celu potwierdzenia ustawienia.
Napełnianie zbiornika soli
Uwaga! Podczas napełniania
zbiornika soli może się z niego
wydostawać woda i sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby temu zapobiec,
po uzupełnieniu soli należy uruchomić
program.
1
3
4
Wlać 1 litr wody do
zbiornika soli (tylko
za pierwszym razem).
Wsypać 1 kg soli do
zbiornika soli.
5
6
Napełnianie dozownika płynu
nabłyszczającego
1
2
3
4
2
POLSKI
11
nabłyszczającego,
należy obrócić pokrętło między położeniem 1 (najmniejsza ilość) a położeniem 6 (największa
ilość). Patrz „ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW”.
5
Aby wyregulować
dozowanie płynu
Codzienna eksploatacja
1. Otworzyć zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania. Patrz
punkt „Ustawianie i uruchamianie programu”.
• Jeśli wskaźnik soli jest włączony, napełnić zbiornik soli.
• Jeśli wskaźnik płynu nabłyszczającego jest włączony, napełnić dozownik
płynu nabłyszczającego.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergentu.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program zmywania dla określonego rodzaju naczyń i poziomu zabrudzenia.
Stosowanie detergentu
1
3
A
A
Umieścić detergent lub tabletkę w przegródce (A).
4
5
B
2
Jeżeli wybrano program obejmujący
zmywanie wstępne,
należy umieścić niewielką ilość detergentu w przegródce
(B).
POLSKI
Należy stosować wieloskładnikowe
tabletki z detergentem
Stosując tabletki zawierające sól i płyn nabłyszczający, nie należy napełniać zbiornika soli i dozownika płynu nabłyszczającego. Jeśli dozownik płynu nabłyszczającego
jest pusty, zawsze włącza się wskaźnik płynu nabłyszczającego.
1. Ustawić najniższy poziom zmiękczania
wody.
2. Ustawić najniższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego.
Po zaprzestaniu korzystania z
wieloskładnikowych tabletek z
detergentem przed rozpoczęciem
stosowania oddzielnie detergentu, płynu
nabłyszczającego i soli do zmywarek
należy wykonać poniższe czynności:
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
2. Ustawić najwyższy poziom zmiękczacza
wody.
3. Upewnić się, że zbiornik soli oraz dozownik płynu nabłyszczającego są pełne.
4. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania, bez detergentu i bez naczyń.
5. Ustawić poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody doprowadzanej do urządzenia.
6. Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego.
Ustawianie i uruchamianie programu
Tryb ustawiania
Urządzenie musi być w trybie ustawiania,
aby możliwe było wykonanie niektórych
czynności.
Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli po
jego włączeniu świecą się wszystkie wskaźniki programów.
Jeśli na panelu sterowania pokazane są inne ustawienia, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski (B) i (C), aż
urządzenie przełączy się do trybu ustawiania.
Uruchamianie programu bez opóźnienia
1. Otworzyć zawór wody.
12
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie. Upewnić się, że urządzenie
znajduje się w trybie ustawiania.
3. Nacisnąć przycisk wybranego programu.
• Wskaźnik odpowiedniego programu
pozostaje włączony.
• Wskaźniki wszystkich pozostałych
programów wyłączą się.
4. Zamknąć drzwi urządzenia. Program
zostanie uruchomiony.
Uruchamianie programu bez opóźnienia
1. Ustawić program.
2. Naciskać wielokrotnie przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu, aż włączy
się wskaźnik oznaczający odpowiednią
liczbę godzin. Można ustawić 3, 6 lub 9
godzin.
• Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia. Rozpocznie
się odliczanie czasu. Po zakończeniu
odliczania program rozpocznie się automatycznie.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Po otwarciu drzwi urządzenie przestaje
pracować. Po zamknięciu drzwi urządzenie
kontynuuje pracę od momentu przerwania.
Anulowanie funkcji opóźnienia
rozpoczęcia programu
Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski funkcyjne (B) i (C), aż zgaśnie wskaźnik
opóźnienia i włączą się wskaźniki wszystkich programów.
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia programu urządzenie powraca do
trybu ustawiania. Należy wówczas ponownie ustawić program.
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski funkcyjne (B) i (C), aż włączą się
wskaźniki wszystkich programów.
Przed uruchomieniem nowego programu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent.
POLSKI
Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.
1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wskaźnik
zakończenia programu będzie włączony.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
13
• Należy najpierw wyjmować naczynia z dolnego, a następnie z górnego kosza.
• Na ściankach i drzwiach urządzenia
może znajdować się woda. Stal nierdzewna schładza się szybciej niż
naczynia.
• Przed wyjęciem naczyń z urządzenia należy poczekać, aż ostygną.
Gorące naczynia łatwo ulegają uszkodzeniu.
Wskazówki i porady
Zmiękczanie wody
Twarda woda zawiera dużo minerałów,
które mogą uszkodzić urządzenie oraz
sprawić, że efekty zmywania będą niezadowalające. Zmiękczacz wody neutralizuje
te minerały.
Sól do zmywarek utrzymuje zmiękczacz wody w czystości oraz w odpowiednim stanie.
Istotne jest ustawienie właściwego poziomu
zmiękczania wody. Zapewnia to stosowanie odpowiedniej ilości soli do zmywarek i
wody przez zmiękczacz wody.
Ładowanie koszy
Przykłady załadunku koszy przedstawiono w dołączonej broszurze.
• W urządzeniu należy zmywać przedmioty, które są przystosowane do zmywania
w zmywarkach.
• Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
• Nie wkładać do urządzenia przedmiotów, które mogą pochłaniać wodę (gąbki,
ściereczki).
• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.
• Aby ułatwić usuwanie pozostałości przypalonych potraw, należy zamoczyć naczynia w wodzie przed ich umieszczeniem w urządzeniu.
• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie
przylegają do siebie. Wymieszać łyżki z
innymi sztućcami.
• Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą
• Małe elementy umieścić w koszu na
sztućce.
• Lekkie elementy umieścić w koszu górnym. Upewnić się, że nie będą się one
przemieszczać.
• Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramiona spryskujące mogą się
swobodnie obracać.
Stosowanie soli, płynu nabłyszczającego i
detergentu
• Należy stosować wyłącznie sól, płyn nabłyszczający i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
• Płyn nabłyszczający jest dozowany podczas ostatniej fazy płukania i zapobiega
powstawaniu smug i plam na naczyniach
podczas ich suszenia.
• Tabletki wieloskładnikowe zawierają detergent, płyn nabłyszczający oraz inne
dodatki. Należy sprawdzić, czy te tabletki można stosować w przypadku danej
twardości wody. Należy zapoznać się z
instrukcjami przedstawionymi na opakowaniu produktu.
POLSKI
14
• Tabletki z detergentem nie rozpuszczają
się całkowicie w trakcie krótkich programów. Zaleca się stosowanie tabletek w
długich programach, aby zapobiec osadzaniu się detergentu na zastawie.
• Nie używać większej ilości detergentu niż
zalecana. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu detergentu.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych
w koszach jest prawidłowe;
• program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed
przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
3
4
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt zmywa-
nia.
Należy je regularnie sprawdzać i w razie
potrzeby wyczyścić.
Czyszczenie filtrów
1
2
C
B
A
2
1
A
W celu wyjęcia filWyjąć filtr (A). Przetrów (B) i (C) należy płukać filtr wodą.
obrócić uchwyt w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć filtry. Rozdzielić
filtry (B) i (C). Przepłukać filtry wodą.
POLSKI
15
5
Nieprawidłowe położenie filtrów może
skutkować niezadowalającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
6
D
1
A
Umieścić filtr (A) w
pierwotnym położeniu. Sprawdzić, czy
jest zamontowany
prawidłowo pod
dwoma zaczepami
(D).
2
Połączyć filtry (B) i
(C). Umieścić je na
swoim miejscu w filtrze (A). Obrócić
uchwyt zgodnie z
ruchem wskazówek
zegara, aż się zablokuje.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
Wyczyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki do
czyszczenia. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania ani rozpuszczalników.
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas pracy.
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi informacjami, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu.
Kod alarmowy
Po wystąpieniu pewnych problemów różne wskaźniki migają jednocześnie w sposób ciągły lub naprzemiennie, sygnalizując kod alarmowy.
Problem
• Wskaźnik ustawionego programu miga w Urządzenie nie napełnia się wodą.
sposób ciągły.
• Wskaźnik zakończenia programu miga
jednokrotnie co pewien czas.
• Wskaźnik ustawionego programu miga w Urządzenie nie wypompowuje wody.
sposób ciągły.
• Wskaźnik zakończenia programu miga
dwukrotnie co pewien czas.
• Wskaźnik ustawionego programu miga w Włączyło się zabezpieczenie przed zalaniem.
sposób ciągły.
• Wskaźnik zakończenia programu miga
trzykrotnie co pewien czas.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
sprawdzenia należy wyłączyć
urządzenie.
POLSKI
16
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Program nie uruchamia się.
Wtyczki przewodu zasilające- Włożyć prawidłowo wtyczkę
go nie włożono prawidłowo do przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego.
gniazda.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Wskaźnik soli nie gaśnie po uzupełnieniu
zbiornika soli.
Możliwe rozwiązanie
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi urządzenia.
Uszkodzony bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.
Wymienić bezpiecznik.
Ustawiono opóźnienie rozpoczęcia programu.
Anulować opóźnienie rozpoczęcia programu lub poczekać
do końca odliczania czasu.
Zawór wody jest zamknięty.
Otworzyć zawór wody.
Ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Skontaktować się z miejscowym zakładem wodociągowym.
Zawór wody zablokował się
lub pokrył osadem kamienia.
Wyczyścić zawór wody.
Zablokowany filtr w wężu dopływowym.
Oczyścić filtr.
Wąż dopływowy jest zagięty
lub przygnieciony.
Upewnić się, że położenie
węża jest prawidłowe.
Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem. W urządzeniu
doszło do wycieku wody.
Zamknąć zawór wody i skontaktować się z punktem serwisowym.
Zatkane rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Oczyścić rozgałęzienie syfonu
zlewozmywaka.
Wąż spustowy jest zagięty lub
przygnieciony.
Upewnić się, że położenie
węża jest prawidłowe.
Może tak się zdarzyć w przypadku stosowania soli, która
wolno się rozpuszcza.
Sytuacja taka nie ma niepożądanego wpływu na działanie
urządzenia.
Jeżeli po wykonaniu trzech lub
czterech programów wskaźnik
soli nadal będzie się świecić,
należy skontaktować się z
punktem serwisowym.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie. Program zostanie wznowiony od momentu, w
którym został przerwany.
W przypadku ponownego wystąpienia
problemu należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody
alarmowe, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
Efekty zmywania i suszenia są
niezadowalające
Białawe smugi lub niebieskawy nalot na
szklankach i naczyniach
• Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zmniejszyć dozowanie.
• Użyto za dużo detergentu.
POLSKI
17
Plamy i ślady po odparowanych kroplach
wody na szklankach i naczyniach.
• Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regulacji dozowania płynu
nabłyszczającego, aby zwiększyć dozowanie.
• Przyczyną może być jakość detergentu.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest
pusty.
• Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Patrz: „Porady i wskazówki”, gdzie
omówiono inne możliwe przyczyny.
Naczynia są mokre
• Program nie posiada fazy suszenia lub
temperatura w fazie suszenia jest zbyt niska.
Dane techniczne
Wymiary
Wysokość/szerokość/głębokość
(mm)
Podłączenie do sieci elektrycznej
Patrz tabliczka znamionowa.
Napięcie
596 / 818 - 898 / 555
220-240 V
Częstotliwość
50 Hz
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Min./maks. (bar/MPa)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Dopływ wody1)
Zimna lub ciepła woda2)
Pojemność
Liczba standardowych nakryć
Pobór mocy
Tryb włączenia
0.99 W
Tryb wyłączenia
0.10 W
maks. 60°C
12
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elektrowni
wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
• Opakowanie należy odpowiednio zutylizować. Materiały oznaczone symbolem
należy poddać recyklingowi.
POLSKI
18
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres pięciu (5) lat od daty pierwszego zakupu urządzenia w sklepie IKEA, przy czym w
przypadku urządzeń oznaczonych marką
LAGAN okres ten wynosi dwa (2) lata. W
celu potwierdzenia zakupu należy przedłożyć oryginał rachunku. Wykonywanie prac
gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia
okresu gwarancji urządzenia ani nowych
części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w sklepach IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007 r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi gwarancyjne za pośrednictwem sieci własnych punktów lub sieci autoryzowanych partnerów
serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki spowodowane wadliwością konstrukcji lub materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie
urządzenia używane w warunkach gospodarstwa domowego. Wyjątki od powyższej
zasady określone są w rozdziale zatytułowanym "Czego nie obejmuje gwarancja?".
W okresie gwarancji pokrywane będą
koszty usunięcia usterek, np. napraw, wymiany części, robocizny oraz koszty dojazdu, pod warunkiem dostępności urządzenia
dla potrzeb wykonania naprawy bez konieczności ponoszenia szczególnych kosztów o ile powstała usterka jest związana z
wadą konstrukcyjną lub materiałową objętą gwarancją. Przy uwzględnieniu powyższych warunków zastosowanie mają przepisy UE (Dyrektywa 99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego. Części
wymienione stają się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada produkt i rozstrzyga, według własnego uznania, czy jest on objęty niniejszą gwarancją.
W razie uznania, że produkt jest objęty
gwarancją, serwis IKEA lub autoryzowany
partner serwisowy decyduje, według własnego uznania, czy naprawić wadliwy produkt czy wymienić go na taki sam lub porównywalny produkt. Ujawniona wada zostanie usunięta na nieodpłatnie w ciągu 14
dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
• Zwykłego zużycia.
• Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji
obsługi, nieprawidłową instalacją lub
podłączeniem do niewłaściwego źródła
napięcia, uszkodzenia spowodowanego
reakcją chemiczną lub elektrochemiczną,
rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku
działania wody, w tym uszkodzenia spowodowanego nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji wodociągowych oraz
uszkodzenia spowodowanego anomaliami pogodowymi.
• Materiałów eksploatacyjnych, w tym baterii i żarówek.
• Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych,
nie mających wpływu na normalne użytkowanie urządzenia, w tym rys oraz
ewentualnych przebarwień.
• Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez obce ciała lub substancje,
czyszczenie lub przepychanie: filtrów,
systemów odprowadzania wody lub szuflad na proszek.
POLSKI
• Uszkodzenia następujących części: części
ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszyków na naczynia i sztućce, węży doprowadzających wodę i spustowych, uszczelek, żarówek oraz ich pokryw, wyświetlaczy, pokręteł, obudów oraz części
obudów, chyba że można wykazać, że
uszkodzenia takie zostały spowodowane
wadami produkcyjnymi.
• Przypadków, w których nie stwierdzono
usterek w trakcie wizyty technika.
• Napraw niewykonanych przez wyznaczony przez IKEA serwis lub autoryzowanego partnera serwisowego bądź przypadków niezastosowania części oryginalnych.
• Napraw będących następstwem instalacji
wykonanych nieprawidłowo lub w sposób niezgodny ze specyfikacją.
• Wykorzystania urządzenia w środowisku
innym niż domowe, tj. użytku służbowego.
• Uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli
klient sam transportuje urządzenie do
domu lub pod inny adres, IKEA nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności
za uszkodzenia, jakie mogą powstać
podczas transportu. Jednakże, jeśli IKEA
dostarcza urządzenie na adres klienta,
niniejsza gwarancja będzie obejmowała
ewentualne uszkodzenia urządzenia powstałe podczas takiej dostawy.
• Koszt przeprowadzenia początkowej instalacji urządzenia IKEA. Jednakże, jeśli
usługodawca reprezentujący IKEA lub
autoryzowany serwisant IKEA naprawią
lub wymienią urządzenie w ramach niniejszej gwarancji, taki usługodawca lub
autoryzowany serwisant w razie potrzeby ponownie zainstaluje naprawione lub
wymienione urządzenie.
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do pracy prawidłowo wykonanej
przez wykwalifikowanego specjalistę, przy
zastosowaniu oryginalnych części IKEA, w
celu dostosowania urządzenia do wymagań bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym państwie członkowskim
UE.
19
Zastosowanie przepisów prawa
krajowego
Udzielona przez IKEA gwarancja przyznaje
Państwu określone uprawnienia, które obejmują bądź wykraczają poza wymogi przepisów prawa krajowego w poszczególnych
państwach. Gwarancja ta nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
Obszar obowiązywania
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. W przypadku urządzeń zakupionych w jednym państwie członkowskim
UE i przewiezionych do innego państwa
członkowskiego UE, usługi serwisowe
świadczone będą na standardowych warunkach gwarancyjnych obowiązujących w
nowym państwie. Obowiązek świadczenia
usług gwarancyjnych powstaje wyłącznie
wówczas gdy:
• samo urządzenie oraz jego instalacja odpowiadają wymogom technicznym państwa, w którym zgłaszana jest reklamacja
w ramach gwarancji;
• amo urządzenie oraz jego instalacja odpowiadają wymogom zawartym w Instrukcji Montażu oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.
SERWIS urządzeń IKEA
Prosimy o kontakt z Serwisem IKEA w celu:
1. zgłoszenia reklamacji w ramach niniejszej gwarancji;
2. uzyskania wyjaśnień dotyczących instalacji urządzenia w zestawach kuchennych IKEA. Serwis nie udziela wyjaśnień
dotyczących:
– ogólnej instalacji zestawów kuchennych IKEA;
– podłączenia do instalacji elektrycznych (jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w przewód i wtyczkę),
wodnych i gazowych, które powinno
być wykonane przez autoryzowanego technika serwisowego.
3. uzyskania wyjaśnień dotyczących treści
instrukcji obsługi lub specyfikacji urządzenia IKEA.
POLSKI
20
Aby umożliwić nam świadczenie jak najlepszych usług, przed skontaktowaniem się z
nami prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji Montażu lub Instrukcji Obsługi zawartych w niniejszej broszurze.
Kontakt z IKEA w razie potrzeby
skorzystania z serwisu
broszurze przeznaczonej dla konkretnego
urządzenia. Dzwoniąc do IKEA należy
pamiętać o numerze artykułu
(ośmiocyfrowym kodzie) danego
urządzenia IKEA.
Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji znajduje się pełna lista danych kontaktowych
IKEA wraz z numerami telefonów.
Czy potrzebują Państwo dodatkowej
pomocy?
Wszelkie dalsze pytania niezwiązane z serwisem Państwa urządzeń proszę kierować
do najbliższego telecentrum IKEA. Zalecamy uważne przeczytanie dokumentacji
urządzenia przed skontaktowaniem się z
nami.
Ważne! W celu przyspieszenia obsługi
serwisu zalecamy skorzystanie z numerów
telefonicznych wymienionych na końcu
niniejszego dokumentu. Należy zawsze
korzystać z numerów podanych w
Ważne! PROSIMY O ZACHOWANIE
RACHUNKU!
Stanowi on dowód zakupu oraz warunek
skorzystania z gwarancji. Na rachunku podana jest również nazwa oraz numer aurtykułu (ośmiocyfrowy kod) każdego zakupionego przez Państwa urządzenia.
TÜRKÇE
21
İçindekiler
Güvenlik talimatları
Ürün tanımı
Kontrol Paneli
Programlar
Seçenekler
İlk Kullanımdan Önce
Günlük kullanım
21
23
23
24
24
25
27
İpuçlari ve yararli bilgiler
Bakım ve temizlik
Sorun giderme
Teknik bilgiler
Çevreyle ilgili bilgiler
IKEA GARANTİSİ
29
30
31
33
33
33
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik talimatları
Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun.
Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın hasara neden olması durumunda sorumluluk
kabul etmez. Kullanma kılavuzunu daha
sonra kullanmak için daima cihazın yakınında bulundurun.
Sadece yetkili bir servis teknisyeni bu cihazı
tamir edebilir. Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Yaralanmaları ve cihazın zarar görmesini
önlemek için cihazı tamir etmeye çalışmayın. Her zaman Yetkili Servisle temasa geçin.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin
güvenliği
Uyarı Boğulma, yaralanma ya da
kalıcı sakatlık riski.
• Çocuklar dahil olmak üzere, fiziksel ve
mental kapasiteleri düşük veya cihazın
kullanımına yönelik deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerin cihazı kullanmalarına izin
vermeyin. Bu kişiler cihazı, güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hakkında bu
kişi tarafından bilgilendirilmek kaydıyla
kullanabilir. Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun.
• Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
• Cihaz kapağı açıkken, çocukları ve evcil
hayvanları makineden uzak tutun.
Montaj
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
• Cihazı, sıcaklığın 0°C'den daha az olduğu yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatına
uyun.
• Cihazı güvenli yapıların altına ve yanına
monte edin.
Su bağlantısı
• Su hortumlarına zarar vermemeye özen
gösterin.
• Cihazı yeni borulara veya uzun süre kullanılmamış olan borulara bağlamayın, temiz su gelene dek suyu akıtın.
• Cihazı ilk kez kullanırken, kaçak olmadığından emin olun.
• Su girişi hortumunda gevşemeyi önleyen
bir emniyet valfi mevcuttur. Hortumu çıkartmak için, kola (B) basın ve bağlantı
elemanını (A) saatin tersi yönde döndürün.
A
B
TÜRKÇE
• Su giriş hortumu harici bir şeffaf kaplamaya sahiptir. Eğer hortum hasar görürse,
hortumun içindeki su koyulaşacaktır.
• Eğer su giriş hortumu hasar görürse, cihazın fişini derhal prizden çekin. Su giriş
hortumunu değiştirmek için servise başvurun.
Elektrik bağlantısı
Uyarı Yangın ve elektrik çarpması riski
vardır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Veri etiketindeki elektriksel verilerin elektrik beslemesine uygun olduğundan emin
olun. Aksi durumda, bir elektrik teknisyenini arayın.
• Her zaman doğru monte edilmiş, darbelere dayanıklı bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları kullanmayın.
• Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Hasarlı bir kabloyu
değiştirmek için yetkili servise ya da bir
elektrik teknisyenine başvurun.
• Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan
sonra takın. Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.
•
Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile uyumludur.
Kullanım amacı
• Bu cihaz aşağıdaki gibi evle ilgili ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki mutfak bölümleri.
– Çiftlik evleri.
– Otel, motel ve diğer konaklama tarzı
yerlerdeki müşteriler tarafından.
– Pansiyon tipi ortamlarda.
22
Uyarı Yaralanma riski.
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
• Uçları aşağı ya da yatay konumda olacak şekilde bıçakları ve keskin uçlu parçaları çatal-bıçak sepetine koyun.
• Üzerine düşülmesini önlemek için, cihaz
kapağını başında bulunmadığınız zamanlarda açık bırakmayın.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
• Bulaşık makinesi deterjanları tehlikelidir.
Deterjan ambalajının üzerindeki güvenlik
talimatlarına uyun.
• Cihazdaki suyu içmeyin ya da bu suyla
oynamayın.
• Program tamamlanana kadar cihazdan
bulaşıkları çıkarmayın. Bulaşıklarda deterjan olabilir.
Uyarı Elektrik çarpması, yangın ya da
yanık riski.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış
eşyalar koymayın.
• Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
• Bir program çalışırken kapağı açarsanız
cihazdan sıcak buhar çıkışı olabilir.
Elden çıkarma
Uyarı Yaralanma ya da boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı
kalmasını önlemek için kapı kilit dilini çıkarın.
TÜRKÇE
23
Ürün tanımı
9
8
7
6
12
2
5
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Alt püskürtme kolu
Filtreler
Bilgi etiketi
Parlatıcı gözü
Deterjan gözü
Tuz haznesi
Su sertliği ayar düğmesi
Üst püskürtme kolu
Üst sepet
Kontrol Paneli
1
2
A B C D E
5
1 Açma/kapama tuşu
2 Program tuşları
3 Gecikmeli başlatma tuşu
Göstergeler
4 Göstergeler
5 Fonksiyon tuşları
Açıklama
Tuz göstergesi. Program çalışırken bu gösterge söner.
Parlatıcı göstergesi. Program çalışırken bu gösterge söner.
Bitiş göstergesi.
3
4
TÜRKÇE
24
Programlar
Program1)
2)
3)
4)
Kirlilik derecesi
Bulaşık türü
Program
aşamalar
Süre
(dakika)
Enerji
(kWs)
Su
(l)
Çok kirli
Tabaklar, çatal-bıçaklar,
tencereler ve
tavalar
Ön Yıkama
Yıkama 70 °C
Durulamalar
Kurutma
130-140
1.4-1.6
16-18
Normal kirli
Ön Yıkama
Tabaklar ve
Yıkama 65 °C
çatal-bıçaklar Durulamalar
Kurutma
90-100
1.4-1.6
18-20
Yeni kirli
Yıkama 60 °C
Tabaklar ve
Durulama
çatal-bıçaklar
30
0.9
9
Normal kirli
Ön Yıkama
Tabaklar ve
Yıkama 50 °C
çatal-bıçaklar Durulamalar
Kurutma
155-165
1.0-1.1
13-15
Tümü
12
0.1
4
Ön Yıkama
1) Su basıncı ve sıcaklığı, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar, seçenekler ve bulaşıkların miktarı program süresi ve
tüketim değerlerinde değişikliğe neden olabilir.
2) Bu programla yeni kirlenmiş bulaşıkları yıkayabilirsiniz. Kısa bir sürede iyi yıkama sonuçları sağlar.
3) Test enstitüleri için standart programdır. Bu programla normal kirli tabaklar ve çatal-bıçaklar için suyun ve enerji
tüketiminin en etkin kullanımına sahip olursunuz.
4) Bulaşıkları hızlı şekilde durulamak için bu programı kullanın. Bu, kalan yiyeceklerin tabaklara yapışmasını ve
cihazdan kötü kokuların gelmesini önler.
Bu programda deterjan kullanmayın.
Test enstitüleri için bilgiler
Test performansı hakkında tüm gerekli bilgiler için şu adrese e-posta gönderin:
[email protected]
Bilgi etiketinde bulunan ürün numarasını (PNC) not edin.
Seçenekler
Sesli ikaz sinyalleri
Sesli ikazlar şu durumlarda çalışır:
• Program tamamlandığında.
• Su yumuşatıcı seviyesi elektronik olarak
ayarlandığında.
• Cihazda bir sorun olduğunda.
Fabrika ayarı: açık. Sesli ikazları devre
dışı bırakabilirsiniz.
Sesli ikazların devre dışı bırakılması
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. Cihazın ayarlama modunda
olduğundan emin olun. 'BİR PROGRAMIN AYARLANMASI VE BAŞLATILMASI'
kısmına bakın.
2. (A), (B) ve (C) fonksiyon tuşlarının göstergeleri yanıp sönene dek (B) ve (C)
fonksiyon tuşlarını basılı tutun.
TÜRKÇE
25
3. (C) fonksiyon tuşuna basın:
• (A) ve (B) fonksiyon tuşlarının gösterge ışıkları söner.
• (C) fonksiyon tuşunun gösterge ışığı
yanıp sönmeye devam eder.
• Bitiş göstergesi yanar.
4. (C) fonksiyon tuşuna basın. Bitiş göstergesi söner, sesli sinyaller devre dışı bırakılır.
5. Ayarı onaylamak için cihazı kapayın.
2. (C) fonksiyon tuşuna basın:
• (A) ve (B) fonksiyon tuşlarının gösterge ışıkları söner.
• (C) fonksiyon tuşunun gösterge ışığı
yanıp sönmeye devam eder.
• Bitiş göstergesi söner.
3. (C) fonksiyon tuşuna basın. Bitiş göstergesi yanar, sesli sinyaller etkinleştirilir.
4. Ayarı onaylamak için cihazı kapayın.
Sesli ikazların etkinleştirilmesi
1. ‘Sesli ikazların devre dışı bırakılması’ bölümü, (1) ila (3) arası adımlara bakın.
İlk Kullanımdan Önce
1. Ayarlanan su yumuşatıcı seviyesinin bölgenizdeki su sertliği ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Uyumlu değilse,
su yumuşatıcıyı ayarlayın. Bölgenizdeki
su sertliği konusunda bilgi almak için yerel su idarenize başvurun.
2. Tuz haznesini doldurun.
3. Parlatıcı gözünü doldurun.
4. Su musluğunu açın.
5. Cihazınızda imalat sonrası artıklar kalabilir. Bunları temizlemek için bir program
başlatın. Deterjan kullanmayın ve sepetlere bir şey yerleştirmeyin.
Su yumuşatıcının ayarlanması
Su yumuşatıcı
ayarı
Su sertliği
Alman
dereceleri
(°dH)
Fransız
dereceleri
(°fH)
mmol/l
Clarke
dereceleri
Manuel
Elektronik
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrika konumu.
2) Bu seviyede tuz kullanmayın.
TÜRKÇE
26
Su yumuşatıcıyı manuel ve elektronik
olarak ayarlamalısınız.
Manuel ayarlama
1
vardır. Bunu önlemek için, doldurma
işleminden sonra bir program başlatın.
1
2
3
4
Tuz haznesine 1 litre su koyun (sadece ilk çalıştırmada).
Tuz haznesine 1 kg
tuz koyun.
5
6
2
Su sertliği ayar
düğmesini 1 veya 2
no'lu pozisyona getirin.
Elektronik ayarlama
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. Cihazın ayarlama modunda
olduğundan emin olun. 'BİR PROGRAMIN AYARLANMASI VE BAŞLATILMASI'
kısmına bakın.
2. (A), (B) ve (C) fonksiyon tuşlarının göstergeleri yanıp sönene dek (B) ve (C)
fonksiyon tuşlarını basılı tutun.
3. (A) fonksiyon tuşuna basın.
• (B) ve (C) fonksiyon tuşlarının göstergeleri söner.
• (A) fonksiyon tuşunun gösterge ışığı
yanıp sönmeye devam eder.
• Aralıklı sesli ikazlar çalışır ve bitiş göstergesi yanıp sönerek mevcut su yumuşatıcı seviyesini gösterir.
– Bitiş göstergesinin yanıp sönme sayısı ve sesli ikaz sayısı, su yumuşatıcının seviyesini gösterir.
Örn., 5 sesli ikaz ve 5 yanıp sönme
+ duraklama + 5 sesli ikaz ve 5 yanıp sönme = seviye 5.
4. Ayarı değiştirmek için (A) fonksiyon tuşuna arka arkaya basın. Fonksiyon tuşuna (A) her basışınızda, seviye bir kademe artar.
5. Ayarı onaylamak için cihazı kapayın.
Tuz haznesinin doldurulması
Dikkat Doldururken, tuz haznesinden
tuz ve su taşabilir. Korozyon riski
Parlatıcı gözünün doldurulması
1
2
TÜRKÇE
3
27
4
5
Verilen parlatıcı
miktarını ayarlamak
için, seçiciyi 1 (en
düşük miktar) ve 6
(en yüksek miktar)
arasında bir pozisyona döndürün.
'SORUN GİDERME'
kısmına başvurun.
Günlük kullanım
1. Su musluğunu açın.
2. Cihazı çalıştırmak için açma / kapama
tuşuna basın. Cihazın ayarlama modunda olduğundan emin olun. 'BİR PROGRAMIN AYARLANMASI VE BAŞLATILMASI' kısmına bakın.
• Tuz göstergesi yanıyorsa, tuz haznesini doldurun.
• Parlatıcı göstergesi yanıyorsa, parlatıcı gözünü doldurun.
3. Bulaşıkları sepetlere yerleştirin.
4. Deterjanı ekleyin.
5. Bulaşığın tipine ve kirliliğine göre doğru
yıkama programını ayarlayın ve başlatın.
Deterjan kullanımı
1
2
TÜRKÇE
28
3
A
A
Deterjanı veya tableti (A) gözüne koyun.
4
5
B
Programın ön yıkama aşaması varsa,
(B) bölmesine az
miktarda deterjan
koyun.
Kombi deterjan tabletlerinin kullanılması
Tuz ve parlatıcı içeren tabletler kullanırken,
tuz haznesini ve parlatıcı gözünü doldurmayın. Parlatıcı göstergesi daima parlatıcı gözü boş olduğunda yanar.
1. Su yumuşatıcıyı en düşük seviyeye ayarlayın.
2. Parlatıcı gözünü en düşük seviyeye
ayarlayın.
Deterjan, parlatıcı ve bulaşık makinesi
tuzunu ayrı olarak kullanmaya
başlamadan önce kombi deterjan
tabletlerini kullanmayı keserseniz, bu
adımları gerçekleştirin:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.
2. Su yumuşatıcıyı en yüksek seviyeye
ayarlayın.
3. Tuz haznesinin ve parlatıcı gözünün dolu
olduğundan emin olun.
4. Deterjan ve bulaşıklar olmadan, durulama aşaması içeren en kısa programı
başlatın.
5. Su yumuşatıcıyı bölgenizdeki su sertliğine göre ayarlayın.
6. Verilen parlatıcı miktarını ayarlayın.
Bir programın ayarlanması ve
başlatılması
Ayarlama modu
Bazı işlemleri kabul etmek için cihazın ayarlama modunda olması gereklidir.
Cihaz, çalıştırıldıktan sonra tüm program
göstergeleri yanmaya başladığında, ayar
modundadır.
Kontrol paneli başka durumları gösteriyorsa, cihaz ayarlama moduna girene dek aynı
anda (B) ve (C) fonksiyon tuşlarını basılı tutun.
Gecikmeli başlatma olmadan bir
programın başlatılması
1. Su musluğunu açın.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın. Cihazın ayarlama modunda
olduğundan emin olun.
3. Ayarlamak istediğiniz programın tuşuna
basın.
• İlgili program göstergesi yanar.
• Tüm diğer program göstergeleri söner.
4. Cihazın kapağını kapatın. Program başlar.
Gecikmeli başlatma ile bir programın
başlatılması
1. Programı ayarlayın.
2. Ayarlamak istediğiniz saat sayısı göstergesi yanana dek gecikmeli başlatma tuşuna arka arkaya basın. 3, 6 ya da 9
saati ayarlayabilirsiniz.
• Gecikmeli başlatma göstergesi yanar.
3. Cihazın kapağını kapatın. Geri sayım
başlar. Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program çalışmaya başlar.
Cihaz çalışırken kapağın açılması
Kapağı açarsanız, cihaz durur. Kapağı kapattığınızda, cihaz duraklatıldığı noktadan
itibaren devam eder.
TÜRKÇE
Gecikmeli başlatmanın iptal edilmesi
Gecikmeli başlatma göstergesi sönene ve
tüm program göstergeleri yanana dek (B)
ve (C) fonksiyon tuşlarını basılı tutun.
Bir gecikmeli başlatmayı iptal ettiğinizde, cihaz ayarlama moduna geri döner. Programı tekrar ayarlamanız gerekir.
Programın iptal edilmesi
Tüm program göstergeleri yanana dek (B)
ve (C) fonksiyon tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Yeni bir program başlatmadan önce
deterjan gözünde deterjan bulunduğundan emin olun.
29
Programın sonunda
Program tamamlandığında aralıklı bir sesli
ikaz duyulur ve bitiş göstergesi yanar.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/
kapama tuşuna basın.
2. Su musluğunu kapatın.
• Bulaşıkları makineden çıkarmadan
önce soğumalarını bekleyin. Sıcak
bulaşıklar kolayca zarar görebilir.
• İlk olarak alt sepeti, daha sonra üst
sepeti boşaltın.
• Cihazın yan kısımlarında ve kapağında su olabilir. Paslanmaz çelik,
tabaklara göre daha çabuk soğur.
İpuçlari ve yararli bilgiler
Su yumuşatıcısı
Sert su, cihazda hasara ve kötü yıkama sonucuna neden olabilen yüksek miktarda mineral içerir. Su yumuşatıcı bu mineralleri
nötr hale getirir.
Bulaşık makinesi tuzu, su yumuşatıcıyı temizler ve iyi durumda tutar. Su yumuşatıcısının
doğru miktarda ayarlanması önemlidir. Su
yumuşatıcısının doğru miktarda bulaşık makinesi tuzunu ve suyu kullanmasını sağlar.
Bulaşıkların sepetlere yerleştirilmesine
ilişkin örneklerin bulunduğu, ürünle birlikte verilen kitapçığa bakın.
• İçi boş bulaşıkları (fincanlar, bardaklar ve
tavalar) ağızları aşağı gelecek şekilde
yerleştirin.
• Çatal-bıçakların ve tabakların birbirlerine
yapışmamasını sağlayın. Kaşıkları diğer
çatal-bıçaklar ile karıştırın.
• Bardakların diğer bardaklara temas etmediğinden emin olun.
• Küçük bulaşıkları çatal-bıçak sepetine koyun.
• Hafif bulaşıkları üst sepete koyun. Bunların hareket etmediğinden emin olun.
• Bir programı başlatmadan önce, püskürtme kollarının rahatça hareket edebildiğinden emin olun.
• Bu cihazı, sadece bulaşık makinesinde
güvenli şekilde yıkanabilir olan bulaşıkları
yıkamak için kullanın.
• Ağaç, boynuz, alüminyum, kalay-kurşun
ve bakırdan yapılmış cisimleri cihaza koymayın.
• Suyu emebilen nesneleri (süngerler, toz
bezleri) cihazın içine koymayın.
• Bulaşıklarda kalan yiyecekleri alın.
• Kalan yanmış yiyecekleri kolayca temizlemek için, cihaza koymadan önce tencere ve tavaları su içinde bekletin.
Tuz, parlatıcı ve deterjan kullanımı
• Sadece bulaşık makinesi tuzu, parlatıcısı
ve deterjanı kullanın. Diğer ürünler cihazınıza zarar verebilir.
• Parlatıcı, son durulama aşamasında bulaşıkların çizilmeden ve lekelenmeden kurumasını sağlar.
• Kombi deterjan tabletleri, parlatıcı ve ilave maddeleri barındırır. Bu tabletlerin,
bölgenizdeki su sertliği için uygun olduğundan emin olun. Ürünlerin ambalajının üzerindeki talimatlara bakın.
Bulaşıkların sepetlere yerleştirilmesi
TÜRKÇE
30
• Deterjan tabletleri kısa programlarda tamamen çözünmezler. Yemek takımlarının
üzerinde deterjan artıklarının kalmaması
için, tabletleri uzun programlarla kullanmanızı öneririz.
• Gereğinden fazla deterjan kullanmayın.
Deterjan paketindeki talimatlara bakın.
Bir programa başlamadan önce
Şunlardan emin olun:
• Filtreler temiz olmalı ve doğru şekilde
yerleştirilmelidir.
• Püskürtme kolları tıkanmamış olmalıdır.
• Bulaşıklar sepete doğru yerleştirilmelidir.
• Program, bulaşık tipine ve kirlilik derecesine uygun olmalıdır.
• Doğru miktarda deterjan kullanılmalıdır.
• (Kombi deterjan tabletleri kullanmadığınız takdirde) bulaşık makinesi tuzu ve
parlatıcısı kullanılmalıdır.
• Tuz haznesinin kapağı sıkı olmalıdır.
Bakım ve temizlik
Uyarı Bakım işleminden önce, cihazı
devre dışı bırakın ve elektrik fişini
prizden çekin.
3
4
Kirli filtreler ve tıkalı püskürtme kolları
yıkamadan alınacak sonucu kötüleştirir.
Düzenli olarak kontrol yapın ve gerekirse
bunları temizleyin.
1
Filtrelerin temizlenmesi
1
2
2
C
B
A
A
(B) ve (C) filtrelerini (A) filtresini çıkarın.
çıkarmak için, kolu
Filtreyi suyla yıkasaat yönünün tersi- yın.
ne döndürüp çıkarın. (B) ve (C) filtresini çekerek ayırın.
Filtreleri suyla yıkayın.
TÜRKÇE
31
5
Filtrelerin yanlış konumlanması, tatmin
edici olmayan yıkama sonuçlarına ve
cihazın zarar görmesine neden olabilir.
6
D
1
A
(A) filtresini ilk konumuna yerleştirin.
İki kılavuzun (D) altına tam olarak
oturduğundan emin
olun.
2
(B) ve (C) filtrelerini
takın. Bunları, (A)
filtresindeki yerine
takın. Kilitlenene
kadar kolu saat yönünde döndürün.
Püskürtme kollarının temizlenmesi
Püskürtme kollarını çıkarmayın.
Püskürtme kollarındaki delikler tıkanırsa, kalan kir parçalarını ince sivri bir cisim ile çıkarın.
Dış temizlik
Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı
ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini veya
çözücüleri kullanmayın.
Sorun giderme
Cihaz çalışmıyor veya çalışırken bir anda
duruyor.
Servis ile temasa geçmeden önce, soruna
bir çözüm sunan bilgilere bakın.
Alarm kodu
Bazı sorunlarda, bir alarm kodunu göstermek için farklı göstergeler aynı anda sürekli veya aralıklı olarak yanıp söner.
Sorun
• Ayarlanan programın göstergesi sürekli
Cihaz suyla dolmuyor.
yanıp sönüyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 1 kez yanıp
sönüyor.
• Ayarlanan programın göstergesi sürekli
Cihaz suyu boşaltmıyor.
yanıp sönüyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 2 kez yanıp
sönüyor.
• Ayarlanan programın göstergesi sürekli
Taşma tespit aygıtı çalışıyor.
yanıp sönüyor.
• Bitiş göstergesi aralıklı olarak 3 kez yanıp
sönüyor.
Uyarı Kontrolleri yapmadan önce
cihazı kapayın.
Sorun
Olası neden
Program başlamıyor.
Makinenin fişi prize takılı değil- Fişi prize takın.
dir.
Cihazın kapağı açıktır.
Olası çözüm
Cihazın kapağını kapatın.
Sigorta kutusundaki sigorta ha- Sigortayı değiştirin.
sarlıdır.
TÜRKÇE
Sorun
Cihaz suyla dolmuyordur.
Cihaz suyu boşaltmıyorsa.
Tuz haznesini doldurduktan sonra tuz göstergesi yanmaya devam ediyor.
32
Olası neden
Olası çözüm
Gecikmeli başlatma ayarlanmıştır.
Gecikmeli başlatmayı iptal edin
ya da geri sayımın bitişini bekleyin.
Su musluğu kapalı.
Su vanasını açın.
Su basıncı çok düşüktür.
Yerel su idarenize başvurun.
Su musluğu tıkalı veya üzeri kireç kaplanmıştır.
Su musluğunu temizleyin.
Su giriş hortumundaki filtre tıkalıdır.
Filtreyi temizleyin.
Su giriş hortumunda bükülme
vardır.
Hortumun konumunun doğru
olduğundan emin olun.
Taşma tespit aygıtı çalışıyor.
Cihazda su kaçakları vardır.
Su musluğunu kapatın ve servisi
arayın.
Lavabo tahliyesi tıkalıdır.
Lavabo tahliyesini temizleyin.
Su tahliye hortumunda bükülme vardır.
Hortumun konumunun doğru
olduğundan emin olun.
Bu durum, çözünmesi daha
fazla zaman alan bir tuz kullandığınızda meydana gelir.
Cihazın performansı üzerinde
herhangi bir olumsuz etkisi
yoktur.
Eğer 3 ya da 4 yıkamadan
sonra tuz göstergesi yanmaya
devam ediyorsa, servisi arayın.
Kontroller sonrasında, cihazı çalıştırın. Program duraklatıldığı noktadan itibaren çalışmaya devam eder.
Sorun tekrarlanırsa, yetkili servisi arayın.
Gösterge ekranında başka alarm kodları
gösterilirse, yetkili servisi arayın.
Bardak ve tabakların üzerinde lekeler ve
kurumuş su damlacıkları varsa
• Verilen parlatıcı miktarı yeterli değildir.
Parlatıcı miktarı seçicisini daha yüksek seviyeye ayarlayın.
• Sebebi deterjanın kalitesi olabilir.
Yıkama sonuçları ve kurutma sonuçları
tatmin edici değilse
Bulaşıklar ıslak
• Programda kurutma aşaması yoktur veya
düşük sıcaklıklı bir kurutma aşaması vardır.
• Parlatıcı gözü boştur.
• Sebebi parlatıcı kalitesi olabilir.
Bardak ve tabaklarda beyazımsı çizikler
ve lekeler ya da mavimsi katmanlar varsa
• Verilen parlatıcı miktarı çok fazladır. Parlatıcı miktarı seçicisini daha düşük seviyeye ayarlayın.
• Çok fazla deterjan kullanılmıştır.
Olası diğer sebepler için 'İPUÇLARI VE
YARARLI BİLGİLER' BÖLÜMÜNE BAŞVURUN.
TÜRKÇE
33
Teknik bilgiler
Boyutlar
Genişlik / Yükseklik / Derinlik
(mm)
Elektrik bağlantısı
Bilgi etiketine bakın.
Su besleme basıncı
Su beslemesi
1)
596 / 818 - 898 / 555
Gerilim
220-240 V
Frekans
50 Hz
Min. / maks. (bar / MPa)
Soğuk su veya sıcak
su2)
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
maks. 60°C
Kapasite
Yerleştirme ayarları
12
Enerji tüketimi
Açık bırakma modu
0.99 W
Kapalı modu
0.10 W
1) Su giriş hortumunu 3/4" vida dişli bir su musluğuna bağlayın.
2) Sıcak su alternatif enerji kaynaklarından (ör. güneş panelleri, rüzgar) geliyorsa, enerji tüketimini azaltmak için sıcak
su kaynağını kullanın.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem
çevreyi, hem de çevrenizdekilerin sağlığını
korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise
hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu
ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha
ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp
dairenizden veya ürünü satın almış
olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
• Ambalaj malzemesini düzgün şekilde çısimgesine sahip malzemeleri
karın.
geri dönüştürün.
IKEA GARANTİSİ
IKEA garantisi ne kadar süre ile
geçerlidir?
Bu garanti, cihazın sadece iki (2) yıl garanti
geçerliliği olan LAGAN ismini taşımaması
halinde, cihazınızın IKEA'dan orijinal satın
alınma tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile
geçerlidir. Satın alma işleminin kanıtı olarak
orijinal satış makbuzu gerekmektedir. Servis
işlemlerinin garanti kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, bu durum cihazın veya yeni parçaların garanti süresini uzatmayacaktır.
Hangi cihazlar beş (5) yıllık IKEA garantisi
kapsamında değildir?
LAGAN isimli cihaz serileri ve IKEA 'dan 1
Ağustos 2007 tarihinden önce satın alınan
tüm cihazlar.
Servisi kim yapacak?
IKEA servis sağlayıcısı, kendi servis işlemleri
veya yetkili servis partner ağı vasıtasıyla
servis sağlayacaktır.
TÜRKÇE
Bu garanti neleri kapsar?
Bu garanti, IKEA'dan satın alınma tarihinden itibaren, cihazın hatalı imalatı veya
malzeme hataları nedeniyle meydana gelen arızaları kapsar. Bu garanti sadece eviçi kullanım için geçerlidir. İstisnalar, “Bu garantinin altında neler kapsanmaktadır?”
başlığının altında belirtilmektedir. Cihazın
özel harcama yapılmaksızın tamir için erişilebilir durumda olması ve hatanın garanti
kapsamındaki hatalı imalat veya malzeme
hatası ile ilgili olması koşuluyla, garanti süresi içerisinde arızayı gidermek için yapılan
masraflar örn. tamirler, parçalar, işçilik ve
seyahat kapsanacaktır. Bu koşullarda, AB
yönetmelikleri (No. 99/44/EG) ve ilgili yerel
düzenlemeler geçerlidir. Değiştirilen parçalar IKEA'nın malı olacaktır.
IKEA sorunu çözmek için ne yapacak?
IKEA tarafından tayin edilen servis sağlayıcısı ürünü kontrol edecek ve kendi takdirine
göre, garanti kapsamında olup olmadığına
karar verecektir. Garanti kapsamında olduğuna kanaat getirilmesi halinde, IKEA
servis sağlayıcısı veya yetkili servis partneri
kendi servis işlemleri vasıtasıyla, kendi takdirine göre, özürlü ürünü tamir edecek veya
aynısıyla ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir.
Bu garantinin altında neler
kapsanmamaktadır?
• Normal yıpranma ve aşınma.
• Kasti veya ihmale dayalı hasarlar, çalıştırma talimatlarına uyulmaması, yanlış kurulum veya yanlış voltaja bağlantısından
kaynaklanan hasarlar, kimyasal veya
elektro-kimyasal tepkime, pas, korozyon
veya su kaynağında bulunan kireçten
kaynaklanan hasarlar da dahil olmak
üzere fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla su hasarları, anormal çevre koşullarının neden olduğu hasarlar.
• Aküler ve lambalar dahil olmak üzere
sarf malzemeleri.
• Çizikler ve olası renk değişiklikleri de dahil olmak üzere, cihazın normal kullanımını etkilemeyen, fonksiyonel olmayan parçalar ve dekoratif parçalar.
34
• Yabancı nesnelerden veya maddelerden
ve temizlik veya filtrelerin kilidinin açılması, tahliye sistemleri veya sabun çekmecelerinden kaynaklanan hasarlar.
• Şu parçalardaki hasarlar: Seramik cam,
aksesuarlar, çanak çömlek ve çatal-bıçak
sepetleri, besleme ve tahliye boruları,
contalar, lambalar ve lamba kapakları,
ekranlar, düğmeler, çerçeveler ve çerçeve
parçaları. Bu hasarların üretim hatalarından kaynaklandığının ispatlanamaması
halinde.
• Teknisyen vizitesi esnasında herhangi bir
hatanın bulunamadığı durumlar.
• Tayin edilen servis sağlayıcılarımız ve/
veya yetkili bir servis sözleşmeli partner
tarafından yapılmayan veya orijinal parçaların kullanılmadığı tamir işlemleri.
• Hatalı veya teknik özelliklere uygun olmayan kurulumun sebep olduğu tamirler.
• Cihazın ev-içi olmayan ortamlarda kullanılması, örn. profesyonel kullanım.
• Nakliyeden kaynaklanan hasarlar. Eğer
bir müşteri, ürünü evine veya başka bir
adrese kendisi naklederse, nakliye esnasında meydana gelecek hasarlardan
IKEA sorumlu değildir. Ancak ürünü müşterinin teslimat adresine IKEA teslim ediyorsa, nakliye esnasında ürünün göreceği
hasarlar bu garanti kapsamında olacaktır.
• IKEA cihazının ilk kurulum ücreti. Ancak
bir IKEA servis sağlayıcısı veya yetkili servisi, ürünü bu garanti koşulları kapsamında tamir eder veya değiştirirse, servis
sağlayıcı veya yetkili servis tamir edilen
veya değiştirilen cihazı gerekirse yeniden
kuracaktır / monte edecektir.
Bu kısıtlama, kalifiye uzman tarafından, cihazı AB üye ülkelerinin güvenlik spesifikasyonlarına adapte etmek için orijinal parçalar kullanılarak yapılan hatasız çalışmalar
için geçerli değildir.
Ülke kanunları nasıl işler
IKEA garantisi size ülkeden ülkeye değişiklik
göstermekle birlikte yerel kanuni taleplerin
tümünü kapsayan veya aşan özel kanuni
haklar sağlar.
TÜRKÇE
Geçerlilik alanı
Bir AB üyesi ülkede satın alınan ve başka
bir AB üyesi ülkeye götürülen cihazlar için,
servisler yeni ülkedeki garanti koşulları çerçevesinde sağlanacaktır. Servisleri garanti
çerçevesinde yürütme zorunluluğu sadece
aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
• Cihaz, garanti talebinin yapıldığı ülkenin
teknik spesifikasyonlarına uygunsa ve uygun şekilde kurulmuşsa;
• Cihaz, Montaj Talimatlarına ve Kullanıcı
Kılavuzu Güvenlik Bilgilerine uygunsa ve
uygun şekilde kurulmuşsa.
IKEA cihazları için belirlenmiş yetkili
servisler:
Aşağıdaki konularda IKEA yetkili servisini
aramaktan lütfen çekinmeyiniz:
1. Bu garanti altında bir talepte bulunmak
için;
2. IKEA cihazının özel IKEA mutfağına kurulumu hakkında açıklama istemek için.
Servis aşağıdaki konularda açıklama
yapmayacaktır:
– genel IKEA mutfak kurulumu,
– elektrik bağlantısı (eğer makine fişsiz
ve kablosuz gelmiş ise), su ve gaz
bağlantısı, bu işlemler yetkili servis
mühendisi tarafından yapılmalıdır.
3. Kullanıcı kılavuzunun içerikleri ve IKEA
cihazının spesifikasyonları hakkında istenilen açıklamalar.
Size en iyi teknik desteği sağlayabilmemiz
için, bizi aramadan önce lütfen bu kitapçığın Montaj Talimatları ve/veya Kullanıcı
Kılavuzu bölümünü dikkatlice okuyunuz.
35
Servis ihtiyacı duyduğunuzda bize nasıl
ulaşabilirsiniz
IKEA iletişim noktaları ve ulusal yerel telefon
numaraları için lütfen bu kitapçığın son sayfasına bakınız.
Önemli Size daha hızlı bir servis
sağlayabilmemiz için, bu kılavuzun sonunda
listelenen özel telefon numaralarını
kullanmanızı önermekteyiz. Daima, teknik
desteğe ihtiyaç duyduğunuz özel cihazın
kitapçığında listelenen numaralara bakınız.
Bizi aramadan önce, teknik desteğe ihtiyaç
duyduğunuz cihazın IKEA ürün numarasının
(8 rakamlı kod) yanınızda olduğundan emin
olunuz.
Önemli SATIŞ MAKBUZUNU SAKLAYINIZ!
Bu sizin satın alma işleminizin kanıtıdır ve
garantinin uygulanması için gereklidir. Makbuzda, satın aldığınız her cihazın IKEA ürün
adı ve numarası da (8 rakamlı kod) belirtilmiş olmalıdır.
Daha fazla yardım istiyor musunuz?
Cihazınızın satış sonrası hizmetleriyle ilgili
olmayan konulardaki diğer sorularınız için,
lütfen size en yakın olan IKEA mağazamızı
arayınız. Bizimle temasa geçmeden önce cihazınızın belgelerini tam olarak okumanızı
öneririz.
36
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
България
0700 10 218
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika
246 019721
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
Danmark
70 15 09 09
Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland
01803-334532
(0,09 € / Min.*)
* aus dem Festnetzder DTAG;
Mobilfunkpreise abweichend
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα
211 176 8276
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
9 à 21. En semaine
Hrvatska
01 63 23 338
Lokalna cijena poziva
pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland
0 14845915
National call rate
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Innanlandsgjald fyrir síma
9 til 18. Virka daga
Italia
02 00620818
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
5 278 06 03
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
061 998 0549
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Lietuva
Norge
815 22052
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
0810 300486
zum Ortstarif
8 bis 20 Werktage
Polska
012 297 8787
Stawka wg taryfy krajowej
Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal
211557985
Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România
0212121224
Tarif apel naţional
8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия
8 495 6662929
Действующие телефонные тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
8 bis 20 Werktage
Suisse
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
(02) 3300 2554
Cena vnútroštátneho hovoru
8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi
030 600 5203
Lankapuhelinverkosta
0,0828€/puhelu+0,032€/min
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min
arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige
0775 700 500
lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
Türkiye
212 244 0769
Ulusal arama ücreti
Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar
Україна
044 586 2078
Міжміськи дзвінки платні
9 - 21 В робочі дні
United Kingdom
020 3347 0044
National call rate
9 till 21. Weekdays
37
38
39
156959141-A-252012
© Inter IKEA Systems B.V. 2008
AA-575050-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement