Progress | PV3550 | User manual | Progress PV3550 Manual de utilizare

Progress PV3550 Manual de utilizare
informaþii pentru utilizator
Maşină de spălat vase
PV 3550
2 progress
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Descrierea produsului
Panoul de comandă
Prima utilizare
Reglarea substanţei de dedurizare a apei
2
3
4
5
6
Utilizarea sării pentru maşina de spălat vase
7
Utilizarea substanţei de limpezire
8
Utilizarea zilnică
9
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
10
Utilizarea detergentului
12
Funcţia Multi-tab
13
Selectarea şi pornirea unui program de
spălare
14
Descărcarea maşinii de spălat vase
15
Programe de spălare
15
Îngrijirea şi curăţarea
16
Ce trebuie făcut dacă...
17
Date tehnice
19
Recomandări pentru institutele de testare
19
Instalarea
20
Racordul de apă
21
Conexiunea electrică
22
Protejarea mediului înconjurător
23
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
Informaţii privind siguranţa
Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura
utilizarea corectă a aparatului, înainte de
instalare şi de prima utilizare, citiţi cu
atenţie acest manual de utilizare, inclusiv
recomandările şi avertismentele cuprinse în el. Pentru a evita erorile inutile şi
accidentele, este important să vă asiguraţi că toate persoanele care vor folosi
aparatul cunosc foarte bine modul său
de funcţionare şi caracteristicile de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni şi asiguraţi-vă că ele vor însoţi aparatul în cazul în care este mutat sau vândut, astfel
încât toţi utilizatorii, pe întreaga durată
de viaţă a aparatului, să fie corect informaţi cu privire la utilizarea şi siguranţa sa.
• Nu scoateţi vase din maşina de spălat vase
înainte de terminarea ciclului de spălare.
• După utilizare, izolaţi aparatul de sursa de
alimentare cu energie electrică şi opriţi alimentarea cu apă.
• Produsul trebuie reparat în perioada de
garanţie doar de un inginer de service autorizat şi numai folosind piese de schimb
originale.
• În nici un caz nu trebuie să încercaţi să reparaţi aparatul singuri. Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă pot duce la
răniri sau la defecţiuni grave. Contactaţi
Centrul de Asistenţă local. Insistaţi întotdeauna să se utilizeze piese de schimb originale.
Utilizarea corectă
• Maşina de spălat vase este proiectată exclusiv în scopul spălării ustensilelor casnice
adecvate pentru spălarea în maşina de
spălat vase.
• Nu introduceţi solvenţi în maşina de spălat
vase. Acest lucru poate provoca o explozie.
• Cuţitele şi alte obiecte ascuţite trebuie aşezate în coşul pentru tacâmuri, cu vârful în
jos, sau în poziţie orizontală, în coşul superior.
• Folosiţi exclusiv produse (detergent, sare
şi agenţi de clătire) adecvate pentru maşinile de spălat vase.
• Evitaţi să deschideţi uşa în timpul funcţionării aparatului, pot ieşi aburi fierbinţi.
Siguranţa generală
• Detergenţii pentru maşina de spălat vase
pot provoca arsuri chimice la nivelul ochilor, al gurii şi al gâtului. Pericol de moarte!
Respectaţi instrucţiunile de siguranţă ale
producătorului de detergent pentru maşina de spălat vase.
• Apa din maşina de spălat vase nu este potabilă. Reziduuri de detergent pot fi încă
prezente în maşina de spălat vase.
• Asiguraţi-vă că uşa maşinii de spălat vase
este întotdeauna închisă atunci când nu
este încărcată sau descărcată. Astfel, veţi
evita ca ceilalţi să se împiedice şi să se lovească de uşa deschisă a maşinii de spălat
vase.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
progress 3
Siguranţa copiilor
• Aparatul este destinat folosirii de către
adulţi. Nu permiteţi copiilor să utilizeze maşina de spălat vase nesupravegheaţi.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Există riscul de sufocare.
• Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur,
care să nu fie la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii în apropierea maşinii de
spălat vase atunci când uşa este deschisă.
Instalarea
• Verificaţi dacă maşina de spălat vase nu a
suferit defecţiuni în timpul transportului. Nu
conectaţi niciodată o maşină deteriorată.
Dacă maşina de spălat vase este defectă,
contactaţi furnizorul.
• Îndepărtaţi toate ambalajele înainte de utilizarea aparatului.
• Lucrările electrice şi de instalaţii necesare
pentru instalarea aparatului trebuie realizate de o persoană calificată şi competentă.
Descrierea produsului
• Din motive de siguranţă este periculos să
modificaţi specificaţiile sau să încercaţi să
aduceţi modificări de orice natură aparatului.
• Se interzice utilizarea maşinii de spălat vase în cazul în care cablul electric şi furtunurile de apă sunt deteriorate; sau în cazul
în care panoul de comandă, suprafaţa de
lucru sau plinta sunt deteriorate, iar interiorul maşinii de spălat este accesibil. Contactaţi Centrul de Asistenţă local pentru a
evita orice pericol.
• Se interzice găurirea pereţilor maşinii de
spălat vase, pentru a se evita deteriorarea
componentelor hidraulice sau electrice.
Avertizare Pentru realizarea
racordurilor la electricitate şi la apă,
urmaţi cu atenţie instrucţiunile
cuprinse în paragrafele specifice.
4 progress
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Coşul superior
Disc pentru duritatea apei
Rezervor pentru sare
Dozator pentru detergent
Dozator pentru agentul de clătire
Plăcuţă cu datele tehnice
Filtre
Braţ stropitor inferior
Braţ stropitor superior
Panoul de comandă
1
3
2
A
B
C
D
4
E
5
1
2
3
4
5
Buton On/Off (Pornit/Oprit)
Butoanele de selectare a programului
Buton Pornire cu întârziere
Leduri indicatoare
Butoanele pentru funcţii
Leduri indicatoare
Sare
Se aprinde atunci când s-a terminat sarea specială.
Funcţia Multitab
Indică activarea/dezactivarea funcţiei Multitab (vezi funcţia Multitab).
Terminare
Se aprinde la terminarea programului de spălare.
De asemenea, are şi funcţii de semnalizare vizuală, cum ar fi:
– setarea agentului de dedurizare a apei,
– activarea/dezactivarea dozatorului pentru
agentul de clătire,
– activarea/dezactivarea semnalelor acustice,
– intervenţia unei alarme datorate defectării maşinii.
Butoanele pentru funcţii
Următoarele funcţii pot fi setate cu ajutorul
acestor butoane:
• setarea nivelului agentului de dedurizare a
apei,
• anularea unui program de spălare sau a
pornirii cu întârziere în curs de derulare,
progress 5
• activarea/dezactivarea funcţiei Multitab,
• activarea/dezactivarea dozatorului pentru
agentul de clătire când funcţia Multitab este activă,
• activarea/dezactivarea semnalelor acustice.
Modul de setare
Apăsaţi butonul On/Off; Aparatul este în modul "setare" când TOATE ledurile butoanelor
pentru programe se aprind.
Nu uitaţi că, în timpul următoarelor operaţiuni:
– selectarea unui program de spălare,
– setarea nivelului agentului de dedurizare a apei,
– activarea/dezactivarea agentului de
clătire,
– activarea/dezactivarea semnalelor
acustice,
aparatul TREBUIE să fie în modul "setare".
Apăsaţi butonul On/Off; Dacă este aprins un
led al unui buton de program, este setat încă
ultimul program efectuat sau selectat. În
acest caz, pentru a reveni în modul de setare,
programul trebuie anulat.
Pentru a anula un program setat sau un
program în curs de desfăşurare
Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două
butoane pentru funcţii B şi C până când toate
ledurile butoanelor de programe se aprind.
Programul de spălare a fost anulat, iar maşina este în modul de setare.
– setarea dispozitivului de dedurizare a apei,
– terminarea programului de spălare,
– intervenţia unei alarme din cauza defectării
maşinii.
Setare din fabricaţie: semnalele acustice
sunt activate
Semnalele acustice pot fi dezactivate.
Dezactivarea/activarea semnalelor
acustice
1. Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat
vase trebuie să fie în modul de setare.
2. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele pentru funcţii B şi C, până când ledurile butoanelor pentru funcţii A, B şi C
încep să clipească intermitent.
3. Apăsaţi pe butonul pentru funcţii C, ledurile butoanelor pentru funcţii A şi B se
sting, în timp ce ledul butonului pentru
funcţii C continuă să clipească intermitent. Simultan, ledul indicator Terminare se va aprinde.
Semnalele acustice sunt active.
4. Pentru a dezactiva semnalele acustice,
apăsaţi din nou pe butonul C; ledul indicator Terminare se stinge.
Semnalele acustice sunt dezactivate.
5. Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de spălat vase apăsând pe butonul
On/Off.
Pentru a activa din nou semnalele acustice, urmaţi operaţiunile de mai sus până
când ledul indicator Terminare se
aprinde.
Semnale acustice
Au fost introduse nişte semnale acustice
pentru a indica operaţiunea executată de
maşina de spălat vase:
Prima utilizare
Înainte de prima utilizare a maşinii de spălat
vase:
• Asiguraţi-vă că racordurile la electricitate şi
apă sunt conforme instrucţiunilor de instalare
• Îndepărtaţi ambalajele din interiorul aparatului
• Setaţi nivelul dedurizatorului de apă
• Turnaţi 1 litru de apă în interiorul rezervorului pentru sare şi apoi umpleţi cu sare
pentru maşina de spălat vase
• Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire
În cazul în care doriţi să folosiţi tablete de detergent combinate cum
ar fi: "3 în 1", "4 în 1", "5 în 1" etc.,
setaţi funcţia Multi-tab (vezi "funcţia
Multi-tab").
6 progress
Reglarea substanţei de dedurizare a apei
Maşina de spălat vase este echipată cu un
dedurizator de apă proiectat pentru a îndepărta mineralele şi sărurile din apa cu care
se alimentează maşina, deoarece acestea
pot avea un efect negativ asupra funcţionării
aparatului.
Cu cât conţinutul de minerale şi săruri este
mai mare, cu atât apa este mai dură. Duritatea apei este măsurată în scale echivalente,
în grade germane (°dH), grade franceze (°TH)
şi mmol/l (milimol pe litru - unitatea internaţională pentru duritatea apei).
Duritatea apei
Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie să
fie adecvat durităţii apei din zona dv. Compania locală de furnizare a apei vă poate oferi
informaţii privind duritatea apei din zonă.
Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie
setat în ambele moduri: manual, cu ajutorul discului pentru duritatea apei, şi
electronic.
°dH
°TH
mmol/l
manuală
Reglarea setării durităţii apei
electronică
Utilizarea
sării
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivelul 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
nivelul 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivelul 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivelul 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivelul 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivelul 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivelul 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivelul 3
da
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivelul 2
da
<4
<7
< 0,7
1
nivelul 1
nu
Setarea manuală
Maşina de spălat vase este setată din
fabricaţie pe poziţia 2.
1. Deschideţi uşa maşinii de spălat vase.
2. Scoateţi coşul inferior din maşina de
spălat vase.
3. Rotiţi discul pentru duritatea apei pe poziţia 1 sau 2 (vezi tabelul).
4. Puneţi la loc coşul inferior.
Setarea electronică
Maşina de spălat vase este setată din
fabricaţie la nivelul 5.
1. Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat
vase trebuie să fie în modul de setare.
2. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele pentru funcţii B şi C, până când ledurile butoanelor pentru funcţii A, B şi C
încep să clipească intermitent.
3. Apăsaţi pe butonul pentru funcţii A, edurile butoanelor pentru funcţii B şi C se
sting, în timp ce ledul butonului pentru
funcţii A continuă să clipească intermitent. Simultan, ledul indicator Terminare începe să clipească intermitent şi se
aude o secvenţă de semnale acustice intermitente.
Nivelul actual este indicat de numărul de
clipiri ale ledului indicator Terminare şi
de o secvenţă de semnale acustice intermitente, cu o pauză de câteva secunde.
Exemple:
progress 7
5 clipiri / 5 semnale acustice intermitente
- pauză - 5 clipiri / 5 semnale acustice intermitente - pauză = nivelul 5
6 clipiri / 6 semnale acustice intermitente
- pauză - 6 clipiri / 6 semnale acustice intermitente - pauză = nivelul 6
4. Pentru a schimba nivelul, apăsaţi butonul
pentru funcţii A. De fiecare dată când se
apasă butonul, nivelul se schimbă. (Pentru selectarea altui nivel, vedeţi tabelul).
Exemple: dacă nivelul actual este 5,
apăsând o dată pe butonul pentru funcţii
A este selectat nivelul 6.
dacă nivelul actual este 10, apăsând o
dată pe butonul pentru funcţii A, este selectat nivelul 1.
5. Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de spălat vase apăsând pe butonul
On/Off.
Utilizarea sării pentru maşina de spălat vase
Avertizare
Folosiţi numai sare proiectată special pentru
folosirea în maşina de spălat vase. Toate tipurile de sare care nu sunt proiectate special
pentru utilizarea în maşina de spălat vase, în
special sarea de masă, vor deteriora dedurizatorul de apă. Umpleţi cu sare numai înainte
de pornirea unuia dintre programele complete de spălare. În acest fel, evitaţi ca cristalele
de sare sau picăturile de apă sărată vărsate
să rămână, chiar şi pentru o scurtă perioadă
de timp, pe fundul cuvei maşinii de spălat vase, ceea ce ar putea duce la coroziune.
Pentru umplere:
1. Deschideţi uşa, înlăturaţi coşul inferior şi
deşurubaţi capacul rezervorului cu sare
rotindu-l în sens antiorar.
2. Turnaţi 1 litru de apă în rezervor (acest
lucru e necesar numai înainte de prima umplere cu sare a rezervorului).
3. Cu ajutorul pâlniei furnizate, turnaţi sarea
până la umplerea rezervorului.
4. Puneţi capacul la loc şi asiguraţi-vă că nu
au rămas urme de sare pe filet sau pe
garnitură.
5. Fixaţi capacul strâns, înşurubându-l în
sens orar, până când se opreşte şi se aude un declic.
Nu vă faceţi griji dacă apa dă pe dinafară
din rezervor în timpul umplerii cu sare,
este un fenomen normal.
Ledul indicator pentru sare de pe
panoul de comandă poate rămâne
aprins timp de 2-6 ore după ce dozatorul a fost reumplut cu sare, în
cazul în care maşina de spălat vase
rămâne pornită. Dacă folosiţi săruri
cu durată de dizolvare mai lungă,
timpul se poate prelungi în consecinţă. Funcţionarea maşinii nu va fi
afectată.
8 progress
Utilizarea substanţei de limpezire
Avertizare Folosiţi numai agenţi de
clătire recomandaţi pentru maşinile de
spălat vase.
Se interzice umplerea dozatorului pentru
agent de clătire cu alte substanţe (de ex.
agenţi de curăţare pentru maşina de
spălat vase, detergent lichid). Acest lucru poate provoca defectarea aparatului.
Agentul de clătire asigură o clătire mai
bună, precum şi uscarea vaselor fără
pete şi dâre.
Agentul de clătire este adăugat automat
în timpul ultimei clătiri.
1. Deschideţi rezervorul apăsând pe butonul de deschidere (A).
Dozatorul are o capacitate de circa 110
ml de agent de clătire, suficientă pentru
16-40 cicluri de spălare de vase, în funcţie de setarea dozajului.
3. Asiguraţi-vă că aţi închis bine capacul
după fiecare umplere.
Curăţaţi cu o cârpă absorbantă agentul
de clătire vărsat în timpul umplerii, pentru a evita formarea excesivă de spumă
la următoarea spălare.
2. Adăugaţi agentul de clătire în rezervor.
Nivelul maxim de umplere este marcat cu
"max".
Pe baza rezultatelor de finisare şi uscare obţinute, reglaţi dozajul de agent de clătire cu
ajutorul selectorului cu 6 poziţii (poziţia 1 =
dozaj minim, poziţia 6 = dozaj maxim).
Dozajul este setat din fabricaţie pe poziţia 4.
Măriţi dozajul dacă, după spălare, observaţi
picături de apă sau pete de calcar pe vase.
Reduceţi dozajul în cazul în care există dâre
lipicioase de culoare albă sau o peliculă
albăstruie pe pahare sau pe lama cuţitelor.
progress 9
Completaţi agentul de clătire când indicatorul
(B) devine deschis la culoare.
Utilizarea zilnică
• Verificaţi dacă este nevoie să completaţi
cu sare sau cu agent de clătire.
• Încărcaţi tacâmurile şi vesela în maşina de
spălat vase.
• Umpleţi cu detergent.
• Selectaţi un program de spălare adecvat
pentru tacâmuri şi pentru veselă.
• Porniţi programul de spălare.
Recomandări utile
Bureţii, cârpele de bucătărie şi alte obiecte
care absorb apa nu pot fi spălate în maşina
de spălat vase.
• Înainte de încărcarea veselei, trebuie să:
– Îndepărtaţi resturile alimentare de pe veselă.
– Înmuiaţi resturile de arsură de pe cratiţe.
• Atunci când încărcaţi vesela şi tacâmurile,
vă rugăm să reţineţi:
– Vesela şi tacâmurile nu trebuie să împiedice rotaţia braţelor stropitoare.
– Încărcaţi obiectele concave, cum ar fi
ceştile, paharele, oalele etc., cu gura în
jos, astfel încât apa să nu se poată acumula în recipient sau pe o bază adâncă.
– Vesela şi tacâmurile nu trebuie introduse
una în alta sau să se acopere una pe alta.
– Pentru a evita deteriorarea paharelor,
acestea nu trebuie să se atingă.
– Aşezaţi obiectele de mici dimensiuni în
coşul pentru tacâmuri.
10 progress
• Obiectele de plastic şi cratiţele cu teflon au
tendinţa de a reţine picături de apă; aceste
obiecte nu se usucă la fel de bine ca obiectele de porţelan sau de oţel.
• Obiectele uşoare (castroane de plastic
etc.) trebuie încărcate în coşul superior şi
aşezate astfel încât să nu se deplaseze.
Spălarea în maşina de spălat vase a următoarelor obiecte de veselă şi tacâmuri
nu este recomandată:
este parţial recomandată:
• Tacâmuri cu mâner din lemn, corn, porţelan sau
sidef.
• Obiectele de plastic care nu sunt rezistente la
căldură.
• Tacâmuri vechi cu părţi lipite, care nu sunt rezistente la căldură.
• Obiecte de veselă şi tacâmuri lipite.
• Obiecte din cositor sau din cupru.
• Cristal.
• Obiecte din oţel supuse ruginirii.
• Tăvi din lemn.
• Obiecte din fibre sintetice.
• Spălaţi vesela din gresie ceramică în maşina de
spălat vase numai dacă este marcată de către
producător ca fiind adecvată spălării în maşina
de spălat vase.
• Modelele aurite se pot estompa dacă sunt
spălate frecvent în maşină.
• Părţile din argint sau din aluminiu au tendinţa de
a se decolora în timpul spălării. Reziduurile, de
ex. albuşul de ou, gălbenuşul de ou şi muştarul,
produc adesea decolorarea sau pătarea argintăriei. De aceea, curăţaţi întotdeauna imediat
resturile de pe argintărie, dacă nu spălaţi obiectele imediat după folosire.
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
Coşul inferior
Coşul inferior este proiectat pentru cratiţe,
capace, farfurii, boluri de salată, tacâmuri
etc.
Platourile şi capacele mari trebuie aşezate în
jurul marginii coşului, verificând ca braţele
stropitoare să se poată roti liber.
Rândurile de dinţi din coşul inferior pot fi coborâte pentru a vă permite să încărcaţi oale,
cratiţe şi castroane.
Coşul pentru tacâmuri
Cuţitele cu lamă lungă aşezate în poziţie
verticală reprezintă un potenţial pericol.
Tacâmurile lungi şi/sau ascuţite, cum ar
fi cuţitele pentru carne, trebuie aşezate
pe orizontală în coşul superior. Aveţi grijă
la încărcarea şi descărcarea obiectelor
ascuţite cum ar fi cuţitele.
Furculiţele şi lingurile trebuie aşezate în coşul
detaşabil pentru tacâmuri, cu mânerele în
jos, iar cuţitele cu mânerele în sus.
progress 11
În cazul în care mânerele ies prin fundul coşului, blocând braţul stropitor inferior,
încărcaţi tacâmurile cu mânerele în sus.
Puneţi lingurile printre alte tacâmuri pentru a
evita lipirea acestora.
Pentru rezultate optime, vă recomandăm să
folosiţi grătarul pentru tacâmuri furnizat (dacă
dimensiunile tacâmurilor permit acest lucru).
Paharele cu picior lung pot fi aşezate cu gura
în jos între grătarele pentru ceşti.
În cazul obiectelor mai înalte, grătarele pentru
ceşti pot fi pliate în sus.
Înainte de închiderea uşii, asiguraţi-vă că
braţele stropitoare se pot roti liber.
Coşul superior
Coşul superior este proiectat pentru farfurii
(farfurii de desert, farfurioare, farfurii de maximum 24 cm diametru), boluri de salată,
ceşti şi pahare.
Aşezaţi obiectele pe şi sub grătarele pentru
ceşti, astfel încât apa să poată pătrunde pe
toate părţile.
Reglarea înălţimii coşului superior
În cazul în care spălaţi farfurii foarte mari, le
puteţi încărca în coşul inferior după ce aţi ridicat coşul superior pe o poziţie mai înaltă.
Înălţimea maximă a vaselor în coşul inferior
Cu coşul superior ridicat
33 cm
Cu coşul superior coborât
29 cm
Pentru a deplasa coşul într-o poziţie mai
înaltă, procedaţi după cum urmează:
1. Trageţi coşul în afară până când se
opreşte.
2. Ridicaţi cu grijă ambele părţi laterale până
când mecanismul se angrenează şi coşul
devine stabil.
12 progress
1. Trageţi coşul în afară până când se
opreşte.
2. Ridicaţi cu grijă ambele părţi laterale, permiţând mecanismului să coboare uşor
înapoi şi ţinându-l ca să nu cadă brusc.
Nu ridicaţi şi nu coborâţi niciodată coşul
numai într-una dintre părţi
Atunci când coşul se află în poziţia de
sus nu veţi mai putea folosi grătarele
pentru ceşti.
Pentru a coborî coşul în poziţia iniţială,
procedaţi după cum urmează:
După încărcarea maşinii de spălat
vase, închideţi uşa întotdeauna,
deoarece uşa deschisă poate
reprezenta un pericol.
Utilizarea detergentului
Folosiţi numai detergenţi speciali pentru
maşina de spălat vase.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile
producătorului privind dozajul şi depozitarea, aşa cum sunt specificate pe ambalajul detergentului.
Folosirea doar a cantităţii de detergent
specificate contribuie la reducerea poluării.
1
2
Umplerea cu detergent
1. Deschideţi capacul.
3. Toate programele cu prespălare necesită
o doză suplimentară de detergent (5/10
g), care trebuie introdus în compartimentul pentru detergent de prespălare (2).
Acest detergent va fi folosit în etapa de
prespălare.
În cazul în care folosiţi tablete de detergent, introduceţi tableta în compartimentul (1).
2. Umpleţi dozatorul pentru detergent (1) cu
detergent. Marcajele indică nivelurile de
dozare:
20 = aproximativ 20 g de detergent
30 = aproximativ 30 g de detergent.
progress 13
4. Închideţi capacul şi apăsaţi până când se
fixează în locaşul lui.
Tabletele de detergent de la producători
diferiţi au viteze diferite de dizolvare. Din
acest motiv, unele tablete de detergent
nu ating puterea maximă de curăţare în
timpul programelor de spălare scurte. În
consecinţă, vă rugăm să folosiţi programe de spălare lungi când utilizaţi tabletele de detergent, pentru a asigura îndepărtarea completă a reziduurilor de
detergent.
Funcţia Multi-tab
Acest aparat este prevăzut cu funcţia "Multitab", ceea ce permite folosirea tabletelor de
detergent combinate.
Aceste produse sunt detergenţi cu funcţii
combinate de agent de curăţare, de clătire şi
sare. Pot conţine şi alţi diferiţi agenţi, în funcţie de tipul de tablete ales ("3 în 1", "4 în 1",
"5 în 1" etc...).
Verificaţi dacă detergenţii sunt adecvaţi pentru duritatea apei din regiunea dv. Consultaţi
instrucţiunile producătorilor.
O dată ce funcţia a fost selectată, va rămâne
activă şi pentru programele de spălare
următoare.
Selectând această funcţie, fluxul de agent de
clătire şi de sare care pătrunde din recipientele de alimentare respective se dezactivează
automat. De asemenea, ledurile indicatoare
pentru sare şi pentru agent de clătire sunt
dezactivate.
Cu "funcţia Multitab", durata ciclului de
spălare se poate modifica.
Activarea/dezactivarea funcţiei Multitab
Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două
butoane Multi-tab (butoanele pentru funcţii
D şi E) până când se aprinde ledul pentru
Multi-tab. Acesta indică faptul că funcţia este
activă.
Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi din nou
pe aceleaşi butoane, până când se stinge ledul indicator pentru funcţia Multi-tab.
Activaţi/dezactivaţi funcţia "Multitab''
înainte de începerea programului de
spălare.
Din momentul în care programul a început, funcţia "Multitab" NU mai poate fi
schimbată. Dacă doriţi să anulaţi funcţia
"Multitab" trebuie să anulaţi setările iniţiale ale programului şi apoi să dezactivaţi funcţia "Multitab''. În acest caz, trebuie să setaţi programul de spălare (şi
opţiunile dorite) din nou.
Activarea/dezactivarea dozatorului
pentru agentul de clătire
1. Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat
vase trebuie să fie în modul de setare.
2. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele pentru funcţii B şi C, până când ledurile butoanelor pentru funcţii A, B şi C
încep să clipească intermitent.
3. Apăsaţi pe butonul pentru funcţii B, ledurile butoanelor pentru funcţii A şi C se
sting, în timp ce ledul butonului pentru
funcţii B continuă să clipească intermitent.
Dacă rezultatul uscării nu este satisfăcător, vă sugerăm următoarele:
1. Umpleţi dozatorul pentru agent de
clătire cu agent de clătire.
2. Activaţi dozatorul pentru agentul de
clătire.
3. Setaţi dozajul agentului de clătire la
poziţia 2.
• Activarea/dezactivarea agentului de
clătire este posibilă numai cu funcţia
Multi-tab activă.
14 progress
4. Pentru a activa dozatorul pentru agentul
de clătire, apăsaţi din nou pe butonul B,
ledul indicator Terminare se aprinde, indicând că dozatorul pentru agent de clătire a fost activat.
5. Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de spălat vase apăsând pe butonul
On/Off.
6. Pentru a dezactiva din nou dozatorul
pentru agentul de clătire, urmaţi instrucţiunile de mai sus până când ledul indicator Terminare se stinge.
1. Dezactivaţi funcţia Multitab.
2. Umpleţi din nou rezervorul cu sare şi
dozatorul pentru agent de clătire.
3. Reglaţi setarea pentru duritatea apei
la setarea cea mai mare şi executaţi
1 program de spălare normal fără vase.
4. Reglaţi setarea pentru duritatea apei
în funcţie de duritatea apei din zona
dv.
5. Reglaţi dozarea agentului de clătire.
În cazul în care decideţi să reveniţi
la utilizarea detergenţilor separaţi,
vă recomandăm următoarele:
Selectarea şi pornirea unui program de spălare
Selectaţi programul de spălare şi întârziaţi pornirea prin întredeschiderea uşii. Pornirea programului sau a
numărătorii inverse pentru pornirea
cu întârziere va avea loc numai după
închiderea uşii. Până atunci puteţi
modifica setările
1. Verificaţi dacă au fost încărcate corect
coşurile şi dacă braţele stropitoare se pot
roti liber.
2. Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
3. Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat
vase trebuie să fie în modul de setare.
4. Apăsaţi butonul corespunzător programului necesar (vedeţi tabelul "Programe
de spălare"). Ledul programului selectat
se aprinde.
Închideţi uşa maşinii de spălat vase, programul va începe automat.
Setarea şi începerea programului cu
"pornire cu întârziere"
1. După selectarea programului de spălare,
apăsaţi pe butonul de pornire cu întârziere până când începe să clipească intermitent ledul corespunzătorul pentru
numărul de ore ales (3h, 6h sau 9h).
2. Închideţi uşa maşinii de spălat vase,
numărătoarea inversă începe automat.
3. Numărătoarea inversă va descreşte o
dată la 3 ore.
4. O dată ce intervalul de întârziere programat s-a scurs, programul va porni automat.
Deschiderea uşii va întrerupe
numărătoarea inversă. Închideţi uşa;
numărătoarea inversă va continua din
punctul în care s-a întrerupt.
Avertizare Întrerupeţi sau anulaţi un
program de spălare în curs de
derulare NUMAI în caz de absolută
necesitate.
Atenţie! Pot ieşi aburi fierbinţi la deschiderea uşii. Deschideţi uşa cu
atenţie.
Întreruperea unui program de spălare în
curs de derulare
• Deschideţi uşa maşinii de spălat vase; programul se va opri. Închideţi uşa; programul
va porni de la momentul întreruperii.
Anularea pornirii cu întârziere sau a unui
program de spălare în curs de derulare
• Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două
butoane pentru funcţii B şi C până când
toate ledurile butoanelor de programe se
aprind.
• Anularea unei porniri cu întârziere implică,
de asemenea, anularea programului de
spălare setat. Trebuie să selectaţi programul de spălare din nou.
• Dacă trebuie selectat un nou program de
spălare, verificaţi să existe detergent în dozatorul pentru detergent.
progress 15
1. Deschideţi uşa maşinii de spălat vase.
– Ledul indicator Terminare este aprins.
– Ledul programului care tocmai s-a terminat rămâne aprins.
2. Opriţi maşina de spălat vase.
Terminarea programului de spălare
• Maşina de spălat vase se opreşte automat
şi se aude un semnal acustic care vă informează despre terminarea programului
de spălare.
Descărcarea maşinii de spălat vase
• Vasele fierbinţi sunt sensibile la lovituri. De
aceea, vasele trebuie lăsate să se
răcească înainte de a le scoate din aparat.
• Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe cel
superior; astfel se va evita scurgerea apei
din coşul superior pe vasele aflate în coşul
inferior.
• Pot apărea picături de apă pe pereţii laterali şi pe uşa maşinii de spălat vase, deoa-
rece oţelul inoxidabil se răceşte mai repede decât vasele.
După terminarea programului de
spălare, se recomandă ca maşina de
spălat vase să fie deconectată de la
sursa de energie, iar robinetul de
apă să fie închis.
Programe de spălare
Program
Grad de
murdărire
Tip de
încărcătură
Descrierea programului
Foarte murdare
Prespălare
Vase de por- Spălare principală până la 70°C
ţelan, tacâmu- 2 clătiri intermediare
ri, oale şi tigăi Clătire finală
Uscare
Normal murdare
Prespălare
Vase de por- Spălare principală până la 65°C
ţelan, tacâmu- 1 clătire intermediară
ri, oale şi tigăi Clătire finală
Uscare
1)
Normal murdare sau puţin murdare
Vase de porţelan şi tacâmuri
Spălare principală până la 65°C
Clătire finală
50° 2)
Normal murdare
Vase de porţelan şi tacâmuri
Prespălare
Spălare principală până la 50°C
1 clătire intermediară
Clătire finală
Uscare
45°
Normal murdare
Vase de porţelan delicate
şi sticlărie
Spălare principală până la 45°C
1 clătire intermediară
Clătire finală
Uscare
70°
65°
65°A30'
1) Ideal pentru spălarea unei încărcături parţiale în maşina de spălat. Este programul perfect pentru
spălările zilnice, creat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unei familii de 4 persoane care doreşte
să încarce numai vesela şi tacâmurile de la micul dejun şi de la cină.
2) Program de testare pentru institutele de testare
16 progress
Valorile consumurilor
Program
Durata programului
(în minute)
Consumul de energie
(în kWh)
Consumul de apă
(în litri)
80 - 90
1,6- 1,8
22 - 24
90 - 100
1,4 - 1,6
18 - 20
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
14 - 16
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
70°
65°
65°A30'
50° 1)
45°
1) Program de testare pentru institutele de testare
Valorile consumurilor sunt orientative şi
depind de presiunea şi de temperatura
apei şi, de asemenea, de variaţiile curentului electric şi de cantitatea de vase.
Îngrijirea şi curăţarea
Curăţarea filtrelor
Filtrele trebuie verificate şi curăţate periodic.
Filtrele murdare degradează rezultatul
spălării.
Avertizare Înainte de curăţarea filtrelor,
asiguraţi-vă că maşina de spălat vase a
fost oprită.
1. Deschideţi uşa, scoateţi coşul inferior.
2. Sistemul de filtre al maşinii de spălat vase
cuprinde un filtru mare (A), un microfiltru
(B) şi un filtru plat. Deblocaţi sistemul de
filtre cu ajutorul mânerului microfiltrului.
Rotiţi
mânerul
cu 1/4
tur în
sens antiorar şi
scoateţi
sistemul
de filtre.
3.
4. Apucaţi filtrul mare (A) de mânerul cu orificiul şi scoateţi-l din microfiltrul (B).
5. Curăţaţi bine toate filtrele sub jet de apă.
6. Scoateţi filtrul plat de la baza compartimentului de spălare şi curăţaţi-l bine pe
ambele părţi.
7. Reintroduceţi filtrul la baza compartimentului de spălare şi asiguraţi-vă că este
perfect fixat sub cele două ghidaje (C).
progress 17
Curăţarea exterioară
Curăţaţi suprafeţele exterioare ale maşinii de
spălat vase şi panoul de comandă cu o cârpă
moale umedă. Folosiţi numai detergenţi neutri, dacă e nevoie. Nu folosiţi niciodată produse abrazive, bureţi abrazivi sau solvenţi
(acetonă, tricloretilenă etc...).
8. Puneţi filtrul mare (A) în microfiltrul (B) şi
apăsaţi-le pe amândouă.
9. Introduceţi blocul de filtre în locaşul său şi
blocaţi-l rotind mânerul în sens orar, până
când se opreşte. În timpul acestui proces, asiguraţi-vă că filtrul plat nu iese din
baza compartimentului de spălare.
Curăţarea interiorului
Asiguraţi-vă că garniturile din jurul uşii, dozatoarele pentru detergent şi agent de clătire
sunt curăţate regulat cu o cârpă umedă.
Vă recomandăm ca la fiecare 3 luni să executaţi un program de spălare pentru vase
foarte murdare, utilizând detergent, dar fără
vase.
Perioade lungi de nefuncţionare
Dacă nu folosiţi maşina pentru o perioadă
lungă de timp, vă recomandăm următoarele:
1. Scoateţi aparatul din priză şi închideţi robinetul de apă.
2. Lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni formarea de mirosuri neplăcute.
3. Lăsaţi interiorul maşinii de spălat curat.
Măsuri de precauţie împotriva îngheţului
Evitaţi amplasarea maşinii într-un loc în care
temperatura este sub 0°C. Dacă acest lucru
nu este posibil, goliţi maşina, închideţi uşa
aparatului, deconectaţi ţeava de alimentare
şi goliţi-o.
Nu folosiţi NICIODATĂ maşina de
spălat vase fără filtre. Repoziţionarea şi montarea incorectă a filtrelor
vor duce la rezultate nesatisfăcătoare ale spălării şi pot provoca defectarea aparatului.
Nu încercaţi NICIODATĂ să demontaţi braţele stropitoare.
În cazul în care resturi de murdărie au
astupat orificiile din braţele stropitoare,
îndepărtaţi murdăria cu o scobitoare.
Deplasarea maşinii
Dacă trebuie să deplasaţi maşina (în cazul în
care vă mutaţi în altă locuinţă etc...):
1. Scoateţi-o din priză.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Scoateţi ţeava de alimentare cu apă şi
goliţi furtunurile.
4. Scoateţi maşina împreună cu furtunurile.
Evitaţi răsturnarea maşinii în timpul transportului.
Ce trebuie făcut dacă...
Maşina de spălat vase nu porneşte sau se
opreşte în timpul funcţionării.
Unele probleme se datorează lipsei unei întreţineri minime sau unor omisiuni şi pot fi re-
zolvate cu ajutorul indicaţiilor din tabel, fără a
fi nevoie de asistenţa unui tehnician.
Opriţi maşina de spălat vase, deschideţi uşa
şi executaţi următoarele acţiuni corective.
18 progress
Coduri de eroare şi defecţiuni
Cauză posibilă şi soluţionare
• clipire continuă a ledului programului în curs de • Robinetul este blocat sau este înfundat cu dederulare
puneri de calcar.
• 1 clipire a ledului indicator Terminare
Curăţaţi robinetul de apă.
• semnal acustic intermitent
• Robinetul de apă este închis.
Maşina de spălat vase nu se alimentează cu
Deschideţi robinetul de apă.
apă
• Filtrul (dacă există) din furtunul de alimentare cu
apă este blocat.
Curăţaţi filtrul.
• Furtunul de alimentare cu apă nu a fost plasat
corect sau este îndoit sau strivit.
Verificaţi racordarea furtunului de alimentare cu
apă.
• clipire continuă a ledului programului în curs de • Scurgerea de la chiuvetă este blocată.
derulare
Curăţaţi scurgerea chiuvetei.
• 2 clipiri intermitente ale ledului indicator Termi- • Furtunul de evacuare a apei nu a fost plasat conare
rect sau este îndoit sau strivit.
Verificaţi racordul furtunului de evacuare a apei.
• semnal acustic intermitent
Maşina de spălat vase nu evacuează apa
• clipire continuă a ledului programului în curs de • Închideţi robinetul de apă şi contactaţi Centrul
derulare
de Asistenţă local.
• 3 clipiri intermitente ale ledului Terminare
• semnal acustic intermitent
Dispozitivul anti-inundaţie este activat
Defecţiune
Programul nu începe
După efectuarea acestor verificări, porniţi
aparatul şi închideţi uşa.
Programul va continua de la momentul întreruperii.
În cazul în care defecţiunea sau codul de
eroare reapar, contactaţi Centrul de Asistenţă.
Pentru alte coduri de eroare care nu sunt
descrise în tabelul de mai sus, contactaţi
Centrul de Asistenţă local.
Contactaţi Centrul de Asistenţă local, menţionând modelul (Mod.), numărul produsului
(PNC) şi numărul de serie (S.N.).
Cauză posibilă şi soluţionare
• Uşa maşinii de spălat vase nu a fost bine închisă.
Închideţi uşa.
• Ştecherul nu este introdus în priză.
Introduceţi ştecherul în priză
• Siguranţa s-a ars în tabloul cu siguranţe al casei.
Înlocuiţi siguranţa.
• A fost selectată pornirea cu întârziere.
Dacă doriţi să spălaţi vasele imediat, anulaţi
pornirea cu întârziere.
Aceste informaţii pot fi găsite pe plăcuţa cu
datele tehnice, aflată pe partea laterală a uşii
maşinii de spălat.
Pentru a avea aceste informaţii la îndemână,
vă recomandăm să le notaţi aici:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC (numărul produsului) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. (numărul de serie). : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
progress 19
Rezultatele de spălare nu sunt satisfăcătoare
Vasele nu sunt curate
• S-a selectat un program de spălare neadecvat.
• Vasele sunt aranjate greşit, împiedicând pătrunderea apei pe toată suprafaţa lor. Coşurile nu trebuie supraîncărcate.
• Braţele stropitoare nu se rotesc liber din cauza aşezării incorecte a vaselor.
• Filtrele de la baza compartimentului de spălare sunt murdare sau incorect
aşezate.
• S-a folosit prea puţin detergent sau deloc.
• Dacă pe vase apar depuneri de calcar; rezervorul pentru sare este gol ori
s-a setat un nivel neadecvat al dispozitivului de dedurizare a apei.
• Furtunul de evacuare a apei nu este corect racordat.
• Capacul rezervorului de sare nu este corect închis.
Vasele sunt ude şi
mate
• Nu s-a folosit agent de clătire.
• Dozatorul pentru agentul de clătire este gol.
Pe vase sau pe pa- • Micşoraţi doza de agent de clătire.
hare sunt vizibile
dungi, pete albe sau
o peliculă albăstruie
Picăturile de apă sau uscat pe pahare
şi pe vase
• Măriţi doza de agent de clătire.
• Detergentul poate fi de vină. Contactaţi linia de relaţii cu clienţii a producătorului detergentului.
Dacă, după toate aceste verificări, problema
persistă, contactaţi Centrul de Asistenţă local.
Date tehnice
Dimensiuni
Lăţime
Înălţime
Adâncime
59,6 cm
81,8 - 87,8 cm
55,5 cm
Conexiune electrică - Tensiune - Informaţiile referitoare la racordarea la electricitate sunt specificate
Putere totală - Siguranţă
pe plăcuţa cu datele tehnice, situată pe marginea interioară a uşii
maşinii de spălat vase.
Presiunea apei de alimentare
Minimă
Maximă
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Capacitate
set pentru 12 persoane
Recomandări pentru institutele de testare
Testarea conformă EN 60704 trebuie efectuată cu aparatul complet încărcat şi utilizând
programul de testare (vezi "Valorile consumurilor").
Testarea conformă EN 50242 trebuie efectuată cu rezervorul de sare şi cu dozatorul de
agent de clătire pline cu respectivele produse
şi utilizând programul de testare (vezi "Valorile consumurilor").
Încărcare completă: set standard pentru 12 persoane
Cantitatea de detergent necesară:
5 g + 25 g (Tip B)
Setare agent de clătire
poziţia 4 (Tip III)
20 progress
Grătare pentru ceşti: poziţia A
Aşezarea în coşul superior
Aranjarea în coşul inferior
Aranjarea în coşul pentru tacâmuri
Instalarea
Avertizare Lucrările electrice şi/sau
de instalaţii necesare pentru
instalarea aparatului trebuie
realizate de un electrician şi/sau de
un instalator calificat sau de o
persoană competentă.
Îndepărtaţi ambalajele înainte de poziţionarea aparatului.
Pe cât posibil, aşezaţi maşina în apropierea
robinetului de alimentare cu apă şi a scurgerii.
Această maşină de spălat vase este proiectată pentru a fi instalată sub un blat de
bucătărie sau sub o suprafaţă de lucru.
Atenţie!Urmaţi cu grijă instrucţiunile din fişa
anexată pentru încorporarea maşinii de
spălat vase şi pentru fixarea panoului de mobilier.
Nu sunt necesare deschideri suplimentare
pentru ventilaţia maşinii de spălat vase, ci
doar pentru trecerea furtunurilor de alimentare cu apă şi de evacuare şi pentru cablul de
alimentare.
Maşina de spălat vase are picioruşe reglabile,
pentru a permite reglarea înălţimii.
În timpul operaţiunilor care implică accesul la
părţile interne, maşina de spălat vase trebuie
să fie scoasă din priză.
Când introduceţi maşina, asiguraţi-vă că furtunurile de alimentare şi de evacuare a apei
şi cablul electric nu sunt îndoite sau strivite.
progress 21
Fixarea de mobilierul alăturat
Maşina de spălat vase trebuie să fie fixată
pentru a nu se răsturna.
De aceea trebuie să vă asiguraţi că blatul sub
care este instalată este fixat în mod adecvat
de o structură fixă (pereţii mobilierului alăturat, dulapuri, perete).
Dacă aparatul este corect nivelat, uşa nu se
va agăţa de nicio parte a dulapului.
Dacă uşa nu se închide corect, slăbiţi sau
strângeţi picioruşele reglabile, până când
maşina de spălat vase este perfect orizontală.
Nivelarea
O bună nivelare este esenţială pentru închiderea şi etanşarea corectă a uşii.
Racordul de apă
Racordarea la alimentarea cu apă
Acest aparat poate fi conectat la o sursă de
alimentare cu apă caldă (max. 60°) sau cu
apă rece.
În cazul alimentării cu apă caldă, puteţi obţine
o reducere semnificativă a consumului de
energie. Acest lucru depinde totuşi de modul
în care este produsă apa caldă. (Vă recomandăm surse alternative de energie care
protejează mediul înconjurător, cum ar fi de
exemplu panourile solare sau fotovoltaice,
precum şi energia eoliană).
Pentru realizarea racordului propriu-zis, piuliţa de cuplare montată pe furtunul de alimentare cu apă al maşinii este proiectată
pentru înşurubarea pe o ţeavă filetată de 3/4
ţoli sau pe un robinet special de cuplare rapidă, de tip Press-block.
Presiunea apei trebuie să se încadreze în limitele menţionate în "Datele tehnice". Compania locală de furnizare a apei vă poate oferi
informaţii privind presiunea medie a apei din
zona dv.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie îndoit, strivit sau încurcat atunci când este racordat.
Aparatul este echipat cu furtunuri de alimentare şi de evacuare care pot fi rotite spre
stânga sau spre dreapta cu ajutorul unei piuliţe de blocare, pentru a se adapta condiţiilor
de instalare. Piuliţa de blocare trebuie
montată corect pentru a se evita scurgerile de apă.
Atenţie! NU toate modelele de maşini de
spălat vase au furtunuri de alimentare şi
de evacuare prevăzute cu o piuliţă de
blocare. În acest caz, această facilitate
nu este posibilă.
Dacă aparatul este racordat la ţevi noi sau la
ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi
apa să curgă timp de câteva minute înainte
de a racorda furtunul de alimentare.
NU folosiţi furtunuri de racordare care au
fost folosite anterior la un aparat vechi.
Acest aparat este dotat cu caracteristici
de siguranţă care vor împiedica apa folosită în aparat să revină în sistemul de
apă potabilă. Aparatul corespunde reglementărilor aplicabile privind instalaţiile.
Furtunul de alimentare cu apă cu valvă
de siguranţă
După conectarea furtunului de alimentare cu
perete dublu, valva de siguranţă se află lângă
robinet. Astfel, furtunul de alimentare cu apă
este sub presiune numai atunci când curge
apa. Dacă furtunul de alimentare cu apă începe să prezinte scurgeri în timpul acestei
operaţiuni, valva de siguranţă va opri alimentarea cu apă.
Vă rugăm să instalaţi cu grijă furtunul de alimentare cu apă:
• Cablul electric pentru valva de siguranţă se
află în interiorul peretelui dublu al furtunului
de alimentare cu apă. Nu cufundaţi furtunul de alimentare cu apă sau valva de siguranţă în apă.
• Dacă furtunul de alimentare cu apă sau
valva de siguranţă sunt deteriorate, scoateţi imediat ştecherul din priză.
• Furtunul de alimentare cu apă echipat cu
valvă de siguranţă trebuie să fie înlocuit
numai de Centrul de Asistenţă.
Avertizare Voltaj periculos
22 progress
Racordarea furtunului de evacuare a
apei
Capătul furtunului de evacuare a apei poate
fi conectat în următoarele moduri:
1. La sifonul de scurgere al chiuvetei, fixându-l de partea de dedesubt a suprafeţei
de lucru. Astfel se evită pătrunderea apei
reziduale din chiuvetă în maşina de
spălat.
2. Într-o ţeavă de scurgere prevăzută cu o
gură de aerisire, cu diametru intern minim
de 4 cm.
Racordul de evacuare a apei reziduale trebuie să se afle la o înălţime maximă de 60 cm
faţă de partea inferioară a maşinii de spălat
vase.
Asiguraţi-vă că furtunul nu este îndoit sau
strivit, deoarece acest lucru poate împiedica
sau îngreuna evacuarea apei reziduale.
Dopul de la chiuvetă nu trebuie să fie pus
când maşina evacuează apa, deoarece
acest lucru poate provoca pătrunderea apei
înapoi în maşină.
Lungimea totală a furtunului de evacuare a
apei, inclusiv prelungirea ce poate fi
adăugată, nu trebuie să depăşească 4 metri.
Diametrul intern al furtunului de prelungire nu
trebuie să fie mai mic decât diametrul furtunului furnizat.
De asemenea, diametrul intern al fitingurilor
folosite pentru racordurile la scurgere nu trebuie să fie mai mic decât diametrul furtunului
furnizat.
Când conectaţi furtunul de evacuare la un
racord sub sifonul de la chiuvetă, întreaga
membrană de plastic (A) trebuie să fie
înlăturată. Neîndepărtarea întregii membrane va face ca resturile de mâncare să se acumuleze de-a lungul timpului, blocând în cele
din urmă racordul de la furtunul de evacuare
al maşinii de spălat.
Aparatele noastre sunt echipate cu un
dispozitiv de siguranţă pentru a le proteja împotriva revenirii apei murdare în
maşina de spălat. Dacă scurgerea chiuvetei are o "valvă cu sens unic" încorporată, acest lucru poate împiedica scurgerea corectă a apei din maşina de
spălat vase. În consecinţă, vă recomandăm să o înlăturaţi.
Furtunul de evacuare poate fi aşezat la
dreapta sau la stânga maşinii de spălat vase
Pentru a evita scurgerile de apă după instalare, verificaţi ca fitingurile pentru apă
să fie etanşe.
Conexiunea electrică
Avertizare Standardele de siguranţă
necesită împământarea aparatului.
Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată, asiguraţi-vă că vol-
tajul nominal şi tipul de alimentare
de pe plăcuţa cu datele tehnice corespund cu cele la care este racordat aparatul. Puterea nominală a si-
progress 23
guranţelor este marcată pe plăcuţa
cu datele tehnice.
Conectaţi întotdeauna ştecherul numai la o priză Schuko corect instalată.
Nu trebuie să folosiţi prize multiple,
conectoare şi prelungitoare. Acestea pot prezenta pericol de incendiu
prin supraîncălzire.
Dacă este necesar, înlocuiţi sistemul de prize din locuinţă. În cazul în
care cablul electric trebuie înlocuit,
contactaţi Centrul de Asistenţă local.
Priza trebuie să fie accesibilă după
instalarea aparatului.
Nu deconectaţi niciodată aparatul
prin tragerea de cablu. Trageţi întotdeauna de ştecher.
Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru nerespectarea
precauţiunilor de siguranţă de mai
sus.
Protejarea mediului înconjurător
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt prietenoase cu
mediul şi pot fi reciclate. Componentele de
plastic sunt identificate prin marcaje, de ex.
>PE<, >PS< etc. Vă rugăm să aruncaţi materialele de ambalare în recipientele adecvate
în instalaţiile pentru gunoi comunitare.
Avertizare Atunci când un aparat nu se
mai foloseşte:
• Scoateţi ştecherul din priză.
• Tăiaţi cablul electric şi ştecherul şi
aruncaţi-le în mod corespunzător.
• Aruncaţi dispozitivul de închidere al
uşii. În acest fel, evitaţi blocarea copiilor în interior, lucru care le-ar pune viaţa în pericol.
www.progress-hausgeraete.de
156990281-00-052008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising