Progress | PI1310X | User manual | Progress PI1310X Instrukcja obsługi

Progress PI1310X Instrukcja obsługi
instrukcja obsługi
Zmywarka do naczyń
PI 1310
2 progress
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2
Opis urządzenia
3
Panel sterowania
4
Pierwsze użycie
5
Ustawianie zmiękczacza wody
5
Wsypywanie soli do zmywarki
6
Wlewanie płynu nabłyszczającego
7
Codzienna eksploatacja
8
Wkładanie sztućców i naczyń
9
Stosowanie detergentu
11
Wybór i uruchomienie programu zmywania
12
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
Programy zmywania
Konserwacja i czyszczenie
Co zrobić, gdy…
Dane techniczne
Wskazówki dla ośrodków
przeprowadzających testy
Instalacja
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ochrona środowiska
12
13
13
15
16
17
17
18
20
20
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni
poznać zasady bezpiecznej obsługi
urządzenia. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez
cały czas używania zmywarki oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia lub
sprzedaży urządzenia, kolejnemu użytkownikowi.
Prawidłowe użycie
• Zmywarka jest przeznaczona jedynie do
mycia naczyń i przyborów kuchennych
nadających się do mycia w zmywarce.
• Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych
rozpuszczalników, ponieważ mogą one
spowodować wybuch.
• Noże oraz inne ostre przedmioty należy
wkładać do koszyka na sztućce ostrzami
skierowanymi w dół lub układać poziomo
w koszu górnym.
• Należy używać produktów (detergentów,
soli oraz płynu nabłyszczającego) przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.
• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w
trakcie pracy. Grozi to wydostaniem się na
zewnątrz gorącej pary.
• Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń
przed zakończeniem cyklu mycia.
• Po zakończeniu mycia należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania i zakręcić
zawór wodny.
• Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie uprawniony technik z autoryzowanego zakładu serwisowego. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
• Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może prowadzić do obrażeń ciała i poważnych usterek urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym
zakładem serwisowym. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Detergenty używane w zmywarkach mogą
powodować chemiczne oparzenia oczu,
ust i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla
życia! Należy przestrzegać wskazówek
producentów detergentów dotyczących
ich bezpiecznego używania.
• Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
W zmywarce mogą pozostawać resztki
detergentu.
• Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze
zamknięte, za wyjątkiem momentu wkładania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to
uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się
o otwarte drzwiczki i doznania obrażeń.
• Nie wolno siadać ani stawać na otwartych
drzwiczkach.
progress 3
Bezpieczeństwo dzieci
• Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na obsługiwanie zmywarki bez nadzoru.
• Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
• Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
• Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.
Instalacja
• Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmywarka nie została uszkodzona w czasie
transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urządzenia do zasilania. Jeśli
zmywarka jest uszkodzona, należy skontaktować się z dostawcą.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji należy
zdjąć opakowanie.
• Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne
wymagane w celu instalacji zmywarki mu-
Opis urządzenia
szą być wykonywane przez wykwalifikowaną oraz kompetentną osobę.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji
lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
• Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli
przewód elektryczny, węże; panel sterujący, blat roboczy lub obszar cokołu są uszkodzone w taki sposób, że wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontaktować się z lokalnym zakładem serwisowym, aby uniknąć uszkodzeń.
• Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych, nie należy nawiercać ścianek bocznych urządzenia.
Ostrzeżenie! Podłączenie
elektryczne i hydrauliczne należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami
podanymi w odpowiednich
rozdziałach.
4 progress
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kosz górny
Regulacja ustawienia twardości wody
Pojemnik na sól
Dozownik detergentu
Dozownik płynu nabłyszczającego
Tabliczka znamionowa
Filtry
Dolne ramię spryskujące
Górne ramię spryskujące
Panel sterowania
4
1
1
2
3
4
3
2
Pokrętło wyboru programów
Przycisk Start/anuluj
Kontrolki
Kontrolka Wł./Wył
Kontrolki
Świeci się podczas fazy zmywania oraz płukania.
Zmywanie
Świeci się podczas fazy suszenia.
Suszenie
Koniec
Świeci się po zakończeniu programu zmywania.
Dodatkowo wskazuje również:
• ustawienie zmiękczacza wody
• zadziałanie alarmu nieprawidłowej pracy urządzenia.
progress 5
Pokrętło wyboru programów i kontrolka
Wł./Wył.
• W celu wyboru programu zmywania należy
obrócić pokrętło wyboru programów w
prawo lub w lewo, aż symbol wybranego
programu, który jest umieszczony na pokrętle, znajdzie się naprzeciw kontrolki Wł./
Wył. na panelu sterowania.
Kontrolka Wł./Wył. zapali się (położenie
WŁĄCZONE).
• Aby wyłączyć zmywarkę, należy obracać
pokrętłem wyboru programów, aż symbol
programu umieszony na pokrętle znajdzie
się naprzeciw kontrolki Wł./Wył. Kontrolka
Wł./Wył. zgaśnie (położenie WYŁĄCZONE).
Za pomocą pokrętła można również ustawić poziom regeneracji zmiękczacza
wody.
Pierwsze użycie
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
hydrauliczne zostały wykonane zgodne z
instrukcją instalacji
• Wyjąć wszystkie opakowania z urządzenia
• Ustawienie zmiękczacza wody
• Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a następnie wsypać sól przeznaczoną do zmywarek
• Wlać płyn nabłyszczający
Aby stosować detergenty typu: ''3 w
1'', ''4 w 1'', ''5 w 1'' itp... należy postępować zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale "Stosowanie
detergentu.
Ustawianie zmiękczacza wody
Zmywarka jest wyposażona w system
zmiękczania wody, dzięki któremu możliwe
jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej do urządzenia, które mogą mieć
szkodliwy lub negatywny wpływ na działanie
zmywarki.
Im wyższa zawartość minerałów i soli, tym
twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w skali przeliczeniowej, w stopniach niemieckich, stopniach francuskich lub
w mmol/l (milimolach na litr) (milimol na litr międzynarodowa jednostka twardości wody).
Twardość wody
Zmiękczanie powinno być dopasowane do
stopnia twardości wody na danym obszarze.
W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości
wody.
Zmiękczanie wody musi być ustawione
obydwoma systemami regulacji: ręcznie, przy użyciu tarczy twardości wody
oraz elektronicznie.
°dH
°TH
mmol/l
Regulacja ustawienia twardości wody
Ręczne
Elektroniczne
Stosowanie
soli
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
poziom 10
tak
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
poziom 9
tak
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
poziom 8
tak
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
poziom 7
tak
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
poziom 6
tak
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
poziom 5
tak
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
poziom 4
tak
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
poziom 3
tak
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
poziom 2
tak
<4
<7
< 0,7
1
poziom 1
nie
6 progress
Ustawianie ręczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na
pozycję 2.
1. Otworzyć drzwiczki zmywarki.
2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.
3. Obrócić tarczę twardości wody i ustawić
ją na pozycji 1 lub 2 (patrz tabelka).
4. Włożyć dolny kosz.
Ustawianie elektroniczne
Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na
poziom 5.
1. Zmywarka musi być wyłączona.
2. Przycisnąć i przytrzymać przycisk Start/
Anuluj i obrócić pokrętło w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aż pierwszy symbol programu znajdzie
się naprzeciw kontrolki Wł./Wył.
3. Zwolnić przycisk Start/Anuluj. Kontrolka
Wł./Wył. zapala się, a kontrolka Start/
Anuluj pulsuje. Oznacza to, że funkcja ustawiania zmiękczacza wody jest aktywna.
4. Jednocześnie pulsuje kontrolka końca
programu.
Bieżący poziom regeneracji jest wskazywany przez liczbę mignięć kontrolki końca programu oddzielonych przerwą trwającą ok. 3 sekund.
Przykłady:
5 mignięć, przerwa, 5 mignięć, przerwa,
itd. = poziom 5
6 mignięć, przerwa, 6 mignięć, przerwa,
itd. = poziom 6
5. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć
przycisk Start/Anuluj. Każde naciśnięcie
przycisku to zmiana o jeden poziom.
Przykłady:
Jeśli obecny poziom to 5, jednokrotne
wciśnięcie przycisku Start/Anuluj zmienia
poziom na 6.
Jeśli obecny poziom to 10, jednokrotne
wciśnięcie przycisku Start/Anuluj zmienia
poziom na 1.
6. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę, obracając w tym celu
pokrętło wyboru programów aż do położenia Wył.
Wsypywanie soli do zmywarki
Ostrzeżenie!
Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instalację zmiękczania wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpoczęciem jednego
z pełnych programów zmywania. Dzięki temu zapobiegnie się rozsypaniu soli lub rozlaniu słonej wody na dnie urządzenia, co
mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.
Aby wsypać sól:
1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny kosz,
zdjąć pokrywę pojemnika na sól.
2. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest to
konieczne jedynie przed nasypaniem
soli za pierwszym razem).
3. Przy pomocy lejka dostarczonego w
komplecie wsypać sól aż do pełna.
4. Zakręcić pokrywę i sprawdzić, czy na
gwincie lub na uszczelce nie pozostały
resztki soli.
5. Dokręcić pokrywę, obracając zgodnie z
ruchem wskazówek zegara aż do słyszalnego kliknięcia.
progress 7
Nie należy się przejmować, jeśli, podczas wsypywania soli, z urządzenia wypływa woda. Jest to zjawisko normalne.
Należy regularnie uzupełniać sól w pojemniku.
W środku nakrętki pojemnika na sól znajduje
się okienko wskaźnika poziomu soli. Zielony
wskaźnik jest widoczny, gdy w zbiorniku jest
sól, a niemal znika gdy sól się skończyła,
czym przypomina o uzupełnieniu soli.
Wlewanie płynu nabłyszczającego
Ostrzeżenie! Stosować jedynie
markowe płyny nabłyszczające do
zmywarek.
Nigdy nie wlewać do dozownika płynu
nabłyszczającego żadnych innych substancji (np. środków do czyszczenia
zmywarek, detergentów w płynie). Mogą
one uszkodzić urządzenie.
Płyn nabłyszczający zapewnia całkowite
wypłukanie naczyń oraz wysuszenie bez
plam i smug.
Płyn nabłyszczający jest dodawany automatycznie podczas ostatniego płukania.
1. Otworzyć pojemnik wciskając przycisk
(A).
Dozownik ma pojemność ok. 110 ml, co
wystarczy na ok. 16 do 40 programów
zmywania, w zależności od ustawionego
poziomu dozowania.
3. Po każdym uzupełnieniu płynu nabłyszczającego należy sprawdzić, czy pokrywa jest zamknięta.
Starannie wytrzeć ściereczką płyn nabłyszczający rozlany podczas napełniania, aby uniknąć nadmiernego wytwarzania piany podczas następnego zmywania.
2. Wlać płyn nabłyszczający do pojemnika.
Maksymalny poziom płynu nabłyszczającego w pojemniku oznaczony jest za pomocą napisu "max".
W zależności od wyników zmywania i suszenia należy wyregulować dawkę płynu nabłyszczającego przy pomocy pokrętła z 6 pozycjami (pozycja 1 - dawka minimalna, pozycja 6 - dawka maksymalna).
Dawka ustawiona fabrycznie to 4.
8 progress
Jeśli po zmywaniu na naczyniach pozostają
krople wody lub ślady kamienia, należy
zwiększyć dawkę.
Jeśli na szklanych naczyniach i ostrzach noży
pojawiają się białawe klejące smugi lub niebieskawa warstwa, zmniejszyć dawkę.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego,
gdy wskaźnik (B) stanie się przejrzysty.
Codzienna eksploatacja
• Sprawdzić, czy nie ma konieczności uzupełnienia poziomu soli lub płynu nabłyszczającego w zmywarce.
• Włożyć naczynia i sztućce do zmywarki.
• Wsypać detergent.
• Wybrać program zmywania odpowiedni
do sztućców i naczyń.
• Rozpocząć program zmywania.
Przydatne porady i wskazówki
W zmywarce nie można zmywać żadnych
gąbek, ściereczek ani innych przedmiotów,
które absorbują wodę.
• Przed włożeniem naczyń należy:
– Usunąć pozostałości jedzenia i inne
resztki.
– Zmiękczyć resztki przypalonego jedzenia na patelniach
• Podczas wkładania naczyń i sztućców należy pamiętać, że:
– Naczynia i sztućce nie mogą blokować
ramion spryskujących.
– Naczynia wklęsłe, takie jak kubki,
szklanki, garnki, itp., należy wkładać otworem do dołu, aby umożliwić spływanie wody.
– Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedne
na drugich i nie mogą się wzajemnie
przykrywać.
– Aby uniknąć stłuczenia szkła, przedmioty szklane nie mogą się dotykać.
– Małe przedmioty należy wkładać do kosza na sztućce.
progress 9
• Przedmioty plastikowe oraz patelnie teflonowe mają tendencję do zatrzymywania
kropel wody i; nie schną one tak dobrze jak
porcelana i przedmioty stalowe.
• Lekkie naczynia (np. miseczki plastikowe,
itp.) powinny być wkładane do górnego
kosza i tak ustawione, aby nie mogły się
przesuwać.
Mycie naczyń/sztućców w zmywarce
nie należy zmywać:
można zmywać w ograniczonym zakresie:
• Sztućce z rączkami z drewna, rogu, porcelany, • Zmywać kamionkę jedynie, jeśli dany wyrób jest
macicy perłowej.
dopuszczony przez producenta do mycia w
• Przedmioty z plastiku nieodporne na ciepło.
zmywarkach.
• Stare sztućce z klejonymi częściami nieodpor- • Wzory szkliwione mogą blednąć przy częstym
nymi na działanie temperatury.
myciu.
• Naczynia i sztućce spiekane.
• Przedmioty ze srebra i aluminium mają tenden• Przedmioty ze stopu Pewter lub miedzi.
cję do przebarwiania się podczas mycia: Po• Kryształ ołowiowy.
zostałości na przykład białka czy żółtka jajka,
• Przedmioty stalowe nieodporne na rdzewienie.
musztardy itp. często powodują odbarwienia i
• Deski drewniane.
plamy na przedmiotach ze srebra. W związku z
• Przedmioty z włókien z tworzywa sztucznego.
tym, należy natychmiast usuwać resztki żywności ze srebra, jeśli przedmioty te nie są myte
od razu po użyciu.
Wkładanie sztućców i naczyń
Kosz dolny
Dolny kosz jest przeznaczony dla rondli, pokrywek, talerzy, salaterek, sztućców, itp.
Duże talerze i pokrywki powinny być wkładane na obrzeżach kosza, aby umożliwić
swobodne obracanie się ramion spryskujących.
Kosz na sztućce
Noże z długim ostrzem wkładane
pionowo stanowią potencjalne
zagrożenie. Długie i/lub ostre sztućce,
np. noże do mięsa, powinny być
umieszczane poziomo w górnym koszu.
Należy uważać podczas wkładania i
wyciągania ostrych przedmiotów, np.
noży.
Widelce i łyżki należy wkładać do specjalnego wyjmowanego kosza na sztućce trzonkami w dół, a noże trzonkami w górę.
Jeśli z dna koszyka wystają trzonki sztućców, co uniemożliwia obracanie się dolnego
10 progress
ramienia spryskującego, należy włożyć takie
sztućce trzonkami do góry.
Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie
przylegały do siebie.
W celu uzyskania optymalnych rezultatów
mycia zalecamy korzystanie z załączonej
kratki na koszyczek na sztućce (pod warunkiem, że pozwalają na to liczba i rozmiary
sztućców).
Przed zamknięciem drzwi sprawdzić,
czy ramiona spryskujące obracają się
swobodnie.
Kosz górny
Górny kosz jest przeznaczony na talerze (deserowe, spodki, talerze o średnicy do 24 cm),
salaterki, filiżanki i szklanki.
Ułożyć naczynia na półkach na filiżanki i pod
nimi tak, aby woda miała dostęp do wszystkich naczyń.
Regulowanie wysokości kosza górnego
Jeśli myte są bardzo duże talerze, można je
wkładać do dolnego kosza po przesunięciu
kosza górnego wyżej.
Maksymalna wysokość naczyń
w górnym
koszu
w dolnym
koszu
Przy podniesionym
koszu górnym
20 cm
31 cm
Przy obniżonym koszu górnym
24 cm
27 cm
Aby przenieść kosz górny wyżej, należy:
1. Przesunąć na zewnątrz przednie ograniczniki prowadnic (A) kosza górnego i
wysunąć kosz.
Kieliszki na wysokich nóżkach można wkładać nóżkami do góry na półce na filiżanki.
Jeśli myte będą wyższe naczynia, półki na filiżanki można złożyć.
2. Zamocować kosz w wyższym położeniu
i przesunąć ograniczniki (A) do pierwotnego położenia.
Gdy kosz jest w górnej pozycji, nie można korzystać z półek na filiżanki.
Po włożeniu naczyń do zmywarki
należy zawsze zamykać drzwi, aby
zapobiec ewentualnym wypadkom.
progress 11
Stosowanie detergentu
Stosować jedynie detergenty przeznaczone do zmywarek.
Proszę przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i przechowywania podanych na opakowaniu detergentów.
Detergent ten będzie zużyty podczas fazy
zmywania wstępnego.
Stosując detergent w tabletkach; włożyć
tabletkę do pojemnika (1)
Nie dawać dawek większych niż przepisano. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska.
Wsypywanie detergentu
1. Otworzyć pokrywę.
4. Zamknąć pokrywę i docisnąć ją, aż zaskoczy.
2. Wsypać proszek do dozownika detergentu (1). Oznaczenia poziomu dozowania:
20 = ok. 20 g detergentu
30 = ok. 30 g detergentu.
1
2
3. Wszystkie programy ze zmywaniem
wstępnym wymagają wsypania dodatkowej porcji (5/10 g) detergentu do przeznaczonej na ten cel przegródki (2).
Czas rozpuszczania detergentu w tabletkach jest inny dla produktów od różnych producentów. W związku z tym
niektóre detergenty w tabletkach nie
osiągają pełnej mocy zmywania podczas krótkich programów. Dlatego, stosując detergent w tabletkach należy korzystać z dłuższych programów zmywania, aby zapewnić całkowite usunięcie
resztek detergentu.
Korzystanie z tabletek do zmywarek
Tabletki są detergentami łączącymi w sobie
środek zmywający, nabłyszczacz i sól. Mogą
one również zawierać inne środki, w zależności od wybranego rodzaju tabletek ("3 w
1", "4 w 1", "5 w 1", itp...).
1. Sprawdzić, czy detergenty te są odpowiednie do danej twardości wody. Patrz
instrukcja producenta.
Uzupełnianie zbiorniczka soli i płynu nabłyszczającego nie jest konieczne. W takim przypadku, kontrolka nabłyszczacza
będzie zawsze paliła się po włączeniu
urządzenia.
2. Wybrać najmniejszy poziom regeneracji
zmiękczacza i dozowania środka nabłyszczającego.
12 progress
Jeśli wyniki suszenia nie są
zadowalające, zalecamy:
1. Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego.
2. Ustawić dozowanie płynu nabłyszczającego na poziom 2.
Jeżeli chce się zrezygnować z tabletek i
zacząć używać oddzielnych środków do
zmywarek, należy:
1. Napełnić odpowiednie dozowniki solą i
płynem nabłyszczającym.
2. Ustawić poziom twardości wody na najwyższy stopień i przeprowadzić 1 zwykły
program zmywania bez wkładania naczyń.
3. Wyregulować ustawienia twardości wody
odpowiednio do twardości na danym obszarze.
4. Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego.
Wybór i uruchomienie programu zmywania
1. Sprawdzić, czy naczynia włożono do koszy prawidłowo, a ramiona spryskujące
mogą się swobodnie obracać.
2. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
3. Zamknąć drzwi zmywarki.
4. Obracać pokrętłem, aż symbol wybranego programu znajdzie się naprzeciw kontrolki Wł./Wył. na panelu sterowania
(patrz tabela "Programy zmywania").
– Kontrolka Wł./Wył. zapali się.
– Zaczną pulsować kontrolki poszczególnych etapów wybranego programu
zmywania.
5. Nacisnąć przycisk Start/Anuluj. Program
uruchomi się samoczynnie i zapali się
kontrolka Start/Anuluj.
– Po rozpoczęciu programu zgasną kontrolki poszczególnych etapów programu. Palić się będzie wyłącznie kontrolka trwającego aktualnie etapu zmywania.
W czasie trwania programu nie można
dokonać zmiany programu poprzez ustawienie pokrętła wyboru programów na
inny program lub w położenie Wył. Aby
zmienić bieżący program, należy anulować wybrane ustawienie (patrz "Anulowanie trwającego programu").
Program zmywania rozpocznie się po
naciśnięciu przycisku Start/Anuluj. Do
tego momentu można zmodyfikować
ustawienia.
Ostrzeżenie! Przerwanie lub
anulowanie trwającego programu
jest dozwolone JEDYNIE w razie
absolutnej konieczności.
Uwaga! Po otwarciu drzwi może wydostać się gorąca para. Ostrożnie
otwierać drzwi.
Anulowanie bieżącego programu
zmywania
• Wcisnąć przycisk start/anuluj i przytrzymać go przez ok. 5 sekund. Zgaśnie kontrolka start/anuluj i zaczną migać kontrolki
etapu programu. Aktualny program został
anulowany i można ustawić nowy lub wyłączyć zmywarkę. Jeśli wybrany zostanie
nowy program zmywania, sprawdzić, czy
w dozowniku jest detergent.
Przerwanie trwającego programu
zmywania
Otworzyć drzwi zmywarki. Program zostanie
zatrzymany. Zamknąć drzwi. Program rozpocznie się od momentu, w którym został
przerwany.
Koniec programu zmywania
• Zmywarka automatycznie zatrzyma się.
• Zapali się kontrolka Koniec .
• Wyłączyć zmywarkę obracając w tym celu
pokrętłem wyboru programów do położenia Wył. Kontrolka Wł./Wył. zgaśnie.
Wyjmowanie naczyń ze zmywarki
• Gorące naczynia mogą się łatwo stłuc.
Przed ich wyjęciem ze zmywarki należy
odczekać, aż ostygną.
• Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego; Dzięki temu
krople wody z górnego kosza nie będą
skapywać na naczynia w dolnym koszu.
progress 13
• Woda może pojawić się na ściankach oraz
drzwiczkach zmywarki, ponieważ stal nierdzewna ochłodzi się do temperatury niższej niż naczynia.
Po zakończeniu programu mycia zaleca się odłączyć zmywarkę od zasilania i zakręcić zawór wody.
Programy zmywania
Stopień zabrudzenia
Rodzaj załadunku
65°
Średnio zabrudzone
Naczynia stołowe, sztućce,
garnki i patelnie
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 65°C
2 płukania pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
65°
Średnio lub lekko zabrudzone
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie zasadnicze do 65°C
Płukanie końcowe
Naczynia stołowe
i sztućce
Mycie wstępne
Zmywanie zasadnicze do 50°C
1 płukanie pośrednie
Płukanie końcowe
Suszenie
Program
1)
50°
2)
Średnio zabrudzone
Opis programu
1) Idealny do zmywania, gdy zmywarka została załadowana tylko częściowo. Jest to program doskonale
nadający się do codziennego użytku. Został opracowany w celu spełnienia wymagań
czteroosobowej rodziny, która zmywa tylko naczynia i sztućce po śniadaniu i obiedzie.
2) Program testowy dla ośrodków przeprowadzających testy
Dane eksploatacyjne
Program
65°
65°
50°
Długość programu
(w minutach)
Pobór energii
(w kWh)
Pobór wody
(w litrach)
105-115
1,5-1,7
23-25
30
0,9
9
130-140
1,0-1,2
14-16
Podane wartości mają jedynie orientacyjnych charakter. Zależą one od ciśnie-
nia i temperatury wody, a także od zmian
w napięciu zasilania oraz ilości naczyń.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie filtrów
Filtry należy okresowo sprawdzać i czyścić.
Brudne filtry sprawiają, że wyniki zmywania
są gorsze.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem
czyszczenia filtrów, należy upewnić się,
czy urządzenie jest wyłączone.
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć dolny kosz.
2. System filtrów zmywarki składa się z filtra
zgrubnego (A), mikrofiltra (B) i filtra pła-
skiego. Odblokować system filtrów za
pomocą rączki na mikrofiltrze.
14 progress
Przekręcić rączkę o około 1/4
obrotu w
kierunku
przeciwnym do
ruchu
wskazówek zegara oraz
wyjąć
3. system
filtrów
9. Włożyć filtry z powrotem na miejsce i zablokować je, przekręcając rączkę. W
trakcie wykonywania tej czynności, należy dopilnować, aby filtr płaski dokładnie
przylegał do dna komory zmywarki.
NIGDY nie należy używać zmywarki
bez zamontowanych filtrów. Nieprawidłowe ponowne włożenie i zamocowanie filtrów pogarsza wyniki
zmywania oraz może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
4. Chwycić filtr zgrubny (A) za płaski uchwyt
z otworem i odłączyć go od mikrofiltra
(B).
5. Dokładnie przemyć wszystkie filtry pod
bieżącą wodą.
6. Wyjąć filtr płaski z podstawy komory zmywania i oczyścić go dokładnie z obu
stron.
7. Zamocować filtr płaski z powrotem w
spodzie komory zmywania i upewnić się,
że znajduje się dokładnie pod dwoma
prowadnicami (C).
8. Włożyć filtr zgrubny (A) do mikrofiltra (B) i
docisnąć je razem.
NIGDY nie wolno wyjmować ramion
spryskujących.
W razie zatkania otworów w ramionach
spryskujących przez zanieczyszczenia
należy je usunąć patyczkiem.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
Oczyścić zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz panel sterowania wilgotną mokrą
ściereczką. W razie potrzeby użyć neutralnego detergentu. Nigdy nie stosować materiałów ściernych, myjek ani rozpuszczalników
(acetonu, trichloroetylenu itp.).
Czyszczenie wnętrza
Regularnie czyścić uszczelki drzwiowe, dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik detergentu mokrą ściereczką.
Zalecamy uruchomienie raz na 3 miesiące
programu do mycia bardzo zabrudzonych
naczyń, z użyciem detergentu, ale bez wkładania naczyń.
Dłuższe okresy nieużywania urządzenia
W przypadku nieużywania urządzenia przez
dłuższy okres należy:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania, a następnie zakręcić wodę.
2. Zostawić drzwiczki otwarte, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych.
progress 15
3. Pozostawić wnętrze urządzenia w czystym stanie.
Środki ostrożności dotyczące mrozu
Należy unikać umieszczania urządzenia w
miejscu o temperaturze poniżej 0°C. Jeżeli
nie można tego uniknąć, należy je opróżnić,
zamknąć drzwiczki oraz odłączyć i opróżnić
wąż doprowadzający wodę.
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć węże doprowadzenia i spustu
wody.
4. Wyjąć urządzenie wraz z wężami.
Należy unikać przechylania urządzenia podczas transportu.
Przenoszenie urządzenia
W razie konieczności przeniesienia urządzenia (przeprowadzka, itd.), należy:
Co zrobić, gdy…
Zmywarka nie daje się uruchomić lub przestaje działać podczas używania.
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać stosując się
do wskazówek podanych w niniejszej inKod błędu i awaria
strukcji, bez konieczności kontaktowania się
z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Wyłączyć zmywarkę, otworzyć drzwiczki i
przeprowadzić następujące zalecane działania korygujące.
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• ciągłe miganie kontrolki start/anuluj
• 1 mignięcie kontrolki Koniec
Nie można napełnić zmywarki wodą
• Blokada zaworu wody lub zbyt duże osady kamienia
Przeczyścić zawór wody
• Zawór wody jest zamknięty
Odkręcić zawór wody
• Filtr (jeżeli występuje) w gwintowanym łączniku
na wężu przy zaworze doprowadzenia wody
jest zablokowany
Przeczyścić filtr w gwintowanym łączniku na wężu
• Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo poprowadzony, jest zagięty lub przyciśnięty
Sprawdzić podłączenie węża doprowadzenia wody
• ciągłe miganie kontrolki start/anuluj
• 2 mignięcia kontrolki Koniec
Nie można spuścić wody ze zmywarki
• Odpływ jest zablokowany
Przeczyścić odpływ
• Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo poprowadzony, jest zagięty lub przyciśnięty
Sprawdzić podłączenie węża spustu wody
• ciągłe miganie kontrolki Start/Anuluj
• 3 mignięcia kontrolki Koniec
Nie można spuścić wody ze zmywarki
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z Serwisem Technicznym.
Nieprawidłowe działanie
Nie można włączyć programu
Możliwa przyczyna i rozwiązanie
• Drzwi zmywarki nie zostały prawidłowo zamknięte.
Zamknąć drzwi.
• Urządzenie nie zostało podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę do gniazdka
• Przepalony bezpiecznik w domowej instalacji
elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
16 progress
Po wykonaniu opisanych czynności kontrolnych należy włączyć urządzenie.
Program rozpocznie się od momentu, w którym został przerwany.
W razie ponownego pojawienia się kodu błędu, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.
W razie pojawienia się innych kodów błędu
nieopisanych w powyższej tabeli należy
skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem.
Kontaktując się z autoryzowanym serwisem
należy podać model (Mod.), numer produktu
(PNC) oraz jego numer fabryczny (S.N.).
Informacje te można znaleźć na tabliczce
znamionowej z boku na drzwiach zmywarki.
Aby zapewnić łatwy dostęp do tych numerów, proponujemy ich zapisanie w tym miejscu:
Zm. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr produktu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr seryjny. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wyniki mycia są niezadowalające
Naczynia są brudne • Wybrany został niewłaściwy program zmywania.
• Naczynia są ułożone w sposób uniemożliwiający dotarcie wody do wszystkich części powierzchni naczyń. Nie należy przeładowywać koszy.
• Ramiona spryskujące nie obracają się swobodnie z powodu niewłaściwego
ułożenia naczyń.
• Filtry w podstawie komory zmywania są brudne lub niewłaściwie ustawione.
• Użyto za mało detergentu lub nie użyto go w ogóle.
• W przypadku kamienia na naczyniach; pojemnik na sól jest pusty lub wybrano niewłaściwy poziom zmiękczania wody.
• Nieprawidłowe podłączenie węża spustowego.
• Nieprawidłowe zamknięcie pokrywy pojemnika na sól.
Naczynia są wilgotne i matowe
• Nie zastosowano płynu nabłyszczającego.
• Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Na szklankach i na- • Zmniejszyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
czyniach widać
smugi, mleczne plamy lub niebieskawy
nalot
Na szklankach i na- • Zwiększyć dozowanie płynu nabłyszczającego.
czyniach widać za- • Przyczyną może być zastosowany detergent. Należy skontaktować z działem obsługi klienta producenta detergentu.
schnięte krople wody
Jeśli po wykonaniu wszystkich ww. kontroli
urządzenie wciąż jest niesprawne, należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Podłączenie elektryczne - Napięcie - Moc całkowita - Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na
tabliczce znamionowej umieszczonej na bocznej krawędzi drzwi
zmywarki.
Ciśnienie doprowadzanej wody
Minimalne
Maksymalne
Pojemność
Waga
59,6 cm
81,8 - 87,8 cm
57,5 cm
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barów (0,8 MPa)
12 kompletów
39,5 kg
progress 17
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy
Testy na zgodność z normą PN-EN 60704
ależy przeprowadzać na całkowicie załadowanym urządzeniu i przy użyciu programu
testowego (patrz "Dane eksploatacyjne").
Testy na zgodność z normą PN-EN 50242
należy przeprowadzać po napełnieniu zbior-
nika na sól i dozownika płynu nabłyszczającego odpowiednio solą i płynem nabłyszczającym oraz przy użyciu programu testowego
(patrz "Dane eksploatacyjne").
Pełny wsad: 12 standardowych kompletów
Ilość potrzebnego detergentu:
5 g + 25 g (typ B)
Ustawienia płynu nabłyszczającego
pozycja 4 (typ III)
Półki na filiżanki: pozycja A
Ułożenie w górnym koszu
Ułożenie w dolnym koszu
Ułożenie w koszu na sztućce
Instalacja
Ostrzeżenie! Wszelkie prace
elektryczne i/lub hydrauliczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka i/lub
hydraulika albo inną kompetentną
osobę.
Przed instalacją urządzenia należy zdjąć
opakowanie.
18 progress
Jeżeli to możliwe, należy umieścić urządzenie obok zaworu wody i spustu.
Ta zmywarka jest przeznaczona do montowania pod blatem kuchennym lub blatem roboczym.
Uwaga!Należy dokładnie przestrzegać instrukcji zamieszczonych w załączonym
szablonie dotyczącym instalacji zmywarki w
zabudowie i montowania frontu meblowego.
Nie ma potrzeby zapewnienia otworów do
wentylacji zmywarki. Jedyne otwory są wymagane w celu przeprowadzenia węża doprowadzającego i spustowego wody oraz
przewodu zasilającego.
Zmywarka posiada nóżki umożliwiające regulację wysokości.
Podczas wszystkich czynności, w trakcie
których osoba je przeprowadzająca ma dostęp do komponentów wewnętrznych, zmywarka musi być odłączona od źródła zasilania.
Wkładając urządzenie, należy uważać, aby
nie zaplątać i nie zgiąć węży doprowadzenia
i spustu wody.
Mocowanie do sąsiednich mebli
Zmywarkę należy zabezpieczyć przed przechyleniem.
W tym celu należy sprawdzić, czy blat, pod
którym jest zainstalowana, jest odpowiednio
przymocowany do stabilnej struktury (sąsiadujących szafek kuchennych lub ściany).
Poziomowanie
Dobre wypoziomowanie jest istotne dla prawidłowego zamykania i uszczelniania drzwi.
W przypadku prawidłowego wypoziomowania urządzenia jego drzwi nie będą się o nic
zahaczały .
W razie niemożności prawidłowego zamknięcia drzwi, należy poluzować lub dokręcić regulowane nóżki aż do idealnego wypoziomowania urządzenia.
Podłączenie do sieci wodociągowej
Podłączenie wody
Urządzenie można podłączyć zarówno do
gorącej (maks. 60°), jak i do zimnej wody.
Dzięki podłączeniu do gorącej wody można
uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Jednak zależy to od sposobu
wytwarzania gorącej wody. (Zalecamy używanie alternatywnych źródeł energii, które są
bardziej przyjazne dla środowiska, np. wykorzystanie energii słonecznej lub wiatrowej).
Aby umożliwić samodzielne wykonanie podłączenia, nakrętka węża zasilającego została
zaprojektowana w ten sposób, że można ją
przykręcić do króćca z gwintem 3/4'' lub
specjalnego szybkozłącza, jak np. Pressblock.
Ciśnienie wody musi mieścić się w przedziale
określonym w "Danych technicznych". Informacje na temat średniego ciśnienia wody w
Państwa miejscu zamieszkania można uzyskać w miejscowych zakładach wodociągowych.
Przy podłączaniu, wąż doprowadzenia wody
nie może być zaplątany ani zgnieciony.
Urządzenie zostało wyposażone w wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy,
które mogą być poprowadzone w lewo lub
w prawo po poluzowaniu nakrętki przy zmywarce, zależnie od wymogów instalacji. Aby
uniknąć nieszczelności, należy właściwie zamocować przeciwnakrętkę.
Uwaga! NIE wszystkie modele zmywarek zostały wyposażone w węże doprowadzenia i spustu wody z nakrętkami
przy zmywarce. W takim przypadku
podany wyżej sposób instalacji nie jest
możliwy.
Jeżeli urządzenie podłączane jest do nowych
rur lub rur, które nie były przez dłuższy czas
używane, przed podłączeniem węża doprowadzenia wody należy odkręcić wodę na kilka minut.
NIE stosować węży używanych poprzednio ze starym urządzeniem.
Urządzenie zostało wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające powrót
używanej w nim wody do systemu wody
pitnej. Urządzenie spełnia wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach
hydraulicznych.
progress 19
Wąż doprowadzający wodę z zaworem
bezpieczeństwa
Po podłączeniu węża doprowadzającego
wodę o podwójnych ściankach zawór bezpieczeństwa znajduje się obok zaworu wody.
Z tego względu, wąż doprowadzenia wody
znajduje się pod ciśnieniem wyłącznie po odkręceniu wody. Jeżeli podczas wykonywania
tej czynności wąż zaczyna przeciekać, zawór
bezpieczeństwa odcina bieżącą wodę.
Przy instalowaniu węża doprowadzenia wody, należy dopilnować, aby:
• Przewód elektryczny do zaworu bezpieczeństwa znajdował się w wężu doprowadzenia wody z podwójnym zabezpieczeniem. Nie zanurzać węża doprowadzenia
wody ani zaworu bezpieczeństwa w wodzie.
• W razie uszkodzenia węża doprowadzenia
wody lub zaworu bezpieczeństwa, natychmiast odłączyć zasilanie.
• Wąż doprowadzający wodę może być wymieniony wyłącznie przez specjalistę lub
serwisanta z autoryzowanego serwisu.
Ostrzeżenie! Urządzenie pod
napięciem
Podłączenie węża spustu wody
Końcówkę węża spustowego można podłączyć w następujący sposób:
1. Do króćca na syfonie od zlewu, podczepiając równocześnie wąż tuż pod powierzchnią blatu kuchennego. Zapobiegnie to cofaniu się wody ze zlewu do urządzenia.
2. Do rury kanalizacyjnej, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 4 cm, połączonej bezpośrednio z syfonem i bez uszczelnienia.
Podłączenie do instalacji odpływowej musi
znajdować się na wysokości maksymalnie
60 cm od podstawy zmywarki.
Wąż spustowy może zostać skierowany na
prawą lub lewą stronę zmywarki.
Należy dopilnować, aby wąż nie był zgięty ani
zgnieciony, co mogłoby uniemożliwić lub
spowolnić spuszczanie wody.
Zatyczka do zlewu nie może być włożona
podczas spuszczania wody z urządzenia,
ponieważ mogłoby to spowodować ponowne wprowadzenie wody do urządzenia.
Całkowita długość węża spustowego łącznie
z dołączonym przez użytkownika wężem
przedłużającym nie może wynosić więcej niż
4 metry. Średnica wewnętrzna węża przedłużającego nie może być mniejsza niż średnica węża dostarczonego w komplecie.
Ponadto średnica wewnętrzna węża przedłużającego jak i złączek używanych do podłączenia spustu wody nie może być mniejsza
od wewnętrznej średnicy węża spustowego
zmywarki.
W przypadku podłączenia węża spustowego
do syfonu kolankowego należy całkowicie
usunąć plastikową membranę (A). Jeśli
membrana nie zostanie całkowicie usunięta,
istnieje ryzyko odkładania się na niej resztek
jedzenia, co z biegiem czasu może doprowadzić do zablokowania odpływu wody ze
zmywarki.
20 progress
brudnej wody do urządzenia. Obecność
zaworu zwrotnego w odpływie zlewu
może uniemożliwić prawidłowe spuszczanie wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy jego usunięcie.
Aby uniknąć wycieków wody, po zainstalowaniu należy sprawdzić szczelność
podłączenia hydraulicznego.
Nasze urządzenia zostały wyposażone
w zabezpieczenia przed powrotem
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Normy
bezpieczeństwa wymagają
podłączenia urządzenia do gniazda
z przewodem ochronnym.
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie
znamionowe oraz rodzaj zasilania
podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom zasilania
w miejscu, w którym urządzenie ma
być zainstalowane. Na tabliczce
znamionowej znajdują się informacje dotyczące wartości bezpiecznika
Należy zawsze podłączać urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
gniazdka z uziemionym bolcem
ochronnym.
Nie wolno stosować przedłużaczy
ani rozgałęziaczy. Grozi to niebezpieczeństwem pożaru w wyniku
przegrzania.
W razie potrzeby należy wymienić
gniazdko sieciowe. W razie potrzeby
wymiany przewodu elektrycznego,
należy skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym serwisem.
Po zainstalowaniu urządzenia należy zapewnić dostęp do wtyczki.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka
ciągnąc za kabel. Zawsze ciągnąć
za wtyczkę.
Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w przypadku
niezastosowania się do powyższych
wskazówek bezpieczeństwa.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały z opakowania są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi.
Elementy z tworzyw sztucznych posiadają
odpowiednie oznaczenia, np. >PE <, >PS<
itd. Materiały z opakowania należy wyrzucać
do odpowiedniego pojemnika.
Ostrzeżenie! Jeśli urządzenie nie
będzie już używane:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odciąć przewód oraz wtyczkę i wyrzucić je.
• Usunąć zamek w drzwiczkach. Dzięki
temu można zapobiec niebezpieczeństwu zamknięcia się dzieci wewnątrz urządzenia.
progress 21
22 progress
progress 23
www.progress-hausgeraete.de
156990621-00-13052008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising