Progress | PI1310X | User manual | Progress PI1310X Εγχειρίδιο χρήστη

Progress PI1310X Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες Χρήσης
Πλυντήριο πιάτων
PI 1310
2 progress
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Περιγραφή προϊόντος
Πίνακας ελέγχου
Πρώτη χρήση
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
2
3
4
5
5
6
Χρήση λαμπρυντικού
7
Καθημερινή χρήση
8
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των
πιάτων
9
Χρήση απορρυπαντικού
11
Επιλογή και εκκίνηση ενός προγράμματος
πλύσης
12
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
13
Προγράμματα πλύσης
13
Φροντίδα και καθάρισμα
14
Τι να κάνετε αν...
16
Τεχνικά στοιχεία
17
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
18
Εγκατάσταση
18
Σύνδεση νερού
19
Ηλεκτρική σύνδεση
21
Περιβαλλοντικά θέματα
21
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξα‐
σφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την
εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της
συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό
το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανο‐
μένων των συμβουλών και των προει‐
δοποιήσεών του. Για την αποφυγή πε‐
ριττών λαθών και ατυχημάτων, είναι
σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα
άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή
γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξ‐
τε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι
παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακι‐
νηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδή‐
ποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρ‐
κεια της ζωής της να είναι σωστά ενη‐
μερωμένος για τη συσκευή και την
ασφάλεια.
Σωστή χρήση
• Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται
μόνο για το πλύσιμο οικιακών σκευών κα‐
τάλληλων για πλύσιμο στο πλυντήριο.
• Μη βάλετε διαλύτες στο πλυντήριο πιά‐
των. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
έκρηξη.
• Τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα
πρέπει να τοποθετούνται πάντα στο κα‐
λάθι για τα μαχαιροπίρουνα με τη μύτη
προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση στο
επάνω καλάθι.
• Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα (απορρυ‐
παντικό, αλάτι και λαμπρυντικό) κατάλλη‐
λα για πλυντήρια πιάτων.
• Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα όταν
λειτουργεί η συσκευή, μπορεί να διαφύγει
ζεστός ατμός.
• Μη βγάλετε πιάτα από το πλυντήριο πιά‐
των πριν από το τέλους του κύκλου πλύ‐
σης των πιάτων.
• Μετά τη χρήση, απομονώστε τη συσκευή
από την τροφοδοσία και κλείστε τη παρο‐
χή του νερού.
• Το σέρβις στο προϊόν αυτό πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδο‐
τημένο τεχνικό του σέρβις, και πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλ‐
λακτικά.
• Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επι‐
χειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή οι
ίδιοι. Οι επιδιορθώσεις που εκτελούνται
από άτομα χωρίς την κατάλληλη πείρα θα
προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές
δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το
Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας. Επιμέ‐
νετε πάντα για αυθεντικά ανταλλακτικά.
Γενικότερη ασφάλεια
• Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων πιά‐
των μπορεί να προκαλέσουν χημικά
εγκαύματα στα μάτια, το στόμα και το φά‐
ρυγγα. Μπορεί να θέσουν τη ζωή σε κίν‐
δυνο! Τηρήστε τις οδηγίες ασφαλείας του
κατασκευαστή του απορρυπαντικού του
πλυντηρίου πιάτων.
• Το νερό στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι
πόσιμο. Υπολείμματα των απορρυπαντι‐
κών μπορεί ακόμη να περιέχονται στο
πλυντήριο.
progress 3
• Εξασφαλίστε ότι η πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων είναι πάντοτε κλειστή όταν αυτό
δε φορτώνεται ή ξεφορτώνεται. Με τον
τρόπο αυτό θα αποφύγετε να σκοντάψει
κάποιος στην ανοικτή πόρτα και να κτυ‐
πήσει.
• Μην κάθεστε και μη στέκεστε στην ανοι‐
χτή πόρτα.
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρή‐
ση από ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα παι‐
διά να χρησιμοποιούν το πλυντήριο πιά‐
των χωρίς επιτήρηση.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε
ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυ‐
ντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
Εγκατάσταση
• Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν
ζημιές κατά τη μεταφορά. Ποτέ μη συνδέ‐
σετε ένα πλυντήριο με βλάβη. Εάν το
πλυντήριο πιάτων έχει υποστεί ζημιές
επικοινωνήστε με τον πωλητή.
• Όλα τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να
αφαιρεθούν πριν τη χρήση.
Περιγραφή προϊόντος
• Οι όποιες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές
εργασίες απαιτούνται για την εγκατάστα‐
ση της παρούσας συσκευής πρέπει να
εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμέ‐
νο άτομο.
• Για λόγους ασφαλείας είναι επικίνδυνο να
τροποποιήσετε τα τεχνικά στοιχεία ή να
προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το
προϊόν αυτό κατά οποιονδήποτε τρόπο.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το πλυντήριο
εάν το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας
και οι σωλήνες νερού έχουν υποστεί ζη‐
μιά. ή εάν ο πίνακας ελέγχου, η περιοχή
του πάγκου ή της βάσης έχουν υποστεί
ζημιά τέτοια που να είναι ελεύθερα προ‐
σβάσιμο το εσωτερικό της συσκευής.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της
περιοχής σας, προκειμένου να αποφύγε‐
τε τον κίνδυνο.
• Καμία πλευρά του πλυντηρίου δεν πρέπει
ποτέ να τρυπηθεί για να αποφευχθούν
τυχόν ζημιές σε υδραυλικά και ηλεκτρικά
εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για τη σύνδεση του
ηλεκτρικού και του νερού ακολουθήστε
προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται
στις αντίστοιχες παραγράφους.
4 progress
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Πάνω καλάθι
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
Θήκη αποσκληρυντικού αλατιού
Θήκη απορρυπαντικού
Θήκη λαμπρυντικού
Πλακέτα τεχνικών στοιχείων
Φίλτρα
Κάτω εκτοξευτήρας νερού
Επάνω εκτοξευτήρας νερού
Πίνακας ελέγχου
4
1
1
2
3
4
3
2
Διακόπτης προγραμματος
Πλήκτρο εκκίνησης/ακύρωσης
Ενδεικτικές λυχνίες
Ενδεικτικές λυχνίες On/Off
Ενδεικτικές λυχνίες
Πλύση
Ανάβει όταν εκτελούνται οι φάσεις πλύσης και
ξεβγάλματος.
Ανάβει όταν εκτελείται η φάση στεγνώματος.
Στέγνωμα
End (Τέλος)
Ανάβει όταν τελειώσει ένα πρόγραμμα πλύσης.
Έχει επίσης την πρόσθετη λειτουργία της οπτι‐
κής σήμανσης όπως:
• την ένδειξη του αποσκληρυντή νερού,
• την παρέμβαση ενός συναγερμού λόγω της
δυσλειτουργίας του πλυντηρίου.
progress 5
Διακόπτης προγράμματος και ενδεικτική
λυχνία On/Off
• Η επιλογή του προγράμματος πλύσης γί‐
νεται στρέφοντας το διακόπτη δεξιόστρο‐
φα ή αριστερόστροφα, μέχρις ότου το
σύμβολο του επιθυμητού προγράμματος,
επί του διακόπτη, αντιστοιχεί στην ενδει‐
κτική λυχνία On/Off επί του πίνακα ελέγ‐
χου.
Η ενδεικτική λυχνία On/Off ανάβει (θέση
ON)
• Για να απενεργοποιήστε τη συσκευή πε‐
ριστρέψτε το διακόπτη προγράμματος μέ‐
χρι ο ενδείκτης προγράμματος, που
υπάρχει στο διακόπτη, να αντιστοιχεί με
την ενδεικτική λυχνία On/Off. Η ενδεικτική
λυχνία On/Off σβήνει (θέση OFF)
Με το διακόπτη μπορεί, επίσης, να ρυθ‐
μιστεί και το επίπεδο του αποσκληρυ‐
ντή νερού.
Πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων
για πρώτη φορά:
• Εξασφαλίστε ότι οι συνδέσεις ηλεκτρικού
και νερού είναι σύμφωνες με τις οδηγίες
εγκατάστασης
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
από το εσωτερικό της συσκευής
• Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκληρυντή νε‐
ρού
• Ρίξτε 1 λίτρο νερού στη θήκη του αλατιού
και στη συνέχεια γεμίστε με αλάτι
• Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συν‐
δυασμένες ταμπλέτες πλυσίματος
όπως: ''3 σε 1'', ''4 σε 1'', ''5 σε 1'' κλπ...
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται
στην ενότητα "Χρήση απορρυπαντι‐
κού".
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με
αποσκληρυντή νερού σχεδιασμένου να
αφαιρεί τα ορυκτά και τα άλατα από την πα‐
ροχή νερού, τα οποία θα είχαν αρνητική επί‐
δραση στη λειτουργία της συσκευής.
Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυ‐
τών των ορυκτών και των αλάτων, τόσο
σκληρότερο είναι το νερό. Η σκληρότητα
του νερού μετριέται σε αντίστοιχες κλίμακες,
Γερμανικούς βαθμούς (°dH), Γαλλικούς
βαθμούς (°TH) και mmol/l (millimol ανά λί‐
τρο- διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του
νερού).
Σκληρότητα νερού
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί
σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του νε‐
ρού στην περιοχή σας. Ο τοπικός Οργανι‐
σμός ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορή‐
σει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού
στην περιοχή σας.
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί
με δύο τρόπους: χειροκίνητα, χρησιμο‐
ποιώντας το ρυθμιστή σκληρότητας νε‐
ρού και ηλεκτρονικά.
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
Χρήση
αλα‐
τιού
°dH
°TH
mmol/λίτρο
χειροκίνητα
ηλεκτρονικά
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
επίπεδο 10
ναι
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
επίπεδο 9
ναι
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
επίπεδο 8
ναι
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
επίπεδο 7
ναι
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
επίπεδο 6
ναι
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
επίπεδο 5
ναι
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
επίπεδο 4
ναι
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
επίπεδο 3
ναι
6 progress
Σκληρότητα νερού
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
°dH
°TH
mmol/λίτρο
χειροκίνητα
ηλεκτρονικά
Χρήση
αλα‐
τιού
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
επίπεδο 2
ναι
<4
<7
< 0,7
1
επίπεδο 1
όχι
Χειροκίνητη ρύθμιση
Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο
από το εργοστάσιο στη θέση 2.
1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιά‐
των.
2. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι από το πλυ‐
ντήριο πιάτων.
3. Περιστρέψτε το ρυθμιστή σκληρότητας
στη θέση 1 ή 2 (βλ. πίνακα).
4. Τοποθετήστε ξανά το κάτω καλάθι.
Ηλεκτρονική ρύθμιση
Το πλυντήριο πιάτων έχει ρυθμιστεί από το
εργοστάσιο στο επίπεδο 5.
1. Το πλυντήριο πρέπει να είναι απενερ‐
γοποιημένο.
2. Κρατήστε το κουμπί εκκίνησης/ακύρω‐
σης πατημένο και περιστρέψτε το δια‐
κόπτη προγράμματος δεξιόστροφα μέ‐
χρι ο ενδείκτης του πρώτου προγράμ‐
ματος, να αντιστοιχεί με την ενδεικτική
λυχνία On/Off.
3. Απελευθερώστε το πλήκτρο εκκίνησης/
ακύρωσης. Η ενδεικτική λυχνία On/Off
και η λυχνία εκκίνησης/ακύρωσης αρχί‐
ζουν να αναβοσβήνουν. Αυτό σημαίνει
ότι ενεργοποιήσατε τη λειτουργία ρύθμι‐
σης του αποσκλυρηντή νερού.
4. Ταυτόχρονα, η λυχνία τέλους προγράμ‐
ματος αρχίζει να αναβοσβήνει.
Το τρέχον επίπεδο υποδεικνύεται από
τον αριθμό αναλαμπών της ενδεικτικής
λυχνίας τέλος προγράμματος και μια
παύση περίπου 3 δευτερολέπτων.
Παραδείγματα:
5 αναλαμπές, παύση, 5 αναλαμπές,
παύση, κλπ... = επίπεδο 5
6 αναλαμπές, παύση, 6 αναλαμπές,
παύση, κλπ... = επίπεδο 6
5. Για να αλλάξετε το επίπεδο, πιέστε το
πλήκτρο εκκίνσης/ακύρωσης. Κάθε φο‐
ρά που πιέζεται ένα πλήκτρο το επίπεδο
αλλάζει.
Παραδείγματα:
εάν το τρέχον επίπεδο είναι 5, πιέζοντας
το πλήκτρο εκκίνησης/ακύρωσης μια
φορά, επιλέγεται το επίπεδο 6.
εάν το τρέχον επίπεδο είναι 10, πιέζο‐
ντας το πλήκτρο εκκίνησης/ακύρωσης
μια φορά, επιλέγεται το επίπεδο 1.
6. Για την απομνημόνευση της εργασίας,
σβήστε το πλυντήριο πιάτων στρέφο‐
ντας τον ενδείκτη επί του διακόπτη στη
θέση Off.
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό για πλυντή‐
ρια πιάτων αλάτι. Κάθε άλλος τύπος αλα‐
τιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρή‐
ση σε πλυντήριο πιάτων, ειδικά το επιτρα‐
πέζιο αλάτι, θα καταστρέψει τον αποσκλυ‐
ρηντή νερού. Γεμίστε με αλάτι μόνο ακριβώς
πριν από την εκκίνηση ενός πλήρους προ‐
γράμματος πλύσης. Έτσι θα αποφύγετε την
παραμονή στο κάτω μέρος του πλυντηρίου
οποιονδήποτε κόκκων αλατιού ή νερού με
αλάτι το οποίο μπορεί να χύθηκε, για οποιο‐
δήποτε χρονικό διάστημα, που θα μπορού‐
σε να προκαλέσει διάβρωση.
Για να γεμίσετε:
1. Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το κάτω
καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα της θήκης
του αλατιού περιστρέφοντας αριστερό‐
στροφα.
2. Ρίξτε 1 λίτρο νερού μέσα στη θήκη (αυτό
είναι απαραίτητο μόνο πριν από το γέ‐
μισμα με αλάτι την πρώτη φορά).
progress 7
3. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί,
ρίξτε αλάτι στη θήκη μέχρι να γεμίσει.
Μην ανησυχήσετε εάν το νερό υπερχει‐
λίσει από τη μονάδα κατά το γέμισμα με
το αλάτι, αυτό είναι απόλυτα φυσιολο‐
γικό.
Η θήκη αλατιού θα χρειάζεται περιοδικά
συμπλήρωση.
4. Επανατοποθετήστε το πώμα εξασφαλί‐
ζοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος αλατιού στο
σπείρωμα ή στην τσιμούχα.
5. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι σφικτά πε‐
ριστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να
σταματήσει με ένα κλικ.
Το καπάκι της θήκης αλατιού έχει μια θυρίδα
ένδειξης στο κέντρο. Ένας πράσινος πλω‐
τήρας είναι καθαρά εμφανής όταν υπάρχει
αλάτι μέσα στο δοχείο και σχεδόν εξαφανί‐
ζεται όταν το αλάτι έχει εξαντληθεί.
Χρήση λαμπρυντικού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιήστε
μόνο λαμπρυντικό μάρκας ειδικής για
πλυντήριο πιάτων.
Μη γεμίσετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντι‐
κού με οποιαδήποτε άλλη ουσία (π.χ.
καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό
απορρυπαντικό). Κάτι τέτοιο θα κατέ‐
στρεφε τη συσκευή.
Το λαμπρυντικό εξασφαλίζει το καλό
ξέπλυμα, και το στέγνωμα χωρίς στίγ‐
ματα και σημάδια.
Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα
κατά το τελευταίο ξέβγαλμα.
1. Ανοίξτε τη θήκη πιέζοντας το πλήκτρο
απελευθέρωσης (A).
2. Προσθέστε το λαμπρυντικό στη θήκη. Η
μέγιστη στάθμη πλήρωσης υποδεικνύε‐
ται από την ένδειξη "max".
8 progress
Μειώστε την εάν υπάρχουν άσπρα σημάδια
στα πιάτα ή μια κάπως γαλάζια επικάλυψη
στα ποτήρια ή στις λάμες των μαχαιριών.
Η θήκη χωρά περίπου 110 ml λαμπρυ‐
ντικού, το οποίο είναι αρκετό για 16 έως
40 κύκλους πλυσίματος πιάτων, ανάλο‐
γα με τη ρύθμιση της δόσης.
3. Εξασφαλίστε ότι το καπάκι είναι κλειστό
μετά από κάθε επαναπλήρωση.
Συμπληρώστε το λαμπρυντικό όταν ο δεί‐
κτης (B) καθαρίσει.
Καθαρίστε λαμπρυντικό που τυχόν χύ‐
θηκε κατά το γέμισμα με ένα απορρο‐
φητικό πανί για να αποφύγετε το υπερ‐
βολικό άφρισμα κατά την επόμενη πλύ‐
ση.
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελικής
εμφάνισης και του στεγνώματος, ρυθμίστε
τη δόση του λαμπρυντικού μέσω του επιλο‐
γέα 6 θέσεων (θέση 1 = ελάχιστη δόση, θέ‐
ση 6 = μέγιστη δόση).
Η δόση είναι ρυθμισμένη από το εργοστά‐
σιο στη θέση 4.
Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες
νερού ή στίγματα αλάτων στα πιάτα μετά το
πλύσιμο.
Καθημερινή χρήση
• Ελέγξτε εάν χρειάζεται να επαναπληρώ‐
σετε το πλυντήριο πιάτων με αλάτι πλυ‐
ντηρίου πιάτων ή λαμπρυντικό.
• Φορτώστε τα μαχαιροπίρουνα και τα πιά‐
τα στο πλυντήριο πιάτων.
• Γεμίστε με απορρυπαντικό στο πλυντήριο
πιάτων.
• Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης κατάλ‐
ληλο για τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα.
• Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.
Συμβουλές
Σφουγγάρια, πανιά και οποιοδήποτε αντι‐
κείμενο μπορεί να απορροφήσει νερό δεν
μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιά‐
των.
• Πριν φορτώσετε τα πιάτα πρέπει:
– Αφαιρείτε όλα τα τρόφιμα και τα υπο‐
λείμματα.
– Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων
τροφών στα ταψιά
progress 9
• Όταν φορτώνετε τα πιάτα και τα μαχαιρο‐
πίρουνα, παρακαλώ προσέξτε:
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν
πρέπει να εμποδίζουν την περιστροφή
των βραχιόνων.
– Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα όπως
φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, κλπ,
με το άνοιγμα προς τα κάτω έτσι ώστε
το νερό να μην μπορεί να συσσωρευτεί
στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν
πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο
άλλο, ή να καλύπτουν το ένα το άλλο.
– Για να αποφευχθούν οι ζημιές στα πο‐
τήρια, δεν πρέπει να ακουμπούν μετα‐
ξύ τους.
– Τοποθετήστε τα μικροαντικείμενα στο
καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
• Τα πλαστικά αντικείμενα και οι κατσαρό‐
λες με αντικολλητικές επιστρώσεις έχουν
την τάση να συγκρατούν σταγόνες νερού,
αυτά τα αντικείμενα δε θα στεγνώσουν
τόσο καλά όσο τα αντικείμενα από πορ‐
σελάνη ή χάλυβα.
• Ελαφρά αντικείμενα (πλαστικά μπολ
κλπ.) πρέπει να τοποθετηθούν στο επά‐
νω καλάθι και να διευθετηθούν έτσι ώστε
να μη μετακινούνται.
Για πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων τα παρακάτω μαχαιροπίρουνα και πιάτα
δεν είναι κατάλληλα:
είναι περιορισμένης καταλληλότητας:
• Σκεύη με ξύλινες, κοκάλινες, πορσελάνινες ή
φιλντισένιες λαβές.
• Πλαστικά αντικείμενα τα οποία δεν αντέχουν
στη θερμότητα.
• Παλαιότερα σκεύη με κολλημένα εξαρτήματα
τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
• Κολλημένα μαχαιροπίρουνα και πιάτα.
• Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό.
• Γυαλικά από μολυβωμένο κρύσταλλο.
• Χαλύβδινα αντικείμενα που έχουν την τάση για
σκουριά.
• Ξύλινες πιατέλες.
• Αντικείμενα από συνθετικές ίνες.
• Πλένετε κεραμικά σκεύη στο πλυντήριο πιά‐
των μόνο εάν έχει ειδική σήμανση από τον κα‐
τασκευαστή ότι είναι ασφαλές να πλυθεί σε
πλυντήριο πιάτων.
• Τα εφυαλωμένα σχέδια μπορεί να θαμπώσουν
εάν πλυθούν επανειλημμένα σε πλυντήριο
πιάτων.
• Τα εξαρτήματα από αλουμίνιο και ασήμι έχουν
την τάση να αποχρωματίζονται κατά την πλύ‐
ση: Υπολείμματα, π.χ. ασπράδι η κρόκος αυ‐
γού και μουστάρδα συχνά προκαλούν απο‐
χρωματισμό και λεκέδες στα ασημικά. Συν‐
επώς τα υπολείμματα θα πρέπει να καθαρίζο‐
νται άμεσα από τα ασημικά, εάν δεν πρόκειται
να πλυθούν αμέσως μετά τη χρήση.
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Το κάτω καλάθι
Το κάτω καλάθι είναι σχεδιασμένο να δέχε‐
ται κατσαρόλες, καπάκια, πιατέλες, μπολ
σαλάτας, μαχαιροπίρουνα κλπ.
Διευθετήστε τις πιατέλες και τα μεγάλα κα‐
πάκια γύρω από τις άκρες του καλαθιού,
εξασφαλίζοντας ότι οι εκτοξευτήρες νερού
περιστρέφονται ελεύθερα.
10 progress
επιτρέπουν το μέγεθος και οι διαστάσεις
των μαχαιροπίρουνων).
Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
Τα μαχαίρια με μεγάλη λάμα τα οποία
τοποθετούνται όρθια αποτελούν
κίνδυνο. Μακριά και/ή αιχμηρά
αντικείμενα όπως μαχαίρια πρέπει να
τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω
καλάθι. Προσέχετε όταν φορτώνετε ή
ξεφορτώνετε αιχμηρά αντικείμενα
όπως μαχαίρια.
Πάνω καλάθι
Το επάνω καλάθι είναι σχεδιασμένο για πιά‐
τα (πιάτα γλυκού, πιατάκια, πιάτα φαγητού
με διάμετρο μέχρι 24 cm), μπολ σαλάτας,
φλιτζάνια και ποτήρια.
Διευθετήστε τα αντικείμενα πάνω και κάτω
από τις σχάρες για τα φλιτζάνια έτσι ώστε το
νερό να φτάνει όλες τις επιφάνειες.
Τα πιρούνια και τα κουτάλια πρέπει να το‐
ποθετούνται στο αφαιρούμενο καλάθι για τα
μαχαιροπίρουνα με τις λαβές τους προς τα
κάτω και τα μαχαίρια με τις λαβές τους προς
τα επάνω.
Ποτήρια με μακρύ κολονάκι μπορούν να το‐
ποθετηθούν ανάποδα στις σχάρες για τα
φλιτζάνια.
Για πιο ψηλά αντικείμενα, οι σχάρες για τα
φλιτζάνια διπλώνουν προς τα επάνω.
Εάν οι λαβές εξέχουν από το κάτω μέρος
του καλαθιού, εμποδίζοντας τον κάτω εκτο‐
ξευτήρα νερού, φορτώστε τα μαχαιροπί‐
ρουνα με τις λαβές προς τα επάνω.
Αναμείξτε τα κουτάλια με άλλα μαχαιροπί‐
ρουνα να μην κολλούν μεταξύ τους.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα σάς συν‐
ιστούμε να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμε‐
νη σχάρα για τα μαχαιροπίρουνα (εάν το
progress 11
Πριν κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε
ότι οι εκτοξευτήρες νερού περιστρέφο‐
νται ελεύθερα.
Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού
Εάν πλένετε πολύ μεγάλες πιατέλες μπο‐
ρείτε να τις φορτώσετε στο κάτω καλάθι
αφού μετακινήσετε το επάνω καλάθι στην
ψηλότερη θέση.
Μέγιστο ύψος πιάτων
στο επάνω
καλάθι
στο κάτω
καλάθι
Με το πάνω καλάθι
ανυψωμένο
20 cm
31 cm
Με το πάνω καλάθι
χαμηλωμένο
24 cm
27 cm
Για να μετακινηθείτε στην ψηλότερη θέση
προχωρήστε ως εξής:
1. Μετακινήστε τα εμπρός στοπ (A) των
τροχιών του επάνω καλαθιού προς τα
έξω και τραβήξτε έξω το καλάθι.
2. Επανατοποθετήστε το καλάθι στην ανώ‐
τερη θέση και επανατοποθετήστε τα
στοπ (A) στην αρχική τους θέση.
Όταν το καλάθι βρίσκεται στην ανώτερη
θέση δε θα μπορείτε να χρησιμοποιή‐
σετε τις σχάρες για τα φλιτζάνια.
Πάντοτε κλείνετε την πόρτα μετά το
φόρτωμα του πλυντηρίου, καθώς μια
ανοικτή πόρτα μπορεί να είναι
επικίνδυνη.
Χρήση απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά
ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατα‐
σκευαστή σχετικά με τη δοσολογία και
την αποθήκευση όπως αναφέρονται
στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
2. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού (1) με
απορρυπαντικό. Τα σημάδια υποδει‐
κνύουν τις στάθμες της δοσολογίας:
20 = περίπου 20 g απορρυπαντικού
30 = περίπου 30 g απορρυπαντικού.
Η χρήση της κατάλληλης ποσότητας
απορρυπαντικού και όχι μεγαλύτερης
συνεισφέρει στην μείωση της ρύπαν‐
σης.
Γεμίστε με απορρυπαντικό
1. Ανοίξτε το καπάκι.
1
2
3. Όλα τα προγράμματα με πρόπλυση
χρειάζονται μια πρόσθετη δόση απορ‐
ρυπαντικού (5/10 g) η οποία πρέπει να
τοποθετηθεί στη θήκη απορρυπαντικού
πρόπλυσης (2).
Το απορρυπαντικό αυτό θα χρησιμο‐
ποιηθεί κατά τη φάση της πρόπλυσης.
12 progress
Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορ‐
ρυπαντικού, τοποθετήστε τις ταμπλέτες
απορρυπαντικού στη θήκη (1)
4. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση του.
Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού από
διαφορετικούς κατασκευαστές διαλύο‐
νται με διαφορετικούς ρυθμούς. Για αυ‐
τό το λόγο, μερικές ταμπλέτες απορρυ‐
παντικού δεν πετυχαίνουν την πλήρη
καθαριστική τους απόδοση στα σύντο‐
μα προγράμματα πλύσης. Συνεπώς,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μεγά‐
λα προγράμματα πλύσης όταν χρησι‐
μοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού,
για να εξασφαλίσετε την πλήρη απομά‐
κρυνση των υπολειμμάτων απορρυπα‐
ντικού.
Χρήση συνδυασμένων ταμπλέτων
απορρυπαντικού
Τα προϊόντα αυτά είναι απορρυπαντικά με
συνδυασμένες λειτουργίες καθαρισμού, ξε‐
πλύματος και αλατιού. Μπορεί επίσης να
περιέχουν διαφορετικά μέσα ανάλογα με
ποιο είδος ταμπλέτας χρησιμοποιείτε ("3 σε
1", "4 σε 1", "5 σε 1" κλπ...).
1. Ελέγξτε εάν τα απορρυπαντικά αυτά εί‐
ναι κατάλληλα για τη σκληρότητα του νε‐
ρού σας. Δείτε τις οδηγίες του κατα‐
σκευαστή.
Η επαναπλήρωση των θηκών αλατιού
και λαμπρυντικού δε χρειάζεται πλέον.
Σε αυτή την περίπτωση η ενδεικτική λυ‐
χνία του λαμπρυντικού θα παραμένει
μόνιμα αναμμένη όταν το πλυντήριο εί‐
ναι ενεργοποιημένο.
2. Επιλέξτε τη χαμηλότερη ρύθμιση για τη
σκληρότητα του νερού και τη δόση του
λαμπρυντικού.
Εάν τα αποτελέσματα του στεγνώματος δεν
είναι ικανοποιητικά σας συνιστούμε:
1. Να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού με
λαμπρυντικό.
2. Ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντικού στη
θέση 2.
Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε στο
στάνταρ σύστημα απορρυπαντικού σας
συμβουλεύουμε να:
1. Γεμίσετε τις θήκες αλατιού και λαμπρυ‐
ντικού ξανά.
2. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νε‐
ρού στο υψηλότερο επίπεδο και πραγ‐
ματοποιήστε 1 κανονικό πρόγραμμα
πλύσης χωρίς να φορτώσετε πιάτα.
3. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας του νε‐
ρού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νε‐
ρού στην περιοχή σας.
4. Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού.
Επιλογή και εκκίνηση ενός προγράμματος πλύσης
1. Βεβαιωθείτε ότι τα καλάθια έχουν φορ‐
τωθεί σωστά και ότι οι εκτοξευτήρες νε‐
ρού περιστρέφονται ελεύθερα
2. Ελέγξτε ότι είναι ανοικτή η βρύση του νε‐
ρού
3. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιά‐
των.
4. Στρέψτε το διακόπτη μέχρις ότου το σύμ‐
βολο του επιθυμητού προγράμματος να
αντιστοιχεί με την ενδεικτική λυχνία On/
Off επί του πίνακα ελέγχου. (δείτε τον
πίνακα "Προγράμματα πλύσης").
– Ανάβει η ενδεικτική λυχνία On/Off.
– Οι ενδεικτικές λυχνίες των φάσεων
που προβλέπει το πρόγραμμα αρχί‐
ζουν να αναβοσβήνουν.
5. Πιέστε το πλήκτρο εκκίνσης/ακύρωσης.
Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα και ανά‐
βει η ενδεικτική λυχνία εκκίνησης/ακύ‐
ρωσης.
progress 13
– Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, η εν‐
δεικτική λυχνία φάσης σβήνει εκτός
από την ενδεικτική λυχνία για τη φάση
που εκτελείται η οποία θα παραμείνει
μόνιμα αναμμένη.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
προγράμματος δεν είναι δυνατή η αλ‐
λαγή της επιλογής που έγινε στρέφο‐
ντας το διακόπτη σε αντιστοιχία με άλλο
πρόγραμμα ή με τη θέση off. Εάν θέλετε
να αλλάξετε το πρόγραμμα που εκτε‐
λείται πρέπει να ακυρώσετε την επιλο‐
γή που πραγματοποιήσατε (βλ. "Ακύ‐
ρωση προγράμματος πλύσης σε εξέλι‐
ξη").
Το πρόγραμμα πλύσης θα ξεκινήσει
μόνο αφού πιέσετε το πλήκτρο εκκίν‐
σης/ακύρωσης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή
είναι δυνατή η τροποποίηση της επιλο‐
γής που πραγματοποιήθηκε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διακόψτε ή
ακυρώστε ένα πρόγραμμα πλύσης σε
εξέλιξη ΜΟΝΟ εάν είναι απόλυτα
αναγκαίο.
Προσοχή! Εάν ανοίξετε την πόρτα,
μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός.
Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά.
Ακύρωση του προγράμματος πλύσης σε
εξέλιξη
• Πατήστε το κουμπί start/cancel για περί‐
που 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία
εκκίνησης/ακύρωσης σβήνει και οι ενδει‐
κτικές λυχνίες φάσης αναβοσβήνουν. Το
πρόγραμμα που εκτελείται ακυρώθηκε
και τώρα είναι δυνατό να ρυθμίσετε ένα
νέο πρόγραμμα πλύσης ή να απενεργο‐
ποιήσετε το πλυντήριο. Εάν πρόκειται να
επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα, ελέγξτε ότι
υπάρχει απορρυπαντικό στη σαπουνο‐
θήκη.
Διακοπή ενός προγράμματος πλύσης σε
εξέλιξη
Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων;
το πρόγραμμα θα σταματήσει. Κλείστε την
πόρτα; το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το
σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Τέλος του προγράμματος πλύσης
• Το πλυντήριο πιάτων θα σταματήσει αυ‐
τόματα.
• Η ενδεικτική λυχνία End θα ανάψει.
• Απενεργοποιήστε το πλυντήριο επανα‐
φέροντας το διακόπτη προγράμματος
στη θέση Off. Η ενδεικτική λυχνία On/Off
σβήνει.
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
• Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα κτυ‐
πήματα. Πρέπει κατά συνέπεια να αφή‐
νετε τα πιάτα να κρυώνουν πριν τα αφαι‐
ρέσετε από το πλυντήριο.
• Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά
το επάνω, έτσι δε θα στάξουν νερά από
το επάνω καλάθι στα πιάτα στο κάτω κα‐
λάθι.
• Μπορεί να εμφανιστεί νερό στις πλευρές
και στην πόρτα του πλυντηρίου πιάτων
καθώς ο ανοξείδωτος χάλυβας τελικά θα
κρυώσει περισσότερο από τα πιάτα.
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης,
συνιστάται να αποσυνδέετε το πλυντή‐
ριο πιάτων από την τροφοδοσία και να
κλείνετε τη βρύση του νερού.
Προγράμματα πλύσης
Πρόγραμμα
65°
Βαθμός λερώ‐
ματος
Τύπος φορτίου
Κανονικά λε‐
ρωμένα
Πιάτα, μαχαιρο‐
πίρουνα, κατσα‐
ρόλες
Περιγραφή προγράμματος
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 65°C
2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
14 progress
Πρόγραμμα
Βαθμός λερώ‐
ματος
Τύπος φορτίου
65°
Κανονικά ή λί‐
γο λερωμένα
Πιάτα και μαχαι‐
ροπίρουνα
Κύρια πλύση μέχρι 65°C
Τελικό ξέπλυμα
Πιάτα και μαχαι‐
ροπίρουνα
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 50°C
1 ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
1)
50°
2)
Κανονικά λε‐
ρωμένα
Περιγραφή προγράμματος
1) Ιδανικό για πλύση όταν το πλυντήριο πιάτων είναι μερικώς φορτωμένο. Αυτό είναι το καταλληλότερο
ημερήσιο πρόγραμμα, που έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας 4
ατόμων που επιθυμεί να πλύνει μόνο τα σερβίτσια και τα μαχαιροπίρουνα του πρωινού και του
δείπνου.
2) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών
Τιμές κατανάλωσης
Πρόγραμμα
65°
65°
50°
Διάρκεια προγράμμα‐
τος
(σε λεπτά)
Κατανάλωση ενέρ‐
γειας
(σε kWh)
Κατανάλωση νερού
(σε λίτρα)
105-115
1,5-1,7
23-25
30
0,9
9
130-140
1,0-1,2
14-16
Οι τιμές κατανάλωσης είναι ενδεικτικές
και εξαρτώνται από την πίεση και τη
θερμοκρασία του νερού και επίσης από
τις μεταβολές της τροφοδοσίας και της
ποσότητας των πιάτων.
Φροντίδα και καθάρισμα
Καθαρισμός των φίλτρων
Τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται και να κα‐
θαρίζονται από καιρό σε καιρό. Τα βρώμικα
φίλτρα θα υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα
της πλύσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν καθαρίσετε
εξασφαλίστε ότι το πλυντήριο έχει
απενεργοποιηθεί.
1. Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το κάτω
καλάθι.
2. Το σύστημα φίλτρου του πλυντηρίου
αποτελείται από χονδρό φίλτρο ( A), ένα
μικροφίλτρο ( B) και ένα επίπεδο φίλτρο.
Απασφαλίστε το σύστημα φίλτρων χρη‐
σιμοποιώντας τη λαβή στο μικροφίλτρο.
3.
Περι‐
στρέψτε
τη λαβή
κατά πε‐
ρίπου
1/4 της
στροφής
δεξιό‐
στροφα
και αφαι‐
ρέστε το
σύστημα
φίλτρων
progress 15
4. Κρατήστε το χονδρό φίλτρο ( A) από τη
λαβή με τη οπή και αφαιρέστε από το μι‐
κροφίλτρο ( B).
5. Καθαρίστε όλα τα φίλτρα καλά κάτω από
τρεχούμενο νερό.
6. Αφαιρέστε το επίπεδο φίλτρο από τη βά‐
ση του θαλάμου πλύσης και καθαρίστε
και τις δύο όψεις καλά.
7. Τοποθετήστε το φίλτρο και πάλι στη βά‐
ση του θαλάμου πλύσης και βεβαιωθείτε
ότι προσαρμόζεται απόλυτα κάτω από
τους δύο οδηγούς ( C).
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο
χωρίς φίλτρα. Η λανθασμένη ανατοπο‐
θέτηση και τοποθέτηση των φίλτρων θα
προκαλέσει φτωχά αποτελέσματα πλύ‐
σης και ίσως προκαλέσει ζημιά στη συ‐
σκευή.
ΠΟΤΕ μη δοκιμάσετε να αφαιρέσετε
τους εκτοξευτήρες νερού.
Εάν υπολείμματα βρωμιάς έχουν βου‐
λώσει τις τρύπες στους εκτοξευτήρες
νερού, αφαιρέστε τα με μια οδοντογλυ‐
φίδα.
Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του
πλυντηρίου και τον πίνακα ελέγχου με ένα
μαλακό υγρό πανί. Εάν χρειαστεί χρησιμο‐
ποιήστε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αποξεστικά
προϊόντα, σύρμα ή διαλύτη (ασετόν, τριχλο‐
ραιθυλένιο κλπ...).
8. Τοποθετήστε το χονδρό φίλτρο ( A) στο
μικροφίλτρο ( B) και πιέστε μαζί.
9. Τοποθετήστε το συνδυασμό φίλτρων πί‐
σω στη θέση του και ασφαλίστε περι‐
στρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι
να σταματήσει. Κατά τη διαδικασία αυτή
εξασφαλίστε ότι το επίπεδο φίλτρο δεν
εξέχει πάνω από τη βάση του θαλάμου
πλύσης.
Εσωτερικός καθαρισμός
Εξασφαλίστε ότι τα λάστιχα γύρω από την
πόρτα, οι θήκες απορρυπαντικού και λαμ‐
πρυντικού καθαρίζονται τακτικά με ένα υγρό
πανί.
Συνιστούμε κάθε 3 μήνες να εκτελείτε ένα
πρόγραμμα πλύσης για πολύ λερωμένα
πιάτα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό
αλλά χωρίς πιάτα.
Παρατεταμένες περίοδοι μη λειτουργίας
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
πλυντήριο για παρατεταμένη περίοδο σας
συνιστούμε να:
1. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύ‐
μα και να κλείσετε το νερό.
2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να μη δη‐
μιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.
3. Αφήστε το εσωτερικό του πλυντηρίου
καθαρό.
16 progress
Προστασία από τον πάγο
Αποφύγετε να τοποθετήσετε το πλυντήριο
σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι κάτω
από 0°C. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευ‐
χθεί, αδειάστε το πλυντήριο, κλείστε την
πόρτα, αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου
νερού και αδειάστε τον.
Μετακίνηση του πλυντηρίου
Εάν χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο
(μετακόμιση κλπ....):
1. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Αφαιρέστε τους σωλήνες εισόδου και
εξόδου του νερού.
4. Τραβήξτε έξω το πλυντήριο μαζί με τους
σωλήνες.
Αποφύγετε να δώσετε μεγάλη κλίση στο
πλυντήριο κατά τη μεταφορά.
Τι να κάνετε αν...
Το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη
λειτουργία.
Ορισμένα προβλήματα οφείλονται στην έλ‐
λειψη απλής συντήρησης ή σε παραβλέ‐
ψεις, και λύνονται με τη βοήθεια των ενδεί‐
Κωδικός σφάλματος και δυσλειτουργία
ξεων που περιγράφονται στον πίνακα, χω‐
ρίς να καλέσετε τεχνικό.
Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων,
ανοίξτε την πόρτα και εκτελέστε τις παρα‐
κάτω προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.
Πιθανή αιτία και λύση
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία εκκίνησης/
ακύρωσης
• 1 αναλαμπή της λυχνίας Τέλος
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με νερό
• Η βρύση νερού έχει μπλοκάρει από επικαθί‐
σεις ασβεστίου
Καθαρίστε τη βρύση του νερού
• Η βρύση του νερού είναι κλειστή
Ανοίξτε τη βρύση του νερού
• Το φίλτρο (όπου υπάρχει) στο εξάρτημα με
σπείρωμα στη βαλβίδα εισόδου νερού είναι
βουλωμένο
Καθαρίστε το φίλτρο μέσα στο σωλήνα με το
σπείρωμα
• Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν έχει τοπο‐
θετηθεί σωστά ή έχει στραβώσει ή τσακίσει
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος
νερού
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία εκκίνησης/
ακύρωσης
• 2 αναλαμπές της λυχνίας Τέλος
Το πλυντήριο πιάτων δεν αδειάζει το νερό.
• Είναι βουλωμένη η στρόφιγγα του νεροχύτη
Καθαρίστε τη στρόφιγγα του νεροχύτη
• Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν έχει τοπο‐
θετηθεί σωστά ή έχει στραβώσει ή τσακίσει
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος
νερού
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία εκκίνησης/
ακύρωσης
• 3 αναλαμπές της λυχνίας Τέλος
Έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή κατά του πλημ‐
μυρίσματος
Κλείστε τη βρύση του νερού και επικοινωνήστε
με το τοπικό σας κέντρο σέρβις.
Δυσλειτουργία
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά
Αφού πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι,
ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Πιθανή αιτία και λύση
• Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλεί‐
σει σωστά.
Κλείστε την πόρτα.
• Δεν είναι συνδεδεμένο το φις.
Συνδέστε το φις
• Έχει καεί ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο
στο οποίο διακόπηκε.
progress 17
Εάν, εμφανιστεί ξανά ο κωδικός σφάλματος
ή η δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Για άλλους κωδικούς σφαλμάτων που δεν
περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της πε‐
ριοχής σας αναφέροντας το μοντέλο (Mod.),
τον αριθμό προϊόντος (PNC) και τον αριθμό
σειράς (S.N.).
Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην πι‐
νακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται
στην πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου
πιάτων.
Για να έχετε πάντοτε πρόχειρα αυτά τα νού‐
μερα, σας συνιστούμε να τα σημειώσετε
εδώ:
Μοντέλο. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθμός Σει‐
ράς. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά
Τα πιάτα δεν είναι κα‐
θαρά
• Επιλέχθηκε λανθασμένο πρόγραμμα πλύσης.
• Τα πιάτα είναι διευθετημένα με τρόπο που εμποδίζει το νερό να φτάσει
σε όλα τα σημεία της επιφάνειας. Δεν πρέπει να παραφορτώνονται τα
καλάθια.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν περιστρέφονται ελεύθερα λόγω λανθασμένης
διευθέτησης του φορτίου.
• Τα φίλτρα στη βάση του θαλάμου πλύσης είναι βρώμικα ή τοποθετημένα
λανθασμένα.
• Έχετε πολύ μικρή ποσότητα ή καθόλου απορρυπαντικό.
• Όπου υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα η θήκη του αλατιού είναι
άδεια ή έχει ρυθμιστεί λανθασμένο επίπεδο αποσκλυρηντή νερού.
• Η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος του νερού δεν είναι σωστή.
• Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι της θήκης άλατος.
Τα πιάτα είναι υγρά
και θαμπά
• Δε χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό.
• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Υπάρχουν σημάδια,
γαλακτώδεις κηλίδες
ή μια κάπως γαλάζια
επικάλυψη στα ποτή‐
ρια και στα πιάτα
• Μειώστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
Έχουν στεγνώσει
σταγόνες νερού στα
ποτήρια και στα πιάτα
• Αυξήστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
• Μπορεί να φταίει το απορρυπαντικό. Επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυ‐
πηρέτησης πελατών του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
Εάν, παρά τον έλεγχο που κάνατε, το πρό‐
βλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέν‐
τρο Σέρβις της περιοχής σας.
Τεχνικά στοιχεία
Διαστάσεις
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
Τάση ηλεκτρικής σύνδεσης Συνολική ισχύς - Ασφάλεια
Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση δίνονται στην
πλακέτα τύπου που βρίσκεται στο εσωτερικό άκρο της πόρτας του
πλυντηρίου πιάτων.
Πίεση παροχής νερού
Ελάχιστη
Μέγιστη
Χωρητικότητα
Βάρος
59,6 cm
81,8 - 87,8 cm
57,5 cm
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
12 σερβίτσια
39,5 kg
18 progress
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
Οι δοκιμές κατά EN 60704 πρέπει να πραγ‐
ματοποιούνται με τη συσκευή πλήρως φορ‐
τωμένη και χρησιμοποιώντας το πρόγραμ‐
μα δοκιμής (δείτε "Τιμές κατανάλωσης").
Οι δοκιμές κατά EN 50242 πρέπει να πραγ‐
ματοποιούνται όταν οι θήκες αλατιού και
λαμπρυντικού έχουν γεμίσει με αλάτι και
λαμπρυντικό αντίστοιχα και χρησιμοποιώ‐
ντας το πρόγραμμα δοκιμής (δείτε "Τιμές
κατανάλωσης").
Πλήρες φορτίο: 12 στάνταρ σερβίτσια
Ποσότητα απορρυπαντικού που απαιτείται:
5 g + 25 g (Τύπος B)
Ρύθμιση λαμπρυντικού
θέση 4 (Τύπος III)
σχάρες για τα φλιτζάνια: θέση A
Διευθέτηση επάνω καλάθι
Διευθέτηση κάτω καλάθι
Διευθέτηση καλάθι για μαχαιροπίρουνα
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι όποιες
ηλεκτρολογικές και/ή υδραυλικές
εργασίες απαιτούνται για την
εγκατάσταση της παρούσας συσκευής
πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα
καταρτισμένο ηλεκτρολόγο και/ή
υδραυλικό ή κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν
τοποθετήσετε το πλυντήριο.
progress 19
Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το πλυντή‐
ριο δίπλα σε βρύση νερού και αποχέτευση.
Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμέ‐
νο για τοποθέτηση κάτω από πάγκο κουζί‐
νας ή επιφάνεια εργασίας.
Προσοχή! Ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες στα εσωκλειόμενα πατρόν για τον
εντοιχισμό του πλυντηρίου πιάτων και την
τοποθέτηση του πάνελ της επίπλωσης.
Δε χρειάζονται επιπλέον ανοίγματα για τον
εξαερισμό του πλυντηρίου πιάτων, αλλά μό‐
νο για τη δίοδο των σωλήνων παροχής και
αδειάσματος νερού και του καλωδίου τρο‐
φοδοσίας.
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει ρυθμιζόμενα
πόδια που επιτρέπουν τη ρύθμιση του
ύψους.
Κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών που
απαιτούν πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρ‐
τήματα το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι
αποσυνδεδεμένο από την τροφοδοσία.
Όταν εισάγετε το πλυντήριο στη θέση του,
εξασφαλίστε ότι ο σωλήνας παροχής νερού,
ο σωλήνας αδειάσματος και το καλώδιο τρο‐
φοδοσίας δεν είναι τσακισμένοι ή πατημέ‐
νοι.
Τοποθέτηση παράπλευρων μονάδων
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να στερεωθεί
για να μην μπορεί να πάρει κλίση.
Συνεπώς εξασφαλίστε ότι ο πάγκος κάτω
από τον οποίο είναι τοποθετημένο, είναι κα‐
τάλληλα στερεωμένος σε σταθερή κατα‐
σκευή (διπλανά ντουλάπια κουζίνας, τοί‐
χος).
Αλφάδιασμα
Το καλό αλφάδιασμα είναι απαραίτητο για
το σωστό κλείσιμο και άνοιγμα της πόρτας.
Όταν η συσκευή έχει αλφαδιαστεί σωστά, η
θύρα δεν θα μαγκώνει σε καμία πλευρά του
θαλάμου.
Εάν η πόρτα δεν κλείνει σωστά, χαλαρώστε
ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια μέχρι το
πλυντήριο να είναι απόλυτα αλφαδιασμένο.
Σύνδεση νερού
Σύνδεση παροχής νερού
Το πλυντήριο αυτό μπορεί να συνδεθεί με
παροχή είτε ζεστού (μέγ. 60°) είτε κρύου νε‐
ρού.
Μια παροχή ζεστού νερού μπορεί να συν‐
τελέσει σε σημαντική μείωση της κατανάλω‐
σης ενέργειας. Αυτό, ωστόσο, εξαρτάται
από τον τρόπο με τον οποίο παράγεται το
ζεστό νερό. (Συνιστούμε εναλλακτικές πη‐
γές ενέργειας που είναι περισσότερο φιλικές
στο περιβάλλον, π.χ. ηλιακή ή φωτοβολταϊ‐
κά πλαίσια και αιολική).
Για την πραγματοποίηση της ίδιας της σύν‐
δεσης, το παξιμάδι σύνδεσης που υπάρχει
στο σωλήνα εισερχόμενου νερού του πλυ‐
ντηρίου είναι σχεδιασμένο να βιδώνει σε
βρύση με σπείρωμα 3/4" ή σε ειδικά κατα‐
σκευασμένη βρύση με ταχυσύνδεσμο όπως
το Press-block.
Η πίεση του νερού πρέπει να είναι εντός των
ορίων που δίνονται στα "Τεχνικά στοιχεία".
Ο τοπικός Οργανισμός ύδρευσης μπορεί να
σας πληροφορήσει σχετικά με τη μέση πίε‐
ση του δικτύου στην περιοχή σας.
Ο σωλήνας παροχής νερού δεν πρέπει να
είναι τσακισμένος, πατημένος ή μπλεγμένος
κατά τη σύνδεση του.
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει σωλήνες πα‐
ροχής και αδειάσματος νερού οι οποίοι μπο‐
ρούν να περιστραφούν είτε προς τα αριστε‐
ρά είτε προς τα δεξιά για να ταιριάζουν με
την εγκατάσταση μέσω του ασφαλιστικού
παξιμαδιού. Το ασφαλιστικό παξιμάδι πρέ‐
πει να τοποθετηθεί σωστά για να αποφευ‐
χθούν οι διαρροές νερού.
Προσοχή! ΔΕΝ διαθέτουν όλα τα μο‐
ντέλα πλυντηρίου πιάτων σωλήνες πα‐
ροχής και αδειάσματος νερού με ασφα‐
λιστικό παξιμάδι. Στην περίπτωση αυ‐
τή, αυτή η διευκόλυνση δεν είναι δυνα‐
τή.
Εάν το πλυντήριο συνδέεται σε καινούριους
σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν χρησι‐
μοποιηθεί για πολύ καιρό, θα πρέπει να
αφήσετε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά
πριν συνδέσετε το σωλήνα εισόδου.
ΜΗ χρησιμοποιήσετε σωλήνες σύνδε‐
σης που έχουν προηγούμενα χρησιμο‐
ποιηθεί για μια παλαιότερη συσκευή.
20 progress
Η συσκευή αυτή έχει εφοδιαστεί με χα‐
ρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία
εμποδίζουν το νερό που χρησιμοποιεί‐
ται στη συσκευή να επιστρέψει πίσω
στο σύστημα παροχής πόσιμου νερού.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τους
σχετικούς κανονισμούς υδραυλικών.
Σωλήνας παροχής νερού σε βρύση με
βαλβίδα ασφαλείας
Μετά τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νε‐
ρού διπλού τοιχώματος, η βαλβίδα ασφα‐
λείας είναι δίπλα στη βρύση. Συνεπώς ο
σωλήνας παροχής νερού είναι υπό πίεση
μόνο όταν τρέχει το νερό. Εάν ο σωλήνας
παροχής νερού παρουσιάζει διαρροή κατά
τη λειτουργία αυτή, η βαλβίδα ασφαλείας
διακόπτει το τρεχούμενο νερό.
Παρακαλούμε επιδείξτε προσοχή κατά την
εγκατάσταση του σωλήνα παροχής νερού:
• Το καλώδιο τροφοδοσίας για τη βαλβίδα
ασφαλείας βρίσκεται μέσα στο σωλήνα
παροχής νερού διπλού τοιχώματος. Μη
βυθίσετε το σωλήνα παροχής νερού ή τη
βαλβίδα ασφαλείας στο νερό.
• Εάν ο σωλήνας παροχής νερού ή η βαλ‐
βίδα ασφαλείας καταστραφούν, αποσυν‐
δέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
• Ένας σωλήνας παροχής νερού με βαλβί‐
δα ασφαλείας πρέπει να αντικατασταθεί
μόνο από το κέντρο σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επικίνδυνη τάση
Σύνδεση αδειάσματος νερού
το άκρο του σωλήνα αδειάσματος νερού
μπορεί να συνδεθεί με τους εξής τρόπους:
1. Στη στρόφιγγα εξόδου του νεροχύτη,
ασφαλίζοντας το στην κάτω πλευρά του
πάγκου. Αυτό θα εμποδίσει τα απόβλη‐
τα νερά από το νεροχύτη να τρέξουν στο
πλυντήριο.
2. Σε όρθιο σωλήνα με οπή εξαερισμού,
ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 4 cm.
Η σύνδεση αποχέτευσης πρέπει να είναι σε
μέγιστο ύψος 60 cm από το κάτω μέρος του
πλυντηρίου πιάτων.
Ο σωλήνας αδειάσματος μπορεί να βλέπει
είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά του
πλυντηρίου πιάτων
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος του
νερού δεν έχει διπλώσει ή καθώς αυτό θα
μπορούσε να επιβραδύνει το άδειασμα του
νερού.
Η τάπα του νεροχύτη δεν πρέπει να είναι
τοποθετημένη όταν αδειάζει το πλυντήριο
καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκα‐
λέσει σιφονισμό και την επιστροφή του νε‐
ρού στο πλυντήριο.
Το συνολικό μήκος του σωλήνα αδειάσμα‐
τος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
προέκτασης, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4
μέτρα. Η εσωτερική διάμετρος της προέκτα‐
σης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη
διάμετρο του παρεχόμενου σωλήνα.
Επίσης η εσωτερική διάμετρος των συνδέ‐
σμων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδε‐
ση στην αποχέτευση δεν πρέπει να είναι μι‐
κρότερη από τη διάμετρο του παρεχόμενου
σωλήνα.
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος
νερού σεμια αποχέτευση κάτω από το νε‐
ροχύτη, ολόκληρη η πλαστική μεμβράνη (A)
πρέπει να αφαιρεθεί. Εάν δεν αφαιρεθεί
ολόκληρη η μεμβράνη θα προκληθεί η συσ‐
σώρευση σωματιδίων τροφών στη διάρκεια
του χρόνου έχοντας ως αποτέλεσμα την τε‐
progress 21
λική απόφραξη του σωλήνα αδειάσματος
νερού του πλυντηρίου πιάτων
κατά της επιστροφής του βρώμικου νε‐
ρού πίσω στο πλυντήριο. Εάν η στρό‐
φιγγα του νεροχύτη σας διαθέτει ενσω‐
ματωμένη "βαλβίδα αντεπιστροφής"
αυτή μπορεί να εμποδίσει το σωστό
άδειασμα του πλυντηρίου. Συνεπώς
σας συνιστούμε να την αφαιρέσετε.
Για να αποφευχθούν οι διαρροές νερού
μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι
οι συνδέσεις νερού είναι σφιγμένες.
Οι συσκευές μας παρέχονται με συ‐
σκευή ασφαλείας για την προστασία
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα πρότυπα
ασφαλείας απαιτούν η συσκευή να είναι
γειωμένη.
Πριν από τη πρώτη χρήση της συ‐
σκευής, εξασφαλίστε ότι η ονομαστική
τάση και ο τύπος της τροφοδοσίας στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων ταιριάζουν
με εκείνο της θέσης όπου θα εγκατα‐
σταθεί η συσκευή. Το μέγεθος της
ασφάλειας επίσης υπάρχει στην πλα‐
κέτα τύπου
Πάντοτε συνδέετε το φις τροφοδοσίας
σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με
προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
Ταυ, σύνδεσμοι και προεκτάσεις δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτά ενέ‐
χουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερ‐
θέρμανση.
Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε την αντι‐
κατάσταση της πρίζας της οικιακής κα‐
λωδίωσης. Σε περίπτωση που πρέπει
να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφο‐
δοσίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
Το φις πρέπει να είναι ελεύθερα προ‐
σβάσιμο μετά από την εγκατάσταση της
συσκευής.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τρα‐
βώντας το καλώδιο. Πάντοτε τραβάτε
το φις.
Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται κα‐
μία ευθύνη εάν δεν τηρηθεί η παραπά‐
νω προφύλαξη ασφαλείας.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως
οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον
και είναι ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά εξαρ‐
τήματα αναγνωρίζονται από τη σήμανση,
π.χ.>PE<, >PS<, κλπ. Παρακαλούμε απορ‐
ρίψτε τα υλικά συσκευασίας στο κατάλληλο
δοχείο στην τοπική εγκατάσταση διάθεσης
απορριμμάτων.
22 progress
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν μια συσκευή
δε χρησιμοποιείται πλέον:
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο παροχής και το φις
και απορρίψτε τα.
• Απορρίψτε το μάνταλο της πόρτας.
Αυτό εμποδίζει να παγιδευτούν μέσα
τα παιδιά θέτοντας σε κίνδυνο τις
ζωές τους.
progress 23
www.progress-hausgeraete.de
156990571-00-13052008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising