Progress | PV3550 | User manual | Progress PV3550 Εγχειρίδιο χρήστη

Progress PV3550 Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες Χρήσης
Πλυντήριο πιάτων
PV 3550
2 progress
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Περιγραφή προϊόντος
Πίνακας χειριστηρίων
Πρώτη χρήση
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
2
3
4
5
6
7
Χρήση λαμπρυντικού
8
Καθημερινή χρήση
9
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των
πιάτων
10
Χρήση απορρυπαντικού
12
Λειτουργία Multi-tab
13
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος
πλύσης
14
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
15
Προγράμματα πλύσης
16
Φροντίδα και καθάρισμα
17
Τι να κάνετε αν...
18
Τεχνικά χαρακτηριστικά
20
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
20
Εγκατάσταση
21
Σύνδεση νερού
22
Ηλεκτρική σύνδεση
23
Περιβαλλοντικά θέματα
24
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας
Χάρη της ασφάλειάς σας και για να εξα‐
σφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την
εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της
συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό
το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανο‐
μένων των συμβουλών και των προει‐
δοποιήσεών του. Για την αποφυγή πε‐
ριττών λαθών και ατυχημάτων, είναι
σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα
άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή
γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξ‐
τε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι
παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακι‐
νηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδή‐
ποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρ‐
κεια της ζωής της να είναι σωστά ενη‐
μερωμένος για τη συσκευή και την
ασφάλεια.
Σωστή χρήση
• Αυτό το πλυντήριο πιάτων προορίζεται
μόνο για το πλύσιμο οικιακών σκευών κα‐
τάλληλων για πλύσιμο στο πλυντήριο.
• Μη βάλετε διαλύτες στο πλυντήριο πιά‐
των. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
έκρηξη.
• Τα μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα
πρέπει να τοποθετούνται πάντα στο κα‐
λάθι για τα μαχαιροπίρουνα με τη μύτη
προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση στο
επάνω καλάθι.
• Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα (απορρυ‐
παντικό, αλάτι και λαμπρυντικό) κατάλλη‐
λα για πλυντήρια πιάτων.
• Αποφύγετε να ανοίξετε την πόρτα όταν
λειτουργεί η συσκευή, μπορεί να διαφύγει
ζεστός ατμός.
• Μη βγάλετε πιάτα από το πλυντήριο πιά‐
των πριν από το τέλους του κύκλου πλύ‐
σης των πιάτων.
• Μετά τη χρήση, απομονώστε τη συσκευή
από την τροφοδοσία και κλείστε τη παρο‐
χή του νερού.
• Το σέρβις στο προϊόν αυτό πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδο‐
τημένο τεχνικό του σέρβις, και πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλ‐
λακτικά.
• Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επι‐
χειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή οι
ίδιοι. Οι επιδιορθώσεις που εκτελούνται
από άτομα χωρίς την κατάλληλη πείρα θα
προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρές
δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το
Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας. Επιμέ‐
νετε πάντα για αυθεντικά ανταλλακτικά.
Γενικότερη ασφάλεια
• Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων πιά‐
των μπορεί να προκαλέσουν χημικά
εγκαύματα στα μάτια, το στόμα και το φά‐
ρυγγα. Μπορεί να θέσουν τη ζωή σε κίν‐
δυνο! Τηρήστε τις οδηγίες ασφαλείας του
κατασκευαστή του απορρυπαντικού του
πλυντηρίου πιάτων.
• Το νερό στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι
πόσιμο. Υπολείμματα των απορρυπαντι‐
κών μπορεί ακόμη να περιέχονται στο
πλυντήριο.
progress 3
• Εξασφαλίστε ότι η πόρτα του πλυντηρίου
πιάτων είναι πάντοτε κλειστή όταν αυτό
δε φορτώνεται ή ξεφορτώνεται. Με τον
τρόπο αυτό θα αποφύγετε να σκοντάψει
κάποιος στην ανοικτή πόρτα και να κτυ‐
πήσει.
• Μην κάθεστε και μη στέκεστε στην ανοι‐
χτή πόρτα.
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρή‐
ση από ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα παι‐
διά να χρησιμοποιούν το πλυντήριο πιά‐
των χωρίς επιτήρηση.
• Κρατήστε όλα τα υλικά της συσκευασίας
μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε
ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυ‐
ντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
Εγκατάσταση
• Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων για τυχόν
ζημιές κατά τη μεταφορά. Ποτέ μη συνδέ‐
σετε ένα πλυντήριο με βλάβη. Εάν το
πλυντήριο πιάτων έχει υποστεί ζημιές
επικοινωνήστε με τον πωλητή.
• Όλα τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να
αφαιρεθούν πριν τη χρήση.
Περιγραφή προϊόντος
• Οι όποιες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές
εργασίες απαιτούνται για την εγκατάστα‐
ση της παρούσας συσκευής πρέπει να
εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμέ‐
νο άτομο.
• Για λόγους ασφαλείας είναι επικίνδυνο να
τροποποιήσετε τα τεχνικά στοιχεία ή να
προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το
προϊόν αυτό κατά οποιονδήποτε τρόπο.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το πλυντήριο
εάν το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας
και οι σωλήνες νερού έχουν υποστεί ζη‐
μιά. ή εάν ο πίνακας ελέγχου, η περιοχή
του πάγκου ή της βάσης έχουν υποστεί
ζημιά τέτοια που να είναι ελεύθερα προ‐
σβάσιμο το εσωτερικό της συσκευής.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της
περιοχής σας, προκειμένου να αποφύγε‐
τε τον κίνδυνο.
• Καμία πλευρά του πλυντηρίου δεν πρέπει
ποτέ να τρυπηθεί για να αποφευχθούν
τυχόν ζημιές σε υδραυλικά και ηλεκτρικά
εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για τη σύνδεση του
ηλεκτρικού και του νερού ακολουθήστε
προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται
στις αντίστοιχες παραγράφους.
4 progress
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Πάνω καλάθι
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
Θήκη αποσκληρυντικού αλατιού
Θήκη απορρυπαντικού
Θήκη λαμπρυντικού
Πλακέτα τεχνικών στοιχείων
Φίλτρα
Κάτω εκτοξευτήρας νερού
Επάνω εκτοξευτήρας νερού
Πίνακας χειριστηρίων
1
3
2
A
B
C
D
4
E
5
1
2
3
4
5
Πλήκτρο On/Off
Πλήκτρα επιλογής προγράμματος
Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης
Ενδεικτικές λυχνίες
Πλήκτρα λειτουργίας
Ενδεικτικές λυχνίες
Αλάτι
Ανάβει όταν τελειώσει το ειδικό αλάτι.
Λειτουργία Multi-Tab
Υποδεικνύει την ενεργοποίηση/απενεργοποίη‐
ση της λειτουργίας Multi-tab (βλ. λειτουργία
Multi-tab).
End (Τέλος)
Ανάβει όταν τελειώσει ένα πρόγραμμα πλύσης.
Έχει επίσης την πρόσθετη λειτουργία της οπτι‐
κής σήμανσης όπως:
– την ένδειξη του αποσκληρυντή νερού,
– ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θήκης
λαμπρυντικού.
– Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ηχητι‐
κών σημάτων,
– την παρέμβαση ενός συναγερμού λόγω της
δυσλειτουργίας του πλυντηρίου.
progress 5
Πλήκτρα λειτουργίας
Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να ρυθ‐
μιστούν με τη βοήθεια αυτών των πλήκ‐
τρων:
• Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκληρυντή νε‐
ρού
• ακυρώστε ένα πρόγραμμα πλύσης ή μια
καθυστέρησης εκκίνησης σε εξέλιξη,
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας Multi-tab,
• ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θή‐
κης λαμπρυντικού όταν η λειτουργία
Multitab είναι ενεργή.
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των
ηχητικών σημάτων.
πρόγραμμα ακυρώθηκε και η συσκευή βρί‐
σκεται τώρα σε λειτουργία ρύθμισης.
Λειτουργία ρύθμισης
Πιέστε το πλήκτρο On/Off Αν οι λυχνίες
προγράμματος ALL ανάψουν η συσκευή θα
βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των
ηχητικών σημάτων
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυντήριο
πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθμισης.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε τα κου‐
μπιά λειτουργίας B και C, μέχρις ότου οι
λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίαςA, B
και C να αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας C, οι λυ‐
χνίες των πλήκτρων λειτουργίας A και
B σβήνουν ενώ η λυχνία του κουμπιού
λειτουργίας C συνεχίζει να αναβοσβήνει.
Ταυτόχρονα, θα ανάψει ταυτόχρονα η
ενδεικτική λυχνία End.
Τα ηχητικά σήματα θα ενεργοποιηθούν.
4. Για την απενεργοποίηση των ηχητικών
σημάτων, πατήστε ξανά το κουμπί λει‐
τουργίας C Η ενδεικτική λυχνία End θα
σβήσει.
Τα ηχητικά σήματα θα απενεργοποιη‐
θούν.
5. Για να απομνημονευτεί η λειτουργία,
απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζο‐
ντας το πλήκτρο On/Off.
Να θυμάστε πάντα όταν εκτελείτε λει‐
τουργίες :
– Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης.
– Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκληρυντή
νερού
– Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το
λαμπρυντικό
– Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τα
ηχητικά σήματα
η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να είναι σε λει‐
τουργία ρύθμισης.
Πιέστε το πλήκτρο On/Off Αν μια λυχνία
προγράμματος ανάψει, θα παραμένει ρυθ‐
μισμένο ή επιλεγμένο ακόμη το τελευταίο
πρόγραμμα που εκτελέστηκε. Στην περί‐
πτωση αυτή, για επιστροφή στη λειτουργία
ρύθμισης, το πρόγραμμα πρέπει να ακυρω‐
θεί.
Για ακύρωση ενός ρυθμισμένου
προγράμματος ή ενός προγράμματος που
εκτελείται
Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα δύο
κουμπιά λειτουργίας B και C μέχρις να ανά‐
ψουν όλες οι λυχνίες προγράμματος. Το
Ηχητικά σήματα
Τα ηχητικά σήματα προστέθηκαν για να
βοηθήσουν στην ένδειξη των λειτουργιών
που εκτελεί το πλυντήριο πιάτων:
– στη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού,
– τέλος του προγράμματος πλύσης,
– την παρέμβαση ενός συναγερμού λόγω
της δυσλειτουργίας του πλυντηρίου.
Εργοστασιακή ρύθμιση: ηχητικά σήμα‐
τα ενεργοποιημένα
Είναι δυνατή η απενεργοποίση των
ηχητικών σημάτων.
Για την εκ νέου ενεργοποίηση των ηχη‐
τικών σημάτων ακολουθήστε τις παρα‐
πάνω διαδικασίες μέχρις ότου ανάψει η
ενδεικτική λυχνία End.
Πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων
για πρώτη φορά:
• Εξασφαλίστε ότι οι συνδέσεις ηλεκτρικού
και νερού είναι σύμφωνες με τις οδηγίες
εγκατάστασης
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
από το εσωτερικό της συσκευής
• Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκληρυντή νε‐
ρού
• Ρίξτε 1 λίτρο νερού στη θήκη του αλατιού
και στη συνέχεια γεμίστε με αλάτι
6 progress
όπως: ''3 σε 1'', ''4 σε 1'', ''5 σε 1'' κλπ...
ρυθμίστε τη λειτουργία Multitab. (Δείτε
"λειτουργία Multitab").
• Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συν‐
δυασμένες ταμπλέτες πλυσίματος
Ρύθμιση του αποσκλυρηντή νερού
Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με
αποσκληρυντή νερού σχεδιασμένου να
αφαιρεί τα ορυκτά και τα άλατα από την πα‐
ροχή νερού, τα οποία θα είχαν αρνητική επί‐
δραση στη λειτουργία της συσκευής.
Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυ‐
τών των ορυκτών και των αλάτων, τόσο
σκληρότερο είναι το νερό. Η σκληρότητα
του νερού μετριέται σε αντίστοιχες κλίμακες,
Γερμανικούς βαθμούς (°dH), Γαλλικούς
βαθμούς (°TH) και mmol/l (millimol ανά λί‐
τρο- διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του
νερού).
Σκληρότητα νερού
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί
σύμφωνα με το βαθμό σκληρότητας του νε‐
ρού στην περιοχή σας. Ο τοπικός Οργανι‐
σμός ύδρευσης μπορεί να σας πληροφορή‐
σει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού
στην περιοχή σας.
Ο αποσκλυρηντής πρέπει να ρυθμιστεί
με δύο τρόπους: χειροκίνητα, χρησιμο‐
ποιώντας το ρυθμιστή σκληρότητας νε‐
ρού και ηλεκτρονικά.
°dH
°TH
mmol/λίτρο
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού
χειροκίνητα
ηλεκτρονικά
Χρήση
αλα‐
τιού
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
επίπεδο 10
ναι
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
2
επίπεδο 9
ναι
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
επίπεδο 8
ναι
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
επίπεδο 7
ναι
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
επίπεδο 6
ναι
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
επίπεδο 5
ναι
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
επίπεδο 4
ναι
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
επίπεδο 3
ναι
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
επίπεδο 2
ναι
<4
<7
< 0,7
1
επίπεδο 1
όχι
Χειροκίνητη ρύθμιση
Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο
από το εργοστάσιο στη θέση 2.
1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιά‐
των.
2. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι από το πλυ‐
ντήριο πιάτων.
3. Περιστρέψτε το ρυθμιστή σκληρότητας
στη θέση 1 ή 2 (βλ. πίνακα).
4. Τοποθετήστε ξανά το κάτω καλάθι.
Ηλεκτρονική ρύθμιση
Το πλυντήριο πιάτων είναι ρυθμισμένο
από το εργοστάσιο στη θέση 5.
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυντήριο
πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθμισης.
progress 7
2. Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε τα κου‐
μπιά λειτουργίας B και C, μέχρις ότου οι
λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίαςA ,
B, και C να αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας Α, οι λυ‐
χνίες των πλήκτρων λειτουργίας Β και
C σβήνουν ενώ η λυχνία του κουμπιού
λειτουργίας Α συνεχίζει να αναβοσβήνει.
Ταυτόχρονα, η ενδεικτική λυχνία End θα
αρχίσει να αναβοσβήνει και θα ακουστεί
μια διαδοχή από διακεκομμένα ηχητικά
σήματα.
Το τρέχον επίπεδο υποδεικνύεται από
τον αριθμό αναλαμπών της ενδεικτικής
λυχνίας τέλος προγράμματος End μαζί
με μια διαδοχή από διακεκομμένα ηχη‐
τικά σήματα, με μια παύση μερικών δευ‐
τερολέπτων.
Παραδείγματα:
5 αναλαμπές / 5 διακεκομμένα ηχητικά
σήματα- παύση - 5 αναλαμπές / 5 δια‐
κεκομμένα ηχητικά σήματα- παύση,
κλπ. = επίπεδο 5
6 αναλαμπές / 6 διακεκομμένα ηχητικά
σήματα- παύση - 6 αναλαμπές / 6 δια‐
κεκομμένα ηχητικά σήματα- παύση,
κλπ. = επίπεδο 6
4. Για να αλλάξετε το επίπεδο, πιέστε το
πλήκτρο λειτουργίας A. Κάθε φορά που
πιέζεται ένα πλήκτρο το επίπεδο αλλά‐
ζει. (για την επιλογή νέου επιπέδου δείτε
τον πίνακα).
Παραδείγματα: Εάν το τρέχον επίπεδο
είναι 5, πιέζοντας το πλήκτρο λειτουρ‐
γίας A μια φορά, επιλέγεται το επίπεδο
6.
Εάν το τρέχον επίπεδο είναι 10, πιέζο‐
ντας το πλήκτρο λειτουργίας A μια φορά,
επιλέγεται το επίπεδο 1.
5. Για να απομνημονευτεί η λειτουργία,
απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζο‐
ντας το πλήκτρο On/Off.
Χρήση αλατιού για πλυντήριο πιάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό για πλυντή‐
ρια πιάτων αλάτι. Κάθε άλλος τύπος αλα‐
τιού που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρή‐
ση σε πλυντήριο πιάτων, ειδικά το επιτρα‐
πέζιο αλάτι, θα καταστρέψει τον αποσκλυ‐
ρηντή νερού. Γεμίστε με αλάτι μόνο ακριβώς
πριν από την εκκίνηση ενός πλήρους προ‐
γράμματος πλύσης. Έτσι θα αποφύγετε την
παραμονή στο κάτω μέρος του πλυντηρίου
οποιονδήποτε κόκκων αλατιού ή νερού με
αλάτι το οποίο μπορεί να χύθηκε, για οποιο‐
δήποτε χρονικό διάστημα, που θα μπορού‐
σε να προκαλέσει διάβρωση.
Για να γεμίσετε:
1. Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το κάτω
καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα της θήκης
του αλατιού περιστρέφοντας αριστερό‐
στροφα.
2. Ρίξτε 1 λίτρο νερού μέσα στη θήκη (αυτό
είναι απαραίτητο μόνο πριν από το γέ‐
μισμα με αλάτι την πρώτη φορά).
3. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί,
ρίξτε αλάτι στη θήκη μέχρι να γεμίσει.
4. Επανατοποθετήστε το πώμα εξασφαλί‐
ζοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος αλατιού στο
σπείρωμα ή στην τσιμούχα.
5. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι σφικτά πε‐
ριστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να
σταματήσει με ένα κλικ.
Μην ανησυχήσετε εάν το νερό υπερχει‐
λίσει από τη μονάδα κατά το γέμισμα με
το αλάτι, αυτό είναι απόλυτα φυσιολο‐
γικό.
8 progress
Η ενδεικτική λυχνία αλατιού στον πίνα‐
κα ελέγχου μπορεί να παραμείνει αναμ‐
μένη για 2-6 ώρες μετά από την ανα‐
πλήρωση του αλατιού, εφόσον το πλυ‐
ντήριο πιάτων παραμένει ενεργοποιη‐
μένο. Εάν χρησιμοποιείτε αλάτια τα
οποία αργούν περισσότερο να διαλυ‐
θούν αυτό μπορεί να χρειαστεί περισ‐
σότερο χρόνο. Η λειτουργία του πλυ‐
ντηρίου δεν επηρεάζεται.
Χρήση λαμπρυντικού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιήστε
μόνο λαμπρυντικό μάρκας ειδικής για
πλυντήριο πιάτων.
Μη γεμίσετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντι‐
κού με οποιαδήποτε άλλη ουσία (π.χ.
καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό
απορρυπαντικό). Κάτι τέτοιο θα κατέ‐
στρεφε τη συσκευή.
Το λαμπρυντικό εξασφαλίζει το καλό
ξέπλυμα, και το στέγνωμα χωρίς στίγ‐
ματα και σημάδια.
Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα
κατά το τελευταίο ξέβγαλμα.
1. Ανοίξτε τη θήκη πιέζοντας το πλήκτρο
απελευθέρωσης (A).
Η θήκη χωρά περίπου 110 ml λαμπρυ‐
ντικού, το οποίο είναι αρκετό για 16 έως
40 κύκλους πλυσίματος πιάτων, ανάλο‐
γα με τη ρύθμιση της δόσης.
3. Εξασφαλίστε ότι το καπάκι είναι κλειστό
μετά από κάθε επαναπλήρωση.
Καθαρίστε λαμπρυντικό που τυχόν χύ‐
θηκε κατά το γέμισμα με ένα απορρο‐
φητικό πανί για να αποφύγετε το υπερ‐
βολικό άφρισμα κατά την επόμενη πλύ‐
ση.
2. Προσθέστε το λαμπρυντικό στη θήκη. Η
μέγιστη στάθμη πλήρωσης υποδεικνύε‐
ται από την ένδειξη "max".
Ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελικής
εμφάνισης και του στεγνώματος, ρυθμίστε
τη δόση του λαμπρυντικού μέσω του επιλο‐
γέα 6 θέσεων (θέση 1 = ελάχιστη δόση, θέ‐
ση 6 = μέγιστη δόση).
Η δόση είναι ρυθμισμένη από το εργοστά‐
σιο στη θέση 4.
Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες
νερού ή στίγματα αλάτων στα πιάτα μετά το
πλύσιμο.
Μειώστε την εάν υπάρχουν άσπρα σημάδια
στα πιάτα ή μια κάπως γαλάζια επικάλυψη
στα ποτήρια ή στις λάμες των μαχαιριών.
progress 9
Συμπληρώστε το λαμπρυντικό όταν ο δεί‐
κτης (B) καθαρίσει.
Καθημερινή χρήση
• Ελέγξτε εάν χρειάζεται να επαναπληρώ‐
σετε το πλυντήριο πιάτων με αλάτι πλυ‐
ντηρίου πιάτων ή λαμπρυντικό.
• Φορτώστε τα μαχαιροπίρουνα και τα πιά‐
τα στο πλυντήριο πιάτων.
• Γεμίστε με απορρυπαντικό στο πλυντήριο
πιάτων.
• Επιλέξτε ένα πρόγραμμα πλύσης κατάλ‐
ληλο για τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα.
• Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.
Συμβουλές
Σφουγγάρια, πανιά και οποιοδήποτε αντι‐
κείμενο μπορεί να απορροφήσει νερό δεν
μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιά‐
των.
• Πριν φορτώσετε τα πιάτα πρέπει:
– Αφαιρείτε όλα τα τρόφιμα και τα υπο‐
λείμματα.
– Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων
τροφών στα ταψιά
10 progress
• Όταν φορτώνετε τα πιάτα και τα μαχαιρο‐
πίρουνα, παρακαλώ προσέξτε:
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν
πρέπει να εμποδίζουν την περιστροφή
των βραχιόνων.
– Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα όπως
φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες, κλπ,
με το άνοιγμα προς τα κάτω έτσι ώστε
το νερό να μην μπορεί να συσσωρευτεί
στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
– Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν
πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο
άλλο, ή να καλύπτουν το ένα το άλλο.
– Για να αποφευχθούν οι ζημιές στα πο‐
τήρια, δεν πρέπει να ακουμπούν μετα‐
ξύ τους.
– Τοποθετήστε τα μικροαντικείμενα στο
καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα.
• Τα πλαστικά αντικείμενα και οι κατσαρό‐
λες με αντικολλητικές επιστρώσεις έχουν
την τάση να συγκρατούν σταγόνες νερού,
αυτά τα αντικείμενα δε θα στεγνώσουν
τόσο καλά όσο τα αντικείμενα από πορ‐
σελάνη ή χάλυβα.
• Ελαφρά αντικείμενα (πλαστικά μπολ
κλπ.) πρέπει να τοποθετηθούν στο επά‐
νω καλάθι και να διευθετηθούν έτσι ώστε
να μη μετακινούνται.
Για πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων τα παρακάτω μαχαιροπίρουνα και πιάτα
δεν είναι κατάλληλα:
είναι περιορισμένης καταλληλότητας:
• Σκεύη με ξύλινες, κοκάλινες, πορσελάνινες ή
φιλντισένιες λαβές.
• Πλαστικά αντικείμενα τα οποία δεν αντέχουν
στη θερμότητα.
• Παλαιότερα σκεύη με κολλημένα εξαρτήματα
τα οποία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα.
• Κολλημένα μαχαιροπίρουνα και πιάτα.
• Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό.
• Γυαλικά από μολυβωμένο κρύσταλλο.
• Χαλύβδινα αντικείμενα που έχουν την τάση για
σκουριά.
• Ξύλινες πιατέλες.
• Αντικείμενα από συνθετικές ίνες.
• Πλένετε κεραμικά σκεύη στο πλυντήριο πιά‐
των μόνο εάν έχει ειδική σήμανση από τον κα‐
τασκευαστή ότι είναι ασφαλές να πλυθεί σε
πλυντήριο πιάτων.
• Τα εφυαλωμένα σχέδια μπορεί να θαμπώσουν
εάν πλυθούν επανειλημμένα σε πλυντήριο
πιάτων.
• Τα εξαρτήματα από αλουμίνιο και ασήμι έχουν
την τάση να αποχρωματίζονται κατά την πλύ‐
ση: Υπολείμματα, π.χ. ασπράδι η κρόκος αυ‐
γού και μουστάρδα συχνά προκαλούν απο‐
χρωματισμό και λεκέδες στα ασημικά. Συν‐
επώς τα υπολείμματα θα πρέπει να καθαρίζο‐
νται άμεσα από τα ασημικά, εάν δεν πρόκειται
να πλυθούν αμέσως μετά τη χρήση.
Φόρτωμα των μαχαιροπίρουνων και των πιάτων
Το κάτω καλάθι
Το κάτω καλάθι είναι σχεδιασμένο να δέχε‐
ται κατσαρόλες, καπάκια, πιατέλες, μπολ
σαλάτας, μαχαιροπίρουνα κλπ.
Διευθετήστε τις πιατέλες και τα μεγάλα κα‐
πάκια γύρω από τις άκρες του καλαθιού,
εξασφαλίζοντας ότι οι εκτοξευτήρες νερού
περιστρέφονται ελεύθερα.
progress 11
Οι σειρές στηρίγματα στο κάτω καλάθι μπο‐
ρούν να γίνουν επίπεδες για να μπορέσετε
να τοποθετήσετε κατσαρόλες, ταψιά και
μπολ.
Εάν οι λαβές εξέχουν από το κάτω μέρος
του καλαθιού, εμποδίζοντας τον κάτω εκτο‐
ξευτήρα νερού, φορτώστε τα μαχαιροπί‐
ρουνα με τις λαβές προς τα επάνω.
Αναμείξτε τα κουτάλια με άλλα μαχαιροπί‐
ρουνα να μην κολλούν μεταξύ τους.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα σάς συν‐
ιστούμε να χρησιμοποιήσετε την παρεχόμε‐
νη σχάρα για τα μαχαιροπίρουνα (εάν το
επιτρέπουν το μέγεθος και οι διαστάσεις
των μαχαιροπίρουνων).
Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
Τα μαχαίρια με μεγάλη λάμα τα οποία
τοποθετούνται όρθια αποτελούν
κίνδυνο. Μακριά και/ή αιχμηρά
αντικείμενα όπως μαχαίρια πρέπει να
τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω
καλάθι. Προσέχετε όταν φορτώνετε ή
ξεφορτώνετε αιχμηρά αντικείμενα
όπως μαχαίρια.
Τα πιρούνια και τα κουτάλια πρέπει να το‐
ποθετούνται στο αφαιρούμενο καλάθι για τα
μαχαιροπίρουνα με τις λαβές τους προς τα
κάτω και τα μαχαίρια με τις λαβές τους προς
τα επάνω.
Πάνω καλάθι
Το επάνω καλάθι είναι σχεδιασμένο για πιά‐
τα (πιάτα γλυκού, πιατάκια, πιάτα φαγητού
με διάμετρο μέχρι 24 cm), μπολ σαλάτας,
φλιτζάνια και ποτήρια.
Διευθετήστε τα αντικείμενα πάνω και κάτω
από τις σχάρες για τα φλιτζάνια έτσι ώστε το
νερό να φτάνει όλες τις επιφάνειες.
12 progress
Μέγιστο ύψος πιάτων στο κάτω καλάθι
Με το πάνω καλάθι
χαμηλωμένο
29 cm
Για να μετακινηθείτε στην ψηλότερη θέση
προχωρήστε ως εξής:
1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέχρι
να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά και τις δύο
πλευρές μέχρι να εμπλακεί ο μηχανι‐
σμός και να είναι σταθερό το καλάθι.
Ποτήρια με μακρύ κολονάκι μπορούν να το‐
ποθετηθούν ανάποδα στις σχάρες για τα
φλιτζάνια.
Για πιο ψηλά αντικείμενα, οι σχάρες για τα
φλιτζάνια διπλώνουν προς τα επάνω.
Πριν κλείσετε την πόρτα, εξασφαλίστε
ότι οι εκτοξευτήρες νερού περιστρέφο‐
νται ελεύθερα.
Ρύθμιση ύψους επάνω καλαθιού
Εάν πλένετε πολύ μεγάλες πιατέλες μπο‐
ρείτε να τις φορτώσετε στο κάτω καλάθι
αφού μετακινήσετε το επάνω καλάθι στην
ψηλότερη θέση.
Μέγιστο ύψος πιάτων στο κάτω καλάθι
Με το πάνω καλάθι
ανυψωμένο
33 cm
Για να χαμηλώσετε το καλάθι στην αρχική
θέση προχωρήστε ως εξής:
1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέχρι
να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά και τις δύο
πλευρές και στη συνέχεια αφήστε το μη‐
χανισμό να πέσει ξανά αργά, συγκρα‐
τώντας τον.
Ποτέ μην ανυψώνετε ή χαμηλώνετε το
καλάθι μόνο από τη μια πλευρά
Όταν το καλάθι βρίσκεται στην ανώτερη
θέση δε θα μπορείτε να χρησιμοποιή‐
σετε τις σχάρες για τα φλιτζάνια.
Πάντοτε κλείνετε την πόρτα μετά το
φόρτωμα του πλυντηρίου, καθώς μια
ανοικτή πόρτα μπορεί να είναι
επικίνδυνη.
Χρήση απορρυπαντικού
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά
ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατα‐
σκευαστή σχετικά με τη δοσολογία και
την αποθήκευση όπως αναφέρονται
στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
Η χρήση της κατάλληλης ποσότητας
απορρυπαντικού και όχι μεγαλύτερης
συνεισφέρει στην μείωση της ρύπαν‐
σης.
Γεμίστε με απορρυπαντικό
1. Ανοίξτε το καπάκι.
progress 13
τοποθετηθεί στη θήκη απορρυπαντικού
πρόπλυσης (2).
Το απορρυπαντικό αυτό θα χρησιμο‐
ποιηθεί κατά τη φάση της πρόπλυσης.
Όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορ‐
ρυπαντικού, τοποθετήστε τις ταμπλέτες
απορρυπαντικού στη θήκη (1)
2. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού (1) με
απορρυπαντικό. Τα σημάδια υποδει‐
κνύουν τις στάθμες της δοσολογίας:
20 = περίπου 20 g απορρυπαντικού
30 = περίπου 30 g απορρυπαντικού.
1
2
3. Όλα τα προγράμματα με πρόπλυση
χρειάζονται μια πρόσθετη δόση απορ‐
ρυπαντικού (5/10 g) η οποία πρέπει να
4. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση του.
Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού από
διαφορετικούς κατασκευαστές διαλύο‐
νται με διαφορετικούς ρυθμούς. Για αυ‐
τό το λόγο, μερικές ταμπλέτες απορρυ‐
παντικού δεν πετυχαίνουν την πλήρη
καθαριστική τους απόδοση στα σύντο‐
μα προγράμματα πλύσης. Συνεπώς,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μεγά‐
λα προγράμματα πλύσης όταν χρησι‐
μοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού,
για να εξασφαλίσετε την πλήρη απομά‐
κρυνση των υπολειμμάτων απορρυπα‐
ντικού.
Λειτουργία Multi-tab
Η συσκευή αυτή έχει εξοπλιστεί με τη "λει‐
τουργία Multilab", η οποία επιτρέπει τη χρή‐
ση του "Multitab" συνδυασμένες ταμπλέτες
πλυσίματος.
Τα προϊόντα αυτά είναι απορρυπαντικά με
συνδυασμένες λειτουργίες καθαρισμού, ξε‐
πλύματος και αλατιού. Μπορεί επίσης να
περιέχουν διαφορετικά μέσα ανάλογα με
ποιο είδος ταμπλέτας χρησιμοποιείτε ("3 σε
1", "4 σε 1", "5 σε 1" κλπ...).
Ελέγξτε εάν τα απορρυπαντικά αυτά είναι
κατάλληλα για τη σκληρότητα του νερού
σας. Δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Από τη στιγμή που θα επιλεγεί η λειτουργία
αυτή θα παραμείνει ενεργή και για τα επό‐
μενα προγράμματα πλύσης.
Με την επιλογή της λειτουργίας αυτής η εισ‐
ροή λαμπρυντικού και αλατιού από τις αντί‐
στοιχες θήκες παροχής απενεργοποιείται
αυτόματα και επίσης απενεργοποιούνται οι
ενδεικτικές λυχνίες για το αλάτι και το λαμ‐
πρυντικό.
Με τη χρήση της "λειτουργίας Multi-Tab", οι
διάρκειες των κύκλων μπορεί να αλλάξουν.
14 progress
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη
''Λειτουργία Multitab'' πριν την έναρξη
ενός προγράμματος πλύση.
Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένα
πρόγραμμα, η "λειτουργία Multitab το
ΟΧΙ δεν μπορεί να αλλάξει. Αν θέλετε
να ακυρώσετε τη "λειτουργία Multilab"
θα πρέπει να ακυρώσετε το πρόγρα‐
μαμ ρύθμισης και στη συνέχεια απενερ‐
γοποιήστε τη "λειτουργία Multitab". Σε
αυτή την περίπτωση πρέπει να ρυθμί‐
σετε ένα πρόγραμμα πλύσης (και τις
επιθυμητές επιλογές) ξανά.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας Multitab
Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα δύο
κουμπιά Multitab (κουμπιά λειτουργίας D
και E)μέχρις ότου οι λυχνίες Multitab να
ανάψουν. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία
ενεργοποιήθηκε.
Για να απενεργοποιήστε τη λειτουργία πιέ‐
στε τα ίδια πλήκτρα ξανά μέχρι η ενδεικτική
λυχνία που αντιστοιχεί στο σύμβολο "λει‐
τουργία Multi-Tab" να σβήσει.
Εάν τα αποτελέσματα του στεγνώματος
δεν είναι ικανοποιητικά σας συνιστού‐
με:
1. Να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού
με λαμπρυντικό.
2. Ενεργοποιήστε τη θήκη λαμπρυντι‐
κού.
3. Ρυθμίστε τη δόση του λαμπρυντι‐
κού στη θέση 2.
• Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
της θήκης λαμπρυντικού είναι δυνατή
με ενεργοποιημένη τη λειτουργία
Multitab.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε τα κου‐
μπιά λειτουργίας B και C, μέχρις ότου
λυχνίες των πλήκτρων λειτουργίαςA ,
B, και C να αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας B, οι λυ‐
χνίες των πλήκτρων λειτουργίας A και
C σβήνουν ενώ η λυχνία λειτουργίας
κουμπιού B συνεχίζουν να αναβοσβή‐
νουν.
4. Για να ενεργοποιήσετε τη θήκη λαμπρυ‐
ντικού, πιέστε ξανά το πλήκτρο, ι B, η
ενδεικτική λυχνία End ανάβει υποδει‐
κνύοντας ότι η θήκη του λαμπρυντικού
έχει ενεργοποιηθεί.
5. Για να απομνημονευτεί η λειτουργία,
απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιέζο‐
ντας το πλήκτρο On/Off.
6. Για την απενεργοποίηση της θήκης του
λαμπρυντικού ξανά, ακολουθήστε τις
παραπάνω οδηγίες μέχρις ότου η ενδει‐
κτική λυχνία End να σβήσει.
Αν αποφασίσετε να επιστρέψετε στη
λειτουργία μεμονωμένων απορρυπα‐
ντικών, σας συνιστούμε να:
1. Απενεργοποιήστε τη "Λειτουργία
Multi-Tab".
2. Γεμίσετε τις θήκες αλατιού και λαμ‐
πρυντικού ξανά.
3. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας
του νερού στο υψηλότερο επίπεδο
και πραγματοποιήστε 1 κανονικό
πρόγραμμα πλύσης χωρίς να φορ‐
τώσετε πιάτα.
4. Ρυθμίστε το βαθμό σκληρότητας
του νερού σύμφωνα με τη σκληρό‐
τητα του νερού στην περιοχή σας.
5. Ρύθμιση της δόσης λαμπρυντικού.
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θήκης
του λαμπρυντικού
1. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυντήριο
πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθμισης.
Επιλογή και έναρξη ενός προγράμματος πλύσης
Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης και την
καθυστέρηση εκκίνησης με την πόρτα
ελαφριά ανοικτή. Η έναρξη του προ‐
γράμματος ή της αντίστροφης μέτρη‐
σης της καθυστέρησης θα πραγματο‐
ποιηθεί μόνο αφού κλείσει η πόρτα. Μέ‐
χρι εκείνη τη στιγμή είναι δυνατή η τρο‐
ποποίηση των ρυθμίσεων .
1. Ελέγξτε ότι τα καλάθια έχουν φορτωθεί
σωστά και ότι οι εκτοξευτήρες νερού πε‐
ριστρέφονται ελεύθερα.
2. Ελέγξτε ότι είναι ανοικτή η βρύση του νε‐
ρού.
3. Πιέστε το πλήκτρο On/Off. Το πλυντήριο
πρέπει να είναι σε λειτουργία ρύθμισης.
progress 15
4. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο
απαιτούμενο πρόγραμμα (βλ. πίνακα
"Προγράμματα πλύσης"). Ανάβει η εν‐
δεικτική λυχνία του επιλεγμένου προ‐
γράμματος.
Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιά‐
των, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτό‐
ματα.
Ρύθμιση και ξεκίνημα του προγράμματος με
"καθυστέρηση εκκίνησης"
1. Μετά την επιλογή του προγράμματος
πλύσης, πιέστε το πλήκτρο καθυστέρη‐
σης εκκίνησης μέχρι η λυχνία που αντι‐
στοιχεί στις επιλεγμένες ώρες να αναβο‐
σβήνει (3 ώρες, 6 ώρες ή 9 ώρες).
2. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιά‐
των, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά αυτό‐
ματα.
3. Η αντίστροφη μέτρηση θα μειώνεται σε
βήματα των 3 ωρών.
4. Μόλις εκπνεύσει η καθυστέρηση εκκίνη‐
σης το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.
Το άνοιγμα της πόρτας θα διακόψει την
αντίστροφη μέτρηση. Κλείστε την πόρ‐
τα η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει
ξανά από το σημείο στο οποίο διακό‐
πηκε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διακόψτε ή
ακυρώστε ένα πρόγραμμα πλύσης σε
εξέλιξη ΜΟΝΟ εάν είναι απόλυτα
αναγκαίο.
Προσοχή! Εάν ανοίξετε την πόρτα,
μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός.
Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά.
Διακοπή ενός προγράμματος πλύσης σε
εξέλιξη
• Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιά‐
των το πρόγραμμα θα σταματήσει. Κλεί‐
στε την πόρτα το πρόγραμμα θα ξεκινήσει
από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.
Ακυρώστε ένα πρόγραμμα πλύσης ή μια
καθυστέρησης εκκίνησης σε εξέλιξη
• Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα δύο
κουμπιά λειτουργίας B και C μέχρι να
ανάψουν όλες οι λυχνίες προγράμματος.
• Η ακύρωση μιας καθυστερημένης εκκίνη‐
σης θα ακυρώσει και το πρόγραμμα πλύ‐
σης. Θα πρέπει να επιλέξετε ξανά το πρό‐
γραμμα πλύσης.
• Εάν πρόκειται να επιλέξετε ένα νέο πρό‐
γραμμα, ελέγξτε ότι υπάρχει απορρυπα‐
ντικό στη σαπουνοθήκη.
Τέλος του προγράμματος πλύσης
• Το πλυντήριο πιάτων θα σταματήσει αυ‐
τόματα και ένα ηχητικό σήμα θα σας πλη‐
ροφορήσει για το τέλος του προγράμμα‐
τος πλύσης.
1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιά‐
των.
– Η ενδεικτική λυχνία End ανάβει.
– Η ενδεικτική λυχνία του προγράμμα‐
τος που μόλις τελείωσε θα παραμείνει
αναμμένη.
2. Διακόπτης του πλυντηρίου πιάτων.
Ξεφόρτωμα του πλυντηρίου πιάτων
• Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα κτυ‐
πήματα. Πρέπει κατά συνέπεια να αφή‐
νετε τα πιάτα να κρυώνουν πριν τα αφαι‐
ρέσετε από το πλυντήριο.
• Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά
το επάνω, έτσι δε θα στάξουν νερά από
το επάνω καλάθι στα πιάτα στο κάτω κα‐
λάθι.
• Μπορεί να εμφανιστεί νερό στις πλευρές
και στην πόρτα του πλυντηρίου πιάτων
καθώς ο ανοξείδωτος χάλυβας τελικά θα
κρυώσει περισσότερο από τα πιάτα.
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης,
συνιστάται να αποσυνδέετε το πλυντή‐
ριο πιάτων από την τροφοδοσία και να
κλείνετε τη βρύση του νερού.
16 progress
Προγράμματα πλύσης
Βαθμός λε‐
ρώματος
Τύπος φορ‐
τίου
70°
Πολύ λερω‐
μένα
Πιάτα, μαχαι‐
ροπίρουνα,
κατσαρόλες
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 70°C
2 ενδιάμεσα ξεβγάλματα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
65°
Κανονικά
λερωμένα
Πιάτα, μαχαι‐
ροπίρουνα,
κατσαρόλες
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 65°C
1 ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
Κανονικά ή
λίγο λερω‐
μένα
Πιάτα και μα‐
χαιροπίρουνα
Κύρια πλύση μέχρι 65°C
Τελικό ξέπλυμα
Πρόγραμμα
65°A30'
1)
Περιγραφή προγράμματος
50° 2)
Κανονικά
λερωμένα
Πιάτα και μα‐
χαιροπίρουνα
Πρόπλυση
Κύρια πλύση μέχρι 50°C
1 ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
45°
Κανονικά
λερωμένα
Ευαίσθητα
φλιτζάνια και
γυαλί
Κύρια πλύση μέχρι 45°C
1 ενδιάμεσο ξέβγαλμα
Τελικό ξέπλυμα
Στέγνωμα
1) Ιδανικό για πλύση όταν το πλυντήριο πιάτων είναι μερικώς φορτωμένο. Αυτό είναι το καταλληλότερο
ημερήσιο πρόγραμμα, που έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες μιας οικογένειας 4
ατόμων που επιθυμεί να πλύνει μόνο τα σερβίτσια και τα μαχαιροπίρουνα του πρωινού και του
δείπνου.
2) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών
Τιμές κατανάλωσης
Πρόγραμμα
70°
65°
65°A30'
50° 1)
45°
Διάρκεια προγράμμα‐
τος
(σε λεπτά)
Κατανάλωση ενέρ‐
γειας
(σε kWh)
Κατανάλωση νερού
(σε λίτρα)
80 - 90
1,6- 1,8
22 - 24
90 - 100
1,4 - 1,6
18 - 20
30
0,9
9
150 - 160
1,0 - 1,1
14 - 16
60 - 70
0,8 - 0,9
14 - 15
1) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για ινστιτούτα δοκιμών
Οι τιμές κατανάλωσης είναι ενδεικτικές
και εξαρτώνται από την πίεση και τη
θερμοκρασία του νερού και επίσης από
τις μεταβολές της τροφοδοσίας και της
ποσότητας των πιάτων.
progress 17
Φροντίδα και καθάρισμα
Καθαρισμός των φίλτρων
Τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται και να κα‐
θαρίζονται από καιρό σε καιρό. Τα βρώμικα
φίλτρα θα υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα
της πλύσης.
ότι προσαρμόζεται απόλυτα κάτω από
τους δύο οδηγούς ( C).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν καθαρίσετε
εξασφαλίστε ότι το πλυντήριο έχει
απενεργοποιηθεί.
1. Ανοίξτε την πόρτα, αφαιρέστε το κάτω
καλάθι.
2. Το σύστημα φίλτρου του πλυντηρίου
αποτελείται από χονδρό φίλτρο ( A), ένα
μικροφίλτρο ( B) και ένα επίπεδο φίλτρο.
Απασφαλίστε το σύστημα φίλτρων χρη‐
σιμοποιώντας τη λαβή στο μικροφίλτρο.
Περι‐
στρέψτε
τη λαβή
κατά πε‐
ρίπου
1/4 της
στροφής
δεξιό‐
στροφα
και αφαι‐
ρέστε το
σύστημα
φίλτρων
3.
4. Κρατήστε το χονδρό φίλτρο ( A) από τη
λαβή με τη οπή και αφαιρέστε από το μι‐
κροφίλτρο ( B).
5. Καθαρίστε όλα τα φίλτρα καλά κάτω από
τρεχούμενο νερό.
6. Αφαιρέστε το επίπεδο φίλτρο από τη βά‐
ση του θαλάμου πλύσης και καθαρίστε
και τις δύο όψεις καλά.
7. Τοποθετήστε το φίλτρο και πάλι στη βά‐
ση του θαλάμου πλύσης και βεβαιωθείτε
8. Τοποθετήστε το χονδρό φίλτρο ( A) στο
μικροφίλτρο ( B) και πιέστε μαζί.
9. Τοποθετήστε το συνδυασμό φίλτρων πί‐
σω στη θέση του και ασφαλίστε περι‐
στρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι
να σταματήσει. Κατά τη διαδικασία αυτή
εξασφαλίστε ότι το επίπεδο φίλτρο δεν
εξέχει πάνω από τη βάση του θαλάμου
πλύσης.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο
χωρίς φίλτρα. Η λανθασμένη ανατοπο‐
θέτηση και τοποθέτηση των φίλτρων θα
προκαλέσει φτωχά αποτελέσματα πλύ‐
σης και ίσως προκαλέσει ζημιά στη συ‐
σκευή.
ΠΟΤΕ μη δοκιμάσετε να αφαιρέσετε
τους εκτοξευτήρες νερού.
Εάν υπολείμματα βρωμιάς έχουν βου‐
λώσει τις τρύπες στους εκτοξευτήρες
νερού, αφαιρέστε τα με μια οδοντογλυ‐
φίδα.
Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του
πλυντηρίου και τον πίνακα ελέγχου με ένα
18 progress
μαλακό υγρό πανί. Εάν χρειαστεί χρησιμο‐
ποιήστε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αποξεστικά
προϊόντα, σύρμα ή διαλύτη (ασετόν, τριχλο‐
ραιθυλένιο κλπ...).
Εσωτερικός καθαρισμός
Εξασφαλίστε ότι τα λάστιχα γύρω από την
πόρτα, οι θήκες απορρυπαντικού και λαμ‐
πρυντικού καθαρίζονται τακτικά με ένα υγρό
πανί.
Συνιστούμε κάθε 3 μήνες να εκτελείτε ένα
πρόγραμμα πλύσης για πολύ λερωμένα
πιάτα χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό
αλλά χωρίς πιάτα.
Παρατεταμένες περίοδοι μη λειτουργίας
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
πλυντήριο για παρατεταμένη περίοδο σας
συνιστούμε να:
1. Αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύ‐
μα και να κλείσετε το νερό.
2. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να μη δη‐
μιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.
3. Αφήστε το εσωτερικό του πλυντηρίου
καθαρό.
Προστασία από τον πάγο
Αποφύγετε να τοποθετήσετε το πλυντήριο
σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι κάτω
από 0°C. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευ‐
χθεί, αδειάστε το πλυντήριο, κλείστε την
πόρτα, αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου
νερού και αδειάστε τον.
Μετακίνηση του πλυντηρίου
Εάν χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο
(μετακόμιση κλπ....):
1. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Αφαιρέστε τους σωλήνες εισόδου και
εξόδου του νερού.
4. Τραβήξτε έξω το πλυντήριο μαζί με τους
σωλήνες.
Αποφύγετε να δώσετε μεγάλη κλίση στο
πλυντήριο κατά τη μεταφορά.
Τι να κάνετε αν...
Το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη
λειτουργία.
Ορισμένα προβλήματα οφείλονται στην έλ‐
λειψη απλής συντήρησης ή σε παραβλέ‐
ψεις, και λύνονται με τη βοήθεια των ενδεί‐
ξεων που περιγράφονται στον πίνακα, χω‐
ρίς να καλέσετε τεχνικό.
Ανοίξτε την πόρτα, απενεργοποιήστε το
πλυντήριο πιάτων και εκτελέστε τις παρα‐
κάτω προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.
Κωδικοί σφαλμάτων και δυσλειτουργίες
Πιθανή αιτία και λύση
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμ‐
ματος που εκτελείται
• 1 αναλαμπή της λυχνίας Τέλος
• διακεκομμένα ηχητικά σήματα
Το πλυντήριο πιάτων δεν γεμίζει με νερό
• Η βρύση νερού έχει μπλοκάρει από επικαθί‐
σεις ασβεστίου.
Καθαρίστε τη βρύση του νερού.
• Η βρύση του νερού είναι κλειστή.
Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
• Το φίλτρο (όπου υπάρχει) στο σωλήνα παρο‐
χής του νερού είναι βουλωμένο
Καθαρίστε το φίλτρο.
• Ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει τοποθε‐
τηθεί σωστά ή έχει στραβώσει ή τσακίσει.
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νε‐
ρού.
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμ‐
ματος που εκτελείται
• 2 αναλαμπές της λυχνίας Τέλος
• διακεκομμένα ηχητικά σήματα
Το πλυντήριο πιάτων δεν αδειάζει το νερό.
• Είναι βουλωμένη η στρόφιγγα του νεροχύτη.
Καθαρίστε τη στρόφιγγα του νεροχύτη.
• Ο σωλήνας αδειάσματος νερού δεν έχει τοπο‐
θετηθεί σωστά ή έχει στραβώσει ή τσακίσει.
Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος
νερού.
progress 19
Κωδικοί σφαλμάτων και δυσλειτουργίες
Πιθανή αιτία και λύση
• αναβοσβήνει διαρκώς η λυχνία του προγράμ‐
ματος που εκτελείται
• 3 αναλαμπές της λυχνίας Τέλος
• διακεκομμένα ηχητικά σήματα
Έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή κατά του πλημ‐
μυρίσματος
• Κλείστε τη βρύση του νερού και επικοινωνήστε
με το τοπικό σας κέντρο σέρβις.
Δυσλειτουργία
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά
Αφού πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι,
ενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε την
πόρτα.
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο
στο οποίο διακόπηκε.
Εάν, εμφανιστεί ξανά ο κωδικός σφάλματος
ή η δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το
Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας.
Για άλλους κωδικούς σφαλμάτων που δεν
περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της πε‐
ριοχής σας αναφέροντας το μοντέλο (Mod.),
Πιθανή αιτία και λύση
• Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλεί‐
σει σωστά.
Κλείστε την πόρτα.
• Δεν είναι συνδεδεμένο το φις.
Συνδέστε το φις
• Έχει καεί ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού.
Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
• Έχει ρυθμιστεί καθυστέρηση εκκίνησης.
Εάν τα πιάτα πρόκειται να πλυθούν αμέσως,
ακυρώστε την καθυστέρηση εκκίνησης.
τον αριθμό προϊόντος (PNC) και τον αριθμό
σειράς (S.N.).
Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην πι‐
νακίδα τεχνικών στοιχείων που βρίσκεται
στην πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου
πιάτων.
Για να έχετε πάντοτε πρόχειρα αυτά τα νού‐
μερα, σας συνιστούμε να τα σημειώσετε
εδώ:
Μοντέλο. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αριθμός Σει‐
ράς. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά
Τα πιάτα δεν είναι κα‐
θαρά
• Επιλέχθηκε λανθασμένο πρόγραμμα πλύσης.
• Τα πιάτα είναι διευθετημένα με τρόπο που εμποδίζει το νερό να φτάσει
σε όλα τα σημεία της επιφάνειας. Δεν πρέπει να παραφορτώνονται τα
καλάθια.
• Οι εκτοξευτήρες νερού δεν περιστρέφονται ελεύθερα λόγω λανθασμένης
διευθέτησης του φορτίου.
• Τα φίλτρα στη βάση του θαλάμου πλύσης είναι βρώμικα ή τοποθετημένα
λανθασμένα.
• Έχετε πολύ μικρή ποσότητα ή καθόλου απορρυπαντικό.
• Όπου υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα η θήκη του αλατιού είναι
άδεια ή έχει ρυθμιστεί λανθασμένο επίπεδο αποσκλυρηντή νερού.
• Η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος του νερού δεν είναι σωστή.
• Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι της θήκης άλατος.
Τα πιάτα είναι υγρά
και θαμπά
• Δε χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό.
• Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.
Υπάρχουν σημάδια,
γαλακτώδεις κηλίδες
ή μια κάπως γαλάζια
επικάλυψη στα ποτή‐
ρια και στα πιάτα
• Μειώστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
20 progress
Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά
Έχουν στεγνώσει
σταγόνες νερού στα
ποτήρια και στα πιάτα
• Αυξήστε τη δοσολογία του λαμπρυντικού.
• Μπορεί να φταίει το απορρυπαντικό. Επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυ‐
πηρέτησης πελατών του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
Εάν, παρά τον έλεγχο που κάνατε, το πρό‐
βλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέν‐
τρο Σέρβις της περιοχής σας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
59,6 cm
81,8 - 87,8 cm
55,5 cm
Τάση ηλεκτρικής σύνδεσης Συνολική ισχύς - Ασφάλεια
Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση δίνονται στην
πλακέτα τύπου που βρίσκεται στο εσωτερικό άκρο της πόρτας του
πλυντηρίου πιάτων.
Πίεση παροχής νερού
Ελάχιστη
Μέγιστη
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Χωρητικότητα
12 σερβίτσια
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
Οι δοκιμές κατά EN 60704 πρέπει να πραγ‐
ματοποιούνται με τη συσκευή πλήρως φορ‐
τωμένη και χρησιμοποιώντας το πρόγραμ‐
μα δοκιμής (δείτε "Τιμές κατανάλωσης").
Οι δοκιμές κατά EN 50242 πρέπει να πραγ‐
ματοποιούνται όταν οι θήκες αλατιού και
λαμπρυντικού έχουν γεμίσει με αλάτι και
λαμπρυντικό αντίστοιχα και χρησιμοποιώ‐
ντας το πρόγραμμα δοκιμής (δείτε "Τιμές
κατανάλωσης").
Πλήρες φορτίο: 12 στάνταρ σερβίτσια
Ποσότητα απορρυπαντικού που απαιτείται:
5 g + 25 g (Τύπος B)
Ρύθμιση λαμπρυντικού
θέση 4 (Τύπος III)
σχάρες για τα φλιτζάνια: θέση A
Διευθέτηση επάνω καλάθι
progress 21
Διευθέτηση κάτω καλάθι
Διευθέτηση καλάθι για μαχαιροπίρουνα
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι όποιες
ηλεκτρολογικές και/ή υδραυλικές
εργασίες απαιτούνται για την
εγκατάσταση της παρούσας συσκευής
πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα
καταρτισμένο ηλεκτρολόγο και/ή
υδραυλικό ή κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν
τοποθετήσετε το πλυντήριο.
Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το πλυντή‐
ριο δίπλα σε βρύση νερού και αποχέτευση.
Αυτό το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμέ‐
νο για τοποθέτηση κάτω από πάγκο κουζί‐
νας ή επιφάνεια εργασίας.
Προσοχή! Ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες στα εσωκλειόμενα πατρόν για τον
εντοιχισμό του πλυντηρίου πιάτων και την
τοποθέτηση του πάνελ της επίπλωσης.
Δε χρειάζονται επιπλέον ανοίγματα για τον
εξαερισμό του πλυντηρίου πιάτων, αλλά μό‐
νο για τη δίοδο των σωλήνων παροχής και
αδειάσματος νερού και του καλωδίου τρο‐
φοδοσίας.
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει ρυθμιζόμενα
πόδια που επιτρέπουν τη ρύθμιση του
ύψους.
Κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών που
απαιτούν πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρ‐
τήματα το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι
αποσυνδεδεμένο από την τροφοδοσία.
Όταν εισάγετε το πλυντήριο στη θέση του,
εξασφαλίστε ότι ο σωλήνας παροχής νερού,
ο σωλήνας αδειάσματος και το καλώδιο τρο‐
φοδοσίας δεν είναι τσακισμένοι ή πατημέ‐
νοι.
Τοποθέτηση παράπλευρων μονάδων
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να στερεωθεί
για να μην μπορεί να πάρει κλίση.
Συνεπώς εξασφαλίστε ότι ο πάγκος κάτω
από τον οποίο είναι τοποθετημένο, είναι κα‐
τάλληλα στερεωμένος σε σταθερή κατα‐
σκευή (διπλανά ντουλάπια κουζίνας, τοί‐
χος).
Αλφάδιασμα
Το καλό αλφάδιασμα είναι απαραίτητο για
το σωστό κλείσιμο και άνοιγμα της πόρτας.
Όταν η συσκευή έχει αλφαδιαστεί σωστά, η
θύρα δεν θα μαγκώνει σε καμία πλευρά του
θαλάμου.
Εάν η πόρτα δεν κλείνει σωστά, χαλαρώστε
ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια μέχρι το
πλυντήριο να είναι απόλυτα αλφαδιασμένο.
22 progress
Σύνδεση νερού
Σύνδεση παροχής νερού
Το πλυντήριο αυτό μπορεί να συνδεθεί με
παροχή είτε ζεστού (μέγ. 60°) είτε κρύου νε‐
ρού.
Μια παροχή ζεστού νερού μπορεί να συν‐
τελέσει σε σημαντική μείωση της κατανάλω‐
σης ενέργειας. Αυτό, ωστόσο, εξαρτάται
από τον τρόπο με τον οποίο παράγεται το
ζεστό νερό. (Συνιστούμε εναλλακτικές πη‐
γές ενέργειας που είναι περισσότερο φιλικές
στο περιβάλλον, π.χ. ηλιακή ή φωτοβολταϊ‐
κά πλαίσια και αιολική).
Για την πραγματοποίηση της ίδιας της σύν‐
δεσης, το παξιμάδι σύνδεσης που υπάρχει
στο σωλήνα εισερχόμενου νερού του πλυ‐
ντηρίου είναι σχεδιασμένο να βιδώνει σε
βρύση με σπείρωμα 3/4" ή σε ειδικά κατα‐
σκευασμένη βρύση με ταχυσύνδεσμο όπως
το Press-block.
Η πίεση του νερού πρέπει να είναι εντός των
ορίων που δίνονται στα "Τεχνικά στοιχεία".
Ο τοπικός Οργανισμός ύδρευσης μπορεί να
σας πληροφορήσει σχετικά με τη μέση πίε‐
ση του δικτύου στην περιοχή σας.
Ο σωλήνας παροχής νερού δεν πρέπει να
είναι τσακισμένος, πατημένος ή μπλεγμένος
κατά τη σύνδεση του.
Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει σωλήνες πα‐
ροχής και αδειάσματος νερού οι οποίοι μπο‐
ρούν να περιστραφούν είτε προς τα αριστε‐
ρά είτε προς τα δεξιά για να ταιριάζουν με
την εγκατάσταση μέσω του ασφαλιστικού
παξιμαδιού. Το ασφαλιστικό παξιμάδι πρέ‐
πει να τοποθετηθεί σωστά για να αποφευ‐
χθούν οι διαρροές νερού.
Προσοχή! ΔΕΝ διαθέτουν όλα τα μο‐
ντέλα πλυντηρίου πιάτων σωλήνες πα‐
ροχής και αδειάσματος νερού με ασφα‐
λιστικό παξιμάδι. Στην περίπτωση αυ‐
τή, αυτή η διευκόλυνση δεν είναι δυνα‐
τή.
Εάν το πλυντήριο συνδέεται σε καινούριους
σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν χρησι‐
μοποιηθεί για πολύ καιρό, θα πρέπει να
αφήσετε το νερό να τρέξει για μερικά λεπτά
πριν συνδέσετε το σωλήνα εισόδου.
ΜΗ χρησιμοποιήσετε σωλήνες σύνδε‐
σης που έχουν προηγούμενα χρησιμο‐
ποιηθεί για μια παλαιότερη συσκευή.
Η συσκευή αυτή έχει εφοδιαστεί με χα‐
ρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία
εμποδίζουν το νερό που χρησιμοποιεί‐
ται στη συσκευή να επιστρέψει πίσω
στο σύστημα παροχής πόσιμου νερού.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τους
σχετικούς κανονισμούς υδραυλικών.
Σωλήνας παροχής νερού σε βρύση με
βαλβίδα ασφαλείας
Μετά τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νε‐
ρού διπλού τοιχώματος, η βαλβίδα ασφα‐
λείας είναι δίπλα στη βρύση. Συνεπώς ο
σωλήνας παροχής νερού είναι υπό πίεση
μόνο όταν τρέχει το νερό. Εάν ο σωλήνας
παροχής νερού παρουσιάζει διαρροή κατά
τη λειτουργία αυτή, η βαλβίδα ασφαλείας
διακόπτει το τρεχούμενο νερό.
Παρακαλούμε επιδείξτε προσοχή κατά την
εγκατάσταση του σωλήνα παροχής νερού:
• Το καλώδιο τροφοδοσίας για τη βαλβίδα
ασφαλείας βρίσκεται μέσα στο σωλήνα
παροχής νερού διπλού τοιχώματος. Μη
βυθίσετε το σωλήνα παροχής νερού ή τη
βαλβίδα ασφαλείας στο νερό.
• Εάν ο σωλήνας παροχής νερού ή η βαλ‐
βίδα ασφαλείας καταστραφούν, αποσυν‐
δέστε αμέσως το φις από την πρίζα.
• Ένας σωλήνας παροχής νερού με βαλβί‐
δα ασφαλείας πρέπει να αντικατασταθεί
μόνο από το κέντρο σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επικίνδυνη τάση
Σύνδεση αδειάσματος νερού
το άκρο του σωλήνα αδειάσματος νερού
μπορεί να συνδεθεί με τους εξής τρόπους:
1. Στη στρόφιγγα εξόδου του νεροχύτη,
ασφαλίζοντας το στην κάτω πλευρά του
πάγκου. Αυτό θα εμποδίσει τα απόβλη‐
τα νερά από το νεροχύτη να τρέξουν στο
πλυντήριο.
2. Σε όρθιο σωλήνα με οπή εξαερισμού,
ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου 4 cm.
progress 23
Η σύνδεση αποχέτευσης πρέπει να είναι σε
μέγιστο ύψος 60 cm από το κάτω μέρος του
πλυντηρίου πιάτων.
Ο σωλήνας αδειάσματος μπορεί να βλέπει
είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά του
πλυντηρίου πιάτων
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος του
νερού δεν έχει διπλώσει ή καθώς αυτό θα
μπορούσε να επιβραδύνει το άδειασμα του
νερού.
Η τάπα του νεροχύτη δεν πρέπει να είναι
τοποθετημένη όταν αδειάζει το πλυντήριο
καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκα‐
λέσει σιφονισμό και την επιστροφή του νε‐
ρού στο πλυντήριο.
Το συνολικό μήκος του σωλήνα αδειάσμα‐
τος, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
προέκτασης, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4
μέτρα. Η εσωτερική διάμετρος της προέκτα‐
σης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη
διάμετρο του παρεχόμενου σωλήνα.
Επίσης η εσωτερική διάμετρος των συνδέ‐
σμων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδε‐
ση στην αποχέτευση δεν πρέπει να είναι μι‐
κρότερη από τη διάμετρο του παρεχόμενου
σωλήνα.
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος
νερού σεμια αποχέτευση κάτω από το νε‐
ροχύτη, ολόκληρη η πλαστική μεμβράνη (A)
πρέπει να αφαιρεθεί. Εάν δεν αφαιρεθεί
ολόκληρη η μεμβράνη θα προκληθεί η συσ‐
σώρευση σωματιδίων τροφών στη διάρκεια
του χρόνου έχοντας ως αποτέλεσμα την τε‐
λική απόφραξη του σωλήνα αδειάσματος
νερού του πλυντηρίου πιάτων
Οι συσκευές μας παρέχονται με συ‐
σκευή ασφαλείας για την προστασία
κατά της επιστροφής του βρώμικου νε‐
ρού πίσω στο πλυντήριο. Εάν η στρό‐
φιγγα του νεροχύτη σας διαθέτει ενσω‐
ματωμένη "βαλβίδα αντεπιστροφής"
αυτή μπορεί να εμποδίσει το σωστό
άδειασμα του πλυντηρίου. Συνεπώς
σας συνιστούμε να την αφαιρέσετε.
Για να αποφευχθούν οι διαρροές νερού
μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι
οι συνδέσεις νερού είναι σφιγμένες.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα πρότυπα
ασφαλείας απαιτούν η συσκευή να είναι
γειωμένη.
Πριν από τη πρώτη χρήση της συ‐
σκευής, εξασφαλίστε ότι η ονομαστική
τάση και ο τύπος της τροφοδοσίας στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων ταιριάζουν
με εκείνο της θέσης όπου θα εγκατα‐
σταθεί η συσκευή. Το μέγεθος της
ασφάλειας επίσης υπάρχει στην πλα‐
κέτα τύπου
Πάντοτε συνδέετε το φις τροφοδοσίας
σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με
προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
Ταυ, σύνδεσμοι και προεκτάσεις δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτά ενέ‐
χουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερ‐
θέρμανση.
Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε την αντι‐
κατάσταση της πρίζας της οικιακής κα‐
λωδίωσης. Σε περίπτωση που πρέπει
να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφο‐
δοσίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
Σέρβις της περιοχής σας.
24 progress
Το φις πρέπει να είναι ελεύθερα προ‐
σβάσιμο μετά από την εγκατάσταση της
συσκευής.
Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τρα‐
βώντας το καλώδιο. Πάντοτε τραβάτε
το φις.
Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται κα‐
μία ευθύνη εάν δεν τηρηθεί η παραπά‐
νω προφύλαξη ασφαλείας.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως
οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική
σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον
και είναι ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά εξαρ‐
τήματα αναγνωρίζονται από τη σήμανση,
π.χ.>PE<, >PS<, κλπ. Παρακαλούμε απορ‐
ρίψτε τα υλικά συσκευασίας στο κατάλληλο
δοχείο στην τοπική εγκατάσταση διάθεσης
απορριμμάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν μια συσκευή
δε χρησιμοποιείται πλέον:
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο παροχής και το φις
και απορρίψτε τα.
• Απορρίψτε το μάνταλο της πόρτας.
Αυτό εμποδίζει να παγιδευτούν μέσα
τα παιδιά θέτοντας σε κίνδυνο τις
ζωές τους.
progress 25
26 progress
progress 27
www.progress-hausgeraete.de
156990151-00-052008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising